ПОТЮК ІРИНА ЄВГЕНІВНА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПОТЮК ІРИНА ЄВГЕНІВНА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
Альтернативное Название: Потюк Ирина Евгеньевна ФОРМИРОВАНИЕ англоязычной лексической компетенции у студентов неязыковых специальностей на основе УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ POTYUK IRINA YEVHENIVNA FORMATION OF ENGLISH LEXICAL COMPETENCE IN STUDENTS OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES ON THE BASIS
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність; визначено теоретичні засади, мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; сформульовано наукову новизну, практичне значення роботи та подано інформацію про апробацію результатів дослідження.
У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей з використанням навчальних стратегій» досліджено теоретичні передумови формування АЛК у студентів немовних спеціальностей із застосуванням навчальних стратегій.
У контексті аналізу мовленнєвої поведінки майбутнього фахівця з’ясовано сутність ключових понять дослідження – «англомовна професійно спрямована комунікативна компетенція» (АПСКК), «стратегічна компетенція» і «англомовна лексична компетенція». АПСКК визначено як комунікативну здатність студента розв’язувати професійно спрямовані завдання в непідготовленому акті спілкування. Стратегічна компетенція (як складова АПСКК) містить навчальні стратегії (в поєднанні з комунікативними стратегіями), характеризується автономією суб’єктів навчання та індивідуально-раціональними стилями навчальної діяльності й полягає у здатності використовувати особистісні способи поведінки і мислення для мінімізації труднощів під час спілкування, полягає у максимальному досягненні поставлених цілей, удосконаленні володіння лексикою підмови спеціальності, одержанні мовленнєвого і соціального досвіду для здійснення професійно орієнтованої комунікативної діяльності. АЛК, враховуючи основні положення комунікативного, компетентнісного, системного, когнітивного, особистісно-орієнтованого та суб’єктно-діяльнісного підходів, визначається як практична здатність усвідомлено застосовувати здобуті знання та набуті лексичні навички, що проявляються у взаємодії, шляхом систематизованого вивчення та засвоєння лексичного матеріалу із використанням навчальних стратегій, а також контролю процесу лексичного наповнення мовлення на основі лексичної усвідомленості.
Опрацювання фахової лексики із залученням навчальних стратегій для ефективного формування АЛК полягає в організації комунікативної взаємодії усіх суб’єктів навчального процесу, що сприяє успішному її використанню в реальному спілкуванні, забезпеченні високого рівня опанування лексичного матеріалу та його закріплення на практиці. Для ефективного формування АЛК студентів ВНЗ нефілологічного спрямування у роботі виділено три групи навчальних стратегій – метакогнітивні (планування; встановлення цілі; спостереження; самоконтроль/самооцінка), когнітивні (запам’ятовування/повторення; компенсаторні стратегії; стратегії доповнення; стратегії групування й уникнення) та соціально-афективні (стратегії кооперації та взаємодії). Навчальні стратегії є дидактичними процедурами, особистісними прийомами, які студенти використовують для удосконалення АЛК; вони є одними із основних засобів, що допомагають ефективно вивчати ІМ (її лексичний матеріал). У процесі формування у майбутніх фахівців немовних спеціальностей АЛК на засадах навчальних стратегій слід: 1) навчати застосовувати навчальні стратегії послідовно й інтегровано; 2) забезпечувати студентів опорними матеріалами для використання навчальних стратегій (таблиці, пам’ятки тощо); 3) демонструвати приклади застосування навчальних стратегій; 4) сприяти обміну досвідом між студентами щодо можливості використання їх власних навчальних стратегій.
Результати аналізу психологічних передумов формування лексичної компетенції свідчать, що позитивна мотивація при вивченні мови та впевненість у посильності її опанування сприятимуть ефективності процесу формування АЛК у студентів немовних спеціальностей, і що саме навчальні стратегії є засобами активної та цілеспрямованої участі у формуванні професійно спрямованих лексичних навичок. Застосування ж навчальних стратегій для формування АЛК як активного та динамічного процесу впливає на рівень її сформованості, який під час навчання у ВНЗ підвищується шляхом вправлянь у таких видах мовленнєвої діяльності, як монологічне й діалогічне мовлення, ділове листування, читання професійно орієнтованої літератури та аудіювання текстів професійного спрямування.
У другому розділі «Методика формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій» обгрунтовано методику формування АЛК у студентів немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій.
У роботі з’ясовано, що дидактичною основою відбору навчальних стратегій для формування АЛК студентів немовних спеціальностей є комплекс принципів: загальнодидактичних (систематичності й послідовності, свідомості, наочності, активності й міжпредметної координації), методичних (комунікативності, інтегрованого і диференційованого навчання ІМ, професійної спрямованості навчання та домінуючої ролі вправ), а також виділених у контексті дослідження специфічних методичних (автономії та відповідальності у навчанні, врахування індивідуально-раціонального стилю навчання, активізації довільного запам’ятовування, відповідності використання навчальних стратегій індивідуально-раціональному стилю навчання та суб’єктивності у навчанні). Дотримання зазначених принципів забезпечує ефективне вивчення студентами немовних спеціальностей лексичного матеріалу англійської мови із застосуванням навчальних стратегій.
Оскільки аналіз наявних методик навчання різнофахової лексики засвідчив відсутність відповідних розробок із вивчення проблеми опрацювання професійно орієнтованої лексики майбутніми працівниками сфери туризму, то методичні аспекти формування АЛК на засадах навчальних стратегій досліджувалися на прикладі навчальних матеріалів, які використовуються для підготовки фахівців у сфері туризму.
Враховуючи основні положення комунікативного, тематичного і ситуативного підходів до відбору навчального матеріалу, методичні принципи комунікативності, професійної спрямованості, тематичності, доступності відібраного матеріалу для його засвоєння, відбір навчального матеріалу здійснювався у такій послідовності:
1) визначення найпоширеніших сфер спілкування як таких, що найточніше відповідають майбутній професійній діяльності;
2) формулювання найбільш типових тем, характерних для професійної діяльності майбутніх фахівців;
3) виділення ситуативно-тематичних комплексів, які включають попередній досвід студентів, характеризуються актуальністю і є стимулом до активних навчальних дій;
4) виокремлення типових професійних ситуацій спілкування для забезпечення міжособистісної взаємодії учасників комунікативного процесу;
5) відбір навчальних фахових текстів як одного із основних джерел термінологічної лексики для студентів ВНЗ нефілологічного спрямування та підґрунтя для стимулювання мовленнєвої взаємодії на професійну тематику;
6) відбір мовного мінімуму.
Виходячи з необхідності практичної реалізації методики оволодіння фаховою лексикою на засадах навчальних стратегій, розроблено модель формування АЛК, структурними компонентами якої є: цілі навчання, зміст навчання, процес навчання, результат навчання.
Відповідно до цілей навчання, реалізація запропонованої моделі передбачає формування стійких лексичних навичок, а також здатність усвідомлено застосовувати набуті лексичні знання через поетапне, взаємопов’язане та професійно зумовлене навчання лексики підмови спеціальності. Так, змістовий компонент моделі включає в себе спеціально відібрану фахову лексику, оволодіння якою, з використанням запропонованих навчальних стратегій, забезпечує формування окреслених у дослідженні лексичних навичок та здатність застосовувати їх у видах мовленнєвої діяльності.
Основними організаційними формами роботи, із залученням індивідуально-раціональних стилів навчання (за потреби), є практичні заняття (аудиторна робота), індивідуальна та самостійна робота під можливим керівництвом викладача, які передбачають мовленнєву взаємодію студентів через навчання у співпраці, ситуативне вивчення лексичного матеріалу, мозковий штурм, інтерактивне навчання, а також використання ігрових технологій у процесі реалізації комунікативного, інтерактивного та конструктивістського методів навчання. Застосування метакогнітивних, когнітивних та соціально-афективних навчальних стратегій, окрім засвоєння фахової лексики на високому рівні, забезпечує створення сприятливих умов для інтеракції й кооперації, для активної участі в освітньому процесі шляхом стимулювання комунікативно-пізнавальної активності, розвитку критичного, творчого і стратегічного мислення майбутніх фахівців.
Процес формування АЛК у студентів немовних спеціальностей зведено до трьох етапів, а саме:
1) операційно-автоматичного – етап уведення й семантизації лексичних одиниць (ЛО) для створення орієнтовної основи як необхідної умови формування лексичної навички для подальшої її автоматизації;
2) репродуктивно-діяльнісного – етап удосконалення та автоматизації дій студентів із новим мовним матеріалом у тематичних ситуаціях мовлення для розвитку вміння раціонального застосування професійно орієнтованої лексики;
3) комунікативно-стратегічного – етап розвитку й подальшої автоматизації лексичних навичок у мовленні і контролю рівня сформованості АЛК.
Відповідно до етапів формування АЛК, було виділено три взаємозалежних комплекси вправ, що утворюють систему для формування лексичних навичок читання, аудіювання, говоріння та письма: 1) комплекс вправ, для формування професійно спрямованих лексичних знань і навичок (рецептивні, рецептивно-репродуктивні, некомунікативні, умовно-комунікативні вправи); 2) комплекс вправ, для вдосконалення професійно спрямованих лексичних знань і навичок (репродуктивні, рецептивно-продуктивні, умовно-комунікативні, комунікативні вправи); 3) комплекс вправ, для розвитку професійно спрямованих лексичних знань, навичок і мовленнєвих умінь (рецептивно-продуктивні, продуктивні, умовно-комунікативні, комунікативні вправи).
Завданням операційно-автоматичного етапу формування АЛК є рецептивне засвоєння лексичного матеріалу, тобто процес сприйняття звукової і графічної форми слова, його семантизації і виконання операцій вибору, заміни, сполучуваності, членування, трансформації.
Завданням репродуктивно-діяльнісного етапу формування АЛК у майбутніх фахівців є удосконалення професійно спрямованих лексичних знань і навичок, що передбачає виконання вправ, для розуміння значень лексичних одиниць (ЛО) у контексті, відтворення й продукування термінів, забезпечуючи їх ситуативне використання відповідно до умов здійснення комунікації.
На комунікативно-стратегічному етапі формування АЛК триває розвиток професійно спрямованих лексичних знань і навичок, здійснюється розвиток професійно спрямованих мовленнєвих умінь із використанням навчальних стратегій. На цьому етапі необхідним є застосування вправ, виконання яких забезпечує стійке формування автоматизмів при реалізації мовленнєвих дій із ЛО, які ґрунтуються на сформованих на попередніх етапах лексичних навичках, іншими словами, ефективність формування АЛК виражається через осмислене і творче вживання студентами ЛО у всіх видах мовленнєвої діяльності.
На кожному етапі запропоновано використання визначених у ході дослідження навчальних стратегій, розподіл яких здійснено відповідно до специфіки етапів формування АЛК. На операційно-автоматичному етапі рекомендовано залучати навчальні стратегії для самостійної семантизації ЛО, запам’ятовування / повторення, групування, кооперації та взаємодії; на репродуктивно-діяльнісному етапі, окрім уже зазначених, варто використовувати компенсаторні навчальні стратегії та стратегії доповнення; на комунікативно-стратегічному етапі доцільно застосувати стратегії уникнення та метакогнітивні навчальні стратегії. Використання тієї чи тієї навчальної стратегії не обмежується конкретним етапом формування АЛК: одна і та ж навчальна стратегія може застосовуватися для вирішення завдання як на операційно-автоматичному чи репродуктивно-діяльнісному етапах, так і на комунікативно-стратегічному етапі; має значення лише ефективність виконання поставленого завдання чи вирішення ситуативно зумовленої проблеми.
Досягненню цілей кожного з трьох етапів формування АЛК сприяло виконання відповідного комплексу вправ. На І етапі виконуються вправи, спрямовані на введення лексики підмови спеціальності, формування навичок ідентифікації, семантизації, трансформації, групування й адекватного вибору ЛО з використанням лексичних опор. Наведемо приклади.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины