ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах, коли відбувається глибока трансформація суспільного буття, зміна соціальних цінностей, норм діяльності та поведінки людей, особливого значення набуває ефективне нормативно-правове впорядкування процесів суспільного розвитку. Вирішення цього завдання зумовлює необхідність підвищення ролі та значення правової культури, посилення впливу її цінностей на унормування суспільних відносин.

Правова культура, процес її формування, функціонування та розвитку є неодмінною умовою динамізації трансформаційних процесів, становлення в Україні правової держави і громадянського суспільства. Зрілість правової культури є важливим чинником здійснення суспільно-правової реформи в країні, утвердження принципу верховенства права в усіх сферах суспільного життя, реалізації правового статусу особистості, її прав і свобод. Розвинений рівень правової культури людини і суспільства, в якому функціонують ефективні інститути відтворення її цінностей, є умовою формування в Україні демократичних засад життєдіяльності, багатовимірних способів освоєння особистістю суспільно-правового буття. Правова культура є необхідною умовою розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій, передусім сучасного юридичного світогляду, правових ідеалів, сучасного праворозуміння.

Правова культура, яка органічно поєднує в собі національні і загальнолюдські цінності, є неодмінною передумовою наближення й інтеграції України в європейський і світовий правовий простір. Нарешті, правова культура - це детермінанта, здатна стимулювати правовий прогрес, формувати суспільно-правове та духовне поле для реалізації правових цінностей, правового потенціалу людини.

Таким чином, актуальність правового та філософського осмислення феномена правової культури зумовлена як практичними проблемами трансформації посттоталітарного українського суспільства, так і теоретичними проблемами, пов’язаними зі світоглядно-методологічною переорієнтацією правознавства на глибоке осмислення процесів сучасного суспільно-правового розвитку. Вищезазначене, а також важливе суспільне значення правової культури в суспільно-правовому житті України актуалізує необхідність всебічного дослідження цього феномена, розкриття його змісту, аналізу шляхів розвитку в сучасних умовах реформування суспільних відносин.

Актуальність проблеми правової культури зумовила науковий інтерес до неї дослідників. Вагомий внесок у дослідження різноманітних юридичних, філософських проблем, які безпосередньо стосуються правової культури, зробили багато вітчизняних та зарубіжних вчених.

Теоретико-методологічний аналіз різноманітних філософських, зокрема філософсько-правових проблем, які безпосередньо пов’язані з феноменом правової культури, всебічно здійснений у роботах таких учених-філософів, філософів права як: В.П.Андрущенко, О.О.Бандура, Ю.Я.Баскин, В.А.Бачинін, І.В.Бичко, А.В.Гарник, О.І.Гвоздік, О.Г.Данільян, Ю.Г.Єршов, К.К.Жоль, А.А.Козловський, М.В.Костицький, Л.В.Кравченко, В.К.Ларіонова, В.М.Ляшенко, С.І.Максимов, І.П.Малинова, О.Є.Маноха, І.Ф.Надольний, В.С.Нерсесянц, М.І.Панов, Л.В.Петрова, Ю.І.Римаренко, В.М.Свінціцький, С.С.Сливка , Б.Ф.Чміль, В.В.Шкода.

Низка важливих теоретико-методологічних і практичних проблем розвитку права, які мають важливе значення для осмислення феномена правової культури, розкриті в працях таких відомих учених-юристів, як: С.С.Алексеєв, В.І.Андрейцев, В.Д.Бабкін, О.М.Бандурка, О.В.Зайчук, А.П.Заєць, Р.А.Калюжний, Д.А.Керімов, М.І.Козюбра, А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, О.Л.Копиленко, М.В.Костицький, Я.Ю.Кондратьєв, О.Г.Мурашин, В.Ф.Опришко, М.П.Орзіх, В.Ф.Погорілко, П.М.Рабінович, В.М.Селіванов, О.В.Скрипнюк, В.Я.Тацій, Ю.М.Тодика, М.В.Цвік, Ю.С.Шемшученко.

Безпосередньо проблеми правової культури досліджували такі вчені, насамперед учені-юристи: О.В.Аграновська, Г.І.Балюк, Н.А.Бура, В.В.Головченко, О.А.Зоренко, В.І.Камінська, М.М.Кейзеров, О.М.Костенко, О.А.Лукашева, О.А.Менюк, В.П.Сальников, А.П.Семітко, Р.А.Сербин, С.Р.Станік, В.В.Чернєй, Л.С.Явич.

Проблеми правової культури досліджували і західні вчені, зокрема Е.Бланкенберг, Д.Блек, П.Вормолд, Дж.Джонсон, К.Хострап, М.Лауренс, М.Фрідман, Г.Шейберг.

Аналіз різноманітних аспектів окресленої теми засвідчує, що, незважаючи на наявний науковий доробок у дослідженні правової культури, залишається недостатньо розробленою низка проблем: відсутня чітка визначеність змісту правової культури; недостатньо розкрита сутність регулятивного потенціалу правової культури; не досліджені особливості формування правової культури в контексті національного буття українського суспільства; малодосліджена генеза й основні етапи формування правової культури в Україні. У багатьох дослідженнях правова культура розглядається лише як державно-правове явище, тобто ізольовано від основних сфер суспільних відносин. Не розкривається детермінованість розвитку правової культури суспільним буттям. Недостатньо досліджені проблема впливу правової культури на суспільну трансформацію, а також розвиток правової культури в процесі реформування політико-правових, економічних, соціальних і духовних відносин в Україні.

Зважаючи на актуальність, теоретичне і практичне значення теми дослідження, а також на недостатню її розробленість, автором обрано як предмет самостійного наукового аналізу проблему формування та розвитку правової культури в українському суспільстві.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах плану науково-дослідних робіт кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ України на 1999-2003 роки згідно з передбаченою в ньому темою “Дослідження проблем філософії права на сучасному етапі”. Тема дисертації відповідає тематиці пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України на період 2002-2005 роки від 30 червня 2002 року № 635. Крім того, тема дисертаційного дослідження відповідає вимогам ст.7 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 року. Вона обрана відповідно до програми розвитку відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр. (Рішення Колегії МВС України від 18 грудня 2000 року № 9 КМ/1).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины