АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для сучасного етапу розвитку України особливого значення набувають філософсько-правові проблеми державотворення, регулювання суспільних відносин, правового входження у світове співтовариство. Упровадження в національну юридичну практику міжнародних стандартів прав людини, які закріплені Конституцією та законами України, потребує не тільки створення відповідного юридичного механізму, а й усвідомлення того, що права людини, її життєдіяльність є найвищою соціальною цінністю.

Сучасний етап розвитку правової системи України характеризується кардинальними змінами, що відбуваються під впливом інтеграційних процесів у державі на шляху до громадянського суспільства. За цих умов виникає потреба в розробці нових методологічних підходів, які б дозволили розглядати право як один із найважливіших елементів людського буття. У зв'язку з цим зростає роль правової антропології, яка і дає можливість людиноцентричного осмислення основ права. Антропологічні ж засади права неможливо розкрити без з'ясування сутності антропологічного принципу, основою якого є оцінка кожного правового акту й упровадження в практику законів і норм права, з точки зору людського виміру.

Актуальність дослідження визначається домінуючим у сучасній філософії права і юриспруденції поворотом до людини та людських цінностей і контрастуючим із цим станом правової системи України в цілому (зокрема, проекти Закону України «Про нормативні правові акти в Україні» №0923 від 05.01.95 та №2577 від 20.11.06).

Осмислення і практична реалізація антропологічного принципу уможливлює здійснення одного із наріжних завдань права – олюднення людини, розкриває гуманістичну природу правових систем і підтверджує тезу про те, що незважаючи на етнічні, культурні та інші відмінності, людству, в різних його проявах, властиво більше спільного, аніж відмінного, і що людина існує в праві. Крім того, системний аналіз філософії права на основі антропологічного принципу дозволяє уточнити потенціал юридичної науки, а також межі можливостей правознавства на сучасному етапі.

Звернення до антропологічної проблематики можна віднести до однієї зі стійких тенденцій дослідження права методологічного рівня. Антропологічний принцип у філософії права почав реалізовуватися практично лише в ХХ ст., однак його неявне використання і розробка здійснювались у філософії античності, середніх віків, Нового часу, німецькій класичній філософії, марксизмі.

Представники антропології права (Й.Бахофен, М.Ковалевський, Й.Колер, Дж.Мак-Ленан, Г.Мен, Л.Морган, А.Пост) зосереджуються на порівняльному дослідженні різних видів права в «дії», не досягаючи належного рівня абстракції при розгляді антропологічного принципу.

На початку ХХ ст. Б.О.Кістяківський уводить поняття «правова особистість». У кінці ХХ ст. М.П.Озріх зазначив, що центром, навколо якого обертається вся проблематика прав людини, є соціальний зв’язок «громадянське суспільство – держава – людина». П.М.Рабінович аналізує філософські проблеми прав людини та методологію пізнання права. С.І.Максимов уводить поняття «правова людина» і доводить, що саме проблема суб’єкта права є головною для розуміння феномена права, виявлення його змісту. Він обґрунтовує філософсько-антропологічне розуміння права як способу людської взаємодії (співіснування), можливого завдяки здатності людини бути автономним суб’єктом, який визнає таким же суб’єктом іншу людину.

Аналіз прав людини як специфічного виду соціальної справедливості розкрили О.О.Бандура, В.С.Бігун, Д.А.Гудима, С.П.Добрянський, О.В.Грищук, Ю.М.Оборотов, О.В.Петришин, О.П.Семітко, В.О.Оксамитний, І.Л.Честнов.

Окремі антропологічні проблеми права через призму антропо-логічного принципу, правосвідомість і правовий менталітет дослід-жували В.А.Бачинін, О.Г.Данільян, А.П.Заєць, О.І.Ковлер, М.І.Козюбра, Л.В.Кондратюк, О.М.Литвинов, С.Л.Мамут, М.І.Панов, Л.В.Петрова, Ю.І.Римаренко, В.А.Трофименко, В.О.Чефранов, В.М.Шаповал та інші.

Питання методології пізнання права, правової реальності знайшли своє відображення у працях С.С.Алексєєва, В.М.Баранова, Є.В.Бурлая, Д.А.Керімова, А.А.Козловського, А.М.Колодія, О.Є.Манохи, В.С.Нерсесянца, М.В.Цвіка, В.О.Четверніна.

Світоглядні та методологічні особливості філософсько-правових досліджень аналізували Т.Г.Андрусяк, Л.М.Герасіна, В.Д.Зоркін, І.А.Ісаєв, О.Л.Копиленко, Е.В.Кузнєцов, О.М.Литвинов, І.П.Лихолат, Н.П.Осипова, А.В.Поляков, В.М.Селіванов, С.С.Сливка, О.Ф.Скакун, Е.Ю.Соловйов, В.Д.Титов та інші.

У сучасній західній філософії права значна увага акцентується на проблемах антропологічного та ціннісного підходу до права (Г.Радбрух), правового реалізму (О.Холмс), соціологічної юриспруденції (Р.Паунд). На антропологічно-правовій проблематиці зосереджені й О.Гьоффе, М.Мід, П.Рікьор, які зорієнтовані на раціональне обґрунтування місця та ролі основних здатностей людини в праві.

Водночас, ніхто з дослідників не виділяв антропологічний принцип у філософії права як самостійний предмет аналізу і не здійснював системний розгляд його світоглядно-методологічного значення.

Попри досить глибокий аналіз науковцями різних аспектів антропології права, недостатньо висвітленими та нечіткими залишаються самі контури антропологічного принципу, його сутність та місце в системі світоглядно-методологічних засад філософії права; низка проблем виникає й у зв'язку з дослідженням особливостей прояву цього принципу в аналітичній філософії, філософії відродженого природного права та в сучасних концепціях права інтерсуб'єктивного напряму; актуальним є прогнозування варіантів реалізації антропологічного принципу в становленні філософії права сучасної України та в процесах правової освіти й підготовки юристів, формування правової культури громадян і розвитку правової системи України.

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Проблематика дисертаційного дослідження відповідає науковому напрямку «Проблеми формування правової держави та народовладдя» кафедри логіки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в межах цільової комплексної програми «Загально-теоретичні проблеми правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави» (державний реєстраційний номер 0106U002283).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины