ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ : ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ кохлео-вестибулярной системы У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ • Название:
 • ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
 • Альтернативное название:
 • ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ кохлео-вестибулярной системы У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
 • Кол-во страниц:
 • 151
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН імені В.П. КОМІСАРЕНКА АМН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ

  ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН
  імені В.П. КОМІСАРЕНКА АМН УКРАЇНИ

  На правах рукопису


  ЖЕРДЬОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

  УДК: 616.281008.55:616.379-008.64  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

  14.01.14 ендокринологія
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук  Науковий керівник:
  доктор медичних наук,
  професор
  Б.М. Маньковський  Київ 2008


  ЗМІСТ


  Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів................................................................................................... 4
  ВСТУП.................................................................................................... 5
  Розділ I. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ............................................................. 11
  Порушення функції кохлео-вестибулярної системи у хворих на цукровий діабет....................................................................................... 11
  1.1. Сучасні уявлення про частоту, клінічні прояви порушень слуху за цукрового діабету та підходи до їх діагностики та лікування.............. 11
  1.1.1. Стан слуху у хворих на цукровий діабет..................................... 11
  1.1.2. Порушення слуху за цукрового діабету: експериментальні дані 15
  1.1.3. Залежність порушень слуху від давності та тяжкості ЦД.......... 17
  1.1.4. Сучасні методи дослідження стану слухового аналізатора23
  1.2. Порушення функції вестибулярного апарату за ЦД...................... 28
  1.3. Лікування кохлео-вестибулярних порушень................................. 32
  Розділ II. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ............................... 36
  2.1. Характеристика досліджуваних осіб............................................... 36
  2.2. Методики дослідження.................................................................... 44
  2.3. Методи статистичного аналізу досліджень.................................... 54
  Розділ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.................................................................................................... 55
  3.1. Суб’єктивні прояви порушення слуху у хворих на цукровий діабет....................................................................................................... 55
  3.2. Стан слухової функції у хворих на цукровий діабет за даними суб’єктивної аудіометрії......................................................................... 55
  3.3. Стан слухової функції у хворих на цукровий діабет за даними об’єктивної аудіометрії.......................................................................... 67
  Розділ IV. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕСТИБУЛЯРНОГО АПАРАТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ............................... 76
  Розділ V. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ a-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ НА СТАН КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.................................................................................................. 100
  АНАЛІЗ І УЗВГВЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ....... 120
  ВИСНОВКИ.......................................................................................... 130
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ........................................................... 132
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.133  Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

  ЦД цукровий діабет
  КСВП коротколатентні слухові викликані потенціали
  ОАЕ отоакустична емісіїя
  ПСОАЕ продукти спотворення отоакустичної емісії
  РЗТ рівень звукового тиску
  ТТГ тест толерантності до глюкози
  ЛП латентний період
  МПІ міжпіковий інтервал
  SPL sound pressure level (рівень звукового тиску)
  HbA1c глікований гемоглобін
  АЛТ аланін-амінотрансфераза
  АСТ аспарагінова амінотрансфераза
  Β-ЛП бета-ліпопротеїни
  ЕНГ електроністагмографія
  Ркфг індекс кефалографії
  ШМ шепітна мова
  РМ розмовна мова
  К козелок
  С соскоподібного відростка
  ІМТ індекс маси тіла

  ВСТУП


  Актуальність теми
  Цукровий діабет розповсюджене захворювання, і за даними ВООЗ 2000 року у світі нараховувалося понад 190 млн. хворих на діабет. Кожного року кількість їх зростає на 5-10%, і 2010 року може скласти 240 млн. Приріст захворюваності на цукровий діабет (ЦД), насамперед, зумовлено відносним збільшенням числа хворих на діабет 2-го типу. Якщо два десятиріччя тому хворі на діабет цього типу складали 80-85% від загальної кількості пацієнтів із ЦД, то зараз 90-95%. 2006 року в Україні зареєстровано більше 1 мільйона хворих на ЦД, із них 779 тисяч із ЦД 2-го типу, що складає 86,3% [1]. У промислово розвинутих країнах Америки та Європи розповсюдженість цукрового діабету становить 5-6% і має тенденцію до подальшого росту, надто у вікових групах старше 40 років [2].
  Соціальна значущість цукрового діабету полягає у тім, що він призводить до ранньої інвалідизації та смерті. Тому зусилля лікарів мають бути спрямовані на зниження розповсюдженості, профілактику ускладнень, зменшення інвалідизації та смертності серед хворих на цукровий діабет згідно з Сент-Вінсентською декларацією, яка закріпила пріоритетність ЦД у національних програмах охорони здоров’я в усіх країнах світу з огляду на неу­хильне зростання частоти захворюваності [2, 3, 4, 5, 6].
  Основною причиною інвалідизації хворих на діабет є розвиток судинних і неврологічних ускладнень: мікроангіопатії (ретинопатія та нефропатія), макроангіопатії (інфаркт міокарда, інсульт, гангрена нижніх кінцівок), нейропатії [7]. Причинами втрати працездатності за ЦД можуть бути також втрата слуху та вестибулярні розлади, що супроводжуються порушенням рівноваги, запамороченнями [8-11]. Проведені дослідження з вивчення стану слухового та вестибулярного аналізаторів за цукрового діабету носять розрізнений характер, присвячені головним чином вивченню епідеміологічних даних і проведенню діагностичного обстеження із застосуванням окремих методів дослідження, що дає уявлення про функціонування лише окремих ланок кохлео-вестибулярної системи у даної категорії хворих [12-23]. Ми не зустріли в доступній літературі робіт, які б враховували взаємовплив слухових і вестибулярних розладів за ЦД з огляду на функціональну цілісність внутрішнього вуха.
  Традиційні методи лікування кохлео-вестибулярних порушень, що наразі застосовуються лікарями, часто виявляються недостатньо ефективними, що диктує необхідність вивчення можливостей використання у клінічній практиці інших препаратів із метою корекції стану внутрішнього вуха. У зв’язку з цим доцільним є проведення комплексного дослідження функціо­нального стану кохлеарного та вестибулярного аналізаторів за ЦД, вивчення впливу тривалості та тяжкості захворювання на стан кохлео-вестибулярної системи та розробка методів корекції слухових і вестибулярних порушень.
  Комплексний підхід до вивчення стану слухового та вестибулярного аналізаторів за цукрового діабету дає можливість визначати субклінічні зміни слуху, коли патологічний процес ще можна загальмувати або нівелювати, що надасть можливість підвищити працездатність і поліпшити стан здоров’я та загальну якість життя пацієнтів.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Роботу виконано у рамках НДР Вивчення вираженості деяких факторів ризику серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2-го типу та метаболічний синдром”, № Державної реєстрації 0103U000590 та Вивчити чинники розвитку мікро- та макроангіопатій з метою розробки методів їх попередження та оптимізації патогенетичної терапії”, № Державної реєстрації 0107U002118, що виконується у відділі профілактики та лікування цукрового діабету Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин у відповідності до тематичного плану та в межах галузевої програми МОЗ України.

  Мета та завдання дослідження
  Метою роботи було вивчення функціонального стану кохлеарного та вестибулярного аналізаторів у хворих на цукровий діабет.
  Мета досягалась вирішенням таких завдань.
  1. Оцінити функціональний стан периферичних і центральних відділів слухового аналізатора у хворих на цукровий діабет.
  2. Оцінити стан функціонування вестибулярного аналізатора за допомогою вестибулометрії у хворих на цукровий діабет.
  3. Вивчити вплив стану компенсації, тривалості захворювання, тяжкості перебігу цукрового діабету, наявності діабетичної ретинопатії, артері­альної гіпертензії та виду цукрознижувальної терапії на функціональний стан слухового та вестибулярного аналізаторів у хворих на цукровий діабет.
  4. Вивчити зміни функціонального стану слухового та вестибулярного аналізаторів залежно від віку обстежуваних хворих.
  5. Вивчити вплив препарату альфа-ліпоєвої кислоти на функціо­наль­ний стан кохлео-вестибулярної системи у хворих на цукровий діабет.
  Об’єкт дослідження кохлео-вестибулярна система за цукрового діабету.
  Предмет дослідження показники слухової та вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет різних вікових категорій.
  Методи дослідження клінічне обстеження, визначення лабораторних показників крові, суб’єктивна та об’єктивна (імпедансометрія, продукти спотворення отоакустичної емісії, коротколатентні слухові викликані потенціали) аудіометрія, вестибулометрія та статистична обробка отриманих даних.

  Наукова новизна
  Вперше проведено порівняльне комплексне дослідження кохлео-вестибулярної системи у пацієнтів різних вікових груп, які хворіють на цукровий діабет і показано вірогідне погіршення функціонального стану як слухового, так і вестибулярного аналізаторів у хворих на діабет порівняно зі здоровими особами відповідного віку.
  Знайдено залежність показників аудіо- та вестибулометрії від рівня глікованого гемоглобіну та тривалості захворювання.
  Встановлено, що формування порушень слуху за цукрового діабету відбувається як у центральних відділах слухового аналізатора, де характеризується сповільненням швидкості проведення імпульсу по провідних шляхах слухового аналізатора за даними визначення коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), так і у периферичних відділах, де проявляється погіршенням відповідей зовнішніх волоскових клітин за даними дослід­ження продуктів спотворення отоакустичної емісії (ПСОАЄ).
  Вперше встановлено характерну залежність порушень слуху у високочастотному діапазоні від рівня компенсації цукрового діабету у хворих усіх вікових груп.
  При дослідженні функціонального стану вестибулярного аналізатора за даними спонтанної вестибулометрії встановлено, що функція рівноваги суттєво погіршувалася зі збільшенням віку хворих на цукровий діабет. На противагу цьому зміни показників експериментальних вестибулярних реакцій у хворих на цукровий діабет у порівнянні зі здоровими були вираженішими у молодих осіб, надто з погіршенням рівня компенсації цукрового діабету.
  Вперше з метою корекції порушень кохлео-вестибулярної системи у хворих на цукровий діабет запропоновано застосування препарату α-ліпоєвої кислоти. Проведений курс лікування поліпшує стан слухового аналізатора переважно у периферичному відділі та вестибулярного аналізатора у центральному відділі.

  Практичне значення отриманих результатів
  Виявлені зміни у слуховому та вестибулярному апаратах у хворих на цукровий діабет можуть бути використані у клінічній оториноларингології, отоневрології та ендокринології для розробки оптимальних схем і підходів до діагностики (включаючи використання традиційної суб’єктивної аудіометрії, у тому числі камертональних досліджень слуху, порогової, надпорогової тональної та мовної аудіометрії; об’єктивних методів діагностики слуху реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів і продуктів спотворення отоакустичної емісії; спонтанної та експериментальної вестибулометрії) та лікування кохлео-вестибулярних порушень.
  Доведено необхідність відокремлення у групу підвищеного ризику розвитку слухових і вестибулярних порушень хворих на цукровий діабет у стані декомпенсації (за рівня глікованого гемоглобіну, що перевищує 9,0 %).
  Застосування препаратів альфа-ліпоєвої кислоти показало їх ефективність як засобу корекції функціонального стану кохлео-вестибулярної системи, що дозволяє рекомендувати їх у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет.

  Впровадження у практику
  Результати дослідження впроваджено у практику роботи відділу профілактики та лікування цукрового діабету Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України та відділу слухопротезування та функціональної діагностики дорослих Інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка АМН України.

  Особистий внесок здобувача
  Автором особисто проаналізовано наукову літературу з проблеми, що досліджується, проведено інформаційний пошук. Сумісно з науковим керівником сформульовано мету та завдання роботи. Самостійно проведено клі­ніч­ні дослідження, розроблено та апробовано схему лікування кохлео-вестибулярних порушень у хворих на цукровий діабет, виконано математико-статистичну обробку одержаних результатів, сформульовано висновки та практичні рекомендації, написано всі розділи роботи та автореферат.

  Апробація результатів дисертації
  Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на 5 зарубіжних (III meeting of the DFSG and neurodiab (2004); X Jubileuszowy Zjard Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (Варшава 12-14 травня 2005); 15 Annual Meeting of the Diabetic Neuropathy Study Group of the EASD (2005); 42nd EASD Annual Meeting (Копенгаген, 2006); 19 World Diabetes Congress (2006); і 5 вітчизняних конференціях (Українського наукового медичного товариства отоларингологів у м. Донецьку, 2003; м. Харкові, 2005; м. Яремчe, 2006 і на науково-практичних конференціях Ендокринологія в Україні: медичні проблеми та практичні рішення” у м. Харкові, 2005; 2006).

  Публікації
  Результати дослідження опубліковано у 12 наукових роботах, із них 4 статті в журналах, рекомендованих ВАК України, 7 тезових робіт у журналах, один деклараційний патент на винахід (69345 А, Бюл. №8).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертаційній роботі в результаті комплексного обстеження функціо­нального стану кохлео-вестибулярної системи у хворих на цукровий діабет різних вікових груп отримано характеристики порушень слухової та вестибулярної функцій за цього захворювання та запропоновано метод корекції виявлених порушень за допомогою препарату α-ліпоєвої кислоти.
  1. Порушення слуху є частим ускладненням цукрового діабету, що проявляється відповідними скаргами хворих і підтверджується зниженням слуху на високих частотах, зареєстрованим методом суб’єктивної аудіометрії.
  2. У хворих на цукровий діабет відзначається сповільнення проведення імпульсу по провідних шляхах слухового аналізатора за результатами визначення коротколатентних слухових викликаних потенціалів, що проявлялося збільшенням латентності 5-го піку та міжпікового інтервалу хвиль 1-5, погіршенням відповідей із зовнішніх волоскових клітин на всіх частотах за результатами реєстрації ПСОАЕ у порівнянні з відповідними показниками у здорових осіб. Ці зміни вказують на ураження як периферичного, так і центрального відділів слухового аналізатора.
  3. Сповільнення проведення імпульсу по провідних шляхах слухового аналізатора за результатами реєстрації слухових викликаних потенціалів виражено однаковою мірою у хворих на цукровий діабет усіх вікових груп у порівнянні зі здоровими особами відповідного віку.
  4. Зниження слуху за цукрового діабету поєднується з вестибулярною дисфункцією центрального типу, що проявляється порушенням статокінетичної стійкості, різноспрямованістю характеристик експериментальних вестибулярних реакцій, а саме: подовженням післяобертового ністагму, сенсорної реакції на тлі зниження показників самого ністагму (частоти, сумарної амплітуди та швидкості повільної фази) за наявності виражених вегетативних проявів.
  5. Скарги, характерні для вестибулярних розладів, у хворих на цукровий діабет переважали у старших вікових групах, тоді як за результатами вивчення експериментальних вестибулярних реакцій, зростання тривалості післяобертового ністагму та вестибулосенсорної реакції переважало у пацієнтів молодшого віку, а порушення стато-кінетичних проб у хворих старшої вікової групи порівняно з показниками здорових осіб відповідного віку.
  6. За даними суб’єктивної аудіометрії знайдено вірогідне зниження слуху на всіх частотах, найбільш виражене у зоні високих частот, в осіб віком 40-59 років і 60-79 років за рівня HbA1c понад 9,0% порівняно з особами, у яких вміст HbA1c був меншим від 7,5%, що вказує на значення декомпенсації цукрового діабету у розвитку порушень слуху.
  7. Тривалість захворювання цукрового діабету, тяжкість перебігу, вид цукрознижувальної терапії не впливали суттєво на показники кохлео-вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет.
  8. Зростання вмісту глікованого гемоглобіну пов’язано з погіршенням динамічної і, більшою мірою, статичної рівноваги у хворих на діабет всіх вікових груп, а також окремих показників експериментальних вестибулярних реакцій в осіб молодого віку.
  9. Призначення препарату α-ліпоєвої кислоти приводило до поліпшення стану слухового аналізатора переважно у периферичному відділі, поліпшення слуху на всіх частотах, надто у зоні високих частот, покращення відповіді із зовнішніх волоскових клітин за даними реєстрації ПСОАЕ. Під впливом препарату поліпшується стан вестибу­лярного аналізатора переважно у центральному відділі, суттєво змен­шуються вегетативні прояви, тривалість запаморочення та величина німих полів”.

  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. З метою вчасного виявлення порушень слуху та вестибулярного апарату у хворих на ЦД рекомендується до схеми їх обстеження включити визначення стану слухової функції методом дослідження „живою” мовою (шепітною та розмовною), проведення суб’єктивної аудіометрії, надто на високих частотах, і дослідження статокінетичної функції.
  2. До схеми терапії кохлео-вестибулярних порушень у хворих на цукровий діабет рекомендується включити курс лікування препаратом α-ліпоєвої кислоти у дозі 600 мг на добу внутрішньовенно крапельно протягом 15 діб.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Тронько М.Д., Єфімов А.С., Карабун П.М. Класифікація, діагностика, критерії компенсації цукрового діабету. Концепція регуляції прандіальної глюкози у хворих на ЦД 2 типу // Методичні рекомендації. 2002. С. 112.
  2. Балаболкин М.И. Эндокринология. М., 1998. 225 с.
  3. Ефимов А.С., Скробонская Н.А. Клиническая диабетология. К.: Здоров’я, 1998. 320 с.
  4. Дедов И.И. Осложнения сахарного диабета. М., 1995. 43 с.
  5. Тронько М.Д., Маньковский Б.Н. Государственная программа Сахарный диабет”// Лікування та діагностика. 1999. № 1. С. 58-59.
  6. Єфімов А.С., Тронько М.Д., Кравченко В.І., Паньків В.І. Шляхи реалізації Сент-Вінтсенської декларації в Україні у вивченні епідеміології цукрового діабету та його ускладнень: Метод. рекомендації. Київ, 1994. 14 с.
  7. Прихожан В.М. Поражение нервной системы при сахарном диабете. М.: Медицина, 1981. 296 с.
  8. Мітін Ю.В., Дєєва Ю.В. Особливості ураження слухової функції у хворих на інсуліннезалежний цукровий діабет // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2004. № 5. С.139.
  9. Митин Ю.В., Щербак А.В. Сахарный диабет и патология ЛОР-органов // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1988. № 6. С. 65-69.
  10.Мітін Ю.В., Дєєва Ю.В., Діхтярук О.В. Стан вестибулярної функції у хворих на цукровий діабет // X з’їзд оториноларингологів України 22-25 травня 2005 р. м. Судак. Київ, 2005. С. 336-337.
  11.Крашенинников В.Ф. Потеря слуха и зрения при сахарном диабете // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1979. № 5. С.71-72.
  12.Strauss P., Schmittner S., Rick W., Fassbender-Balg S. Der Eintluss des Diabetes mellitus auf das Hőrorgan. C. B. Spontaner Diabetes bei der Maus. // Laryngol. Rhinol. Otol. 1982. V.61, № 6. P. 325-330.
  13.Strauss P., Schеnider К., Тerriuolo V. Der Einfluss des Diabetes mellitus auf das Hőerorgan e. juveniler Diabetes und Diabetes mellitus vom erwachsenen Typ beim Menschen // Laryngol. Rhinol. Otol. 1982. Bd.61, № 6. S. 331-338.
  14.Ishikawa T., Naito Y.,Taniguchi K. Hearing impairment in WBN/Kob rats with spontaneous diabetes mellitus // Diabetologia. 1995 Jun. V.38, №6. P. 649-655.
  15.Assimakopoulos D., Danielides V., Kontogianis N., Skevas A., Tsatsoulis A., Sudden hearing loss as the presenting symptom of diabetes mellitus // Diabetes Res. Clin. Pract. 2001 Sep. №.53(3). P. 201-203.
  16.Fowler P.D., Jones N.S., Diabetes and hearing loss // Clin. Otolaryngol. 1999 Feb. №24(1) P.3-8.
  17.Hirayama T., Kaneshige Y., Okahara S., Adachi Y., Suzuki A., AokiS., Nakagawa Yabana T., Imai T., Matsumoto H. Involvement of neuromuscular disorders in maternally inherited diabetes with deafness (MIDD) // Nippon Naika Gakkai Zasshi. 2003 Apr.10 №92(4) P.668-670.
  18.Kulczynski B., Kruk-Zagajewska A., Kopec T., Zielinska D., KedziaD., Piatkowski K. Hearing loss, disorders of sound localization with the preservation of smell and taste in diabetics // Otolaryngol. Pol. 1999. № 53(5) P.573-577.
  19.Ma F., Gomez-Marin O., Lee D.J., Balkany T. Diabetes and hearing impairment in Mexican American adults: a population-based Study // J. Laryngol. Otol. 1998 Sep. № 112(9). P. 835-839.
  20.Maassen J.A., Jansen J.J., van den Ouweland J.M., Hart L.M., van Essen E.H., Lemkes H.H. A new subtype of diabetes mellitus: maternally inherited diabetes and deafness (MIDD) // Ned Tijdschr Geneeskd. 1998 Jan. 31. № 142(5). P.229-233.
  21.Polak B.C., Van Leiden H.A. Increased hearing loss in patients with diabetes mellitus type 2 // Ned Tijdschr Geneeskd. 1998 Sep 26. 142 (39). P. 2163-2164.
  22.Sasso F.C., Salvatore T., Tranchino G., Cozzolino D., Caruso A.A., Persico M., Gentile S., Torella D., Torella R. Cochlear dysfunction in type 2 diabetes: a complication independent of neuropathy and acute hyperglycemia // Metabolism. 1999 Nov. № 48(11). P. 1346-1350.
  23.Saxena AK, Panhotra BR, Naguib M. Sudden irreversible sensory-neural hearing loss in a patient with diabetes receiving amikacin as an antibiotic-heparin lock // Pharmacotherapy. 2002 Jan. № 22(1). P. 105-108.
  24.Дедов И.И., Шестакова М.В. Диабетическая нефропатия. М., 2000. 162c.
  25.Хасанов С.А., Бабаджанова С.Ю. Состояние слуха при сахарном диабете // Вестн. оториноларингологии. 1986. № 3. С.83-86.
  26.Хасанов С.А., Бабаджанова С.Ю. Изменения в наружном и среднем ухе при сахарном диабете // Вестн. оториноларингологии. 1986. № 1. С.74-77.
  27.Назармухамедова Н.Ф. Патология ЛОР органов у больных сахарным диабетом // Медицинский журнал Узбекистана. 1988. № 12. С.43-44.
  28.Дегонский А.И., Халангот Н.Д., Волошина М.И., Лучина Н.В. К анализу влияния сахарного диабета на состояние ЛОР-органов. // В кн.: Актуальные проблемы клинической медицины Донбасса. Материалы научно-практ. конф. Донецк, 1993. С.119.
  29.Хасанов С.А., Аронова М.З. Электронно-микроскопическое исследование волосковых клеток спирального органа крыс при экспериментальном скрытом и явном сахарном диабете // Вестн. оториноларингологии. 1981. № 4. С.16-21.
  30.Хасанов С.А. Ранние признаки проявления сахарного диабета у оториноларингогических больных // Вестн. оториноларингологии. 1981. № 5. С. 29-31.
  31.Хасанов С.А. Патология уха в ранней диагностике сахарного диабета: Метод. рекомендации. Ташкент, 1982. 8 с.
  32.Кофанов Р.Ф. О слуховой функции при сахарном диабете // Вестн. оториноларингологии. 1972. № 3. С.29-32.
  33.Duck SW., Prazma J., Bennі співавториt PS., Pillsbyri HC. Interaction bі співавториween hypertension and diabetes mellitus in the pathogenesis of sensorineural hearing loss // Laryngoscope. 1997 Dec. №107 (12 Pt 1). P. 1596-1605.
  34.Celik O.,Yalcin S., Celebi H., Ozturk A. Hearing loss in insulin-dependent diabetes mellitus // J. Auris, Nasus, Larynx. 1996. №23. P.127-132.
  35.Циммерман Г.С. Ухо и мозг. М., 1974. 373 с.
  36.Garcia Callejo FJ, Orts Alborch MH, Morant Ventura A, Marco Algarra J., Neurosensory sudden deafness, blood hyperviscosity syndrome, and diabetes Mellitus //Acta Otorrinolaringol Esp. 2002 Mar. № 53 (3). P. 221-224.
  37.Kasemsuwan L, Sriwanyong S, Krittiyawong S, Sunі співавториrworakul J, Jiamsuchon K., Hearing in young diabetic patients // J. Med. Assoc. Thai. 2001 Oct. № 84 (10). P. 1389-1394.
  38.Acuna Garcia M., Herrero Laso JL., Duran Diez C., Menendez Arguelles ME., Vallejo Valdezate LA., Diaz Suarez I., Pomar Bianco P. Hipoacusia en diabetes mellitus tipo II // Anales Otorrinolaringologicos Iberoamericanos. 1997. № 24 (2). P. 123-133.
  39.Dalton D.S., Cruickshanks K.J., Klein R., Klein B., Willey T.L. Association of NIDDM and hearing loss // Diabetes Care. 1998. Vol.21(9). P.1540-1544.
  40.Козлов М.Я., Онегова Р.Ф., Петров В.С., Соколоверова Н.М. Сахарный диабет и тугоухость // Вестн. оториноларингологии. 1976. №5. С.21-25.
  41.Козлов М.Я., Муминов А.И., Соколоверова И.М. Орган слуха и сахарный диабет. Ташкент, 1983. 107 с.
  42.Di Nardo W., Ghirlanda G., Cercone S., Pitocco D., Soponara C., Cosenza A., Paludі співавториti G., Di Leo M.A., Galli I. The use of dynamic posturography to dі співавториect neurosensorial disorder in IDDM without clinical neuropsty // Diabetes complications. 1999. V. 13. №2. P. 79-85.
  43.Taylor I. G., Irvin J. Some audiological aspects of diabetes mellitus // J. Laryngol. 1978. V.92. №2. P. 99-114.
  44.Buller N., Laurian N., Shvili I., Laurian L. Delayed brainstem auditory evoked responses in experimental diabetes mellitus // J. Laryngol. Otol. 1986. V. 100. № 8. P. 883-891.
  45.Хасанов С.А., Попова И.А. Содержание гликогена в спиральном органе при экспериментальном сахарном диабете // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1982. № 4. С. 40-43.
  46.Timothy L. Smith, MD; Eileen Raynor, MD; Jiri Prazma, MD, PhD; John E. Buenting, MD; Harold C. Pillsbury, MD. Insulin-Dependent Diabetic Microangiopathy in the Inner Ear. // Laryngoscope. 1995 March. 105.
  47.Хасанов С.А. Слуховая функция у детей при сахарном диабете // Журн/ ушных, носовых и горловых болезней. 1982. № 5. С. 34-37.
  48.Sieger A., White N.H., Skinner M.W., Spector G.J. Auditory function in children whith diabetes mellitus // Ann. Otol. 1983. V. 92, № 3. pt. l. P. 237-241.
  49.De Espana R, Biurrun O., Lorente G., Traserra J. Hearing and diabetes // Oto-Rhino-Laryngology & its Related Specialties. 1995 Nov-Dec. №57 (6). P. 325-327.
  50.Rev Jauregui-Renaud K, Dominguez-Rubio B, Ibarra-Olmos A, Gonzalez-Barcena D. Otoneurologic abnormalities in insulin-dependent diabetes // Invest. Clin. 1998 Mar-Apr. № 50 (2). P. 137-138.
  51.Хасанов С.А., Тихонова И.А., Константинова Н.П. Состояние углеводного и жирового обмена у больных с острой нейросенсорной тугоухостью // Вестн. оториноларингологии. 1982. № 4. С. 27-29.
  52.Сагалович Б.М., Симбирцева О.И. Исследование слуха в полном диапазоне частот, воспринимаемых человеческим ухом и его диагностическое значение: Метод. письмо. М., 1970.
  53.Miller S. Hearing from children who have diabetes // J. Child Health Care. 1999 Spring. № 3(1). P. 5-12.
  54.Wang H, Zhong N. A study on DPOAE in patients with diabetes mellitus // Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi. 1998 Nov; 12 (11): 483-6.
  55.Niedzielska G., Katska E. ABR disturbances in children with insulin dependent diabetes mellitus // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 1998 Jun. № 44(1). P.1-4.
  56.Varkonyi TT, Toth F, Rovo L, Lengyel C, Kiss JG, Kempler P, Lonovics J., Impairment of the auditory brainstem function in diabetic neuropathy//Diabetes Care. 2002 Mar. №25(3). P.631-632.
  57.Obrebowski A, Pruszewicz A, Swidzinski P, Obrebowska-Karsznia Z, Karlik M, Gawlinski M. The electrophysiological examination of hearing with some mі співавториabolic disorders in children // Otolaryngol Pol. 1999. № 53(5). P.591-593.
  58.Obrebowski A, Pruszewicz A, Gawlinski M, Swidzinski P. Electrophysiological hearing examination in children and teenagers with insulin-dependent diabetes mellitus // Otolaryngol Pol. 1999. № 53(5). P. 595-598.
  59.Toth F, Varkonyi TT, Kiss JG, Rovo L, Lengyel C, Legrady P, Jori J, Czigner J. Brainstem auditory-evoked potential examinations in diabetic patients // Scand Audiol Suppl. 2001. №5. P. 156-159.
  60.Boomsma LJ, Stolk RP. The frequency of hearing impairment in patients with diabetes mellitus type 2 // Ned Tijdschr Geneeskd. 1998 Aug 8. № 142 (32). P. 1823-1825.
  61.Das T, Kundu S, Mazumdar AK, Mukhopadhyay SC. Studies on central nervous system function in diabetes mellitus // J. Indian Med Assoc. 2001 Feb. № 99 (2). P. 84-89.
  62.Lisowska G, Namyslowski G, Morawski K, Strojek K. Early identification of hearing impairment in patients with type 1 diabetes mellitus // Otol Neurotol. 2001 May. № 22 (3). P. 316-320.
  63.Lisowska G, Namyslowski G, Morawski K, Strojek K. Otoacoustic emissions and auditory brain stem responses in insulin dependent diabetic patients // Otolaryngol Pol. 2002. № 56 (2). P. 217-225.
  64.Hosch H, Ottaviani F. Otoacoustic emissions in diabetic patients with normal hearing//Schweiz Med Wochenschr. 2000. Suppl 125:83S-85S.
  65.Erdem T, Ozturan O, Miman MC, Ozturk C, Karatas E. Exploration of the early auditory effects of hyperlipoproteinemia and diabetes mellitus using otoacoustic emissions // Eur Arch Otorhinolaryngol. 2003 Feb. 260 (2): 62-6. Epub 2002 Sep 04.
  66.Orts Alborch M, Morant Ventura A, Garcia Callejo J, Perez del Valle B, Lorente R, Marco Algarra J. The study of otoacoustic emissions in diabetes mellitus // Acta Otorrinolaryngol Esp. 1998 Jan-Feb. 49 (1). P. 25-28.
  67.Perez del Valle B; Morant Ventura A; Contreras Castello A; Orts Albors M; Marco Algarra J. Acoustic distortion product recording in patients with sensorineural hearing loss // Acta Otorrinolaryngol. Esp. 1996. Vol.47(2). P.111-118.
  68.Rozanska-Kudelska M, Chodynicki S, Kinalska I, Kowalska I. Hearing loss in patients with diabetes mellitus type II // Otolaryngol Pol. 2002. 56 (5). P. 607-610.
  69.Park MS, Park SW, Choi JH., Distortion product otoacoustic emissions in diabetics with normal hearing // Scand Audiol Suppl. 2001. № 52. P. 148-151.
  70.Евдощенко Е.А., Косаковский А.К. Нейросенсорная тугоухость. К.: Здоров’я, 1989. 112 с.
  71.Иванец И.В., Муратов Д.Л. Опыт применения современных методов ранней и дифференциальной диагностики слуховых растройств // Вест. оториноларингологии. 1995. № 4. С.31-33.
  72.Лимар Б.Я., Базаров В.Г., Тышкевич З.С. Объем и методика исследования слуховой функции в аудиометрических кабинетах поликлиник и стационаров // Метод. рекомендации. Киев, 1977. 35 c.
  73.Лопотко А.И., Плужников М.С., Атамурадов М.А. Старческая тугоухость. Ашхабад, 1986. 297c.
  74.Грачев Е.В., Лопотко А.И. Современные возможности и тенденции развития клинической аудиологии // Международ. мед. журн. 1999. Т 5, № 2. С. 66.
  75.Рындина А.М., Бердникова И.П., Цвылева И.Д. Аудиометрия чередующимися речевыми сигналами в диагностике центральных поражений слухового анализатора // Вестн. оториноларингологии 1998 № 6 С. 13-14.
  76.Базаров В.Г., Карамзина Л.А., Кардаш С.И. Импедансная аудиометрия в диагностике нарушений слуховой функции // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1995. № 1. С. 42-51.
  77.Базаров В.Г, Лисовский В.А., Мороз Б.С., Токарев О.П. Основы аудиологии и слухопротезирования. М.: Медицина, 1984. 256 с.
  78.Стенли А. Гельфанд. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. М., 1984. 346 с.
  79.Пальчун В.Т., Левина Ю.В., Мельников О.А. Отоакустическая эмиссия: исследование нормы // Вестн. Оториноларингологии. 1999. №1. С. 5-9.
  80.Дєєва Ю.В. Використання методу ото акустичної емісії на частоті продуктів спотворення для оцінки результатів гліцерил-тесту // Журн. вушних, носових і горлових хвороб 2003. № 2. С.21-25.
  81.Хечинашвилли С.Н. Вопросы аудиологии. Тбилиси, Мецниереба, 1978. 192 с.
  82.Хечинашвилли С.Н., Кеванишвилли З.Ш. Слуховые вызванные потенциалы человека. Тбилиси, Сабчота Сакартвелло, 1985. 326 с.
  83.Базаров В.Г. Клиническая вестибулометрия. Киев, 1988. 200 с.
  84.Янчевський Г. Запаморочення // Довідник практичного лікаря. Львів, 2000. 64 с.
  85.Говорун М.И., Синепуп Ф.М., Федоренко С.В. Особенности слуховой и вестибулярной функции при поражениях внутреннего уха // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2004. № 5 с. С. 112-113.
  86.Крылова Н.В., Науменец Л.В. Анатомия органов чувств. Атлас-пособие. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. 93 с.
  87.Герасимов К.В., Гофман В.Р., Усачев В.И. Клиническая вестибулометрия: состояние и перспективы развития // Вестн. оториноларингологии. 1995. № 4. С.25-28.
  88.Солдатов И.Б., Сущева Г.П., Храппо Н.С. Вестибулярная дисфункция. М., 1980. 273 с.
  89.Хасанов С.А., Васильева В.П., Мазовецкий А.Г. Состояние вестибулярной функции при ранних формах сахарного диабета // Вестн. оториноларингологии. 1980. № 6. С. 34-37.
  90.Darlington C.L., Erasmus J., Nicolson M., King J., Smith P.F. Comparison of visual-vestibular interaction in insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetes mellitus // Neuroreport. 2000. Vol. 28, 11(3). P.487-490.
  91.Wang R, Martinez-Frias ML, Graham JM Jr., Infants of diabetic mothers are at increased risk for the oculo-auriculo-vertebral sequence: A case-based and case-control approach // J. Pediatr. 2002 Nov. 141 (5). P. 611-617.
  92.Кофанов Р.Ф. Вестибулярная функция у больных сахарным диабетом // Вестн. оториноларингологии. 1973. № 3. С. 92-93.
  93.Kolev O.I., Milanov I. Central nervous system impairment in diabetic patients // Elecromyogr. clin. Neurophysiol. 1999. Vol. 39(8). P.479-484.
  94.Литвиненко А.А., Озинковский В.В. Применение иглорефлексотерапии при ЛОР-заболеваниях // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1979. № 4. С.88 91.
  95.Friedrich G, Ott E. Prospective randomized study on the comparative effect bі співавториween 10% hes 200/0.5 and 6% hes 200/0.5 in patients with hearing loss // Laryngorhinootologie. 1991 Dec, №70 (12). P. 670-674.
  96.Michel O, Matthias R. Placebo-controlled double-blind study of the treatment of sudden hearing loss with a stable prostacyclin analog // Laryngorhinootologie. 1991 May. № 70 (5). P. 255-259.
  97.Probst R, Tschopp K, Ludin E, Kellerhals B, Podvinec M, Pfaltz CR. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of dextran/pentoxifylline medication in acute acoustic trauma and sudden hearing loss // Acta Otolaryngol. 1992. № 112 (3). P. 435-443.
  98.Poser R, Hirche H. Randomized double-blind study of therapy of sudden deafness. low molecular weight dextran + naftidrofuryl vs. low molecular weight dextran + placebo // HNO. 1992 Oct. № 40 (10). P. 396-399.
  99.Puhakka HJ, Sorri M. Sudden hearing loss - a mysterious treatment of a mysterious disease // Duodecim. 1993. № 109 (16). P. 1421-1427.
  100. Hultcrantz E, Stenquist M, Lyttkens L. Sudden deafness: a rі співавториrospective evaluation of dextran therapy // ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 1994 May-Jun. № 56 (3). P. 137-142.
  101. Szeimies RM, Stolz W, Wlotzke U, Korting HC, Landthaler M. Successful treatment of hydroxyі співавториhyl starch-induced pruritus with topical capsaicin // Br J Dermatol. 1994 Sep. № 131(3). P. 380-382.
  102. Ptok M, Klein R, Ptok A, Berg PA, Zenner HP. Drug therapy of acute inner ear hearing loss in childhood and adolescence // HNO. 1994 Oct; 42 (10): 636-42
  103. Hulse M. Cervicogenic hearing loss // HNO. 1994 Oct. № 42(10). P. 604-613.
  104. Michelson A, Schuster B, Thias S, Haid CT. Vestibular lesion in sudden deafness: a prognostic criterium for therapeutic success // Laryngorhinootologie. 1995 Jan. № 74 (1). P. 7-12.
  105. Leunig A, Szeimies RM, Wilmes E, Gutmann R, Stolz W, Feyh J. Clinical and electron microscopy study of sudden deafness treatment with the 10% hes 200/0.5 and pentoxifylline combination // Laryngorhinootologie. 1995 Mar. № 74 (3). P.135-140.
  106. Redleaf MI, Bauer CA, Gantz BJ, Hoffman HT, McCabe BF. Diatrizoate and dextran treatment of sudden sensorineural hearing loss // Am J Otol. 1995 May. № 16 (3). P. 295-303.
  107. Desloovere C, Knecht R.Infusion therapy in sudden deafness. Reducing the risk of pruritus after hydroxyі співавториhyl starch and maintaining therapeutic success a prospective randomized study // Laryngorhinootologie. 1995 Aug. № 74 (8). P. 468-472.
  108. Schweinfurth JM, Parnes SM, Very M. Current concepts in the diagnosis and treatment of sudden sensorineural hearing loss // Eur Arch Otorhinolaryngol. 1996. V. 253 (3). P. 117-121.
  109. Solanellas Soler J, Esteban Ortega F, Soldado Patino L, Jimenez Morales JM. Sudden hearing loss. treatment with piracі співавториam // Acta Otorrinolaringol Esp. 1997 Jan-Feb. № 48 (1). P. 21-25.
  110. Arellano B, Garcia Berrocal JR, Gorriz C, Gonzalez FM, Vicente J, Ramirez Camacho R. Treatment protocol for sudden deafness // Acta Otorrinolaringol Esp. 1997 Oct. № 48 (7).
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины