Тимощенко Наталія Олександрівна Фагот в укра­їнській камерній музиці кінця XX - початку XXI століт­тя: виконавські школи та композиторська творчість : Тимощенко Наталья Александровна Фагот в украинской камерной музыке конца XX - начала XXI века: исполнительские школы и композиторское творчество • Название:
 • Тимощенко Наталія Олександрівна Фагот в укра­їнській камерній музиці кінця XX - початку XXI століт­тя: виконавські школи та композиторська творчість
 • Альтернативное название:
 • Тимощенко Наталья Александровна Фагот в украинской камерной музыке конца XX - начала XXI века: исполнительские школы и композиторское творчество
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • у Національній музичній академії України імені П. І. Чайков­ського
 • Год защиты:
 • 2018
 • Краткое описание:
 • Тимощенко Наталія Олександрівна, артистка вищої категорії групи фаготів ДП «Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України»: «Фагот в укра­їнській камерній музиці кінця XX - початку XXI століт­тя: виконавські школи та композиторська творчість» (17.00.03 - музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії України імені П. І. Чайков­ського  НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
  імені П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  ТИМОЩЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  УДК 788. 8:78.071.1 (477) “19-20”
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ФАГОТ В УКРАЇНСЬКІЙ КАМЕРНІЙ МУЗИЦІ
  КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:
  ВИКОНАВСЬКІ ШКОЛИ ТА
  КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ
  17.00.03 - Музичне мистецтво
  Подається на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.
  Н.О. Тимощенко
  Науковий керівник Берегова Олена Миколаївна
  доктор мистецтвознавства, професор
  Київ - 2018  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЇ 2
  ВСТУП 12
  РОЗДІЛ 1 ФАГОТ В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1 Українська фаготна школа у єдності процесуально-організаційних
  й комунікативно-дискурсивних характеристик 20
  1.2 Наукові дослідження і концепції інструментальних можливостей
  фагота в музичному мистецтві 50
  Висновки до розділу 1 70
  РОЗДІЛ 2 ФАГОТОВА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
  У ВИМІРАХ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНУ
  2.1 Модус постмодерну в культурно-мистецькій ситуації доби 73
  2.2 Темброве мислення М. Денисенко: гра цитат, метафор
  і стилів у композиціях для фагота 95
  2.3 Концептуальний вияв світоглядної естетики постмодерну:
  фаготові композиційні ескізи В. Рунчака 117
  2.4 Фаготовий «тріумф» у камерній творчості Л. Колодуба 141
  Висновки до розділу 2 173
  ВИСНОВКИ 175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 181
  ДОДАТКИ
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У сучасному музикознавстві «школа» представляється дієвим, ефективним і результативним типом комунікації, що забезпечує єдність зв’язку між процесом творчості як самодостатнього явища і професійним навчанням творчій діяльності, процес функціонування школи визначається контекстом дискурсу. Сучасна українська фаготна школа, засновником якої є В. М. Апатський, є зрілим культурно-мистецьким феноменом, її розвиток пов’язаний із творчими досягненнями представників фаготних виконавських шкіл України (київської, харківської, одеської, львівської) за принципом взаємодоповнення; школа має багаторічний досвід виконавської, педагогічної, композиторської, науково-дослідної роботи й має міжнародний авторитет. Інструментальна виконавська школа функціонує як інформаційно- комунікативний процес, одним із головних методологічних векторів якого є проектування мистецького рівня майбутньої виконавської культури.
  2. Наукові дослідження з фаготової проблематики представлені теоретичними доробками Г. Абаджяна, В. Апатського, М. Карауловського, В. Семениченка, В. Старка. Серед робіт з теорії духового виконавства, що досліджують нові види технічних прийомів та способів гри, їх артикуляційні та акустичні можливості, - роботи В. Апатського, А. Векслера, Р. Вовка, А. Карпяка, К. Мюльберга, В. Посвалюка та ін.
  Феномен фагота представлений науковими підходами, серед яких: історико-культурологічний, мистецтвознавчий, джерелознавчий,
  філософсько-світоглядний. Увага дослідників зосереджується на проблемі виявлення звукового потенціалу фагота, його інтонаційних можливостей, досягнення акустичної досконалості, піднімається проблема «красивого звуку», акцентується увага на розширенні виразових можливостей фагота - тембрових, динамічних, артикуляційних, а також «граничних можливостей» інструмента (висотних, регістрових, динамічних, технічних тощо) з метою розкриття колористичного звукового ресурсу фагота.
  Сучасний фагот - це солюючий концертний інструмент. Найвагоміше завдання виконавця-інструменталіста полягає сьогодні в контексті творення тембрально насиченого, емоційно збагаченого музичного звуку як такого, який володіє не лише інтонаційно-акустичною природою, але й містить можливості образно-смислового прочитання, є семантично відкритим до конструювання музичних мовних практик, втілення виконавських концепцій.
  3. Музикознавчий аналіз творів для фагота сучасних українських композиторів у даному дослідженні представлений фаготовою творчістю М. Денисенко, В. Рунчака, Л. Колодуба.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)