ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку України характеризується виокремленням суттєвих напрямків перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства. В останні роки об'єктивні потреби громадського життя, пов'язані з необхідністю реформування економічної, соціальної, політичної та інших сфер життя України, викликали гостру потребу переосмислення багатьох питань теорії фінансового права. Так, перехід від адміністративно-командної системи до ринкових відносин в економіці, вільний розвиток усіх форм власності, рівність прав господарюючих суб'єктів незалежно від їх організаційно-правових форм, конституційне закріплення місцевого самоврядування, а також низка інших факторів вимагають постійного вдосконалення чинного фінансового механізму, повнішого втілення в ньому якостей, властивих розподільній і контрольній функціям фінансів. Необхідність більш детального і всебічного врахування чинників, що впливають на виникнення й розвиток фінансових правовідносин, а також шляхи цього удосконалення в нових економічних умовах можуть бути встановлені тільки за допомогою дослідження змісту відповідних суспільних зв'язків.

Така увага до поглибленого вивчення й аналізу змісту фінансових правовідносин є об’єктивною, адже ці правові зв’язки мають дуже важливе значення для держави, у перебігу реалізації яких створюються, розподіляються й використовуються централізовані й децентралізовані фонди коштів, без яких неможливо не тільки виконання нею своїх завдань і функцій, а й взагалі її існування. Окрім того, однією з негативних умов, що стримують подолання фінансової кризи в Україні, є недостатня розробленість вітчизняною наукою питань теорії фінансових правовідносин, що аж ніяк не сприяє якісному і своєчасному регулюванню державою цих досить важливих суспільних зв’язків.

Слід наголосити, що в даний час триває черговий етап реформування фінансового законодавства України, у зв’язку з чим надзвичайно актуальним є проведення системних, комплексних наукових досліджень питань змісту фінансових правовідносин в умовах сучасності. Саме тому на порядку денному здійснюваних докорінних структурних перетворень гостро постає завдання уточнення і поглиблення існуючих категорій і понять як загальної, так і особливої частини фінансового права, що мають першочергове загальнотеоретичне і практичне значення. Аналіз економічного змісту фінансових відносин, виявлення й уточнення їх особливостей сприятимуть удосконаленню правового регулювання фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування. Поділ усього масиву регульованих фінансовим правом суспільних відносин залежно від напрямків фінансової діяльності дозволить краще, детальніше й чіткіше усвідомити особливості окремих груп цих відносин, визначити точки застосування упорядкувального впливу держави на такі зв'язки відповідно до виробленої і закріпленої фінансово-правовими нормами моделі фінансового механізму України. Саме це передусім й обумовило вибір теми поданого до захисту дисертаційного дослідження.

В Україні до цього часу у доктрині фінансового права не існує глибокого дослідження, присвяченого узагальнюючій класифікації фінансових правовідносин, а також їх аналізу з точки зору економічного змісту та його впливу на правове регулювання фінансової діяльності держави. У той же час окремі аспекти зазначеної проблеми розглядалися деякими вченими, хоча й трохи під іншим кутом зору, оскільки їх наукові доробки стосувалися окремих груп фінансових правовідносин – податкових, бюджетних, валютних та ін. Окремі питання цього комплексу теоретичних проблем, що в основному розроблялися поруч з дослідженням інших питань, порушені також у працях фахівців з фінансового та інших галузей права. Тому ми не можемо вважати, що розробка цієї проблеми не забезпечена певними досягненнями фахівців теорії фінансового права.

Значний внесок в опрацювання проблеми визначення фінансових правовідносин та їх змісту зробили Л.К. Воронова,
О.М. Горбунова, М.А. Гуревич, М.В. Карасьова, П.С. Пацурківський, Ю.А. Ровинський, Н.І. Хімічева, С.Д. Ципкін та інші науковці. Причому відзначимо, що неможливо здійснити аналіз названих проблем без звернення до фундаментальних досліджень, які є джерелами розвитку фінансової та фінансово-правової думки, проведених М.М. Алексєєнком, С.Ю. Вітте, В.О. Лебєдєвим, Д.Д. Львовим,
М.М. Сперанським та іншими знаними вченими.

Суттєву роль у здійсненні даного дослідження відіграли також роботи таких економістів, як Є.А. Вознесенський,
О.М. Бірман, В.М. Радіонова, М.Г. Сичов та ін.

При здійсненні дослідження нами використані праці науковців у галузі загальної теорії права та інших правових наук, що мають вагоме значення для розкриття теми дисертації, а саме:
М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, С.Н. Братуся, В.М. Горшеньова, О.С. Йоффе, С.Ф. Кечек’яна, Ю.К. Толстого, Р.Й. Халфіної,
Л.С. Явича та ін.

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження послужили наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, які висвітлюють різні аспекти змісту фінансових правовідносин. Поряд із працями з фінансового права у дисертації використані роботи вчених з філософії, логіки, загальної теорії держави та права, адміністративного права та інших галузевих правових наук, економічної
теорії.

Однак низка важливих проблем залишилися поза увагою названих правників, а деякі з напрямків характеризуються наявністю спірних суджень. З урахуванням цього, на основі аналізу й узагальнення законодавства, трудів вищезазначених, а також інших авторів, що послужили науково-теоретичною базою нашої наукової роботи, авторка вважає необхідним і своєчасним здійснити дослідження змісту фінансових правовідносин, виробити й обґрунтувати на цьому підґрунті власні висновки і пропозиції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема даного дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 28 грудня 2000 р. (протокол №5).

Дисертація виконана згідно з комплексною цільовою програмою “Права людини і проблеми становлення організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування”
№ 0186.0.070865.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины