ДІАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕ- ТА ВНУТРІШНЬОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОПЛИНУ У ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ : ДИАГНОСТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ пре- и ВНУТРИШНЬОПЛАЦЕНТАРНОГО кровоток в втором триместре беременности

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ДІАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕ- ТА ВНУТРІШНЬОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОПЛИНУ У ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ДИАГНОСТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ пре- и ВНУТРИШНЬОПЛАЦЕНТАРНОГО кровоток в втором триместре беременности
 • Кол-во страниц:
 • 121
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО  ТКАЧУК ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА


  УДК 618.36-005-07-037-0.79.5


  ДІАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕ- ТА ВНУТРІШНЬОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОПЛИНУ У ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ


  14.01.01 акушерство та гінекологія


  Диссертация
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Львів - 2009


  Зміст
  Перелік умовних скорочень. 4
  Вступ.. 5
  Розділ 1 Огляд літератури.. 10
  1.1. Особливості гемодинамічних процесів у функціональній системі мати-плацента-плід в нормі та при ускладненому перебігу гестаційного процесу. 10
  1.2. Комплексна оцінка основних біопараметрів фетального організму. 22
  Розділ 2 Матеріали та методи дослідження.. 38
  2.1. Клінічна характеристика груп спостереження. 38
  2.2. Доплерометричне дослідження матково-плацентарно-плодового кровоплину. 44
  2.3. Дослідження стану периферійної та центральної гемодинаміки у вагітних. 45
  2.4. Ультразвукова плацентографія, фетометрія, оцінка біофізичної активності плода, стану навколоплодового середовища. 46
  2.5. Кардіотокографічне дослідження плода. 47
  2.6. Морфологічне дослідження судин плацентарного ложа матки. 48
  2.7. Статистична обробка результатів досліджень. 48
  Розділ 3 Преплацентарний кровоплин у II триместрі вагітності в нормі і при ускладненому перебігу гестаційного процесу.. 50
  Розділ 4 Особливості кровоплину в плодовому басейні у ii триместрі вагітності при розладах гестаційної перебудови кровообігу в підсистемі мати-плацентарне ложе матки.. 55
  Розділ 5 Перебіг вагітності при наявності високих показників резистентності в артерії пуповини.. 59
  Розділ 6 Основні показники біофізичного профілю плода при критичних порушеннях плодово-плацентарного кровоплину.. 76
  Розділ 7 Аналіз та узагальнення результатів дослідження.. 89
  Висновки.. 100
  Практичні рекомендації 102
  Список використаних джерел.. 103


  Перелік умовних скорочень
  Ао аорта
  АП артерія пуповини
  АСВ артерія стовбурової ворсини
  БЧСС базальна частота серцевих скорочень
  БПП біофізичний профіль плода
  БПР біпарієтальний розмір
  ВСА внутрішня сонна артерія
  ГРП генералізовані рухи плода
  ДЖ діаметр живота
  ДРП дихальні рухи плода
  ДС довжина стегна
  ЗПСО загальний периферійний судинний опір
  ЗРП затримка розвитку плода
  ІР індекс резистентності
  КТГ кардіотокограма
  КШК крива швидкості кровоплину
  ОГ окружність голівки
  ОЖ окружність живота
  ПІ пульсаційний індекс
  СМА середня мозкова артерія
  С/Д систоло-діастолічне співвідношення
  СА спіральна артерія
  УО ударний об’єм
  ФСМПП функціональна система мати-плацента-плід
  ХО хвилинний об’єм
  ЧСС частота серцевих скорочень
  Вступ
  Актуальність теми
  Особливості перебігу вагітності багато в чому визначаються станом гемодинамічних процесів в єдиній функціональній системі мати-плацента-плід (ФСМПП). На становлення матково-плацентарно-плодової гемодина­міки суттєво впливають процеси гестаційної трансформації судин плацен­тарного ложа матки, які завершуються у II триместрі вагітності [127, 69, 165].
  В результаті комплексу структурних змін спіральні артерії втрачають м’язово-еластичну структуру і здатність реагувати на вазоактивні стимули. В басейні маткової артерії формується низькорезистентний крово­плин, що сприяє збільшенню поступлення оксигенованої крові в між­ворсин­частий простір, розвитку плодової частини плаценти [90, 95, 179].
  Розлади перебудови спіральних артерій в матково-плацентарні судини обумовлюють збереження високого преплацентарного опору плину крові, недостатнє поступлення кисню до трофобласту, затримку розвитку феталь­ного русла кровообігу [123, 81, 149].
  Не викликає сумнівів факт, що у справі зниження перинатальної пато­логії, принципове значення має своєчасна діагностика розладів становлення матково-плацентарного кровоплину, оцінка дії їх на процеси феталізації плаценти, формування плодово-плацентарних гемодинамічних відносин. Значний науково-практичний інтерес представляє також визначення значен­ня дослідження стану гемодинамічних процесів у ФСМПП в першій поло­вині вагітності для удосконалення прогнозування ускладнень гестаційного процесу.
  Про актуальність вивчення вказаних питань йдеться у резолюції XII з’їзду акушерів-гінекологів України (Донецьк, 2006), комплексній програмі Здоров’я нації” (2002-2011 pp.), затвердженій постановою Кабінету міні­ст­рів України від 10.01.2002р., №14.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Дисертація виконується згідно плану науково-дослідних робіт кафедри акушерства та гінекології №2 Львівського національного медичного універ­ситету імені Данила Галицького і є фрагментом теми Моніторинг матко­во-плацентарно-плодового кровообігу при ускладненнях гестаційного проце­су” (№ державної реєстрації 0107U001049).
  Мета і задачі даного дослідження
  Мета даного дослідження: визначити діагностичну та прогностичну цінність дослідження пре- і внутрішньоплацентарного кровоплину у II триместрі вагітності, вдосконалити здійснення пренатального прогнозу.
  При виконанні досліджень були поставлені наступні завдання:
  1. Дослідити особливості кровоплину в судинах плацентарного ложа матки у II триместрі вагітності при нормальному та ускладненому перебігу гестаційного процесу.
  2. Визначити частоту і генезіс розвитку гестаційної гіпертензії при наявності високого преплацентарного опору плину крові.
  3. Вивчити основні показники судинної резистентності в артеріях стовбурових ворсин у вагітних з розладами гестаційної трансфор­мації кровообігу у функціональній підсистемі мати-плацентарне ложе матки.
  4. Визначити характер і частоту ускладнень вагітності при затримці формування низькорезистентної судинної системи в плодовій частині плаценти.
  5. Дослідити основні біопараметри плода при розладах кровоплину в АП різних ступеней важкості. Розробити технологію допомоги вагітним з порушеннями плодово-плацентарного кровообігу.
  6. Розробити, апробувати та впровадити у практику пологодопоміж­них установ рекомендації по веденню вагітності при порушеннях гестаційної перебудови пре- та внутрішньоплацентарного крово­плину.
  Об’єкт дослідження: гемодинамічні процеси у ФСМПП, фетальний гомеостаз.
  Предмет дослідження: пре- та внутрішньоплацентарний кровоплин, біопараметри плоду.
  Методи дослідження: клінічні, електрофізіологічні, ультрасоно­гра­фічні, доплерометричні, морфологічні, математичні, статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів
  Суттєвою новизною відрізняються отримані дані про особливості ста­новлення внутрішньоплацентарного кровоплину при розладах гестаційної трансформації кровообігу у функціональній підсистемі мати-плацентарне ложе матки. Показана роль затримки формування низькорезистентного пре­плацентарного кровоплину у виникненні порушень феталізації плаценти. Отримані нові дані про стан пре- та внутрішньоплацентарного кровоплину при різних ускладненнях гестаційного процесу (гіпертензивних розладів, плацентарної дисфункції, дистресу плода, ЗРП). Суттєвою новизною відріз­няються результати вивчення основних параметрів біофізичного профілю плода при наявності високого судинного опору плодової частини плаценти. В результаті проведених досліджень розроблений новий підхід до здійс­нен­ня пренатального прогнозу, оснований на оцінці результатів доплеро­метричного дослідження гемодинамічних процесів у ФСМПП в II три­местрі вагітності.
  Практичне значения одержаних результатів
  Показано діагностичне та прогностичне значення доплерометричного дослідження гемодинамічних процесів у ФСМПП в II триместрі вагітності. Визначена роль розладів гестаційної трансформації судин плацентарного ложа матки у затримці формування низькорезистентної судинної системи в плодовому басейні. Доведено, що принципове значення у виникненні гіпер­тензивних розладів під час вагітності, плацентарної дисфункції, фетального дистресу, ЗРП мають первинні порушення кровоплину у спіральних артеріях матки та артеріях стовбурових ворсин. Встановлено, що оцінка пре- та внутрішньоплацентарного кровоплину у II триместрі вагітності дозволяє здійснити ефективний пренатальний прогноз. На основі отриманих резуль­татів розроблена та впроваджена у практику охорони здоров’я технологія прогнозування ускладнень гестаційного процесу, що базується на доплеро­метричному дослідженні стану гемодинамічних процесів в ФСМПП у першій половині вагітності.
  Основні положення роботи, впроваджені у практику пологодопоміжних установ м. Львова та Львівської області України, використовуються при проведенні передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення лікарів акушерів-гінекологів на факультеті післядипломної освіти Львівсь­кого національного медичного університету імені Данила Галицького.
  Особистий внесок здобувача
  Здобувач особисто провела дослідження основних біопараметрів ФСМПП у 100 жінок в II триместрі вагітності. При цьому використані сучасні клінічні, електрофізіологічні, ультрасонографічні, доплерометричні, морфологічні, математичні та статистичні методи дослідження. Визначена діагностично-прогностична цінність низки показників матково-плацентарно-плодового кровоплину та біофізичного профілю плода. В результаті без­по­середньо здобувачем розроблена, апробована та впроваджена у практику полого­допоміжних установ технологія здійснення пренатального прогнозу. Всі розділи дисертації, а також друковані праці здобувач написала особисто (співавтору публікацій, як керівнику роботи, належить ідея дослідження).
  Апробація результатів дисертації
  Основні положення дисертаційної роботи оприлюднено на науково-практичній конференції Львівського відділення Асоціації акушерів-гінеко­логів України Актуальні питання акушерства та гінекології” (Львів, 2005, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції Актуальні питання сучасного акушерства” (Тернопіль, 2007), І з’їзді перинатологів України (Київ, 2007), пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України (Дніпропет­ровськ, 2008), науково-практичній конференції Актуальные вопросы аку­шерства, гинекологии и перинатологии” (Судак, 2008), науково-прак­тичній конференції Актуальні питання акушерства та гінекології” (Львів, 2009).
  Публікації
  За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових праць (з них 3 у фахових виданнях, затверджених ВАК України), одержано патент на корисну модель №39136.
 • Список литературы:
 • Висновки

  У дисертації наведені результати дослідження особливостей перебігу гестаційного процесу з урахуванням даних доплерометричного вивчення пре- та внутрішньоплацентарного кровоплину у II триместрі вагітності. Теоретичне узагальнення одержаних результатів являє собою нове вирі­шення наукового завдання, що виявляється у вдосконаленні технології здійснення пренатального прогнозу.
  1. В нормі до кінця II триместру вагітності спіральні артерії перебудо­вуються в матково-плацентарні судини і в басейні маткової артерії форму­ється низькорезистентний кровоплин. При розладах гестаційної трансфор­мації матково-плацентарного кровообігу показники судинної резистент­но­сті в судинах плацентарного ложа перевищують такі, при нескладненому перебігу вагітності на 27-33%.
  2. У 34% вагітних з високим плацентарним опором плину крові, переважно у 32-34 тиж, спостерігається розвиток гестаційної гіпертензії, обумовленої гіперфункцією міокарду, збільшенням об’ємних показників серцевої діяльності материнського організму. Остання є компенсаторною реакцією, яка направлена на посилення припливу крові до плацентарного ложа матки та покращення оксигенації плода.
  3. У 72% випадків при розладах гестаційної перебудови кровообігу у функціональній підсистемі мати-плацентарне ложе матки спостерігається затримка формування низькорезистентної судинної системи в плодовому басейні. При цьому в кінці II триместру вагітності ПІ в АСВ перевищує норму на 24%, КШК характеризуються стабільним зниженням діастолі­ного компоненту.
  4. Порушення плодово-плацентарного кровоплину спостерігаються у 75% вагітних із утрудненням формування низькорезистентної судинної системи в плодовій частині плаценти. При цьому у 63% випадків розвива­ється субкомпенсований дистрес плода. Індекси судинної резистентності у АП перевищують нормативні вели­чи­ни на 17-24%. БПП складає 5,3±0,6 балів. Ведення вагітності в цих випад­ках передбачає проведення моніторингу основних біопараметрів плода.
  5. У 37% випадків наявність високого судинного опору плаценти обу­мовлює критичні порушення кровоплину в АП. При доплерографії реєстру­ється відсутність діастолічного компоненту чи реверсний кровоплин. Як правило, ультразвукова плацентографія виявляє затримку розвитку плаценти, фетометрія асиметричну форму ЗРП, БПП складає 3,1±0,3бали. В цих випадках показане термінове оперативне розродження.
  6. Дослідження пре- та внутрішньоплацентарного кровоплину у II три­местрі вагітності дозволяє прогнозувати особливості становлення гемо­ди­намічних процесів в ФСМПП, виникнення різних ускладнень гестаційного процесу (гіпертензивних розладів, плацентарної дисфункції, дистресу плода, ЗРП). Останнє дає можливість своєчасно здійснити профілактично-ліку­вальні заходи, вибрати оптимальну лікарську тактику ведення вагітності, забезпечити сприятливі перинатальні наслідки.
  Практичні рекомендації
  1. В кінці II триместру вагітності (21-24 тиж) доцільно проводити скри­нінгове доплерометричне дослідження кровоплину в судинах плацентарного ложа матки. При наявності високого плацентарного опору плину крові, слід отримати інформацію про величину ПІ в АСВ.
  2. Утруднене формування низькорезистентної судинної системи в плодовій частині плаценти у 75% випадків обумовлює розлади плодово-плацентарного кровоплину, виникнення різних ускладнень гестаційного процесу (плацентарної дисфункції, дистресу плода, ЗРП). Ведення вагітно­сті в цих випадках передбачає динамічне спостереження за станом плода.  Список використаних джерел
  1. Абрамченко В. В. Клиническая перинатология / В. В. Абрамченко -СПб.: ИАГ РАМН им. Д. О. Отта, 1996. 240 с.
  2. Агеева М. И. Допплерометрические исследования в акушерской прак­тике / М. И. Агеева М.: Издательский дом Видар-М, 2000. 112 с.
  3. Агеева М. И. Диагностические критерии актокардиографии в оценке степени тяжести хронической внутриутробной гипоксии плода / М. И. Агеева, Е. Е. Малахова, В. В. Митьков // Ультразвуковая и функти­она­льная диагностика. 2002. №1. С. 38-44.
  4. Айламазян Э. К. Акушерство. Учебник для студентов медицинских институтов / Э. К. Айламазян СПб.: Специальная література”, 1997.- Библиогр: с. 232-237.
  5. Актуальные вопросы патологии / Под ред. И. С. Сидоровой, Т. К. Шевченко Ташкент: изд-во. им. Ибн-Сины, 1991. 184 с.
  6. Акушерство и гинекология: Пер. с англ., доп. / Гл. ред. Г. М. Савельева.- М. ГЭОТАР Медицина, 1998. 719 с.
  7. Акушерство от десяти учителей. Пер с англ. / Под ред. С. Кэмпбела, К. Лиза. М.: МИА, 2004. 464 с.
  8. Акушерство: Учебник / Г. М. Савельева, В. И. Кулаков, А. Н. Стри­жа­ков [и др.]; Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000. 816 с.
  9. Анастасьева В. Г. Синдром задержки внутриутробного развития плода / В. Г. Анастасьева // Руководство для врачей и студентов медицин­с­ких ВУЗов / Под ред. проф. Н. В. Анастасьевой. Новосибирск, 1996. 162 с.
  10. Анастасьева В. Г. Морфофункциональные нарушения фетоплацентар-ного комплекса при плацентарной недостаточности / В. Г. Анаста­сьева Новосибирск, 1997. 505 с.
  11. Ариас Ф. Беременность и роды высокого риска: Пер. с англ. / Ф. Ариас М.: Медицина, 1989. 656 с.
  12. Барковский Д. Е. Комплексная оценка состояния фетоплацентарной системы при хронической фетоплацентарной недостаточности / Д. Е. Барковский, О. И. Бачурина // Запорожский медицинский журнал. -2005.-№1(28).-С. 38-40.
  13. Боуэр С. Допплеровское ультразвуковое исследование как компонент предродового обследования: прогнозирование преэклампсии и внутриматочного замедления роста плода / С. Боуэр, К. Шухтер, С. Кэмпбэлл // Токсикоз беременных: сб. рефератов: Пер. с англ./ Под ред. А. И. Трещинского. Киев, 1995. С. 30-31.
  14. Бунин А. Т. Акушерская тактика в зависимости от показателей кар­диотокографии при различных нарушениях маточно-плацентар­ного и плодово-плацентарного кровотока / А. Т. Бунин, И. Ю. Савченко // Акушерство и гинекология. 1994. №5. С.8-11.
  15. Бурдули Г. М. Репродуктивные потери / Г. М. Бурдули, О. Г. Фролова -М.: Триада-Х, 1997. 190 с.
  16. Буткова O. I. Оцінка стану плода у жінок з внутрішньоутробною загибеллю плода в минулому за допомогою фетального моніторингу серцевого ритму / О. І. Буткова // Вісник наукових досліджень. 2003.-№1.- С.70-72.
  17. Бычков В. И. Диагностика и лечение хронической фетоплацентарной недостаточности / В. И. Бычков, Е. Е. Образцова, С. В. Шамарин // Акушерство и гинекология. 1999. №6. С.3-6.
  18. Ведение беременности и родов при фетоплацентарной недостаточ­но­сти / Под ред. Ю. С. Паращука, О. В. Грищенко Харьков: Торнадо, 2001.-116 с.
  19. Венцковский Б. М. Проблемы материнства и детства / Б. М. Венцков­ский // Медицина Украины. 1995. №1. С. 9-10.
  20. Венцковский Б. М. Плацентарная недостаточность / Б. М. Венцков­ский, В. Г. Жегулович // Неотложное акушерство / Под редакцией Г. К. Степанковской, Б. М. Венцковского. К.: Здоров’я, 1994. С. 62-85.
  21. Волощук И. Н. Патология спиральных артерий матки и ее значение в патогенезе нарушений маточно-плацентарного кровообращения / И. Н. Волощук // Вестник АМН СССР. 1991. №5. С. 22-26.
  22. Воронин К. В. Прогнозирование состояния плода при осложнённом течении беременности: возможности кардиотокографии и оценки дыхательной активности плода / К. В. Воронин, В. А. Потапов, Ю. И. Пустовойтенко // Акушерство и гинекология. 1995. №4. С. 36-38.
  23. Воскресенский С. Л. Оценка состояния плода. Учебное пособие / С. Л. Воскресенский Мн.: Книжный Дом, 2004. 304 с.
  24. Генералов С. И. Прогнозирование, диагностика и лечение нарушений в системе мать-плацента-плод при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: Дис....докт. мед. наук / С. И. Генералов Донецк, 1990. 333 с.
  25. Голубев В. А. Клиническое значение антенатальной кардио­токо­графии / В. А. Голубев // Акушерство и гинекология. 1990. №5. С. 6-8.
  26. Горячев В.В. Хроническая плацентарная недостаточность и гипотро-. фия плода / В. В. Горячев Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1990. 119 с.
  27. Григорян В. В. Кардиомониторный контроль при гипоксии плода с использованием кислородного теста / В. В. Григорян, О. Ф. Саядян, Н. А. Воканян // Экспериментальная и клиническая медицина. 1990. -Т.ЗО, №5. С. 27-32.
  28. Грищенко В. И. Совершенствование диагностики и терапии перината­льной патологии / В. И. Грищенко, Н. А. Щербина // Акушерство и гинекология. 1990. №10. С. 3-6.
  29. Грищенко В. И. Состояние и проблемы современной перинатальной медицины / В. И. Грищенко, Н. А. Щербина // Харьковский медицинс­кий журнал. 1996. № 1-2. С. 3-6.
  30. Гудмундссон С. Значение допплерометрии при ведении беременных с подозрением на внутриутробную задержку развития плода / С. Гудмундссон // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гине коло­гии и педиатрии. 1994. №1. С. 15-25.
  31. Данилов С. А. Комплексная ультразвуковая оценка состояния не­родившегося ребенка во второй половине беременности. Новые техно­логии охраны здоровья семьи / С. А. Данилов // Сборник научных трудов посвященных 65-летию со дня рождения основателя института В. Н. Городкова. Иваново, 1997. С. 208-213.
  32. Демидов В. Н. Ультразвуковая плацентография / В. Н. Демидов // Акушерство и гинекология. 1981. №11. С. 55-57.
  33. Демидов В. Н. Автоматизированная кардиотокография при оценке состояния плода во время беременности / В. Н. Демидов, Б. Е. Розенфельд // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 1994. №2. С. 87-95.
  34. Демидов В. Н. Антенатальная диагностика состояния плода / В. Н. Демидов, В. А. Бахарев, Н. Д. Фанченко // Акушерство и гинекология. -1994.-№4.-С. 31-33.
  35. Демидов В. Н. Определение двигательной активности плода для оценки выраженности нарушения его состояния во время беремен­ности / В. Н. Демидов, А. В. Логвиненко, И. К. Сигизбаева // Акушер­ство и гинекология. 1984.-№1.-С. 15-18.
  36. Демидов В. Н. Клиническое значение некоторых трудно интерпре­тиру­емых и редко выявляемых кардиотокограмм во время беремен­ности / В. Н. Демидов, А. В. Логвиненко, И. К. Сигизбаева // Акушер­ство и гинекология. 1987. №1. С. 15-19.
  37. Демидов В. Н. Новый простой способ ультразвуковой диагностики гипотрофии плода / В. Н. Демидов, Б. Е. Розенфельд, О. Ю. Огай // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. -2001. -№3.- С. 180-185.
  38. Демина Т. Н. Профилактика фетоплацентарной недостаточности и тромбофилических осложнений у беременных с антифосфолипидным синдромом / Т. Н. Демина, К. В. Чайка // Репродуктивное здоровье женщины. 2005. №2(22). С. 47-52.
  39. Демченко Е. Ю. Течение и исход беременности, состояние централь­ной и маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики у женщин с гипертензивными нарушениями: Дис.... канд. мед. наук / Е. Ю. Демченко -М., 1996.-177 с.
  40. Діагностика та лікування плацентарної недостатності (методичні рекомендації) / Б. М. Венцківський, В. М. Запорожан, А. В. Заболотна [та ін.]. Київ: Київський університет, 2004. 23 с.
  41. Диагностика нарушений состояния плода в родах с помощью компью­терной кардиотокографии / Е. А. Чернуха, А. З. Хасин, Ю. Н. Задо­рожный [и др.] // Акушерство и гинекология. 1991. №9. С. 38-41.
  42. Диагностическое значение комплексной оценки функционального состояния плода в прогнозировании течения периода новорожден­ности / Б. А. Федоров, О. Г. Максимова, В. А. Конечних [и др.] // Ультразвуковая диагностика. 1996. №3. С. 67.
  43. Дуда И. В. Клиническое акушерство / И. В. Дуда, В. И. Дуда Минск: Вышейшая школа, 1997. 605 с.
  44. Дудка С. В. Диагностика и лечение недостаточности маточно-плацен­тарного кровообращения при артериальной гипертензии у матери: Дис....канд. мед. наук / С. В. Дудка Киев, 1990. 187 с.
  45. Духина Т. А. Ультразвуковая допплерометрия в динамике первого триместра беременности: Автореф. дисс....канд. мед. наук / T. A. Духина -M.-2001.-24c.
  46. Задорожная Е. Б. Материнско-плодовые взаимоотношения и коррек­ция их нарушений у беременных с артериальной гипо- и випер­тен­зией: Дис..докт. мед. наук / Е. Б. Задорожная Одесса, 1990. 349 с.
  47. Запорожан В. М. Акушерство і гінекологія: Навчальний посібник. Спільне українсько-американське видання / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський К.: Здоров’я, 1996. 240 с.
  48. Зарубина Е. Н. Современные подходы к лечению хронической фето­плацентарной недостаточности / Ё. Н. Зарубина, О. А. Бермишева, А. А. Смирнова // Актовегин. Новые аспекты клинического применения: Сб. статей. Москва, 2002. С. 174-179.
  49. Зелинский А. А. Антенатальная кардиотокография / А. А. Зелинский, Л. Б. Маркин, Л. В. Мних Одесса: ОКФА, 2001. 176 с.
  50. Калашникова Е. П. Клинико-морфологические аспекты плацентарной недостаточности / Е. П. Калашникова // Архив патологии. 1988. Т.5, вып.5.-С. 99-105.
  51. Калашникова Е. П., Эхоморфологическое исследование плаценты при гипотрофии плода / Е. П. Калашникова, З. Д. Александрова // Гипотрофия плода и новорожденного: Сб. статей. Ашхабад, 1989. -С. 52-56.
  52. Клінічна допплерівська ультрасонографія / За ред. П. Л. Аллана, П. А. Даббінса, М. А. Позняка [та ін.]: Пер. з англ. Львів: Медицина світу, 2001. -С. 259-273.
  53. Клінічні аспекти сучасної перинатології: навчально-методичний посібник. Книга І/За ред. Ю. П. Вдовиченка. Київ, 2005. 136 с.
  54. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / Под ред. В. В. Митькова, М. В. Медведева. М.: Видар, 1996. Т.2. 400 с.
  55. Клинические лекции по акушерству и гинекологии / Под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, Л. Д. Белоцерковцевой. М.: Медицина, 2000.-379 с.
  56. Кокашвили Х. Б. Прогнозирование и диагностика плацентарной недостаточности в ранние сроки беременности: Автореф. дис....канд. мед. наук / Х. Б. Кокашвили Москва, 2002. 26 с.
  57. Кузнецов М. И. Оценка дыхательных движений плода при эхографи­ческом исследовании с использованием М-режима сканирования / М. И. Кузнецов // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гине коло­гии и педиатрии. 2001. №1. С. 48-50.
  58. Кузнецов М. И. Анализ результатов 3-летнего применения шкалы определения плацентарной недостаточности и шкалы реактивности сердечно-сосудистой системы плода во время родов / М. И. Кузнецов, В. Ф. Ордынский, А. В. Васильев // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 2000. №2. С. 113-123.
  59. Кулаков В. И. Наблюдение за состоянием плода в современной пери­натологии / В. И. Кулаков, В. А. Голубев // Акушерство и гинемо­логия. 1990. №8. С. 3-5.
  60. Кулаков В. И. Диагностическая значимость кардиомониторинга у женщин с угрозой развития дистресса плода / В. И. Кулаков, Е. Н. Зарубина, В. Ф. Кузин // Акушерство и гинекология. 1993. №4. С. 24-27.
  61. Курманавичюс Ю. Ю. Диагностика внутриутробного страдания плода путем оценки его дыхательной и двигательной активности / Ю. Ю. Курманавичюс, А. В. Венцкаускас, Н. П. Алишкаускас // Акушерство и гинекология. 1984. №6. С. 42-44.
  62. Курманавичюс Ю. Значение децелераций серцебиения плода при проведении бесстресового теста / Ю. Курманавичюс, П. Сладкявичюс, Н. Алишкаускас // Применение кардиотокографии в акушерской практике. Вильнюс, 1984. №7. С. 21-22.
  63. Логвиненко А. В. Допплерометрия сосудов матки, пуповины и плода в III триместре нормально развивающейся беременности / А. В. Логви­ненко // Акушерство и гинекология. 1990. №9. -C.I 8-22.
  64. Логвиненко А. В. Регистрация дыхательных движений плода на основании изучения перемещения околоплодных вод в его трахее с использованием эффекта Допплера / А. В. Логвйненко // Акушерство и гинекология. 1990. №7. С. 38-41.
  65. Логвйненко А. В. Изменение двигательной активности плода в III / триместре при физиологическом течении беременности / А. В. Логвйненко, И. К. Сигизбаева // Акушерство и гинекология. 1984. -№6. С. 46-48.
  66. Маляр В. А. Комплексна оцінка життєзабезпечення плода / В. А. Маляр, Ю. О. Дмитроченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1997. -№1.-С. 86-88.
  67. Манухин И.Б. Профилактика репродуктивных потерь / И. Б. Манухин, В. В. Рыжков, Г. Н. Федосова Ставрополь: Ставрополье, 1999. 239 с.
  68. Маркін Л. Б. Біофізичний моніторинг при веденні переношеної вагітності / Л. Б. Маркін // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1991. №5. С. 44-46.
  69. Маркін Л. Б. Диференційований підхід до корекції гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід при синдромі фетоплацен­тарної недостатності / Л. Б. Маркін, К. Л. Шатилович // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2006. №1. С. 67-72.
  70. Маркин Л. Б. Современные методы диагностики состояния плода / Л. Б. Маркин, Н. Г. Богдашкин, Ю. С. Паращук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1990. -№1. С. 39-41.
  71. Маркін Л. Б. Біофізичний моніторинг плода / Л. Б. Маркін, Б. М. Венцківский, К. В. Воронін Львів: Світ, 1993. 68 с.
  72. Маркин Л. Б. Мониторные системы в родовспоможении / Л. Б. Маркин, М. П. Павловський, А. П. Либерзон К.: Здоров’я, 1992. 158 с.
  73. Маркин Л. Б. Мониторные системы в родовспомогательных учрежде­ниях / Л. Б. Маркин, А. Г. Тищенко, А. П. Либерзон // Новости меди­цинской техники. 1993. Вып. 4. С. 6-7.
  74. Медведев М. В. Допплерометрия в акушерской практике / М. В. Медведев // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 1992.-№1.-С. 101-109.
  75. Медведев М. В. Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока: Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / М. В. Медведев М.: Видар, 1996. 386 с.
  76. Медведев М. В. Ультразвуковая фетометрия: справочные таблицы и нормограмы (3-е изд. доп.) / М. В. Медведев М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 2003. 80 с.
  77. Медведев М. В. Задержка внутриутробного развития плода / М. В. Медведев, Е. В. Юдина -М.: РАВУЗДПГ, 1998.-208 с.
  78. Медведев М. В. Допплерография в акушерстве / М. В. Медведев, А. Курьяк, Е. В. Юдина М.: РАВУЗДПГ, 1998. 168 с.
  79. Медведев М. В. О патогенезе децелераций в антенатальном периоде / М. В. Медведев, А. Н. Стрижаков, М. И. Агеева // Акушерство и гинекология. 1991. -№12. -С. 18-23.
  80. Милованов А. П. Функциональная морфология и механизмы регуля­ции маточно-плацентарного кровообращения / А. П. Милованов // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. 1997. №3.- С. 109-113.
  81. Милованов А. П. Патология системы мать-плацента-плод / А. П. Милованов М.: Медицина. 1999. 446 с.
  82. Милованов А. П. Основные патогенетические механизмы хроничес­кой плацентарной недостаточности / А. П. Милованов, К. И. Фокин, Е. В. Рогова // Архив патологии. 1995. №4. С. 11-16.
  83. Милованов А. П. Гистофизиология плацентарно-маточной области / А. П. Милованов, И. Г. Шатилова, М. Кадыров // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. 1997. №2.- С. 38-44.
  84. Михеенко Г. А. Особенности кровообращения в системе мать-плацента-плод при артериальной гипотензии / Г. А. Михеенко // Акушерство и гинекология. 1999. №5. С. 28-31.
  85. Морфологические особенности ультразвуковых критериев стадии зрелости плаценты при физиологическом течении беременности / А. П. Милованов, М. А. Фукс, М. Л. Чехонацкая [и др.] // Акушерство и гинекология. 1990. №5. С. 19-23.
  86. Морфофункциональные нарушения маточно-плацентарного кровотока при множественных миомах матки / А. П. Милованов, И. С. Сидорова, О. И. Трущина [и др.] // Архив патологии. 1998. №5. С. 23-29.
  87. Мурашко Л. Е. Перинатальные исходы при хронической плацентар­ной недостаточности / Л. Е. Мурашко, Ф. С. Бадаева // Акушерство и гинекология. 1996. №4. С. 43-45.
  88. Нагорна В. Ф. Структурні зміни спіральних артерій у вагітних груп ризику з розвитку гестозу / В. Ф. Нагорна, А. А. Зелінська, Т. Д. Задорожна // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1996. №12. С. 69-71.
  89. Нестерова А. А. Тесты функциональной диагностики состояния плода / А. А. Нестерова // Акушерство и гинекология. 1980. №12. С. 19-21.
  90. Панина О. Б. Гемодинамические особенности системы мать-плацента-плод в ранние сроки беременности / О. Б. Панина // Акушерство и гинекология. 2000. №3. С. 17-21.
  91. Парашук Ю. С. Діагностика фетоплацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії вагітних за допомогою магніторезонансної томографії / Ю. С. Паращук, І. М. Меренкова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 1997. №4. С. 66-69.
  92. Перинатология / З. М Дубосарська, Б. М Венцківський, Р. В. Богатирьова [та ін.]- К.: Вища школа, 1998. 335 с.
  93. Пестрикова Т. Ю. Ведение беременности и родов высокого риска / Т. Ю. Пестрикова, Г. В. Чижова, М. И. Петричко М.: Сувенир, 1994. 287 с.
  94. Плацентарная недостаточность / Г. М. Савельева, М. В. Федорова, П. А. Клименко [та ін.].- М.: Медицина, 1991. 276 с.
  95. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение: Учебное пособие / О. Н. Аржанова, Н. Г. Кошелева, Т. Г. Ковалева [и др.]. СПб.: Нормед-Издат, 2002. 31 с.
  96. Полубенцев Д. Ю. Особенности фетоплацентарного кровотока в родах / Д. Ю. Полубенцев, И. С. Сидорова, И. О. Макаров // Акушерство и гинекология. 1991. №8. С. 51-52.
  97. Прогноз позднего гестоза и задержки роста плода по данным допплерометрии / М. Б. Охапкин, А. Р. Слепцов, Н. И. Белов [и др.] // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. -1993.-№1.-С. 44-46.
  98. Радзинский В. Е. Особенности развития плацентарной недостаточ­ности при акушерской и экстрагенитальной патологии: Автореф. дисс....докт. мед. наук / Радзинский В. Е. Ленинград. 1985. 40 с.
  99. Розенфельд Б. Е. Роль допплерометрии в оценке состояния плода во время беременности / Б. Е. Розенфельд // Ультразвуковая диагностика. 1995. -№3.- С. 21-26.
  100. Рыжова И. А. Комплексная оценка состояния плода при сочетанном позднем токсикозе / И. А. Рыжова, Т. И. Семке // Гестозы. Влияние на мать, плаценту, плод. М., 1989. С. 51-53.
  101. Савельева Г. М. Перинатальная охрана плода и новорожденного // Заболевания плода и новорожденного / Г. М.Савельева М., 1987. С. 3-8.
  102. Савельева Г. М. Современные аспекты перинатологии / Г. М. Савельева // Акушерство и гинекология. 1994. №6. С. 12-15.
  103. Савельева Г. М. Акушерский стационар / Г. М. Савельева, В. Н. Серов, Т. Н. Старостина М.: Медицина, 1984. 205 с.
  104. Савченко И. Ю. Акушерская тактика при плацентарной недостаточности с нарушением плодово-плацентарного кровотока: Автореф. дис.... канд. мед. наук / И. Ю. Савченко М., 1992.
  105. Савченков Ю. И. Очерки физиологии и морфологии функциональной системы мать-плод / Ю. И. Савченков, К. С. Любынцев М.: Медицина, 1980.-254 с.
  106. Садаускас В. М. Значение кардиотокографии в комплексном исследо­вании антенатального состояния плода / В. М. Садаускас, С. С. Пуоджюс, А. И. Фабиенавичюс // Вопросы охраны материнства и детства. 1980. №1. С. 62-64.
  107. Серов В. Н. Практическое акушерство: Руководство для врачей / В. Н. Серов, А. Н. Стрижаков, С. А. Маркин М.: Медицина, 1989. 512 с.
  108. Сидорова И. С. Определение состояния плода на основании оценки его биофизического профиля / И. С. Сидорова, И. О. Макаров // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 1992. -№1.- С. 93-100.
  109. Сидорова И. С. Акушерские факторы гипоксических повреждений плода и тактика родоразрешения / И. С. Сидорова, И. О. Макаров // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 1995. Т.40, №3. -С.13-18.
  110. Сидорова И. С. Фетоплацентарная недостаточность. Клинико-диаг­но­стические аспекты / И. С. Сидорова, И. О. Макаров М.: Знание-М, 2000. 127 с.
  111. Сигизбаева И. К. Оценка состояния плода при патологически измененной кардиотокограмме и нормальной допплерометрии / И. К. Сигизбаева, М. А. Воронкова // Ультразвуковая диагностика. 1997. -№2.-С. 37.
  112. Сигизбаева И. К. Диагностическое значение децелераций при отсутствии хронического нарушения состояния плода во время беременности / И. К. Сигизбаева, А. В. Логвиненко, Н. А. Иванова // Вопросы охраны материнства и детства. 1986. №5. С. 73.
  113. Сичинава Л. Г. Биофизический профиль плода у беременных с ОПГ-гестозом / Л. Г. Сичинава, О. Т. Шраер // Акушерство и гинекология. -1990.-№8.-С. 20-23.
  114. Сичинава Л. Г. Биофизическая активность плода в родах и при ОПГ-гестозе / Л. Г. Сичинава, О. Т. Шраер // Акушерство и гинекология. -1992.-№1.-С. 27-30.
  115. Сорокина С. Э. Оценка состояния глубоконедоношенного плода. II. Допплерометрическое исследование фетоплацентарного кровотока / С. Э. Сорокина, С. Л. Воскресенский // Ультразвуковая диагностика. -1995. -№3.- С. 27-32.
  116. Степанківська Г. К. Ведення вагітності та пологів з високим ступенем ризику / Г. К. Степанківська // Педіатрія, акушерство та гінекологія. -1985. №5. -С. 35-39.
  117. Стрижаков А. Н. Значение допплерометрии маточно-плацентарного кровотока в выборе рациональной тактики ведения беременности и метода родоразрешения / А. Н. Стрижаков, А. Т. Бунин, М. В. Медве­дев // Акушерство и гинекология. 1989. №3. С. 23-25.
  118. Стрижаков А. Н. Анатомо-функциональные особенности гемодинами-ки в системе мать-плацента-плод / А. Н. Стрижаков, Г. А. Григорян // Акушерство и гинекология. 1990. №5. С. 11-13.
  119. Стрижаков А. Н. Сравнительная оценка данных допплерометрии при критическом состоянии плодово-плацентарного кровотока / А. Н. Стрижаков, А. Т. Бунин, М.В. Медведев // Акушерство и гинекология. -1990.-№4.-С. 3-6.
  120. Стрижаков А. Н. Информативность допплерометрии в прогнозирова­нии возникновения гестозов и задержки развития плода / А. Н. Стрижаков, А. Т. Бунин, М. В. Медведев // Акушерство и гинемо­ло­гия. -1990.-№7.-С. 12-15.
  121. Стрижаков А. Н. Антенатальная кардиология / А. Н. Стрижаков, А. Т. Бунин, М. В. Медведев М., 1991.-421 с.
  122. Стрижаков А. Н. Ультразвуковая диагностика в акушерской клинике / А. Н. Стрижаков, А. Т. Бунин, М. В. Медведев М.: Медицина, 1990. -306 с.
  123. Стрижаков А. Н. Становление внутриплацентарного кровообращения при физиологической беременности / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Л. Г. Ковалёва // Акушерство и гинекология. 1996. №2. С. 16-21.
  124. Стрижаков А. Н. Допплерометрическое и допплероэхографическое изучение характера и этапности на
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины