Організаційно-правове забезпечення діяльності юридичних підрозділів органів державної податкової служби України

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Організаційно-правове забезпечення діяльності юридичних підрозділів органів державної податкової служби України
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. В сучасних умовах в Україні проходить становлення правової держави. Зміст єдності і розмежування трьох гілок державної влади – законодавчої, виконавчої, судової полягає в необхідності належного правозастосування в усіх галузях законодавства та в його окремих формах, якими слід розглядати юридичне обслуговування суб’єктів усіх форм власності і населення у суспільстві в цілому і податкових відносинах зокрема. Забезпечення розбудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави залежить в першу чергу від належного виконання своїх функцій державними органами. Соціально-економічні перетворення постійно вимагають пошуку та запровадження нових методів і механізмів, спрямованих на поліпшення економічної ситуації країни.

 Головне місце займають правові форми і методи управління економікою, правове забезпечення законності діяльності і дисципліни в усіх сферах господарювання і на різних рівнях органів виконавчої влади. Реалізувати вказані завдання, ефективно захищати законні права та економічні інтереси і безпеку держави, підприємств, установ та організацій покликані юридичні служби.

Українська держава зацікавлена у функціонуванні професійної і сучасної юридичної служби. Уряд України постановою від 27.08.1995р. затвердив  Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, в якому зазначив про необхідність вдосконалення правової роботи у сфері громадського виробництва, створення правових і організаційних основ для ефективної діяльності юридичної служби щодо забезпечення законності в роботі міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади щодо попередження порушень прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій і громадян. Юридичне обслуговування діяльності органів державної податкової служби України (далі – ОДПС) – це засіб, за допомогою якого  збираються необхідні документи (докази) для підтвердження юридичних фактів та аргументів, на підставі яких провадиться застосування норм права. Завдяки цьому досягається забезпечення конституційних норм щодо охорони прав і захисту інтересів як платників податків так і держави, а саме реально використовуються норми податкового права у процесі виконання бюджету.

 Потреба удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності юридичних служб постійно зростатиме, про що свідчить Указ Президента України від 11.12.2001р. №1207/2001 “Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів”, постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001р.№1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”. Роль юридичних підрозділів ОДПС як частини апарату, що організовує правову роботу та виконує специфічні функції в юридичній практиці, полягає в забезпеченні умов для зміцнення законності в сфері оподаткування і посилення трудової та службової дисципліни, попередження правопорушень з боку як податківців так і платників податків шляхом підвищення рівня правової культури в суспільстві.

Положенням податкової доктрини щодо діяльності ОДПС присвячували свої роботи вчені і практики: М.Я.Азаров, Л.К.Воронова, П.Т.Гега, І.І.Лонюк, В.Т.Капріца, М.М.Касьяненко, М.П.Кучерявенко, Т.Є.Кушнарьова, П.В.Мельник, П.С.Пацурківський, В.І.Полюхович, В.М.Попович, Л.А.Савченко, Г.М.Самілик, Т.В.Сараскіна, Г.О.Усатий та ін., але їх дослідження не відображають ролі  юридичних підрозділів в системі ОДПС, не визначають їх організаційно-правове забезпечення.

При підготовці дисертації були використані наукові праці вчених фахівців з адміністративно-правової науки: В.Б.Авер’янова, О.М.Бандурки, Д.М.Бахраха, А.С.Васильєва, Р.Ф.Васильєва, В.Г.Гончаренка, Долгополова А.М., Г.Г.Забарного, Р.А.Калюжного, В.М.Кампо, Л.В.Коваля, Т.О.Коломоєць, В.О.Коновалової, Ю.Ф.Кравченка, С.В.Кувакіна, Г.І.Лелікова, Н.Р.Нижник, О.В.Петришина, В.П.Пєткова, А.О.Селіванова, В.М.Селіванова, В.О.Шамрая, В.К.Шкарупи,  В.В.Цвєткова та ін..

Неможливо провести дослідження без використання загальнотеоретичних праць зарубіжних і вітчизняних вчених,  зокрема,    С.С. Алексєєва, С.Н.Братуся, А.Б.Венгерова,  С.І. Вильнянського, Ю.І.Гревцова, С.Д.Гусарєва, І.Я.Дюрягина, В.П.Казимирчука, В.Т.Калмикова, В.Н.Карташова, В.Н.Кудрявцева, В.І. Леушина, А.В.Малько, М.Н.Марченко, М.І.Матузова, П.Є.Недбайло, В.С.Нерсесянца, В.П.Реутова, О.Ф.Скакун, М.Я.Соколова, О.Д.Тихомирова та ін..

В опублікованих роботах фахівців у галузі адміністративного і фінансового права містяться оригінальні гіпотези, цікаві ідеї та пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності, юридичної практики та правової роботи ОДПС, що були враховані автором даного дослідження.

У той же час недостатньо досліджені ефективність діяльності юридичних підрозділів і їх взаємодія з галузевими управліннями в  структурі ОДПС.

Сьогодні гостро відчувається потреба в розробці і удосконаленні понятійного апарату, що стосується юридичної практики, виявленні закономірностей виникнення, становлення і функціонування юридичних підрозділів ОДПС, аналізі, систематизації і узагальненні юридичної практики ОДПС як об’єктивного явища реальної дійсності.

  Наведені аргументи повною мірою обґрунтовують актуальність і важливість проведення комплексного наукового дослідження організаційно-правових засад діяльності юридичних підрозділів ОДПС.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Роботу виконано в рамках планів Академії державної податкової служби України, як частину науково-дослідної роботи “Удосконалення адміністрування податку на додану вартість у сфері зовнішньоекономічної діяльності ”(номер державної реєстрації № 0102U005745), тема дисертації затверджена її вченою радою. Робота виконана в контексті заходів з реалізації Концепції адміністративної реформи, затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998р. № 810/98 та Стратегії реформування системи державної служби в Україні, затвердженої Указом Президента України від 14.04.2000р. №599/2000. Цей напрямок дослідження знайшов підтвердження і в Комплексній  програмі профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженій Указом Президента України від 25.12.2000р. №1376/2000.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины