ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

Актуальність теми. Динамізм науково-технічного прогресу та процеси глобалізації кардинально змінюють домінанти розвитку людства за умов всезростаючої стурбованості світової громадськості екологічними проблемами. Інтернаціоналізація виробництва, транскордонний характер забруднення навколишнього природного середовища, екстенсивне використання енергоресурсів спричиняють збільшення навантаження на екосистеми й ризикове функціонування природних репродуктивних механізмів у планетарних масштабах.

Відбувається переосмислення світоглядних і ціннісних орієнтирів розвитку суспільства, посилюється політична консолідація країн щодо активізації процесів екологізації підприємництва як стратегічного напрямку розв'язання екологічних проблем і формування конкурентоспроможності в світовому економічному просторі.

Водночас існуюча різниця в рівнях соціально-економічного розвитку країн впливає на ефективність їх дій в процесах екологічної модернізації та на можливості залучення до нього підприємницького потенціалу. За сучасної ринкової економічної системи не враховується обмеженість природних ресурсів, недооцінюються глобальні екологічні загрози та їх синергетичні ефекти, які здатні створювати нові та посилювати існуючі загрози. Наявність таких небезпечних тенденцій і наслідків їх прояву для людства було констатовано на міжнародних екологічних конференціях в Стокгольмі (1972 р.), Добржиші (1991 р.), Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Люцерні (1993 р.), Софії (1995 р.), Оргусі (1998 р.), Йоганнесбурзі (2002 р.), Києві (2003 р.), Бєлграді (2007 р.).

Екологія і донині розглядається як альтернатива економіці, як чинник гальмування процесів соціально-економічного розвитку. Підтвердженням цьому є існуюча система трансформації економіки України, що засвідчує загострення суперечливих й антагоністичних процесів відтворювального механізму екологічних і економічних цінностей життєзабезпечення. Під впливом інституційних змін та макроекономічних зрушень сформувалася специфічна модель економіки, що має такі внутрішні механізми саморозвитку та інерції, які не сприяють розвиткові процесів екологізації підприємництва.

Виявлення та усунення існуючих екологічних і соціально-економічних суперечностей може вплинути на оцінку екологічної ситуації за умов формування екологічної культури, посилення мотиваційно-стимулюючого та соціально-захисного механізмів екологізації підприємництва. Ефективність реагування суспільства на екологічні проблеми визначає потенціал екологізації підприємництва. Адже складність, багатоаспектність і багатовимірність екологічної проблематики є наслідком неоднозначного й далеко не одностайного реагування різних суспільних груп на екологічні проблеми.

Майже в усіх країнах світу організаційно і концептуально розвинута сфера природокористування та природоохоронна діяльність. Одні найбільш потужні й впливові компанії нещадно експлуатують природні ресурси, а інші – нечисленні і маловпливові – займаються її захистом. Тому характерними ознаками сучасного розвитку екологізації підприємництва є складність, динамічність і суперечливість цього процесу.

Актуальність питань екологізації підприємництва знайшла своє відображення в наукових працях відомих вчених: В. Борисової, З. Варналія, М. Долішнього, В. Кредісова, С. Покропивного, В. Сизоненка – при дослідженні проблем особливостей розвитку підприємництва в умовах трансформації економіки; О. Веклич, Б. Данилишина, Р. Дяківа, Л. Мельника, Ю. Саталкіна, І. Синякевича, В. Шевчука – при висвітленні питань екологічної економіки та економіки природокористування; О. Васюти,           А. Качинського, М. Кисельова, В. Навроцького, А. Садекова, А. Чухна – при розкритті особливостей екологізації підприємництва в умовах НТП, сталого розвитку, постіндустріальної економіки; Л. Гринів, О.Діденко, Ю. Туниці – при розгляді питань екологізації суспільного відтворення та формування екологічно збалансованої економіки; І. Гречановської, В. Євтушевського,    М. Сороки – при визначенні засад державно-регулятивного та організаційно-економічного механізму екологізації підприємництва; В. Крисаченка, М. Хилька щодо формування екологічної культури підприємництва та ін.

Віддаючи належне науковим дослідженням вищезазначених вчених, доцільно відзначити актуальність вивчення теоретико-концептуальних засад екологізації підприємництва з огляду на багатоаспектність прояву та його значення в сучасних умовах трансформації економіки. Особливої уваги потребують питання удосконалення мотиваційно-стимулюючого, державно-регулятивного, соціально-захисного механізмів забезпечення екологізації підприємництва з врахуванням економіко-культурних, інноваційно-інвестиційних пріоритетів економічного розвитку. Тому активізація процесів екологізації підприємництва є надзвичайно актуальною та важливою, що засвідчує об’єктивну необхідність поглибленого дослідження цієї проблематики з метою обґрунтування рекомендацій щодо їх реалізації в практичній діяльності.

Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою комплексних науково-дослідних тем: економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя” (№ 06БФ040-01), роль автора полягає в дослідженні впливу глобалізації на процес екологізації підприємництва; факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету “Інвестиції та інновації: енциклопедичний словник” (№ 0107U010214). Особистий внесок автора полягає в розробці термінів, понять і статей з питань екологічних інвестицій та екологічних інновацій. Проведене дослідження й сформульовані висновки є певним внеском у розвиток економічної теорії.

 

Мета і завдання дослідження полягає в розробці концептуальних теоретичних і методологічних засад щодо особливостей становлення та  розвитку екологізації підприємництва, визначенні головних чинників і механізмів цих процесів на основі міждисциплінарного підходу.

Для досягнення зазначеної мети було передбачено постановку, формулювання та вирішення таких завдань:

-       обґрунтувати необхідність і доцільність активізації процесів екологізації підприємництва в умовах трансформації економіки;

-       дослідити еволюцію наукових поглядів екологізації підприємництва, визначити її принципи з огляду предмета економічної теорії з урахуванням взаємодії суспільства та природи;

-       виявити суперечності процесу екологізації підприємництва та визначити можливості їх розв’язання;

-       розкрити сутність екологізації підприємництва з урахуванням  засад збалансованого розвитку;

-       проаналізувати вплив економіко-культурних чинників на екологізацію підприємництва; 

-       висвітлити особливості впливу інноваційно-інвестиційних чинників на процес екологізації підприємництва;

-       дослідити роль мотиваційно-стимулюючого механізму в забезпеченні  екологізації підприємництва;

-       розкрити сутність і особливості державно-регулятивного механізму екологізації підприємництва;

-       визначити роль соціально-захисного механізму в забезпеченні екологізації підприємництва;

-       вивчити досвід зарубіжних країн щодо забезпечення екологізації підприємництва.

Об’єктом дослідження є сукупність соціально-економічних відносин у  процесі екологізації підприємництва на мікро- і макрорівнях за умов трансформації економіки.

Предметом дослідження є теоретико-методологічна сутність екологізації підприємництва та визначення механізмів забезпечення його активізації.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є сукупність загальнонаукових і специфічних методів. Зокрема історико-логічний та системний підходи, використані при здійсненні комплексного аналізу формування та реалізації процесу екологізації підприємництва з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. У дисертації використано діалектичні та історичні ме­тоди наукового дослідження: у першому розділі – eкологізації підприємництва: еволюції наукових поглядів (п.1.1), cутності і форм екологізації підприємництва на засадах збалансованого розвитку (п.1.2.), суперечності процесу екологізації підприємництва (п.1.3). На основі методу статистичного, економічного, кількісного та якісного аналізу у другому розділі досліджено інноваційно-інвестиційні чинники екологізації підприємництва (п.2.2), у третьому розділі – державно-регулятивний механізм екологізації підприємництва (п.3.2), зарубіжний досвід екологізації підприємництва (п.3.4.). Методи наукової абстракції, аналізу та синтезу застосовані в другому розділі при дослідженні економіко-культурних чинників екологізації підприємництва (п.2.1), у третьому розділі – при визначенні мотиваційно-стимулюючого і соціально-захисного механізмів екологізації підприємництва (п. 3.1., п.3.3.).

Інформаційну базу дослідження дисертаційної роботи складають законодавчі та нормативні документи з  питань екологізації підприємництва, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, дані Державного комітету статистики України, джерела статистичної та аналітичної інформації. У дослідженні використано монографії, збірники, дані річних звітів, економічних і екологічних оглядів, тижневиків, ресурси Інтернету, періодичні вітчизняні і міжнародні видання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі системних теоретичних досліджень і узагальнень, комплексного економічного аналізу визначено головні чинники, напрями і механізми екологізації підприємництва. Науково обґрунтовано результати дисертації, одержані особисто автором.

Вперше:

- запропоновано нові методологічні засади дослідження процесу екологізації підприємництва, які ґрунтуються на міждисциплінарному підході та дозволяють визначити його як вид підприємницької діяльності, функціонування і розвиток якого становить систему відносин щодо узгодження соціально-економічних та екологічних інтересів його суб’єктів з метою: продукування конкурентоспроможної та екологічно безпечної продукції (послуг), раціонального використання й ефективного відтворення природних і енергетичних ресурсів, впровадження інноваційних техно­логій природокористування для досягнення соціально-економічного ефекту та справедливості життєзабезпечення сучасних і прийдешніх поколінь;

- обґрунтовано нові підходи до класифікації суперечностей, які виникають у процесі екологізації підприємництва через існуючі взаємозв’язки, взаємозалежності напрямів їх розвитку, рівнів і масштабів охоплення, узгодження екологічних і економічних інтересів. Доведено, що в основі цих суперечностей є діалектика взаємодії природи і суспільства, неузгодженість інтересів суб’єктів господарювання, які функціонують за законами ринкової економіки;

- визначено особливості впливу економіко-культурних чинників на екологізацію підприємництва з урахуванням національної самобутності та стану еколого-економічної адаптованості суспільства, які відображають духовно-інформаційну мобільність та історично-ментальну спадковість щодо прогресивного розвитку;

 

 

удосконалено:

- визначення сутності екологізації підприємництва на засадах збалансованого розвитку, що передбачає врахування надбань національної культури й світового досвіду для забезпечення потреб нинішнього та прийдешнього покоління;

- виявлення особливостей процесу екологізації підприємництва під впливом науково-технічного прогресу, який є історично закономірним і взаємозумовленим явищем, що виступає генератором і каталізатором екологічних проблем. Відповідне використання здобутків НТП не лише створює передумови для запобігання екологічних катастроф, але й розширює потенціал і масштаби екологізації підприємництва;

- аргументування значимості екологічного чинника в оцінці конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації як сукупності природно-ресурсного та екологічного потенціалу в стратегії економічного зростання та розвитку екологізації підприємництва;

 дістало  подальший розвиток:

- принципи формування мотиваційно-стимулюючого механізму екологізації підприємництва, за якими суб’єкти екологізації підприємництва мають враховувати нерівнозначність екологічних мотивацій та екологічних інтересів у суспільстві;

- визначення особливостей формування соціально-захисного механізму екологізації підприємництва через різноаспектні прояви екологізму та антиекологізму в узгодженні інтересів суспільства, держави, підприємництва;

- концептуальні засади державно-регулятивного механізму екологізації підприємництва з урахуванням зарубіжного досвіду, які сприятимуть розробці комплексу спрямувань і важелів екологічної політики щодо підприємництва в умовах трансформації економіки, формуванню еколого-економічної конкурентоспроможності, удосконаленню системи державного управління процесами екологізації підприємництва.

Практичне значення одержаних результатів. Комплексний аналіз наукових підходів до процесів екологізації підприємництва використано в роботі Комісії Київради з питань екологічної політики при розробці програми “Охорона навколишнього середовища м. Києва до 2012 року” та впроваджено в практичній діяльності екологічних організацій м. Києва, а також відображено в книзі “Українська екологічна енциклопедія”, яку було представлено на розгляд учасників V Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього природного середовища “Довкілля для Європи”, 21-23 травня 2003 р. у м. Києві (довідка №  29/288-79 від 12.02.2008 р.).

  Теоретичні розробки та практичні рекомендації дисертаційної роботи щодо вдосконалення економічних чинників оцінки ефективності екологізації підприємництва використано на підприємствах Української академії наук: виробничо-господарському об’єднанні “Екотех” та у виробничих процесах і розробках Інституту автоматизованих систем (довідка № 06.10-25 від 25.10.2006).

Наукові матеріали з екологізації підприємництва систематизовано у вигляді статей, визначень і дефініцій у книгах: “Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера”, “Українська екологічна енциклопедія”, “Енциклопедія житлово-комунальної сфери”, які видано Міжнародною економічною фундацією та рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання в системі освіти (довідка № 125 від 01.03.2007 р.).

Нові теоретичні підходи та наукові результати дисертації використовуються в педагогічній діяльності та навчальному процесі при викладанні курсів “Міжнародні економічні відносини”, “Основи екології” для студентів Київського національного торговельно-економічного університету (довідка №  260/26 від 12.02.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням і містить авторські розробки щодо комплексного теоретичного і практичного аналізу процесів екологізації підприємництва в умовах трансформації економіки. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Обсяг особистого внеску в роботах, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку опублікованих праць. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які напрацьовані особисто автором.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні, методологічні та методичні положення й результати дисертаційної роботи доповідались автором та отримали позитивну оцінку на бізнес-форумі “Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні” (17.04.2008 р.,        м. Київ) та на 9 міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (06-07.10.2006 р., м. Луцьк);                         ІІ Міжнародній науково-практичній конференції Сучасні наукові досягнення – 2007” (01-14.02.2007 р., м. Дніпропетровськ); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Дні науки – 2007” (01-15.04.2007 р.,           м. Дніпропетровськ); Х науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку” (30.11.2007 р., м. Павлоград); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва” (14-15.12.2007 р., м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції “Євроатлантична інтеграція України: можливості та перспективи” (04.03.2008 р., м. Вінниця); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні” (14-15.05.2008 р., м. Ялта, АРК); IІ Міжнародній науково-практичній конференції “Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (15-16.05.2008 р., м. Київ);                     ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право” (30.05.2008 р., м. Київ).

За результатами конкурсів наукових проектів Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації “Інтелект молодих – на службу столиці” автор здобула перші премії у двох номінаціях: у 2004 р. за книгу “Українська екологічна енциклопедія” та у 2008 р. за книгу “Енциклопедія житлово-комунальної сфери”.

Публікації. Основні результати та висновки дисертаційної роботи опубліковано в 28 наукових працях загальним обсягом 66,7 друк. арк., з них: 15 статей – у наукових фахових виданнях (обсягом 5,4 друк. арк.); 10  праць – у наукових збірниках, тезах доповідей і виступів на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, бізнес-форумі (особисто автору належить 1,3 друк. арк.); 3 навчальних виданнях (особисто автору належить 60,0 друк. арк.).

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи становить 233 сторінки, основний зміст викладено на 183 сторінках, включаючи 3 таблиці, 9 рисунків. Список використаних джерел включає 237 найменувань на 21 сторінці, додатки містять 21 таблицю, 12 рисунків на       29 сторінках. 

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины