КИДОНЬ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК 14-16 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЕСТЕТИЧНОЮ ГРУПОВОЮ ГІМНАСТИКОЮ
  • скачать файл:
Название:
КИДОНЬ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК 14-16 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЕСТЕТИЧНОЮ ГРУПОВОЮ ГІМНАСТИКОЮ
Альтернативное Название: Кидонь ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ спортсменок 14-16 лет, занимающихся эстетической групповой ГИМНАСТИКОЙ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, відображено зв’язок роботи з науковими темами; визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження; описано методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичну значущість; визначено особистий внесок здобувача; представлено інформацію про апробацію результатів досліджень; вказано кількість публікацій.
У першому розділі дисертації «Теоретичні передумови вдосконалення технічної підготовки спортсменок, які займаються естетичною груповою гімнастикою» проаналізовано та узагальнено наукову літературу з теоретико- методичних аспектів побудови навчально-тренувального процесу на етапі спеціалізованої базової підготовки (А. П. Бондарчук, 2000; Л. П. Матвєєв 1991-2010;
Н. Г. Озолін 2003; F. W. Disk, 2007; Ю. Ф. Курамшин, 2007, 2010; В. М. Платонов 1984-2015 та ін.).
Подано аналіз наявної інформації щодо методології та загальних основ технічної підготовки (Д. Д. Донський 1991; А. Н. Лапутін, Н. А. Носков, 2002; Hudson V. D., Моїгооп S. С., 2002; Н. В. Зімкін, 2003; F. Меті, А. Маdella 2005; С. В. Дмитрієв, 2010; J. Sadowski, 2015; В. М. Болобан, 2017 та ін.), зокрема, основ технічної підготовки в гімнастичних видах спорту, загальних закономірностей становлення техніки виконання гімнастичних вправ, процесу навчання та вдосконалення, використання специфічних засобів та методів (М. Є. Плеханова, 2006; Ю. К. Гавердовський, 2002-2014; І. А. Вінер-Усманова, 2003-2015;
О. М. Худолій, 2011-2015; В. Кашуба, М. Гордєєва, А. Ризатдинова, 2017 та ін.).
Особливу увагу зосереджено на сучасних підходах щодо вдосконалення окремих компонентів технічної підготовки спортсменок в естетичній груповій гімнастиці (С. В. Вишнякова, 2009, 2017; Т. В. Крайнова, Є. М. Бердичевська, 2013; Л. А. Карпенко 2014, 2016; Є. П. Зімоніна, Ю. А. Микитенко, 2015; У. М. Огурцова, 2016; А. С. Рум’янцева, 2016; І. А. Фахреєва, 2011, 2016).
Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження показав, що наявні сьогодні підходи щодо вдосконалення технічної підготовки не повною мірою забезпечують високу ефективність навчально-тренувального процесу. Тому виникає потреба пошуку нових шляхів вдосконалення методики технічної підготовки спортсменок, які займаються естетичною груповою гімнастикою на різних етапах підготовки, зокрема на етапі спеціалізованої базової підготовки.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» подано опис основних методів, які використовувалися відповідно до мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження, а також інформацію про організацію дослідження.
Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та Інтернет- ресурсів; аналіз програмно-нормативних матеріалів; аналіз і узагальнення відеоматеріалів; анкетування; педагогічне тестування; методи функціональних проб; педагогічний експеримент; метод експертної оцінки; методи математичної статистики.
Дослідження проводилось протягом 2011 - 2018 років у чотири етапи:
Впродовж першого етапу (вересень 2011 р. - травень 2012 р.) здійснювався теоретичний аналіз наукової-методичної літератури та Інтернет-ресурсів з питань побудови етапу спеціалізованої базової підготовки та проблем вдосконалення технічної підготовки в гімнастичних видах спорту, зокрема в естетичній груповій гімнастиці. Аналіз дозволив сформулювати мету і завдання, визначити об’єкт та предмет дослідження, підібрати адекватні методи. Проведено анкетування тренерів команд з естетичної групової гімнастики (35 осіб), метою якого було визначення особливостей планування технічної підготовки та її компонентів у навчально- тренувальному процесі. Здійснено аналіз змагальної діяльності команд з естетичної групової гімнастики чемпіонату, Кубка України та чемпіонату світу.
На другому етапі (червень 2012 р. - серпень 2012 р.) проведено
констатувальний експеримент для визначення рівня технічної, фізичної
підготовленості та функціонального стану гімнасток. В експерименті брали участь 12 гімнасток збірної команди «Viva Victoria - junior» (експериментальна група) Дніпропетровської області та 12 гімнасток збірної команди «Vivend» (контрольна група) Запорізької області віком 14-16 років, які мали спортивний розряд кандидата в майстри спорту України. Здійснено теоретичне обґрунтування експериментальної методики вдосконалення технічної підготовки гімнасток.
На третьому етапі (вересень 2012 р. - червень 2014 р.) проведено
формувальний експеримент, під час якого було впроваджено експериментальну методику вдосконалення технічної підготовки в навчально-тренувальний процес команди гімнасток «Viva Victoria - junior» Дніпропетровської області та визначено її ефективність за показниками фізичної, технічної підготовленості та
функціонального стану, а також результату змагальної діяльності.
На четвертому етапі (серпень 2014 р. - січень 2018 р.) проведено експертну оцінку щодо доцільності та ефективності експериментальної методики вдосконалення технічної підготовки. Експертами виступали тренери команд з естетичної групової гімнастики першої та вищої категорій (14 осіб). Здійснено статистичну обробку результатів дослідження, узагальнено експериментальні дані, сформовано висновки, підготовлено наукові публікації, оформлено дисертаційну роботу.
У третьому розділі «Технічна, фізична підготовленість та функціональний стан спортсменок, які займаються естетичною груповою гімнастикою на початку третього року тренувань етапу спеціалізованої базової підготовки»
наведені результати констатувального експерименту.
Для визначення кількісних та якісних показників виконання базових елементів, додаткових зв’язок та інших рухів у змагальній композиції нами було виконано відеоаналіз змагань (10 команд-лідерів чемпіонату світу), який дозволив встановити, що:
- у естетичній груповій гімнастиці, яка є командним видом спорту, кількість індивідуальних елементів складала 56,5%, 19,3% - шикування та перешикування, 16,1% - рухові взаємодії та 8,1% - акробатичні елементи у вигляді різноманітних підтримок;
- найбільш специфічними є вправи, які складають основу композиції, це обов’язкові рухи тіла (52,6%), а також гімнастичні вправи певної складності - рівноваги (21,1%), стрибки (26,3%), підскакування й перескоки (33,3%), акробатичні елементи і підтримки (33,3%), рухи тіла (1,3%), рук (13,3%) та ніг (6,8%);
- значна кількість помилок спостерігалась під час виконання рівноваг (46,9%), стрибків (37,5%), рухів тіла (37,5%) та єдності рухів (злитість рухів) (25,0%).
Отримані дані дали можливість визначити особливості побудови змагальної композиції та якість виконання базових елементів та акробатичних вправ, що було покладено в основу розробки блоків вправ.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)