ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕЧІЙ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ДО 1940 РОКУ) : ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ художественных течений В изобразительном искусстве БУКОВИНИ КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (К 1940 ГОДА) • Название:
 • ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕЧІЙ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ДО 1940 РОКУ)
 • Альтернативное название:
 • ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ художественных течений В изобразительном искусстве БУКОВИНИ КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (К 1940 ГОДА)
 • Кол-во страниц:
 • 262
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

  На правах рукопису

  МІЩЕНКО Ірина Іванівна

  УДК [75/76: 001. 891] (477. 85) "188/194" (043)

  ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕЧІЙ
  В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ БУКОВИНИ
  КІНЦЯ ХІХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  (ДО 1940 РОКУ)

  Спеціальність 17.00.05 образотворче мистецтво


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства  Науковий керівник:
  Федорук Олександр Касьянович,
  доктор мистецтвознавства, професор


  Київ 2009


  ЗМІСТ

  Перелік умовних скорочень ________________________________________4
  Вступ ___________________________________________________________5
  Розділ 1. Історіографія та джерельна база роботи
  1.1. Історіографія ____________________________________________18
  1.2. Джерельна база __________________________________________30
  Розділ 2. Особливості художнього процесу на Буковині 1880 1940 років
  2.1. Провідні тенденції культурно-мистецького розвитку
  Буковини __________________________________________________37
  2.2. Вплив художньої культури Австрії на образотворчість
  Буковини другої половини ХІХ початку ХХ ст. _________________47
  2.3. Роль культурологічних товариств та музейних об’єднань
  у розвитку народного та професійного мистецтва _________________60
  2.4. Виставкова та видавнича діяльність мистецьких об’єднань _____76
  2.5. Висвітлення художнього життя у періодиці __________________94
  Розділ 3. Стилі та напрями європейського мистецтва кінця ХІХ початку ХХ ст. та їх трансформація в образотворчому мистецтві Буковини
  3.1. Академічний напрям у творчості К. Аренда, Є. Максимовича, Є.Ліпецького, П. Видинівського, А. Кохановської та Г. Рецорі _____105
  3.2. Модерн у мистецтві Буковини. Риси модерну в малярстві та
  графіці А. Оффнера, П. Видинівського, Є. Ліпецького,
  А. Кохановської ____________________________________________117
  3.3. Малярство та графіка А. Кольніка, Л. Копельмана, Г. Льовендаля,
  пластика О. Шевчукевича. Прояви експресіонізму в їх творчості ___132
  Висновки ______________________________________________________146
  Додатки
  Додаток А. Хроніка мистецьких подій на Буковині. Кінець ХІХ
  перша половина ХХ століття (до 1940 року) ____________________152
  Додаток Б. Словник митців, які працювали на Буковині
  (кінець ХІХ перша половина ХХ століття (до 1940 року) ________166
  Додаток В. Ілюстрації _______________________________________193
  Перелік ілюстрацій _________________________________________220
  Список використаних джерел ___________________________________ 232  Перелік умовних скорочень

  ДАЧО


  Державний архів Чернівецької області
  ЧКМ


  Чернівецький обласний краєзнавчий музей
  ЧХМ


  Чернівецький обласний художній музей
  І. М.


  Ірина Міщенко
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Сьогоднішній день потребує осмислення всієї мистецької спадщини України задля створення відповідної історичним реаліям об’єктивної історії мистецтва країни, однією з важливих та маловідомих сторінок якої є образотворчість Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст. (до 1940 року). Риси, якими позначений художній процес зазначеного часу на теренах краю, багато в чому співпадають з розвитком мистецтва інших регіонів України, зокрема, у прагненні освоїти й трансформувати сучасні культурні ідеї та стилі. Унікальною ж особливістю Буковини є не тільки існування на її теренах кількох автохтонних націй, зокрема, українців та румунів, з їх неповторною культурою та мистецтвом, а й те, що край протягом всієї своєї історії існує як порубіжний регіон і постійно зазнає значних культурних впливів сусідніх народів, входячи до складу різних державних утворень. Все це не могло не відбитися на розвиткові буковинської образотворчості досліджуваного періоду, який вирізнявся динамічністю проявів та став чи не найцікавішим в історії мистецтва краю.
  Таким чином, актуальним є здійснення дослідження, в якому було би відображено своєрідну поліетнічну культуру регіону, виявлено основні тенденції та специфіку розвитку буковинської образотворчості, проаналізовано вплив на неї численних стилів і течій, характерних для європейського мистецького процесу зазначеного часу. Подібна робота збагатила б наше уявлення і про мистецтво України в цілому.
  Оскільки Буковина протягом століть перебувала під владою таких держав, як Австро-Угорщина та Румунія, це не могло не позначитися і на розвиткові її культури в цілому та образотворчого мистецтва, зокрема. Істотний мистецький вплив Австро-Угорщини пояснюється не тільки тим, що значна частина майбутніх митців отримувала освіту переважно в навчальних закладах Австрії та Німеччини, а й тим, що, починаючи з середини ХІХ ст., у Чернівцях постійно працювали австрійські художники представники різних видів мистецтва. Так, тільки під час побудови резиденції буковинських митрополитів у 1864 1882 роках у Чернівцях перебували архітектор Й. Главка, живописці К. Йобст, К. Свобода, К. Кляйн, скульптор К. Гофман, а розписи та іконостаси багатьох храмів краю створив вихованець Віденської академії образотворчих мистецтв К. Аренд. Під керівництвом відомого австрійського митця Л. Куппельвізера було виконано іконостас головного храму краю кафедрального собору Святого Духа у Чернівцях. У добу модерну саме австрійські архітектори формували вигляд адміністративного центру краю, а у виставкових залах Чернівців експонувалися твори найвідоміших майстрів віденської сецесії.
  На відміну від східної та центральної частини України, Буковина навіть за часів румунського володарювання (1918 1940 роки) не була відокремлена від загальноєвропейського художнього процесу, хоча регламентація проявів мистецького життя була більш відчутною, ніж у попередній період. Художники Буковини, як і раніше, навчались у мистецьких закладах Європи, щоправда, тепер це були, здебільшого, не Відень та Мюнхен, а Прага, Париж, Флоренція, експонували твори на виставках у різних містах Європи.
  Культурні процеси на теренах Буковини мали і спільні риси, і відмінності щодо подібних проявів на інших західноукраїнських землях. При цілком закономірному існуванні паралелей у перебігу мистецьких подій у Львові та Чернівцях (навіть статті виходили тут з подібної проблематики зокрема, присвячені фаховості мистецької критики; схожими були і принципи діяльності мистецьких товариств, спроби асиміляції українського населення з боку польської або румунської влади), існували і значні розбіжності у розвитку художнього процесу на землях Галичини й Буковини. Так, на відміну від Львова, де протягом 1920 1930-х років виникали й активно працювали численні угруповання, створені на засадах спільних художніх поглядів, у Чернівцях першої половини ХХ ст. наявні тільки об’єднання за професійною ознакою, приналежністю їх членів до образотворчого мистецтва. У таких товариствах, як і в австрійський період, співіснували митці з цілком різними творчими уподобаннями. Не існувало на Буковині і спілок, створених за національною ознакою, хоча значна частина художників активно співпрацювала з національними культурно-освітніми товариствами.
  У каталогах і публікаціях в періодиці краю того часу зустрічаються імена художників, більшість з яких є випускниками знаних Академій мистецтв Відня, Мюнхена, Кракова, Флоренції, Праги, відомих приватних навчальних закладів і майстерень, зокрема, паризьких: Академії Рудольфа Жюльєна, Лє гранд Шомьєр” Жана-Поля Лоранса та ін.
  Впродовж досліджуваного періоду на Буковині працювало понад 250 митців, розглянути творчість яких неможливо в рамках даної дисертації, тож увагу зосереджено на аналізі доробку найяскравіших художників, що визначали мистецьке обличчя краю, але на сьогодні є невивченою частиною мистецької спадщини України і Європи в цілому. У роботах цих митців простежуються впливи стилістики академізму, імпресіонізму, постімпресіонізму, модерну та експресіонізму (Є. Ліпецький, Г. фон Рецорі, А. Кохановська, А. Кольнік, Л. Копельман, І. Константинович-Хайн, І.Розеншток, П. Верона, А. Оффнер, П. Видинівський, В. Загородніков, Г.Льовендаль, К. Ольшевський, О. Шевчукевич). Знання творчого доробку означених майстрів дозволить скласти більш повне уявлення про художнє життя Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст.
  В процесі роботи було досліджено вплив на формування образотворчості Буковини навчальних закладів Західної Європи, вивчено діяльність мистецьких об’єднань, які існували в краї від 1880 до 1940 року, проаналізовано публікації, присвячені митцям та художнім подіям. Основну увагу було приділено висвітленню стильових особливостей тогочасного образотворчого мистецтва регіону.
  Художній процес на теренах краю в нечисленних розвідках науковців розглянутий фрагментарно, в них часто відсутній аналіз причин виникнення і шляхів розвитку тих чи інших явищ в образотворчому мистецтві Буковини.
  Дана робота дасть змогу не тільки простежити етапи формування мистецтва Буковини, розглянути взаємозв’язки української і світової культури, а й дозволить ввести в науковий обіг імена багатьох непересічних авторів, якнайповніше репрезентувати доробок буковинських художників, окреслити впливи, що позначилися на становленні їх особистості, зміни, яких зазнали їхні погляди та творча манера, до певної міри, визначити значимість цих митців для культури краю.
  Таким чином, актуальність роботи зумовлена важливістю розуміння духовної спадщини для сучасного розвитку мистецтва України, оскільки уявлення про художній процес досліджуваного періоду дають змогу відтворити умови виникнення і розвитку новітніх мистецьких напрямів у контексті загальноєвропейської культури. На сьогодні нагальною потребою є написання нової, науково обґрунтованої, позбавленої ідеологічної кон’юнктури, історії мистецтва України, одним з важливих розділів якої має стати правдива й об’єктивна історія образотворчого мистецтва Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст. При всій актуальності ця тема є практично недослідженою сторінкою історії художньої культури краю, їй досі не було присвячено спеціального дослідження, хоча окремі нечисленні праці висвітлюють дотичні до неї проблеми або окремі їх аспекти.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану підготовки науково-педагогічних кадрів кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та комплексної наукової програми створення "Історії українського мистецтва".
  Мета дослідження на основі комплексного аналізу опублікованих і архівних матеріалів, мистецьких творів та існуючих наукових досліджень відтворити відповідну історичним реаліям достовірну картину художнього життя Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст. (до 1940 року), простежити еволюцію художніх стилів в регіоні, що має специфічний шлях історико-культурного розвитку.
  Для досягнення зазначеної мети розв’язується ряд завдань, серед яких основними є:
  · висвітлення стану мистецтвознавчого вивчення досліджуваної теми;
  · простеження тенденцій культурного розвитку Буковини в контексті європейського художнього процесу кінця ХІХ першої половини ХХ ст.;
  · окреслення основних культурних явищ та їх впливу на розвиток мистецтва регіону в цілому;
  · розгляд формування системи художньої освіти;
  · дослідження ролі мистецьких товариств, музеїв, громадських організацій та державних органів у художньому процесі на Буковині;
  · реконструкція культурно-мистецького процесу на основі вивчення публікацій з мистецтва у періодиці краю;
  · аналіз наявних в образотворчості краю мистецьких стилів та течій, розкриття особливостей процесу становлення та проявів стилістичних змін в образотворчості краю під впливом новітніх пластичних ідей;
  · окреслення важливих етапів творчої біографії митців, які визначили основні напрями художнього розвитку регіону.
  Об’єктом дослідження є образотворче мистецтво Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст. (до 1940 року).
  Предметом дослідження є трансформація європейських художніх течій у буковинському образотворчому мистецтві кінця ХІХ першої половини ХХ ст. (1880 1940) на прикладі творів митців, які зберігаються в музейних колекціях Чернівців, Львова та Києва, а також у приватних збірках.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють період від 1880 до 1940 року. Цей часовий відтинок обрано як один з найцікавіших і суперечливих, оскільки саме тоді в образотворчості краю існували прояви майже всіх тогочасних європейських художніх течій та стилів (академізму, імпресіонізму, постімпресіонізму, модерну, експресіонізму та ін.). У 1880-х роках мають свої витоки і мистецькі явища, що істотно вплинули на розвиток художньої культури Буковини ХХ ХХІ ст.
  Хронологічні рамки дослідження обмежуються 1940-м роком, оскільки після встановлення Радянської влади багато митців виїхали за кордон, інші протягом вже наступного десятиліття змінили мистецьку орієнтацію, підлаштовуючись під вимоги панівного у СРСР методу соціалістичного реалізму. У 1944 році відбулася доволі різка заміна однієї генерації художників на іншу випускників європейських мистецьких закладів змінили майстри з радянською художньою освітою. Таким чином, дещо штучно було перервано послідовний розвиток образотворчого мистецтва краю. Проте, для ґрунтовного дослідження витоків пізніших мистецьких проявів важливим і необхідним було вивчити й роботи художників попереднього часу, зокрема, австрійських авторів другої половини ХІХ ст.
  Територіальні межі дослідження окреслені географічним поняттям Буковини, яка, внаслідок подій Другої світової війни, була поділена між двома державами Українською РСР (Північна Буковина) та Румунією (Південна Буковина). Розглядаючи мистецтво краю, ми керувалися тим, що до 1940 року культурні процеси, що відбувалися тут, були характерними для регіону в цілому.
  Методи дослідження.
  Відповідно до мети і завдань дослідження, в роботі застосовувались: при висвітленні історичних аспектів проблеми історичний метод; для опрацювання спеціальних літературних та архівних джерел аналітичний та системний методи, верифікація текстів; при вивченні творів мистецтва методи мистецтвознавчого аналізу, при випрацюванні концепції роботи використовувався структурно-системний підхід.
  Відсутність значної частини необхідних документів та творів спонукали до використання методу історичної реконструкції.
  В основу роботи покладено принцип історизму, що забезпечив об’єктивне висвітлення подій та неупереджене тлумачення мистецьких проявів, дозволив уникнути кон’юнктурної ідеологізації, наявної у наукових працях попереднього періоду.
  Застосування різних методів дослідження та суміжних наукових дисциплін, зокрема, історіографії, культурології, за рахунок їх комплексного використання, дозволило дослідити передісторію формування та закономірності й особливості розвитку художнього процесу зазначеного регіону, створити більш об’єктивну картину розвитку мистецтва Буковини досліджуваного періоду.
  Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертанткою вперше:
  · досліджено й теоретично обґрунтовано етапи формування та регіональні особливості розвитку образотворчого мистецтва Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст.;
  · виявлено, систематизовано і теоретично осмислено значний за обсягом фактологічний матеріал;
  · введено в науковий обіг велику кількість документів, які стосуються творчості та доробку багатьох художників, зроблено уточнення біографічних даних щодо окремих майстрів (зокрема, встановлено дату смерті К. Аренда та ін.);
  · атрибутовано твори з музейних колекцій;
  · здійснено комплексний культурологічний аналіз художнього процесу на Буковині в кінці ХІХ першій половині ХХ ст.;
  · досліджено вплив історико-культурних процесів та мистецьких напрямів Західної Європи на становлення і розвиток професійного мистецтва краю, виявлено наявність у ньому різноманітних художніх течій;
  · на значному документальному матеріалі, із залученням великої кількості історичних фактів всебічно проаналізовано передумови виникнення та специфіку інтерпретації в образотворчому мистецтві Буковини різноманітних стилів і напрямів, класифіковано їх прояви, простежено взаємодію загальних рис стилю та естетичних уподобань окремих майстрів;
  · висвітлено історію виникнення та естетичні принципи функціонування художніх товариств у 1880 1940 роках, окреслено роль і значення їх діяльності у розвитку мистецтва Буковини;
  · визначено періодизацію художнього процесу на теренах Буковини та створено хроніку мистецьких подій кінця ХІХ першої половини ХХ ст.;
  · укладено словник митців, які працювали на теренах Буковини у кінці ХІХ першій половині ХХ ст.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони певною мірою заповнюють лакуни у вивченні історії мистецтва Буковини й України в цілому.
  Результати дисертації можуть бути використані при укладанні нової ґрунтовної історії українського мистецтва, написанні узагальнюючих праць, складанні енциклопедичних довідників. Нововиявлені архівні матеріали та висновки можуть використовуватися при підготовці навчальних курсів з історії мистецтва й культури України, спецкурсів з історії виставкової та музейної діяльності, при написанні методичних посібників і науково-популярних праць. У результаті роботи над дисертацією було виявлено і атрибутовано значну кількість мистецьких творів, які знаходяться в колекції Чернівецького обласного художнього музею, та творів монументального мистецтва Буковини, що може бути використано в практичній діяльності музейних установ.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати, викладені в дисертації, обговорювалися на засіданнях кафедри історії і теорії мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, виголошувалися автором на чотирьох всеукраїнських та восьми міжнародних конференціях:
  · Міжнародна наукова конференція "Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ початку ХХ століття" (Чернівці, 1415 листопада 1996 р.);
  · Міжнародна наукова конференція "Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст." (Чернівці, 1618 березня 2000 р.);
  · ІV Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція (Чернівці, 5 жовтня 2000 р.);
  · ІХ Міжнародна наукова конференція "Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи" "Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини у ХХ столітті" (Київ, 2830 серпня 2001 р.);
  · Міжнародна наукова конференція "Чернівецька архітектура австрійського періоду" (Чернівці, 14 жовтня 2001 р.);
  · V Міжнародний конгрес україністів (Чернівці, 2629 серпня 2002 р.);
  · наукова міжнародна конференція "Сучасне мистецтвознавство. Соціум Ідея Теорія Практика" (Київ, 1718 грудня 2003 р.);
  · ХІІІ щорічна Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства" (Київ, 2122 жовтня 2004 р.);
  · наукова конференція "Андроник Лазарчук і українська художня культура кінця ХІХ початку ХХ століття" (Луцьк, 1213 січня 1995 р.);
  · наукова конференція "Образотворче мистецтво ХХ століття" (Київ, НАОМА, 1718 жовтня 2001 р.);
  · Перші наукові читання "Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки" (Київ, 1415 листопада 2002 р.);
  · Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовна культура як домінанта українського життєтворення (Київ, 2223 грудня 2005 р.).
  Матеріали, виявлені та досліджені в процесі роботи над дисертацією, опубліковано в енциклопедичних виданнях: "Митці Буковини" (Чернівці, 1998), "Енциклопедія сучасної України".
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в одній монографії та сімнадцяти статтях, з них сім у фахових виданнях ВАК України:
  1. Міщенко І. Євзебій Ліпецький. Мистець і особистість : [наукове видання] / Ірина Міщенко. Чернівці : Місто, 2004. 80 с. Бібліогр. : с. 76 (28 назв). ISBN 966-8341-01-5.
  2. Міщенко І. Діяльність мистецьких об’єднань на теренах Буковини у 1895 1910-х роках (за матеріалами Державного архіву Чернівецької області) / Ірина Міщенко // Вісник Львівської академії мистецтв : зб. наук. пр. Вип. 11 / упоряд.-ред. Бадяк В. Львів : Львів. Акад. мист., 2000. С. 5162. ISSN 0236-4832.
  3. Міщенко І. Осінні салони в Чернівцях / Ірина Міщенко // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. Вип. 1 / голов. ред. Терещенко А.К. К. : Держ. акад. керівн. кадрів к-ри і мист., 2001. С. 138144.
  4. Міщенко І. Прояви експресіонізму в творчості буковинських митців І пол. ХХ ст. (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Вісник Львівської академії мистецтв : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд.-ред. Бадяк В. Львів : Львів. Акад. мист., 2001. С. 225235. ISSN 0236-4832.
  5. Міщенко І. Академічний напрям в образотворчому мистецтві Буковини кін. ХІХ першої пол. ХХ ст. / Ірина Міщенко // Мистецькі обрії’2005-2006 : наук.-теорет. праці та публіцистика / Академія мистецтв України / голов. наук. ред. І.Д. Безгін. К. : ВВП "Компас", 2006. С. 216221. ISBN 966-7170-48-9.
  6. Міщенко І. Діяльність музейних об’єднань та музеїв на Буковині наприкінці ХІХ першій половині ХХ століття (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Культура і сучасність : Альманах. К. : Міленіум, 2006. № 2. С. 8491.
  7. Міщенко І. Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ століття (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Художня культура. Актуальні проблеми : [наук. вісник. Вип. 3 / ред. Федорук О. (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін.] ; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; К. : Видавничий дім А+С, 2006. С. 473486. ISSN 1992-5514.
  8. Міщенко І. Сецесія у мистецтві Буковини / Ірина Міщенко // Студії мистецтвознавчі. 2008. Квітень. С. 7384.
  Крім того, у нефахових виданнях опубліковані статті:
  1. Міщенко І. Мистецький процес на Буковині кінця ХІХ поч. ХХ ст. у контексті українсько-австрійських культурних взаємин (на матеріалах архівів та збірки Чернівецького художнього музею) / Ірина Міщенко // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ початку ХХ століття / голов. ред. О. Федорук. КиївЧернівці : РВА "Тріумф", 1999. С. 131140.
  2. Міщенко І. Культові споруди Буковини в творах образотворчого мистецтва XVIII 1 пол. ХХ ст. (з колекції Чернівецького художнього музею) / Ірина Міщенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. Вип. 2. / редкол. : В.І. Наулко, О.В. Добржанський [та ін.]. Чернівці : Місто, 2000. С. 4041. ISBN 966-7366-59-6.
  3. Міщенко І. Cередньовічні мотиви в творчості буковинських митців ХХ ст. / Ірина Міщенко // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. : матеріали Міжнар. наук. конфер., 2000, Чернівці / Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича; Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича / редкол. : Я.Д.Ісаєвич (голова) [та ін.]. Чернівці : Золоті литаври, 2000. С.191196. ISBN 966-7577-28-7.
  4. Міщенко І. Традиційна символіка та пластичні новації в надгробних пам’ятниках роботи Юліуса Зламала на Руському цвинтарі в Чернівцях / Ірина Міщенко // Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки : наук. записки. Т. 9. К. : НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. Грушевського, 2002. С. 348354. ISBN 966-7482-11-1.
  5. Міщенко І. Буковинська графіка першої половини ХХ століття (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 3 / редкол. : Ю. Іванченко [та ін.]. К. : СПД Кравчук В. К., 2003. С.4346. ISBN 966-8126-18-1.
  6. Міщенко І. Мистецьке життя Буковини (1900 1940 рр.). Спроба реконструкції за публікаціями в періодичних виданнях краю / Ірина Міщенко // Чернівецький обласний художній музей. Річник. Рік І. 2002 рік : зб. наук. пр. / відп. ред. І. Міщенко. Чернівці, 2003. С. 718.
  7. Міщенко І. Монументальні розписи та іконостас роботи австрійських майстрів у кафедральному соборі в Чернівцях / Ірина Міщенко // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П. Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 129134. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  8. Міщенко І. Буковинська книжка кінця ХІХ 1 пол. ХХ ст. (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українозн. / редкол. : П.П. Кононенко [та ін.]. К. : Поліграфічний центр "Фоліант", 2005.
  Т. V. К., 2005. С. 248255.
  9. Міщенко І. Висвітлення мистецького життя Буковини в періодиці краю (1900 1940 рр.) / Ірина Міщенко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів : Історія : зб. наук. статей. Ч. 3. Чернівці : Рута, 2005. Бібліогр. в кінці ст. С. 164168. ISBN 966-568-766-2.
  10. Міщенко І. Діяльність в Чернівцях Першої офіційної художньої школи "Товариства прихильників мистецтва на Буковині" / Ірина Міщенко // Духовна культура як домінанта українського життєтворення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 2223 грудня 2005 р., Київ. Ч. ІІ / наук. ред. Вільчинська І. К. : ДАКККіМ, 2005. Бібліогр. в кінці доп. С. 250253. ISBN 966-8683-31-5.
  Структура дисертації в
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У роботі вперше на основі систематичного вивчення, осмислення й узагальнення архівних документів, видань та публікацій у пресі зазначеного періоду, аналізу мистецьких творів з музейних та приватних колекцій досліджено шляхи розвитку мистецтва Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ століття як важливої складової історії мистецтва України в цілому, його зв’язок з тогочасним художнім процесом у Європі та світі. Введено до наукового обігу імена забутих митців, визначено стилістичні особливості їх творчого доробку. Здійснено атрибуцію багатьох творів буковинських авторів 1880 1940 років зі збірки Чернівецького художнього музею (робіт Є. Ліпецького, Л. Копельмана, А. Ротта та інших майстрів). Виявлено документи щодо існування на теренах Буковини мистецьких товариств, досліджено їх діяльність. Недостатньо вивченим було питання отримання майбутніми художниками систематичної мистецької освіти. Автором дисертації було віднайдено документи щодо навчання в Академії мистецтв у Мюнхені Є. Ліпецького, зроблено уточнення про освіту К.Дзержика.
  Наприкінці ХІХ у першій половині ХХ ст. розвиток образотворчого мистецтва Буковини був тісно пов’язаний з європейським культурним процесом. Саме ця обставина допомагає зрозуміти причини виникнення та особливості прояву тих чи інших художніх явищ у культурі краю.
  У культурно-мистецькому розвитку Буковини можна виділити два періоди з відмінною історико-політичною ситуацією, яка вплинула і на розвиток мистецтва певної доби. Протягом 1774 1918 років, коли Буковина була коронною землею Австро-Угорщини, значним був вплив на формування мистецтва краю австрійської культури через творчість приїжджих архітекторів, живописців та скульпторів (Й. Главка, К. Йобст, К. Гофман, Л.Купельвізер, К. Свобода, Гогенбарт, Г. Гесснер та ін.), друковані видання та виставки художніх товариств Австрії, мистецькі навчальні заклади імперії та сусідніх країн, в яких здобували фахову освіту більшість тогочасних буковинських авторів. Серед останніх найважливішими були передовсім державні мистецькі академії Відня, Праги, Мюнхена та Кракова. Вплив австрійського мистецтва позначився і на тому, як було оздоблено більшість буковинських храмів. Зразком для наслідування в розписах соборів краю та вирішенні іконостасів часто служили виконані австрійськими митцями у попередній період монументальні твори, зокрема, у соборі Святого Духа та семінарській церкві резиденції буковинських митрополитів у Чернівцях.
  Від 1918 до 1940 року Буковина входила до складу Румунії, що спричинилося до змін і у питаннях отримання професійної освіти. Найбільш популярними на той час стали паризькі приватні заклади, зокрема, Академія Р. Жюльєна та Школа Ж.-П. Лоранса, румунські ліцеї та академії. Цьому сприяла і загальна переорієнтація мистецького розвитку Європи, в якому впродовж перших десятиліть ХХ ст. значну роль відігравала художня культура Франції, і державна політика румунської влади, передовсім, впровадження практики нострифікації дипломів у Бухарестській школі красних мистецтв.
  В кінці ХІХ першій половині ХХ ст. на теренах краю відбулося формування мережі мистецьких і ремісничих навчальних закладів та майстерень, як державних, так і приватних, серед яких важливе місце посідали Державна промислова школа у Чернівцях, Крайова школа кошикарства у Сторожинці, Крайова школа різьбярства, токарства і металевої орнаментики у Вижниці, школа деревообробки у Кимполунзі та Перша офіційна школа "Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina". У цих закладах викладали не тільки відомі буковинські художники (А. Оффнер, А.Рошка), архітектори та науковці (К. Ромшторфер, Й. Ляйцнер, Е.Кольбенгаєр), а й майстри народного мистецтва (В. Шкрібляк, В. Девдюк), фахівці з Відня. Вироби учнів шкіл неодноразово експонувалися на виставках у Чернівцях та різних містах Європи, незмінно викликаючи захоплення глядачів винятковою майстерністю, дотриманням традицій та новаторським їх прочитанням у творах.
  У художньому житті регіону досліджуваного періоду значна роль належить національним, освітнім та музейним товариствам, які, окрім іншого, ставили собі за мету вивчення та популяризацію етнографічної й мистецької спадщини, влаштовуючи виставки сучасних художників та традиційних промислів, доповіді з питань народного мистецтва, друкуючи результати наукових розвідок, альбоми орнаментів і вишивок тощо. Буковинські художники також часто були членами національних товариств, що прагнули культурної ідентифікації, згуртування національно свідомих сил. Існування на Буковині численних подібних об’єднань активізувало й художній процес, вплинуло на виникнення згодом декількох спілок митців, що працювали у краї від кінця ХІХ ст. до 1940 року.
  Саме численні мистецькі товариства: "Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina" (1895 1902); "Gesellschaft der Kunstfreunde in Czernowitz" (засноване 1903 року); ("Gesellschaft der Kunstfreunde in der Bukowina" (засноване 1912 року); "Societaţii artiştilor şi amicii artelor plastice din Bucovina" (зареєстроване 1932 року) мали винятково важливе значення для мистецького життя Буковини, сприяючи об’єднанню митців, захисту їх професійних інтересів та популяризації образотворчості й художнього ремесла серед широких верств населення. Вважаючи своїм головним завданням розвиток мистецтва регіону, члени товариств намагалися підтримати авторів матеріально, ініціювали створення монументальних робіт та мистецьких збірок.
  Буковинські товариства митців 1895 1918 років активно співпрацювали з європейськими, перш за все, австрійськими об’єднаннями ("Genossenschaft bildender Künstler Wiens", "Hagenbund", "Secession", "Verein bildender Künstler Steiermarks" та ін.), окремі з чернівецьких майстрів були членами віденських угруповань (А. Оффнер, Ф. Кіслер), а від 1920-х років спілок художників Румунії, Франції та Німеччини (Г. Льовендаль, П. Верона, А. Кольнік, К Ольшевський та ін.).
  Одним з визначальних напрямків діяльності об’єднань стало прагнення знайомити буковинських глядачів з сучасним європейським мистецтвом, відбираючи для виставок у Чернівцях твори найвідоміших майстрів, зокрема, австрійських митців Г. Клімта, А. Мухи, Е. Орліка, польських художників Т. Аксентовича, В. Яроцького, членів бухарестського товариства графіків та ін. Таке намагання знайомити своїх краян з новітніми течіями в образотворчості допомагало не тільки змінювати уподобання самих митців, а й формувало смаки різних верств населення краю.
  Вивчення творів та документів переконливо доводить, що процеси, які відбувалися у буковинському мистецтві, мали витоки у культурі Європи. Художні стилі й течії останньої, завдяки тісним зв’язкам між окремими митцями і товариствами в цілому, були визначальними для розвитку образотворчості краю кінця ХІХ першої половини ХХ ст. Проте, процес засвоєння тих чи інших новацій нерівномірно проявився у різних видах мистецтва. В той час, як творча практика віденських архітекторів, пропонована ними естетична програма і художні рішення доволі швидко ставали набутками чернівецьких будівничих, в образотворчому мистецтві краю часто спостерігалися певний консерватизм та дещо запізніле засвоєння новітніх тенденцій. Характерним було і поєднання у творчості окремих авторів різних стильових проявів, іноді навіть в рамках одного твору.
  Доробок багатьох буковинських авторів дає змогу змінити усталене уявлення про мистецтво краю як суто академічне, а здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що в образотворчому мистецтві Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ ст. існували яскраві прояви різноманітних художніх стилів і напрямів, характерних для культурного розвитку всієї Європи, зокрема, модерну та експресіонізму.
  Відмітною ознакою мистецького процесу в краї кінця ХІХ першої половини ХХ ст. була і його мобільність, інтенсивність, зосібна, виставкової діяльності, та поява перших публікацій, котрі з повним правом можна назвати мистецькою критикою. У формуванні цієї вагомої ланки культурного життя незаперечним є вплив таких авторів, як В. Залозецький, Є. Похонцу, Альбріх, П. Єлеску та М. Керн, що не тільки висвітлювали перебіг мистецьких подій, а й аналізували сам процес, окремі роботи буковинських майстрів, порівнюючи їх з відомими творами, наводячи паралелі з розвитком тогочасної європейської образотворчості.
  Важливою особливістю художнього розвитку на Буковині було й те, що за наявності доволі значної кількості приватних і державних мистецьких шкіл, майстерень та ремісничих навчальних закладів різного рівня тут не було створено цілісної системи мистецької освіти, подібної до тої, яка існувала у Львові та Відні. Не можемо говорити і про формування буковинської художньої школи з певними стилістичними ознаками та простежуванню спадковістю "вчитель учень".
  Все вищезазначене спричинилося до виникнення на Буковині наприкінці ХІХ у першій половині ХХ ст. відмінної мистецької ситуації, коли значний досвід європейської образотворчості на зламі століть поєднався з більш консервативним місцевим мистецтвом, сформувавши специфічні риси проявів різноманітних новітніх стилів і течій.


  Список використаних джерел

  1. Августа Кохановська. 1868 1927 : каталог / [упоряд., ст. О. Гужва]. Чернівці : Букрек, 2004. 20 с. ISBN 966-8500-21-0.
  2. Антонович Д. Українська гравюра / Д. Антонович // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Д. Антонович : [упоряд. С. В. Ульяновська, ст. І. М. Дзюба]. К. : Либідь, 1993. С.370384. ISBN 5-325-00075-6 (в опр.).
  3. Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П. Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. 172 с. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  4. Асеева Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры : [монографія] / Наталья Юрьевна Асеева. К. : Наукова думка, 1989. 198 с.
  5. Білецький П. Роль Австрії в історії мистецтва України / Платон Білецький // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ початку ХХ століття / голов. ред. О. Федорук. КиївЧернівці : РВА "Тріумф", 1999. С. 9599.
  6. Бірюльов Ю. Мистецькі зв’язки Львова та Чернівців у ХІХ на початку ХХ ст. / Юрій Бірюльов // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П. Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 113119. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  7. Б-н О. Опанас Шевчукевич / О. Б-н // Самостійна думка. 1933. Ч. 1.
  8. Був’є Ф. Міський театр у Чернівцях у контексті архітектури Фельнера та Гельмера на коронних землях Австро-Угорської монархії / Ф. Був’є // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П. Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 135146. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  9. Буковина: історичний нарис : [нарис / ред. Костишин С. та ін.]. Чернівці: Зелена Буковина, 1998. 416 с. ISBN 966-7354-01-6 (в опр.).
  10. Буковина: її минуле і сучасне / [ред. Д. Квітковський, Т. Бриндзан, А.Жуковський]. Париж, Детройт, Філадельфія, 1956. 966 с. : іл., портр.
  11. Буковинський русин М. Івасюк // Зоря. 1890. № 19. С. 304.
  12. Буковиньскі Гуцульскі вишивки : альбом / [ упоряд. Е. Стернюкова]. Львів, 1911. 24 с.
  13. Буковиньскі Подільскі Вишивка, виданє "Жіночої Громади на Буковинї" : альбом. Львів, 1911. 36 с.
  14. Быков А. Главный храм Буковины : [наук.-попул. видання] / А. Быков. Чернівці : Ратуша, 1999. 96 с. : іл.
  15. Вандюк Л. Стиль модерн у забудові Чернівців / Лариса Вандюк // Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці / М-во освіти і науки, Чернів. націон. ун-т ім. Ю. Федьковича; [редкол. : Костишин С. та ін.]. Чернівці : Золоті литаври, 2001. Бібліогр. в кінці ст. С. 383387. ISBN 966-7577-80-5.
  16. Вандюк Л. Віденські впливи на архітектуру Чернівців (1775 1918) / Лариса Вандюк // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П.Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 8188. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  17. Віорал-Чапка М. Вплив школи Отто Ваґнера на архітектуру Чернівців початку 20-х років ХХ ст. / М. Віорал-Чапка // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П. Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 99112. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  18. Волинська О. Історичний досвід художньої освіти Галичини: Краківська академія мистецтв / О. Волинська // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 5 / Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ / редкол.: А. Чебикін та ін. К. : Муз. Україна, 2005. С. 3644.
  19. В’юник А.О., Батіг М.І. Графіка : Історія українського мистецтва : у 6 т. / А.О. В’юник, М.І. Батіг / голов. редкол. : Бажан М.П. (голова) [та ін.]. К. : УРЕ, 1970.
  Т. 4. Кн. 2 : Мистецтво другої половини ХІХ ХХ століття. 1970. 436 с. : іл. С. 294.
  20. Гарас М. Ілюстрована історія товариства "Українська Школа" в Чернауць. 1887 1937 : [текст] / Микола Гарас. Чернауць, 1937. 148 с.
  21. Гарас М., Купчанко О. Ілюстрована хроніка товариства "Український Народний Дім" у Чернівцях. 1884 1934 (пропам’ятна книжечка видана з нагоди 50-их роковин існування цього товариства) : [текст] / Микола Гарас, Олександер Купчанко. Чернівці, 1934. 70 с.
  22. Гнатчук О. С. Роль статутів українських жіночих товариств Буковини в організації їх діяльності / О. Гнатчук // Питання історії України : зб. наук. пр., Т. 4. Чернівці : Золоті литаври, 2000. С. 293298.
  23. Гнатчук О. Основні напрямки діяльності "Товариства православних русинок" у Чернівцях / О. Гнатчук // Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці / М-во освіти і науки, Чернів. націон. ун-т ім. Ю. Федьковича; [редкол. : Костишин С. та ін.]. Чернівці : Золоті литаври, 2001. Бібліогр. в кінці ст. С. 293296. ISBN 966-7577-80-5.
  24. Гнатчук О. Організаційно-масова робота жіночих товариств Буковини у 2030-х рр. ХХ ст. // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів : Історія : зб. наук. статей. Ч. 3. Чернівці : Рута, 2005. Бібліогр. в кінці ст. С. 146149. ISBN 966-568-766-2.
  25. Гоберман Д.Н. По Северной Буковине [текст] / Д. Н. Гоберман. Ленинград: Искусство, 1983. 176 с.
  26. Гоген. Взгляд из России : альбом-каталог / [сост., ст. Бессонова М., Кантор-Гуковская, Кашен Ф.]. М. : Советский художник, 1990. 368 с. : іл. ISBN 5-269-00639-1.
  27. Голубець О.М. Між свободою і тоталітаризмом / Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття : [наук. видання] / Орест Голубець. Львів : Академічний експрес, 2001. 176 с. Бібліогр. : с. 171175 (136 назв). ISBN 966-7094-41-3.
  28. Горбенко Є. Монументальний живопис : Історія українського мистецтва : у 6 т. / Є. Горбенко / голов. редкол. : Бажан М.П. (голова) [та ін.]. К. : УРЕ, 1970.
  Т. 4. Кн. 2 : Мистецтво другої половини ХІХ ХХ століття. 1970. 436 с. : іл. С. 230241.
  29. Грабарь И. Письма, 1891 1917 : [письма] / Игорь Грабарь / [ред.-сост., авт. введ. и комм. Л.В. Андреева, Т.П. Каждан]. М.: Наука, 1974. 472 с.
  30. Грабарь И. Письма, 19171941 : [письма] / Игорь Грабарь / [ред.-сост., авт. введ. и комм. Н.А. Евсина]. М.: Наука, 1977. 424 с.
  31. Грабарь И. Письма, 19411960 : [письма] / Игорь Грабарь / [ред.-сост., авт. введ. и комм. Н.А. Евсина, Т.П. Каждан]. М.: Наука, 1983. 368 с.
  32. Гужва О. Графік, ілюстратор, етнограф / Олена Гужва // Чернівці. 1993. 20 серпня.
  33. Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 2030-х роках ХХ століття. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвозн. : спец. 17.00.05 "Образотворче мистецтво" / О. Ю. Денисюк. К., 2007. 16 с.
  34. Добужинский М.В. Воспоминания : [воспоминания] / Мстислав Добужинский. М. : Наука, 1987. 480 с.
  35. Дугаєва Т. Символи та алегорії в меморіальній кам’яній пластиці Руського кладовища в Чернівцях другої половини ХІХ початку ХХ ст. / Тетяна Дугаєва // Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці / М-во освіти і науки, Чернів. націон. ун-т ім. Ю. Федьковича / редкол. : Костишин С. та ін. Чернівці: Золоті литаври, 2001. Бібліогр. в кінці ст. С. 407412. ISBN 966-7577-80-5.
  36. Дугаєва Т. Скульптор, доктор медицини Опанас Шевчукевич : [наук.-попул. видання] / Тетяна Дугаєва. Чернівці : Зелена Буковина, 2002. 88 с. : Бібліогр. : с. 8687. ISBN 966-7123-66-9.
  37. Дугаєва Т. Скульптурно-архітектурні композиції Руського кладовища у Чернівцях середини ХІХ поч. ХХ ст. та їх стильові форми / Тетяна Дугаєва // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П.Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 120128. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  38. Дутчак І. Культурно-просвітня діяльність української молоді Буковини другої половини ХІХ початку ХХ ст. / І. Дутчак // Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці / М-во освіти і науки, Чернів. націон. ун-т ім. Ю. Федьковича / редкол. : Костишин С. та ін. Чернівці : Золоті литаври, 2001. Бібліогр. в кінці ст. С. 283287. ISBN 966-7577-80-5.
  39. Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини ХІХ початку ХХ століття : [моногр.] / А. А. Жаборюк. К.; Одеса : Либідь, 1990. 312 с. : Бібліогр. : с. 305308 (99 назв). ISBN 5-11-001392-6.
  40. Жалоба І.В., Піддубний І.А. З історії створення та діяльності музеїв на Буковині з другої половини ХІХ першої половини ХХ ст. (1856 1940) / І.В. Жалоба, І.А. Піддубний // Матеріали та тези наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею : зб. наук. пр. Житомир, 1995. С. 130.
  41. Жертви на будову українського музею в Чернівцях // Час. 1931. 21 лютого.
  42. Жіноча Громада // Енциклопедія українознавства : словник. частина / [голов. ред.. В. Кубійович]. Львів: НТШ, 1993. Т. 2. (Препринт / Молоде життя ; 1955 1984). С. 689. ISBN 5-7707-4050-7.
  43. Засідання УМН // Час. 1931. 4 березня.
  44. Затуловська О. До питання про розвиток музейної справи на Буковині в ХІХ столітті / Олена Затуловська // Зелена Буковина. 2000. № 12. С. 59.
  45. Календар "Рідного краю". Чернівці, 1929. С. 49, 96, 101, 171.
  46. Каталог виставки творів Копельмана Леона Озіасовича : каталог / [авт.-уклад. І. Міщенко] : Чернів. худож. музей. Чернівці, 1994. 32 с. : іл. Бібліогр. : с. 31 (15 назв).
  47. Катрушенко І., Нановський Я., Саноцька Х. Живопис на Західних землях України : Історія українського мистецтва : у 6 т. / І.Катрушенко, Я. Нановський, Х. Саноцька / голов. редкол. : Бажан М.П. (голова) [та ін.]. К. : УРЕ, 1970.
  Т. 4. Кн. 2 : Мистецтво другої половини ХІХ ХХ століття. 1970. 436 с. : іл. С. 222229.
  48. Криволапов М. Мистецтво та соціально-культурні процеси в Україні на початку ХХ ст. і осмислення їх художньою критикою / М. Криволапов // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 4 / редкол. : А.Чебикін [та ін.]. К. : СПД Кравчук В.К., 2004. С. 624. ISBN 966-742-19-8.
  49. Леон Копельман (1904 1982). Вибрані твори з колекції Чернівецького художнього музею : каталог / [упоряд., ст. О. Гужва] : Чернів. обл. худож. музей. Чернівці : Друк Арт, 2006. 32 с. : список іл. : с. 31. ISBN 978-966-2021-02-8.
  50. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник / [авт.-упоряд. Богайчук М. А.]. Чернівці : Букрек, 2005. 312 с. ISBN 966-8500-64-4.
  51. Малярська школа Миколи Івасюка // Буковина. 1900. 6 (19) вересня.
  52. Матвіїшин Г. Діяльність промислового музею в Чернівцях / Галина Матвіїшин // Український технічний музей: Історія, досвід, перспективи : матеріали 1-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 1920 верес. 2002 р., Київ. К. : ЕКМО, 2002. С. 3334.
  53. Мистецтво України: Енцикл. в 5 т. / [редкол. : Кудрицький А.В. (відп. ред.) та ін.]. К. : Українська енциклопедія, 1995.
  Т. 1. 400 с. ISBN 5-88500-027-1.
  54. Митці Буковини : енцикл. довід. / [авт.-упоряд. Т. Дугаєва, І. Міщенко]. Чернівці : Золоті литаври, 1998. 128 с. : іл. ISBN 966-95431-9-3.
  55. Митці України : енцикл. довід. / [упоряд. М.Г. Лабінський, В.С. Мурза / ред. А.В. Кудрицький]. К : УЕ, 1992. 848 с. ISBN 5-88500-042-5.
  56. Михайлина Л., Пивоваров С. Вивчення старожитностей Буковини в ХІХ на поч. ХХ ст. / Л. Михайлина, С. Пивоваров // Питанння історії, історіографії, джерелознавства Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. Вип. 1. КиївЧернівці, 1997. С. 245.
  57. Михайлина Л., Пивоваров С. Наукова історична спадщина австрійських вчених про старожитності Буковини / Л. Михайлина, С.Пивоваров // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ початку ХХ століття / голов. ред. О. Федорук. КиївЧернівці : РВА "Тріумф", 1999. С. 7178.
  58. Міщенко І. Мистецький процес на Буковині кінця ХІХ поч. ХХ ст. у контексті українсько-австрійських культурних взаємин (на матеріалах архівів та збірки Чернівецького художнього музею) / Ірина Міщенко // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ початку ХХ століття / голов. ред. О. Федорук. КиївЧернівці : РВА "Тріумф", 1999. С. 131140.
  59. Міщенко І. Діяльність мистецьких об’єднань на теренах Буковини у 18951910-х роках (за матеріалами Державного архіву Чернівецької області) / Ірина Міщенко // Вісник Львівської академії мистецтв : зб. наук. пр. Вип. 11 / упоряд.-ред. Бадяк В. Львів : Львів. Акад. мист., 2000. С. 5162. ISSN 0236-4832.
  60. Міщенко І. Культові споруди Буковини в творах образотворчого мистецтва XVIII 1 пол. ХХ ст. (з колекції Чернівецького художнього музею) / Ірина Міщенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. Вип. 2 / редкол. : В.І. Наулко, О.В. Добржанський [та ін.]. Чернівці : Місто, 2000. С. 4041. ISBN 966-7366-59-6.
  61. Міщенко І. Cередньовічні мотиви в творчості буковинських митців ХХ ст. / Ірина Міщенко // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. : матеріали Міжнар. наук. конфер., 2000, Чернівці / Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича; Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича / редкол. : Я.Д.Ісаєвич (голова) [та ін.]. Чернівці : Золоті литаври, 2000. С.191196. ISBN 966-7577-28-7.
  62. Міщенко І. Осінні салони в Чернівцях / Ірина Міщенко // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. Вип. 1 / голов. ред. Терещенко А.К. К. : Держ. акад. керівн. кадрів к-ри і мист., 2001. С. 138144.
  63. Міщенко І. Прояви експресіонізму в творчості буковинських митців І пол. ХХ ст. (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Вісник Львівської академії мистецтв : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд.-ред. Бадяк В. Львів : Львів. Акад. мист., 2001. 382 с. С. 225235. ISSN 0236-4832.
  64. Міщенко І. Традиційна символіка та пластичні новації в надгробних пам¢ятниках роботи Юліуса Зламала на Руському цвинтарі в Чернівцях / Ірина Міщенко // Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки : наук. записки. Т. 9. К. : НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. Грушевського, 2002. 624 с. С. 348354. ISBN 966-7482-11-1.
  65. Міщенко І. Буковинська графіка першої половини ХХ століття (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 3 / редкол. : Ю. Іванченко [та ін.]. К. : СПД Кравчук В. К., 2003. С.4346. ISBN 966-8126-18-1.
  66. Міщенко І. Мистецьке життя Буковини (1900-1940 рр.). Спроба реконструкції за публікаціями в періодичних виданнях краю / Ірина Міщенко // Чернівецький обласний художній музей. Річник. Рік І. 2002 рік : зб. наук. пр. / відп. ред. І. Міщенко. Чернівці, 2003. С. 718.
  67. Міщенко І. Монументальні розписи та іконостас роботи австрійських майстрів у кафедральному соборі в Чернівцях // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби : матеріали міжнар. наук. конф., Чернівці, 14 жовт. 2001 р. / упоряд. П. Рихло. Чернівці : Золоті литаври, 2003. С. 129134. ISBN 966-8029-28-3 (в опр.).
  68. Міщенко І. Євзебій Ліпецький. Мистець і особистість : [наукове видання] / Ірина Міщенко. Чернівці : Місто, 2004. 80 с. Бібліогр. : с. 76 (28 назв). ISBN 966-8341-01-5.
  69. Міщенко І. Буковинська книжка кінця ХІХ-1 пол. ХХ ст. (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українозн. / редкол. : П.П. Кононенко [та ін.]. К. : Поліграфічний центр "Фоліант", 2005.
  Т. V. К., 2005. С. 248255.
  70. Міщенко І. Висвітлення мистецького життя Буковини в періодиці краю (19001940 рр.) / Ірина Міщенко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів : Історія : зб. наук. статей. Ч. 3. Чернівці : Рута, 2005. Бібліогр. в кінці ст. С. 164168. ISBN 966-568-766-2.
  71. Міщенко І. Діяльність в Чернівцях Першої офіційної художньої школи "Товариства прихильників мистецтва на Буковині" / Ірина Міщенко // Духовна культура як домінанта українського життєтворення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 2223 грудня 2005 р., Київ. Ч. ІІ / наук. ред. Вільчинська І. К. : ДАКККіМ, 2005. Бібліогр. в кінці доп. С. 250253. ISBN 966-8683-31-5.
  72. Міщенко І. Академічний напрям в образотворчому мистецтві Буковини кін. ХІХ першої пол. ХХ ст. / Ірина Міщенко // Мистецькі обрії’2005-2006 : наук.-теорет. праці та публіцистика / Академія мистецтв України / голов. наук. ред. І.Д. Безгін. К. : ВВП "Компас", 2006. С. 216221. ISBN 966-7170-48-9.
  73. Міщенко І. Діяльність музейних об’єднань та музеїв на Буковині наприкінці ХІХ першій половині ХХ століття (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Культура і сучасність : Альманах. К. : Міленіум, 2006. № 2. С. 8491.
  74. Міщенко І. Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ першої половини ХХ століття (до 1940 р.) / Ірина Міщенко // Художня культура. Актуальні проблеми : [наук. вісник. Вип. 3 / ред. Федорук О. (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін.] ; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; К. : Видавничий дім А+С, 2006. С. 473486. ISSN 1992-5514.
  75. Міщенко І. Сецесія у мистецтві Буковини / Ірина Міщенко // Студії мистецтвознавчі. 2008. Квітень. С. 7384.
  76. Модернизм. Анализ и критика основных направлений : [ зб. наук. пр. / ред. В.В. Ванслов, М.Н. Соколов]. 4-те вид., переробл. та доповн. М. : Искусство, 1987. 400 с.
  77. Молинь В. Мистецькі об’єднання Галичини на рубежі ХІХ ХХ століть / В. Молинь // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 4 / редкол. : А. Чебикін (голова) [та ін.]. К. : СПД Кравчук В.К., 2004. С. 6975. ISBN 966-742-19-8.
  78. Нариси з історії Північної Буковини / [В.М. Ботушанський, В.М.Курило, І.А. Гриценко та ін.]. К.: Наук. думка, 1980. С. 313.
  79. Народний голос. 1915. 7 серпня.
  80. Народні образи // Народне богатство. 1910. 21 липня.
  81. Наші мистці за кордоном // Діло. 1928. 25 травня.
  82. Німчук І. Наша мистецька старовина у Відні / І. Німчук // Українське мистецтво. 1926. Ч. 2. С. 4751.
  83. Обри Бердслей. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее / [составл., ст., прим. А. Басманов]. М. : Игра-техника, 1992. 288 с. ISBN 5-900360-03-2.
  84. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві : [наукове видання]. К. : Дніпро, 2001. : іл. С. 287. ISBN 966-578-034-4 (ISBN 966-02-1984-9).
  85.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины