СТРОГАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СТРОГАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
Альтернативное Название: СТРОГАНОВАЯ АННА НИКОЛАЕВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ НА УРОКАХ РЕЧНОГО РАЗВИТИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: Увступіобґрунтованоактуальністьобраноїтемивизначенометуоб’єктпредметсформульованозавданняз’ясованометодидослідженнярозкритометодологічнітатеоретичнізасадивизначенойогонауковуновизнудоведенотеоретичнеіпрактичнезначеннярозкритоетапиреалізаціїдослідженнятаподановідомостіпроїхапробацію
Упершомурозділі–Науковотеоретичнізасадинавчаннялексикиукраїнськоїмовиучнів–класівосновноїшколи–з’ясованопсихологопедагогічніпсихолінгвістичнілінгвістичнітаметодичнізасадинавчаннялексикиукраїнськоїмовиучнів–класівнаурокахрозвиткумовлення
НаосновіаналізупсихологопедагогічноїлітературиЛВиготськийСРубінштейнОМЛеонтьєвМЖинкінЛАйдароваІСиницятаінвизначенопередумовинавчаннялексикиЕфективністьнавчаннялексикиукраїнськоїмовизалежитьвідрозвиткупсихічнихпроцесівмисленняпам’ятіувагиуявиВрахуванняцихпроцесіввимагаєствореннясистемироботиякапередбачаєзасвоєнняпевногомінімумутеоретичнихзнаньрозробленняпрактичнихзавданьметодичнеобґрунтуванняшляхівформуваннястійкихмовленнєвихуміньінавичокучнів
ВідповіднодонауковихположеньуроботізучнямиважливезначенняузасвоєнніслівмаєпозитивнийемоційнийнастрійучнівбезякогонеможливеуспішненавчанняРоботанадзасвоєннямлексикиукраїнськоїмовиучнями–класівможебутирезультативноюякщобудезапропоновананауковообгрунтованасистемаорганізаціїїхньоїпізнавальноїдіяльностісприйняттяізапам’ятовуванняновихслівколибудутьзадіянівсівидиспонуканьмотивипотребиінтересиустановкищодозбагаченнялексичногозапасушколярів
ОглядпсихолінгвістичнихпрацьЛЩербиОПотебніІСиниціОЗалевськоїІЗимньоїтаінпоказавщоприродалюдськоїсвідомостідаєзмогувербалізуватизадопомогоюмовленнєвоїдіяльностібудьякуінформаціюЗоглядунацеважливовраховуватиособливостімовленнєвоїдіяльностіякітіснопов’язанізмовноюсистемоютамовнимматеріаломСпецифічнимпродуктоммовленнєвоїдіяльностієтекстякийвизначаютьякявищемовноїіпозамовноїдійсностіЗурахуваннямсучаснихдослідженьбулопроаналізованопоняттятекстсловорозглянутопсихолінгвістичніпідходидоз’ясуваннязначеннясловаійогофункціонуванняутекстах
Аналізпсихологопедагогічноїтапсихолінгвістичноїлітературидавможливістьз’ясуватипідґрунтядослідженняпроблемиорганізаціїроботивчителяунавчаннілексикиукраїнськоїмовиучнями–класівнаурокахмовленнєвогорозвиткузосередитиувагуначинникахякізумовлюютьефективненавчання
ЛінгвістичнізасадинавчаннялексикивизначалисявідповіднодофундаментальнихдослідженьмовознавцівВВиноградоваСОжеговаДШмельоваМШанськогоВСтепановоїЛБулаховськогоМЖовтобрюхаІБілодідаМРусанівськогоОТараненкаАГрищенкатаінОсновнимипоняттяминашоїроботибулисловозначеннясловафункціонуванняслова
СловоякодиницюмовирозглядаютьутрьохаспектахструктурномуйогобудовасемантичномулексичнезначеннясловаіфункціональномурольсловавструктурімовиівмовленніЗпоглядуструктурисловорозуміютьякпослідовністьзвуківоб’єднанихнаголосомяканеможевключатиіншузвуковупослідовністьСемантичнийаналізлексичниходиницьєпредметомвивченнялексичноїсемантикиабосемасіологіїякадосліджуєспіввіднесеністьсловазпоняттямйогозначеннямУфункціональномуаспектісловоякодиницюмовианалізуютьзпоглядуйогоролівструктурісловосполученняреченняатакожзпоглядуйогоспіввіднесеннязодиницямиіншихрівнів
УдослідженнірозмежовуютьсяпоняттямоваімовленнящоєважливимдляметодикирозвиткумовленнятомущоулінгводидактицівідокремлюютьзасвоєннясистемимовиіспецифікиїїфункціонуваннявивченнясистемипонятьіїхфункціонуваннявикористаннямовнихзасобівдляспілкуванняНаційосновібуловизначенофункціональносемантичнийтастилістичнийаспектироботизрозвиткумовленняучнівнаурокахрідноїмовиу–класах
Розглядсловазпоглядузакономірностейфункціонуваннядавможливістьчіткішевиявитиособливостіреалізаціїйогозначеньвконкретнихвисловлюванняхтаоцінитийогопотенційніфункціональніможливості
Якзасвідчиваналізвивченнясемантичнихіфункціональнихвластивостеймовниходиницьщооб’єднанісмисловоюспільністюіпроектуютьсянаконкретнийпозамовнийзміст–актуальневлінгвістицібоєскладовоючастиноюописумеханізмувикористаннямовнихзасобівуспілкуванніФункціональносемантичніаспектисловадосліджувалиОПотебняВВиноградовЮАпресянЛЛисиченкоМГоляничтаіншімовознавці
Функціональносемантичнийпідхідумовознавствібазуєтьсянелишенавиділеннімовнихкатегорійтарізнорівневостізасобівїхвираженняфункціонуваннівсистемімовиалейнавизначенніпризначеннясловайогозначенняреалізаціїуконкретномувисловлюванні
ВивченняметодичнихпрацьОБіляєваОДовгоїГІваницькоїНПашковськоїМПентилюкЛСкуратівськогоМСтельмаховичаГШелеховоїтаінпоказавщороботанадформуваннямлексичноїкомпетенціїучнів–класівмаєнадзвичайноважливезначеннядлярозвиткумисленняімовленнясприяєстановленнюмовноїособистостіформуваннюкомунікативноїкомпетенціїпіднесеннюзагальноїмовноїкультуриучнівЗбагаченнямовленняучнівлексичнимизасобамиповиннопроводитисясистематичноіцілеспрямованонакожномууроціЗдійснюєтьсятакароботанелишедляформуванняточноговиразногомовленняалевосновномудлявихованнявучнівпотребидобиратинайбільшдоцільнідлякожногоконкретноговипадкумовнізасобиборізніумовиіціліспілкуваннявимагаютьрізнихзасобівмовленнєвоговираження
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины