ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ)
 • скачать файл:
 • Название:
 • ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ)
 • Альтернативное название:
 • Художественное ТКАЧЕСТВО ЛЬВОВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (Художественные особенности, Традиции и новации)
 • Кол-во страниц:
 • 174
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

  На правах рукопису
  ЛУКОВСЬКА
  Ольга Ігорівна

  УДК 745.52 (09)(477. 83-25) ХІХ”

  ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
  (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ)

  17.00.06 декоративне і прикладне мистецтво

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства
  Науковий керівник:
  кандидат мистецтвознавства, доцент
  КУСЬКО Галина Дмитрівна


  Львів 2007  ЗМІСТ

  ВСТУП.........................................................................................................................5

  РОЗДІЛ 1 Аналіз літератури, джерела та методика дослідження........................11

  РОЗДІЛ 2 Центри професійної освіти львівського художнього ткацтва другої половини ХХ століття:..............................................................................................19
  2.1. Відділ художнього текстилю Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша: основні напрямки навчального процесу.........................................................................................19
  2.2. Роль традицій та новаційні пошуки в діяльності кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв.............................................................................................................37

  РОЗДІЛ 3 Тенденції розвитку львівського художнього ткацтва 1960-х першої половини 1980-х років..............................................................................................60
  3.1. Львівське художнє ткацтво у контексті декоративно-ужиткового мистецтва України...............................................................................................................60
  3.2. Основні напрямки пошуків художньої виразності та оновлення образної системи в авторських творах провідних майстрів Львова.................................................................................................................75
  3.3. Орнаментальна тканина інтер’єрного призначення у творчій практиці львівських художників....................................................................................102

  РОЗДІЛ 4 Львівське художнє ткацтво другої половини 1980-х 1990-х років..........................................................................................................................120
  4.1. Особливості розвитку художнього ткацтва другої половини 1980-х 1990-х років: спадковість традицій та новаційні процеси.......................................120
  4.2. Актуальні проблеми творчої практики львівських майстрів художнього ткацтва другої половини 1980-х 1990-х років...........................................135

  ВИСНОВКИ............................................................................................................ 159

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................162

  ДОДАТОК. Альбом ілюстрацій
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВДНГ Виставка досягнень народного господарства
  ЛАМ Львівська академія мистецтв
  ЛДІПДМ Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва
  ЛДКДУМ ім. І.Труша Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. І.Труша
  ЛМЕХП Львівський музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства Національної академії наук України
  ЛМНАП Львівський музей народної архітектури та побуту
  ЛНАМ Львівська національна академія мистецтв
  ЛНБ ім. В.Стефаника НАНУ Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника Національної академії наук України
  ЛПМ Львівський Палац мистецтв
  ЛУДПМ ім. І.Труша Львівське училище декоративного і прикладного мистецтва ім. І.Труша
  НБУ ім. В.Вернадського Національна бібліотека України ім. В.Вернадського
  НМЛ Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького.
  ХДАДМ Харківська державна академія дизайну і мистецтв  ВСТУП

  Актуальним завданням сучасної української мистецтвознавчої науки є комплексне дослідження духовної та матеріальної культури народу мистецьких надбань минулих століть і сучасності. Поглиблення знань у цій царині стає сьогодні важливим підґрунтям поступу творчої та наукової думки. Шлях до збагачення культури, без якого неможливо забезпечити її розвиток у майбутньому, лежить через ретельне вивчення визначних творів національного мистецтва. Дослідження проблем теорії та практики українського мистецтва розширюють наші знання про характер та динаміку творчого процесу у різних його проявах і формах.
  Серед великого розмаїття видів декоративно-ужиткового мистецтва окреме місце посідає художнє ткацтво. Задовольняючи здавна практичні та естетичні потреби людей, твори художнього ткацтва є невід’ємною складовою національної мистецької спадщини, свідченням високої матеріальної і духовної культури народу.
  На тлі історичних надбань минулого та здобутків традиційного народного мистецтва своєрідним мистецьким явищем постає художнє ткацтво Львова другої половини ХХ ст, яке включає різні види виробів: унікальні авторські твори килими, гобелени, декоративні інтер’єрні тканини, зразки для тиражованого виробництва тощо. У зазначеному часовому відрізку львівському ткацтву належить одне з чільних місць у загальній структурі художньої культури України.
  Професійне художнє ткацтво Львова пройшло довгий і складний шлях розвитку, у процесі якого утверджувалася своєрідна система естетичних вартостей. Впродовж півстоліття львівські митці вирішували творчі завдання, пов’язані з комплексом формально-образних проблем. Їх дослідження є важливою складовою загальної картини розвитку українського художнього ткацтва ХХ ст.
  У центрі уваги нашого дослідження найважливіші образно-пластичні концепції художнього ткацтва Львова другої половини ХХ ст, а саме інтер’єрних тканин, аналіз творчої діяльності провідних львівських художників, у чиїх роботах вони знайшли своє найвиразніше втілення.
  Дослідження даної теми виявляє виразну специфіку Львівського художнього ткацтва другої половини ХХ ст. Разом з тим, воно розвивалось у руслі тенденцій, спільних для всього українського декоративно-ужиткового мистецтва. Критичний аналіз процесів, які відбувалися у період, який історично обіймає роки сталінізму, часи короткої духовної відлиги” кінця 1950-х початку 1960-х рр., застійні 1970-ті 1980-ті рр., а також другу половину 1980-х 1990-ті рр. час, позначений бурхливими суспільно-політичними рухами за здобуття Україною незалежності та її встановлення 1991 р. становить доволі складне завдання. Безперечним є, зокрема, вплив суспільно-політичних умов радянського періоду на мистецтво, розвиток якого був детермінований диктатом ідеології. Водночас, слід зазначити, що творча думка за таких умов не згасала: художники знаходили шляхи до створення високомистецьких зразків, які і сьогодні не втрачають своєї естетичної вартості. Створені львівськими художниками за роки незалежності численні мистецькі твори розширюють уявлення про можливості сучасного художнього ткацтва. На нашу думку, важливо осмислити своєрідність львівського художнього ткацтва, визначити творчий внесок львівських майстрів в українське декоративно-ужиткове мистецтво ХХ ст.
  Сказане вище стало вирішальним у визначенні актуальності комплексного дослідження творчого доробку львівських художників у ділянці ткацтва, осмислення з позицій сучасності факторів, які визначили особливості художнього процесу. Такий напрямок дослідження відповідає завданням сучасного мистецтва, яке спрямоване на об’єктивне, науково обгрунтоване вивчення проблемних питань української художньої культури ХХ ст.
  Мета дисертації полягає у з’ясуванні особливостей розвитку художнього ткацтва Львова другої половини ХХ ст., а саме інтер’єрних тканин як важливого явища у декоративно-ужитковому мистецтві України.
  Для досягнення мети необхідно було розв’язати наступні завдання:
  проаналізувати сучасний стан дослідження і теоретичного осмислення обраної проблеми;
  розкрити специфіку професійної мистецької освіти Львова в галузі художнього ткацтва, визначити її роль у становленні та розвитку цього виду декоративно-ужиткового мистецтва впродовж досліджуваного періоду;
  виявити основні етапи розвитку та пріоритетні напрямки художнього ткацтва Львова окресленого в дисертації періоду;
  розглянути львівське художнє ткацтво у контексті українського декоративно-ужиткового мистецтва другої половини ХХ ст.;
  висвітлити роль традицій в еволюції образно-художньої мови львівського ткацтва, охарактеризувати напрямки новаційних пошуків;
  проаналізувати твори провідних львівських художників та виявити найхарактерніші риси їх індивідуальної творчої манери;
  охарактеризувати діяльність ткацької майстерні Львівського художньо-виробничого комбінату, окреслити її роль у формуванні львівського художнього ткацтва;
  виявити комплекс факторів, що визначають образно-художню своєрідність львівського художнього ткацтва другої половини ХХ ст. і дають підстави виділити його як значне явище в українському декоративно-ужитковому мистецтві.
  Об’єктом дослідження є твори львівських митців у галузі художнього ткацтва другої половини ХХ ст. та культурно-мистецькі явища, що безпосередньо впливали на тогочасні процеси в українському декоративно-ужитковому мистецтві.
  Предметом дослідження є еволюція образно-змістових, композиційних і виражальних засобів, а також традиційні і новаційні тенденції в художньому ткацтві Львова другої половини ХХ ст.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХХ ст., а саме 1960-ті 1990-ті роки. Проте, враховуючи специфіку обраної теми, хронологічні межі в окремих випадках розширено з огляду на необхідність глибшого висвітлення поставлених у дисертації завдань.
  Територіально рамки дослідження охоплюють Львів.
  Методика дослідження грунтується на принципах системності та комплексного підходу як необхідних факторах досягнення мети дисертаційної роботи. Застосовано історичний метод: розгляд матеріалу в певних історичних зрізах-періодах дозволив простежити еволюцію образно-художніх засобів, що характеризують художнє ткацтво Львова досліджуваного періоду. При виконанні дисертаційної роботи застосовувалися методи мистецтвознавчого аналізу: описовий, порівняльний, а також методи узагальнення фактологічного матеріалу, аналогії, спостереження, індукції та дедукції.
  Джерельною базою для написання роботи та досягнення поставлених у ній мети та завдань стали, перш за все, оригінальні твори львівських художників, які зберігаються у приватних майстернях, у фондових збірках музеїв (НМЛ, ЛМНАП) у фондах місцевих навчальних закладів ЛДКДУМ ім.І.Труша, ЛНАМ, а також у фондах Львівського художньо-виробничого комбінату при художньому фонді України. Крім цього, до дослідження фактологічного матеріалу і процесу написання дисертації були залучені твори, які експонувалися на багатьох персональних і групових художніх виставках, чисельні фотоматеріали, репродукції у наукових монографіях, каталогах виставок, статтях у періодиці, які стосувалися досліджуваної теми. Увага дисертанта також була зосереджена на наукових працях з історії мистецтва та культури, що безпосередньо чи опосередковано стосуються обраної теми. Серед інших опрацьовано матеріали ЛНБ ім.В.Стефаника НАНУ, наукової бібліотеки ІН НАНУ (Львів), НБУ ім. В.І.Вернадського (Київ), наукової бібліотеки ЛНАМ, наукової бібліотеки Центрального музею текстилю (Лодзь, Польща). Важливу інформацію для написання дисертації та осмислення процесів, що відбувалися, було почерпнуто під час особистих бесід з митцями.
  Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації вперше зібрано, проаналізовано, систематизовано та узагальнено матеріали, що розкривають основні напрями творчих пошуків у ділянці художнього ткацтва у Львові у другій половині ХХ ст. Уперше проведено комплексне дослідження чинників, що вплинули на розвиток львівського художнього ткацтва цього часу, подано цілісну картину його розвитку на основі грунтовного вивчення багатого фактологічного матеріалу. Здійснено всебічний мистецтвознавчий аналіз засобів художньої виразності, з’ясовано особливості технологічних процесів у сучасному художньому ткацтві та визначено їх роль у новаційних пошуках. У науковий обіг введено низку нових імен і творів. Розгляд матеріалу в синхронному та діахронному планах дав можливість простежити динаміку процесів розвитку львівського художнього ткацтва другої половини ХХ ст.
  Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що основні її положення та висновки можуть бути використані для поглибленого вивчення основних тенденцій розвитку не лише львівського, а й українського художнього ткацтва загалом. Аналіз художніх творів стане корисним у подальшому всебічному дослідженні творчості окремих майстрів львівського ткацтва. Фактологічний та ілюстративний матеріали, значна частина яких уперше введена в науковий обіг, можуть бути застосовані для написання методичних розробок, підготовки курсів лекцій з історії українського декоративно-ужиткового мистецтва для студентів художніх спеціальностей. Проведені в роботі узагальнення будуть важливими для подальшого теоретичного осмислення проблем українського декоративно-ужиткового мистецтва.
  Апробація результатів дисертації здійснювалася на засіданнях кафедри історії та теорії мистецтва ЛНАМ. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на наукових конференціях: 47-ій науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНАМ, тема доповіді Орнаментальна тканина інтер’єрного призначення у творчій практиці львівських художників 1960 1980-х рр.”, (травень, 2005); VII електронній науковій конференції ХДАДМ Теорія і практика матеріально-художньої культури”, тема доповіді Сакральна тематика у творчості львівських митців художнього ткацтва 1990-х рр.”, (грудень, 2005); VIII електронній науковій конференції ХДАДМ Молода мистецька наука України”, тема доповіді Єлизавета Фащенко: грані творчості”, (грудень, 2005); науково-творчій конференції до 60-річчя кафедри художнього текстилю ЛНАМ Значення етнології у системі сучасної освіти”, тема доповіді Релігійні мотиви у творах художників львівського текстилю” (січень, 2006).
  Публікації. Основні положення дисертації викладено в шести статтях, що опубліковані у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України.
  1. Луковська О. Ткацька майстерня Львівського художньо-виробничого комбінату (1960 1980-х рр.) // Народознавчі зошити. 2004. № 1-2. С. 163-166.
  2. Луковська О. Відділ художнього текстилю Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Художня освіта і творчі проблеми // Вісник ХДАДМ. 2004. №7. С. 42-51.
  3. Луковська О. Художнє ткацтво Львова кінця 1980 1990-х рр.: провідні тенденції // Вісник ЛНАМ. 2005. Випуск 16. С. 163-172.
  4. Луковська О. Діяльність кафедри художнього текстилю ЛНАМ: традиції і новаційні пошуки // Вісник ХДАДМ. 2006. №12. С. 94-101.
  5. Луковська О. Творча та педагогічна діяльність Василя Цьоня // Народознавчі зошити. 2006. № 1-2. С. 164-166.
  6. Луковська О. Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. // Вісник ХДАДМ. 2007. № 10. С 65-69.

  Структура роботи зумовлена темою, метою, завданнями та методикою дослідження. Дисертація (161 сторінка основного тексту) складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (191 позиція), додатка-альбома (167 ілюстрацій).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  На підставі проведеного в дисертації мистецтвознавчого аналізу можемо стверджувати, що в декоративно-ужитковому мистецтві України другої половини ХХ ст. художнє ткацтво Львова постає своєрідним цілісним мистецьким явищем. Упродовж окресленого періоду пластична основа художнього ткацтва постійно модифікувалася, втрачаючи одні свої якості та набуваючи інших. У кінцевому результаті утвердилася національно-своєрідна система естетичних якостей та художньо-виражальних особливостей львівського художнього ткацтва.
  Проведене дослідження розвитку львівського художнього ткацтва другої половини ХХ ст., а саме інтер’єрних тканин, дозволяє зробити наступні висновки.
  1. Тенденції, які характеризують процес розвитку львівського художнього ткацтва, зумовлені суспільно-культурними чинниками, оскільки художнє ткацтво Львова розвивалось у загальному руслі української художньої культури, що суттєво вплинуло на його еволюцію.
  2. Аналіз показує, що у 1950-х рр. домінували композиційні прийоми, за якими тематичні та портретні композиції гобеленів і килимів будувалися за єдиною усталеною схемою, наближеною до реалістичного станкового живопису. Починаючи з 1960-х рр., характерною рисою художнього ткацтва Львова стає схильність до площинного трактування та умовності форм, до пошуків виразної колористичної гами, прагнення до максимально узагальненої композиційної структури твору.
  3. У 1960-х 1970-х рр. спостерігається тенденція до створення декоративних орнаментальних тканин інтер’єрного призначення, виконання яких було зосереджено у ткацькій майстерні львівського художньо-виробничого комбінату при художньому фонді УРСР. Композиційне вирішення таких творів переважно ґрунтувалося на принципах народного орнаментального західноукраїнського ткацтва.
  4. У 1960-х 1980-х рр. провідною тенденцією у львівському художньому ткацтві було виконання творів монументального характеру та прагнення до широких образних узагальнень. Це найвиразніше виявилося при створенні сюжетно-тематичних килимів, гобеленів і сценічних завіс. Відповідно до тогочасних вимог у тематичному діапазоні особливе місце посідала соціально-патріотична та історична тематика. У другій половині 1970-х 1980-х рр. поряд з монументальними творами простежується поширення декоративних гобеленів камерного характеру. Прикметним є те, що декоративний гобелен, зокрема, малі його форми, поступово перетворився у своєрідну ділянку експериментальної творчості.
  5. Характерною тенденцією творчості львівських митців художнього ткацтва 1990-х рр. стає звернення до сакральної та релігійно-філософської тематики як у творах для храмових інтер’єрів, так і виставкового характеру. При виконанні останніх автори надають перевагу вільній інтерпретації сюжетів та образів. У 1990-х рр. найпоширенішими стають декоративні гобелени, де домінують абстрактні та образно-асоціативні композиції. Особлива увага звертається на розкриття декоративних якостей матеріалів, що часто відіграє провідну роль в образотворенні. Спостерігається розвиток гладко тканого і фактурного гобелена, набувають поширення об’ємно-просторові композиції.
  6. Невід’ємну складову частину досліджуваного нами явища становить мистецька освіта. Упродовж багатьох років важливим фактором у формуванні львівської школи художнього ткацтва є діяльність Львівських навчальних закладів державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І.Труша та Національної академії мистецтв. Дослідження мистецької освіти дозволяє констатувати, що навчальний процес у ділянці художнього текстилю впродовж досліджуваного періоду розвивався в руслі загальних тенденцій українського мистецтва. Дослідження доводить, що важливим аспектом діяльності кафедр художнього текстилю згаданих закладів на всіх етапах навчання студентів була їх орієнтація на органічне поєднання традицій з новаційними мистецькими тенденціями. Важливим фактором було й те, що педагоги навчальних закладів самі були активними учасниками художнього процесу.
  7. Львівське художнє ткацтво впродовж досліджуваного періоду грунтувалося на традиціях народного мистецтва. Аналіз творів показав, що в композиційних схемах львівські художники часто інтерпретують декор народних вишивок, дереворізьблення, писанкарства. Характерним є звернення до художніх традицій народного мистецтва карпатського регіону.
  8. На динаміку новаторських пошуків у львівському художньому ткацтві досліджуваного періоду вплинув динамічний розвиток ткацтва у світі. Важливим фактором для творчих пошуків львівських художників ткацтва було розширення та активізація контактів з художниками країн Балтії, зв’язки з видатними майстрами текстилю Польщі, участь у міжнародних творчих симпозіумах.
  9. Виявляючи комплекс факторів, які визначають образно-художню своєрідність львівського художнього ткацтва другої половини ХХ ст., доведено, що характерною рисою львівських митців є індивідуальний пошук оригінальних шляхів втілення образу, якому властиве розмаїття художніх форм: динаміка або підкреслена статичність композиції, ускладнення кольорових вирішень, використання традиційних і синтетичних матеріалів тощо.
  У розвитку сучасного професійного ткацтва відіграють роль новаційні мистецькі процеси, що відповідають естетичним вимогам часу. Проведене дослідження доводить, що поєднання досвіду давніх традицій і сучасних пошуків у їх широкому спектрі становить сутність розвитку художнього ткацтва Львова другої половини ХХ ст.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Антонович Є., Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1993. 272 с.
  2. Боднар Ігор Ярославович. Каталог творів і бібліографія. Львів: Афіша, 2000. 69 с.
  3. Будзан А. Художні роботи Михайла Біласа // Народна творчість та етнографія. 1971. №2. С. 48-50.
  4. Велигоцкая Н. Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины. К.: Будівельник, 1989. 101 с.
  5. Велігоцька Н. І Всеукраїнська Великодня виставка декоративного мистецтва у Полтаві // Образотворче мистецтво. 2002. № 2. С. 31-34.
  6. Велігоцька Н. Окраса інтер’єра // Мистецтво. 1966. № 4. С. 22.
  7. Велігоцька Н. Співдружність (Творчі взаємозв’язки народного і професійного мистецтва Радянської України). К.: Мистецтво, 1973. 119 с.
  8. Виставка декоративно-прикладного мистецтва: Каталог до 50-річчя утворення СРСР. Львів, 1972. 53 с.
  9. Гассанова Н. Гобелени Івана Литовченка // Народна творчість та етнографія. 1987. №1. С. 68-72.
  10. Гассанова Н. Твори монументально-декоративного мистецтва в музейній експозиції // Народна творчість та етнографія. 1984. № 3. С. 9-15.
  11. Гассанова Н. Текстиль в дизайне интерьера. К.: Будівельник, 1987. 86 с.
  12. Гассанова Н. Традиції і новаторство в українському тематичному килимі // Народна творчість та етнографія. 1979. №3. С.17-23.
  13. Голубець О. Метаморфози мистецького середовища кінця ХХ ст. // Мистецтвознавство` 2001: Наук. зб. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. С. 23-34.
  14. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом: Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів: Академічний експрес, 2001. 175 с.
  15. Голубець О. Мини-гобелены львовских художников // Декоративное искусство СССР. 1986. №8. С. 44.
  16. Голубець О. Українське мистецтво: актуальні проблеми сьогодення і перспектива ХХІ ст. // Мистецтвознавство’ 2000: Наук. збірник. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2001. С. 17-34.
  17. Голубець О. Парадокси львівського мистецтва 1970- 1980-х рр. // Мистецтвознавство 1999. Наук. зб. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. С. 23-34.
  18. Голубець О. Художнє життя 1970-х середини 1980-х років: втеча” у сфери декоративно-прикладного мистецтва // Вісник ХДАДМ. Харків: ХДАДМ. 2002. №2. С. 62-68.
  19. Гургула І. Художні тканини / Народне мистецтво західних областей України. К.: Мистецтво, 1966. С. 34-42.
  20. Гургула І. Килими Олени і Ольги Кульчицьких. Каталог виставки. ЛДМУМ. Львів, 1960. 12 с.
  21. Декоративно-прикладное искусство УССР. Стекло, фаянс, гобелен, текстиль. Каталог / Сост. Л.Жоголь. М.: Современный художник, 1982. 165 с.
  22. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник / Під ред. Я.Запаска: У 2т. Т.1. Львів: Афіша, 2000. 364 с.
  23. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник / Під ред. Я.Запаска: У 2т. Т.2. Львів: Афіша, 2000. 400 с.
  24. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, теорія, практика / Відпов. ред. Е.Мисько // Вісник ЛДІПДМ. Вип. 3. Львів: Світ, 1992. 123 с.
  25. Димитрова Д. Руска Попвасилева. Альбом. София: Българский художник, 1982. 62 с.
  26. Дяченко Н. Екологічний гобелен // Поступ. 1998. 15 липня. С. 8.
  27. Жоголь Л. Декоративное искусство в интерьере общественных зданий. К.: Будівельник, 1978. 103 с.
  28. Жоголь Л. Декоративное искусство в современном интерьере. К.: Будівельник, 1986. 200 с.
  29. Жоголь Л. Декоративне мистецтво в інтер’єрі житла. К.: Будівельник, 1973. 112 с.
  30. Жоголь Л. Декоративно-прикладное искусство Украинской ССР. Стекло, фаянс, гобелен, текстиль. М.: Современный художник, 1982. 86 с.
  31. Жоголь Л. Наш дім (Влаштування сучасної квартири). К.: Техніка, 1979. 88 с.
  32. Жоголь Л. Тканини в інтер’єрі. К.: Будівельник, 1968. 94 с.
  33. Жук А. Українські народні килими XVІІ початку ХХ століття. К.: Наукова думка, 1966. 152 с.
  34. Жук А. Сучасне українське декоративно-пракладне мистецтво // Українське мистецтвознавство. К.: Наукова думка, 1968. Вип. 2. С. 112-123.
  35. Жук А. Український радянський килим. К.: Наукова думка, 1973. 167 с.
  36. Жук А. Решетилівська фабрика художніх виробів // Народна творчість та етнографія. 1977. №1. С. 65-69.
  37. Жук А., Селівачов М. Республіканська виставка творів народних художніх промислів // Народна творчість та етнографія. 1979. №3. С. 100-101.
  38. Жук А. Сучасні українські художні тканини. К.: Наукова думка, 1985. 116 с.
  39. Запаско Я. Сучасний стан розвитку українського килимарського промислу // Тези доповідей VІІ конференції за 1965 р. ЛДІПДМ, 1966. С. 12-14.
  40. Запаско Я. Килимарство / В кн.: Історія українського мистецтва. Мистецтво другої половини ХІХ ХХ ст. К.: Академія наук УРСР, 1969. Т. 4, кн. 2. С. 311-320.
  41. Запаско Я. Українське народне килимарство. К.: Мистецтво, 1973. 112 с.
  42. Захарчук-Чугай Р. Ткацтво / Бойківщина. К.: Мистецтво, 1983. С. 134-141.
  43. Ігор Боднар. Графіка. Малярство: Альбом / Автор тексту і упоряд. І.Голод. Львів: Афіша, 2001. 80 с.
  44. Изотова М. Предмет и его среда // Советское декоративное искусство `76. Сборник статей. М.: Советский художник, 1978. С. 49-60.
  45. Історія українського мистецтва / Голов. ред. М.Бажан: В 6 т. Т.4. К.: Головна редакція УРЕ. 1968. С. 257-285.
  46. Історія українського мистецтва / Голов. ред. М.Бажан: В 6 т. Т.6. К.: Інститут фольклористики та етнографії. 1960. С. 322-359.
  47. Кара-Васильєва Т. Полтавська народна вишивка. К.: Наукова думка, 1983. 133 с.
  48. Кара-Васильєва Т. Традиції в народному мистецтві // Образотворче мистецтво. 1980. № 6. С. 9-11.
  49. Кара-Васильєва Т. Сучасне декоративне мистецтво України нова парадигма // Наукова збірка Міст”. К.: ВХ Студіо, 2003. С. 69-78.
  50. Кара-Васильєва Т. Чегусова З. У пошуках Великого стилю”. Декоративне мистецтво України ХХ ст. К.: Либідь, 2005. 280 с.
  51. Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (ХІІ ХХ ст). К.: Інформаційно-видавничий центр УПЦ, 2000. 960 с.
  52. Карби // Альманах. Львів: Афіша, 2002. №1. 104 с.
  53. Килими Олени та Ольги Кульчицьких. Каталог виставки / Упор. І.Гургула. Львів: [Б.вид.], 1960. 9 с.
  54. Когут Г. Українські панські килими ХVII XVIII ст. / Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Львів, 2003. 19 с.
  55. Коледж ім.Івана Труша // Галицька Брама. 1996. №20. 16 с.
  56. Крамаренко Л. Суламифь Заславская. М.: Советский художник, 1988. 96 с.
  57. Кусько Г. Гобелен в інтер’єрі // Образотворче мистецтво. 1986. №1. С. 19-22.
  58. Кусько Г. Гобелен на білій стіні // Жовтень. 1986. №10. С. 83-87.
  59. Кусько Г. Становление и развитие украинского советского гобелена / Автореф. дисс. канд. искусствоведения. М., 1987. 21 с.
  60. Кусько Г. Масштаби текстилю малих форм // Образотворче мистецтво. 1989. №3. С. 22-24.
  61. Кусько Г. Новий текстиль: виникнення, поступ і контури явища // Мистецькі студії. 1993. № 2-3. С. 41-46.
  62. Кусько Г. Рух мистецтва тканини в Україні // Художній текстиль. Львів: Поллі, 1998. С. 78-81.
  63. Кусько Г., Бабков С. Типологічний діапазон мистецтва гобелена // Вісник ЛАМ. 2001. Вип. 1. С. 251-259.
  64. Кусько Г. Кафедра художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв: становлення, розвиток, потенціал // Вісник ЛНАМ. 2006. Вип. 17. С. 25-40.
  65. Лащук Ю., Максисько Т. Ювілей училища ім.Івана Труша // Народна творчість та етнографія. 1977. №9. С. 104-107.
  66. Лащук Ю. Михайло Білас це стиль, школа, академія // Образотворче мистецтво. 1993. №1. С. 12-14.
  67. Лебедева В. Советское монументальное искусство 1960-х годов. М.: Наука, 1973. 234 с.
  68. Лебедева В., Лаврова И., Пцельников И. Монументальное искусство. Альбом. М.: Советский художник, 1985. 206 с.
  69. Луковська О. Відділ художнього текстилю ЛДКДУМ ім.І.Труша. Художня освіта і творчі проблеми // Вісник ХДАДМ. 2004. №7. С. 42-51.
  70. Луковська О. Діяльність кафедри художнього текстилю ЛНАМ: традиції і новаційні пошуки // Вісник ХДАДМ. 2006. №12. С. 94-101.
  71. Луковська О. Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. // Вісник ХДАДМ. 2007. №. С.
  72. Луковська О. Творча та педагогічна діяльність Василя Цьоня // Народознавчі зошити. 2006. № 1-2. С. 164-166.
  73. Луковська О. Ткацька майстерня Львівського художньо-виробничого комбінату (1960-х 1980-х рр.) // Народознавчі зошити. 2004. № 1-2. С. 163-166.
  74. Луковська О. Художнє ткацтво Львова кінця 1980-х 1990-х рр.: провідні тенденції // Вісник ЛНАМ. 2005. Вип. 16. С. 163-172.
  75. Львівська Академія Мистецтв // Вісник ЛАМ: спецвипуск / Упоряд-ред. Р.Шмагало. Львів: ЛАМ, 1999. 263 с.
  76. Львівська Академія Мистецтв / Укладач Б.Курліщук. Львів: НВП ”Мета”, 1997. С. 3-6.
  77. Львівська Академія Мистецтв: Каталог. Львів: Малті-М, 1998. 47 с.
  78. Львівська академія мистецтв. Кафедра художнього текстилю. Каталог / Упоряд. Г.Кусько, Т. Печенюк. Львів: ЛАМ, 1996. 19 с.
  79. Львівське училище прикладного мистецтва ім.Івана Труша: Каталог. Львів: Облполіграфвидав, 1987. 16 с.
  80. Маричевський М. Штрихи до портрета С.Шабатури // Образотворче мистецтво. 1995. №1. С. 14.
  81. Марта Токар. Каталог творів і бібліографія / Уклад. Л.Шпирало-Запоточна. Львів: Афіша, 2000. 70 с.
  82. Мистецтво Львова першої половини ХХ ст.: Каталог виставки / Концепція та реалізація виставки і каталога О.Ріпко. Львів: Каменяр, 1996. 104 с.
  83. Михайло Білас. Альбом / Упор. Б.С.Бутник-Сіверський. К.: Мистецтво, 1972. 90 с.
  84. Михайло Білас. Виставка творів (килими, гобелени, подушки): Каталог. Черкаси: [Б.вид.], 1980. 15 с.
  85. Михайло Білас. Каталог / Упоряд. Білас-Березова О. Музей М.Біласа в Трускавці; Національний музей у Львові, 1995. 8 с.
  86. Михайло Білас. Ткацтво, аплікація, вишивка. Каталог / Упоряд. О.Білас-Березова. Дрогобич: Добре серце, 2004. 54 с.
  87. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Відпов. ред. Я.Запаско. Львів: вид-во Львівського університету, 1969. 191 с.
  88. Народні художні промисли УРСР. Довідник / Відпов. редактор Р.Захарчук-Чугай. К.: Наукова думка, 1986. 140 с.
  89. Некрасова М. Народное искусство как часть культуры. М.: Изобразительное искусство, 1983. 342 с.
  90. Никорак Е. Некоторые этнографические особенности художественного ткачества украинцев Карпат // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1982-1983 гг.: Тезисы докладов. Ч.2. Черновцы, 1984. С. 355-357.
  91. Никорак О. Карпатські ліжники // Народна творчість та етнографія. 1984. № 3. С. 33-40.
  92. Никорак О. Килими / Народні художні промисли УРСР. К., 1986. С. 32-40.
  93. Никорак О. Художнє ткацтво // Гуцульщина. К.: Наукова думка, 1987. С. 364-378.
  94. Никорак О. Тенденції розвитку сучасного ткацтва Карпатського реґіону // НТЕ. 1987. № 1. С. 43-46.
  95. Никорак О. Сучасні художні тканини Українських Карпат. К.: Наукова думка, 1988. 222 с.
  96. Никорак О. З історії розвитку ткацтва в Україні // Народознавчі зошити. 1998. №4. С. 396-407.
  97. Никорак О. Українська народна тканина: типологія виробів ХІХ середини ХХ ст. // Народознавчі зошити. 1998. №4. С. 381-395.
  98. Никорак О. Українська народна тканина. Типологізація, локалізація, художні особливості. Інтер’єрні тканини. Ч.1. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 583 с.
  99. Новицька М. Тематичний килим Радянської України // Вісник Академії архітектури УРСР. Київ: Академія архітектури УРСР, 1948. 31 с.
  100. Овсійчук В. Українське малярство Х ХVІІІ століть. Проблеми кольору. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. 478 с.
  101. Падовська О. Килими Поділля / Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Львів, 1994. 27 с.
  102. Падовська О. Килим крізь призму творчого світосприйняття // Народознавчі зошити. 1995. № 3. С. 167-171.
  103. І-а республіканська виставка текстилю малих форм. Каталог / Упорядн. Г.Кусько. Львів: Обласне управління по пресі, 1991. 46 с.
  104. Печенюк Т. Розпис тканини в Україні (1920-ті початок 1990-х рр. ХХ ст.) / Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Львів, 1996. 24 с.
  105. Печенюк Т. Традиції та новації художнього текстилю у Львівській Академії мистецтв // Є. 2003. № 2. С. 49-51.
  106. Печенюк Т. Шестидесятники” українського батіку // Образотворче мистецтво. 1992. №1. С. 11-13.
  107. Придатко Т. Гобелены и ткани Л.Жоголь // Декоративное искусство СССР. 1976. №12. С. 38-41.
  108. Проблемы народного искусства / Под ред. М.Некрасовой и К.Макарова. М.: Изобразительное искусство, 1982. 138 с.
  109. Рукотворна тканина. Традиції та сучасність / Упор. З.Шульга. Львів Сургут: Гердан, 2005. 255 с.
  110. Савицкая В. Гобелен и его образы // Декоративное искусство СССР. 1970. №9. С. 16-19.
  111. Савицкая В. Современный советский гобелен. М.: Советский художник, 1979. 215 с.
  112. Савицкая В. Основные тенденции развития современного гобелена (на материалах советского и зарубежного декоративного искусства 1960-70-х гг.) / Автореф. дисс. канд. искусствоведения. М., 1983. 19 с.
  113. Савицкая В. Фольклор и история в гобелене и керамике // Декоративное искусство СССР. 1984. №7. С. 1-5.
  114. Савицкая В. Превращения шпалеры. М.: Галарт, 1995. 87 с.
  115. Сакович І. Народні традиції в українській художній промисловості. К.: Наукова думка, 1975. 150 с.
  116. Саноцька Х. Майстриня // Жовтень. 1982. № 2. С. 101-104.
  117. Селівачов М. Декоративно-прикладне мистецтво України в радянському мистецтвознавстві / Відпов. ред. Д.Степовик. К.: Наукова думка, 1981. 137 с.
  118. Селівачов М. Домінантні мотиви української народної орнаментики // Народна творчість та етнографія. 1990. № 2. С. 6876.
  119. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. К.: Ант, 2005. 400 с.
  120. Селівачов М. Народне мистецтво і сучасність. К.: Мистецтво, 1980. 56 с.
  121. Семак З. Текстильне матеріалознавство (Волокна, пряжа, нитки): Навч. посібник. К.: ІСДО, 1996. 208 с.
  122. Семак З. Фарбування, друкування, ручний художній розпис тканин: Навч. посібник. К.: ІСДО, 1993. 272 с.
  123. Семак З. Застосування рослинних барвників для фарбування текстильних матеріалів // Вісник ЛАМ. Львів, 1999. Вип. 10. С. 192-197.
  124. Семенов Г. Мастер декоративного ткачества // Декоративное искусство СССР. 1963. №8. С. 43-44.
  125. Сенів І. Творчість Олени Львівни Кульчицької. К.: Академія наук УРСР, 1961. 177 с.
  126. Сергій Бабков. Каталог. К.: Грамота, 2003. 56 с.
  127. Сидорович С. Художня тканина західних областей УРСР. К.: Наукова думка, 1979. 136 с.
  128. Скіфія. Міжнародна виставка текстилю / Упор. М.Маричевський. Херсон: [Б.вид], 1996. 79 с.
  129. Скляренко Г. Монументально-декоративное искусство в общественных зданиях Украины / Автореф. дисс. канд. искусствоведения. М., 1970. 20 с.
  130. Словник художників України / Відп. ред. М.Бажан. К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1973. 268 с.
  131. Советское монументальное искусство. Сборник статей ”73/74 / Состав. Н.Степанян. М.: Советский художник, 1975. 273 с.
  132. Советское монументальное искусство. Сборник статей ”76 / Состав. Н.Степанян, В.Аронов. М.: Советский художник, 1978. 279 с.
  133. Советское монументальное искусство. Сборник статей ”77/78 / Состав. Н.Николаева, В.Аронов. М.: Советский художник, 1980. 284 с.
  134. Советское монументальное искусство. Сборник статей / Состав. Л.Супрун. М.: Советский художник, 1984. №7. 261 с.
  135. Станкевич М. Морфологія система видів мистецтва // Автентичність мистецтва. Львів: Афіша, 2004. С. 9-18.
  136. Станкевич М. Проблема етномистецької традиції в модерні й авангарді // Мистецтвознавство’ 2000. 2001. С. 9-16.
  137. Стельмах Б. Плекаючи традицію // Галицька брама. 1996. № 20. С. 2.
  138. Стельмащук Г. В’язання. Мереживо // Народні художні промисли УРСР. К.: Наукова думка, 1986. С. 44-48.
  139. Стельмащук Г. Національне в творах львівських митців сучасного художнього текстилю // Художній текстиль. Львів: Поллі, 1998. С. 30-35.
  140. Стельмащук Г. У ХХІ століття з мистецтвом. Каталог. Львів, 2002. С. 5-7.
  141. Стельмащук Г. Українське мереживо як вид декоративно-ужиткового мистецтва // Вісник ЛАМ. Львів, 1997. №8. С. 66-72.
  142. Стельмащук Г. Українське національне вбрання // Українське народознавство. Навч. посібник / За ред. С.Павлюка. К.: Знання, 2004. С. 465-519.
  143. Стельмащук Г. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ середини ХХ ст. // Мистецтвознавчий автограф. Львів: ЛНАМ, 2006. Вип. 1. С. 156-157.
  144. Стриженова Т. Современный гобелен и его проблемы // Советское декоративное искусство. 1982. №5. С. 76-91.
  145. Стриженова Т. Текстильные миниатюры // Декоративное искусство СССР. 1978. № 6. С. 6-10.
  146. Стриженова Т. Эдит Вигнере. Альбом. М.: Советский художник, 1979. 50 c.
  147. Стриженова Т. Рудольф Хеймрат. Альбом. М.: Советский художник, 1984. 86 с.
  148. Сходження // Матеріали ювілейної науково-творчої конф., присвяченої 45-річчю заснування ЛДІПДМ / Упор. В. Бадяк. Львів, 1992. 48
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)