ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ) : ВЫШИВКА в народной одежде УКРАИНСКИХ КАРПАТЫ ХХ ВЕКА (ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ) • Название:
 • ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ)
 • Альтернативное название:
 • ВЫШИВКА в народной одежде УКРАИНСКИХ КАРПАТЫ ХХ ВЕКА (ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ)
 • Кол-во страниц:
 • 185
 • ВУЗ:
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Прикарпатський національний університет
  імені Василя Стефаника


  На правах рукопису


  Семчук Леся Ярославівна
  УДК 746: 391 (45 УКР 3,3)


  ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
  ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ)

  Спеціальність 17.00.06 декоративне і прикладне мистецтво


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства


  Науковий керівник:
  Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна
  доктор мистецтвознавства, професор
  Івано-Франківськ 2008
  Прикарпатський національний університет
  імені Василя Стефаника


  На правах рукопису


  Семчук Леся Ярославівна
  УДК 746: 391 (45 УКР 3,3)


  ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
  ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ)
  Додаток А

  Спеціальність 17.00.06 декоративне і прикладне мистецтво

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства


  Науковий керівник:
  Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна
  доктор мистецтвознавства, професор

  Івано-Франківськ 2008

  ЗМІСТ  Перелік умовних скорочень 3

  Вступ .. 4

  Розділ 1. Історіографія, джерельна база, методи дослідження
  1.1. Історіографія ...11
  1.2. Джерела дослідження 28
  1.3. Методологічні основи дослідження .30

  Розділ 2. Етномистецькі характеристики одягових вишивок
  2.1. Класифікація факторів вишивки ..... 33
  2.2. Композиційні закономірності у вишивці.....51
  2.3. Система розміщення вишивок на одягових компонентах......61

  Розділ 3. Орнаментально-композиційна образність вишивок
  3.1. Композиційні структури .. 76
  3.2. Орнамент домінанта в системі декорування одягу .... 87
  3.3. Композиційно-виражальна роль кольору у вишивці .. 104

  Розділ 4. Локальні відмінності одягових вишивок українців Карпат
  4.1. Вишивки Гуцульщини .... 117
  4.2. Вишивки Бойківщини . 132
  4.3. Вишивки Лемківщини . 151

  Висновки 164
  Список використаної літератури ..168
  Ілюстрації

  ВСТУП

  В умовах сьогодення українське суспільство перебуває у поступових процесах етнокультурної ідентифікації. Важлива роль у даному аспекті належить відродженню і пропагуванню культурно-мистецьких традицій, духовних цінностей нації.
  Народний одяг оригінальне мистецьке явище в національній культурі. Його багатофункціональність зумовила відмінні конструктивні ознаки складових одягових комплексів, художні особливості їх вишитих композицій.
  Одягова вишивка унікальне загальнослов’янське мистецьке явище. Впродовж багатьох століть вишивка виступала домінантою у декоруванні народного одягу українців. До сьогодні вишиті орнаментально-колористичні системи є основними виразниками художньої образності народних одягових ансамблів етнографічних регіонів України. Вишивка тісно пов’язана з обереговою, символічною, естетичною функціями вбрання.
  Вишивка вид декоративно-прикладного мистецтва. Різновидовість матеріалів, технік вишивання, їх мистецькі якості відіграють важливу роль у технічному та композиційному аспектах творення вишивок. Засоби вишивання є одними з виразників художніх особливостей, локальних відмінностей вишитих візерунків.
  Багатоманітні за своєю структурою абстрактно-знакові системи вишивок. Вони зберігають у своїй образності магічний зміст архаїчних геометричних, зооморфних, антропоморфних орнаментальних мотивів художньої творчості народу.
  Поліфункціональна роль кольорово-тональної гами. У вишивках одягового призначення колір є виразником статево-вікової градації, виконує обрядово-релігійну, естетичну функції. У композиційно-творчих процесах він є важливим емоційно-художнім засобом підкреслення графічності, вираження семантики вишитих візерунків.
  Композиційні закономірності вишивки, розгалужена система різнофункціональних засобів вишивання визначають її мистецько-творчі пріоритети в проектуванні та моделюванні сучасного одягу. Вишивальні традиції мають важливе мистецьке значення для вирішення композиції костюма, втілення різноманітних образно-асоціативних інтерпретацій, трансформацій, трактувань у декоруванні одягових компонентів, створенні авторських творчих колекцій тощо. Важливе значення мають достовірні знання традицій та засобів творення вишивки, етнографічно-мистецьких, локальних відмінностей художньої образності народного вбрання.
  Народний одяг українських горян оригінальне художнє явище в культурі та мистецтві українського народу. Останні десятиріччя ХХ століття особливий період для відродження, пропагування традицій народної вишивки одягового призначення українців Карпатського регіону.
  Одягові ансамблі самобутніх етнографічних груп українців гуцулів, бойків, лемків з яскравою мистецько-духовною сутністю їх вишивок художня скарбниця для галузі моделювання сучасного одягу, створення одягових ансамблів музично-мистецьких колективів краю.
  Актуальність теми. Вишивка одягового призначення Карпатського регіону важливе мистецьке явище в національній культурі, виразник етнорегіональних ознак духовно-матеріальної спадщини українського народу. Складною є природа її технічної, орнаментальної, графічної, колоритної образності. У народному одязі Українських Карпат вишивка найпоказовіше зберегла характерні місцеві художні ознаки, що актуалізує її комплексне дослідження.
  Художні особливості вишивок українських горян розглядалися передусім у синкретичному та семантичному аспектах. Значна увага приділялася орнаментальній, колоритній образності вишитих візерунків, їх розташуванню на складових одягового комплексу. Окремі дослідження висвітлюють специфіку виконання багатьох вишивальних технік.
  У мистецтвознавстві до тепер відсутні праці, які б розкривали і пояснювали причини відмінних чи спільних художніх ознак, якостей вишивок одягового призначення даного історико-етнографічного регіону України. У цьому контексті актуальним є визначення нових критеріїв дослідження вишивки, які б привертали увагу до поліфункціональності засобів вишивання, як важливих виразників художньої образності вишитих композицій. Зростає необхідність обґрунтування художньо-естетичних якостей матеріалів декорування, визначення їх художньо-декоративних пріоритетів у вишивці одягового призначення Українських Карпат. Глибокого вивчення потребують орнаментотворчі, композиційно-виражальні, художньо-функціональні властивості вишивальних технік, які обумовлюють графічну, ажурну, фактурну, композиційну образність вишивок і підкреслюють їх локальні відмінності.
  Сьогодні актуалізується проблема дослідження процесів, принципів, закономірностей творення вишитих композицій, що дозволить обґрунтувати художні особливості, відмінності вишивок українських горян на системному, порівняльному рівнях мистецтвознавчої науки.
  Мета даного дослідження: визначення художніх особливостей вишивок одягового призначення українців Карпатського регіону. Для досягнення мети ставились наступні завдання:
  1) визначити вплив матеріалів, технік вишивання на художньо-емоційну виразність вишивок;
  2) з’ясувати принципи синтезу засобів вишивання і художньо-емоційних виразників у технічному та композиційному аспектах творення вишивок;
  3) охарактеризувати основні типи композиційних структур вишивок, їх розміщення на одягових компонентах;
  4) простежити графічну образність домінантних мотивів, їх колористичне вирішення;
  5) здійснити порівняльний аналіз художніх особливостей вишивок у народному одязі гуцулів, бойків, лемків;
  6) ввести в науковий обіг досі невідомі зразки вишивок локальних осередків Карпатського регіону.
  Об’єкт дослідження вишиті композиційні системи в народному одязі українських горян Карпатського регіону України ХХ століття.
  Предмет дослідження технічний та композиційний аспекти творення вишивок, їх художні особливості та локальні відмінності.
  Географічні рамки гірські райони етнографічних земель Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини на території українських Карпат, що за сучасним адміністративно-територіальним поділом розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей України.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють період ХХ ст., який характеризується послідовними етапами розвитку, занепаду, відродження одягової вишивки українських горян.
  Наукова новизна роботи полягає у тому, що:
  - здійснено комплексне дослідження вишивок у народному одязі українців Карпатського регіону ХХ століття;
  - вперше обґрунтовано художньо-декоративні пріоритети вишивальних матеріалів у вираженні фактури, ажурності, графічності, пластичності вишивок; визначено структурні відмінності технік, які впливають на їх орнаментотворчі якості, що дозволило удосконалити класифікацію засобів вишивання;
  - вперше розкрито принципи синтезу вишивальних технік, орнаменту і кольору, як основних виразників художніх особливостей вишивок, їх етномистецьких традицій;
  - виявлено причини локальних відмінностей вишивок у народному вбранні етнографічних груп гуцулів, бойків, лемків;
  - визначено послідовність творення поліхромних вишивок, роль кольору у вираженні графічної образності макро- та мікроструктурних мотивів орнаменту;
  - охарактеризовано основні типи композиційних структур одягових вишивок Карпатського регіону, узагальнено варіанти утворення сітчастих композицій у народному вбранні гуцулів, бойків, лемків; проаналізовано способи трансформації домінантних мотивів у вишивальному мистецтві;
  - введено у науковий обіг значну кількість експедиційних фотоматеріалів автентичних зразків вишивок українських горян, у тому числі із не досліджуваних раніше музеїв, приватних збірок.
  Практичне значення роботи визначається тим, що досягнуті результати можуть бути використані:
  - для аналізу критеріїв дослідження художніх особливостей одягових вишивок у загальнонаціональному контексті;
  - у подальших дослідженнях технічно-художнього аспекту творчих процесів вишивання;
  - у навчальному процесі для підготовки фахівців, написанні навчальних посібників;
  - у діяльності музейних працівників при інвентаризації фондових матеріалів, складанні каталогів, методичок екскурсій;
  - у творчості народних майстрів та художників-професіоналів;
  - отримані результати, висновки важливі для нових методик дослідження вишивки.
  Апробація результатів роботи відбулася на засіданні кафедри теорії та історії мистецтва Прикарпатського національного університету імені ВасиляСтефаника (протокол № 3 від 14 жовтня 2008 р.). Основні теоретичні положення, результати дослідження виголошені на Міжнародній науковій конференції «Дизайн-освіта 2006: Пошуки нової естетичної парадигми в сучасному дизайні» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв / доповідь «Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників модельєрів України»; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дизайн і народне мистецтво» в Івано-Франківську/ доповідь «Одягова вишивка лемків в контексті національної системи дизайну»; Науково-практичній конференції «Гуцульщина і світ», присвяченій 150-річчю з дня народження Івана Франка у м. Косові Івано-Франківської області / доповідь «Одягова вишивка в дослідженнях етнографів початку ХХ століття»; щорічних науково-практичних конференціях Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника (теми доповідей: «Орнаментальні мотиви в оздобленні українського костюма», 2002; «Художні особливості одягових вишивок угорців та українців Закарпаття: порівняльний аспект», 2007).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано шість статей обсягом 2,5 аркуша, в яких містяться основні теоретичні положення та результати наукових досліджень:
  1. Семчук Л. Геометричні форми у вишивках Карпатського регіону / Л.Семчук // НЗ. Двомісячник ІН НАНУ. Львів, 2002. № 4344. С.142145.
  2. Семчук Л. Вишивка продуктивний грунт графічно-орнаментальної виразності / Л. Семчук // Мистецтвознавство ’04. Львів, 2004. С.99110.
  3. Семчук Л. Михайло Струтинський колекціонер, збирач мистецько-культурних цінностей народу / Л. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2004. Вип.VІІ. С. 5462.
  4. Семчук Л. Орнаментально-технологічний потенціал швів у народній вишивці / Л. Семчук // НЗ. Двомісячник ІН НАНУ. Львів, 2004. №5556. С. 123127.
  5. Семчук Л. Художні особливості вишиваних сорочок Бойківщини / Л.Семчук // Мистецтвознавство ’05. Львів, 2005. С. 127136.
  6. Семчук Л. Композиційно-виражальна роль кольору у вишивці / Л.Семчук// Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2007. Вип. ХХІ. С. 6774.
  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, переліку умовних скорочень та додатків. Загальний обсяг роботи становить 185 сторінок, з яких 165 основного тексту. Другий розділ містить таблиці. Список використаних джерел поданий в алфавітному порядку (246 позицій), ілюстрації Додатку А розташовані на 154 аркушах.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Вишивка домінанта в системі декорування народного одягу українських Карпат ХХ століття. Вона зберегла загальнонаціональні традиції розміщення візерунків, їх семантику, композиційно-структурний зміст, образність орнаментальних мотивів. Незважаючи на асимілятивні процеси, поступовий перехід на межі ХІХ ХХ ст. від моно- до поліхромії, одягові вишивки українських горян ХХ століття відображають загальнослов’янську символіку домінантних кольорів. Етномистецькі традиції вишивального мистецтва Карпатського регіону є важливим джерелом натхнення в творчості народних майстрів і художників-професіоналів сьогодення. На основі експедиційних, колекційних, літературних джерел досліджено чинники, принципи творення вишивок, їх композиційні закономірності. Висвітлено художні особливості, регіональні відмінності одягових вишивок жителів гірських районів українських Карпат.
  1. Вишивка в народному одязі перебуває у синкретичному зв’язку з його формотворенням. Способи розміщення вишивок, характер їх композиційних структур зумовлені конструктивними формами елементів одягового компоненту, які також визначають функціональність окремих вишивальних технік. Природні якості матеріалу, з якого виготовлені складові одягового комплексу, передбачають використання відповідних вишивальних матеріалів, що зумовило традиції декорування одягу нитками, кручено-плетеними шнурками, косичками, китицями, бісером, металевими пластинками, витинанками зі шкіри, тканини.
  2. Основним принципом складних технічно-композиційних процесів творення вишивок у загальномистецькому контексті є необхідний зв’язок засобів, явищ мистецтва вишивки, одні з яких виступають причинами, а інші їх наслідками. Часто, чергуючись, причини і наслідки є об’єктивно взаємозумовленими.
  3. Художні якості вишивальних матеріалів (просторовий характер форми, фактура поверхні) впливають на композиційну виразність вишивок. Нитки, витинанки з тканини і шкіри, металеві пластинки є домінантами вираження графічних крапки, лінії, плями у візерунках. Бісер, кручено-плетені шнури, косички, китиці в більшій мірі формують фактурну якість вишивок, їх пластичність.
  4. Матеріали вишивання обумовлюють способи вишивання. Внаслідок технічно відмінних способів (заволікання, затягування, обкручування) взаємодії вишивальної нитки з тканиною утворюються стібки з характерними властивостями. Принципи накладання, переплітання стібків формують структурну образність швів вишивки. Властивості стібків: довжина, напрям, міра затягування визначають композиційно-творчі якості вишивальних технік у вираженні графічності, ажурності, фактури вишитих візерунків.
  5. Художня образність вишивок залежить від синтезу матеріалів, технік, орнаменту і кольору. Матеріал зумовлює відповідний спосіб його прикріплення до тканини. Структурні особливості вишивальних технік, властивості стібків формують відповідну графічну, художньо-емоційну виразність орнаментальних мотивів, композиційних структур. Орнамент вишивок, у свою чергу, визначає застосування відповідних технічних способів вишивання, оскільки окремі стібки чи їх сукупність виступають його мікроструктурними елементами. Колір важливий графічно-орнаментальний виразник у моно- та поліхромних композиціях. Його орнаментотворча роль опосередкована, але важлива і багатозначна. Він відображає поетапність творення хроматичних візерунків, визначаючи монотонний базовий розвід та композиційну поліхромію.
  6. Стрічкові структури є домінуючими в одягових вишивках українських горян. Сітчасті композиції часто виражені принципом структура в структурі. Узагальнені варіанти утворення вишитих сіток підтверджують необхідність подальших ґрунтовних досліджень композиційних структур вишивок у загальномистецькому контексті.
  7. Композиційні структури закритого характеру не зазнали широкого побутування в одягових вишивках Карпатського регіону. Найуживанішими були асиметричні букети квітів чи рослинні композиції концентричного характеру, мотиви дерева життя, які спорадично вишивали на жіночих сорочках, нагрудних, верхніх складових народної ноші Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини.
  8. Домінантні мотиви у вишивках українських горян ромб, квадрат, розетка. Вони лежать в основі більшості вишитих композицій. Різноманітні варіанти їх графічно-колористичних інтерпретацій, внутрішньоструктурних відношень, поєднань часто відображені у назвах орнаментальних систем вишивок: «скринькові», «фасулькові», «клевчикові».
  9. Колір одна з основних ознак локальних відмінностей одягових вишивок Карпатського регіону ХХ століття. Орнаментотворчий потенціал кольору полягає у його фізико-естетичних властивостях (забарвлення, насиченість, світлість) і в композиційному аспекті виражається відношеннями: «колір-крапка», «колір-лінія», «колір-пляма».
  10. У вишивках Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини збережені традиційні художньо-виражальні засоби, характерні для декорування народного одягу даних історико-етнографічних районів. Частково це проявляється у використанні таких орнаментально-основних технік вишивання: у вишивках Гуцульщини «низинка», Бойківщини «художня гладь», «коса гладь», «низинка», локально «вирізування», Лемківщини різновиди гладі. З початку ХХ ст. відбулося поширення у народній вишивці техніки «косий хрестик», яка з часом стала однією з орнаментально-основних у творчості українських горян. Відповідно, наприкінці ХХ ст. художньо-емоційна образність вишивок етнографічних груп набула спільних ознак.
  11. Локальні відмінності одягових вишивок ХХ ст. Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини більшою мірою виражені характером їх композиційних структур, варіантами орнаментальних поєднань, кольорово-тональними домінантами. Насичені, інтенсивні барви є основним виразником вишивок локальних осередків Гуцульщини. Бойківська одягова вишивка впродовж ХХ ст. зберегла в своїй художній образності традицію поєднання ниток чорного та червоного, червоного та синього кольорів. Метричні стрічкові структури вишиті нитками світлих відтінків синього, червоного, фіолетового, оранжевого, зеленого кольорів домінують у народному одязі Лемківщини.
  12. Художні особливості одягових вишивок українців Карпатського регіону обумовлені процесами взаємодії художніх якостей матеріалів вишивання, структурними властивостями технік; принципами синтезу графічних засобів, фізико-естетичних властивостей кольору; варіантами художньо-емоційного вирішення орнаментальних мотивів, структур композицій, що підтверджує їх високий мистецький рівень. Одягова вишивка Карпатського регіону унікальне мистецьке явище в культурі українського народу.
  Важливо, що в гірських районах українських Карпат збереглися до сьогодення прадавні мистецькі традиції одягових вишивок, які в своїй змістовності мають загальнослов’янські ознаки, притаманні мистецтву української вишивки загалом.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р.В.Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. Львів : Світ, 1992. 271с.
  2. Арофікін Є. Утворення великого узору у ремізному ткацтві / Є. Арофікін // Вісник ЛАМ. Львів, 2001. Вип. 12. С. 259265.
  3. Арсенич П. Володимир Шухевич. Життя і культурно-громадська та етнографічна діяльність / П. Арсенич. Івано-Франківськ, 1999. 87 с.
  4. Арсенич П. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / П. Арсенич, М.Базак, З. Болтарович та ін. К. : Наукова думка, 1987. 470 с.
  5. Арсенич П. Дослідник Гуцульщини / П. Арсенич // НТЕ. 1970. № 5. С.5861.
  6. Арсенич П. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини / П. Арсенич, І.Пелипейко. Косів : Писаний камінь, 2002. 280 с.
  7. Арсенич П. З історії музеїв Галичини / П. Арсенич // Наукові записки ІФКМ. Коломия, 1993. Вип. І. С. 143149.
  8. Артюх В. Печерні язичницькі культові центри на Прикарпатті та Подністров’ї/ В. Артюх, В. Ідзьо // Науковий Вісник УУМ. М., 2003. Т. ІУ. С. 469475.
  9. Афанасьєв В. Дослідник українського мистецтва Григорій Павлуцький / В.Афанасьєв // НТЕ. 2003. № 4. С. 1322.
  10. Балагурі Е. Заселення та етнокультурні процеси в Українських Карпатах/ Е.Балагурі // Українські Карпати : матеріали Міжнар. наук. конф. [«Українські Карпати : етнос, історія, культура»]. Ужгород, 1993. С. 2739.
  11. Баран В. Інтердисциплінарність у вивченні давньої історії слов’ян та деякі історіографічні схеми / В. Баран // НТЕ. 2003. № 3. С. 6165.
  12. Бача Ю. Закарпатські українці в пошуках національної орієнтації / Ю.Бача// Українські Карпати : матеріали Міжнар. наук. конф. [«Українські Карпати: етнос, історія, культура»]. Ужгород : Карпати, 1993. С. 6168.
  13. Берладина К. Два памятника украинского изобразительного шитья конца XVIIв. из харьковских коллекций / К. Берладина // Збірник Харківської секції науково-дослідчої катедри мистецтвознавства. Харків, 1928. С. 433447.
  14. Берладіна К. Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування / К.Берладіна // Наукові записки науково-дослідчої катедри історії української культури. Харків, 1927. № 6. С. 389411.
  15. Берладіна К. Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування / К.Берладіна // Збірник Харківської секції науково-дослідчої катедри мистецтвознавства. Харків, 1928. Зб. 1. С. 65105.
  16. Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини / Ю. Бескид. Торонто, Канада, 1972. 165 с.
  17. Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. Львів : Фенікс, 2000. 325 с.
  18. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація / В.Білецька. К., 1934. 67 с.
  19. Біляшівський М. Про український орнамент / М. Біляшівський // Записки Українського Наукового Товариства в Києві. 1908. № 3. С. 4053.
  20. Боднар І. Орнаментика карпатських вишивок / І. Боднар // НТЕ. 1969. №2. С. 5558.
  21. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження / [З. Є. Болтарович, А.Ф.Будзан, Р. П. Гарасимчук та ін.]. К. : Наукова думка, 1983. 303с.
  22. Бойко В. Принципи створення та змін українського народного одягу / В.Бойко // НТЕ. 1969. № 3. С. 4650.
  23. Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. / З.Є.Болтарович. К. : Наукова думка, 1976. 138 с.
  24. Борис М. Вигода. Ілюстрований історичний нарис / М. Борис. Долина, 2004. 76 с. : іл.
  25. Борис М. Долинщина. Фотоальбом / М. Борис. Долина, 2003. 128 с.
  26. Будзан А. Ф. Художні вироби з бісеру / А. Ф. Будзан // НТЕ. 1976. №1. С.8085.
  27. Булгакова Л. Етнографічні музеї центральної та східної Європи : проблеми і перспективи розвитку / Л. Булгакова, І. Горбань // НТЕ. 2003. № 4. С.3134.
  28. Бурачинська Л. Народне вбрання Стрийщини / Л. Бурачинська // Стрийщина. Історично-мемуарний збірник / ред. В. Андрушко та ін. [НТШ]. Нью-Йорк Торонто Париж Сідней, 1990. Т. ІІ. 608 с.
  29. Бурачинська Л. Український народний одяг / Л.Бурачинська. Торонто-Філадельфія, 1992. 310 с. : іл.
  30. Вакуленко Л. В. Пам’ятки підгір’я Українських Карпат першої половини Iтисячоліття н. е. / Л. В. Вакуленко. К. : Наукова думка, 1977. 139 с.
  31. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.
  32. Винокур І. С. Археологія України : підручник [для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл.] / І. С. Винокур, Д. Я. Телєгін. 2-е вид. доп. і перероб. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2005. 480 с. : іл.
  33. Винокур І. Слов’яни Подністров’я / І. Винокур // Жовтень. 1972. № 8. С.120128.
  34. Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів; [пер., передм., примітки Миколи Васильчука] / С. Витвицький. Надвірна : Світ, 1993. 94 с.
  35. Вовк Ф. К. Студії з української етнографії та антропології / Ф. К. Вовк. К.: Мистецтво, 1995. 335 с.
  36. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: учебник [для худож. учеб. зав.] / И. Т. Волкотруб. 2-е изд., перераб. и доп. К., 1988. 191с., 104 ил.
  37. Врочинська Г. В. Народні жіночі прикраси на Україні XIX поч. XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мист. : спец. 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» / Г. В. Врочинська. Львів, 1994. 17с.
  38. Гаврилюк Е. Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості : проблема семантико-функціонального аспекту / Е.Гаврилюк// Молода нація: альманах. 1999. № 13. С. 3041.
  39. Гайова Є. Сорочки долинян Закарпаття / Є. Гайова // НМ. Київ, 2005. №12. С.4649.
  40. Гайова Є. Полтавська сорочка / Є. Гайова // НМ. Київ, 2003. № 12. С.4043.
  41. Гасюк Е. О. Художественное вышивание : альбом / Е. О. Гасюк, М.Г.Степан. К. : Вища школа, 1981. 240 с.
  42. Гвоздевич С. Олена Кульчицька етнограф і громадянин / С. Гвоздевич // НЗ. Двомісячник ІН НАН України. Львів, 2001. С.158174.
  43. Гнатюк В. Гуцули / В. Гнатюк // Підкарпатська Русь. 1924. № 3. С.7985.
  44. Гоберман Д. Н. Гуцульщина край искусства / Д. Н. Гоберман. М.Л. : Искусство, 1966. 88 с.
  45. Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов / Д. Н. Гоберман. М. : Советский художник, 1980. 51 с., 75 ил.
  46. Головацкий Я. О народной одежде и убранстве русинов, или русских, в Галичине и Северо-Восточной Венгрии / Я. Головацкий. С.-Петербург, 1877. 74 с.
  47. Горинь Г. Й. Домашні промисли і ремесла / Г. Й. Горинь, Я. Д. Грендиш, О.І.Никорак // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. К. : Наукова думка, 1987. С. 125146.
  48. Горинь Г. Й. Народні промисли лемків Закарпаття / Г. Й. Горинь // НТЕ. 1986. № 4. С. 4649.
  49. Горинь Г. Й. Художня обробка шкіри / Г. Й. Горинь // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. К. : Наукова думка, 1987. С. 417422.
  50. Гошко Ю. Г. Наукові експедиції на Гуцульщину / Ю. Г. Гошко, Р.Ф.Кирчів, Є.І.Сявавко // НТЕ. 1982. № 5. С. 6769.
  51. Гошко Ю. Г. Промисли й торгівля в українських Карпатах / Ю. Г. Гошко. К. : Наукова думка, 1991. 252 с.
  52. Грабовецький Б. Вірмени на Прикарпатті / Б. Грабовецький, В.Грабовецький. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. 136 с.
  53. Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття / В. Грабовецький. 2‑евид., доп. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. Т. ІІІ. 464 с.
  54. Грибанич І. Народне вбрання українців Воловецької Бойківщини / І.Грибанич // Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 1996. Вип. ІІ. С. 159167.
  55. Грибанич І. Народне вбрання бойків Великоберезнянського району / І.Грибанич// Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 2002. Вип. V. С. 151155.
  56. Грибанич І. Народний одяг Ріцької долини та прилеглих до неї сіл / І.Грибанич // Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 2000. Вип. ІV. С. 132138.
  57. Грибанич І. Народне вбрання бойків Міжгірського району Закарпаття / І.Грибанич // Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 2005. Вип.VІІ. С.146152.
  58. Грибанич І. Народний одяг Гуцулів Закарпаття другої половини ХІХ 50років ХХ ст. / І. Грибанич // Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 1995. Вип.І. С.101123.
  59. Грибанич І. Народний одяг Тереблянської долини / І. Грибанич // Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 1998. Вип. ІІІ. С. 102107.
  60. Грибанич І. Народний одяг Тересвянської долини / І. Грибанич // Науковий збірник ЗКМ. Ужгород, 2004. Вип. VІ. С. 145151.
  61. Гургула І. В. Народне мистецтво Західних областей України / І. В. Гургула. К. : Мистецтво, 1966. 77 с.
  62. Гурська А. С. Мова та граматика українського орнаменту : навч.-метод. посіб. / А. С. Гурська. К. : Альтернативи, 2003. 144 с. ; іл.
  63. Де Моран А. История декоративно-прикладного искусства (от древнейших времен до наших дней) / Анри де Моран. М. : Искусство, 1982. 576 ст.
  64. Декоративно-ужиткове мистецтво : словник / [авт.-уклад. Запаско Я.П. таін.]. Львів : Афіша, 2000. Т.2. 400 с. ; 279 іл.
  65. Домашевський М. Історія Гуцульщини / М. Домашевський. Львів : Логос, 2001. Т.VІ. 2001. 644 с.
  66. Енциклопедія Українознавства : у 11 т. / [головний ред. В. Кубійович]. Париж Нью-Йорк : Молоде життя, 1955. Т. 3. 1959. С. 8051200.
  67. Енциклопедія Українознавства : у 11 т. / [головний ред. В. Кубійович]. Париж Нью-Йорк, 1955. Т. 6. 1970. С. 20052400.
  68. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат / [гол. ред. та кер. проекту проф. С. Павлюк]. Львів, 1999. Т. І. : Археологія та антропологія. 1999. 604 с.
  69. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / [О.Б.Беренштейн, Н.А. Зіневич, В. Т. Зінич та ін. ; за ред. В. І. Наулка]. К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. 424 с.
  70. Загородня-Ткачук О. Узори повернуті в Україну / [упоряд. Р. В. Захарчук-Чугай]. Львів, 1996. 60 с. : іл.
  71. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. М., 1986. 158 с.
  72. Зайченко В. Орнаменти вишиваних рушників Чернігівщини / В.Зайченко // НТЕ. 1986. № 5. С. 2531.
  73. Зайченко В. Українська вибійка / В. Зайченко // НМ. Київ, 2001. № 34. С.4447.
  74. Захарчук-Чугай Р. В. Вишивка / Р. В. Захарчук-Чугай // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. К. : Наукова думка, 1987. С. 379388.
  75. Захарчук-Чугай Р. В. Вишивка / Р. В. Захарчук-Чугай // Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження : у 2 т. Львів, 2002. Т. 2. : Духовна культура. 2002. С. 256273.
  76. Захарчук-Чугай Р. В. І невимовна краса життя / Р. В. Захарчук-Чугай // НМ. Київ, 1997. № 2. С. 4850.
  77. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина / Р. Захарчук-Чугай. Львів : ІН НАНУ, 2007. 336 с.
  78. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка: західні області УРСР / Р.В.Захарчук-Чугай. К., 1988. 190 с.
  79. Зеленчук В. Костюм румынского населения Закарпатской области УССР/ В.Зеленчук // Карпатский сборник: труды Межд. комис. по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. М., 1976. С.6974.
  80. Зозуля Н. Вироби народних митців Поділля / Н. Зозуля // НТЕ. 2002. №12. С. 117118.
  81. Ідзьо В. С. «Велика чи Біла Хорватія» VІХ століття. До з’ясування питання етногенезу й етнотворення Прикарпатських та Далматійських хорватів / В.С.Ідзьо // Науковий Вісник УУМ. М., 2004. Т.V. 2004. С. 1527.
  82. Іскорко-Гнатенко В. Народознавчі праці члена-кореспондента Академії Наук України Олени Пчілки / В. Іскорко-Гнатенко // НТЕ. 1999. № 4. С. 6769.
  83. Кара-Васильєва Т. Вишивка в оформленні одягу / Т. В. Кара-Васильєва // НТЕ. 1978. № 5. С. 1321.
  84. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка : альбом / Т. Кара-Васильєва. К. : Мистецтво, 1993. 263 с., іл.
  85. Карпинец И. Кептари украинского населения Карпат / И. Карпинец // Карпатский сборник: труды Межд. комис. по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. М., 1976. С. 7578.
  86. Карпинець І. Каталог виставки «Кептарі українських Карпат» / І.Карпинець. Львів : Облполіграфвидав, 1987. 11 с.
  87. Карпинець І. Кептарі українських Карпат / І. Карпинець. Львів : Видавничий дім Панорама, 2003. 56 с. : іл.
  88. Керечанін В. М. Барви народних творінь. Нариси про сучасність у народному мистецтві Закарпаття / В. М. Керечанін. Ужгород, 1977. 127 с.
  89. Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини / Р. Ф. Кирчів. К. : Наукова думка, 1978. 174 с.
  90. Кіс-Федорук О. Із спостережень над типологією гуцульської плоско різьби / О.Кіс-Федорук // НТЕ. 2000. № 23. С. 103106.
  91. Клапчук М. М. Історико-етнографічний нарис Делятинщини (від найдавніших часів до 1939 року) / М. М. Клапчук, В. М. Клапчук. Делятин, 2000. 93 с. : іл.
  92. Клунна Я. Альбом українських узорів (гладь, вирізування, мережка) / Я.Клунна, Г. Клунний. К., 1915. 48 с.
  93. Козлов В. Основы художественного оформления текстильных изделий / В.Козлов. М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 264 с.
  94. Козлова Т. В. Основы моделирования и художественного оформления одежды / Т. В. Козлова, Л. Б. Рытвинская, З. Н. Тимашева. М., 1979. 168 с.
  95. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. М., 1982. 144 с.
  96. Колотило К. Альбом / [авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. К. : Мистецтво, 1992. 160 с. : іл. Текст укр., нім., англ. та фр.
  97. Коприва А. Угорська вишивка Закарпаття : історія та тенденції розвитку / А.Коприва // Вісник ЛАМ. Львів, 2001. Вип. 12. С. 123132.
  98. Коприва А. Угорська вишивка на території Закарпаття / А. Коприва // НТЕ. 2003. № 12. С.8790.
  99. Косаківський В. Одяг подолян ХІХХХ століть / В. Косаківський // НМ. Київ, 2002. № 34. С. 3639.
  100. Косаківський В. Ткацтво на Вінниччині з найдавніших часів до сьогодення / В.Косаківський // НМ. Київ, 2002. № 34. С.4648.
  101. Костишина М. В. Буковинські традиційні мотиви в сучасному вбранні / М.В.Костишина // НТЕ. 1978. № 4. С. 1923.
  102. Костишина М. В. Художнє оформлення буковинського народного костюма гірської місцевості / М. В. Костишина // НТЕ. 1975. № 4. С. 5456.
  103. Кот М. Вишивка Дрогобиччини. Традиції і сучасність / М. Кот. Львів : ІННАН України, 1999. 102 с.
  104. Котляр М. Ф. Культурна спільність східних слов’ян як умова розвитку давньоруської народності / М. Ф. Котляр // НТЕ. 1982. № 2. С. 2128.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины