ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЕРЦЯ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (експериментально-морфологічне дослідження) : ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Кровеносное русло СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ Пострезекционных легочной артериальной ГИПЕРТЕНЗИИ И ЕЕ хирургической коррекции (экспериментально-морфологическое исследование)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЕРЦЯ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ (експериментально-морфологічне дослідження)
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Кровеносное русло СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ Пострезекционных легочной артериальной ГИПЕРТЕНЗИИ И ЕЕ хирургической коррекции (экспериментально-морфологическое исследование)
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО”
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
  УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО”

  На правах рукопису

  Заячківський Сергій Адамович

  УДК 616.24 - 089.168.1 06:616.12 008.331.1 089:611.13] 092.9

  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  КРОВОНОСНОГО РУСЛА СЕРЦЯ В УМОВАХ
  ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ
  ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
  (експериментально-морфологічне дослідження)

  14.03.01 нормальна анатомія

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Герасимюк Ілля Євгенович
  доктор медичних наук, професор


  ТЕРНОПІЛЬ 2009
  ЗМІСТ
  Перелік умовних скорочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Розділ 1. Огляд літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  1.1. Особливості будови кровоносного русла серця в нормі . . 11
  1.2. Сучасні аспекти механізмів розвитку легеневої артеріальної гіпертензії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  1.3. Особливості морфо-функціонального стану коронарного
  русла за умов легеневої артеріальної гіпертензії та сучасні
  способи її хірургічної корекції . . . . . . . . . . . . 20
  Розділ 2. Методи та матеріали дослідження . . . . . . . . . . . . 31
  2.1. Методика операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  2.2. Морфологічні методи дослідження . . . . . . . . . . 35
  2.3. Функціональні методи дослідження . . . . . . . . . . 38
  Розділ 3. Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця інтактних собак . . . . . . . . . . . . . 41
  Розділ 4. Структурно-просторова організація кровоносного русла серця
  собаки після двобічної обширної резекції легенів . . . . . 60
  Розділ 5. Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів у
  кровоносному руслі серця собаки після двобічної обширної
  резекції легенів з одночасним дозованим звуженням легеневого
  стовбура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  Розділ 6. Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів у
  кровоносному руслі серця собаки після двобічної обширної
  резекції легенів з одночасним дозованим звуженням каудальної
  порожнистої вени . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  Розділ 7. Аналіз і узагальнення результатів дослідження . . . . . . 145
  Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  Список використаних джерел літератури . . . . . . . . . . . . 164
  Додаток (акти впровадження) . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВМА вентральна міжшлуночкова артерія
  ВС вена серця
  ГМК гладком’язові клітини
  ІВ індекс Вогенворта
  КА коронарна артерія
  КПВ каудальна порожниста вена
  ЛС легеневий стовбур
  ЛШ лівий шлуночок
  ОВА огинаюча вінцева артерія
  ОШКК об’ємна швидкість коронарного кровоплину
  ПВА права вінцева артерія
  ПШ правий шлуночок
  ТЛА тиск у легеневій артерії
  ТМ товщина медії
  ТППВ тиск у передній порожнистій вені
  АВІ артеріо-венозний індекс
  Дз зовнішній діаметр коронарної артерії
  Дв внутрішній діаметр коронарної артерії
  Д0 діаметр основного стовбура гілок судинних трійників
  коронарних судин на контрастних рентгенангіограмах
  Д1 діаметр гілки більшого калібру судинних трійників
  коронарних судин на контрастних рентгенангіограмах
  Д2 діаметр гілки меншого калібру судинних трійників
  коронарних судин на контрастних рентгенангіограмах
  j0 сумарний кут галуження судинних трійників
  коронарних судин на контрастних рентгенангіограмах
  j1 кут відхилення гілки більшого калібру в судинних
  трійниках коронарних судин на контрастних
  рентгенангіограмах
  j2 кут відхилення гілки меншого калібру в судинних
  трійниках коронарних судин на контрастних
  рентгенангіограмах
  L довжина основного стовбура в судинних трійниках
  коронарних судин на контрастних рентгенангіограмах
  H2 коефіцієнт асиметрії
  K коефіцієнт галуження
  L відн. відносна довжина судин


  ВСТУП

  Актуальність теми. Резекція легенів на сьогоднішній день широко застосовується у торакальній хірургії і нерідко буває єдиним способом радикального лікування таких захворювань, як туберкульоз, гнійні захворювання та злоякісні пухлини легенів [24, 87, 122, 141, 230, 299, 323]. За останнє десятиріччя значно зросла кількість осіб, які перенесли різні за обсягами операції на легенях. Після економних резекцій легенів у хворих є достатні резерви для компенсації функціональних змін у малому колі кровообігу як у ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді [40, 80, 81, 168, 173]. Однак в клінічній практиці нерідко виникають умови, що ставлять питання про необхідність проведення обширних резекцій або повторних втручань на уже оперованих легенях [13, 62, 64, 136, 184, 196, 289]. При великих обсягах резекцій, внаслідок значного скорочення судинного русла та дихальної поверхні легенів, розвивається виражена легенева артеріальна гіпертензія, яка в поєднанні з гіпоксією ставить міокард і його кровопостачання в нові умови функціонування [40, 80, 81, 127, 168, 173]. Саме тому серцево-судинна недостатність має високу питому вагу в структурі післяопераційних ускладнень [53, 102, 152, 180, 183], частота яких після розширених та комбінованих пневмонектомій сягає до 44 60 %, а летальність 8 11 % і більше [62, 127]. Причому відсоток ускладнень та летальність зростають із збільшенням обсягу оперативного втручання [66, 103, 195].
  Не дивлячись на проведення у цьому напрямку морфологічних досліджень, стан артеріального та венозного русла серця, особливо його просторова перебудова та її морфологічний субстрат після оперативних втручань на легенях, продовжують залишатися недостатньо вивченими.
  Дослідження морфогенезу пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії сприяло розробці хірургічних методів її профілактики та лікування [28, 100, 106, 207, 208]. Відомі способи шунтування легеневого русла (Бісенкова, Бабаджанова, Шамірзаєва) в деякій мірі попереджують підвищення тиску в малому колі кровообігу та знижують навантаження на правий шлуночок. Однак, недоліками даних методик є змішування венозної та артеріальної крові, що приводить до гіпоксемії, а в подальшому до розвитку склеротичних змін в органах і тканинах. Тому і надалі залишається актуальною проблема пошуку та розробки нових методів хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконані дослідження є фрагментом наукової роботи кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського „Морфофункціональні основи адаптаційних процесів у серцево-судинній і травній системах при артеріальній гіпертензії у великому та малому колах кровообігу при різних коригуючих впливах” (№ державної реєстрації 0104U004522). У її виконанні автор провів дослідження просторових змін коронарного русла за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції, що послужило підставою дисертаційної роботи. Тема дисертації була затверджена на засіданні проблемної комісії МОЗ і АМН України „Морфологія людини” (протокол № 55 від 11 червня 2003 року).
  Мета дослідження. Встановити особливості структурно-просторової та морфо-функціональної реорганізації судин вінцевого басейну після обширної резекції легенів та при хірургічній корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії.
  Завдання дослідження:
  1. Дослідити особливості структурної і просторової організації кровоносного русла серця собаки в нормі та за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії.
  2. З’ясувати характер структурно-просторових і морфо-функціональних змін у кровоносному руслі серця після двобічних обширних резекцій легенів.
  3. Встановити особливості структурно-просторових і морфо-функціональних змін у коронарному руслі у різні пероди післяопераційного спостереження.
  4. Виявити особливості структурно-просторової перебудови артеріальних і венозних судин серця після різних способів хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії.
  Об’єкт дослідження: закономірності структурно-просторових пристосувально-компенсаторних перебудов кровоносного русла серця після одномоментних двобічних обширних резекцій легенів.
  Предмет дослідження: динаміка структурно-просторової реорганізації судин коронарного русла за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та при застосуванні її хірургічної корекції.
  Методи дослідження: макрометричний для визначення органних змін; рентгенангіографічний для встановлення динаміки змін геометричних характеристик коронарних судин у залежності від тривалості післяопераційного спостереження; гістологічний, електронно-мікроскопічний для вивчення якісних змін судинних стінок; морфометричний для отримання кількісних параметрів структурних змін органу; функціональний для вивчення ефективності різних способів хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії; статистичний для забезпечення аналізу вірогідності отриманих цифрових даних.
  Наукова новизна отриманих результатів. У даній роботі вперше виявлені особливості структурно-просторової реорганізації кровоносного русла серця після двобічних обширних резекцій легенів. У відповідь на розвиток вираженої пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії у процесі компенсаторно-пристосувальної просторової перебудови судинного русла серця спостерігаються наступні послідовні етапи:
  - гострого ураження з переважанням дистрофічних змін гладком’язового шару судинних стінок і збільшенням опірності судинного русла серця за рахунок підвищення тонусу м’язової оболонки артерій малого калібру та наростанням його ємнісних характеристик у судинах м’язово-еластичного типу;
  - відносної компенсації коронарного кровообігу з частковим відновленням морфологічної структури стінок коронарних судин та одночасним посиленням у них гіпертрофічно-гіперпластичних процесів;
  - розвитку явищ декомпенсації коронарного кровообігу, до яких належить прогресування гіпереластозу та склеротичних змін в судинних стінках, відновлення і посилення опірності коронарного русла та наростання його ємнісних характеристик.
  Встановлено, що ступінь вираженості та характер просторової перебудови коронарних судин залежить від тривалості післяопераційного спостереження.
  Дано анатомо-фізіологічне обґрунтування і порівняльна оцінка впливу нових способів хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії на кровоносне русло серця. Дозоване звуження легеневого стовбура супроводжується зменшенням гідродинамічного навантаження лише на інтраорганні легеневі судини, що сприяє оптимізації процесів оксигенації в ранньому післяопераційному періоді і має позитивний вплив на коронарні судини. Однак поряд із цим утримується досить значний рівень гідродинамічного навантаження на праві відділи серця з порушенням венозного дренажу, що може приводити до розвитку цілого ряду ускладнень. А при дозованому звуженні каудальної порожнистої вени, внаслідок зниження навантаження на мале коло кровообігу та праві відділи серця, створюються кращі умови для оксигенації крові, що позитивно відображається на структурно-просторовій перебудові коронарних судин і функції серця. Це покращує пристосувальні умови коронарного кровоплину та значно зменшує ризик розвитку такого грізного ускладнення, як гостра правошлуночкова недостатність.
  Морфологічні дослідження проведено у співставленні з даними функціональних обстежень (легенева гемодинаміка, коронарна гемодинаміка, ЕКГ).
  Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати досліджень поглиблюють раніше відомі механізми впливу одномоментної двобічної обширної резекції легенів на морфо-функціональний стан та структурно-просторову перебудову коронарного русла і експериментально обґрунтовують позитивний вплив нових способів хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії для профілактики гострої недостатності правого шлуночка в післяопераційному періоді.
  Розроблені способи хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії (Деклараційний Патент України № 45073 А, Бюлетень № 3 від 15.03.2002 р., Деклараційний Патент України № 68849 А, Бюлетень № 8 від 16.08.2004 р.) дозволяють знизити тиск у легеневій артерії в ранньому післяопераційному періоді та одночасно уникнути гострого перевантаження правих відділів серця.
  Результати дослідження впроваджено у навчальний процес та науково-дослідну роботу кафедри патологічної анатомії людини медичного факультету Сумського державного університету, кафедр оперативної хірургії та топографічної анатомії Української медичної стоматологічної академії, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії, кафедри анатомії людини і гістології медичного факультету Ужгородського національного університету, кафедр анатомії людини і патологічної анатомії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.
  Особистий внесок здобувача. Автором проведено інформаційний пошук і аналіз літературних джерел із проблеми дослідження. Самостійно виконано експериментальні дослідження, зібрано та опрацьовано матеріал, проведено його статистичну обробку, аналіз і узагальнення отриманих даних, написано та проілюстровано всі розділи дисертації, сформульовано основні положення та висновки. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать дані експериментального дослідження та їх аналіз, узагальнення та висновки. У тій частині актів впровадження, що стосується науково-практичної новизни, викладено матеріали досліджень автора.
  Апробація результатів дослідження. Результати досліджень оприлюднено на XLV та XLVI підсумкових науково-практичних конференціях Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2002, 2003), IV міжнародному конгресі по інтегративній антропології (Санкт-Петербург, 2002), Пироговських читаннях (Вінниця, 2004), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів» (Тернопіль, 2006), науково-практичній конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень» (Тернопіль, 2008), науково-практичній конференції «Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення» (Тернопіль, 2008).
  Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 6 у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 деклараційних патенти на винаходи.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації комплексно на органному, тканинному і ультраструктурному рівнях вивчено динаміку структурних і функціональних змін у кровоносному руслі серця за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії. Дана кількісна характеристика структурно-просторової реорганізації коронарних артерій і вен, досліджено особливості перебудови гемомікроциркуляторної ланки при проведенні одномоментних двобічних обширних резекцій легенів. Розроблено нові способи хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та дана порівняльна морфо-функціональна характеристика їх впливу на коронарний кровообіг.
  В результаті вирішення поставлених завдань зроблено такі висновки:
  1. Одномоментне видалення близько 67 % легеневої паренхіми супроводжується розвитком стійкої легеневої артеріальної гіпертензії, що приводить до порушення коронарної гемодинаміки і відповідної просторової перебудови коронарних артерій. Підвищення тиску в правих камерах серця, яке виникає за таких умов, веде до порушення дренажної функції вен міокарда, що також спонукає до їх структурно-просторової реорганізації.
  2. Ремоделювання коронарних артерій за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії проявляється розширенням просвіту магістральних судин на 30 120 %, підвищенням опірності судин внаслідок наростання ступеня симетрії галужень на 10 21 %, а також зниженням пропускної здатності судин опору, що підтверджується наростанням у них функціонального показника індекса Вогенворта на 15 92 %.
  3. В процесі адаптації коронарного русла до нових умов функціонування при пострезекційній артеріальній легеневій гіпертензії у післяопераційному періоді залежно від характеру і ступеня вираженості морфо-функціональних змін спостерігаються наступні послідовні етапи:
  - гострого ураження з переважанням дистрофічних змін гладком’язового шару судинних стінок і збільшенням опірності судинного русла серця за рахунок підвищення тонусу м’язової оболонки артерій малого калібру та розширенням просвіту у судинах м’язово-еластичного типу;
  - відносної компенсації коронарного кровообігу з частковим відновленням морфологічної структури стінок коронарних судин та одночасним посиленням у них гіпертрофічно-гіперпластичних процесів;
  - розвитку явищ декомпенсації коронарного кровообігу, до яких належить прогресування гіпереластозу та склеротичних змін в судинних стінках, відновлення і посилення опірності коронарного русла, розширення просвіту коронарних судин і наростання симетрії галужень судинних трійників.
  4. Хірургічна корекція пострезекційної артеріальної гіпертензії шляхом дозованого звуження легеневого стовбура супроводжується зменшенням гідродинамічного навантаження лише на інтраорганні легеневі судини, що сприяє оптимізації процесів оксигенації і має відповідний вплив на коронарні судини, які однак залишаються під значним гемодинамічним навантаженням в результаті збереження високого рівня тиску в правих камерах серця і порушення венозного дренажу. Саме з цих причин покращення їх структури, порівняно з резекцією легенів без корекції, не дуже виражене, хоча і наявне за рахунок нижчого рівня гіпоксії.
  5. Хірургічна корекція пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії шляхом звуження каудальної порожнистої вени дозволяє знизити гемодинамічне навантаження як на легеневі судини, так і на праві відділи серця. Помірне навантаження на судини вінцевого басейну після таких операцій супроводжується помірним розширенням просвіту коронарних судин, наростанням опірності судинного русла серця та незначним набряком судинних стінок.
  6. Завдяки оптимізації гемодинаміки малого кола кровообігу та попередженню грубих структурних змін зі сторони судин коронарного русла у ранньому післяопераційному періоді при дозованому звуженні каудальної порожнистої вени створюються кращі умови функціонування міокарда у віддалені терміни.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Аврунин А.С. Асимметрия параметров основа структуры пространственно-временной организации функций / Аврунин А.С., Корнилова Н.В. // Морфология. 2000. Т. 117, № 2. С. 80-85.
  Автандилов Г.Г. Введение в количественную патологическую морфологию / Автандилов Г.Г. М.: Медицина, 1980. 215 с. Библиогр.: с. 208213.
  Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия: Руководство / Автандилов Г.Г. М.: Медицина, 1990. 382 с. Библиогр.: с. 379-381. ISBN 5-225-00753-8: 4.20.

  4. Автандилов Г.Г. Системная стереометрия в изучении патологического процесса. / Автандилов Г.Г., Яблучанский Н.И., Губенко В.Г. М.: Медицина, 1981. 190 с. Библиогр.: с. 186190.
  5. Александров А.Л. Диагностическое значение клинических признаков недостаточности правого желудочка у больных хроническим обструктивным бронхитом / Александров А.Л., Вострякова Т.Г. // Клиническая медицина. 1995. №1. С. 35-37.
  6. Александров О.В. Вопросы классификации и лечения хронического легочного сердца / Александров О.В. // Российский медицинский журнал. 1998. № 6. С. 60-62.

  Али Садек Али. Изменение потока крови в области клапана легочной артерии по данным допплер-эхокардиографии у больных с легочной гипертензией / Али Садек Али, Сергакова Л.М., Наумов В.Г. // Кардиология. 1989. № 3. С. 67-70.

  8. Амосова Е.Н. Сократительная способность и диастолическая функция миокарда правого и левого желудочков сердца у больных с первичной легочной гипертензией различной тяжести / Амосова Е.Н., Коноплева Л.Ф., Карел Н.А. // Український кардіологічний журнал. 2000. №2. С. 32-36.
  9. Амосова Е.Н. Хроническое легочное сердце: Сущность понятия и гетерогенность патогенеза, морфофункционального состояния сердца и сосудов, клинического течения различных форм / Амосова Е.Н., Коноплева Л.Ф. // Український пульмонологічний журнал. 2002. № 1. С. 29-33.
  10. Амосова Е.Н. Гетерогенности морфо-функционального состояния сердца и сосудов при различных формах легочного сердца / Амосова Е.Н., Коноплева Л.Ф. // Український пульмонологічний журнал. 2003. № 2. С. 37-39.

  Анатомия собаки / Хромов Б.М., Короткевич Н.С., Павлова. А.Ф., Пояркова М.С. Ленинград: Наука, 1972. 232 с. Библиогр.: с. 227231.
  Андреенко А.А. Возможности хирургического лечения запущенных форм деструктивного туберкулеза обоих легких / Андреенко А.А., Грищенко Н.Г., Параскун В.Г. // Пульмонология / Материалы Национального конгресса по болезням органов дыхания „Хирургическое лечение заболеваний легких”. 1996. С. 2002.
  Андреенко А.А. Хирургическое лечение больных с запущенными формами двустороннего деструктивного туберкулеза легких / Андреенко А.А., Краснов В.А., Грищенко Н.Г. // Проблемы туберкулеза. 2000. № 3. С. 32-35.
  Аршинникова Л.Л. Морфофункциональное состояние легких и сердца собак при ранней стадии легочно-сердечной недостаточности и под влиянием терапии милдронатом и строфантином / Аршинникова Л.Л., Яценко В.П. // Вісник морфології. 2000. № 2. С. 197-200.
  Атлер В.М. Адаптационный фиброэластоз эндокарда правого предсердия при легочном сердце / Атлер В.М. // Архив патологии. 1965. № 2. С. 67-71.
  Бабаджанов Б.Р. Анатомо-физиологические и экспериментальные обоснования хирургической профилактики пострезекционной легочной гипертензии / Бабаджанов Б.Р., Симбирцев С.А., Шамирзаев Н.Х. // Вестник хирургии. 1989. Т. 143, № 9. С. 58-62.
  Багмет А.Д. Ремоделирование сосудов и апоптоз в норме и при патологии / Багмет А.Д. // Кардиология 2002. №3. С. 83-86.
  Барац С.С. Диастолическая дисфункция сердца по показателям трансмитрального кровотока и потока в легочных венах: дискуссионные вопросы патогенеза, терминологии и классификации / Барац С.С., Закроева А.Г. // Кардиология. 1998. № 5. С. 69-76.
  Безболевая ишемия миокарда у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких и возможности ее лечения / Задионченко В.С., Манцурова А.В., Свиридов А.А. и др. // Российский кардиологический журнал. 2000. № 1. С. 66-72.
  Беленков Ю.Н. Сопоставление данных электрокардиографии и морфометрии сердца у здоровых лиц и больных с сердечной недостаточностью разного происхождения / Беленков Ю.Н., Рыфф И.М. // Кардиология. 1981. № 4. С. 84-87.
  Белявский В.Е. Пути расширения показаний к хирургическому лечению больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких / Белявский В.Е., Боровинский А.И. // Проблемы туберкулеза. 1995. № 6. С. 22-25.
  Билич Г.Л. Морфофункциональные особенности легочного сердца после обширных резекций легких и возможности коррекции / Билич Г.Л., Киселев А.А., Пузиков А.А. // Морфология сердечно-сосудистой и нервной систем в норме, патологии и эксперименте. Ростов-на-Дону, 1986. С. 10-11.
  Бильченко А.В. Изменения гемодинамики и биомеханики сердца у больных с различными стадиями гипертонической болезни / Бильченко А.В. // Експериментальна і клінічна медицина. 2003. № 1. С. 84-88.
  Бисенков Л.Н. Хирургическое лечение больных с первично-множественным раком с поражением легких и других органов / Бисенков Л.Н., Шалаев С.А., Василенко В.И. // Вестник хирургии. 2004 Т. 163, № 3. С. 71-74.
  Боерс М. Консервативное и хирургическое лечение туберкулеза и других микобактериозов / Боерс М., Цвишенбергер Дж. // Проблемы туберкулеза. 1998. № 2. С. 47-52.
  Бурдули Н.М. Нарушения агрегации тромбоцитов при хроническом обструктивном бронхите и роль лазеротерапии в их коррекции / Бурдули Н.М., Аксенова И.З. // Клиническая медицина. 2004. № 8. С. 34-36.
  Буторов И.В. Хроническое легочное сердце (патофизиология, лечение и профилактика). / Буторов И.В., Матковский С.К. Кишинев: Штиинца, 1988. 183 с. Библиогр.: с. 178182. ISBN 5-376-00339-6.
  Вагнер Р.И. Хирургическая коррекция давления в малом круге кровообращения после обширных резекций легкого по поводу рака / Вагнер Р.И., Михнин А.Е., Дунаевский И.В. // Вестник хирургии. 1996. № 1. С. 14-15.
  Вайда Р.Й. Структурно-функциональные особенности микроциркуляторного русла миокарда после резекции легких / Вайда Р.Й., Герасимюк И.Е., Вайда А.Р. // Физиологический журнал. 1988. Т. 34, № 6. С. 27-32.
  Вайда Р.Й. Морфофункциональные изменения в малом круге кровообращения после резекции легких / Вайда Р.Й., Гнатюк М.С. // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1984. № 6. С. 65-69.
  Вайда Р.Й. Особливості структурних змін в капілярах міокарда після двобічних великих резекцій легень / Вайда Р.Й., Заячківський С.А. // Буковинський медичний вісник. 2001. № 3 - 4. С. 127-129.
  Варіабельність серцевого ритму і її зв’язок з мрфофункціональним станом правого шлуночка у хворих на хронічне легеневе серце внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Д.О. Решотько та ін. // Український пульмонологічний журнал. 2004. № 3. С. 33-36.
  Ветчинникова О.Н. Реологические и морфологические показатели крови в оценке тяжести течения и эффективности лечения бронхолегочных и сердечно сосудистых заболеваний / Ветчинникова О.Н., Плаксина Г.В., Горенков Р.В. // Гематология и транфузиология. 2002. Т. 47, № 5. С. 29-32.
  Воронков Л.Г. Изменения в сердце как основа прогрессирования сердечной недостаточности: основные механизмы / Воронков Л.Г. // Український кардіологічний журнал. 1999. № 1. С. 5-8.
  Воргалик В.Г. Применение в клинике компенсаторной полярографии по кислороду и водороду как метода изучения кислородообеспечения капиллярного кровотока в тканях / Воргалик В.Г., Воргалик М.В., Курочкин И.В. // Терапевтический архив. 1977. № 9. С. 117-124.
  Воронков Л.Г. Зміни варіабельності ритму серця, активності реніну і вмісту альдостерону у хворих застійною серцевою недостатністю під впливом адекватної терапії / Воронков Л.Г., Чабан Л.І. // Український кардіологічний журнал. 1999. № 3. С. 48-53.
  Гаврисюк В.К. Лечение больных с хроническим легочным сердцем / Гаврисюк В.К. // Український пульмонологічний журнал. 2004. № 1. С. 5-8.
  Гаврисюк В.К. Значение некоторых косвенных методов диагностики легочной гипертензии / Гаврисюк В.К., Ячник А.И., Аббасов Н.М. // Проблемы туберкулеза. 1991. № 10. С. 28-30.
  Гаврисюк В.К. Возможности эхокардиографии в оценке состояния правого желудочка сердца и легочной артерии у больных туберкулезом и неспецифическими заболеваниями легких / Гаврисюк В.К., Ячник А.И., Кононенко И.Н. // Проблемы туберкулеза. 1987. № 3. С. 34-38.
  Гейнц В.Т. Клініко-функціональна характеристика дихальної системи хворих, що перенесли пневмонектомію з приводу туберкульозу та хронічних неспецифічних захворювань легень у віддаленому періоді після операції / Гейнц В.Т., Радіонов Б.В., Калабуха І.А. // Український пульмонологічний журнал. 2002. № 4. С. 61- 64.
  Герасимюк І.Є. Вплив двобічної обширної резекції легень на структурно-просторову організацію коронарного русла / Герасимюк І.Є., Заячківський С.А. // Збірник наукових праць XLV підсумкової науково-практичної конференції. Тернопіль. 2002. Випуск 7. С. 129.
  Герасимюк И.Е. Морфофункциональная характеристика сосудов легкого и миокарда в условиях пострезекционной легочной артериальной гипертензии и ее хирургической коррекции / Герасимюк И.Е, Заячкивский С.А. // Материалы IV международного конгресса по интегративной антропологии. Санкт Петербург. 2002. С. 78-79.
  Герасимюк І.Є. Особливості коронарної гемодинаміки та їх морфологічні еквіваленти в умовах пострезекційної артеріальної гіпертензії / Герасимюк І.Є., Заячківський С.А. // Вісник наукових досліджень. Тернопіль. 2002. № 2. С. 135-138.
  Герасимюк І.Є. Структурно-просторова перебудова коронарних артерій після двобічної обширної резекції легень / Герасимюк І.Є., Заячківський С.А. // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Симферополь. 2002. том 138, часть 3. С. 28-31.
  Глотов В.А. Принцип Кюри и конфигурация микрососудистых бифуркаций, их симметрия и асимметрия, классификация, энантиоморфизм микрососудистых сетей / Глотов В.А. // Морфология. 1993. Т. 105 № 9-10. С. 65.
  Глотов В.А. Гемодинамический фактор и математическая морфология микрососудистой бифуркации ( микрососудистого узла ) / Глотов В.А., Христелинский М.Р. // Морфология. 1996. Т. 109, №2. С. 44-45.
  Гомоляко І.В. Особливості післяопераційного ураження легень / Гомоляко І.В., Шевченко В.М., Клочкова Н.Є. // Клінічна хірургія. 2003. № 4-5. С. 43-44.
  Гончаров Ю.В. Ультраструктура аэрогематического барьера и больших (гранулярных) эпителиоцитов (альвеолоцитов второго типа) у больных с приобретенными пороками и ишемической болезнью сердца до и после хирургического лечения / Гончаров Ю.В., Григорьев Ю.А., Григорьева В.И. // Морфология. 1996. Т. 109, № 1. С. 83-90.
  Готт В.С. Симметрия-асимметрия как категория познания / Готт В.С., Претурин А.Ф. // Симметрия, инвариантность, структура. М.: Наука, 1977. С. 120-132.
  Гуменюк Н.И. Предпосылки к применению гиперосмолярного инфузионного раствора сорбитола у больных с декомпенсированным хроническим легочным сердцем / Гуменюк Н.И., Дзюблик Я.А., Морская Н.Д. // Український пульмонологічний журнал. 2003. № 1. С. 57-58.
  Гуменюк Н.И. Реологические свойства крови у больных с хроническим легочным сердцем / Гуменюк Н.И., Ломтева Е.А. // Український пульмонологічний журнал. 2004. № 4. С. 60-61.
  Данилюк В.М. Летальность после операций на легких / Данилюк В.М., Романюк А.И. // Клиническая хирургия. 1980. № 10. С. 60-61.
  Данильченко Т.А. Возможности прогнозирования кардиореспираторных осложнений в торакальной хирургии / Данильченко Т.А., Осипова Н.А. // Анестезиология и реаниматология. 1993. № 4. С. 28-30.
  Дахнюк І.Є. Система зсідання крові при хронічному легеневому серці / Дахнюк І.Є. // Український пульмонологічний журнал. 2000. № 3. С. 49-50.
  Деклараційний патент на винахід 45073 А Україна, МКИ G09В23/28. Спосіб моделювання двосторонньої обширної резекції легень / Р.Й.Вайда, І.Є. Герасимюк, А.Р. Вайда, С.А. Заячківський. № 2001042845; Заявлено 25.04.2001; Опубліковано 15.03.2002; Бюлетень № 3.
  Деклараційний патент на винахід 45175 А Україна, МКИ G09В23/28. Спосіб моделювання двосторонньої широкої резекції легень / Р.Й.Вайда, І.Є. Герасимюк, А.Р. Вайда, С.А. Заячківський. № 2001063928; Заявлено 11.06.2001; Опубліковано 15.03.2002; Бюлетень № 3.
  Деклараційний патент на винахід 55640 А Україна, МКИ G09В23/28. Спосіб моделювання двосторонньої обширної резекції легень / І.Є. Герасимюк, В.В. Мальований, С.А. Заячківський, Н.І.Герасимюк № 2002032083; Заявлено 15.03.2002; Опубліковано 15.04.2003; Бюлетень № 4.
  Деклараційний патент на винахід 68849 А Україна, МКИ G09В23/28. Спосіб моделювання резекції легень / В.В. Мальований, І.Є. Герасимюк, С.А. Заячківський. № 20031110131; Заявлено 11.11.2003; Опубліковано 16.08.2004; Бюлетень № 8.
  Демидова О.В. Хроническое легочное сердце: применение ингибиторов АПФ / Демидова О.В., Дегтярева С.А. // Лечащий врач. 2000. № 7. С. 19-20.
  Джавахишвили Н.А. Сосуды сердца. / Джавахишвили Н.А., Комахидзе М.Э. Москва: Наука, 1967. 356 с. Библиогр.: с. 325354.
  Добровольский С.Р. Повторные вмешательства при первичных злокачественных опухолях на ранее оперированном легком / Добровольский С.Р., Григорьева С.П. // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1992. № 1-2. С. 41-45.
  Добровольский С.Р. Повторные одно и двусторонние операции в хирургии первичномножественного рака легких и внутригрудных метастазов / Добровольский С.Р., Григорьева С.П., Паршин В.Д. // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1992. № 9 10. С. 45-52.
  Дуброва Ю.Е. Изучение изменчивости совокупности антропометрических признаков у нормальных новорожденных / Дуброва Ю.Е., Дамбуева И.К., Прохоровская В.Д. // Генетика. 1991. Т. 27, № 11. С. 2013-2019.
  Дужий Д.І. Двобічна резекція легень у хворого з гранульоматозом Вегенера / Дужий Д.І., Тертишний М.Г., Мадяр В.В. // Клінічна хірургія. 2004. № 1. С. 59-61.

  65. Дыскин В.П. Резекция легких и повторные операции / Дыскин В.П. Ташкент: Медицина, 1971. 276 с. Библиогр.: с. 266275.

  Дьяченко Т.Ю. Прогнозирование операционного риска в хирургии легких / Дьяченко Т.Ю., Муромский Ю.А. // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1990. № 11. С. 65-68.
  Ершов А.И. Развитие хронического легочного сердца при рестриктивном и обструктивном типах нарушения функции легких / Ершов А.И., Тихонов В.А., Шарунов С.И. // Клиническая медицина. 1994. №6. С. 25-32.

  68. Жарiнов О.Й. Геометричне ремоделювання i дiастолiчне наповнення шлуночкiв серця у хворих з есенцiальною гiпертензiєю / Жарiнов О.Й., Орищин Н.Д., Салам Сааїд. // Український кардіологічний журнал. 1999. № 3. С. 47-52.

  Жданов В.Ф. О некоторых итогах изучения хронического легочного сердца / Жданов В.Ф., Александров А.П., Перлей В.Е. // Современные проблемы клинической и профилактической пульмонологии. СПб., 1992. С. 63-73.
  Жог В.И. Единства симметрии и асимметрии и научное познание / Жог В.И. // Философские науки. 1984. - № 6. С. 34-42.
  Заволовская Л.И. Современный взгляд на патогенез легочной гипертонии, формирование хронического легочного сердца и некоторые аспекты терапии / Заволовская Л.И. Орлов В.А. // Пульмонологія. 1996. № 1. С. 62- 65.
  Задионченко В.С. Клинико-функциональные особенности артериальной гипертонии при хроническом бронхообструктивном синдроме / Задионченко В.С., Кузьмичева Н.В., Свиридов А.А. // Терапевтический архив. 2000. № 1. С. 51-55.

  73. Задионченко В.С. Особенности суточного профиля артериального давления и ЭКГ у больных ХОЗЛ / Задионченко В.С., Погонченкова И.В., Кузмичева Н.В. // Российский кардиологический журнал. 1999. № 3. С. 4-7.
  74. Залескин Р. Роль хирургических методов в лечении туберкулеза / Залескин Р. // Проблемы туберкулеза. 2001. № 1. С. 3-5.

  Затейщикова А.А. Эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса: методы исследования и клиническое значение / Затейщикова А.А., Затейщиков Д.А.// Кардиология. 1998. № 9. С. 68-77.
  Заячківський С.А. Особливості динаміки морфо-функціональних змін у венах серця після двобічної обширної резекції легень / Заячківський С.А. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль. 2003. № 1. С. 144.
  Заячківський С.А. Особливості структурно-просторової організації венозного русла серця у собак в нормі та за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії / Заячківський С.А. // Вісник морфології. 2003. № 2. С. 201-203.
  Заячківський С.А. Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця собаки за умов хірургічної корекції пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії / Заячківський С.А., Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є. // Вісник наукових досліджень. 2006. № 3. С. 36-38.
  Заячківський С.А. Морфофункціональне обґрунтування нового способу хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії в експерименті / Заячківський С.А. // Вісник морфології. 2009. Т. 15, № 1. С. 112-115.
  Зислин Б.Д. Профилактика нарушений газообмена и гемодинамики после пневмонэктомии / Зислин Б.Д., Лещенко И.В. // Грудная хирургия. 1986. № 1. С. 49-50.
  Зислин Б.Д. Прогнозирование расстройств газообмена и гемодинамики в раннем периоде после пульмонэктомии / Зислин Б.Д., Лещенко И.В. // Проблемы туберкулеза. 1990. № 8. С. 37-40.
  Иваницкий А.В. Значение внутрисосудистого ультразвукового исследования в диагностике легочной гипертензии / Иваницкий А.В., Крюков В.А. // Пульмонология. 1999. № 4. С. 35-43.
  Ингаляционный оксид азота при первичной легочной гипертензии: влияние на легочную гемодинамику, газообмен и транспорт кислорода / С.Н. Авдеев, Н.А. Царева, Г.В. Неклюдова и др. // Пульмонология. 2001. №4. С. 34-39.
  Казанбиев Н.К. Современные подходы к диагностике и лечению хронического легочного сердца / Казанбиев Н.К. // Кардиология. 1995. Т. 35, № 8. С. 87-90.

  85. Каминская Г.О. Функциональный статус тромбоцитов у больных с разными вариантами течения туберкулеза легких / Каминская Г.О., Мартынова Е.В. // Проблемы туберкулеза. 2002. № 1. С. 42-45.

  Кароли Н.А. Легочная гипертензия и состояние правых отделов сердца у больных бронхиальной астмой / Кароли Н.А., Ребров А.П. // Пульмонология. 2003. № 2. С. 56-62.
  Керимов Р.В. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных осложненными формами туберкулеза легких / Керимов Р.В., Бадалов Р.К., Муджидов Ф.А. // Проблемы туберкулеза. 1996. № 4. С. 23-26.
  Клименко В.І. Особливості системної і легеневої гемодинаміки, деяких пресорних нейрогуморальних регулювальних субстанцій у хворих на гіпертонічну хворобу на різних стадіях її розвитку / Клименко В.І. // Вісник наукових досліджень. 2002. № 3. С. 21-23.
  Ковальчук Л.А. Способ определения кровотока слизистой оболочки желудка / Ковальчук Л.А. // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1984. № 5. С. 78-80.
  Козлов В.І. Анатомія судинної системи. Атлас схем. / Козлов В.І., Стебельський С.Є., Маковецький В.Д. Дніпропетровськ: „Пороги”, 2005. 160 с. ІSВN 966-525-617-3.
  Комадел Л. Физиологическое увеличение сердца / Комадел Л., Барта Э., Конавец М. Братислава: Издательство Словацкой Академии Наук, 1968. 286 с. Библиогр.: с. 266285.
  Корж А.Н. Патогенетические и терапевтические аспекты эндотелиальной дисфункции при хронической сердечной недостаточности / Корж А.Н. // Кровообіг та гомеостаз. 2003. № 2. С 16-21.
  Коркушко О.В. Тканевое дыхание у больных пожилого возраста с хроническим обструктивным бронхитом при развитии хронического легочного сердца / Коркушко О.В., Чеботарев Н.д., Писарук А.В. // Український пульмонологічний журнал. 2002. № 3. С. 6-8.
  Коркушко О.В. Эндотелиальная дисфункция. Клинические аспекты проблемы / Коркушко О.В., Лишневская В.Ю. // Кровообіг та гемостаз. 2003. № 2. С. 4-15.
  Кошлатая О.В. Хроническая легочная гипертензия: вопросы патогенеза и современные подходы к лечению / Кошлатая О.В. // Медицинские новости (Минск). 2002. № 11. С 29-32.
  Кудайбердиев З.О. О диагностике гипертрофии правого желудочка при легочном сердце у больных хроническим бронхитом / Кудайбердиев З.О. // Клиническая медицина. 1991. № 5. С. 90-94.
  Кукош В.И. Актуальные вопросы хирургического лечения двусторонних заболеваний легких / Кукош В.И., Учугина А.Ф., Мамаев Ю.П. // Грудная хирургия. 1988. № 1. С. 67-69.
  Кульчицкий К.И. Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов сердца / Кульчицкий К.И., Роменский О.Ю. Киев: Здоров’я, 1985. 174 с. Библиогр.: с. 164174.
  Куприянов В.В. Биомеханика микрососудов / Куприянов В.В. // Морфология. 1996. Т. 109. №2. С. 64.
  Курбанов Р.К. Метод нормализации легочного кровообращения после экспериментальной пульмонэктомии / Курбанов Р.К. // Медицинский журнал Узбекистана. 1986. № 9. С. 58-61.
  Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария, Б.В. Западнюк. Киев: „Вища школа”, 1983. 383 с. Библиогр.: с. 380382.

  102. Левчик С.О. Етіопатогенетичні ланцюги післяопераційних легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легенів / Левчик С.О. // Вісник наукових досліджень. 1991. № 1. С. 19-21.
  103. Левчик С.О. Профілактика та лікування післяопераційних легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні туберкульозу легенів із використанням деяких методів фізіотерапії / Левчик С.О. // Буковинський медичний вісник. 1999. Т. 3, № 3. С. 77-83.
  104. Левчик С.О. Шляхи покращення результатів хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень / Левчик С.О. // Буковинський медичний вісник. 1999. Т. 3, № 1. С. 64-67.
  105. Легочная гипертензия при интерстициальных болезнях легких / Д.В. Архипова, Б.М. Коренев, Е.Н. Попова и др. // Клиническая медицина. 2002. Т. 80, № 6. С. 28-33.
  106. Легочное сердце при пострезекционной легочной гипертензии и после ее оперативной коррекции в эксперименте / А.К. Кайназаров, В.В. Морозова, И.А. Алмабаев и др.// Сборник научных тр
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины