Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків−солдатІВ строкової служби та студентів 18−20 років : Динамика изменений антропометрических и рентгенокардиометричных показателей у юношей-солдат срочной службы и студентов 18-20 лет

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків−солдатІВ строкової служби та студентів 18−20 років
 • Альтернативное название:
 • Динамика изменений антропометрических и рентгенокардиометричных показателей у юношей-солдат срочной службы и студентов 18-20 лет
 • Кол-во страниц:
 • 176
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. м. і. пирогова
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
  ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ім. м. і. пирогова

  На правах рукопису

  Гордійчук Світлана Вікторівна

  УДК: 613.97: 616-071.3(477.42)

  Динаміка змін антропометричних
  та рентгенокардіометричних показників у юнаків−солдатІВ строкової служби та студентів
  18−20 років

  14.03.01 нормальна анатомія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата біологічних наук


  Науковий керівник:
  Гумінський Юрій Йосипович
  доктор медичних наук, професор
  Вінниця 2009

  зміст

  стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  5
  Вступ.


  6
  Розділ 1. Огляд літератури


  12
  1.1. Сучасні погляди на екзогенні та ендогенні фактори впливу на фізичний розвиток у юнацькому віці .....
  1.2. Динаміка змін антропометричних та конституційних показників у юнацькому віці
  1.3. Взаємозв’язки антропометричних та конституційних характеристик організму й рентгенокардіометричних параметрів
  1.4. Характеристика психофізіологічних особливостей у юнацькому віці ...
  12

  19

  27

  34

  Розділ 2. Загальна методика й основні методи дослідження  39
  2.1. Загальна методика та об’єкти дослідження...
  2.2. Методи дослідження ...
  2.2.1. Антропометричні дослідження.
  2.2.2. Визначення соматотипу.
  2.2.3. Визначення компонентного складу маси тіла.
  2.2.4. Методи індивідуальної оцінки фізичного розвитку
  2.2.5. Рентгенологічне дослідження ..
  2.2.6. Математичні методи дослідження  39
  41
  41
  44
  45
  47
  48
  50
  Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ та рентгеноКАРДІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ ТА ЮНАКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ..
  3.1. Значення тотальних, поздовжніх, поперечних та обхватних розмірів тіла .
  3.2. Характеристика соматотипів та показників гармонійності фізичного розвитку .
  3.3. Аналіз компонентного складу маси тіла
  3.4. Рентгенокардіометричні показники

  52

  52

  62
  64
  65
  Розділ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ та рентгеноКаРДІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У СТУДЕНТІВ ТА ЮНАКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ через рік дослідження .
  70
  4.1. Значення тотальних, поздовжніх, поперечних та обхватних розмірів тіла .
  4.2. Характеристика соматотипів та показників гармонійності фізичного розвитку .
  4.3. Аналіз компонентного складу маси тіла
  4.4. Рентгенокардіометричні показники
  70

  80
  83
  84
  Розділ 5. Порівняльна характеристика змін АНТРОПОМЕТРИЧНИХ та рентгеноКаРДІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У СТУДЕНТІВ ТА ЮНАКІВ−солдатів
  5.1. Зміни тотальних, поздовжніх, поперечних, обхватних розмірів тіла та товщини шкірно-жирових складок .
  5.2. Характеристика соматотипів та показників гармонійності фізичного розвитку
  5.3 Аналіз компонентного складу маси тіла ..
  5.4. Рентгенокардіометричні показники .

  89

  89


  121
  127
  128
  Розділ 6. Аналіз й узагальнення результатів досліджень ...
  131
  Висновки


  145
  Список використаних джерел ..


  147

  Додаток А. Антропометричні показники у юнаків-солдатів та студентів на початку та після першого року дослідження.
  177
  Додаток Б. Кореляційні зв’язки лінійних розмірів серця з антропометричними та соматотипологічними показниками...  195
  Додаток В. Акти впровадження


  205

  D жировий компонент маси тіла
  F ендоморфний компонент соматотипу
  ІМТ індекс маси тіла
  ІСД − індекс статевого диморфізму
  L ектоморфний компонент соматотипу
  М мезоморфний компонент соматотипу
  МК м’язовий компонент маси тіла
  О кістковий компонент маси тіла
  р показник достовірності різниці між групами, що досліджувались
  Q косий діаметр серця
  SO1 вибірка юнаків-солдатів на початку дослідження
  SO2 вибірка юнаків-солдатів через рік дослідження
  ST1 вибірка юнаків-студентів на початку дослідження
  ST2 вибірка юнаків-студентів через рік дослідження
  SH показник ширини серця
  ХЕН − хронічна енергетична недостатність
  Актуальність теми. Важливим показником нормальної адаптації організму до умов зовнішнього середовища, як це добре відомо, є стан фізичного та психічного здоров’я людини [1, 2, 3, 4, 5]. З сучасних позицій системного підходу здоров’я складна, якісно неоднорідна система відкритого типу, під якою розуміють сукупність індивідуальних показників, що характеризують життєздатність суспільства та його можливість подальшого соціально-економічного розвитку [6].
  Для того, щоб оцінити стан здоров’я окремого індивіда, необхідно мати уявлення про ті показники, які можуть вважатись нормальними саме для нього. Отже, антропометричні параметри, що характеризують фізичний розвиток, інтенсивність ростових процесів та рівень морфофункціональної зрілості є основними для оцінки стану здоров’я в будь якому віці [7]. Лише таким чином можливо стандартизувати оптимальність й гармонійність розвитку людини [8]. З розробкою теоретичних основ проблеми нормативних показників пов’язують прогрес у вирішенні таких актуальних проблем медицини, як визначення рівня працездатності організму та її тривалості, нормування навантажень, виявлення прихованих можливостей організму та патологічних його змін [9, 10, 11]. Проте сучасний рівень розробки цієї проблеми далекий від рівня її важливості для практики та теорії медичної та біологічної науки [12].
  В останні роки продовжують з’являтися роботи, присвячені зв’язку антропометричних та соматотипологічних показників з морфологічними особливостями окремих органів та систем [13, 14, 15], зокрема з параметрами серцево-судинної системи [16, 17, 18, 19, 20], тому що в залежності від віку змінюється форма, положення, лінійні, масові, об’ємні та інші параметри серця.
  Однак, більшість робіт, присвячених зв’язку окремих конституційних параметрів з розмірами серця, проводилась на контингенті здорових осіб підліткового, юнацького та зрілого віку без урахування індивідуальних змін конкретного організму в часі.
  З іншого боку, досить часто постає питання адекватності застосування антропометричних показників здорової людини, що отримані при вивченні окремих популяційних груп, для всього населення України, чи є необхідність мати нормативні критерії на регіональному рівні [21]. Однак проведені в межах України дослідження, що характеризують фізичний розвиток, свідчать про етнічну та територіальну диференціацію різних груп населення, пов’язану з гене­тич­ними, біогеохімічними та соціально-економічними харак­те­ристиками тери­то­рії. Такі дослідження були проведенні на контингенті осіб дитячого, під­літ­кового та юнацького віку на території Вінницького, Хмельницького, Дніпропетровського та інших регіонів [22]. Разом з тим для Поліської етнотериторіальної популяції нормативні критерії фізичного розвитку взагалі відсутні. Незаперечним залишається факт, що неможливо розглядати гармонійність розвитку людини без досліджень різних показників фізичного стану та впливу екзогенних та ендогенних чинників. Останнім часом з’являються дані про стабілізацію процесу акселерації, феномену граціалізації обхватних розмірів у населення різних вікових груп [23,24,25]. Разом з тим, все частіше реєструється дефіцит маси тіла, сповільнення статевого дозрівання, зменшення ростових процесів на всіх стадіях онтогенезу, зниження функціональних мож­ли­востей організму (м’язової сили та життєвої ємкості легень).
  Таким чином, розробка нормативних критеріїв фізичного розвитку для різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропометричних та фізіологічних характеристик організму все більше набуває своєї актуальності, особливо для тих регіонів, де подібні дослідження взагалі не були проведені. Саме тому, встановлення динаміки змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків Житомирської області є актуальним і потребує подальшого вивчення.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи Вінницького національного медич­ного університету ім. М.І. Пирогова Розробка нормативних критеріїв здо­ров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропо­гене­тичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань” (№ державної реєстрації 0103U008992). У її виконанні автором проведені антропометричні виміри, статистична обробка, аналітична інтерпретація та узагальнення результатів, написання статей за темою у фахових виданнях. Тема дисертації затверджена Проблемною комісією „Морфологія людини” МОЗ і АМН України (протокол № 90 від 19 листопада 2008 року).
  Мета і завдання дослідження.
  Мета дослідження встановити динаміку змін антропометричних, соматоти­по­логічних, рентгенокардіометричних параметрів та показників компонентного складу маси тіла і гармонійності фізичного розвитку у практично здорових юнаків віком 1820 років, мешканців Житомирщини в умовах перебування на строковій військовій службі або навчання у медичному закладі ІІІІІ рівня акредитації.
  Завдання дослідження:
  1. Визначити динаміку змін антропометричних, соматотипологічних параметрів у здорових юнаків в умовах проходження строкової військової служби та навчання у медичному закладі протягом 1 року.
  2. Визначити динаміку змін показників компонентного складу маси тіла та гармонійності фізичного розвитку у здорових юнаків в умовах проходження строкової військової служби та навчання у медичному закладі протягом 1 року.
  3. Визначити динаміку змін рентгенокардіометричних параметрів та їх зв’язки з антропометричними, соматотипологічними параметрами, показниками компонентного складу маси тіла і гармонійності фізичного розвитку у здорових юнаків в умовах проходження строкової військової служби та навчання у медичному закладі протягом 1 року.
  4. Визначити відмінності динаміки змін конституційних показників військовослужбовців строкової служби та студентів медичного закладу протягом 1 року.
  Об’єкт дослідження конституціональні показники тіла юнаків.
  Предмет дослідження динаміка змін антропометричних, соматотипологічних, рентгенокардіометричних параметрів, показників компонентного складу маси тіла і гармонійності фізичного розвитку у практично здорових юнаків 1820 років солдатів строкової служби та студентів.
  Методи дослідження: антропометричний, соматотипологічний, визначення компонентного складу маси тіла та індексів гармонійності фізичного розвитку для встановлення особливостей будови тіла; рентгенокардіоморфометричний для встановлення розмірів серця та дослідження соматокардіальних кореляцій; математичний для статистичної обробки отриманих результатів.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на території Житомирщини були проведені лонгітудинальні дослідження, завдяки яким були встановлені нормативні вікові особливості антропометричних, соматометричних та кардіометричних показників та їх взаємозв’язки у юнаків строкової служби та студентів. Встановлено позитивний вплив на гармонійність фізичного розвитку, кардіосоматичних кореляцій в юнацькому віці дозованого фізичного навантаження, адекватного системного харчування та режиму дня.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані у ході дос­лід­ження дані динаміки річних змін антропометричних та рентгенокар­діо­мет­ричних показників та формування гармонійності фізичного розвитку в юнацькому періоді онтогенезу дали можливість розробити нормативні морфофункціональні параметри фізичного розвитку та морфометричні показники серця для юнаків 1820 років Житомирщини. Отримані в ході дослідження результати дозволяють науково обґрунтувати антропометричний підхід для встановлення нормативних параметрів фізичного розвитку, що має значення для проведення в майбутньому комплексного виявлення патологічних відхилень та застосування відповідних оздоровчо-реабілітаційних заходів.
  Отримані результати досліджень впроваджено у навчальний процес кафедр нормальної анатомії, оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного універ­ситету ім.М. І. Пирогова, кафедр нормальної ана­томії, оперативної хірур­гії та топографічної анатомії Буковинського державного ме­дичного університету, кафед­р анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії, Одеського державного медичного університету, Луганського дер­жавного медич­ного університету, Української медичної стоматологічної академії.
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук, здійснено розробку основних практичних положень дисертаційного дослідження, визначено мету та завдання даного дослідження. Автором проведене первинне анкетування, всі антропометричні виміри як на початку дослідження, так і через рік спостереження, самостійно на рентгеноплівці виміряні розміри серця; проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, написано всі розділи дисертації, сформульовано основні положення і висновки. Матеріал роботи повністю відображено в одноосібних наукових статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях.
  У роботах, написаних у співавторстві, автору належать основні ідеї, результати дослідження та їх аналіз.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені на науково-практичній конференції „Клінічна інформатика і телемедицина” (Харків, 2004); ІХ з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Київ, 2007); ХІ ювілейному міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2007); VІ міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Вінниця, 2007); ІІ, V, VІ міжрегіональних науково-практичних конференціях „Актуальні питання сімейної медицини” (Житомир, 2004, 2007, 2008); науково-практичній конференції „Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень (Тернопіль, 2008); IV з’їзді спеціалістів із соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я (Житомир, 2008).

  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, із яких 5 у виданнях, рекомендованих ВАК України, 10 у матеріалах конференцій та конгресів.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичного завдання, яке полягає у встановленні відмін у динаміці річних змін антропометричних, соматотипологічних, рентгенокардіометричних параметрів та показників компонентного складу маси тіла і гармонійності фізичного розвитку у практично здорових юнаків віком 18−20 років, мешканців Житомирщини під впливом різних умов перебування на строковій військовій службі або навчання у медичному закладі ІІ−ІІІ рівнів акредитації.

  1. Динаміка річних змін антропометричних та соматотипологічних показників (при практичній ідентичності на початку дослідження) свідчить про достовірні (р<0,05) річні збільшення антропометричних показників в обох групах спостереження. Однак, порівняно з юнаками-студентами достовірно (р<0,05) більшими річні прирости виявлені в групі юнаків-солдатів (за виключенням: площі поверхні тіла, міжостьового розміру таза, обхвату стопи, шкірно-жирових складок у ділянці грудей та на задній поверхні плеча), у яких також більшим є зростання ендоморфного (до 2,34) та мезоморфного (до 5,6) компонентів соматотипу.
  2. У юнаків-солдатів порівняно з юнаками-студентами відбувається досто­вір­но більше річне зростання жирового (на 1,11 кг) та м’язового (на 8,86 кг) компо­нентів маси тіла. Після року спостереження у юнаків-солдатів індекс маси тіла знаходиться в межах норми, а в групі студентів у 70 % осіб, у студентів особи з хронічною енергетичною недостатністю становлять 30 %. Зміни індексу статевого диморфізму свідчать про відсутність осіб з гінекоморфним типом будови тіла в групі юнаків-солдатів превалює андроморфний тип тілобудови. Зміни показників індексу ширини плечей свідчать, що більшість представників групи студентів мають доліхоморфну будову тіла, а значення середнього показ­ни­ка у вибірці солдатів дає можливість характеризувати будову тіла як мезоморфну.
  3. Зростання значень рентгенокардіометричних показників відмічається в обох групах без достовірних міжгрупових відмінностей протягом всього періоду спостереження. Кореляційні зв’язки рентгенокардіометричних параметрів із антропометричними характеристиками на початку дослідження прямі, середньої сили (r=0,33−0,63) та не мають міжгрупових відмінностей (з ендоморфним 0,40−0,46, мезоморфним 0,41−0,47 компонентами, з показниками компонентного складу маси тіла 0,39−0,53). Після року спостереження в групі солдатів виявлені сильні кореляційні зв’язки (r=0,71−0,72) з міжвертлюговим розміром таза, обхватним розміром передпліччя та товщиною шкірно-жирової складки на передпліччі. Решта кореляцій є якісно більшою (на 6−12 %) у групі юнаків-солдатів.
  4. Встановлено позитивний вплив стандартизованого комплексного фізичного навантаження, регламентованого режиму дня, регулярного харчування протягом року на динаміку змін антропометричних та соматотипологічних параметрів, компонентів складу маси тіла, індексів гармонійності фізичного розвитку, рентгенокардіометричні показники, кардіосоматичні кореляції у практично здорових юнаків віком 18-20 років, мешканців Житомирщини в умовах перебування на строковій військовій службі, або навчання у медичному закладі ІІ−ІІІ рівнів акредитації.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. НиколаевВ. Г. Значение клинической антропологии в прогнозе здоровья человека/ В. Г.Николаев// Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии: труды конференции Красноярск 1992. С.5960.
  2. GibsonG. Flexible Monitoring: Caring for Patients in Lower Cost Settings/ G.Gibson// Hospi. Medica. Int. 1997. №56. P.1113.
  3. RicardoD.R. Body mass index: a scientific evidence-based inquiry/ D.R.Ricardo, C.G.Araujo// Arq. Bras. Cardiol. 2002. Vol.79, №1. P.6178.
  4. An alternative way to individualized medicine: psychological and physical traits of Sasang typology/ H.Chae, I. K.Lyoo, S. J.Lee [et al.]// J.Altern. Complement. Med. 2003. Vol.9, №4. P.519528.
  5. Maldonado-MartinS. Physiological variables to use in the gender comparison in highly trained runners/ S.Maldonado-Martin, I.Mujika, S.Padilla// J.Sports Med. Phys. Fitness. 2004.Vol.44, №1. P.814.
  6. Оценка физического развития детей и подростков: учебное пособие / Е. С.Богомолова [и др.]. Н. Новгород: НГМА, 2006. с. 924.
  7. ШапаренкоП.П. Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей української етнічної групи/ П.П.Шапаренко// Вісник морфології 2006. Т.8, №1. С.339341.
  8. НикитюкБ. А. Теория и практика интегративной антропологии. [Очерки]/ Б. А.Никитюк, В. М.Мороз, Д. Б.Никитюк. К.Винница: Здоров’я, 1998. 301с.
  9. СухаревА. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков/ СухаревА. Г. М.: Медицина, 1991. 272 с.
  10. Кучкин С. Н. Методы оценки уровня здоровья и физической работоспособности/ КучкинС. Н.; ВГИФК. Волгоград, 1994. 104 с.
  11. БезматерныхЛ.Э. Диагностическая эффективность методов количественной оценки индивидуального здоровья/ Л. Э.Безматерных, В.П.Куликов// Физиология человека. 1998. Т.24, №3. С.7985.
  12. Пискун Р. П. К методологическим аспектам интегративной антропологии / Р.П. Пискун, Е. А. Савицкая// Вісник морфології 2004. Т.10, №1. С.218220.
  13. ГунасІ.В. Кореляційні зв’язки ультразвукових лінійних розмірів підшлункової залози та жовчного міхура з антропометричними і соматотипологічними показниками у здорових міських підлітків Подільського регіону України/ І. В.Гунас, Н. В.Бєлік, І. Ю.Іванов,
  В. І.Шевчук// Вісник морфології. 2006. Т.12, №1. С.7884.
  14. ГудзевичЛ. С. Взаємозв’язок тотальних розмірів тіла з показниками зовнішнього дихання у здорових міських підлітків/ ГудзевичЛ.С. // Biomedical and Biosocial Anthropology. 2004. №2.С.132134.
  15. БєлікН.В. Кореляційні зв’язки ехоморфометричних параметрів печінки з антропометричними показниками у здорових міських підлітків Поділля/ БєлікН. В.// Вісник Вінницького національного медичного університету. 2006. Т.10, №1. С.15.
  16. ВладимироваЯ.Б. Констуциональные особенности строения сердца мужчин юношеского и 1-го зрелого возраста в норме и при гипертрофии левого желудочка/ ВладимироваЯ. Б.// Biomedical and biosocial anthropology. 2004. №2. С.1314.
  17. Соколов А. Я. Функционирование сердечно-сосудистой системи у детей и подростков в зависимости от соматотипа/ А. Я.Соколов, Л.И.Гречкина// Российский педиатрический журнал. 2006. №5. С.3437.
  18. Шапаренко Є. Г. Інформаційні кардіометричні моделі серця, визначені з урахуванням будови тіла, у людей різних вікових груп/ Є. Г.Шапаренко // Вісник морфології. 2005. №11(1). С.128131.
  19. Особливості ультразвукових параметрів роботи серця у здорових міських підлітків різних соматичних типів / І. В.Гунас, П. В.Сарафинюк, О. М.Шаповал, Г. В.Даценко// Материалы симпозиума Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения”: труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И.Георгиевского. Симферополь, 2004. Т.140, Ч.1. С.1215.
  20. ІнджикулянА. А. Основні морфологічні характеристики серця чоловіків зрілого віку залежно від антропометричних показників організму/ А.А.Інджикулян// Медичні перспективи. 2006.№3. С.152155.
  21. Гуминский Ю.И. Принцип пропорциональности сомато-висцеральных соотношений организма человека/ ГуминскийЮ.И.// Морфология. С.-Пб., 2004. №4. С.138139.
  22. Вікові та статеві особливості соматотипу і компонентного складу тіла у практично здорових міських юнаків і дівчат Поділля / [В. М.Мороз, І. В.Сергета, В. Г.Черкасов та ін.] // Вісник морфології. 2007. №13(2).С.385388.
  23. Особенности антропометрических показателей детей старшего школьного возраста г.Челябинска/ [А. Н.Узунова, О. В.Лопатина, С. В.Нерахина и др.]. Педиатрия. 2004. №4. С.8082.
  24. CarterJ. Somatotype and size of elite female basketball players / J.Carter, T.Ackland, D.Kerr // Journal of Sports Sciences. 2005. №23(10). p.157163.
  25.КорепановА.Л. Дифференциальная характеристика морфофункциональных параметров подростков с разным уровнем физического развития /А. Л.Корепанов// Вестник физиотерапии и курортологии. 2007. №2. С.3340.


  26. Zarys antropologii/ JasickiB., PanekS., SikoraP., StołyhwoE.− Warszawa: PWN, 1968. 673 c.
  27. Wolański N. Współzależność i współdziałanie między czynnikami genetycznymi i ekologicznymi w procesie rozwoju ontogenetycznego człowieka/ N.Wolański // Kosmos. 1969. − №5. S.21−28.
  28. Возрастные закономерности изменчивости индивидов в зависимости от пола/ СиндееваЛ. В., ШарайкинаЕ. П., КордоваИ. И., НиколаевВ. Г.// Biomedical and Biosocial Anthropology. 2007. − №9. − С.36−38.
  29. Mięsowicz J. Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju człowieka/ J.Mięsowicz// Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania [red. A.Jaczewski]. Cz.II. Warszawa: WSiP, 1994. − C. 55−80.
  30. MalinowskiA. Antropologia/ MalinowskiA., Strzałko J., − Warszawa-Poznań: PWN, 1985. 553 c.
  31. ВоронцовИ.М. Проблемы охраны и коррекции развития как фундаментальная основа становления онтогенетической медицины и профилактики/ ВоронцовИ. М.// Biomedical and Biosocial Anthropology. 2004. №2. С.1415.
  32. Radochońska A. Ewolucja gatunków / A.Radochońska, Z.Warzybok.− Rzeszów: Wydawnictwo OCDN, 1990. − 81s.
  33. Демографічний розвиток Миколаївської області : вікова та статева антропологія (1789−2006рр.)/ А. Ф.Кісельов, О. І.Цебржинський, А.О.Руденко, І.В. Грищенко// Вісник морфології.− 2007.− №13(2). − С.337−341.
  34. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka/ N.Wolański Warszawa: PWN, 1975, 1983. 708 c.
  35.Shall the anthropometry of physique cast new light on the diagnoses and treatment of eating disorders?/ A.J.Bartsch, A.Brummerhoff, H.Greil, K.J.Neumarker// Eur. Child. Adolesc. Psychiatry. 2003. Vol.12, №1. P.I54164.
  36. Czynniki rozwoju człowieka / [red.Wolański N.]. Warszawa: PWN, 1981. 703 c.
  37. ПуруджанА. Л. К вопросу об интенсивности протекания эпохальных (возрастных) процессов на территории европейской части СССР // А. Л.Пуруджан // Вопросы антропологии. М., 1989. − Вып.65. − С.90−98.
  38. ДерябинВ. Е. К этнической антропологии современных финских и тюркских народов восточно-европейской России. Часть I / В. Е.Дерябин // Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. − М., 1998. − С.14−37.
  39. ХомяковаИ.А. Морфологические особенности строения головы и лица у детей и подростков московского региона. Часть I / И. А.Хомякова, Е. З.Година, Л. В.Задорожная, А. Л.Пурунджан // Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. − М., 1998. − С.95−113.
  40. ПоворознюкВ. В. Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дівчат м.Харкова та області / В. В.Поворознюк, Т. В.Фролова, В. М.Коломенський [та ін.]. // Український медичний альманах. − 2005. − Т.8, №2(додаток).− С.187−188.
  41. Довкілля і здоров’я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14 бер. 2003 р. / Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського, Всеукр. екол. ліга. Т: Укрмедкн., 2003. − 181с.
  42. Клиника и прогнозирование течения гипоталамического синдрома пубертатного периода у мальчиков / О. О.Хижняк., А. В.Косовцова., С. И.Турчина., Б. В.Банников // Эндокринология. 2006. Т.11, №2. С.270.
  43.ХрисанфоваЕ.Н. Антропология/ Е.Н.Хрисанфова, И. В.Перевозчиков. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1991. 319с.
  44. СаливонИ. Детский организм и среда: Формирование физ. типа в разных геохим. регионах БССР / СаливонИ., ПолинаН., МарфинаО. Минск: Наука и техника, 1989. 269 с.
  45. ТегакоЛ. И. Биологическое и социальное в формировании антропологических особенностей: по данным исследования населения Поозерья / Л. И.Тегако, И. И.Саливон, А. И.Микулич Минск: Наука и техника, 1981.286с.
  46. Довкілля і здоров'я: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 27−28 квіт. 2006р. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я.Горбачевського, Всеукр. екол. ліга. Т.: ТДМУ: Укрмедкн. , 2006. 83с.
  47. ИжиковаЕ.А. Этнобиологические особенности подростков 11−17 лет высокогорной зоны Горного Алтая / Е. А.Ижикова, Н. А.Кривова// Электронный журнал "Исследовано в России" 2006. С.113.
  48. Процеси роста и развития детей Центральной Азии / Т. И.Алексеева, В. А.Бацевич, О. В.Ясина, Д.Гумэн // Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. ЧастьI. М., 1998. С.145211.
  49. ГайдукВ. С. Влияние факторов окружающей среды на организм человека и животных: Учеб.-метод. пособие / В. С.Гайдук; Белорус. гос. мед. ун-т, каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. Минск: Изд-во Белорус. гос. мед. ун-та, 2006. 60с.
  50. Особенности физического развития детей, промышлених зон / [Орехов С. Д., Недвецкая В. В., Евец Л. В., Ляликов С. А., Макарчик А. В., Байгот С. И.]// Вопросы антропологии. 1989. Вып.65. С.9098.
  51. СиницынаО. О. Критерии порогового действия химических веществ, загрязняющих различные объекты окружающей среды / О. О.Синицына, Г. Н.Красовский, З. И.Жолдакова // Вестник Российской Академии медицинских наук. М., 2003. №3. С.1723.
  52. СабироваЗ.Ф. Оценка потенциальной опасности для здоровья населения загрязнения окружающей среды / З. Ф.Сабирова, Н. Ф.Фатахова, М. А.Пинигин // Гигиена и санитария: Двухмес. науч.-практ. журн. 2003.№2. С.7476.
  53. Влияния фтора на распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний у детей Полтавской области/ ГригорьеваЛ. П., ГоловкоН. В., НиколишинА. К., ПавленкоЛ. Г. // Фтор. проблеми екології, біології, медицини, гігієни : Мат. наук.- практ. конф. Полтава, 1993. С.2526.
  54. НіколішинА. К. Флюороз зубів / А. К.Ніколішин Полтава, 1999.136с.
  55. Біденко Н. В. Ранній карієс у дітей: стан проблеми в Україні та у світі / Н. В.Біденко // Современная стоматология. 2007. №1. С.6672.
  56. Попова Л. Ю. Влияние антропогенных факторов на состояние здоровья детей, проживающих в регионе с различной экологической нагрузкой / Л. Ю.Попова // Российский педиатрический журнал. 2004. №1. С.3943.
  57. Вплив підвищених концентрацій фтору у воді на структурно-функціональний стан кісткової тканини, зубощелепну систему, антропометричні параметри та фізичний розвиток підлітків / ПоворознюкВ. В., ЖовинськийЕ. Я., БахнарелІ. Н., ВолокО. К. // Український медичний альманах. 2001. Том4. №1. С.137143.
  58. Бондарчук Н. Показники фізичного розвитку студентів Ужгородського національного університету з різних біогеохімічних зон Закарпаття / Бондарчук Н. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004. №2. С.8587.
  59. БарцевичВ. А. Антропологические исследования в Чувашии: морфология тела и хронобиологические показатели / БарцевичВ. А., ПавловскийО. М., ЧижиковТ. П. // Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. ЧастьI. М. 1998. С.8194.
  60. Сухарев А. Г. Состояние здоровья детского населения в напряженных экологических и социальных условиях / А. Г.Сухарев, С. А.Михайлова // Гигиена и санитария: Двухмесячный научно-практический журнал. 2004. №1. С.4751.
  61. Онищенко Г. Г. Критерии опасности загрязнения окружающей среды / Г. Г.Онищенко // Гигиена и санитария. 2003. №6. С.34.
  62. ЗельцерА. Причины и формы проявления ускоренного роста детей / А.Зельцер М., 1968. 255с.
  63. СавеловаС. Б. Белорусский потенциал устойчивого развития: Молодежный аспект / С. Б.Савелова, Т. В.Костенкова // Экологическая антропология. Минск. 2001. С.814.
  64. УголевА. Новая теория питания / А.Уголев // Наука и жизнь. 1986. №8. С.1419.
  65. ИжиковаЕ.А. Лекции по этнобиологии. Методические рекомендации / Е.А.Ижикова. Горно-Алтайск, 2001. 20с.
  66. ИжиковаЕ. А. Особенности физического развития подростков Горного Алтая / Е. А.Ижикова, Н. Г.Гайнанова // Экология человека. Архангельск, 2001. №3. С.3941.
  67. ПавловС. В. Экологический риск для здоровья населения / С. В.Павлов, Г. Б.Павлова // Довкілля та здоров'я. 2005. №4. С.6974.
  68. Медико-биологические аспекты действия физических факторов: материалы Междунар. конф., Минск, 24-25 окт. 2006г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т физиологии НАН Беларуси; под общ. ред. В. С.Улащика. Мн.: Бизнесофсет, 2006. 293 с.
  69. Beiseigel JeannemarieM. Anthropometrics, bone mineral density, and dietary intake in a group of young adult females / Beiseigel JeannemarieM., Nickols-Richardson SharomM. // Family and Consum. Sci. Res. J. 2002. Vol.30, №3. Р.404423.
  70. ГалстянА. Г. Физическое развитие и гемодинамика подростков Нагорного Карабаха за последние 15 лет / А. Г.Галстян, А. Б.Агасян, С. М.Минасян // Физиология человека. 2003. Т.29, №3. С.6065.
  71. РадохонськаА. А. Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі: дис. доктора біолог. наук: 03.00.13 / Радохонська Анна. Жешув, 2002. 353с.
  72. Конституциональные особенности жителей Юга России / В. В.Соколов, Е. В.Харламов, А. В.Кондрашев, Е. В.Чаплыгина // Самміт нормальних анатомів України та Росії: зб. статей Міжн. конф., присв. року Росії в Україні. Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. С.141145.
  73. ПлатоновД. Ю. Некоторые привычки питания взрослого населения Тверской области и их связь с демографическими и социально-экономическими факторами / ПлатоновД. Ю., ПетрухинИ. С., ВолковВ. С. // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2007. Т.10, №1. С.2836.
  74. Новые подходы к коррекции статуса питания у военнослужащих с дефицитом массы тела/ В. Б.Гриневич, А. Л.Раков, Ю. П.Успенский, И. В.Богданов // Военно-медицинский журнал. 2004. №1. С.1723.
  75. Wolański N. Zmiany środowiskowe a rozwój biologiczny człowieka/ N.Wolański. Wrocław: Ossolineum, 1983. 190s.
  76. МилицероваГ. Соматотипологическая классификация как вспомогательный метод исследования развития детей и молодежи/ Г.Милицерова // тр. 4-й научн. конф. по возрастной морфол., физиол. и биохим. М., 1960. C.337345.
  77.Bone mineral analysis ot whole body in 292 normal subjects assessed by dual X-ray absorptiometry / Qin Mingwei, Yu Wei, Xu Ling [et al.] // Chin. Med. Sci. J. 2003. Vol.18, №2. Р.9799.
  78. КозаковК. В. Влияние занятий физической подготовкой и спортом на динамику антропометрических показателей суворовцев / К. В.Козаков // Военно-медицинский журнал. 2004. №1. С.60.
  79. Kozłowski S. Granice przystosowania / Stanisław Kozłowski.Warszawa: WP, 1986. 446c.
  80. Внешняя среда и здоровье человека / Н. М.Паранько, Н. Г.Карнаух, С.Г.Ситало, Н.И.Рублевская. Днепропетровск: Журфонд, 2006. 106с.
  81. ОнищенкоГ. Г. Окружающая среда и состояние здоровья населения Российской Федерации / Г. Г.Онищенко // Здравоохранение Российской Федерации. М., 2003. №1. С.811.
  82. СоседоваЛ. М. Экспериментальное изучение сочетанного действия факторов биологической и химической природы / Л. М. Соседова // Гигиена и санитария: Двухмесячный научно-практический журнал. 2003. №2. С.5153.
  83. Дослідження показників росто-вагового співвідношення у студентів м.Львова / З. З.Масна, І. Є.Рибчин, О. О.Адамович, С. Ю.Кривко // Вісник морфології. 2007. №13(2). С.357359.
  84. НиколаевВ. Г. Роль интегративной антропологии в мониторинге здоровья населения / В. Г.Николаев // Тезисы докл. междун. науч. конф., посв. 70-летию со дня рождения проф.Б. А.Никитюка. М., 2003. С.2325.
  85. МорозВ. М. Біомедична антропологія: проблеми, пошуки, перспективи (перше повідомлення) / МорозВ. М., ГунасІ. В., СергетаІ. В. // Biomedical and biosocial anthropology. 2003. №1. С.25.
  86. КириченкоІ. М. Нормативні показники геодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.03 "Нормальна фізіологія" І.М.Кириченко Вінниця, 2005. 21с.
  87. ОбразцовЮ. Л. Стоматологическое здоровье: сущность, значение для качества жизни, критерии оценки / Ю. Л.Образцов // Стоматология. 2006. №4. С.4143.
  88. РадченкоО. М. Проблема визначення здоров'я з точки зору теорії адаптаційних реакцій / РадченкоО. М. // Лікарська справа. 2004. №7. С.9295.
  89. Судаков К. В. Функциональные системы в норме и при патологии / К. В.Судаков // Экспериментальная и прикладная физиология. Системные механизмы поведения М., 1993. С.3170с.
  90. Интегративная антропология методические подходы и результаты научных исследований / [В. Г.Николаев, В. В.Гребенникова, В. П.Ефремова и др.] // Саміт нормальних анатомів України та Росії: збірник статей Міжнародної конференції, присвяченої року Росії в Україні. Тернопіль: Укрмедкнига. 2003. С.97104.
  91. ХитровН. К. Болезни цивилизации и нозологический принцип медицины с позиций общей патологии / Н. К.Хитров, А. Б.Салтыков // Клиническая медицина. 2003. №1. С.511.
  92. Корнетов Н. А. Клиническая антропология методологическая основа целостного подхода в медицине / Корнетов Н. А. // Biomedical and Biosocial Anthropology. 2004. №2. С.101105.
  93. Морфофункциональные константы детского организма/ В. А.Доскин, Х.Келлер, Н. М.Мураенко, Р. В.Тонкова-Ямпольская. М.: Медицина, 1997. 288с.
  94. Методы оценки индивидуально-типологических особенностей физического развития человека: Учебно-метод. пособие / [В. Г.Николаев, Е. П.Шарайкина, Л. В.Синдеева и др.]. Красноярск: Изд-во КрасГМА, 2005. 111с.
  95. Effect of body morphology on standing balance in adolescent idiopathicscoliosis / [P.Allard, P.Chavet, F.Barbier et al.] // Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2004. Vol.83, №9. P.689697.
  96. ДубоваН. А. Здоровье популяции: антропологический подход / Н. А.Дубова // Материалы IV международного конгресса по интегративной антропологии; под ред. Л. А.Алексиной. Спб.: Издательство СПБГМУ, 2002. С.126128.
  97. НикитюкБ. А. Медицинская антропология и восстановительная медицина / Б. А.Никитюк, Н. А.Корнетов // Российские морфологические ведомости. 1997. №2-3. С.141145.
  98. КойносовП. Г. Конституциональный подход в комплексной оценке состояния здоровья обследуемых / КойносовП. Г., БабинаВ. Ф., КойносовА. П. // Научный вестник Тюменской медицинской академии. 2003. Т.24, №2. С.43.
  99. ChatterjeeP. Anthropometric and physical performance variables of Indian women boxers / P
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины