Бабенко Олександра Сергіївна Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю
 • скачать файл:
 • Название:
 • Бабенко Олександра Сергіївна Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю
 • Альтернативное название:
 • Бабенко Александра Сергеевна Хоровое творчество Валентина Бибика: жанровая парадигма и черты индивидуального стиля Babenko Oleksandra Serhiivna Choral creativity of Valentyn Bibik: genre paradigm and features of individual style
 • Кол-во страниц:
 • 365
 • ВУЗ:
 • Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
 • Год защиты:
 • 2021
 • Краткое описание:
 • Бабенко Олександра Сергіївна, викладач хорових дисциплін першої категорії Київської дитячої музичної школи №15 імені В.Г.Щигловського. Назва дисертації: «Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю». Шифр та назва спеціальності 17.00.03 Музичне мистецтво. Спецрада К 64.871.01 Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського


  НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
  імені П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ
  імені І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  БАБЕНКО Олександра Сергіївна
  УДК 78.087.68:78.071Л(477)Бібік
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕНТИНА БІБІКА:
  ЖАНРОВА ПАРАДИГМА ТА РИСИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ
  Спеціальність 17.00.03 - Музичне мистецтво
  Подається на здобуття наукового
  ступеня кандидата мистецтвознавства
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело
  О. С. Бабенко
  Науковий керівник Коханик Ірина Миколаївна
  кандидат мистецтвознавства, професор
  Київ - 2020  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ 2
  SUMMERY 4
  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ... 7
  LIST OF AUTHOR’S PUBLICATIONS 8
  ЗМІСТ 10
  ВСТУП 12
  РОЗДІЛ 1 ТВОРЧА СПАДЩИНА ВАЛЕНТИНА БІБІКА ЯК СКЛАДОВА ІСТОРИЧНОГО ХРОНОТОПУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ ХХ СТОЛІТТЯ 19
  1.1 Творчість Валентина Бібіка: історіографічний огляд музикознавчих
  поглядів, ідей, концепцій 19
  1.2 Жанрова система хорової творчості митця: музикознавчий
  дискурс 26
  Висновки до Розділу 1 41
  РОЗДІЛ 2 ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕНТИНА БІБІКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ПОШУКІВ 43
  2.1 «Триптих» для хору a cappella на народні тексти, ор. 8 (1970) та «Дума
  про Довбуша» для мішаного хору та чотирьох солістів з інструментальним ансамблем, ор. 12 (1972): досвід засвоєння композитором фольклорних джерел як перший етап роботи у хоровому жанрі 43
  2.2 П’ять хорів за романом Ю. Бондарєва «Горячий снег», ор. 19 (1975):
  від літературної першооснови до циклічної форми 64
  2.3 «Хорові картини» на слова О. Вишні і С. Васильченка для мішаного
  хору а cappella, ор.21 (1975): пошук індивідуальних засобів створення звукового простору 76
  2.4 Шість хорів на вірші Г. Гдаля «Хай буде тихо скрізь» для мішаного хору а cappella, ор. 42 (1981): шлях до втілення музично-поетичної єдності....86
  Висновки до Розділу 2 95
  РОЗДІЛ 3 ЕВОЛЮЦІЯ ХОРОВОГО СТИЛЮ ВАЛЕНТИНА БІБІКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЕЛИКИХ ЖАНРОВИХ ФОРМ 98
  3.1 Ораторія «Любящий тебя Ульянов» (без опуса) (1977): особливості
  перетворення принципів кантатно-ораторіального жанру 98
  3.2 «Ода братерству» В. Бібіка: специфіка поліфонічного мислення в
  хоровому жанрі 111
  3.3 Кантата для сопрано, дитячого хору та симфонічного оркестру на
  вірші дітей «Детские песни», ор. 58 (1985): авторське переосмислення жанру 121
  3.4 Поема (симфонія) для хору і оркестру на вірші О. Пушкіна
  «Прощание», ор. 67 (1987): приклад жанрового синтезу 134
  3.5 Опера «Бег» за п’єсою М. Булгакова, ор. 12/45 (1972/1981): хор та його
  функції в драматургії твору 151
  3.6 Концерт для хору а cappella на слова Г. Айгі «Тишина- предупреждение», ор. 110 (1995): розвиток традиції духовного хорового
  концерту 168
  Висновки до розділу 3 182
  ВИСНОВКИ 188
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 196
  ДОДАТОК А 217
  ДОДАТОК Б 356
  ДОДАТОК В 363
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  На основі вивченої історіографії та виконаних жанрово-стилістичних аналізів повного корпусу хорових творів В. С. Бібіка ми дійшли наступних висновків.
  1. Розглянуті уперше в дисертації десять хорових композицій, написані у період з 1970 по 1995 роки, є важливою складовою творчості В. Бібіка і вагомим внеском в історію української хорової культури останньої третини ХХ століття. Це її окрема неповторна сторінка, шлях до пізнання якої відкриває проведене дослідження.
  Історіографічний огляд джерел, присвячених композитору, виявив майже повну відсутність вивчення його хорового доробку, а отже, неможливість повноцінної характеристики творчості загалом, його жанрово-стильової специфіки зокрема. Хорова спадщина митця не є другорядною, периферійною на тлі симфонічної та камерно-інструментальної. Про це свідчить навіть хронологія написання опусів для хорового складу (у різнобарв’ї виконавських можливостей: від хорів a cappella до ораторії і концерту для хору та поеми- симфонії з оркестром). На цьому величному «жанровому древі» вибудовується багатовимірна система, що унаочнює стильову еволюцію митця (від першого до останнього хорового твору) як духовний шлях сходження.
  2. Хорова спадщина В. Бібіка стала своєрідним «дзеркалом», у якому
  відобразилась його глибока внутрішня сутність як музиканта-філософа. Філософсько-споглядальний характер світобачення, небайдужість до
  навколишнього світу обумовили художнє перетворення соціальних подій крізь призму глибоких роздумів, співчуття і переживання. У хорових творах В. Бібіка намічаються стійкі тематичні лінії, формуються певні творчі архетипи, пов’язані із світоглядними позиціями композитора і його композиторським методом.
  В. Бібік щиро переймався долею Батьківщини, свого народу і дуже сильно, правдиво реагував на актуальні теми. Звідси в його спадщині багато творів, пов'язаних з доленосними і трагічними подіями історії країни в ХХ ст. (опера «Бег», П'ять хорів a cappella «Горячий снег», ораторія «Любящий тебя, Ульянов», кантата «Детские песни»). Ця лінія намічається вже в ранніх творах («Триптих», «Дума про Довбуша»), де виражено протест проти війни і кровопролиття як антиморальних явищ. Громадянська тема в розумінні В. Бібіка ніколи не була пов'язана з кон'юнктурою. Вона завжди забарвлена особистісним, внутрішнім переживанням і проявляється у щирих душевних реакціях.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)