ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ЖІНОК В ПЕРІОДИ ВАГІТНОСТІ І ЛАКТАЦІЇ : Индивидуальная профилактика кариеса зубов У ЖЕНЩИН В период беременности и лактации • Название:
 • ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ЖІНОК В ПЕРІОДИ ВАГІТНОСТІ І ЛАКТАЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • Индивидуальная профилактика кариеса зубов У ЖЕНЩИН В период беременности и лактации
 • Кол-во страниц:
 • 223
 • ВУЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМ. М.І. ПИРОГОВА


  На правах рукопису  ГАДЖУЛА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
  УДК 616-084:616.314:618.2:612.664  ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ
  У ЖІНОК В ПЕРІОДИ ВАГІТНОСТІ І ЛАКТАЦІЇ

  14.01.22 стоматологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Кулигіна Валентина Миколаївна,
  доктор медичних наук, професор


  Вінниця - 2009
  ЗМІСТ

  стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...............................................................
  ВСТУП ................................................................................................................
  РОЗДІЛ 1. ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ЗУБІВ У ЖІНОК В ПЕРІОДИ ВАГІТНОСТІ І ЛАКТАЦІЇ (огляд літератури)...............................................
  1.1.Стан твердих тканин зубів і показників мінерального обміну у вагітних жінок і матерів під час грудного годування.....................................
  1.2.Методи та засоби профілактики карієсу зубів у жінок під час вагітності і лактації ...........................................................................................
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ......................................
  2.1. Клінічна характеристика груп обстежених жінок ...................................
  2.2. Визначення показників індивідуального ризику виникнення карієсу
  зубів у вагітних жінок і під час грудного годування .....................................
  2.3. Методи дослідження вмісту загального та іонізованого кальцію, неорганічних фосфатів, магнію, заліза і лужної фосфатази в крові та ротовій рідині .....................................................................................................
  2.4. Вивчення вмісту вітаміну Д3, паратиреоїдного гормону і кортизолу
  в крові обстежених жінок .................................................................................
  2.5. Методи експериментальних досліджень ..................................................
  2.6. Методи індивідуальної профілактики карієсу зубів у жінок під час вагітності і лактації............................................................................................
  2.7. Статистичні методи дослідження .............................................................
  РОЗДІЛ 3. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ КАРІЄСУ
  ЗУБІВ І РІВЕНЬ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧКІВ У
  ЖІНОК З ФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ ............................
  РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАН-НЯ ЗАСОБІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ВАГІТНИХ .......................................................................

  4.1. Результати вивчення біодоступності карієспрофілактичних препаратів ...........................................................................................................
  4.2. Вплив карієспрофілактичних препаратів, при їх введенні вагітним крольчихам, на характер осифікації кісток мозкового черепа новонароджених тварин ....................................................................................
  4.3.Результати дослідження протикаріозної ефективності Біокальцевіту”
  та морської капусти на експериментальній моделі карієсу зубів .................
  РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
  КАРІЄСУ ЗУБІВ У ЖІНОК В ПЕРІОДИ ВАГІТНОСТІ ТА ЛАКТАЦІЇ.....
  5.1. Результати ефективності індивідуальної профілактики карієсу зубів за даними клінічного обстеження та індексної оцінки стану порожнини рота ......................................................................................................................
  5.2. Оцінка впливу методів профілактики на показники індивідуального ризику виникнення карієсу зубів у жінок під час вагітності та грудного годування ............................................................................................................
  5.3. Результати дослідження стану показників мінерального обміну та його гормональних регуляторів у сироватці крові обстежених жінок в періоди вагітності і лактації..............................................................................
  5.4. Зміни показників мінерального обміну ротової рідини у вагітних жінок та матерів під час грудного годування під дією карієспрофілактичних препаратів ....................................................................
  5.5. Взаємозв’язок показників мінерального обміну крові, ротової рідини
  та індивідуального ризику виникнення карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації............................................................................................
  РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ...
  ВИСНОВКИ .......................................................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .........................................................
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  КПВ інтенсивність карієсу: карієс (К), пломба (П), видалені зуби (В);
  СКР середній рівень карієсрезистентності;
  НКР низький рівень карієсрезистентності;
  ТЕР тест емалевої резистентності;
  КОШРЕ клінічна оцінка швидкості ремінералізації емалі;
  ЛФ лужна фосфатаза;
  ПТГ паратиреоїдний гормон;
  AUC площа під фармакокінетичною кривою (area under the curve,
  plasma drug concentration-time, Wikipedia).

  ВСТУП


  Актуальність теми. Проблема профілактики карієсу зубів, незважаючи на певні досягнення, залишається актуальною [23, 69, 71, 73, 78, 143], особливо у жінок у періоди вагітності і лактації [152, 164, 166, 167]. Це підтверджується значною інтенсивністю та розповсюдженістю карієсу серед цієї декретованої групи населення, що не має тенденції до зниження, і свідчить про недостатню ефективність наявних методів профілактики [114, 125, 161].
  Відомо, що інтенсивне ураження зубів каріозним процесом під час фізіологічного перебігу вагітності обумовлено нейроендокринними і метаболічними змінами [52, 167], віком жінок, числом перенесених вагітностей та пологів [140], порушенням біофізичних властивостей і мінералізувальної функції ротової рідини [125, 142, 166], низьким рівнем гігієни порожнини рота і гігієнічних знань у питаннях профілактики карієсу зубів [13, 57, 153]. Водночас, сучасні уявлення про значення індивідуальної структурно-функціональної стійкості емалі зубів до каріозного процесу [24, 37, 55] диктують необхідність вивчення факторів ризику виникнення карієсу у жінок під час вагітності і лактації з погляду індивідуальної карієсрезистентності та схильності до захворювання [97].
  За повідомленнями авторів [39, 73, 110, 161], загальновідомі методи профілактики карієсу зубів у вагітних із застосуванням різних препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва є малоефективними і потребують подальшого удосконалення. Тому перспективним є визначення найбільш ефективних карієспрофілактичних засобів для цієї декретованої групи населення, що не впливають негативно на організм вагітної жінки та плода.
  Вагітність і грудне годування немовляти ставлять підвищені вимоги до стану мінерального гомеостазу жінки. Адже зниження рівня мінеральних компонентів в організмі жінки під час вагітності і лактації негативно відображується не тільки на формуванні кісткової тканини і твердих тканинах зубів дитини, але і на кістковій тканині і тканинах зубів самої матері [96, 105, 173]. Цілеспрямований вплив на процеси мінерального обміну в результаті застосування препаратів на основі природних джерел макро- і мікроелементів сприяє підвищенню резистентності твердих тканин зубів до карієсу [17, 28, 69], проте ці питання вивчені недостатньо.
  У профілактиці карієсу зубів у жінок під час вагітності і грудного годування особливе значення має раціональне харчування, санітарно-гігієнічні знання та навички з догляду за ротовою порожниною [58, 113, 136, 150, 153, 162, 163]. Тому застосування всіх доступних методів і засобів індивідуальної санітарно-просвітницької роботи потребує подальшого дослідження.
  Отже, вивчення впливу загальних і місцевих факторів ризику на розвиток карієсу зубів у жінок під час вагітності і лактації та їх взаємозв’язок, опрацювання методів індивідуальної профілактики у залежності від карієсрезистентності і вивчення їх ефективності в динаміці фізіологічного перебігу вагітності і грудного годування є актуальним.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідницької роботи кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Розробка і впровадження нових методів у діагностиці і лікуванні ускладненого карієсу зубів, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота” (№ ДР 0102U003586). Автор була виконавцем окремого фрагменту комплексної наукової теми.
  Мета і завдання дослідження. Мета дослідження підвищення ефективності профілактики карієсу зубів у жінок під час фізіологічного перебігу вагітності і лактації шляхом опрацювання індивідуальних методів на підставі вивчення мінерального обміну і місцевих факторів ризику виникнення карієсу та визначення біодоступності і карієспрофілактичної дії природних джерел макро- і мікроелементів.

  Завдання дослідження:
  1. Встановити розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів і рівень санітарно-гігієнічних знань і навичків у жінок при фізіологічному перебігу вагітності.
  2. Вивчити біодоступність лікарських засобів для профілактики карієсу зубів у періоди вагітності і лактації та визначити найбільш ефективний.
  3. Вивчити вплив карієспрофілактичних препаратів, при їх введенні вагітним крольчихам, на характер осифікації кісток мозкового черепа новонароджених тварин.
  4. Дослідити протикаріозну ефективність Біокальцевіту” та морської капусти на експериментальній моделі карієсу зубів.
  5. Розробити методи індивідуальної профілактики карієсу зубів у жінок при фізіологічному перебігу вагітності і лактації, у залежності від карієсрезистентності емалі.
  6. Оцінити ефективність профілактичних заходів за показниками індивідуального ризику виникнення карієсу зубів і мінерального обміну.
  Об’єкт дослідження емаль зуба, кров і ротова рідина жінок у періоди вагітності і грудного годування.
  Предмет дослідження засоби і методи корекції мінерального гомеостазу і індивідуальних факторів ризику виникнення карієсу зубів у жінок під час вагітності і лактації.
  Методи дослідження клінічно-лабораторні стоматологічне обстеження, визначення гігієнічного індексу Грін-Вермільйона, рН, в’язкості ротової рідини, швидкості слиновиділення, кислотостійкості емалі (ТЕР-тест), вогнищевої демінералізації і швидкості ремінералізації емалі (КОШРЕ-тест); біохімічні визначення вмісту загального та іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза і лужної фосфатази в крові та ротовій рідині; імуноферментні визначення вітаміну D3, паратиреоїдного гормону (ПТГ) і кортизолу в сироватці крові; експериментальні; соціологічні; статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено вивчення біодоступності лікарських препаратів на основі мінеральних компонентів і визначений найбільш ефективний кальційвмісний засіб для профілактики карієсу зубів. В експерименті досліджений вплив карієспрофілактичних препаратів, при їх введенні вагітним самкам у різні періоди гестації, на характер осифікації кісток мозкового черепа новонароджених тварин. На експериментальній моделі карієсу зубів визначена висока карієспрофілактична дія при одночасному введенні біологічно активної добавки «Біокальцевіт» і морської капусти.
  Вперше проведено статистичний аналіз кореляційного зв’язку між показниками мінерального обміну крові, ротової рідини та індивідуального ризику виникнення карієсу зубів у жінок у періоди вагітності і грудного годування. Виявлена найбільш тісна кореляційна залежність між показниками вмісту кальцію (в тому числі іонізованого) і рівня гормонів (кортизолу, вітаміну D3) в крові, а також індексу КПВ і показниками рН, в’язкості ротової рідини, швидкості слиновиділення, індексу Грін-Вермільйона, ТЕР-тесту, тесту КОШРЕ (коефіцієнт кореляції від 0,62 до 0,95).
  Вперше опрацьовано й обгрунтовано методи профілактики карієсу зубів у жінок під час вагітності і лактації, у залежності від індивідуальної резистентності і схильності до каріозного процесу та визначена їх ефективність в усі періоди гестації і грудного годування. Застосування цих методів сприяло редукції приросту карієсу зубів у жінок зі середньою карієсрезистентністю на 21,99 % (за індексом КПВз) і на 22,34 % (за індексом КПВп), з низькою відповідно на 25,89 і 24,68 %.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та впроваджені в клініку методи індивідуальної профілактики карієсу зубів у жінок у періоди вагітності і лактації, у залежності від карієсрезистентності, спрямовані на корекцію показників мінерального обміну (вмісту кальцію, фосфору, магнію, заліза, лужної фосфатази) і місцевих факторів ризику виникнення захворювання (рН, в’язкість, швидкість слиновиділення, індекс Грін-Вермільйона), що дозволяє достовірно знизити приріст карієсу зубів у жінок цієї декретованої групи населення.
  Корекцію мінерального обміну доцільно проводити з допомогою Біокальцевіту” і морської капусти, гіповітамінозу полівітамінного комплексу Прегнавіт”. Для підвищення ефективності індивідуальної профілактики карієсу зубів під час вагітності і грудного годування рекомендуються здоровий спосіб життя, фізичні вправи, відвідування курсів аеробіки, раціональне та збалансоване харчування. Для покращення індивідуальної гігієни порожнини рота протягом усього періоду вагітності і лактації застосовувати зубну пасту Лакалут фтор” і ополіскувач Лакалут антиплак”, жінкам з низькою карієсрезистентністю пасту Лакалут фтор”, зубний еліксир Лізодент”.
  Методи профілактики карієсу зубів у вагітних і жінок, що годують немовлят, впроваджені в практичну діяльність Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки, Вінницького міського клінічного стоматологічного центру, жіночих консультацій № 1 і № 2 м. Вінниці. Основні наукові та практичні положення і висновки роботи включено в навчальний процес кафедр терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, Івано-Франківського державного медичного університету та Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Спосіб профілактики карієсу зубів у жінок під час фізіологічного перебігу вагітності і лактації з урахуванням індивідуальної карієсрезистентності внесений до Реєстру галузевих нововведень” № 237/29/08, вип. 28-29. С. 161.
  Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснила інформаційний пошук, аналіз джерел наукової літератури. Разом з науковим керівником визначила мету і завдання досліджень, сформулювала висновки роботи. Дисертант особисто обгрунтувала вибір методів досліджень, виконала експериментальні та клінічні дослідження, провела аналіз отриманих результатів та їх статистичне оброблення; обгрунтувала, опрацювала й апробувала профілактичні заходи у жінок під час вагітності і лактації. Здобувач самостійно підготувала наукові матеріали до публікації. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, автор використала фактичний матеріал досліджень.
  Біохімічні дослідження виконала спільно зі співробітниками лабораторного відділення Військово-медичного клінічного центру Повітряних сил України м. Вінниці (Начальник ВМКЦ ПСЗС України Колесюк В.С.). Експериментальну частину роботи автор виконала в умовах віварію ВНМУ ім. М.І. Пирогова (керівник науково-експериментальної клініки д.м.н., проф. Соловйова Л.О.). Радіовізіографічне дослідження провела на базі стоматологічного клінічного центру Рапід”.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на: Х університетській (ХХХХ вузівській) конференції молодих вчених та фахівців (Вінниця, 2004); ІІ (ІХ) з’їзді Асоціації стоматологів України (Київ, 2004); ІІ науково-практичній конференції Актуальні проблеми терапевтичної стоматології” (Київ, 2006); ІІ та ІІІ міжвузівських конференціях студентів та молодих вчених (Вінниця, 2005; 2007); ІХ з’їзді Всеукраїнського Лікарського Товариства (Вінниця, 2007); науково-практичній конференції Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія” (Київ, 2008); V міжвузівській конференції студентів та молодих вчених (Вінниця, 2009).

  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 5 у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 7 тезів у збірниках матеріалів наукових конференцій, з’їздів. Отримано патент на корисну модель № 22988 МПК А61К 31/00 Спосіб профілактики карієсу зубів і некаріозних уражень у жінок під час вагітності і лактації”.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягало у підвищенні ефективності індивідуальної профілактики карієсу зубів у жінок під час фізіологічного перебігу вагітності і лактації на основі вивчення змін мінерального гомеостазу і показників місцевих факторів ризику виникнення захворювання при різних рівнях карієсрезистентності емалі.
  1. У жінок з фізіологічним перебігом вагітності розповсюдженість карієсу зубів складає 100 %, інтенсивність ураження каріозним процесом за показником індексу КПВз 4,24±0,16 зі середньою карієсрезистентністю і 11,36±0,25 з низькою, індексу КПВп 5,01±0,17 і 11,96±0,26. Встановлено невисокий рівень санітарної культури вагітних: 42,7 % зі середнім і 57,6 % з низьким рівнем стійкості до карієсу мали незадовільні знання про профілактику основних стоматологічних захворювань.
  2. Встановлено високу біологічну доступність Біокальцевіту” при одноразовому прийманні препарату за показниками максимальної концентрації активних інгредієнтів у крові (кальцію 2,72±0,03 ммоль/л, фосфатів 1,60±0,02 ммоль/л, магнію 1,03±0,03 ммоль/л), часу її досягнення (на 4-й годині обстеження) і тривалості циркуляції (кальцій, магній 10 годин, фосфати 9 годин).
  3. При експериментальному дослідженні не виявлено негативного впливу введення Біокальцевіту” і морської капусти на вагітних крольчих та новонароджених кролів: випадків передчасних пологів, підвищеної щільності кісток черепа, внутрішньоутробного зарощення тім’ячків і швів черепа, а також достовірної різниці між розмірами великого тім’ячка в основній та контрольній групах (1,83±0,17 х 1,28±0,14 і 1,69±0,15 х 1,37±0,22 мм при оклюзивному типі девіації, 3,14±0,18 х 1,95±0,26 і 3,29±0,19 х 2,07±0,16 мм при діастатичному, при р>0,05).
  4. На експериментальній моделі карієсу зубів у щурів лінії Вістар доведено безпечність і високу протикаріозну ефективність Біокальцевіту” і морської капусти, що підтверджено достовірним (р<0,001) зниженням інтенсивності карієсу зубів (3,35±0,25 в основній групі і 6,10±0,31 у порівнювальній), розвитком переважно поверхневого карієсу (2,80±0,19 балів) і майже відсутністю глибоких каріозних уражень (0,20±0,14 балів).
  5. Опрацьовані методи індивідуальної профілактики карієсу зубів у жінок під час вагітності та грудного годування забезпечили високі клінічні результати: приріст карієсу за індексом КПВз у ІІІ триместрі гестації склав 0,36±0,07 зі середньою карієсрезистентністю, 0,45±0,11 з низькою; в періоді лактації відповідно 0,40±0,08 і 0,51±0,11; за індексом КПВп 0,43±0,07 і 0,52±0,11, 0,44±0,07 і 0,58±0,12.
  6. Застосування індивідуальної профілактики з урахуванням карієсрезис-тентності сприяло позитивним змінам показників індивідуального ризику виникнення карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації, про що свідчили достовірне зменшення в’язкості змішаної слини (від 1,55±0,06 до 1,43±0,05 зі середньою карієсрезистентністю і від 1,81±0,06 до 1,61±0,06 з низькою), індексу Грін-Вермільйона (відповідно від 1,50±0,11 до 1,32±0,08 і від 1,71±0,12 до 1,54±0,09), показників ТЕР-тесту (від 3,66±0,18 до 3,01±0,16 і від 4,82±0,21 до 4,40±0,18), швидкості ремінералізації (від 3,5±0,10 до 2,73±0,08 діб і від 4,49±0,10 до 3,54±0,12 діб) і вогнищевої демінералізації емалі (від 35,29±1,51 до 31,14±1,25 % і від 49,85±1,34 до 46,42±1,32 %) та аналогічне підвищення рН ротової рідини (від 6,82±0,07 до 7,06±0,06 і від 6,60±0,07 до 6,90±0,08) і швидкості слиновиділення (від 0,60±0,04 до 0,65±0,03 мл/хв і від 0,50±0,04 до 0,62±0,04 мл/хв).
  7. Індивідуальний підхід до профілактики карієсу зубів у жінок у гестаційний і лактаційний періоди з використанням місцевих та системних факторів впливу приводить до нормалізації показників мінерального обміну в крові (загального та іонізованого кальцію, неорганічних фосфатів, магнію, кальцій-фосфорного коефіцієнту, заліза і лужної фосфатази) та його регуляторів (кортизолу, паратиреоїдного гормону і вітаміну Dз).
  8. Встановлено, що проведення індивідуальної профілактики карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і грудного годування сприяло нормалізації мінерального гомеостазу ротової порожнини: загального та іонізованого кальцію, фосфатів, магнію, заліза, лужної фосфатази, кальцій-фосфорного та кальцій-магнієвого коефіцієнтів.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Авраамова А. Г. Новый фторсодержащий лак Бифлюорид 12” и индивидуальная профилактика заболеваний полости рта / А. Г. Авраамова // Современная стоматология. 2007. № 3. С. 23-25.
  2. Адамова Г. М. Особенности течения беременности, родов, состояния новорожденных в группах риска, выделенных в женской консультации / Г. М. Адамова, В. П. Квашенко // Здоровье женщины. 2004. № 4 (20). C. 23-25.
  3. Аксамит Л. А. Значение зубного налета в возникновении пришеечного кариеса у беременных женщин / Л. А. Аксамит // Стоматология. 1978. № 5. С. 26-30.
  4. Александров Е. И. Профилактика кариеса зубов у юных беременных / Е. И. Александров, И. Н. Александров // Современная стоматология. 2003. № 3. C. 5-6.
  5. Амонов И. И. Микроэлементоз и анемия у беременных в очаге йодного дефицита / И. И. Амонов // Вопросы питания. 2004. № 1. С. 41-44.
  6. Анализы. Полный справочник / ред. Ю. Ю. Елисеев. М. : Эксмо, 2006. 768 с.
  7. Аналитические подходы к изучению показателей метаболизма в ротовой жидкости : учебное пособие / ред. Ф. Н. Гильмиярова. М. : Извести, 2006. 312 с.
  8. Антипкин Ю. Г. Особенности нарушения кальций-фосфорного гомеостаза, костной системы, их коррекция в анте- и постнатальном периодах развития ребенка / Ю. Г. Антипкин // Перинатологія та педіатрія. 1999. № 1. С. 31-34.
  9. Антоненко М. Ю. Принципи профілактики захворювань пародонту у вагітних / М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова, О. В. Будяківська // Современная стоматология. 2007. № 4. С. 35-37.
  10. Барковский Д. Е. Нейроэндокринная регуляция гомеостаза у беременных с железодефицитной анемией / Д. Е. Барковский // Запорожский медицинский журнал. 2004. Т. 1, № 1 (22). С. 27-31.
  11. Баум Л. Руководство по практической стоматологии : пер. с англ. / Л. Баум, Р. В. Филипс, М. Р. Лунд. М. : ОАО Медицина, 2005. 680 с.
  12. Бахмудов Б. Р. Структурная характеристика интенсивности кариеса зубов и исходный уровень стоматологической помощи у беременных женщин по данным 4-летнего наблюдения / Б. Р. Бахмудов, М. Б. Бахмудов, З. Б. Алиева // Клиническая стоматология. 2008. № 2. С. 82-86.
  13. Бахмудов М. Б. Нуждаемость беременных в санации полости рта и опыт ее организации в условиях женской консультации / М. Б. Бахмудов, Б. Р. Бахмудов, З. Б. Алиева // Стоматология. 2008. № 4. С. 64-68.
  14. Бенедиктов И. И. Микроэлементы в акушерстве / И. И. Бенедиктов, В. Н. Кожевников, В. И. Лейтан. Свердловск: СУКИ, 1974. 123 с.
  15. Беседин В. М. Дослідження впливу комбінованого полівітамінного препарату Прегнавіт” на перебіг вагітності материнства / В. М. Беседин // Здоровье женщины. 2005. № 1 (21). С. 47-48.
  16. Беспалов В. Г. Лечебно-профилактические препараты из морских водорослей / В. Г. Беспалов. СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2005. 160 с.
  17. Білищук М. В. Експериментальне дослідження виявлення карієспрофілактичної дії та впливу на мінеральний обмін різних кальційвмісних препаратів / М. В. Білищук // Вісник стоматології. 2005. № 2. С. 2-5.
  18. Благовещенський Є. В. Клініко-діагностична характеристика перинатального періоду у юних вагітних із залізодефіцитною анемією та її лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство та гінекологія” / Є. В. Благовещенський. Харків, 2005. 19 с.
  19. Болезни полости рта / под ред. Л. М. Лукиных. Н. Новгород : изд-во Нижегородской гос. мед. академии, 2004. 509 с.
  20. Болотских В. М. Клиническая оценка влияния витаминно-минерального комплекса Сана-Сол” для беременных и кормящих на течение беременности, родов и послеродового периода / В. М. Болотских // Российский вестник акушера-гинеколога. 2008. Т. 8, № 5. С. 66-69.
  21. Борисенко А. В. Кариес зубов / А. В. Борисенко. К. : Книга плюс, 2005. 416 с.
  22. Борисенко А. В. Особенности минерального обмена у юных беременных с кариесом зубов / А. В. Борисенко, Е. И. Александров, И. Н. Александров // Современная стоматология. 2003. № 2. С. 26-27.
  23. Боровский Е. В. Биология полости рта / Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев. М. : Медицинcкая книга, Нижний Новгород : НГМА, 2001. 304 с.
  24. Боровский Е. В. Кариесрезистентность / Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев // Стоматология. 2002. № 5. С. 26-28.
  25. Бурков С. Г. Беременность и здоровье / С. Г. Бурков. М. : Фитон+, 2000. 176 с.
  26. Бурчинский С. Г. Проблема дефицита магния в организме : методы фармакологической коррекции / С. Г. Бурчинский // Здоровье Украины. 2004. № 3.
  27. Бутане И. Я. Обоснование методов профилактики основных стоматологических заболеваний у беременных женщин : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматология” / И. Я. Бутане. Москва, 1989. 25 с.
  28. Вилова Т. В. Клинические аспекты применения препаратов водорослей для профилактики кариеса и гингивита / Т. В. Вилова, В. П. Зеновский, М. А. Девяткова // Стоматология. 2005. № 2. С. 10-14.
  29. Витамины и микроэлементы у беременных и кормящих как обязательное условие здорового потомства : метод. рекомендации. М. : Медицинская книга, 2007. Ч. 1-2.
  30. Витамины, минеральные вещества и беременность / В. И. Кулаков, В. Н. Прилепская, Е. В. Бобкова, И. Г. Торганова // Акушерство и гинекология. 1994. № 5. С. 3-5.
  31. Волобуєв В. В. Роль кальцію в скоротливій діяльності матки / В. В. Волобуєв, С. М. Янюта, Г. М. Ляшенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1991. № 2. C. 38-41.
  32. Гаврилів Г. М. Антенатальна та постнатальна профілактика карієсу зубів з застосуванням пектинвмісних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматологія” / Г. М. Гаврилів. Івано-Франківськ, 2003. 22 с.
  33. Гарбузова В. Ю. Фізіологія крові : навч. посіб. / В. Ю. Гарбузова. Суми : Вид-во СумДу, 2007. 145 с.
  34. Герасимов А. Н. Медицинская статистика : учеб. пособие / А. Н. Герасимов. М. : Медицинское информационное агентство, 2007. 480 с.
  35. Гноевая Л. В. Клинико-иммунологические особенности заболеваний пародонта у беременных женщин : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматология” / Л. В. Гноевая. Москва, 1988. 22 с.
  36. Гомерштейн В. А. Содержание магния и кальция в смешанной слюне у людей при некоторых физиологических и патологических состояниях организма : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматология”, 14.00.36 Аллергология и иммунология” / В. А. Гомерштейн. Москва, 1968. 13 с.
  37. Горбунова И. Л. Обоснование особенностей проведения кариеспрофилактических мероприятий у лиц с различным уровнем резистентности к кариесу : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматология” / И. Л. Горбунова. Омск, 2000. 13 с.
  38. Гордеева Е. А. Специализированные продукты питания для беременных женщин : значение в профилактике железодефицитной анемии / Е. А. Гордеева // Русский медицинский журнал. 2008. Т. 16, № 19. С. 1226-1227.
  39. Гориславец В. С. Внедрение программы профилактики стоматологических заболеваний у беременных в новых экономических условиях : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматология» / В. С. Гориславец. Пермь, 2003. 23 с.
  40. Денисенко Л. Н. Влияние железодефицитной анемии на состояние полости рта беременных женщин : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматология”, 14.00.01 Акушерство и гинекология” / Л. Н. Денисенко. Волгоград, 2007. 24 с.
  41. Драгун И. Е. Обоснование применения витаминно-минеральных комплексов у беременных / И. Е. Драгун, О. И. Михайлова // Русский медицинский журнал. 2008. Т. 16, № 19. С. 1262-1264.
  42. Дрешер В. Л. Медико-социальное обоснование критериев качества первичной профилактики кариеса зубов у населения республики Татарстан : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 Стоматология” / В. Л. Дрешер. Казань, 2003. 23 с.
  43. Експериментальне вивчення матеріалів, що містять лікарські засоби та використовуються для пломбування та відновлення зубів : метод. рекомендації / О. В. Дєньга, Л. В. Анісімова. К., 2002. 11 с.
  44. Експериментальне вивчення токсичної дії та ефективності засобів для догляду за порожниною рота : метод. рекомендації. К., 2003. С. 21-23.
  45. Елизарова В. М. Нарушение гомеостаза кальция при множественном кариесе зубов у детей / В. М. Елизарова, Ю. А. Петрович // Стоматология. 2002. № 1. С. 67-71.
  46. Есаян Э. В. Сдвиги в содержании пролактина и кортизола в слюне, десневой жидкости и сыворотке крови беременных, страдающих пародонтитом / Э. В. Есаян // Современная стоматология. 2006. № 4. С. 50-52.
  47. Житков М. Ю. Влияние иммобилизированной щелочной фосфатазы слюны на процессы реминерализации / М. Ю. Житков // Стоматология. 1999. № 5. С. 12-15.
  48. Жулев Е. Н. Стоматологический статус беременной женщины / Е. Н. Жулев, Л. М. Лукиных, М. Ю. Покровский // Нижегородский медицинский журнал. 2002. № 4. С. 47-50.
  49. Замкевич В. Б. Медико-соціальна характеристика стану здоров’я вагітних жінок та шляхи оптимізації і організації медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. Соціальна медицина та охорона здоров’я” / В. Б. Замкевич. К., 2001. 20 с.
  50. Зуева Е. В. Справочник по биодобавкам / Е. В. Зуева. Серия Панацея. Ростов н/Д : Феникс, 2003. 320 с.
  51. Зузук Б. М. Ламинария сахаристая (син. Морская капуста) / Б. М. Зузук, Р. В. Куцик // Провизор. 2004. № 8. С. 3-11.
  52. Изменения в нейроэндокринном и иммунном звеньях адаптационного гомеостаза при физиологически протекающей беременности / Ю. А. Гриневич, Е. В. Коханевич, Л. Г. Югринова [и др.] // Физиологический журнал. 1993. Т. 39, № 1. С. 61-67.
  53. Индюков М. О. К вопросу о герметизации фиссур с помощью стеклоиономерных цементов / М. О. Индюков, С. А. Николаенко // Стоматолог (Харків). 2006. № 4. С. 17-19.
  54. Инструкция по использованию Specific Basic”. Производитель фирма КОNE” (Финляндия) : ЭСПОО, 1997. 92 с.
  55. Исследование термоустойчивости интактной зубной эмали у лиц с различным уровнем резистентности к кариесу / И. Л. Горбунова, В. Б. Недосеко, В. А. Дроздов, Н. В. Антоничева // Стоматология. 2003. № 3. С. 4-8.
  56. Камышников В. С. Клинические лабораторные тесты / В. С. Камышников. Минск : Вышэйшая школа, 1999. 166-342 с.
  57. Касибина А. Ф. Знания и навыки в области профилактики стоматологических заболеваний у беременных женщин / А. Ф. Касибина, Л. Н. Денисенко // 5 международная научно-практическая конференция Здоровье и образование в XXI веке”. М., 2004. С. 175-176.
  58. Касибина А. Ф. Изучение режима питания беременных с точки зрения профилактики кариеса зубов / А. Ф. Касибина, Л. Н. Денисенко // 5 международная научно-практическая конференция Здоровье и образование в XXI веке” М., 2004. С. 106.
  59. Клиническое изучение средств для ухода за полостью рта : метод. рекомен. / К. Н. Косенко, Т. П. Терешина, А. П. Левицкий [и др.]. К. : Гос. фармакологический центр МЗ Украины, 2004. 31 с.
  60. Кнаппвост А. О. О роли системного и локального фторирования в профилактике кариеса. Метод глубокого фторирования / А. О. Кнаппвост // Новое в стоматологии. 2004. № 1. С. 39-42.
  61. Ковалев Д. И. Регуляция обмена кальция в организме человека / Д. И. Ковалев // Проблемы эндокринологии. 1991. № 6. С. 61-65.
  62. Ковтун Л. И. Клинические испытания биодоступности и биоэквивалентности лекарственных средств / Л. И. Ковтун // Вісник фармакології та фармації + Нормативний бюлетень журналу Вісник фармакології та фармації”. 2006. № 8. С. 23-29.
  63. Колодкина Е. В. Ферменты-гидролазы слюны у беременных и небеременных / Е. В. Колодкина // Клиническая лабораторная диагностика. 2007. № 9. С. 85.
  64. Комаров Ф. И. Биохимические исследования в клинике / Ф. И. Комаров, Б. Ф. Коровкин, В. В. Меньшиков. Элиста : АПП «Дженгар», 1999. 250 с.
  65. Концепція Державної програми Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015” // Сімейний лікар+. Липень. 2005. С. 5-8.
  66. Коржова В. В. Фосфорно-кальциевый обмен у родильниц при позднем токсикозе и корреляция его с состоянием зубочелюстной системы / В. В. Коржова, А. Д. Ахмерова, Т. Г. Данкова // Стоматология. 1992. № 3-6. С. 28-31.
  67. Коровина Н. А. Влияние витаминов и микроэлементов на состояние здоровья беременной женщины и плода / Н. А. Коровина, Н. М. Подзолкова, И. Н. Захарова // Лечащий врач. 2004. № 12. С. 1-3.
  68. Коротько Г. Ф. Постпрандиальные трансформации ферментных и гормональных свойств слюны и крови / Г. Ф. Коротько, Л. П. Готовцева, В. А. Булгакова // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2002. Т. 88, № 3. С. 396-405.
  69. Косенко К. Н. Профилактическая гигиена полости рта / К. Н. Косенко, Т. П. Терешина. Одесса : Изд-во КП ОГТ, 2003. 296 c.
  70. Кравець Т. П. Використання індикаторного паперу з градуюванням шкали рН 5,2-7,4 для виявлення кислотності слини / Т. П. Кравець, Т. П. Красуля // Вісник стоматології. 1996. № 5. С. 410.
  71. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний / Э. М. Кузьмина. М. : Медицинская книга, 2003. 216 с.
  72. Курбанов Д. Д. Динамика микроэлементов крови при физиологической беременности / Д. Д. Курбанов, И. И. Амонов // Акушерство и гинекология. 2004. № 4. С. 23-25.
  73. Курякина Н. В. Стоматология профилактическая. Руководство по первичной профилактике стоматологических заболеваний / Н. В. Курякина, Н. А. Савельева. М. : Медицинская книга, Н.Новгород : НГМА, 2003. 288 с.
  74. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. Захария, Б. В. Западнюк. К. : Вища школа, 1983. С. 195-223.
  75. Лебедев А. Г. Витаминизация рациона беременных и патология детей / А. Г. Лебедев // Акушерство и гинекология. 2004. № 1. С. 16-19.
  76. Левицкий А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. Одесса : Изд-во КП ОГТ, 2005. 74 c.
  77. Леонтьев В. К. Об особенностях минерализирующей функции слюны / В. К. Леонтьев // Стоматология. 1983. Т. 62, № 4. С. 5-8.
  78. Леонтьев В. К. Профилактика стоматологических заболеваний / В. К. Леонтьев, Г. Н. Пахомов. М. : Медицинская книга, 2006. С. 64-96, 377-401.
  79. Лория Р. В. Морфологические особенности костей свода черепа новорожденных / Р. В. Лория // Акушерство и гинекология. 1983. № 5. С. 44-46.
  80. Лукашевич М. Б. Препараты кальция ІІІ поколения в комплексном лечении и профилактике острого начального кариеса / М. Б. Лукашевич // Современная стоматология. 2005. № 1. С. 40-42.
  81. Лукиных Л. М. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта / Л. М. Лукиных. М. : Медицинская книга, 2003. 196 с.
  82. Лукиных Л. М. Стоматологический статус беременной женщины: Материалы XII и XIII Всероссийских научно-практических конференций / Л. М. Лукиных, С. М. Толмачева. 2004. С. 330-332.
  83. Мазур И. П. Кальцемин в комплексном лечении генерализованного пародонтита / И. П. Мазур, В. В. Поворознюк // Современная стоматология. 2004. № 1. С. 64-68.
  84. Макацария А. Д. Патогенетические основы применения комплексных витаминно-минеральных препаратов у беременных с метаболическим синдромом / А. Д. Макацария, Е. Передеряева, Т. Пшеничникова // Врач. 2008. № 1. С. 27-30.
  85. Марченко А. И. Лечение заболеваний в детской терапевтической стоматологии / А. И. Марченко, Е. Ф. Кононович, Т. А. Солнцева. К. : Здоров’я, 1988. С. 29-37.
  86. Мащенко І. С. Лікування і профілактика карієсу зубів : навч. посіб. з терапевтичної стоматології / І. С. Мащенко, Т. П. Кравець. Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2003. 307 с.
  87. Медична статистика / О. Приходський, А. Голяченко, Л. Морарь, В. Мезєнцев. Тернопіль : Лілея, 2000. 140 с.
  88. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування : навч. посіб. / Г. М. Мельничук, М. М. Рожко, Н. В. Нейко. Івано-Франківськ, 2006. 282 с.
  89. Мельничук Г. М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту : навч. посіб. / Г. М. Мельничук, М. М. Рожко. Івано-Франківськ, 2003. 392 с.
  90. Морщакова Е. Ф. Регуляция гомеостаза железа / Е. Ф. Морщакова, А. Д. Павлов // Гематология и трансфузиология. 2003. Т. 48, № 1. С. 36-39.
  91. Мурашко А. В. Основы здорового питания беременной женщины / А. В. Мурашко, Т. С. Аль-Сейкал // Гинекология. 2003. № 5 (3). С. 117-21.
  92. Мурашко М. А. Новый подход к стандартизации антенатального наблюдения / М. А. Мурашко // Российский вестник акушера-гинеколога. 2005. № 2. С. 50-52.
  93. Мюллер Х. П. Пародонтология / Мюллер Х. П. Львов : ГалДент, 2004. 256 с.
  94. Надлежащие аналитические исследования биодоступности и биоэквивалентности лекарственных средств : Методические рекомендации / В. Т. Чумак, Н. Я. Головенко, В. В. Либина, В. П. Антонович // Вісник фармакології та фармації + Нормативний бюлетень журналу Вісник фармакології та фармації”. 2006. № 10. С. 52-64.
  95. Наказ МОЗ України № 503 Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні” : від 28.12.2002 p. Київ.
  96. Нарушение минерального обмена и его коррекция препаратом Кальций-Дз Никомед у беременных с остеопенией / Н. Д. Гаспарян, Л. С. Логутова, Е. Б. Демина [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. 2007. Т. 7, № 4. С. 57-61.
  97. Недосеко В. Б. Проблема кариеса с позиций резистентности зубов / В. Б.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины