ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ І НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ І НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. В постанові Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 №521 «Про Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст» зазначається, що «найбільш дійовими формами регіональної політики, що застосовуються країнами як з високорозвиненою, так і перехідною економікою, є створення спеці­альних (вільних) економічних зон та здійснення комплексу заходів, що проводяться центральними і місцевими органами виконавчої влади шляхом запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності» .

Ринкові умови підприємницької діяльності у вільних економічних зонах (далі – ВЕЗ) та на територіях із спеціальним режимом інвести­ційної діяльності (що в більшості випадків є територіями пріоритетного розвитку) сприяють поширенню сфери застосування договірно-правових відносин, підносять роль і значення цивільно-правових договорів. Але жоден із законодавчих актів щодо правового регулювання цих територій адекватно не регулює відповідні договірні відносини. Значення цієї проблеми особливо зростає після прийняття нового Цивільного кодексу України (далі – ЦК). Це зумовлює необхідність перегляду відповідних законодавчих актів і здійснення відповідних наукових досліджень.

Оскільки спеціальний режим інвестиційної діяльності відповідно до чинного законодавства України встановлюється на територіях пріори­тетного розвитку та на територіях окремих міст (Харкова, Шостки), пропонується визначити їх єдиним поняттям «території із спеціальним режимом інвестиційної діяльності».

У законодавстві України, яке регулює діяльність суб’єктів підприєм­ницької діяльності (далі – СПД) на зазначених територіях, і в спеціальній літературі, присвяченій цим питанням, відсутній комплексний підхід до повного та несуперечливого законодавчого врегулювання загальних цивільно-правових засад здійснення такої діяльності, особливостей укла­дання цивільно-правових договорів, умов відповідальності СПД та засто­сування цивільно-правових санкцій до них.

Відсутність комплексного аналізу договірних відносин на таких тери­торіях, недостатнє визначення встановленого законодавством порядку укладення таких договорів, відсутність законодавчого механізму захисту законних прав та інтересів як СПД, що здійснюють діяльність на таких територіях, так і органів місцевого самоврядування, які є учасниками цивільно-правових відносин, становить перешкоду для досягнення пози­тивних результатів підприємницької діяльності.

 

За даними Кабінету Міністрів України, обсяги інвестиційних ресурсів, що залучаються у більшості ВЕЗ і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, не відповідають реальним можливостям регіо­нів та істотно не впливають на інвестиційні процеси. Такий стан значною мірою можна пояснити наявністю «білих плям» у законодавстві, у тому числі цивільному законодавстві, нестабільністю законодавства щодо створення та функціонування ВЕЗ і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Заборона створення нових ВЕЗ і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, а також скасування прак­тично всіх податкових пільг, які надавалися (і гарантувалися законом на певний термін) СПД на таких територіях, передбачені змінами до Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік, є яскравим свід­ченням недосконалості та нестабільності законодавства, яке регулює зазначені відносини.

З огляду на це очевидна необхідність удосконалення законодавчого врегулювання цивільно-правових аспектів здійснення підприємницької діяльності у ВЕЗ і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. А це, в свою чергу, неможливо без проведення комплексних досліджень теоретичних проблем договірно-правового регулювання відносин між СПД та органами місцевого самоврядування, місцевими органами державної влади, які виникають на таких територіях, без узагальнення практики застосування чинного законодавства у цій сфері. Це свідчить про актуальність та практичну значущість обраної теми дослідження.

Теоретичною основою розробки теми стали дослідження таких ро­сійських та українських учених, як Ч.Н. Азімов, С.С. Алексєєв, С.Є. Анд­рєєв, А.Ю. Бабаскін, Д.М. Бахрах, Д.В. Боброва, В.І. Борисова, М.І. Бра­гінський, Ю.Б. Бек, С.М. Братусь, О.В. Буткевич, Є.Ю. Валявіна, В.В. Вітрянський, Н.М. Голованов, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Д.В. Зади­хайло, В.В. Залєський, О.С. Іоффе, Н.І. Клейн, В.М. Коссак, В.Н. Литов­кін, Д.І. Мейєр, А.А. Іванов, О.Р. Кібенко, М.В. Кротов, Л.В. Крупа, І.М. Кучеренко, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Д.А.Медведєв, О.А. Підопри­гора, Д. М. Притика, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.О. Тархов, Ю.К. Толстой, Є.О. Харитонов, Я. М. Шевченко та ін.

В Україні дослідженню окремих проблем правового регулювання підприємницької діяльності у ВЕЗ було присвячено низку дисертацій (Л.В. Крупа «Спеціальний режим підприємницької діяльності у спеці­альних (вільних) економічних зонах (комплексне дослідження)», 2000р.; О.В. Буткевич «Правове регулювання господарської діяльності в спеці­альних (вільних) економічних зонах України», 2004р.; Ю.Б. Бек «Пра­вове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) еконо­мічних зонах України (на матеріалах ВЕЗ «Яворів»)» 2005р.). Проте проблеми регулювання цивільно-правових договорів у ВЕЗ та на терито­ріях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності з урахуванням вимог нового ЦК України поки що не дістали наукового осмислення.

Це і зумовило вибір дисертантом теми та постановку мети і дослід­ницьких завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках планової науково-дослідної теми відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України «Приватно-правові засади нового цивільного законодавства України» (№ держреєстрації PK 0102U007078).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины