КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЇЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЇЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Розвиток суб’єктів господарювання в умовах  формування ринкового середовища приводить до необхідності розширення сфери їх господарської активності. Покращання операційної, фінансової та інвестиційної діяльності забезпечується їх диверсифікацією шляхом розширення кола товарів, робіт, послуг, ринків, проникнення в інші галузі, а також створення нових суб’єктів господарювання. Зміни на загальносвітових ринках, глобалізація міжнародної економічної системи, насичення вітчизняних ринків товарами, поглиблення співпраці з іншими вітчизняними та закордонними суб’єктами ринку зумовлюють потребу в науково обґрунтованому управлінні цими процесами. Прагнення суб’єктів господарювання щодо досягнення цілей процесу диверсифікації  діяльності спричинюють здійснення контролю за його перебігом. Результати контролю потребують детального аналізу з метою розробки варіантів управлінських рішень щодо забезпечення досягнення мети диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання в частині оптимізації прибутку за рахунок економії ресурсів, кількості робочих місць, використання інновацій та інвестицій.

Диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання вимагає підвищення рівня ефективності керування їх потенціалом. Наукова база й інформаційне забезпечення функцій управління потребує розвитку їх теорії, методології та організації, а також адаптації до умов здійснення диверсифікації.

Суттєвий внесок в економічну науку, який став підґрунтям для формування системної концепції обліку, контролю та аналізу, зробили вітчизняні вчені М. Білуха, Ф. Бутинець, Б. Валуєв, А. Герасимович, З. Гуцайлюк, Г. Давидов, М. Дем’яненко, Н. Дорош, І. Дрозд, Є. Калюга, Г. Кірейцев, Л. Крамаровський, Т. Ковальчук, В. Костюченко, Я. Крупка, М. Кужельний, А. Кузьмінський, Ю. Кузьмінський, І. Лазаришина, С. Левицька, В. Максімова, Н. Малюга, Є. Мних, Л. Нападовська, П. Німчинов, Ю. Осадчий, О. Петрик, І. Пилипенко, В. Рудницький, П. Саблук, В. Савченко, В. Савчук, В. Сопко, Л. Сук, Б. Усач, Ю. Цал-Цалко, М. Чумаченко, В. Шевчук, а також зарубіжні автори В. Андрєєв, М. Баканов, М. Баришников, І. Бєлобжецький, С. Бичкова, С. Бобир, В. Бурцев, Х. Брукс, Д. Вілсон, А. Газарян, Д. Давенпорт, П. Друкер, Г. Козлова, Є. Кочерін, М. Лапухін, В. Мессір, Б. Нідлз, Ч. Оуен, В. Подольський, М. Поукок, С. Стуков, В. Суйц, С. Татур, А. Тейлор, Д. Хан, Д. Харрінгтон, Д. Харрісон, П. Чіджі, А. Шеремет, У. Шеффер.

Критичне вивчення робіт названих авторів дало можливість поряд з відзначенням їх цінності виявити недостатність розв’язання теоретичних, методологічних та організаційних питань контролю й аналізу за досліджуваною проблематикою. Практично недослідженим у вітчизняній науці є питання диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання як об’єкта контролю та аналізу. Майже відсутні теоретичні обґрунтування та методологічні підходи до організації цілісної системи внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах диверсифікації. Наукове вирішення проблеми забезпечення її ефективності в ринковому середовищі взагалі відсутнє. Зазначене спричинює втрату потенційних можливостей використання результатів контролю та аналізу для покращання практики управління диверсифікацією діяльності суб’єктів господарювання.

Виявлені проблеми та дослідження практики диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання зумовили необхідність обґрунтування теоретичних аспектів побудови контрольно-аналітичної системи. Здійснення функцій контролю диверсифікаційних процесів повинно забезпечуватися відповідною інтерпретацією його теоретичних засад, методології та організації. Для розробки та прийняття управлінських рішень у процесі диверсифікації необхідним є отримання даних за результатами як контролю, так і аналізу відповідно до потреб управління. Вирішення проблем контролю й аналізу  процесу диверсифікації дозволяє знизити  рівень ризиків, пов’язаних з нею, що в свою чергу зумовлює доцільність розробки системи оцінки ефективності її здійснення.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена нагальністю вирішення проблеми подальшого вдосконалення теорії, методології та організації контролю й аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств”, номер державної реєстрації 0104U009820, та плану науково-дослідних робіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, шифр роботи V.3-2007, номер державної реєстрації 0107U002982, керівником якої є здобувач. У межах виконання науково-дослідних робіт розроблено методики та запропоновано рекомендації стосовно використання результатів контролю та аналізу з метою прийняття управлінських рішень щодо диверсифікації діяльності суб’єкта господарювання; запропоновано показник для визначення рівня диверсифікації; розроблено концепцію контрольно-аналітичної системи процесу диверсифікації та модель прийняття управлінських рішень в умовах диверсифікації діяльності за результатами контролю та аналізу.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне вирішення проблем розвитку контролю та аналізу діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації шляхом розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій.

Відповідно до мети поставлено такі завдання:

                  розвинути теорію диверсифікації за результатами критичного аналізу її наукових концепції з позицій керованості процесу;

                  обґрунтувати необхідність дослідження процесу диверсифікації на мікроекономічному рівні як об’єкта контролю та аналізу;

                  обґрунтувати теоретичні підходи до побудови організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання;

                  розробити загальну концепцію контрольно-аналітичної системи диверсифікації та  методику формування її організаційної структури;

                  запропонувати організацію інформаційного забезпечення контрольно-аналітичної системи на основі даних фінансового, управлінського та статистичного обліку;

              виявити теоретичні передумови внутрішнього контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації;

              розвинути методологію внутрішнього контролю процесу диверсифікації операційної діяльності за етапами його здійснення;

              запропонувати положення щодо організації внутрішнього контролю диверсифікації діяльності;

              узагальнити теоретичні положення щодо здійснення аналізу  діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації;

              удосконалити методологію аналізу процесу диверсифікації операційної діяльності за етапами його здійснення;

              надати рекомендації з організації аналізу диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання;

              визначити основні напрями регулювання ступеня ризику діяльності в умовах диверсифікації;

              запропонувати показники оцінки рівня та ефективності диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання;

              побудувати модель прийняття управлінських рішень в умовах диверсифікації діяльності за результатами її контролю та аналізу.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+