ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ЖІНОК ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА : ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ ЖЕНЩИН крупных промышленных городов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ЖІНОК ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
 • Альтернативное название:
 • ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ ЖЕНЩИН крупных промышленных городов
 • Кол-во страниц:
 • 147
 • ВУЗ:
 • ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  Запорізька медична академія післядипломної освіти


  На правах рукопису


  ГОЛОВКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 618.3-084-07  ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ЖІНОК ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

  14.01.01 - Акушерство та гінекологія

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата
  медичних наук


  Науковий керівник
  Резніченко Галина Іванівна,
  доктор медичних наук, професор
  Запоріжжя - 2009


  ЗМІСТ

  Перелік умовних ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, скорочень І ТЕРМІНІВ...


  4
  Вступ...


  5
  Розділ 1
  Прееклампсія. Деякі сучасні аспекти патогенезу та лікування (огляд літератури)...
  10
  Розділ 2
  Науковий напрямок, обсяг Матеріалу та методи дослідження...
  28
  2.1 Характеристика стану навколишнього середовища міст, де проводились дослідження....  28
  2.2. Клінічна характеристика обстежених жінок...


  32
  2.3. Біохімічні методи дослідження


  34
  2.4. Психологічні методи дослідження...


  35
  2.5.Профілактичні заходи у вагітних...


  36
  2.6. Статистичні методи дослідження.


  38
  РОЗДІЛ 3
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я НОВОНАРОДЖЕНИХ У ЖІНОК З ДОКЛІНІЧНИМИ ТА КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ в умовах великого промислового міста..............................


  39
  РОЗДІЛ 4
  Деякі зміни гомеостазу у вагітних з прееклампсією......  56
  РОЗДІЛ 5
  КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН ПРИ ДОКЛІНІЧНИХ ПРОЯВАХ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ......

  72
  РОЗДІЛ 6
  Обговорення результатів  91
  висновки..


  118
  практичні рекомендації..


  120
  Список використаних джерел.


  121

  ВСТУП
  Актуальність теми
  Стабільний розвиток суспільства залежить від взаємодії багатьох чинників: екологічних, економічних, соціальних, стану здоров’я населення, соматичного, репродуктивного та психічного здоров´я матерів і дітей та інших [8, 126]. Основні характеристики материнства і дитинства віддзеркалюють стан сучасних соціально-економічних перетворень в Україні та наявність проблем сучасного суспільства [101, 155].
  За умов зростання темпу життя та інтенсифікації праці однією з найбільш актуальних проблем сучасного акушерства залишаєся прееклампсія [31, 129, 139, 214].
  Актуальність прееклампсії обумовлена великою частотою (15 - 28 %), [167, 228]; першими місцями у структурі материнської смертності та високими її відсотками (14,8 % -25 %) [72, 250, 257], непередбачуваністю перебігу. Прееклампсія тяжкого ступеню та еклампсія супроводжуються глибокими розладами функцій життєво важливих органів і систем організму жінки та поліорганними ураженнями [5, 132, 185], є однією з головних причин перинатальних втрат (24 50 ‰) [78, 111, 206] та інвалідизації дітей [10, 135, 245].
  Особливого значення ця проблема набуває в умовах великого промислового міста [85, 62, 106, 138].
  Поліетіологічність прееклампсії та її наслідки спонукають до з’ясування причин розвитку, нових ланок патогенезу та пошуку шляхів попередження тяжких ускладнень, важливе місце в яких може відіграти рання діагностика прееклампсії на стадії доклінічних проявів [25, 149].
  На сьогодні немає єдиної думки стосовно ролі доклінічних проявів прееклампсії на розвиток прееклампсії та ускладнень вагітності, пологів, захворюваності новонароджених [31,59]. Вивчення ланцюгу патофізіологічних змін в організмі при доклінічних проявах прееклампсії допоможе усвідомити важливість профілактичних заходів при цій патології вагітності на підставі цілого комплексу патологічних змін, а не окремих його ланок. Для цього, враховуючи складність процесів полісистемних порушень на початковій доклінічній стадії прееклампсії, необхідна розробка нових підходів до ведення вагітних з доклінічними проявами та її впровадження в роботу акушерської ланки охорони здоров’я.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Дисертація виконана згідно до плану науково-дослідної роботи кафедри акушерства і гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти «Можливості корекції адаптаційних порушень при патологічному перебігу вагітності» (№ державної реєстрації 0104U000562) та «Патогенетичні особливості терапевтичної корекції і профілактики акушерської та гінекологічної патології у жінок великого промислового міста» (№ державної реєстрації 0108U001805) і має безпосередній зв’язок з медичними аспектами Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації на 2006 - 2015 рр.».
  Мета і задачі дослідження
  Мета дослідження: зниження частоти прееклампсії, ускладнень вагітності та пологів у жінок великого промислового міста на етапі доклінічних проявів прееклампсії на підставі удосконалення прогнозування та профілактики з урахуванням нових ланок патогенезу.
  Для реалізації основної мети дослідження були визначені такі задачі:
  1 з’ясувати наслідки доклінічних проявів прееклампсії на перебіг вагітності, пологів і стан здоров’я новонароджених дітей;
  2 дослідити роль соціально-економічних, психогенних та екологічних чинників на розвиток доклінічних проявів прееклампсії у мешканок великого промислового міста;
  3 визначити особливості патогенетичних порушень у вагітних з доклінічними проявами прееклампсії шляхом дослідження активності сукцинатдегідрогенази лімфоцитів CДГЛ, стану перекисного окислення ліпідів ПОЛ та антиокислювальної системи АОС в слині, проникності та сорбційної спроможності еритроцитарних мембран, рівня середніх молекул;
  4 вивчити катехоламіндепонуючу функцію еритроцитів та психічний стан вагітних жінок з доклінічними проявами прееклампсії шляхом дослідження проективного тесту Люшера, ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера;
  5 на підставі результатів дослідження змін гомеостазу розробити діагностичні алгоритми розвитку пре еклампсії;
  6 розробити та науково обгрунтувати на основі отриманих патогенетичних змін у жінок з доклінічними проявами прееклампсії заходи профілактики розвитку прееклампсії у мешканок великого промислового міста та оцінити їх ефективність.
  Об’єкт дослідження: вагітність та пологи у жінок з доклінічними та клінічними проявами прееклампсії.
  Предмет дослідження: клінічна картина перебігу вагітності та пологів, зміни гомеостазу у жінок з прееклампсією.
  Методи дослідження: клінічні, біохімічні, цитохімічні, психологічні, епідеміологічні (опитування), статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів
  Вперше визначена клінічна значимість доклінічних проявів прееклампсії як патологічного стану, що призводить до збільшення частоти ускладнень під час вагітності, в пологах та ранньому неонатальному періоді.
  Дістало подальшого розвитку питання впливу соціально-економічних, психогенних та екологічних чинників у жінок великого промислового міста на розвиток прееклампсії.
  Вперше на підставі дослідження СДГЛ доведена важливість ролі порушеного енергетичного обміну клітин при доклінічних проявах прееклампсії.
  Вперше встановлені зміни катехоламіндепонуючої функції еритроцитів та психологічного стану жінки при доклінічних проявах прееклампсії.
  Дістало подальшого розвитку вивчення порушень активності ПОЛ - АОС, функції клітинних мембран та ендотоксикозу при доклінічних проявах прееклампсії.
  На підставі отриманих результатів дослідження обгрунтовано, розроблено і впроваджено в практику охорони здоров’я удосконалені методи лікування доклінічних проявів прееклампсії, що базуються на комплексній оцінці виявлених клініко-патогенетичних змін гомеостазу при цій патології.
  Практичне значення одержаних результатів
  Доведена доцільність виявлення доклінічних проявів прееклампсії для проведення ранніх активних лікувально-профілактичних заходів з метою запобігання розвитку ускладнень під час вагітності, пологів та раннього неонатального періоду. На основі результатів дослідження розроблені патогенетично обгрунтовані схеми лікування доклінічних проявів прееклампсії з використанням краталу, кверцетину з яблучним пектином, пікамілону, препарату бурштинової кислоти. Запропоновані заходи на етапі доклінічних проявів прееклампсії дозволили знизити частоту розвитку хронiчноi плацентарноi недостатнiстi ХПН - на 34,2 %, прееклампсії - на 31,2 %, ускладнення пологів - на 30,5 %, оперативних втручань в пологах на 41,3 %, в тому числі кесаревого розтину КР на 24,8 %, захворюваності новонароджених - на 49,1 %.
  Теоретичні положення та практичні рекомендації впроваджені в роботу жіночих консультацій, акушерських відділень АР Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей. Результати наукових досліджень за матеріалами дисертаціi використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства і гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти. Матеріали дисертації ввійшли до методичних рекомендацій МОЗ України.

  Особистий внесок здобувача
  Автором самостійно обгрунтовані мета і задачі дослідження, проаналізована наукова література та патентна інформація по прееклампсії, зроблений вибір методів дослідження. Проведено детальне клінічне обстеження жінок, аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів, стану новонароджених, клініко - лабораторний та статистичний аналіз, узагальнення результатів дослідження, сформульовані висновки і розроблені практичні рекомендації.
  Апробація результатів дисертації
  Матеріали дисертації представлені на підсумкових конференціях Запорізької медичної академії післядипломної освіти (2006 - 2008 рр.), ХІІ з’їзді акушерів-гінекологів України за міжнародної участі (Донецьк, 2006), ІV конгресі неонатологів України (Київ, 2006), Пленумі акушерів-гінекологів України (Одеса, 2007), конференціях Асоціації акушерів-гінекологів Запорізької області (Запоріжжя, 2007, 2008).
  Публікації
  За темою дисертації опубліковано 8 друкарських робіт, з яких 4 у фахових журналах, 3 у збірниках, затверджених ВАК України, 1 тези у збірнику.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та представлено нове вирішення наукової задачі профілактики прееклампсії на основі поглибленого вивчення нових ланок патогенезу з оптимізацією методів ранньої діагностики на етапі доклінічних проявів прееклампсії, удосконалення прогнозування та профілактичних заходів, спрямованих на зниження частоти прееклампсії, ускладнень вагітності та пологів у жінок великого промислового міста.
  1. У жінок з доклінічними проявами прееклампсії частіше, ніж у здорових, спостерігаються ускладнення вагітності (91,2% проти 81,7%), плацентарна недостатність (28,1% проти 18,3%), ускладнення пологів (36,3% проти 19,5%), захворюваність новонароджених (24,6% проти 14,8%), достовірно вища частка уражень нервової системи новонароджених (14,0% проти 3,7%).
  2. Одними з ведучих чинників розвитку доклінічних проявів прееклампсії у вагітних великого промислового міста є відсутність шлюбу (32,4% проти 20,3%), часті стреси на роботі (24,3% проти 13,6%), профшкідливості (20,4% проти 13,2%), паління під час вагітності (7,0% проти 3,8% відповідно), незбалансоване харчування. У мешканок промислового міста частіше, ніж у жінок, які проживають у місті середньої величини, зустрічаються соматичні (33,3% проти 26,9%) та гінекологічні захворювання (45,5% проти 41,5%), на 12% частіше - ускладнення вагітності, в 1,4 рази ХПН, в 1,2 рази анемії, в 1,7 рази загроза переривання вагітності, прееклампсії в 1,46 рази та вища захворюваність новонароджених (18,2% проти 14,6%).
  3. Зміни гомеостазу у вагітних з доклінічними проявами прееклампсії характеризуються зниженням активності сукцинатдегідрогенази еритроцитів (з 26,6 до 24,2 брилок), проникності еритроцитарних мембран (з 54,8 до 45,6 у 4 пробі), підвищенням активності перекисного окислення ліпідів (з 2,97 до 3,3 нмоль/л тіобарбітурової кислоти активних продуктів), концентрації середніх молекул (середні молекули 1 з 0,348 до 0,400 у.о.; середні молекули 2 з 0,154 до 0,193 у.о.) та сорбційної спроможності еритроцитів (з 34,8 до 40,4%). У вагітних з доклінічними проявами прееклампсії порушений добовий ритм функціонування системи перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту з виснаженням останнього у вечірні години.
  4. У вагітних жінок мешканок великого промислового міста, в порівнянні з контрольною групою, спостерігається напруження катехоламіндепонуючої функції еритроцитів, підвищена ситуативна та особистісна тривожність на фоні виснаження стресостійкості, особливо при наявності доклінічних проявів прееклампсії.
  5. На підставі отриманих змін гомеостазу у вагітних жінок розроблено алгоритми ранньої діагностики доклінічних провів прееклампсії та їх трансформації в прееклампсію, відносний ризик розвитку якої зростає при зменшенні активності сукцинатдегідрогенази еритроцитів до 23 і нижче брилок, загальної антиокислювальної активності - до 65% і нижче, кількості еритроцитів, що містять більше 10 брилок катехоламінів - до 41%, рівню середніх молекул - більше 42 у.о., підвищення сорбційної спроможності еритроцитів понад 43%. Передбачувана похибка у 5% дає можливість проводити діагностику доклінічних проявів прееклампсії.
  6. Проведення профілактичних заходів у вагітних мешканок промислового міста на етапі доклінічних проявів прееклампсії з застосуванням краталу, кверцетину з яблучним пектином та ноотропного препарату або препарату бурштинової кислоти дозволяє не лише нормалізувати порушені показники гомеостазу, але й знизити частоту хронічної плацентарної недостатності на 34,2%, прееклампсії на 32,1%, ускладнень пологів на 30,5%, оперативних втручань в пологах на 41,3%, кесаревого розтину на 24,8%, захворюваності новонароджених на 49,1%.


  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  1. При діагностиці доклінічних провів прееклампсії у жінок необхідно враховувати вплив соціально-економічних, екологічних, побутових та психогенних чинників.
  2. Для підвищення якості ранньої діагностики прееклампсії на етапі доклінічних проявів та їх можливої трансформації в прееклампсію вагітним жінкам групи ризику в умовах жіночої консультації необхідно застосовувати розроблені нами алгоритми.
  3. З метою профілактики порушень гомеостазу та запобігання розвитку ускладнень вагітності, прееклампсії, пологів, порушень стану здоров’я новонароджених вагітним з доклінічними проявами прееклампсії необхідно застосовувати кратал по 1 табл. 2 рази на добу, кверцетин з яблучним пектином по 1 граму двічі на добу, янтарин-детокс по 1 капсулі двічі на день, пікамілон по 0,02 тричі на добу протягом 3-х тижнів.
  СПИСОК використаних джерел

  1. Абдурахманов Ф.М. Влияние психоэмоционального стресса на течение и исходы беременности / Ф.М.Абдурахманов, М.И.М.ухамадиев, З.Х.Рафиева, А.Надырова // Российский вестник акушера-гинеколога.-2006.-№3.-С.38-41.
  2. Абрамченко А.А. Психосоматическое акушерство / А.А.Абрамченко.-Спб.: СОТИС, 2001.-320с.
  3. Абрамченко В.В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве. Оксидантный стресс и его терапия антиоксидантами и антигипоксантами / В.В.Абрамченко -С.-Петебург, «ДЕАН», 2001.-С.220-335.
  4. Абрамченко В.В. Беременность и роды високого риска / В.В.Абрамченко.-М., 2004.-400с.
  5. Абрамченко В.В. Фармакотерапия гестоза. Руководство для врачей / Абрамченко В.В.-СПБ, 2005.-477с.
  6. Авруцкая В.В. Изменения в эндотелиальной системе сосудов беременных при гестозе / В.В.Авруцкая, В.И.Орлов, А.Ю.Пономарева // Российский вестник акушера-гинеколога.-2007.-№1.-С.5-6.
  7. Антипкин Ю.Г. Мультивитамины Мульти-ТАБС” в комплексной реабилитации детей, родившихся у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы / Ю.Г.Антипкин, Л.П.Арабская // Перинатологія та педіатрія, 2001.-№ 4.- С.76-78.
  8. Антипкін Ю.Г. Вплив мікросередовища на стан здоров´я дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які проживають в екологічно несприятливих районах / Ю.Г.Антипкін, Л.П.Арабська, С.І.Толкач [та ін.] // Перинатология и педиатрия.-2005.-№ 1/2.-С.92-95.
  9. Антипкін Ю.Г. Деякі зміни гомеостазу у вагітних, які проживають в містах з різним рівнем забруднення навколишнього середовища / Ю.Г.Антипкін, Ю.Г.Резніченко, Г.І.Резніченко // Здоровье женщины.-2003.-№ 3.-С.17-20.
  10.Антипкін Ю.Г. Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників / Ю.Г.Антипкін // Мистецтво лікування.-2005.-№ 2.-С.16-23.
  11.Астахов В.М. Особенности состояния внутриутробного плода у беременных с хроническим психоэмоциональным напряжением / В.М.Астахов, М.А.Егорова, М.А.Шемякова // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін Укр.-К., 2006.-С. 14-18.
  12.Башмакова Н.В. Современные подходы к профилактике гестоза / Н.В.Башмакова, Л.А.Крысова, Е.Н.Ерофеев // Акушерство и гинекология .- 2006.-№5.-С.45-47.
  13.Беловол А.Н. Медикаментозная коррекция артериальной гипертензии у беременных / Беловол А.Н., Князькова И.И. // Здоров’я України.-2008.- № 10/1.-С. 71-73.
  14.Бережной В.В. Состояние младенческой смертности в Украине и пути ее снижения / В.В.Бережной, Н.Г.Гойда, Л.В.Гулида // Современная педиатрия.-2003.-№ 1.-С.23-25.
  15.Білоусов О.Г. Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії: Дисертація канд. мед. наук / О.Г.Білоусов. Донецьк, 2006.-18с.
  16.Блошинская И.А. Микроциркуляция при беременности: возможность доклинического прогнозирования развития гестоза / И.А.Блошинская, Т.Ю.Пестрикова, И.М.Давидович // Российский вестник акушера-гинеколога.-2003.-№6.-С.4-7.
  17.Блошинская И.А. Роль основных вазоактивных факторов сосудистого эндотелия в развитии нестоза / И.А.Блошинская // Российский вестник акушера-гинеколога.-2003.-№4.-С.7-10.
  18.Васильева З.В. Функция почек и показатели эндогенной интоксикации при гестозах / З.В.Васильева, А.В.Тягунова, В.В.Дрожжева, Т.А.Конькова // Акушерство и гинекология.-2003.-№1.-С.16-20.
  19.Вдовиченко Ю.П. Использование препарата АТФ-лонг для коррекции фетоплацентарной недостаточности у женщин с экстрагенитальной патологией / Ю.П.Вдовиченко, А.В.Козодой // Репродуктивное здоровье женщины.-2002.-№ 1.-С.5-7.
  20.Вдовиченко Ю.П. Коррекция фетоплацентарной недостаточности у женщин с нейроциркуляторной астенией с использованием препарата Кратал / Ю.П.Вдовиченко, Д.Р.Шадлун, Алтурк Ахмад // Репродуктивное здоровье женщины.- 2003.-Т.1, №13.- С.29-31.
  21.Вдовиченко Ю.П. Профилактика преэклампсии и фетоплацентарной недостаточности у женщин с артериальной гипертензией / Ю.П.Вдовиченко, А.В.Козодой // Репродуктивное здоровье женщины.-2002.-Т.2, №11.- С.14-16.
  22.Вдовиченко Ю.П. Профилактика преэклампсии у моногорожавших женщин / Ю.П.Вдовиченко, Моссалам Аль-Баруди // Репродуктивное здоровье женщины.- 2003.-Т.4, №16.- С.26-27.
  23.Вдовиченко Ю.П. Профилактика фетоплацентарной недостаточности у женщин с патологией печени / Ю.П.Вдовиченко, И.В.Дорошенко // Репродуктивное здоровье женщины.-2005.-№ 1.-С. 39-40.
  24.Вдовиченко Ю.П., Сергиенко С.Н. Лечение плацентарной недостаточности препаратом актовегин / Ю.П.Вдовиченко, С.Н.Сергиенко // Репродуктивное здоровье женщины.-2005.-№ 3.-С.47-48.
  25.Вдовиченко Ю.П. Профилактика преэклампсии и фетоплацентарной недостаточности у женщин с артериальной гипертензией / Ю.П.Вдовиченко, Т.Г.Романенко, Е.В.Форостяная // Репродуктивное здоровье женщины.- 2005.-Т.2, №22.- С.43-46.
  26.Венцківський Б.М. Гестози вагітних: Навчальний посібник / Б.М.Венцківський, В.М.Запорожан, А.Я.Сенчук.-К: Аконіт; 2002.-112 с.
  27.Венцківський Б.М. Нові аспекти патогенезу, лікування та профілактики невиношування вагітності / Б.М.Венцківський, Л.А.Жабіцька // Здоровье женщины.-2005.-№ 2.-С. 10-12
  28.Венцківський Б.М. Прогнозування невиношування вагітності шляхом комплексної оцінки соматотипологічного та психологічного статусу вагітної / Б.М.Венцківський, А.Л.Костюк, О.О.Бєлов // ПАГ.-2001.-№ 6.-С.70-72.
  29.Венцківський Б.М.Сучасні підходи до використання преформованих методів у лікуванні вагітних з ранніми гестозами, що обтяжені залізодефіцитною анемією / Б.М.Венцківський, Я.М.Вітовський, Н.П.Бондаренко // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін Укр.-К., 2006.-С. 73-78.
  30.Венцковский Б.М. Влияние вредных факторов внешней среды и производства на женский организм, плод и новорожденного / Б.М.Венцковский // Экология и репродукция”: Матер. пленума правления научн. об-ва акуш.-гинек. Украины.-Од., 1992.-С.4-5.
  31.Венцковский Б.М. Гестозы. Руководство для врачей / Б.М.Венцковский, В.Н.Запорожан, А.Я.Сенчук, Б.Г.Скачко.-М., 2005.-312 с.
  32.Веропотвелян П.М. Медико-соціальні аспекти і стан здров’я вагітних та новонароджених, які мешкають в умовах великого промислового міста / П.М.Веропотвелян, М.П.Веропотвелян, С.В.Арсентьєва //ПАГ.-2004.-№1.-С.132-137.
  33.Вітовський Я.М. Вивчення показників імунного статусу у вагітних із прееклампсією різного ступеня тяжкості / Я.М.Вітовський, Л.В.Сазоненко // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін Укр.-К., 2006.-С. 99-103.
  34.Вовк И.Б. Здоровый образ жизни подростков - залог сохранения их репродуктивного здоровья / И.Б.Вовк // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гінекол. України.- К., 2003. - С. 39-42.
  35.Вороненко Ю.В. Реалізація міжгалузевої комплексної програми «Здоров´я нації» в дослідженнях Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика / Ю.В.Вороненко // Ж. АМН України.-2005.-№ 2.-С.312-325.
  36.Гайструк Н.А. Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, прогнозування і лікування) .-Автореф. дис канд.. мед. наук./ Н.А.Гайструк - Донецьк, 2007.-39 с.
  37.Гайструк Н.А. Ефективність антигомотоксичної терапії в корекції морфологічних та імуногістохімічних змін у плацентах вагітних з артеріальною гіпертензією / Н.А.Гайструк //Репродуктивное здоровье женщины. 2007. Т. 2, № 31. С. 51-53.
  38.Гайструк Н.А. Психоемоційний стан і нейроендокринна адаптація у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх ефективна корекція / Н.А.Гайструк // Медицинские аспекты здоровья женщины. 2007. - Т. 2, № 5. С. 58-60.
  39.Гайструк Н.А., Гайструк А.Н. Окислювальна модифікація білка у вагітних з ізольованою гестаційною гіпертензією і поєднаною з фетоплацентарною недостатністю / Н.А.Гайструк, А.Н.Гайструк // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін Укр.-К., 2006.-С. 128-131.
  40.Галич С.Р. Ефективність використання серміону у лікуванні фетоплацентарної недостатності при прееклампсії / С.Р.Галич // ПАГ.-2003.-№6.-С.92-94.
  41.Галич С.Р. Прееклампсія як синдром психоемоційної дизадаптації / Галич С.Р. //ПАГ.-2003.-№5.-С.72-75.
  42.Герзанич С.О. Антиоксидантна хронотерапія прееклампсії вагітних / С.О. Герзанич // Перинатологія і педіатрія.- 2000.-№4.-С.13-15.
  43.Герзанич С.О. Корекція клініко-параклінічних зрушень при прееклампсії вагітних з урахуванням їх добової динаміки: Автореф. дис. канд. мед. наук / С.О.Герзанич.- К.,2001.-20с.
  44.Гойда Н.Г. Актуальні проблеми охорони материнства та дитинства на етапі реформування медичної галузі в Україні / Гойда Н.Г. // Нова медицина.-2002.-№1.-С.18-20.
  45.Гойда Н.Г. Охорона материнства і дитинства в числі пріоритетних напрямків розвитку галузі охорони здоров´я України / Н.Г.Гойда // Ж. практичного лікаря.-2002.-№ 1.-С. 2-7.
  46.Гойда Н.Г. Роль міжнародних організацій та ряду зарубіжних країн в поліпшенні репродуктивного здоров´я населення в Україні / Н.Г.Гойда // Репродуктивное здоровье женщины.-2006.-№ 1.-С.228-230.
  47.Григоренко П.П. Стан імунної системи у вагітних та породілей з пре­еклампсією, розроджених кесаревим розтином / П.П.Григоренко, Е.І.Рогачов, А.П.Григоренко // Репродуктивное здоровье женщины.- 2006.-Т.1, №25.- С.79-82.
  48.Грищенко В.І. Нові аспекти превентивного лікування пізніх гестозів / В.І.Грищенко, О.П.Ліпко, Т.В.Рубинська // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2005. № 2. С.65 68.
  49.Грищенко О.В. Патогенетические механизмы поражения печени при преэклапсии / О.В.Грищенко, А.В.Сторчак, В.Н. Ольховская // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гінекол. України.-К., 2005.-С.119-122.
  50.Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процес сов / Е.В.Гублер.- Л.: Медицина, 1978.-296с.
  51.Гудивок І.І. Вплив диференційованого доповненого лікування на гемореологічний стан крові вагітних з прееклампсією / І.І.Гудивок, І.П.Поліщук // Кровообіг та гемостаз.-2006.-№1.-С.33-37.
  52.Гутикова Л.В. Взаимосвязь лактационной функции родильниц, перенес­ших гестоз, с показателями перекисного окисления липидов / Л.В.Гути­кова // Российский вестник акушера-гинеколога.-2006.-№6.-С.10-13.
  53.Гутикова Л.В. Клинико-биохимическая оценка эффективности применения липорастворимых антиоксидантов при гестозе / Л.В. Гутикова // Акушерство и гинекология.-2005.-№1.-С.10-13.
  54.Гутман Л.Б. Профилактика осложнений беременности у больных гипертонической болезнью / Л.Б.Гутман, В.Е.Дашкевич, И.М.Меллина // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін. Укр.-К., 2006.-С. 178-181.
  55.Гутман Л.Б. Профилактика осложнений беременности у женщин с гипертонической болезнью: задачи женской консультации / Л.Б.Гутман, В.Е.Дашкевич, И.М.Меллина // Зб. наук. прац. Асоціації акушерів-гінекологів України.-К.;2003.-С.90-94.
  56.Дашкевич В.Е. Пути снижения перинатальной патологии при экстрагенитальных заболеваниях / В.Е.Дашкевич, Л.Б.Гутман, В.И.Медведь, Л.И.Тутченко // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін. України., 2005.- С. 128-132.
  57.Дашкевич В.Є. Імунологічні аспекти в патогенезі гіпертензивних станів при вагітності / В.Є.Дашкевич, Ю.Я.Круть, М.П.Двуліт // ПАГ.-2003.-№3.-С. 110-115.
  58.Дашкевич В.Є. Нові підходи до хронофармакотерапії прееклампсії вагітних / В.Є.Дашкевич, С.О.Герзанич // ПАГ.-2000.-№5.- С.75-78.
  59.Дашкевич В.Є. Патогенетичні аспекти профілактики та лікування преек­лампсії / В.Є.Дашкевич, Ю.Я.Круть, А.Г.Ципкун //ПАГ.-2004.-№3.-С.74-79.
  60.Діагностика та лікування плацентарної недостатності / [Венцківський Б.М., Запорожан В.М., Заболотна А.В. та ін.] Метод. рекомендації.-К., 2004.-23с.
  61.Додхоев Д.С. Особенности проницаемости эритроцитарных мембран и сорбционная способность эритроцитов у здоровых доношенных новорож­денных детей и их матерей / Д.С.Додхоев // Физиол. человека. 1998.-Т.24, №2.-С. 135-137.
  62.Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя / [О.М.Лук´янова, Ю.Г.Резніченко, Ю.Г.Антипкін та ін.].-Запоріжжя, 2005.-222с.
  63.Елютин Д.В. Коррекция эндогенной интоксикации при гестозе / Д.В.Елютин, Д.В.Садчиков, П.Ф.Забродский // Вестник интенсивной терапии.- 2001.-№4.-С.11-15.
  64.Елютин Д.В. Эндогенная интоксикация у женщин с гестозом, перенесших операцию кесарева сечения / Д.В.Елютин, Д.В.Садчиков, Н.Ю.Шанина // Акушерство и гинекология.-2002.-№1.-С.20-23.
  65.Ермошенко Б.Г. Состояние антиоксидантной системы крови у рожениц с нормально протекающей беременностью и беременностью, осложненной гестозом, при естественных родах и кесаревом сечении / Б.Г.Ермошенко, А.П.Сторожук, И.М.Быков и др. // Российский вестник акушера-гинеколога.-2003.-№5.-С.9-12.
  66.Жабченко І.А. Вплив комплексної профілактики із застосуванням санаторно-курортних методів на перебіг вагітності, пологів та перинатальні показники у практично здорових жінок / І.А.Жабченко, Л.В.Віденко, О.М.Бондаренко // Здоровье женщины.-2005.-№ 2.-С. 52-55.
  67.Жабченко І.А. Деякі аспекти забезпечення неускладненого перебігу вагітності в сучасних умовах / І.А.Жабченко // Український медичний часопис.-2001.-№4.-35-37.
  68.Жук С.І. Особливості перебігу пізнього гестозу у поєднанні з внутрішньоутробним інфікуванням плода / С.І.Жук, С.М.Косьяненко, О.П.Сорочан // Труды Крымского гос. мед. университета.-2005, Т. 141, Ч. 2.-С. 40-48.
  69.Заболотнов В.А. Ведение беременных группы риска по возникновению ОПГ-гестоза / В.А.Заболотнов, А.Н.Рыбалка, Р.Р.Закут // Репродуктивное здоровье женщины.- 2004.-Т.1, №17.- С.47-49.
  70.Заварзина О.О. Инновационные технологии в лечении тяжелых форм гестоза / О.О.Заварзина, Е.В.Жаров, М.Д.Фомин и др. // Здоровье женщины.-2006.-Т.4, №28.-С124-126.
  71.Запорожан В.М. Антропогенно залежні стани в акушерстві та перинатології / В.М.Запорожан, В.П.Міщенко.- Одеса.-2001.- 155с.
  72.Запорожан В.М. Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклампсії / В.М.Запорожан, О.О.Свірський, А.І.Боженко, С.Р.Галич -Одеса, 2004.-247 с.
  73.Запорожан В.М. Методологічні підходи до оцінки тяжкості гестозу / В.М.Запорожан, В.Л.Кожаков //ПАГ.-2001.-№6.-С.101-106.
  74.Зарнадзе М.Г. Циркадные ритмы плода на сроках беременности 16-28 нед. / М.Г.Зарнадзе, Н.П.Кинтрая // Акушерство и гинекология.-2002.-№6.-С.58-59.
  75.Зелинский А.А. Перинатальные потери и факторы риска акушерско-гинекологической патологии / А.А.Зелинский, Е.А.Карауш // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гінекол. України.-К., 2005.-С.183-187.
  76.Зелінський О.О. До питання патогенезу затримки внутрішньоутробного розвитку плода / О.О.Зелінський, Г.С.Манасова, Г.В.Кожухар // Зб. наук. праць Асоц. акуш.-гін Укр.-К., 2006.-С. 296-300.
  77.Ионизирующее излучение и иммунная система у детей. Результаты динамического наблюдения за состоянием клеточного иммунитета у детей, пострадавших вследствие аварий на ЧАЭС / Е.М.Лукьянова, Ю.Г.Антипкин, В.П.Чернышов, Е.В.Выхованец.-К.: Эксперт, 2003.-208с.
  78.Камінський В.В. У центрі уваги впровадження сучасних перина­тальних технологій / В.В.Камінський // Здоров’я України.-2006.-№ 19.-С.66.
  79.Карандашев В.Н. Изучение оценочной тревожности: руководство по использованию / В.Н.Карандашев, М.С.Лебедева, Ч.Спилбергер. СПб, 2004.-80 с.
  80.Кахраманова В.А. Морфофункциональное состояние печени при гестозе / В.А.Кахраманова, А.П.Торчинов, В.П.Кузнецов // Акушерство и гинекология.-2007.-№1.-С.3-6.
  81.Качалина Т.С. Антиоксидантная терапия плацентарной недостаточности при гестозе / Т.С.Качалина, Н.В.Лебедева, Л.Н.Ильина // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.-2007.-Т.6,№1.-С.30-32.
  82.Квашніна Л.В. Фармакотерапевтична профілактика та реабілітація стресоподібних станів у дітей молодшого шкільного віку / Л.В.Квашніна, В.П.Родіонов, І.С.Майдан // ПАГ.-2003.-№ 1.-С.61.
  83.Киреев С.С. Определение тяжести эндотоксикоза при критических состояниях у детей / С.С.Киреев, Т.А.Багмут, М.Ю.Курочкин // Педиатрия.-1997.-№ 2.-С.88-89.
  84.Коваль С.Б. Интратромбоцитарные изменения при беременности, осложненной ОПГ-гестозом / С.Б.Коваль, Т.Н.Коваленко, М.М.Середенко // Журнал акушерства и женских болезней.- 2003.- Т.LII, №1.-С.33-39.
  85.Коломийцева А.Г. К вопросу о влиянии ионизирующего излучения и приоритетных ксенобиотиков на некоторые системы организма беременных и родильниц / А.Г.Коломийцева, Л.В.Диденко, З.М.Латышева // Здоровье женщины.-2002.-№ 3.-С.4-6.
  86.Коломійцева А.Г. Взаємозв’язок енергопродукуючої та прооксидантної системи у вагітних з прееклампсією / А.Г.Коломійцева Т.С.Черненко І.А.Жабченко // Проблемы , достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского гос. мед. университета.-2005.-т.141, ч.2.-С.68-70.
  87.Коломійцева А.Г. Удосконалення діагностики та терапії лікування вагітних з прееклампсією / А.Г.Коломійцева, Л.В.Діденко, Н.А.Гайструк // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Труды Крымского гос. мед. университета им. С.И. Георгиевского. 2006. Т. 142, часть ІІ. С. 88-90
  88.Коробейникова Э.Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Э.Н.Коробейникова // Лабораторное дело.-1989.-№ 7.-С.8-9.
  89.Костенко О.Ю. Стресові впливи при вагітності: особливості виявлення та фармакологічної корекції / О.Ю.Костенко, С.С.Леуш, І.В.Гужевська та ін. // ПАГ.-2005.-№ 6.-С.98-101.
  90.Кошелева Н.Г. Профилактика гипертензивных форм гестоза с помощью магне В6 при невынашивании беременности в анемнезе / Н.Г.Кошелева, Е.В.Никологорская // Рос. вест. акушера-гинеколога.-2005.-№ 1.-С.40-42.
  91.Круть Ю.Я. Перинатальна патологія при прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією / Ю.Я.Круть // Перинатологія та педіатрія.-2004.-№ 1.-С.15-18.
  92.Круть Ю.Я. Перинатальні результати вагітності при прееклампсії у жінок з первинною артеріальною гіпертензією / Ю.Я.Круть, О.С.Круть, А.Д.Цурканенко // Труды Крымского гос. мед. университета.-2005, Т. 141, Ч. 2.-С. 74-76-78.
  93.Круть Ю.Я. Роль цитокінів та оксиду азоту в розвитку прееклампсії у ва­гітних з артеріальною гіпертензією /Ю.Я.Круть // ПАГ.-2003.-№6.-С.73-76.
  94.Круть Ю.Я. Стан системи L-аргініну/оксид азоту та їх у патогенезі прееклампсії при артеріальній гіпертензії у вагітних / Ю.Я.Круть, Г.С.Янюта // Здоровье женщины.-2004.-№1(17).-С.48-51.
  95.Кулаков В.И. Плацентарная недостаточность и инфекция / В.И.Кулаков, Н.В.Орджоникидзе, В.Л.Тютюнник.-М., 2004.-494с.
  96.Кульбак С. Теория информации и статистика / С.Кульбак, пер. с англ.-М., Мир.-1967.-560с.
  97.Кустаров В.Н. Гестоз / В.Н.Кустаров, В.А.Линда.- СПБ «Гиппократ»: 2000.- 160с.
  98.Литвинова О.В. Форми реактивності вагітних на фоні пізнього гестозу / О.В.Литвинова // ПАГ.-2003.-№1.-С.91-93.
  99.Логутова Л.С. Роль суточного мониторирования артериального давления в профилактике гестоза / Л.С.Логутова, Е.Б.Цивцивадзе, В. А.Петрухин и др. // Российский вестник акушера-гинеколога.-2007.-№5.-С.39-43.
  100. Лубяная С.С. Оценка анемии как фактора риска развития гестоза у беременных / С.С.Лубяная, А.В.Овчаренко, Г.А.Дзюба // Труды Крым­ского гос. мед. университета.-2005, Т. 141, Ч. 2.-С. 84-87.
  101. Лук´янова О.М. Профілактика порушень здоров´я матері та дитини запорука розквіту держави / О.М.Лук´янова, Ю.Г.Антипкін, О.Г.Шадрін // Здоров´я України.-2006.-№ 19/1.-С. 47-48.
  102. Лук’янова О.М. Актуальні проблеми психічного здоров’я вагітних жінок та матерів у контексті запобігання порушень раннього розвитку дитини / О.М.Лук’янова, С.І.Табачніков, Т.М.Пушкарьова // Перинатологія та педіатрія.-2002.-№ 4.-С.3-6.
  103. Лук’янова О.М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень / О.М.Лук’янова // Мистецтво лікування.-2005.-№ 2.-С.6-15.
  104. Луценко Н.С. Акушерские аспекты ожирения / Луценко Н.С.-Запорожье, 2000.-160с.
  105. Луценко Н.С. Санаторно-курортное лечение как фактор оптимизации исхода беременности / Луценко Н.С., Евтерева И.А., Гераскина Л.Р. // Запорожский мед. ж.-2006.-№4.-С.91-93.
  106. Луценко Н.С. Содержание свинца в грудном молоке у родильниц крупного промышленного центра / Н.С.Луценко, О.Д.Мельник, В.Ю.Потебня // Запорожский мед. ж.-2005.-№ 4.-С.59-60.
  107. Люшер М. Цветовой тест Люшера. Психологический практикум. Тесты / М.Люшер .-2004.-192с.
  108. Малаховская Е.А. Доноры оксида азота в терапии гестоза: влияние на состояние эндотелия и гемодинамику в функциональной системе мать-плацента-плод / Е.А.Малаховская, М.С.Зайнуллина // Журнал акушерства и женских болезней.- 2004.- Т.LII, №4.-С.42-46.
  109. Мардарь А.И. Цитохимический способ выявления катехоламинов в эритроцитах / А.И.Мардарь, Д.П.Кладиенко // Лаб.дело.- 1986.- № 10.- С. 586-588.
  110. Маркін Л.Б. Диференційована терапія гестаційної гіпертензії / Л.Б.Маркін, Р.О.Черепанин // ПАГ.-2006.-№2.-С.98-102.
  111. Маркін Л.Б. Інтранатальні фактори ризику ураження плода при прееклампсії вагітних / Л.Б.Маркін, І.В.Кухта //ПАГ.-2002.-№4.-С.70-73.
  112. Маркін Л.Б. Розлади гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину / Л.Б.Маркін, О.М.Гірник // ПАГ.-2006.-№5.-С.67-70.
  113. Медвединский И.Д. Концепция синдрома системного воспалительного ответа на модели гестоза / И.Д.Медвединский, В.Н.Серов, С.Б.Ткаченко // Журнал акушерства и женских болезней.- 2002.- Т.LI, №1.-С.33-40.
  114. Медведь В.И. Профилактика осложнений беременности при экстрагенитальной патологии важнейшая задача женской консультации / В.И.Медведь // Репродуктивное здоровье женщины.-2005.-№ 2.-С. 11-14.
  115. Меллина И.М. Недостаток магния и его влияние на течение беременности, состояние плода и новорожденного у больных гипертонической болезнью. Профилактика осложнений с помощью препарата Магне-В6 / И.М.Меллина, Т.Л.Павловская // Здоровье женщины. 2005. №2(22). С. 3942
  116. Мелліна І.М. Визначення частоти та структури гіпертензивних розладів, оцінка якості діагностики гіпертонічнох хвороби у вагітних на етапі жіночої консультації / І.М.Мелліна, Л.Б.Гутман, Л.І.Тутченко // Здоровье женщины. 2007.-Т.3, №31.-С. 67-69.
  117. Михеенко Г.А., Шаталова Е.В. Влияние социально-экономических факторов на формирование гестоза / Г.А.Михеенко, Е.В.Шаталова // Акушерство и гинекология.-2005.-№3.-С.20-23.
  118. Моiсеєнко Р.О. Вплив загальнодержавних програм на формування здоров´я населення України / Р.О.Моiсеєнко // Здоровье женщины.-2006.-№ 4.-С.33-36.
  119. Моісеєнко Р.О. Організаційно-методичні основи медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров´я / Р.О.Моісеєнко, В.Б.Педан, В.В.Бережний // Соціальна педіатрія. Вип. ІІІ-К., 2005.-С.24-29.
  120. Нарциссов Р.П. Цитохимическое состояние лимфоцитов / Р.П.Нарциссов // Архив анатомии.- 1969.-№ 5.-С. 85-91.
  121. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / Под ред. Степанковской Г.К., Венцковского Б.М. К.: Здоров’я, 2000.-672с.
  122.&nbs
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины