Годлевська Дана Миколаївна. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.


Название:
Годлевська Дана Миколаївна. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету
Альтернативное Название: Годлевская Данная Николаевна. Формирование профессиональной коммуникативной компетентности будущих социальных работников в условиях педагогического университета
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність і ступінь наукової розробки обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження; сформульовано гіпотезу, теоретико-методологічну основу; розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, визначено її достовірність; наведено дані про апробацію та впровадження отриманих результатів дослідження і структуру роботи.
У першому розділі „Теоретико-методологічні основи формування професійної комунікативної компетентності соціальних працівників” розкрито теоретико-методологічні основи вивчення специфіки проблеми професійної комунікативної компетентності соціального працівника, висвітлено її роль як складової і як базової характеристики професіоналізму, розроблено модель професійної комунікативної компетентності соціального працівника на основі методологічних вимог до категорії “компетентність” та її формування, описано її структурні складові, вказано на значущість комунікативної компетентності при виконанні функцій соціального працівника в структурі підготовки спеціаліста, проаналізовано особливості впливу діяльності соціального працівника на процес якісного формування професійної комунікативної компетентності особистості в умовах вищого педагогічного навчального закладу.
Дослідження даної проблематики здійснювалось на основі аналізу підходів до визначення поняття “професійна комунікативна компетентність” у психолого-педагогічній літературі, розкрито сутність понять “компетентність”, „професійна компетентність”, „комунікативна компетентність”.
На основі здійсненого аналізу доробку науковців встановлено, що у психолого-педагогічній науці існує значна кількість визначень поняття “компетентність”. У широкому розумінні воно означає ступінь зрілості людини, досконале знання нею своєї справи, суті роботи, яка виконується (Л.Долинська, О.Карпенко, Т.Ковальова, О.Полуніна, В.Філіпчук, Г.Халаш, Дж.Куллахан та ін.). У вузькому – розглядається як міра включеності людини в діяльність та ціннісне ставлення до неї (Л.Карпова, Г.Онкович, М.Чошанов та ін.).
Вивчення проблеми професійної компетентності показало її неоднозначність у сучасній педагогічній науці. Так, А. Маркова виокремлює певні її види – спеціальну компетентність, соціальну, особистісну та індивідуальну; на думку Є.Огарьова, вона включає п’ять компонентів: глибоке розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних проблем; знання досвіду, який є в даній галузі, активне оволодіння його найкращими досягненнями; вміння обирати засоби і способи дії, адекватні конкретним обставинам місця і часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність учитися на помилках і вносити корективи у процес досягнення цілей; І. Колеснікова визначає складові, основними з яких є особистісно-гуманні орієнтації, креативність, рефлексія тощо. Означені підходи дозволяють співвіднести професійну компетентність зі здібностями, уміннями та знаннями, які адекватні професійним завданням і достатні для їх вирішення, що частково співпадає з позицією нашого дослідження.
У контексті поглиблення розуміння сутності поняття “комунікативна компетентність” розглядаються такі тлумачення: комунікативна компетентність – уміння встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми (Г.Данченко, Ю.Жуков, С.Козак, С.Макаренко, Л.Петровська, П.Растєнніков, Ю.Рись, В.Степанов, В.Ступницький); це володіння сукупністю певних умінь (Є.Головаха, Т.Ладиженська, Є.Мелібруда, Н.Паніна, Р.Парошина, М.Станкін); це знання норм і правил спілкування (А.Козлов, Т.Іванова). Ми розглядаємо комунікативну компетентність як складну інтегративну якість особистості, яка опосередковує професійну діяльність соціального працівника, спрямовану на налагодження, підтримку і розвиток ефективної взаємодії з клієнтом чи іншими учасниками соціального процесу. Можна сказати, що комунікативна компетентність є і складовою, і базовою характеристикою професійної компетентності в залежності від функції, яку реалізовує соціальний працівник у різних видах діяльності. Дане твердження дає нам право розглядати комунікативну компетентність як професійну комунікативну компетентність соціального працівника.
Порівняльний аналіз визначень поняття "соціальна робота” вітчизняними науковцями свідчить про відсутність однозначного його тлумачення. Соціальна робота розглядається як професійна практична діяльність (В.Андрущенко, І.Грига, А.Капська, О.Карпенко, М.Лукашевич, І.Мигович, В.Полтавець та інші); як специфічна діяльність уповноважених органів держави та об’єднань громадян, спрямована на соціальне обслуговування (І.Звєрєва, А.Коваль, В.Курбатов, С.Хлебік); інститут допомоги в тій чи іншій сфері (А.Кравченко, М.Фірсов, О.Холостова). У нашому дослідженні ми виходимо із розуміння, що це вид професійної діяльності, надання державного і недержавного сприяння людині з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня її життя, надання допомоги особі, родині, групі осіб чи громаді (визначення В.Полтавця).
На основі теоретичного аналізу ми дійшли висновку, що специфіка соціальної роботи проявляється у вирішенні проблем, які постають і стосуються конкретної людини, прямо чи опосередковано вона має відношення загалом до всіх форм та видів суспільних відносин і діяльності людей. Це вимагає високого рівня сформованості у соціальних працівників професійної комунікативної компетентності, яку ми визначаємо як комплекс комунікативних знань та мовленнєвих умінь, навичок як базового компонента, а також прояву емпатії, рефлексії, креативності, оволодіння якими дозволяє майбутньому соціальному працівникові адекватно користуватися усіма засобами комунікації (як вербальної, так і невербальної) у спілкуванні з клієнтом.
У дослідженні виявлено, що успішність виконання професійних функцій соціальним працівником залежить від наявності та рівня його комунікативних умінь, оскільки вони слугують підґрунтям успішної реалізації технологій.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины