анеміЯ У ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА: ЗВ’ЯЗОК З ВАЖКІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ  
 • скачать файл:
 • Название:
 • анеміЯ У ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА: ЗВ’ЯЗОК З ВАЖКІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ  
 • Альтернативное название:
 • анемия у больных с воспалительными заболеваниями кишечника: СВЯЗЬ С тяжестью заболевания, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
 • Кол-во страниц:
 • 235
 • ВУЗ:
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • Вінницький національний медичний університет
  ім. М.І. Пирогова


  На правах рукопису

  ПІBTOPAK Катерина Володимирівна


  УДК 616.155.194:616-002:616.34-071-08

  анеміЯ У ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА: ЗВ’ЯЗОК З ВАЖКІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

  14.01.36 гастроентерологія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  доктор медичних наук, професор
  Станіславчук Микола Адамович
  Вінниця - 2009


  зміст  стор.
  Перелік умовних скорочень


  5
  Вступ


  7
  Розділ 1. Огляд літератури. Клініко-патогенетична характеристика анемії при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона, оптимізація терапії ..
  15
  1.1. Патогенетичні механізми розвитку анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона ...  15
  1.2. Клінічна характеристика анемії при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона ..  23
  1.3. Сучасний підхід до лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона ..  25
  1.3.1. Лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона без анемічного синдрому ....  26
  1.3.2. Лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемічним синдромом  34
  Розділ 2. Загальна методика і основні методи дослідження ....  42
  2.1. Матеріал, моделі експериментального дослідження ...


  42
  2.2. Клінічна характеристика обстежених хворих ..


  45
  2.3. Методи дослідження ...


  59
  2.3.1. Збір даних анамнезу та об’єктивне обстеження хворих .


  60
  2.3.2. Анкетування пацієнтів за міжнародним опитувальником для визначення якості життя хворих з запальними захворюваннями кишечника (IBDQ)
  61
  2.3.3. Анкетування хворих за опитувальником оцінки якості життя SF-36 ...  62
  2.3.4. Лабораторні методи дослідження .


  63
  2.3.5. Інструментальні методи дослідження ..


  66
  2.3.6. Рентгенологічні методи дослідження ..


  67
  2.3.7. Морфологічні методи дослідження ...


  67
  2.3.8. Статистична обробка отриманих даних ...


  68
  Розділ 3. Показники гемопоезу та морфологічні зміни товстої кишки щурів з моделлю виразкового коліту та їх динаміка під впливом лікування ......
  70
  3.1. Показники гемопоезу щурів з експериментальним виразковим колітом .........  71
  3.2. Вплив фармакотерапії месалазином та еритропоетином-альфа на показники гемопоезу у щурів з експериментальним виразковим колітом .....
  73
  3.3. Гістологічні та ультраструктурні особливості слизової оболонки товстої кишки при експериментальному виразковому коліті  76
  3.4. Вплив фармакотерапії месалазином та еритропоетином-альфа на гістологічні та ультраструктурні особливості слизової оболонки товстої кишки у щурів з експериментальним виразковим колітом
  88
  Розділ 4. Клініко-імунологічні особливості та якість життя пацієнтів з загостренням неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона в залежності від наявності та важкості анемії .

  95
  4.1. Показники червоної крові та ферокінетики пацієнтів з загост­ренням неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона в залежності від наявності, важкості та патогенетичного варіанту анемії ...
  96
  4.2. Імунний статус хворих при загостренні неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона залежно від наявності анемічного синдрому .........................................................................................................
  113
  4.3. Результати анкетування пацієнтів за міжнародним опитувальником для визначення якості життя хворих з запальними захворюваннями кишечника IBDQ .....
  120
  4.4. Зміни у соматичному, психічному і соціальному стані пацієнтів за результатами оцінки якості життя пацієнтів опитувальником SF-36
  128
  Розділ 5. диференційоване Лікування хворих на ЗЗК з різними патогенетичними варіантами анемії .  139
  5.1. Ефективність лікування хворих на ЗЗК в залежності від наявності та патогенетичного варіанту анемічного синдрому ..  140
  5.1.1. Динаміка індексів клінічної та ендоскопічної активності хворих на НВК за Рахмілевичем та хворих на ХК за Бестом під впливом традиційної терапії .
  140
  5.1.2. Показники гемопоезу хворих на ЗЗК після традиційного лікування .  143
  5.1.3. Стан імунітету хворих на ЗЗК після традиційного лікування


  145
  5.1.4. Вплив традиційного лікування на динаміку показників ЯЖ хворих на ЗЗК (за опитувальником IBDQ та SF-36) ...  148
  5.2. Вплив додаткового призначення фолієвої кислоти, препаратів заліза та еритропоетину-альфа на ефективність лікування хворих з ЗЗК ...
  153
  5.2.1. Ефективність диференційованого лікування хворих на ЗЗК з ЗДА ...  154
  5.2.2. Ефективність диференційованого лікування хворих на ЗЗК з АХЗ ..  159
  5.2.3. Ефективність диференційованого лікування хворих на ЗЗК з комбінованою анемією .  164
  Розділ 6 Аналіз та узагальнення результатів дослідження  172
  Висновки ...


  188
  Практичні рекомендації ...


  191
  Список використаних джерел .


  192
  ДОДАТКИ ..


  224  ПЕРЕЛІК УМОВНих СКОРОЧЕНь


  АСК


  -


  аміносаліцилова кислота
  АХЗ


  -


  анемія хронічного захворювання
  ЕПО


  -


  еритропоетин
  ЗДА


  -


  залізодефіцитна анемія
  ЗЗЗП


  -


  загальна залізозв’язуюча здатність плазми
  ЗЗК


  -


  запальні захворювання кишечника
  ІЛ


  -


  інтерлейкін
  ІРІ


  -


  імунорегуляторний індекс
  КА


  -


  комбінована анемія
  КП


  -


  колірний показник
  ЛЗЗП


  -


  латентна залізозв’язуюча здатність плазми
  НВК


  - -


  неспецифічний виразковий коліт
  РТФ


  -


  рецептор до трансферину
  СПТК


  -


  синдром подразненої товстої кишки
  ТК


  -


  товста кишка
  ФНП-α


  -


  фактор некрозу пухлини-альфа
  ХК


  -


  хвороба Крона
  ЦІК


  -


  циркулюючі імунні комплекси
  ШОЕ


  -


  швидкість осідання еритроцитів
  ЯЖ


  -


  якість життя
  CD


  -


  от cluster designation - кластер диференціювання
  HGB


  -


  рівень гемоглобіну
  Ht


  -


  гематокрит
  IBDQ


  -


  Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
  (опитувальник для запальних захворювань кишечника)
  Ig


  -


  імуноглобулін
  MCH


  -


  середній вміст гемоглобіну в еритроциті
  MCHC


  -


  середня концентрація гемоглобіну в еритроциті
  MCV


  -


  середній об’єм еритроцита
  PLT


  -


  кількість тромбоцитів
  RBC


  -


  кількість еритроцитів
  WBC


  -


  кількість лейкоцитів
  Компоненти показника якості життя за міжнародним опитувальником SF-36:
  PF


  -


  фізичне функціонування (Physical Functioning)
  RP


  -


  ролеве функціонування, обумовлене фізичним станом (Role-Physical Functioning)
  BP


  -


  інтенсивність болю (Bodily pain)
  GH


  -


  загальний стан здоров'я (General Health)
  VT


  -


  життєва активність (Vitality)
  SF


  -


  соціальне функціонування (Social Functioning)
  RE


  -


  ролеве функціонування, обумовлене емоційним станом (Role-Emotional)
  MH


  -


  психічне здоров'я (Mental Health)
  Статистичні показники
  n


  -


  кількість спостережень
  M


  -


  середня арифметична величина показника
  m


  -


  середня помилка середньої арифметичної
  s


  -


  середньоквадратичне відхилення
  t


  -


  критерій Стьюдента
  P


  -


  вірогідність випадковості одержаних результатів
  F


  -


  критерій Фішера
  r


  -


  коефіцієнт кореляції


  ВСТУП

  Актуальність теми. Запальні захворювання кишечника (ЗЗК) є складною проблемою сучасної гастроентерології, оскільки етіологія цих захворювань залишається невідомою, а патогенез недостатньо вивченим. Обидва захворювання - неспецифічний виразковий коліт (НВК) та хвороба Крона (ХК), більше розповсюджені серед людей працездатного віку, супроводжуються великою кількістю ускладнень і значною інвалідизацією та летальністю [66]. НВК найчастіше зустрічається у віці 15-35 років і чим молодшим є пацієнт у момент встановлення діагнозу, тим гірший його прогноз в порівнянні з хворими, у яких захворювання виявлене в зрілому віці [247]. У всьому світі, особливо в розвинених країнах, ЗЗК продовжують бути однією з важливих медико-соціальних проблем у зв’язку з тенденцією до агресивного перебігу [156, 200, 223, 284]. Блискавичний перебіг НВК в 15-20% випадків вимагає хірургічного лікування і супроводжується летальністю більше 25%. При цьому частота розвитку абдомінальних ускладнень (кишкова кровотеча, токсична дилятація товстої кишки, перфорація, перитоніт) складає 12-44,9% і не має тенденції до зниження [6, 27, 34, 36, 58, 104]. В даний час поширеність НВК в різних країнах світу коливається, за різними даними, від 85 до 120 випадків на 100 000 населення, а поширеність ХК складає 58-150 випадків на 100 000 населення [188, 275, 286].
  При ЗЗК визначена висока ймовірність малігнізації диспластично зміненої слизової оболонки товстої кишки[123], розвитку колоректального раку, який характеризується тенденцією до поширення як в Україні, так і в інших країнах Європи [97, 288]. У патогенезі НВК та ХК важлива роль відводиться загибелі клітин внаслідок апоптозу, викликаного імунокомпетентними клітинами [79].
  Одна третина хворих на ЗЗК страждають від рецидивуючої анемії [151, 241]. При середній та важкій формах НВК завжди присутній анемічний синдром. Анемія має істотний вплив на якість життя хворих [210], оскільки лежить в основі таких клінічних проявів, як постійна втома, запаморочення, слабкість, тощо [122, 136].
  Патогенез анемії при ЗЗК на сьогодні до кінця не з’ясований. Механізми її розвитку різноманітні та включають як дефіцит заліза та недостатність вітамінів причетних до гемопоезу (В12 та фолієвої кислоти), так і аутоімунний гемоліз еритроцитів [213]. Також розвиток анемії при ХК і НВК пов'язують з надмірним утворенням цитокінів - фактора некрозу пухлин (ФНП-α), інтерферону-g, інтерлейкіну-1, трансформуючого фактора росту [108, 216].
  Усе це свідчить, що анемія при ЗЗК має неоднорідний характер і може бути сукупністю залізодефіцитної (ЗДА), В12- фолієводефіцитної, анемії хронічного захворювання (АХЗ) та аутоімунної гемолітичної анемії. Складність і неоднозначність даних, що стосуються механізмів розвитку анемії при ЗЗК, привертають увагу багатьох дослідників і клініцистів. Однак, на сьогодні в доступній літературі нами не виявлено даних, які б відображали наскільки часто зустрічається кожен вид анемії, не розроблено підходів до диференціальної діагностики та лікування анемії з урахуванням патогенетичних механізмів формування. Наявні літературні дані недостатні для розробки методів профілактики, індивідуалізованого підходу до комплексного лікування ЗЗК, крім того, ці відомості іноді суперечливі. Все це свідчить про необхідність більш детального вивчення даної проблеми.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації була обговорена та затверджена на засіданні вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (протокол № 3 від 12 січня 2006), на засіданні проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гастроентерологія" (протокол № 3 від 15 травня 2007). Дисертація є фрагментом планової наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова "Особливості надання медичної допомоги на амбулаторному та стаціонарному етапах при розповсюджених захворюваннях внутрішніх органів з урахуванням параметрів якості життя та фармако-економічних показників" (№ державної реєстрації: 0103U000201).
  Автор при виконанні роботи вивчила особливості анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона та обґрунтувала підходи до диференціальної діагностики та лікування ЗЗК.
  Мета дослідження: на основі вивчення особливостей анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона, його зв’язку з перебігом основного захворювання, активністю запального процесу та показниками ферокінетики обґрунтувати підходи до диференціальної діагностики та лікування.
  Задачі дослідження:
  1. Відтворити модель експериментального виразкового коліту у щурів і на цій основі вивчити морфологічні зміни слизової оболонки товстої кишки, проаналізувати характер змін показників червоної крові та оцінити ефективність лікування виразкового коліту месалазином та його поєднанням з еритропоетином-α (ЕПО).
  2. Вивчити частоту анемічного синдрому у хворих з неспецифічним виразковим колітом та хворобою Крона та його зв’язок з важкістю основного захворювання.
  3. Провести аналіз взаємозалежності показників клініко-лабораторної та ендоскопічної активності захворювання та якості життя хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона.
  4. Оцінити вміст в крові хворих на запальні захворювання кишечника ФНП-α та проаналізувати його зв’язок з перебігом ЗЗК, наявністю та важкістю анемічного синдрому.
  5. 
 • Список литературы:
 • Висновки


  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення науково-практичного завдання гастроентерології, яке полягає в уточненні характеру анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті (НВК) та хворобі Крона (ХК), його зв’язку з перебігом основного захворювання, активністю запального процесу, визначенні ролі фактору некрозу пухлин - альфа (ФНП-α) в розвитку анемічного синдрому, удосконаленні лікування хворих в залежності від характеру анемії.
  1. Синдром анемії виявляється у 74 % хворих на НВК та ХК, серед яких пацієнтів з анемією І ступеня - 52,9 %, з анемією ІІ ступеня - 14,1 %, з анемією ІІІ ступеня - 7%. Анемія хронічного захворювання (АХЗ) виявляється в 11,5 % хворих, її поєднання з залізодефіцитною анемією (ЗДА) - у 42,7 %, ЗДА зустрічається у 19,8 % хворих.
  2. У хворих на ЗЗК з комбінованою (АХЗ та ЗДА) анемією реєструється знижений вміст заліза в сироватці крові (8,8±0,3 мкмоль/л), підвищена загальна залізозв’язуюча здатність сироватки в порівнянні з хворими з АХЗ, та знижена відносно хворих з ЗДА. Вміст феритину нижчий порівняно з хворими з АХЗ та вищий порівняно з хворими з ЗДА (46,2±0,4 нг/мл). Вміст розчинних рецепторів трансферину (РТФ) в сироватці крові значно вищий порівняно з хворими з АХЗ та нижчий порівняно з хворими з ЗДА, коефіцієнт РТФ/log феритину був у межах від 2,1 до 3,8.
  3. У хворих на НВК виявлено зворотні сильні кореляційні зв’язки між показниками гемопоезу (рівнем гемоглобіну в крові, кількістю еритроцитів) та ступенем важкості за Truelove, Witts (r=-0,68; P<0,05), а також індексом клінічної активності за Рахмілевичем (r=-0,72; P<0,05). Виявлені зворотні середньої сили кореляційні зв’язки: між індексом ендоскопічної активності, індексом клінічної активності за Рахмілевичем та гематокритом, колірним показником, концентрацією заліза в сироватці крові та коефіцієнтом насичення трансферину залізом та всіма складовими показника якості життя.
  4. При експериментальному виразковому коліті виявляються морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки, що характеризуються деструкцією поверхневих і залозистих епітеліоцитів, гіпопродукцією муцину келихоподібними клітинами, значною інфільтрацією еозинофільними гранулоцитами, зниженою мітотичною активністю генеративного епітелію кишкових залоз, високим вмістом в інфільтраті лімфоцитів, плазмоцитів, нейтрофілів, еозинофілів, мастоцитів і макрофагів. У експериментальних тварин з виразковим колітом зареєстровано формування анемічного синдрому з ознаками АХЗ. Встановлено кореляційні взаємозв'язки між морфологічними змінами слизової оболонки товстої кишки та показниками гемопоезу.
  5. При застосуванні месалазину для лікування експериментального коліту одночасно зі збільшенням об'ємної частки епітеліальних і келихоподібних клітин в порівнянні з групою тварин без лікування та зі зниженням лімфоцитарно-плазмоцитарної інфільтрації відбувається покращення показників червоної крові. Додаткове призначення еритропоетину не лише підвищує рівень гемоглобіну та еритроцитів в крові, покращує показник гематокриту, збільшує середній вміст гемоглобіну в еритроциті, але й посилює протизапальний ефект месалазину, про що свідчить подальше зниження лімфоцитарно-плазмоцитарної інфільтрації слизової оболонки товстої кишки.
  6. У хворих на ЗЗК з ЗДА визначено достовірне пригнічення тимус-залежної ланки імунітету (СD3+, СD4+, СD8+ лімфоцитів), гальмування синтезу IgA, IgM, IgG, тоді як у хворих на ЗЗК з АХЗ спостерігається підвищення кількості СD4+та СD8+, збільшення імунорегуляторного індексу СD4+/СD8+ (1,6±0,1).
  7. Рівень ФНП-α в порівнянні з контрольною групою достовірно підвищувався у хворих на ЗЗК без анемії та складав 52,9±1,1 пг/мл. Найбільше підвищення рівня ФНП-α спостерігалось у хворих на НВК та ХК з АХЗ, при якій рівень ФНП-α досягав 119,4 - 177,2 пг/мл. Високий рівень прозапального цитокіну ФНП-α є маркером розвитку АХЗ та резистентності до традиційного лікування анемії у хворих на ЗЗК.
  8. Виявлений значний вплив анемічного синдрому, його ступеня важкості незалежно від виду анемії на всі компоненти якості життя. У хворих з анемічним синдромом після традиційного лікування рівень якості життя суттєво нижчий (на 15,7 %), ніж у хворих на ЗЗК без анемічного синдрому (P<0,05): показники психічного здоров'я (у 1,4 рази), соціального функціонування (у 1,6 рази) та фізичного стану, обумовленого болем (у 1,5 рази), що проявляється обмеженням соціальної активності пацієнтів.
  9. Включення в схему лікування АХЗ та комбінованої анемії еритропоетину-альфа, фолієвої кислоти та оптимальної дози препаратів заліза дозволили нормалізувати показники гемопоезу, імунного статусу, знизили клінічну активність захворювання, позитивно позначилися на якості життя пацієнтів. Інтегральний показник - фізичний компонент здоров'я, збільшився порівняно з традиційним лікуванням при АХЗ на 13,2 %, при ЗДА - на 12,5 %, при комбінованій анемії - на 16,1 %. Психологічний компонент здоров'я був вищим за фізичний компонент здоров'я при всіх видах анемії на 4,6-6,4 % (P<0,05).


  Практичні рекомендації  1. У хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з метою визначення та наступної диференційованої корекції патогенетичних варіантів анемії доцільно визначати вміст заліза в сироватці крові, загальну залізозв’язуючу здатність плазми, середній об’єм еритроцитів, рівень феритину в сироватці крові та рівень розчинних рецепторів трансферину в сироватці крові.
  2. Для лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемією хронічного захворювання, окрім базового лікування, рекомендується прийом еритропоетину-α (150 ОД/кг на добу підшкірно 3 рази в тиждень). Показами до його призначення слід вважати рівень гемоглобіну <110 г/л при нормальних показниках обміну заліза.
  3. При необхідності призначення препаратів заліза у хворих на запальні захворювання кишечника слід використовувати швидкорозчинні препарати сульфату заліза, враховуючи їх кращу переносимість та засвоюваність у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту.
  Список використаних джерел  1. Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит / Г.Адлер - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.- 528 с.
  2. Анемії: Навч. посіб. / С.М.Гайдукова, С.В.Видиборець, Л.А.Сивак, Н.М.Пясецька - К.: Три крапки, 2005. - 312 с.
  3. Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов / Н.Б.Губергриц, П.Ф.Дудка, Р.И.Ильницкий, И.П.Катеренчук, В.А. Мойсеенко, Т.Д. Никула, И.И. Сахарчук, С.М. Ткач. Под редакцией члена-корреспондента АМН Украины профессора В.Ф. Москаленко, Б.К. Шамугия К:Книга плюс, 2008. - 421 с.
  4. Бабак О.Я. Хеликобактерная инфекция и железодефицит. Современное состояние проблемы / О.Я.Бабак, И.И.Зелёная // Сучасна гастроентерологія. 2005. №6 (26). С. 82-85.
  5. Белоусова Е.А. Европейский консенсус по лечению болезни Крона / Е.А. Белоусова // Фарматека. - 2008. - № 2 (156). С. 52-57.
  6. Белоусова Е.А. Теория воспалительных заболеваний кишечника: настоящее и будущее /Е.А.Белоусова //Врач. - 2002. - № 2. - С. 36-39.
  7. Белоусова Е.А. Фармакотерапия и алгоритм лечения болезни Крона легкой и средней степени тяжести с позиций медицины, основанной на доказательствах /Е.А.Белоусова //Фарматека. - 2004. - № 3.- С. 8-18.
  8. Белоусова Е.А. Язвенный колит и болезнь Крона. Тверь: ООО Издательство „Триада”. 2002. 323 с.
  9. Береза Н.М. Цитокіни і їх застосування у лікуванні неспецифічного виразкового коліту / Н.М.Береза, О.О.Крилова //Сучасна гастроентерологія і гепатологія. 2000. №2. С. 3944.
  10. Блудова Н.Г. Лактобактерии, пробиотики и иммунная система кишечника / Н.Г. Блудова // Сучасна гастроентерологія - 2005. - № 4 (24). - С. 115-120.
  11. Бойко Т.Й. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при неспецифічних запальних захворюваннях кишок / Т.Й.Бойко, О.В.Сорочан, В.Ф. Єгоров // Сучасна гастроентерол.— 2005.— № 5 (25).— С. 48—49.
  12. Болезни крови у пожилых: Пер. с англ./Под ред. М. Дж. Денхэма, И. Чанарина. — М.: Медицина, 1989, 352 с: ил.
  13. Борисенко М.І. Імунозалежність та напрямки імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони в дітей / М.І.Борисенко, Ю.Б.Чайковський. - К.: Здоров’я, 2005. - 114 с.
  14. Бримкулов H.H. Применение опросника SF-36 для оценки качества жизни / H.H.Бримкулов, Н.Ю. Сенкевич, А.Д.Калиева // Центральноазиат. мед. журн. - 1998. № 45. - С. 236241.
  15. Верткин А.Л. Лечение железодефицитной анемии и сидеропении комбинированным ферропрепаратом, содержащим фолиевую кислоту и цианокобаломин / А.Л.Верткин, О.В.Годулян, В.В.Городецкий // Фарматека. 2005. № 6. - С. 5964.
  16. Видиборець С.В. Патогенетичні механізми формування сидеропенічного синдрому у хворих на залізодефіцитну анемію / С.В. Видиборець // Ліки України. - 2000. - №3. - С. 58-60.
  17. Видиборець С.В. Сучасний стан та перспективи застосування парентеральних препаратів заліза у клінічній практиці (огляд літератури) / С.В.Видиборець. // Сучасна гастроентерологія - 2002. - № 3 (9). - С. 100-103.
  18. Видиборець С.В. Трансферин: клінічне значення та лабораторна діагностика порушень / С.В.Видиборець // Лаб. діагностика. - 2000. - №2. - С. 30-33.
  19. Видиборець С.В. Феритин: клінічне значення та лабораторна діагностика порушень / С.В.Видиборець // Лаб. діагностика. - 2000. -№1. - С. 16-19.
  20. Вокалюк Р.М. Cтратегия и тактика ведения больных железодефицитной анемией / Р.М.Вокалюк, Л.И.Дворецкий, Е.А.Заспа // РМЖ. - 2008. - Т. 16, № 7. - C. 445-452.
  21. Воробьев П.А. Анемический синдром в клинической практике / П.А.Воробьев. - М.: Ньюдиамед, 2001. - 168 с.
  22. Гайдукова С.М. Железодефицитная анемия / С.М.Гайдукова, С.В.Выдыборец // Ліки України. - 2004. - № 9. - С. 25-29.
  23. Гайдукова С.М. Залізодефіцитна анемія / С.М.Гайдукова, С.В.Видиборець, І.В.Колесник - К.: Наук. світ, 2001. - 132 с.
  24. Дворецкий Л.И. Железодефицитные анемии / Л.И.Дворецкий М.: Ньюдиамед, 1998. 178 с.
  25. Дейнеко Н.Ф. Клинико-морфологические критерии и базисная терапия неспецифического язвенного колита / Н.Ф.Дейнеко // Врач. практ. - 2001. - № 3. - С. 40-42.
  26. Дейнеко Н.Ф. Патогенетическое обоснование использования кваматела (фамотидина) в лечении неспецифического язвенного колита / Н.Ф.Дейнеко, Л.П.Руденко, Е.И.Сергиенко // Врачебная практика. - 2000. - №1. - С. 81 -83.
  27. Дорофеев А.Э. Клинико-эндоскопическая характеристика больных неспецифическим язвенным колитом, проживающих в Донецком промышленном регионе / А.Э. Дорофеев // Гастроентерологія. - 2006. - Вип. 37.- С. 14-24.
  28. Дорофеев А.Э. Недифференцированные синдромы дисплазии соединительной ткани и их роль в формировании неспецифического язвенного колита // Зб. наукових праць: Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики”. - Київ-Луганськ, 2004. - Вип. 11. - С. 284-289.
  29. Дорофеев А.Э. Стабилизирующее влияние препарата "Салофальк" на слизистый барьер толстой кишки у больных неспецифическим язвенным колитом / А.Э. Дорофеев // Сучасна гастроентерологія - 2006. - № 2 (28). - С. 40-44.
  30. Дорофеев А.Э. Эффективность применения бисмофалька и его влияние на слизеобразование у пациентов с неспецифическим язвенным колитом / А.Э. Дорофеев // Сучасна гастроентерологія - 2003. - № 4 (14). - С. 21-24.
  31. Ефективність різних схем терапії при неспецифічному виразковому коліті / В.Г. Міщук, Т.І. Маковецька, Е.Й. Лапковський та ін. // Сучасна гастроентерологія - 2008. - № 2 (40). - С. 11-13.
  32. Загорский С.Э. Хронические воспалительные заболевания кишечника у детей и подростков (современный подход к диагностике, лечению и реабилитации): Учебно-методическое пособие / С.Э. Загорский, Л.М.Беляева - Минск: БелМАПО, 2007 - 29 с.
  33. Зайко Н.Н. Патологическая физиология / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць Киев. 1996. - С. 453-476
  34. Захараш М.П. Базисная терапия неспецифического язвенного колита и болезни Крона: современный взгляд на проблему / М.П.Захараш, Т.Г.Кравченко // Сучасна гастроентерологія - 2002. - № 2 (8). - С. 18-23.
  35. Звягинцева Т.Д. Значение медиаторов воспаления в патогенезе хронических воспалительных заболеваний толстой кишки и их динамика под влиянием лечения салофальком // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга: Материалы 4-го Рос. науч. форума / Т.Д. Звягинцева, Е.И.Сергиенко СПб, 2002. №2-3. С.57.
  36. Звягинцева Т.Д. Лечение синдрома абдоминальной боли у больных неспецифическим язвенным колитом с легким течением / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Сучасна гастроентерологія - 2008. - № 1 (39). - С. 67-70.
  37. Звягинцева Т.Д. Современные подходы к лечению синдрома нарушенного всасывания при воспалительных заболеваниях кишечника / Т.Д. Звягинцева, Е.И.Сергиенко // Мистецтво лікування. 2004. №2 (008). С. 70-72.
  38. Звягинцева Т.Д. Сосудистый эндотелий в норме и при заболеваниях пищевого канала / Т.Д. Звягинцева, С.В. Гриднева // Сучасна гастроентерологія - 2005. - № 2 (22). - С. 51-55.
  39. Звягінцева Т.Д. Неспецифічні запальні захворювання кишечника: діагностика і лікування (Методичні рекомендації) / Т.Д.Звягінцева, О.І.Сергієнко - Харків, 2004.- 22 с.
  40. Звягінцева Т.Д. Сучасні підходи до діагностики хронічних захворювань кишечнику / Т.Д. Звягінцева, С.В. Гріднєва // Український терапевтичний журнал - 2005. - № 2. - С. 44-48.
  41. Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммунология / А.М.Земсков, В.М.Земсков, А.В.Караулов - М., 1999, 608 с.
  42. Значение показателей автоматизированного анализа ретикулоцитов для диагностики и оценки эффективности лечения В12-дефицитной анемии / Г.И.Назаренко, С.М.Коленкин, С.А.Луговская [и др.] // Клин. лаб. диагностика. 2004.- № 5.- С.42-45.
  43. Идельсон Л.И. Гипохромные анемии / Л.И.Идельсон - М.: Медицина, 1981,- 192 с.
  44. Идельсон Л.И. Классификация анемий / Л.И.Идельсон // Пробл. гематологии, 1979, № 10, с. 31-39.
  45. Идельсон Л.И. Хроническая железодефицитная анемия, связанная с перенесенной в детстве резекцией части подвздошной кишки / Л.И.Идельсон, И.И. Альберт // Терапевт. арх. - 2005. - №7. - С. 88-90.
  46. Імунопатологічні аспекти остеопорозу при хронічних неспецифічних хапальних хворобах кишечнику / Т.Й. Бойко, О.В. Сорочан, О.О.Крилова, В.Є.Кудрявцева // Сучасна гастроентерологія - 2007. - № 2 (34). - С. 39-43.
  47. Каншин Н.Н. Тотальная колонэктомия с одномоментной илеоректостомией при тяжелом неспецифическом язвенном колите у детей и взрослых / Н.Н.Каншин, Е.Е.Голубцова //Хирургия. - 2004.- №1.-С. 34-37.
  48. Капуллер Л.Л. Морфологические особенности раковых опухолей, возникающих на фоне хронического неспецифического язвенного колита / Л.Л.Капуллер, Т.Л.Маринушкин, Н.В.Костенко // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. - 2003. - № 4. - С. 58-64.
  49. Клинико-иммунологическая характеристика больных ревматоидным артритом с анемией /О.А. Герцог , А.Э. Сизиков , Л.П. Коненкова , С.В. Сенников, В.С. Кожевников, Н.В. Пронкина, Е.В. Меняева, В.А. Козлов // Научно-практическая ревматология. - 2007. - № 1. - С. 28-33.
  50. Клиническая гастроэнтерология: Протоколы диагностики и лечения / Т.И.Бойко, Н.Г.Гравировская, Т.В.Майкова и др. - Днепропетровск: Журфонд, 2003. - 299 с.
  51. Козинец Г.И. Исследование системы крови в клинической практике / Г.И.Козинец, В.И.Макаров. М.: Триада Х.- 1997. - 480 с.
  52. Колб В.Г. Лабораторная диагностика хирургических заболеваний / В.Г.Колб, В.С.Камышников - М.: Высшая школа, 1993. - 185 с.
  53. Кривенок В.И. Железодефицитные анемии. / В.И.Кривенок // Провізор. 2003. - № 19. С. 47-49.
  54. Крилова О.О. Зміни біохімічних показників при хворобі Крона і неспецифічному виразковому коліті / О.О.Крилова //Клінічна хірургія. 2003. №11. С.153155.
  55. Крылова А.Е. Современные представления о цитокинах и их роль в диагностике и лечении / А.Е.Крылова // Гастроентерологія. - 2001. - Вип. 32. — С. 425—434.
  56. Кулибаба Т.Г. Гематологические синдромы при ревматологических заболеваниях / Т.Г.Кулибаба // Медицина XXI век - 2006. - № 4 (5). - С. 47-51.
  57. Кушнир И.Э. Внекишечные проявления хронических воспалительных заболеваний кишечника / И.Э. Кушнир // Здоровье Украины. 2007. - № 7. С. 64-67.
  58. Кушнир И.Э. Воспалительные заболевания кишечника: диагностика и лечение / И.Э. Кушнир // Мистецтво лікування. 2005. Т.19, № 3. С. 51-55.
  59. Лабораторные методы исследования в клинике / Под ред. В.В. Меньшикова. М.: Медицина, 1987.- С. 225-227.
  60. Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич К.: МОРИОН, 2002. 640с.
  61. Лапач С.Н. Статистические методы в медикобиологических исследованиях с использованием Excel / С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич К.: МОРИОН, 2001. 408с.
  62. Логинов А.С. Болезни кишечника / А.С.Логинов, А.И.Парфенов. - М., 2000. - С. 32.
  63. Мирошникова К. Анемия: Лечение народными средствами / К. Мирошникова Ростов на Дону: Феникс, 2007. 256 с.
  64. Митерев Ю.Г. Железодефицитные анемии и состояния (диагностика, лечение, профилактика) // Ю.Г.Митерев, Л.Н.Воронина // Клин. медицина. - 1992. - № 8. -с. 69-77.
  65. Митерев Ю.Г. Лечение и профилактика железодефицитной анемии / Ю.Г.Митерев, Л.Н.Воронина // Клин. Медицина. - 1989. - Т. 67, № 8. - С. 109114.
  66. Нейко Є.М. Патологія кишечника та підшлункової залози — актуальна проблема сучасної гастроентерології (огляд матеріалів XV з'їзду терапевтів України) / Є.М.Нейко, І.М.Шевчук, В.Я.Камінський // Галицький лікарський вісник, 2004, - Т. 11, № З. - C. 5-9.
  67. Никитина Н. Болезнь Крона с локализацией процесса в тонкой кишке / Н.Никитина, Е.А.Белоусова, И.Максимова // Врач.— 2002.— № 2.— С. 21—23.
  68. Новик А.А. Анемии (от А до Я). Руководство для врачей / А.А.Новик, А.Н.Богданов Под ред. Ю.Л.Шевченко. СПб., 2004. - с.109-117.
  69. Новиков П.Д. Сравнительная характеристика современных методов иммунофенотипирования лимфоцитов / П.Д.Новиков, Д.К.Новиков // Иммунопатология, аллергология, инфектология. - 2000. - № 1. - С. 62-66.
  70. Новые возможности ферротерапии железодефицитной анемии / Т.В Казюкова, Г.А.Самсыгина, Г.В.Калашникова и соавт. // Клиническая фармакология и терапия. - 2000. -Т.9.- №2. -С. 88-91
  71. Носова И.А. Эффективность применения различных схем медикаментозной терапии при неспецифических воспалительных заболеваниях кишечника / И.А. Носова // Сучасна гастроентерологія - 2007. - № 1 (33). - С. 28-30.
  72. Парфенов А.И. Энтерология. / А.И.Парфенов. - М.: Триада-Х, 2002. - 744 с.
  73. Пархоменко Л.К. Микроэкология кишечника и ее коррекция в детском возрасте / Л.К. Пархоменко, Е.В. Репетева // Сучасна гастроентерологія - 2006. - № 3 (29). - С. 72-75.
  74. Пасиешвили Л.М. Возникновение иммунной недостаточности и ее голь в течении хронических воспалительных заболеваний кишечника / Л.М.Пасиешвили // Сучасна гастроентерологія - 2002. - № 2 (8). - С. 16-17.
  75. Пасиешвили Л.М. Нарушение регуляции иммунных процессов у больных хроническим колитом / Л.М. Пасиешвили, Н.М. Железнякова // Український терапевтичний журнал - 2004. - № 3. - С. 85-87.
  76. Пасиешвили Л.М. Роль иммунных нарушений в формировании хронических воспалительных заболеваний кишечника / Л.М.Пасиешвили, Е.В.Супрун // Врач. практ.— 2001.— № 3.— С. 37—39.
  77. Пасієшвілі Л.М. Хронічний коліт як чинник розвитку та прогресування вторинного остеопорозу у хворих з остеохондрозом хребта / Л.М. Пасієшвілі, А.Б. Андруша // Сучасна гастроентерологія - 2008. - № 2 (40). - С. 30-33.
  78. Пат. на корисну модель № 37551 Україна, МПК A61K31/606, A61P1/00. Спосіб диференційованого лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемічним синдромом / Півторак К.В., Станіславчук М.А.; заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. № u200810112, Заявл. 05.08.2008. Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22. 2 с.
  79. Передерий В.Г. Апоптоз и заболевания желудочно-кишечного тракта / В.Г.Передерий, С.М.Ткач, А.Н.Кожевников и др.//Сучасна гастроентерологія.-2001.-№1.-С.5-8.
  80. Передерий В.Г. Иммунный статус, принципы его оценки и коррекции иммунных нарушений / В.Г.Передерий, А.М.Земсков, Н.Г.Бычкова, В.М.Земсков — К., 1995. — 211 с.
  81. Передерий В.Г. Иммунопатологические нарушения при хронических неспецифических воспалительных заболеваниях кишечника / В.Г.Передерий, С.М.Ткач, Н.Г.Бычкова // Клин. мед.- 1989.- № 5.- C. 22-28.
  82. Передерий В.Г. Потенциальные "ловушки" в дифференциальной диагностике синдрома раздраженной кишки / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, Е.А. Перекрестова // Сучасна гастроентерологія - 2004. - № 4 (18). - С. 26-32.
  83. Передерий В.Г. Клинические лекции по внутренним болезням: В 2-х т. / В.Г.Передерий, С.М.Ткач - К., 1998. Т.2.- Гастроэнтерология, гематология, нефрология. 488 с.
  84. Півторак К.В. Анемічний синдром при запальних захворюваннях кишечника / К.В. Півторак, М.А. Станіславчук // Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 13-14 грудня 2007 р. Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2007. С. 102
  85. Півторак К.В. Вплив показників клінічної активності неспецифічного виразкового коліту на якість життя хворих / К.В.Півторак // XI університетська (ХХХХІ вузівська) конференція молодих вчених та фахівців. Матеріали конференції (18 травня 2005 року) Вінниця, 2005. С.59-60.
  86. Півторак К.В. Імунний статус при загостренні неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона, залежність від наявності анемічного синдрому / К.В.Півторак // Biomed. and Biosoc. Anthropol. - 2008. - № 11 С. 156-160.
  87. Півторак К.В. Клініко-лабораторні особливості загострення неспецифічного виразкового коліту / К.В.Півторак // Матеріали до ІІ міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених. Вінниця, 2005. С. 103-104.
  88. Півторак К.В. Морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при лікуванні експериментального неспецифічного виразкового коліту / К.В.Півторак // Прикладні аспекти морфології експериментальних та клінічних досліджень: Матеріали науково-практичної конференції (Тернопіль, 29-30 травня 2008) Тернопіль: "Укрмедкнига", 2008. С. 100-101.
  89. Півторак К.В. Патогенетичні механізми розвитку анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона / К.В.Півторак // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2008. - Т.12, № 2. - С. 481-485.
  90. Півторак К.В. Стан клітинного імунітету при анемії у хворих на неспецифічний виразковий коліт / К.В.Півторак // Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення: Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23 листопада 2007) Тернопіль, ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. С. 48-49.
  91. Півторак К.В. Створення моделі виразкового коліту на щурах / К.В.Півторак // XIІІ університетська (ХХХХІІІ вузівська) конференція молодих вчених та фахівців. Матеріали конференції (24 травня 2007 року) Вінниця, 2007. С.51-52.
  92. Півторак К.В. Якість життя у хворих на запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом / К.В.Півторак, М.А. Станіславчук // Сучасні аспекти діагностики та лікування в кардіології та ревматології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 7-8 грудня 2006 р. Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2006. С. 138.
  93. Півторак К.В. Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт / К.В.Півторак // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2007. - Т.11, № 2/1. - С. 642-645.
  94. Півторак К.В. Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт / К.В.Півторак // Тези з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства (21-22 квітня 2005). - Київ-Івано-Франківськ, 2005. С. 253.
  95. Полуэктова Е.А. Лечение болезни Крона / Е.А.Полуэктова // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. - 2002. - № 2. - С. 2-7.
  96. Применение азатиоприна при рефрактерном язвенном колите. Зарубежные данные и собственный опыт / Н.А.Морозова, Е.А.Белоусова, Е.В.Великанов, М.Б.Долгова // Фарматека. - 2007. - № 2 (137). - С. 27-30.
  97. Пушкар Л.О. Епідеміологічні аспекти гастроінтестинального раку в Європі та Україні / Л.О. Пушкар // Сучасна гастроентерологія - 2006. - № 1 (28). - С. 22-25.
  98. Регуляция метаболизма железа / Т.В. Казюкова, АЛ. Левина, Н.В. Цветаева и др. // Педиатрия. - 2006. - № 6. - С. 94-98.
  99. Родонежская Е.В. Поражения суставов как внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника / Е.В. Родонежская // Сучасна гастроентерологія - 2005. - № 1 (21). - С. 53-58.
  100. Ротар О.В. Анемія як фактор розвитку ускладнень після операцій на товстій кишці / О.В.Ротар, Ф.Г.Кулачек, Р.В.Сенютович та iн // Актуальні питання терапії супроводу злоякісних новоутворень: Матеріали наук.-практ. конф. Чернiвцi, 2004. P. 813.
  101. Руководство по гематологии. Под ред. акад. А. И. Воробьева. Москва, 2005, т .3. — с.313-322.
  102.&
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)