КВИК МАРІАННА ЯРОСЛАВІВНА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
КВИК МАРІАННА ЯРОСЛАВІВНА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Альтернативное Название: КВИК МАРИАННА ЯРОСЛАВОВНА МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В Управление малым предприятием KVYK MARIANNA YAROSLAVIVNA MATHEMATICAL METHODS AND MODELS OF DECISION-MAKING SUPPORT IN THE MANAGEMENT OF SMALL ENTERPRISES
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У розділі 1 «Теоретичні та прикладні засади управління малими підприємствами в сучасних умовах господарювання» розглянуто сутність, функції та особливості управління малим підприємством, фактори впливу на його розвиток. Узагальнення теоретичних засад щодо методів підтримки прийняття рішень в управлінні малими підприємствами дало змогу стверджувати, що мале підприємство – найбільш поширена й ефективна форма господарювання, якою керує незалежний власник, що не займає у своїй галузі домінуючого становища і відповідає певним критеріям: за кількістю зайнятих і обсягом доходу від реалізації продукції. Функціями малих підприємств є забезпечення розвитку економіки країни, збільшення її інноваційної складової, підтримка конкурентного середовища, створення робочих місць, забезпечення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг населенню та збільшення дохідної частини бюджетів різних рівнів.
Визначено особливості управління малими підприємствами, до яких зараховано: низький рівень менеджменту, оскільки найчастіше обов’язки з управління виконує керівник, який є власником підприємства; як правило, відсутні планові відділи, що займаються довгостроковим плануванням; малі масштаби діяльності підприємства; гнучка організаційна структура і методи контролю; специфікою комунікацій є усне вербальне спілкування; готовність до змін в умовах конкурентного середовища.
Особливої уваги заслуговують перешкоди на шляху розвитку малих підприємств, до яких належать: нестабільність макроекономічного середовища, скорочення обсягів інвестування, зростання рівня інфляції, зарегульованість дозвільної системи, складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів, надмірний податковий тиск, недостатня державна підтримка.
У дисертації встановлено, що ефективність діяльності підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а й завдяки прийняттю економічно обґрунтованих управлінських рішень. Сучасне підприємництво ставить високі вимоги до якості управління, що зумовлено низкою причин, серед яких необхідно виділити такі: посилення конкуренції; ускладнення технології виробництва і надання послуг; функціонування економічних систем в умовах ризику та невизначеності; висока динамічність інформаційних, виробничих і транспортних технологій; стрімке зростання номенклатури товарів і значне зменшення тривалості їхнього життєвого циклу.
Багатоваріантність рішень, гнучкість і неординарність господарських комбінацій, унікальний характер кожного управлінського рішення в конкретній специфічній ситуації складають основу економічного обґрунтування. Тому для менеджерів важливим є прийняття неординарних оптимальних рішень. Ефективне управління діяльністю малого підприємства дає змогу йому швидко адаптовуватись до вимог ринку, здійснювати підприємницьку діяльність і залишатись прибутковим (рентабельним) протягом багатьох років.
Аналіз досліджень та існуючих проблем щодо розвитку малих підприємств і використання математичних методів і моделей підтримки прийняття рішень в управлінні малими підприємствами показав, що ці питання є об’єктом дослідження багатьох науковців. Вони пропонують свої підходи до вирішення питань щодо розвитку малих бізнес-структур і підвищення ефективності управління малими підприємствами. Зокрема, для обґрунтування управлінських рішень на підприємствах малого бізнесу дослідники застосовують сучасні інструменти управління. Так, для оптимізації діяльності малих підприємств у змінних зовнішніх умовах ведення господарської діяльності застосовують оптимізаційні методи та моделі.
Виконане дослідження обґрунтовує необхідність розроблення та удосконалення інструментарію для прийняття ефективних управлінських рішень, враховуючи особливості функціонування підприємств. У процесі прийняття цих рішень доцільно використовувати сформований в роботі інструментарій математичного моделювання, який є важливим і перспективним для сучасної економічної науки.
У розділі 2 «Методи і моделі підтримки прийняття рішень в управлінні малим підприємством у сучасних умовах його функціонування в конкурентному середовищі» запропоновано комплекс моделей, які дають змогу практично реалізувати концепцію щодо математичного моделювання підтримки прийняття рішень в управлінні малим підприємством.
Автором запропонована концепція підтримки прийняття рішень в управлінні малим підприємством на основі застосування математичних методів та моделей, яка схематично представлена на рис. 1.
Ми вважаємо, що дослідження підтримки прийняття рішень в управлінні малим підприємством на основі застосування математичних методів та моделей в сучасних умовах господарювання повинно охоплювати такі три етапи: вивчення конкурентного середовища і дослідження факторів впливу на діяльність малого підприємства в Україні; розроблення підходу до оцінювання впливу конкурентоспроможності підприємства малого бізнесу на формування його прибутку; розроблення комплексу оптимізаційних моделей та методів управління малим підприємством у сучасних умовах його функціонування в конкурентному середовищі.
На першому етапі реалізації концепції на основі статистичних даних проводиться економічний аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку малих підприємств, оцінюється стан конкурентного середовища їхнього функціонування. Для вивчення тенденцій розвитку малих підприємств в Україні протягом 2000–2013 рр. використано трендовий аналіз. За досліджувані показники було вибрано: кількість малих підприємств України на 10 тис. осіб наявного населення, кількість малих підприємств України, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість найманих працівників на малих підприємствах, середньомісячну заробітну плату.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины