Формування комунікативно – мовленнєвих умінь учнів у початкових класах у процесі вивчення рідної мови : Формирование коммуникативно - речевых умений учащихся в начальных классах в процессе изучения родного языка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • Формування комунікативно – мовленнєвих умінь учнів у початкових класах у процесі вивчення рідної мови
 • Альтернативное название:
 • Формирование коммуникативно - речевых умений учащихся в начальных классах в процессе изучения родного языка
 • Кол-во страниц:
 • 83
 • ВУЗ:
 • Мукачівський державний університет
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ВСТУП...3
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
  КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ.7
  1.1. Психолого лінгвістичні основи удосконалення
  комунікативних.7
  1.2. Проблема формування комунікативно-мовленнєвих
  умінь в методичній науці та шкільній
  практиці.24
  1.3. Аналіз етапу досліджуваної проблеми в шкільній практиці.29
  РОЗДІЛ2. ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СИСТЕМА
  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ33
  2.1. Методичні прийоми формування комунікативно
  мовленнєвих умінь...35
  2.2. Мовленнєві ситуації як умова для успішного
  формування комунікативного мовлення44
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА СИСТЕМА
  ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАННЯ..57
  3.1. Програма експериментального навчання з формування комунікативно-мовленнєвих умінь школярів (система вправ)..57
  3.2. Результативність експериментального навчання..61
  ВИСНОВКИ...67
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..70
  ДОДАТКИ..75


  ВСТУП

  Одним із стратегічних завдань, визначених у національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умови для формування освідченої людини, творчої особистості громадянина, реалізації та самореалізації його природних здібностей і можливостей в освітньому процесі.
  Із набуттям українською мовою статусу державної (Конституція України, стаття 10) надзвичайно актуальною постає проблема формування мовно-мовленнєвої особистості, здатної на нинішньому етапі забезпечити комунікативну компетентність учнів - один із пріоритетів змісту загальної середньої освіти, що відображено в низці освітніх документів ("Концепція загальної середньої освіти" (2000 p.), "Навчально-виховна концепція вивчення української мови" (1993 p.), "Концепція мовної освіти в Україні" (1994 р.)).
  З 2000 року у зв'язку з прийняттям Державних стандартів мовної освіти, де комунікативну змістову лінію визнано основною, перед ученими, методистами, вчителями постало завдання розвитку комунікативного мовлення учнів як у початковій, так і в середній та старшій ланках школи.
  У Державному стандарті початкової загальної освіти (2000р.) підкреслюється, що завдання формування в учнів комунікативних умінь - одне з основних і є кінцевою метою навчання мови.
  Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи націлює на посилення практичного й виховного спрямування мовної освіти, формування мовно-мовленнєвої культури особистості. Функціональний підхід до шкільного мовного курсу передбачає, що робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпоряковується інтересам мовленнєвого розвитку учнів, від якого значною мірою залежить успішність процесу формування особистості. Адже мовлення основа і результат розумової діяльності, найважливіший засіб комунікації, вираження української ментальності. Воно служить своєрідним ключем пізнавальної діяльності і, за висловленням М.І.Жинкіна, є «каналом розвитку інтелекту». Логічне, чітке, образне усне й писемне мовлення учня показник його розумового розвитку.
  Формування комунікативно-мовленнєвих умінь одна з основних проблем сучасної методики навчання мови, оскільки відсутність належної кореляції між теоретичними знаннями і практичними мовленнєвими вміннями позначається на кількісних і якісних характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки й недоліки. З метою запобігання їм, окрім опанування теорії мови, школярів необхідно вчити орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації, відповідно до цього добирати зміст та мовні засоби для вираження думки, володіти правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування.
  Сучасна школа потребує вдосконалення методики та методичного процесу формування комунікативно-мовленнєвих умінь, оскільки сучасні програмні вимоги спрямовані на вдосконалення національної системи освіти, збереження культурної спадщини українського народу, зокрема української мови. Особливої значущості набуває своєчасно організована робота щодо формування комунікативних умінь, яка є міцним підґрунтям для подальшого успішного читання, навчання і письма дітей у школі.
  Чимало наукових досліджень присвячено пошукові дидактичних шляхів розвитку мовлення, комунікативних умінь школярів різного віку в процесі вивчення психології і педагогіки (Б. Чабанський, Л. Виготський, Т. Гальперін, О. Савченко).
  Питанням розвитку мовлення школярів приділило уваги багато мовознавців, психологів і методистів (О. О. Леонтев, В. С. Мухіна, Г. Н. Ушакова, В. І. Бадер, Л. О. Варзацька, М. Р. Львов і ін.).
  Вони розглядають розвиток мовлення з педагогічної точки зору, їх цікавлять труднощі, що виникають при оволодінні мовленням учнями, педагогічні умови і засоби впливу на процес формування педагогічних навичок школярів. Спираючись на дані методичної науки, а також на дані психолінгвістики, методисти розробляють питання про те, чому і як треба вчити дітей, щоб навчити їх повноцінно спілкуватися.
  Ознайомлення дитини з одиницями мови, накопичення мовних засобів є, безперечно, важливим завданням, але не відіграє самостійної ролі в комунікативній діяльності дитини, оскільки не вчить способам використання мовних засобів у процесі мовленнєвої діяльності. Відсутність сформованих мовленнєвих навичок не дозволяє школярам вільно оперувати мовними засобами для продукування зв'язних висловлювань. Отже, не створює умов для розвитку комунікативних умінь молодших школярів.
  Сьогоденна шкільна практика вимагає вдосконалення методики та методичного забезпечення процесу розвитку мовлення в початковій школі. Адже проблема оволодіння учнями початкових класів українською мовою є надзвичайно актуальною і набуває соціального значення. Поділяючи думку провідних психолінгвістів та методистів ( Л.О. Варзацька, М.С. Вашуленко, І.О. Зимня, О.О. Леонтьев), потенційні можливості для цього ми вбачаємо у створенні комплексу вправ для розвитку комунікативних умінь на засадах теорії мовленнєвої діяльності. Недостатнє теоретико-практичне висвітлення цієї проблеми і визначили тему нашого дослідження "Формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів у початкових класах у процесі вивчення рідної мови".
  Об'єкт дослідження - процес формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класах на уроках рідної мови.
  Предмет дослідження - методика формування в молодших школярів комунікативно-мовленнєвих умінь та навичок на уроках рідної мови.
  Мета дослідження - розробити та науково обґрунтувати доцільність застосування експериментальної методики по формуванню комунікативно-мовленнєвих умінь у процесі навчання учнів початкових класів рідної мови.
  Відповідно до визначеної мети дослідження окреслено коло завдань, які необхідно розв'язати у бакалаврській роботі:
  1. Проаналізувати науково-педагогічну літературу з проблеми формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів у процесі вивчення рідної мови.
  2. Простежити стан процесу формування комунікативно- мовленнєвих умінь у сучасній початковій школі.
  3. На основі узагальнення існуючого досвіду розробити методику формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів.
  4. Укласти систему завдань для формуючого дослідження.
  5. Експериментально перевірити ефективність запропонованої методики.
  Методологічною основою дослідження слугували
  психолінгвістичні положення теорії мовленнєвої діяльності, вчення про мову як засіб спілкування і пізнання, психолінгвістичні засади мовленнєвої комунікації (Л.С. Виготський, О. М. Леонтьев, О.О. Леонтьев, І.О. Зимня); законодавчі акти, концепції навчання державної мови в Україні (О.М. Беляев, М.С. Вашуленко та ін.).
  Методи та організація дослідження. У роботі було використано такі методи:
  а) теоретичні: вивчення та аналіз психолого-педагогічної, психолінгвістичної, лінгводидактичної літератури з проблеми формування комунікативно-мовленнєвих умінь, шкільних програм і підручників;
  б) емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, експериментальне дослідження;
  в) статистичні: кількісний і якісний аналізи одержаних експериментальних даних.
  Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Об’єм роботи 83 сторінки.
 • Список литературы:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991.
  2. Азаровська О. Формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках з української мови // Початкове навчання та виховання. 2005. - № 10. С. 12-33
  3. Богуш A.M. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі. - Одеса: ПНЦАПН України, 2003. -335 с.
  4. Большакова І. Ситуативна навчально-мовленнєва діяльність школярів на уроках української мови // Початкова школа. -2002. -№ 10.-С.9-11
  5. Білецька М.А., Вашуленко М.С.. Рідна мова 2 клас, частина І. К.: Освіта, 2002. 116 с.
  6. Білецька М.С., Вашуленко М.С.. Рідна мова 2 клас, частина ІІ. К.: Освіта, 2002. 117 с.
  7. Борищук Н. Развитие речи - развитие личности школьника // Начальная школа - 1989. - № 3. - С. 10-11.
  8. Варзацька Л.О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів // Початкова школа. - 1991. - №2. -С. 28-31.
  9. Ванжура Л. Як розвивати комунікативно-мовленнєві здібності учнів // Початкова освіта. -2006. -№12. С.9-14
  10. Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1986. - 104 с.
  11. Вашуленко М.С. Навчання української мови в 2 класі // Початкова школа. - 2003. -№ 1. С. 42-42.
  12. Вашуленко М.С. Мова і мовлення. М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко. Рідна мова 3 клас, частина І. К.: Освіта. -2003. -112 с.
  13. Вашуленко М.С. Мова і мовлення. М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко, С.Т. Дубовик, Л.В. Скуратівський. Рідна мова 4 клас, частина І. К.: Освіта. 2004. -126 с.
  14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. Голов, ред. В 27 В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с.
  15. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.-461 с
  16. Волкова Н.П. Педагогіка. - К.: "Академія"., 2001. - 575 с
  17. Гамезо М.В., Атлас по психологии: Информ. — метод, материалы к курсу "Общая психология": Учеб. пособие для студентов пед. инс-тов. -М.: Просвещение, 1986. -272 с: ил.
  18. Ґудзик І. Розвиток комунікативної компетенції на уроках читання // Початкова школа. - 2004. - № 11. - С. 25-29.
  19. Державний стандарт початкової освіти. К., 2000.
  20. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи. - У кн.: В защиту живого слова. М., "Просещение", 1966, с. 6.
  21. Желізник В. Система вправ з розвитку зв’язного мовлення // Початкова освіта. -2006. -№12. С. 15-20
  22. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов // Русский язык за рубежом. - № 4. - 1990. С. 54-60.
  23. Корчагіна М. Навчання зв’язного мовлення // Початкова освіта. -2006. -№12. С. 3-5
  24. Кравець Н.П. Розвиток мовлення в учнів молодших класів допоміжної школи на уроках читання та української мови // Навчально- методичний посібник. -К.: А.С.К., 1999. - 127 с.
  25. Крийнова Ж. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на заняттях рідної мови // Початкова школа. — 2003. -№ 11. -С. 24-26.
  26. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. - К., 2002. - № 2. - С. 23-27.
  27. Лобчук О. Робота з фразеологізмами на уроках української мови // Початкова школа. -2006. -№4. -С. 10 12.
  28. Лобчук О. Попередження росіянізмів у мовленні першокласників // Початкова освіта. 2006. - №1. С. 11 -12
  29. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: Навчальний посібник. - К.: НПУ, 2001. -96 с.
  30. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: Пособие для учителя. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
  31. Мартинова С.В. Рідна мова. Розробка уроків. Х.: «Основа», 2009. - 192 с.
  32. Методика викладання української мови // За ред. СІ. Дорошенко - К.: Вища школа, 1989.
  33. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. - К.: Вища шк., 2001. - 487 с: іл.
  34. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е изд. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 1: Общие основы психологии. - 688 с.
  35. Освітні технології: Навч.-метод, посіб. / О.М. Пехота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2002.-255 с
  36. Піроженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника: Наук.- метод. Посібник. - К.: "Грайлик", 1999. - 40 с.
  37. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Робота над текстом у початкових класах: Посібник для вчителів. -К.: Рад. шк., 1986. - 168 с.
  38. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Українська мова і література в школі. 2006. №1 . С. 15 20
  39. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посіб. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.
  40. Притулик Н.В. Комунікативний потенціал уроків роботи з дитячою книжкою // Початкова школа. - 2003. - №6. - С. 14-17.
  41. Притулик Н.В. Проблема формування українського комунікативного мовлення // Рідні джерела. — 2001. - №3. — С. 33-36.
  42. Притулик Н.В. Формування комунікативних умінь першокласників у процесі навчання грамоти // Рідні джерела. - 2002. - №2. -С. 26-31.
  43. Притулик Н.В. Формування умінь українського комунікативного мовлення першокласників в умовах російсько- української двомовності // Початкова школа. - 2004. -№ 6. С. 12-13
  44. Программи для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класси. К: "Початкова школа". - 2009. - 296 с.
  45. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М.: Просвещение, 1976.-С. 541.
  46. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии - СПб.: Питер, 2002. - 720 с: ил. - (серия "Мастера психологии").
  47. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Генеза, 1999. - 368 с.
  48. Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів (Монолог). -К.: "Радянська школа", 1974. - 206 с
  49. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з укр. мови. Посібник для вчителя. - К.: Рад. шк., 1987. - 144 с
  50. Соботович Э.Ф. Структура мовленнєвої діяльності і механізми її формування: Науково - методичний посібник. - К.: ІЗММ, 1997. - 44 с.
  51. Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках укр.. мови в 4-8 класах. Методичний посібник. В-во "Радянська школа". К., 1996, 192 с.
  52. Сировицька М. П. Перенос слів із подовженими м’якими приголосними звуками. Засвоєння етикетних форм спілкування: українська мова 2 клас // Розкажіть онуку. 2007. - №2. С. 92 93
  53. Сарапулова Є. Формування у школярів уміння висловлювати думки у письмовій формі Рідні джерела, 2001, №4. с. 25
  54. Соловеця Я. Фразеоологізми як засіб формування культури спілкування молодших школярів // Початкова школа. 2006. - №6. - С. 19- 22
  55. Тоічкіна О. Формування культури українського мовлення російськомовних школярів. // Початкова школа. - 2005. - № 2.
  56. Ушинский К.Д. Родное слово. - ПСС, Т 2. - М, 1948.
  57. Чавдаров С.Х. Методика викладання української мови у початковій школі: Підручник для вчителів початкової школи. - Вид. 3-е. - К.: Рад. шк.: 1940. - 232 с
  58. Шелехова Г. Українська мова у школах національних меншин наступність і перспективність у формуванні мовленнєвих умінь учнів початкової і основної школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі. 2007.- №2. С. 39 42
  59.
 • Стоимость доставки:
 • 80.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины