ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З УРЕАПЛАЗМОВО-ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ : ПРОФИЛАКТИКА перинатальной патологии У ЖЕНЩИН С уреаплазменной-вирусной инфекции

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З УРЕАПЛАЗМОВО-ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
 • Альтернативное название:
 • ПРОФИЛАКТИКА перинатальной патологии У ЖЕНЩИН С уреаплазменной-вирусной инфекции
 • Кол-во страниц:
 • 146
 • ВУЗ:
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МОЗ УКРАЇНИ
  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису  КІНАШ НАТАЛІЯ МИРОНІВНА


  УДК 616.084+618.3+616.9


  ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З УРЕАПЛАЗМОВО-ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ  14.01.01 акушерство та гінекологія  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
  Науковий керівник
  Геник Наталія Іванівна
  кандидат медичних наук, доцент

  Івано - Франківськ 2009


  ЗМІСТ


  Сторінка
  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  4
  ВСТУП


  6
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ «перинатальна патологІя у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією та її профілактика»


  12
  1.1 Сучасні погляди на проблему перинатальної патології за наявності уреаплазмово-вірусної інфекції.


  12
  1.2 Клінічні прояви уреаплазмово-вірусної інфекції, її роль в формуванні плацентарної недостатності, методи діагностики.


  20
  1.3 Сучасні підходи до лікування та профілактики жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією.


  26
  Розділ 2. Матеріали та методи дослідження


  35
  2.1 Групи жінок і лікувально-профілактичні заходи.


  35
  2.2 Методи дослідження.


  39
  РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖУВАНИХ ГРУП ЖІНОК


  51
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ НАЯВНОСТІ УРЕАПЛАЗМОВО-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ


  59
  4.1 Оцінка стану плода та фетоплацентарного комплексу при уреаплазмово-вірусній інфекції.


  59
  4.2 Оцінка гемодинамічних показників у системі «мати-плацента-плід».


  61
  4.3 Ендокринний статус.


  63
  4.4 Стан гуморально-клітинного імунітету при уреаплазмово-вірусній інфекції.


  64
  4.5 Зміни в системі «мати-плацента-плід».


  68
  РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ТА НАСЛІДКИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ


  73
  5.1 Акушерські і перинатальні наслідки розродження.


  73
  5.2 Вплив запропонованої комплексної терапії на функціональний стан системи «мати-плацента-плід».


  79
  5.3 Морфологічні зміни посліду.


  96
  РОЗДІЛ 6. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ


  108
  ВИСНОВКИ


  118
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


  120
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  121
  ДОДАТКИ


  147  ВСТУП


  Актуальність теми. В даний час в структурі основних причин перинатальної патології провідне місце належить основним збудникам інфекцій, що передаються статевим шляхом, які сприяють розвитку інтраамніального інфікування та затримці утробного розвитку плода (В. М. Запорожан і співавт., 2006; В. К. Чайка і співавт., 2007). До збудників утробного інфікування в останні роки відносять хламідійну, уреаплазмову, мікоплазмову та вірусну інфекцію (А. Г. Коломійцева і співавт., 2006; Б. М. Венцківський і співавт., 2001).
  За даними різних авторів сумарний показник інфікованості вагітних складає від 30% до 60% і, поки що, немає тенденції до його зниження. Загально­відомим є несприятливий вплив інфекції на клінічний перебіг вагітності і перинатальні наслідки родорозрішення, яке характеризується високою часто­тою невиношування і недоношування, передчасного розриву навколоплодових оболонок і порушень постнатальної адаптації новонароджених (В. К. Чайка і співавтори, 2003; Г. К. Степанківська і співавтори, 2001). Проте, на даний час, не до кінця виявлені клінічні особливості перебігу гестаційного процесу при різному ступені уреаплазмового інфікування та мікст-інфекції, відсутні дані про роль різних варіантів уреаплазмової та мікст-інфекції в розвитку пору­шень в системі «мати-плацента-плід».
  Тільки в останні роки в результаті прогресу в методах ідентифікації і вивчення вірусів став очевидним вплив цитомегаловірусної і герпетичної ін­фекції в патології людини. Так, за даними ВООЗ (2006 р.), смертність від гер­петичної і цитомегаловірусної інфекції серед вірусних захворювань знахо­диться на другому місці після грипу. Встановлено, що герпетична і цитомегаловірусна інфекція може вести як до розвитку системних захворювань, так і до ураження окремих органів: центральної і периферичної нервової системи, очей і внутрішніх органів, слизових оболонок і шкірних покривів (А. Г. Фролов і співав., 2000).
  Незважаючи на велику кількість наукових повідомлень по проблемі інфекцій, які передаються статевим шляхом, публікацій, що торкаються впливу уреаплазмової та поєднаних варіантів уреаплазмово - вірусної інфекції на клінічний перебіг гестаційного періоду і розвиток перинатальної патології практично відсутній. Разом із цим, збільшення питомої ваги саме поєднаних варіантів цих інфекцій диктує необхідність проведення подальшого наукового дослідження.
  Все вище вказане є чітким обґрунтуванням актуальності вибраного наукового напрямку.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконана згідно плану роботи кафедри акушерства і гінекології Івано-Франківського національного медичного університету і є фрагментом комплексної науково-дослідницької роботи кафедри акушерства та гінекології «Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів прогнозування патологічних станів, запобігання, діагностика і лікування захворювань вагітних жінок та жінок в різні періоди їхнього життя» (№ державної реєстрації 0104U008431).
  Тема дисертації затверджена проблемною комісією «Акушерство та гінекологія» МОЗ і АМН України (протокол № 4 від 14.10.2005.)

  Мета і завдання дослідження. Мета роботи зниження частоти перинатальної патології у жінок з уреаплазмово вірусною інфекцією шляхом удосконалення перинатального моніторингу, діагностично лікувальних алгоритмів на основі клініко імунологічних, біофізичних, гормональних і морфологічних досліджень.
  Завдання дослідження:
  1. Вивчити особливість перебігу вагітності та пологів, структуру і основні причини перинатальної патології у жінок з уреаплазмово - вірусною інфекцією.
  2. Вияснити особливості формування і функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок з уреаплазмово - вірусною інфекцією.
  3. Встановити взаємозв’язок між клінічними, ехографічними, кардіотокографічними, доплерометричними, ендокринологічними, імунологічними змінами у жінок з уреаплазмово - вірусною інфекцією в період гестації.
  4. Вивчити зв'язок між функціональними та морфологічними змінами фетоплацетарного комплексу під впливом внутрішньоклітинних інфекційних агентів на тлі загальноприйнятої та запропонованої терапії.
  5. Розробити і впровадити практичні рекомендації щодо зниження частоти перинатальної патології у жінок з уреаплазмово - вірусною інфекцією на основі удосконалення лікувально профілактичних заходів.
  Об’єкт дослідження вагітні жінки, біосистема мати плацента плід при уреаплазмово вірусному інфікуванні.
  Предмет дослідження біофізичний і гормональний профіль, біосистема материнський організм плацента плід, клітинний та гуморальний імунітет, цитокіновий статус, морфологічні зміни посліду.
  Методи дослідження - клінічні, біохімічні, гормональні, ультрасонографічні, доплерометричні, електрофізіологічні, імунологічні, морфогістологічні і статистичні.

  Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з уреаплазмово вірусною інфекцією. Вперше встановлено взаємозв’язок даних видів інфекції з розвитком перинатальної патології.
  Вперше вивчено особливості формування та функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок з діагностованою уреаплазмовою та поєднаною уреаплазмово вірусною інфекцією. Новизною вирізняються отримані дані про особливість змін в клітинному і гуморальному імунітеті, цитокіновому статусі, біосистемі мати плацента плід на тлі уреаплазмової та уреаплазмово - вірусної (герпетичної) інфекції. Отримано нові дані про ведучу роль як самостійної уреаплазмової, так поєднаної уреаплазмово вірусної інфекції в патогенезі плацентарної недостатності.

  Вперше отримано відомості про взвємозв’язок між ехоструктурою плаценти, плаценто плодовим кровоплином, біофізичною активністю плода та морфофункціональними змінами в плаценті.
  Доведено доцільність і ефективність комплексного застосування антибіотиків, препаратів з антимікробною і антисептичною дією, метаболічних та імуномодулюючих середників в профілактиці плацентарної недостатності уреаплазмово вірусного (герпетичного) ґенезу.

  Практичне значення одержаних результатів. Вивчено порівняльні аспекти акушерської і перинатальної патології при уреаплазмово - вірусній інфекції та розроблено комплексну систему діагностично прогностичних критеріїв, що дозволяє своєчасно формувати групи ризику вагітних у жіночих консультаціях і проводити планові лікувально профілактичні заходи.
  Виділено основні параметри оцінки стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з уреаплазмово вірусною інфекцією, розроблено і апробовано у клініці методи корекції виявлених змін.
  Основні положення роботи впроваджені у практику пологодопоміжних установ м. Івано Франківська та області, м. Ужгорода, Прикарпатському центрі репродукції людини, а також використовуються навчальному процесі кафедри акушерства та гінекології Івано Франківського національного медичного університету.

  Особистий внесок здобувача. Дисертантом проведено клінічне обстеження, верифікація діагнозу, спостереження та лікування усіх 150 пацієнток. При цьому, використані сучасні клінічні, імунологічні, гормональні, молекулярно біологічні та морфологічні методи дослідження для проведення яких здобувач особисто збирав матеріал та приймав безпосередньо участь у їх виконанні.
  Особисто дисертант, на основі отриманих даних, написав всі розділи дисертації, самостійно провів статистичний аналіз, узагальнив результати, сформулював основні положення і висновки та запропонував і впровадив в пологодопоміжні заклади практичні рекомендації.
  Друковані праці здобувач написав особисто (керівнику як співавтору публікацій належить ідея).

  Апробація результатів дослідження.
  Основні положення дисертаційної роботи викладені і обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю Актуальні питання репродуктології” (Київ, 2004), науково практичних конференціях (2005 - 2008) на засіданні Асоціації акушер-гінекологів м. Івано-Франківськ (2006) та засіданнях кафедри акушерів і гінекологів Івано-Франківського державного медичного університету (2005-2008). Апробація роботи проведена на міжкафедральному засіданні кафедр акушерства і гінекології, анатомії людини, патологічної анатомії, пропедевтики дитячих хвороб, дитячих хвороб №1 з курсом дитячих інфекційних хвороб, інфекційних хвороб з курсом епідеміології, внутрішньої медицини, госпітальної терапії №1 з курсом клінічної імунології ІФНМУ (протокол № від 31.03. 2009).

  Публікації.
  За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових робіт у фахових виданнях затверджених переліком ВАК України, з них 4 одноосібні. Виданий Інформаційний лист «Профілактика перинатальної патології у жінок з уреаплазмово - вірусною інфекцією» № 31 08 від 23.12.2008 р.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі наведене науково-практичне обґрунтування щодо вирішення важливого наукового завдання сучасного акушерства - зниження частоти перинатальної патології у жінок з уреаплазмовою та уреаплазмово - вірусною інфекцією на основі вивчення функціонального стану фетоплацентарного комплексу, клітинного та гуморального імунітету, мікробіологічних особливостей, а також удосконалення лікувально-профілактичних заходів.
  1. Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок з уреаплазмовою та уреаплазмово вірусною (герпетичною) інфекцією ускладнюється високою частотою плацентарної недостатності (80,0 % та 83,3 %) з переважанням багатоводдя (66,7 % та 80,0 %); загрози переривання вагітності (50,0 % та 56,7 %); загострення хронічної урогенітальної інфекції (30,0 % та 33,3 %), що відбувається на тлі порушень мікробіоценозу статевих шляхів. При розродженні цих жінок відмічається високий рівень аномалій пологової діяльності (46,7 % та 53,3 %) внаслідок несвоєчасного розриву плодових оболонок, р<0,05 в порівнянні з основною групою та контрольною.
  2. Наявність уреаплазмової та уреаплазмово - вірусної (герпетичної) інфекції здійснює негативний вплив на перинатальні наслідки пологорозрішення у вигляді високої частоти асфіксії новонароджених легкого (43,3 % та 50,0 %) та важкого ступенів (3,3 % та 6,7 %); внутрішньоутробного інфікування (40,0 % та 43,3 %); затримки внутрішньоутробного розвитку плода (16,7 % та 20,0 %); гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи (16,7 % та 20,0 %) та гіпербілірубінемії (30,0 % та 33,3 %).
  3. Плацентарна дисфункція виникає з 22-24 тижнів вагітності та не залежить від наявності моно- чи поєднаних форм уреаплазмово - вірусної інфекції. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу характеризується підсиленням кровоплину в аорті плода та артеріях пуповини; достовірним зниженням вмісту естріолу, плацентарного лактогену, та прогестерону на тлі підвищення α-фетопротеїну.
  4. Імунна відповідь організму вагітної залежить від наявності моно- чи поєднаних форм уреаплазмово - вірусної інфекції та проявляється в останньому варіанті у вигляді більш достовірного зниження Ig A на тлі підвищення рівнів Ig G та Ig M; зниженням кількості СД3+ та СД4+ при одночасному підвищенні СД8+; зростання вмісту інтерлейкіну-2 та інтерлейкіну-6 на тлі зменшення кількості інтерферону-γ.
  5. Використання удосконалених лікувально-профілактичних заходів за наявності уреаплазмово - вірусної інфекції дозволяє знизити частоту плацентарної недостатності відносно групи порівняння з 83,3 % до 43,3 % (р<0,05) при зменшенні багатоводді з 66,7 % до 26,7 %; (р<0,05); загрози передчасних пологів з 50,0 % до 23,3 % (р<0,05); несвоєчасного розриву навколоплодових оболонок з 66,7 % до 23,3 %; (р<0,05); аномалій пологової діяльності з 46,7 % до 10,0 % (р<0,05); інтранатальної асфіксії різного ступеня важкості з 60,0 % до 10,0 % (р<0,05); макроскопічних ознак інтраамніального інфікування з 43,3 % до 6,7 % (р<0,05) та затримки внутрішньоутробного розвитку плода з 36,7 % до 6,7 % (р<0,05).
  6. Уреаплазмово - вірусна інфекція негативно впливає на метаболізм та структурні елементи плаценти, що знижує її здатність до адаптаційно-компенсаторних реакцій, приводить до макро- і мікроскопічних змін в її структурних елементах. Використання запропонованої нами методики дозволяє зменшити рівень морфологічних порушень, зумовлених наявністю уреаплазмової та уреаплазмово - вірусної інфекції.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Амбросійчук Я. Я. Особливості перебігу раннього неонатального періоду у дітей, матері яких хворіли на фетоплацентарну недостатність / Я. Я. Амбросійчук, Т. Я. Москаленко, О. Я. Амбросійчук [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2004. - С. 384 - 386.
  2. Антонова О. Л. Рання діагностика та профілактика невиношування вагітності на фоні урогенітальних інфекцій та дизбіозів піхви: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / О. Л. Антонова // Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2002. - 19 с.
  3. Арестова И. М. Генитальные инфекции и беременность / И. М. Арестова, С. Н. Занько, П. С. Русакевич // М.: Медицинская литература, 2003. - 380 с.
  4. Аржанова О. Н. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение: Учебное пособие / О. Н. Аржанова, Н. Г. Кошелева, Т. Г. Ковалева - СПб.: Нордмед-Издат, 2000. - 32 с.
  5. Бабаджанова Г. С. Определение эффективности лечения привычного невынашивания беременности, обусловленного некоторыми видами TORCH- инфекции / Г. С. Бабаджанова // Проблемы беременности. - 2000. - № 2. - С. 61 - 64.
  6. Барановская Е. И. Особенности течения беременности и родов у больных с герпесвирусными инфекциями / Е. И. Барановская, С. В. Жаворонок, Л. Я. Супрун [и др.] // Акушерство и гинекология. - 2004. - № 5. - С. 49 - 50.
  7. Барковский Д. Е. Тератогенный эффект внутриутробного инфицирования и метод его коррекции / Д. Е. Барковский // Буковинський мед. вісник. - 2001. - № 2 - 3. - С. 23 - 24.
  8. Барковский Д. Е. Прогнозирование невынашивания беременности на основе оценки иммунного статуса беременных / Д. Е. Барковский // Здоровье женщины. - 2004. - № 1. - С. 32 - 37.
  9. Басимакова М. А. Микоплазменные инфекции генитального тракта человека / М. А. Басимакова // Вестник АМН. - 2001. - № 2. - С. 13 - 16.
  10. Баскаков П. М. Можливості використання біологічних препаратів у лікуванні TORCH - інфекцій у вагітних / П. М. Баскаков, І. С. Глазков, Т. Г. Романенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2003. - № 4. - С. 77 - 79.
  11. Башмакова Н. В. Осложнения гестационного процесса, возникающие на фоне урогенитальной инфекции. Программа санации инфекций / Н. В. Башмакова, Л. П. Заварзина, В. П. Головко // Акт. вопр. перинатологии. - Екатеринбург, 2000. - С. 42 - 45.
  12. Безнощенко Г. Б. Внутриутробные инфекции (вопросы диагностики и врачебной тактики) / Г. Б. Безнощенко, Т. И. Долгих, Г. В. Кривик. - М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство НГМА. - 2003. - 88 с.
  13. Бенюк В. О. Стан фетоплацентарної системи у вагітних групи ризику по внутрішньоутробному інфікуванню / В. О. Бенюк, В. Я. Голота, Л. Д. Москаленко [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2007. - С. 32 - 35.
  14. Бережной В. В. Состояние младенческой смертности в Украине и пути ее снижения / В. В. Бережной, Н. Г. Гойда, Л. В. Гулида [и др.] // Современная педиатрия. - 2003. - № 1. - С. 23 - 25.
  15. Бесєдін В. М. Дослідження стану фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок при урогенітальних інфекціях / В. М. Бесєдін, Т. В. Фартушок // В кн.: Збірн. наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К.: «Інтермед», 2005. - 716 с.
  16. Бобровицька А. І. Особливості морфологічних змін у плаценті при народженні дітей від матерів з акушерською, екстрагенітальною та інфекційно-запальною патологією / А. І. Бобровицька, Н. В. Шевцова, Г. М. Липчанська // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - № 4. - С. 128 - 131.
  17. Бойко В. А. Клинико-патогенетическое обоснование применения биологических препаратов в лечении TORCH-инфекций у беременных / В. А. Бойко // Репродуктивное здоровье женщины. - 2002. - № 3. - С. 86 - 88.
  18. Бойченко П. К. Міжнародні стандарти якості імуноферментної діагностики TORCH - інфекцій / П. К. Бойченко, В. Т. Кругліков // Лабораторна діагностика. - 2002. - № 3. - С. 46 - 49.
  19. Бойчук А. В. Передгравідарна підготовка і ведення вагітності з цитомегаловірусною інфекцією / А. В. Бойчук, О. І. Хлібовська, В. І. Коптюх [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2007. - С. 68 - 71.
  20. Болезни кожи и инфекции, передаваемые половым путем: Справочник / Ю. К. Скрипкин, Г. Д. Селисский, С. М. Федоров, Ф. В. Хубиева. - М.: МИА, 2003. - 542 с.
  21. Бородавко Л. Г. Медико-соціальні аспекти реабілітації сімей після перинатальних втрат / Л. Г. Бородавко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2000. - № 5. - С. 86 - 87.
  22. Броклехерст П. Современные подходы к лечению инфекций, передаваемых половым путем, во время беременности. Часть 1 / П. Броклехерст // ИППП. - 2000. - № 4.- С. 22 - 30.
  23. Броклехерст П. Современные подходы к лечению инфекций, передаваемых половым путем, во время беременности. Часть 2 / П. Броклехерст // ИППП. - 2000. - № 5. - С. 41 - 49.
  24. Буткова О. И. Роль бактериальных инфекций в патогенезе внутриматочной гибели плода / О. И. Буткова // Репродуктивное здоровье женщины. - К., 2006. - № 4. - С. 95 - 98.
  25. Буткова О. І. Епідеміологічна характеристика TORCH - інфікування у вагітних з внутрішньоматковою загибеллю плода в анамнезі / О. І. Буткова, О. М. Колесник // Буковинський мед. вісник. - 2001. - № 2 - 3. - С. 32 - 33.
  26. Буштырев В. А. Балльная оценка состояния здоровья недоношенных новорожденных с перинатальными инфекциями / В. А. Буштырев, Н. Б. Лаура, Н. И. Захарова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2006. - № 3. - С. 11 - 14.
  27. Вареница А. Н. Герпес-вирусная инфекция и беременность / А. Н. Вареница, А. А. Герасимова, В. В. Демкин [и др.] // Российский вестник акушера-генеколога. - 2006. - № 5. - С. 8 - 11.
  28. Вдовиченко Ю. П. Вплив герпетичної інфекції на клінічний перебіг вагітності і пологів / Ю. П. Вдовиченко, Д. Р. Шадлун, Т. Г. Романенко [та ін.] // Мат-али науково-практичн. конф. Перинатальні втрати та TORCH - інфекції”. К., 2000. - С. 65 - 72.
  29. Вдовиченко Ю. П. Клинико - иммунологические аспекты хламидийной и цитомегаловирусной инфекции в акушерской практике / Ю. П. Вдовиченко, Е. С. Щербинская // Здоровье женщины. - 2001. - № 1. - С. 21 - 26.
  30. Вдовиченко Ю. П. Применение Гроринозина в комплексном лечении хронических воспалительных процессов гениталий / Ю. П. Вдовиченко, Т. В. Лещова // Репродуктивное здоровье женщины. - 2005. - № 3 (23). - С. 13 - 15.
  31. Вдовиченко Ю. П. Сравнительные аспекты применения антигомотоксических препаратов при урогенитальной патологии в акушерстве и гинекологии // Биологическая терапия : Междунар. журн. о-ва биологич. медицины. - 2002. - № 2. - С. 14 - 18.
  32. Веропотвелян П. М. Ефективність комплексної терапії при мікоплазменних та уреаплазменних інфекціях / П. М. Веропотвелян, З. М. Дубоссарська, М. П. Веропотвелян [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2003. - № 2. - С. 87 - 91.
  33. Вихляева Е. М. Руководство по эндокринной гинекологии / Е. М. Вихляева - М.: МИА, 2002. - 768 с.
  34. Вовк І. Б. Захворювання, що передаються статевим шляхом / І. Б. Вовк, Л. М. Новік // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2000. - № 2. - С. 110 - 113.
  35. Вовк І. Б. Сучасна діагностика, профілактика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом / І. Б. Вовк, А. Г. Корнацька, О. Ю. Борисюк // Метод.рекомендації. - Київ, 2004. - 17 с.
  36. Володин Н. Н. Белки "острой фазы" воспаления при бактериальных инфекциях у новорожденных детей / Н. Н. Володин, В. В. Долгов, Д. Н. Дегтярев // Рос. вестн. перинат. и педиатр. - 2000. - № 1. - С. 10 - 13.
  37. Воскресенский С. Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. Биофизический профиль: Учебное пособие С. Л. Воскресенский. - Минск, Книжный дом, 2004. - 304 с.
  38. Врожденные, перинатальные и неонатальные инфекции: Пер. с англ. / Под ред. А. Гриноу, Дж. Осборна, Ш.Сазерленд. - М.: Медицина. - 2000. - 288 с.
  39. Гаспарян Н. Д. Влияние антигестагенов на уровень цитокинов в плазме крови при доношенной беременности / Н. Д. Гаспарян, Е. Н. Карева, Л. С. Логутова [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2002. - № 2. - С. 4 - 6.
  40. Глазков І. С. Взаємозв’язок інтраамніального TORCH - інфікування та мікробіологічного статусу новонароджених / І. С. Глазков, Д. А. Бегліце, Б. М. Лисенко [і ін.] // Мат-али науково-практичн. конф. Перинатальні втрати та TORCH- інфекції”. К., 2000. - С. 73 - 75.
  41. Глазков І. С. Особливості перинатальних втрат у жінок з урогенітальною інфекцією / І. С. Глазков, Д. Р. Шалдун, Б. М. Лисенко, Г. В. Козодой // Одеський медичний журнал. - 2000. - № 6. - С. 52 - 54.
  42. Гойда Н. Г. Актуальні проблеми охорони материнства та дитинства на етапі реформування медичної галузі в Україні / Н. Г. Гойда // Нова медицина. - 2002. - № 1. - С. 18 - 20.
  43. Голота В. Я. Профілактика порушень репродуктивного здоров’я у вагітних з TORCH-інфекцією / Зб. наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України // В. Я. Голота, О. М. Стукалова - К.: ”Фенікс”, 2001. - С. 159 - 161.
  44. Гречанина Э. Я. Подходы к изучению влияния инфекционных агентов на стабильность генома / Э. Я. Гречанина, И. А. Жадан, Ю. В. Петришевич // Сборник тезисов Плод как часть семьи. - Харьков, 2000. - С. 208 - 209.
  45. Григорьев К. И. Внутриутробные и неонатальные инфекции / К. И. Григорьев // Медицинская помощь. - 2004. - № 5. - С. 7 - 15.
  46. Гриненко Г. В. Факторы риска развития урогенитальной инфекции у женщин / Г. В. Гриненко, К. В. Шалепо, Е. В. Шипицина [и др.] // Журналъ акушерства и женскихъ болезней. - 2003. - Т. LІІ. - № 2. - С. 95 - 100.
  47. Грищенко В. И. Новые методы оценки состояния плода во время беременности / В. И. Грищенко, Н. А. Щербина, О. В. Мерцалова [и др.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2006. - С. 160 - 162.
  48. Грищенко О. В. Профілактика перинатальної трансмісії герпетичної інфекції / О. В. Грищенко, І. В. Лахно, В. Л. Дудко [и др.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2007. - С. 177 - 182.
  49. Дашкевич В. Є. Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та лікування / В. Є. Дашкевич, С. М. Янюта, Т. В. Коломійченко [та ін.] // Мистецтво лікування. - 2004. - № 4 (010). - С. 22 - 25.
  50. Дашкевич В. Є. Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та лікування / В. Є. Дашкевич, С. М. Янюта, Т. В. Коломійченко [та ін.] // Мистецтво лікування. - 2004. - № 4. - С. 22 - 25.
  51. Демина О. О. Приобретенные болезни нервной системы / О. О. Демина // Ультразвуковая перинатальная диагностика. - 2000. - № 13. - С. 93 - 101.
  52. Демина Т. Н. Опыт применения внутривенного иммуноглобулина в системе предупреждения неонатальной заболеваемости при герпес-вирусной инфекции / Т. Н. Демина, Г. В. Мещеринова, И. Т. Говоруха // Буковинський мед.вісник. - 2001. - № 2 - 3. - С. 56 - 57.
  53. Демченко Т. В. Влияние вирусной инфекции на состояние эпителиального покрова шейки матки // Зб. наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України / Т. В. Демченко, К. Б. Акимова, Н. В. Крячкова - К.: ”Фенікс”, 2001. - С. 212 - 213.
  54. Дмитриев Г. А. Урогенитальные бактериальные инфекции: диагностика / Г. А. Дмитриев // Инфекции и антимикробная терапия. - 2003. - № 1. - С. 5 - 11.
  55. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и алергологія / Г. Н. Дранник - М.: МИА, 2003. - 604 с.
  56. Дудченко А. А. Внутрішньоутробне інфікування як причина тяжких станів новонароджених / А. А. Дудченко, А. М. Громова, Н. І. Мітюніна [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2004. - С. 491 - 493.
  57. Дудченко А. А. Роль хронічного TORCH - інфікування у внутрішньо матковій загибелі плода та можливі шляхи профілактики / А. А. Дудченко, В. К. Ліхачов, Н. І. Мітюніна [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2006. - С. 240 - 242.
  58. Дюсембин Х. Д. Динамика содержания лактогенных и стрессорных гормонов в крови у женщин в период беременности / Х. Д. Дюсембин, А. Г. Смирнова, Г. А. Куанышбекова [и др.] // Физиология человека. - 2006. - № 6. - С. 114 - 118.
  59. Европейские стандарты диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем: Руководство: Пер. с англ. / Гл. ред. К. Рэдклиф. - М.: Мед.лит., 2004. - 264 с.
  60. Евсеенко Д. А. Морфологические изменения в плаценте при осложненном течении беременности и сосотояние здоровья новорожденных / Д. А. Евсеенко, Н. И. Цирельников // Педиатрия. - 2000. - № 3. - С. 11 - 13.
  61. Ермолина Л. Н. Локальный и системный уровень фактора некроза опухоли α (TNF α) и его динамика у беременных с рецидивирующим генитальным герпесом / Л. Н. Ермолина, Е. В. Просекова, О. М. Родионова // Цитокины и воспаление. - 2006. - Т. 5. - № 4. - С. 17 - 21.
  62. Жабченко І. А. Стан здоров"я вагітних як показник здоров"я суспільства і держави / І. А. Жабченко // Вісник Асоціації акушерів-гінекологів України. - 2000. - № 1. - С. 9 - 16.
  63. Жадан И. А. Возможности перинатального ультразвукового исследования последа при внутриутробных инфекциях / И. А. Жадан // Международный медицинский журнал. - 2003. - Т. 9. - № 4. - С. 59 - 62.
  64. Жадан И. А. Подходы к изучению причинной взаимосвязи материнско-плодовой инфекции и наследственной патологии. / И. А. Жадан // Ультразвуковая перинатальная диагностика. - 2000. - № 13. - С. 68 - 71.
  65. Жадан И. А. Сравнительный анализ частоты и структуры хромосомных аберраций в соматических клетках при материнско-плодовой инфекции / И. А. Жадан // Цитология и генетика. - 2004. - № 2. - С. 60 - 64.
  66. Жарких А. В. Профилактика осложнений беременности и родов в условиях крупного промышленного центра / А. В. Жарких, Д. Е. Барковский // Вісн. асоціації акуш. - гінекол. України. - 2001. - № 1. - С. 34 - 40.
  67. Жемела О. М. Змішані генітальні інфекції та їх наслідки для матері та плода / О. М. Жемела, В. М. Бесєдін, О. С. Паєнок // Буковинський мед.вісник. - 2001. - № 2 - 3. - С. 74 - 75.
  68. Заболотная А. В. Диагностическая значимость определения биофизического профиля плода в акушерстве / А. В. Заболотная, Н. В. Онищенко [и др.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2007. - С. 296 - 299.
  69. Запорожан В. Н. Диагностика и лечение инфекций женских половых органов / В. Н. Запорожан, Н. Н. Низова, Н. Н. Рожковская // Методические рекомендации. - Одесса, 2002. - 36 с.
  70. Захарян Э. Г. Комплексное лечение больных урогенитальной микст-инфекцией с учетом имунного и эндокринного статусов / Э. Г. Захарян, В. П. Федотов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2003. - № 1. - С. 92 - 94.
  71. Иотенко Б. А. Роль ассоциированной инфекции в невынашивании беременности / Б. А. Иотенко // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2006. - С. 306 - 307.
  72. Іванюта Л. І. Місце полімеразної ланцюгової реакції в діагностиці та вивченні особливостей перебігу інфекційно-запальних захворювань геніталій у жінок / Л. І. Іванюта, Т. А. Іллюк // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2000. - № 5. - С. 103 - 105.
  73. Іванюта С. О. Мікробіологічні та морфологічні паралелі внутрішньоутробного інфікування / С. О. Іванюта // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2006. - С. 319 - 321.
  74. Ісар С. Є. Пошук нових методів лікування плацентарної недостатності / С. Є. Ісар // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2004. - С. 509 - 512.
  75. Каліновська І. В. Стан показників гормонального та імунологічного статусу у вагітних із плодово-плацентарною формою фетоплацентарної недостатності у ІІІ триместрі вагітності / І. В. Каліновська // Клінічна медицина. - 2006. - № 2. - С. 60 - 62.
  76. Касьяненко С. М. Сучасне прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода / С. М. Касьяненко, С. І. Жук // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2006. - С. 352 - 355.
  77. Кириллова Е. А. Мониторинг врожденных пороков развития у новорожденных / О. К. Никифорова, Н. А. Жученко, Н. М. Побединский, Д. Г. Красников // Рос. вестн. перинат. и педиатр. - 2000. - № 1. - С. 18 - 21.
  78. Кисина В. И. Современное состояние вопроса о значении Ureaplasma urealyticum в генезе урогенитальных заболеваний / В. И. Кисина, О. С. Загребина, К. И. Забиров, В. В. Мешков // Инфекции, передаваемые половым путем. - 2002. - № 1. - С. 8 - 16.
  79. Кисина В. И. Эксперементальное моделирование воспалительного процесса в органах мочеполовой системи с U. urealyticum различных биоваров / В. И. Кисина, В. И. Кирпатовский, Ю. В. Кудрявцев [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. - 2003. - № 3. - С. 9 - 12.
  80. Кистинева Л. Б. Цитомегаловирусная инфекция как проблема перинатальной патологии: этиология, патогенез, диагностика / Л. Б. Кистинева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2003. - № 4. - С. 55 - 59.
  81. Коваленко Ю. Б. Показатели клинико-лабораторной динамики лечения урогенитального хламидиоза, микоплазмоза и уреаплазмоза препаратом Таваник / Ю. Б. Коваленко, О. М. Светашов // Репродуктивное здоровье женщины. - 2002. - №2 (11). - С. 47 - 50.
  82. Коган Б. Г. Применение Вильпрафена (джозамицина) при хламидийной и микоплазменной уреаплазменной инфекции у беременных / Б. Г. Коган, Г. Д. Гордеева // Репродуктивное здоровье женщины. - 2005. - № 1. - С. 171 - 173.
  83. Коджаева М. Х. Полиоксидоний в комплексной терапии рецидивирующих инфекций урогенитального тракта / М. Х. Коджаева, Н. М. Подзолкова, А. В. Кулаков [и др.] // Иммунология. - 2002. - № 6. - С. 376 - 379.
  84. Кожухар Г. В. Метаболітна терапія фетоплацентарної недостатності / Г. В. Кожухар // Збірник наукових праць асоціації акушерів - гінекологів України. - Київ, 2004. - С. 514 - 519.
  85. Козлова В. И. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гени талий / В. И.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины