КОНЦЕПЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ США : КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ эвристического обучения В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ США

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • КОНЦЕПЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ США
 • Альтернативное название:
 • КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ эвристического обучения В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ США
 • Кол-во страниц:
 • 225
 • ВУЗ:
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  На правах рукопису  СІРИК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА


  УДК 37.011:371.315.6:37.013 (73)(043.5)
  КОНЦЕПЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ
  В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ США  13.00.01 – загальна педагогіка та історія
  педагогіки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня

  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник :
  Лазарєв Микола Остапович
  кандидат педагогічних наук, професор


  СУМИ – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………….. 3
  РОЗДІЛ 1.ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЙ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ Й ОСВІТИ США………… 12
  1.1. Вплив сократівського методу навчання на становлення евристичних освітніх технологій в США………………………………………………. 12
  1.2. Концепції творчої самореалізації як теоретичної основи евристичного навчання в сучасній американській педагогіці…………………………. 27
  1.3. Модернізація евристичного навчання в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти………………… 50
  Висновки до розділу 1……………………….………………………………… 65
  РОЗДІЛ 2.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ США……………………………………….…………………… 69
  2.1. Визначення понять «педагогічна технологія», «евристична технологія навчання» в педагогічних розробках американських і вітчизняних дослідників…………………………………………………………..……. 69
  2.2. Концепції евристичного навчання в системі інноваційних педагогічних розробок США …………..................................................... 91
  2.3. Характерні особливості евристичних технологій навчання в педагогічній науці США……………………………..…………...………. 114
  Висновки до розділу 2……………………..…………………………………... 137
  РОЗДІЛ 3.ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ У США, РОСІЇ ТА В УКРАЇНІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ США В ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗРОБКАХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЯХ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ……………………………………………………… 142
  3.1. Евристичні технології у підготовці вчителів США: досвід та можливості його використання……………………………..………......... 142
  3.2. Запровадження ідей і технологій евристичного навчання у вітчизняній педагогічній науці й освіті з використанням позитивного досвіду США………………………………………………………………..………. 151
  Висновки до розділу 3………………….……………………………………… 174
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 179
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 183
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………….... 208  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Провідною метою української освіти згідно з «Національною доктриною розвитку освіти» (2002 р.), Законом України «Про вищу освіту» (2002 р.), Законом України «Про інноваційну діяльність» (2003), які визначають освітню політику України у 21 столітті, стало створення необхідних соціально-економічних умов для розвитку і творчої самореалізації особистості громадянина України протягом життя. Сьогодні у світі в умовах кризових явищ людської цивілізації, які відчуваються у загостренні соціально-політичних, економічних, та духовно-моральних проблем, очевидною стає потреба суттєвого вдосконалення освіти – вирішального чинника духовного відродження людства. Одним із шляхів оновлення сутнісних якостей освіти, узгодження їх із сучасними вимогами цивілізації є впровадження інноваційних освітніх ідей і технологій, орієнтація на досвід високорозвинених зарубіжних країн, в яких системи освіти і педагогічної науки досягли високого рівня, що забезпечує ґрунтовність загальноосвітньої і фахової підготовки громадян.
  У зв’язку із входженням України до європейського освітнього і наукового простору підвищуються вимоги до якості й універсальності підготовки випускників вищої школи, їх адаптованості до ринку праці. Створення єдиної зони європейської вищої освіти дає можливість підвищити якість та доступність знань на цьому континенті, впроваджувати новітні педагогічні ідеї та технології, успішно конкурувати з американськими університетами, які лідирують на світовому ринку освітніх послуг.
  Проведені вітчизняними і зарубіжними науковцями дослідження інноваційних освітніх технологій, до яких належать і різні варіанти евристичного навчання, виявили потужні можливості освітніх моделей і технологій, які сформувалися на основі ідей гуманістичної, суб’єкт-суб’єктної, креативної педагогіки (В. Андреєв, Д. Армстронг, І. Бех, Є. Бондаревська, І. Зязюн, О. Козлова, Б. Коротяєв, В. Лозова, А. Маслоу, І. Прокопенко, О. Савченко, А. Хуторський, А. Сбруєва). Дослідження проблем творчої самореалізації особистості (Г. Балл, Р. Бернс, Є. Вахромов, Б. Гершунський, Н. Громова, О. Кривонос, А. Маслоу, Л. Рибалко, К. Роджерс, В. Франкл) збагатили мотиваційні, змістові, процесуальні компоненти інноваційної
  освіти навчання, зокрема різних технологій евристичного навчання. У формуванні концептуальної і процесуальної основи зазначених технологій відіграли значну роль дослідження з педагогіки професійної творчості і майстерності (М. Гриньова, Н. Гузій, Н. Кічук, Б. Коротяєв, М. Лазарєв, Л. Мільто, С. Сисоєва, Н. Тарасевич).
  Порівняльно-зіставний аналіз наукових джерел засвідчив, що серед конкурентоздатних технологій евристичне навчання виявилось недостатньо дослідженим в українській педагогіці, передусім – в інноваційній освіті зарубіжжя. Тому з’ясування його теоретичних засад та процесуальних характеристик являє безперечний науковий інтерес для вчених нашої країни, для вищої і середньої школи, де за останні десятиліття накопичено певний досвід освоєння евристичних ідей у навчальному процесі.
  Необхідність спеціального дослідження розвитку і становлення концептуальних і технологічних основ евристичного навчання, доречність порівняльного зіставлення розв’язань проблем інноваційного навчання в педагогічній науці України і США посилюються наявністю сутнісних суперечностей: між зростаючими вимогами суспільства до впровадження в усіх освітніх закладах ідей і технологій інноваційної освіти та переважно пануючими у вишах і середніх навчальних закладах репродуктивно-передавальних, нетворчих форм і методів навчання; між потребами української науки й освіти в освоєнні кращого зарубіжного досвіду організації евристичного навчання та відсутністю цілісних його досліджень у вітчизняній педагогічній науці; між достатньо високим творчим потенціалом українських викладачів і вчителів та недостатнім рівнем їх готовності застосувати інноваційні ідеї і технології евристичного навчання.
  Актуальність проблеми освоєння нових освітніх технологій, її недостатня дослідженість, необхідність розв’язання зазначених сутнісних суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Концепції і технології евристичного навчання в сучасній педагогічній науці США».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною комплексного дослідження кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Методологічні, змістові та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці вчителів у контексті запровадження кредитно-модульної системи» (реєстраційний номер 0109U004948). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (протокол № 2 від 29 вересня 2009 р.) та узгоджена Міжвідомчою Радою з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук НАПН України (протокол № 3 від 27 квітня 2010 р.).
  Мета дослідження – виявити та узагальнити методологічні й теоретичні концепції та технології евристичного навчання у сучасній педагогічній науці США; окреслити можливості застосування позитивного теоретичного і практичного досвіду США у досліджуваній сфері в Україні.
  Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
  1. Виявити в історико-педагогічному та компаративістському аспектах основні етапи розвитку теоретичних концепцій і відповідних їм технологій евристичного навчання у педагогічній науці США у 80-90 рр. ХХ і в перше десятиліття ХХІ століття.
  2. З’ясувати теоретико-методологічні засади концепцій евристичного навчання та їх вплив на якість освітнього процесу у США.
  3. Здійснити аналіз змістових та процесуальних складових технологій евристичного навчання, розкрити особливості американського досвіду застосування зазначених технологій у закладах вищої освіті США.
  4. Провести порівняльний аналіз концептуальних основ і технологій евристичного навчання у США, Росії та в Україні, визначити організаційно-дидактичні можливості застосування позитивного теоретичного і практичного досвіду США для вдосконалення вітчизняних освітніх технологій.
  Об’єкт дослідження – теоретичні ідеї і технології інноваційного навчання у педагогічній науці та практиці вищої школи США.
  Предмет дослідження – педагогічні концепції і практичні технології евристичного навчання у США двох останніх десятиліть ХХ – початку
  ХХІ століття.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють період від другої половини
  60-х рр. ХХ – до 2010 р. ХХІ століття. Нижня хронологічна межа (друга половина 60-х рр. ХХ ст.) характеризується активним освоєнням позитивних сторін сократівського діалогу в американській педагогічній науці і перетворенням його на теоретичних і практичних рівнях в діалогічну взаємодію суб’єктів навчання як основну характеристику американської освіти. Верхня хронологічна межа (90-і рр. ХХ століття – десять років
  ХХІ століття) характеризується модернізацією евристичного навчання в ряду інших інноваційних технологій, удосконаленням змісту, структури та методів евристичної освіти, застосуванням в межах евристичної діяльності
  ІТ-технологій, залученням інших особистісно орієнтованих освітніх технологій.
  Методологічною основою дослідження стала інтеграція системного, історико-генетичного, компаративного, особистісно-діяльнісного, синергетичного, аксиологічного підходів до вивчення в історико-педагогічному і порівняльно-педагогічному аспектах складних і неоднозначних освітніх ідей та технологій. Єдність означених підходів забезпечено застосуванням філософських принципів наукової об’єктивності та обґрунтованості, провідної ролі теоретичних знань, їх єдності з зарубіжною та вітчизняною освітньою практикою, що дозволило обрати стратегію і тактику дослідження, виявити його предмет і способи вивчення.
  Теоретичну основу дослідження становлять: філософсько-педагогічні і психологічні ідеї гуманістичної освіти і творчої самореалізації особистості зарубіжних (Н. Барбаліс, Р. Бернс, Д. Майєрс, А. Маслоу, К. Роджерс, П. Фрейре) і вітчизняних дослідників (В. Андрущенко, І. Бех, Б. Год, В. Жуковський, І. Зязюн, М. Євтух, С. Клепко, О. Козлова, О. Михайличенко, В. Сухомлинський); концептуальні положення вітчизняних компаративістів (Н. Абашкіна,
  В. Жуковський, О. Заболотна, Г. Ніколаї, О. Огієнко, Л. Пуховська, А. Сбруєва, О. Сухомлинська); теоретичні розробки американських дослідників з проблем інноваційної освіти та евристичного навчання (Д. Армстронг, Б. Боун, Р. Гарліков, Д. Кеннет, М. Колкінз, Дж. Ройс, Т. Савадж, Д. Спаркс, С. Хірш); теоретичні концепції педагогічної творчості та евристичного навчання вітчизняних і російських дослідників (В. Андреєв, А. Король, Б. Коротяєв, О. Кривонос, М. Лазарєв, В. Лозова, А. Хуторський).
  У роботі використано комплекс дослідницьких методів:
  – теоретичні: аналіз і синтез, систематизація і класифікація, які дозволили узагальнити досліджувані теоретичні ідеї та відпрацьовані технологічні моделі; проблемно-хронологічний, порівняльно-зіставний, науковий контент-аналіз, які дали змогу уточнити й розкрити поняттєво-термінологічний апарат дослідження та необхідні дефініції провідних понять інноваційної освіти та евристичного навчання; історико-генетичний метод уможливив здійснити адекватну періодизацію розвитку концепцій і технологій евристичного навчання у США; структурно-функціональний – дозволив виявити ієрархію стратегічних і тактичних складників концепцій евристичного навчання та основні структурні елементи його технології; педагогічне прогнозування допомогло виявити можливості застосування американського досвіду на теренах інноваційної вищої освіти України;
  – емпіричні: анкетування, інтерв’ю з викладачами і студентами вітчизняних і американських університетів, використання електронної пошти та on-line-бесід дозволили вивчити практичний досвід американської вищої школи з упровадження різних версій і варіантів евристичного навчання.
  Джерельну базу дослідження становлять:
  – Державні документи України з питань освіти: «Національна доктрина розвитку освіти» (2002 р.), Закон України «Про вищу освіту» (2002 р.), Закон України «Про інноваційну діяльність» (2003 р.), Державна програма «Учитель» (2002 р.);
  – законодавчо-нормативні документи в галузі освіти США;
  – програми інноваційного та евристичного напрямку навчання у США: програма «Масштабний проект» (The Key Project), програма «Партнерство шкіл з вищими закладами професійної освіти вчителів», програма «Оцінки якості практичної діяльності вчителів», програма PDS (Professional development school), програма евристичного спрямування SAGE-2, програма евристичного спрямування (HECE) (Heuristic Evaluation for Child E-learning applications), програма евристичного напрямку навчання «Евристичні технології для навчальних курсів» як доповнення до основної навчальної програми «Координоване навчання» (Coordinated Studies Program);
  – монографії українських та російських дослідників, дисертації вітчизняних та американських авторів з проблем дослідження;
  – аналітичні матеріали міжнародних культурно-освітніх, наукових організацій, діяльність яких спрямована на вдосконалення освіти (ЮНЕСКО);
  – наукові дослідження зарубіжних теоретиків у галузі інноваційного та евристичного навчання (А. Адлер, Д. Армстронг, П. Ейкл, І. Вашбурн, М. Фуллан, Т. Гуд, Д. Бруфі, Ф. Паркей, Б. Станфорд, Т. Савадж, Д. Спаркс, С. Хірш, Н. Барбаліс, Д. Кеннет, Р. Гарліков, П. Фрейре, Дж. Ройс, Б. Боун, М. Колкінз, У. Хогінг, Дж. Холт).
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: вперше у вітчизняній педагогічній науці систематизовано й узагальнено основні концептуальні й технологічні характеристики евристичного навчання, які склалися на зламі двох останніх століть у педагогічній науці США; з’ясовано, що евристичне навчання: а) у загальнометодологічному аспекті являє собою цілісну систему навчальної діяльності, стратегія (основна мета) якої спрямована на самореалізацію пізнавально-творчого потенціалу особи, на створення особистісно значимих освітніх продуктів; б) в історико-педагогічному аспекті – це прогресивний дидактичний феномен розвитку теорії і практики педагогічної науки, у змісті і структурі якого збережено і вдосконалено раніше здобуті позитивні надбання – сократівсько-діалогічного, проблемного, проектного, інтерактивного навчання – і стверджуються пріоритети креативної діяльності освітніх суб’єктів; в) у процесуально-технологічному аспекті евристичне навчання являє собою динамічну єдність мотиваційно-цільового, проектного, виконавського, корекційного та рефлексивно-діагностичного компонентів переважно пізнавально-творчої діяльності всіх суб’єктів; виявлено основні етапи розвитку та модернізації теоретичних концепцій і технологій евристичного навчання в американській педагогічній науці другої половини ХХ – на початку ХХІ століття: 1 етап – зародження і початковий розвиток основних ідей та технологій евристичного навчання (60–70 рр. ХХ століття) на основі активного освоєння сократівського діалогічного методу навчання; 2 етап (70–80 рр. ХХ ст.) – освоєння і впровадження в евристичну пізнавальну діяльність концепції творчої самореалізації особистості (А. Маслоу, К. Роджерс) – найважливішої методологічної засади інноваційної освіти та евристичного навчання; 3 етап – період модернізації евристичних основ освіти з використанням новітніх інформаційних засобів і технологій; виявлено пріоритетну роль американських дослідників, які ствердили основну стратегію технології евристичного навчання; доведено доцільність різних видів пізнавально-творчої діяльності (проектної, дослідницької, інтерактивної та ін.) у рамках єдиної евристичної навчальної технології; здійснено порівняльну характеристику спрямованості і змісту теоретичних концепцій і технологій евристичного навчання у США, Росії та в Україні; виявлено прогностичні тенденції вдосконалення евристичного навчання в педагогічних університетах України з урахуванням досвіду США.
  Удосконалено дослідницький підхід до визначення й розкриття основних параметрів евристичного навчання – його мети, принципів, змістових елементів, діагностичних оцінок ефективності.
  Набули подальшого розвитку концептуальні положення про технологію евристичного навчання як цілісну, нелінійну, нерівноважну систему, яка поєднує теоретичні основи (ідеї, моделі, принципи), цільові, процесуальні і діагностичні компоненти діяльності суб’єктів освіти.
  Уточнено науковий зміст основоположних понять дослідження – «педагогічна технологія», «інноваційні освітні технології», «евристична навчальна технологія», «творча самореалізація пізнавально-творчих якостей».
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення про сутність, зміст, структуру і способи евристичного навчання в українській і зарубіжній педагогіці використано при розробці і реалізації нових програм і навчальних посібників з педагогіки, історії педагогіки, основ педагогічної творчості, при вивченні курсу «Інноваційні освітні технології», у процесі науково-експериментального дослідження Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів і студентів в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін». Результати дисертаційного дослідження, що стосуються як загальної моделі евристичної освіти, так і її варіантів, можуть використовуватися у навчально-виховному процесі середніх і вищих навчальних закладів України; під час викладання у педагогічних університетах навчальних курсів «Порівняльна педагогіка», «Моделі і технології навчання і виховання в зарубіжних країнах», «Основи педагогічної творчості та майстерності», «Інноваційні освітні технології». Існує прогностична можливість використання результатів дослідження для здійснення подальшої науково-дослідної роботи з проблем вивчення та впровадження інноваційних освітніх ідей і технологій, у процесі вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій і середній загальноосвітній школі.
  Результати дослідження впроваджено у фахову підготовку студентів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка про впровадження № 317 від 28.02. 2012 р.), у науково-дослідницьку роботу експериментальної середньої загальноосвітньої спеціалізованої школи № 25 м. Суми (довідка про впровадження № 62|1 від 19.03.2012 р.), у роботу інституту післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про впровадження
  № 2550 від 12.04.2012 р.).
  Апробація результатів дослідження здійснювалась на Міжнародних науково-практичних конференціях: «Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти» (Суми, 2010 р.), «Професійне становлення особистості: проблеми, перспективи» (Хмельницький, 2011 р.), «Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування» (Суми, 2011 р.), на Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (Суми, 2010 р.), «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя», (Умань 2011р.), «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів», (Умань, 2011 р.), «Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи (Херсон, 2011 р.).
  Отримані результати роботи обговорювались на щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу (2009 – 2011 рр.). Основні результати та висновки дослідження доповідалися та отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедр педагогіки, педагогічної творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
  Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження висвітлено в 10 одноосібних публікаціях, з яких: 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 – матеріали доповідей на науково-практичних конференціях.
  Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків списку використаних джерел (307 найменувань, з них 225 – англійською мовою) 14 таблиць, 4 рисунки, 15 додатків на 17 сторінках. Загальний обсяг тексту дисертації – 225 сторінок. Основний зміст викладено на 180 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Виявлено, що проблеми евристичного навчання займають помітне місце в педагогічних дослідженнях і освітній практиці США. Вивчення й узагальнення наукових вітчизняних і англомовних джерел довело, що евристичне навчання (heuristic learning) являє собою складне, неоднозначне і динамічне явище, яке активно розвивається, особливо в останні десятиліття.
  З’ясовано, що педагогіка й освіта США надають пріоритетного значення дослідженням проблем евристичного навчання. Це підтверджується: фундаментальними і прикладними розробками, присвяченими розкриттю ідей сучасних інноваційних освітніх технологій, першоджерелами, де висвітлюються технологічні основи і методи навчання за евристичним способом. Увага до теоретичних концепцій і практичного освоєння евристичного навчання підтверджується роботами, де розкриваються теоретичні засади і способи інтеграції евристичної технології та сучасних, зокрема комп’ютерних засобів навчання, де провідну роль дослідники відводять евристичній діяльності.
  2. Історико-генетичний аналіз становлення і розвитку евристичного навчання американської педагогіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття уможливив визначити етапи становлення і розвитку евристичного навчання у США.
  Перший етап – 60–70 роки ХХ століття: освоєння і вдосконалення позитивних сторін сократівського діалогу в американській педагогічній науці і перетворення його на теоретичних і практичних рівнях у складну і продуктивну діалогічну взаємодію суб’єктів навчання, що стало однією з основних характеристик американської освіти. Другий етап – 70–90 роки ХХ століття: застосування у навчальній діяльності концепцій А. Маслоу, К. Роджерса про зміст та умови творчої самореалізації особистості як провідної мети сучасної освіти. Третій етап – 90 р.р. ХХ століття – початок ХХІ століття: модернізація евристичного навчання в ряду інших інноваційних технологій за допомогою інтеграції з іншими навчальними технологіями, зокрема, комп’ютерними, з метою вдосконалення змісту, структури і всього арсеналу механізмів, методів, прийомів сучасної освіти.
  3. З’ясовано, що більшість дослідників США розглядають педагогічні технології насамперед як досконалі і перевірені стратегії, що визначають навідні правила, методи, засоби, що використовуються для того, щоб покращити ефективність освітньої системи за допомогою розв’язання низки проблем навчання й виховання. Важливим у поглядах американських дослідників є виявлення інструктивних і процесуальних складових навчання, які спрямовані на покращення освітньої діяльності, а також на необхідність поєднання алгоритмічної та евристичної діяльності педагогів і студентів (учнів).
  Разом з тим, в американській педагогіці не виявлено фундаментальних досліджень, що охоплюють концептуальні основи і цілісний зміст евристичних технологій як завершених систем навчання та узагальнили досвід їх упровадження у практику. У цьому відношенні як певну альтернативу можна навести дослідження російських та українських педагогів, які представили більш завершену концептуальну і процесуальну характеристики педагогічної технології як складного й суперечливого наукового й освітнього утворення.
  4. З’ясовано, що в останні десятиліття американські дослідники встановили, що евристичні технології – це основні стратегії, які розроблені для того, щоб можна було вирішувати завдання різної складності і при цьому отримати тільки позитивний результат. Водночас такого результату можуть досягти тільки творчі вчителі і викладачі, які з досвідом розуміють пріоритет використання евристичних технологій. Ці положення особливо важливі для з’ясування принципових, методологічних позицій американської філософії освіти та педагогіки щодо основного спрямування (стратегії) евристичного навчання. Вивчені джерела свідчать, що американські дослідники першими ствердили основну стратегію технології евристичного навчання – створення тими, хто навчається (учнями чи студентами), особистісно значимого освітнього продукту.
  Концептуальна база евристичного навчання, крім зазначених дефініцій сутності і стратегій цього важливого педагогічного феномена, безумовно, включає такі методологічні характеристики, як принципи, методи, структуру даної технології, а також необхідні умови її застосування на просторі існуючих освітніх систем. На практиці освоюються різні механізми і методи (способи) навчання як основи евристичної технології: робота за технологічною картою, визначення і виконання різних видів проектів, освоєння евристичних програм тощо.
  5. На основі системно-структурного і порівняльного аналізу концептуальних положень і технологічних характеристик евристичного навчання в американській, російській та українській педагогіці встановлено спільні і відмінні параметри цих педагогічних категорій.
  Практично всі дослідники означеної проблеми (американські, російські та українські) зводять свою концептуальну будову на трьох основних теоретико-методологічних засадах – парадигмі гуманістичної педагогіки і психології; ідеях творчої самореалізації особистості; теоретичних положеннях про евристичну діалогову взаємодію всіх суб’єктів навчального процесу. Практично всі розробники евристичного навчання та його варіантів (евристично-модульної технології, креативної освіти, навчання як дослідження, проектної технології) сходяться на представленій американськими авторами, підтриманій і уточненій російськими та українськими вченими, основній стратегії евристичного навчання, яка полягає в тому, що основна мета такого навчання – створення його суб’єктами у процесі пізнавально-творчої діяльності значимого для них освітнього продукту (зовнішнього і внутрішнього) як результату їхньої особистісної самореалізації. Знаходить одностайну підтримку основний механізм евристичної освіти – пізнавально-творча діяльність учнів, студентів, педагогів, яка має бути пріоритетною в будь-якій формі навчання.
  З’ясовано розбіжності у віднесенні окремих форм і методів до евристичної сфери навчання, у різних підходах до механізмів евристичної діяльності: вітчизняні і російські дослідники більш предметно, ніж їх американські колеги, досліджують функції та зміст цих механізмів і їх реальну роль у створенні та вдосконаленні освітніх продуктів. Вітчизняні науковці більше уваги приділяють розробці змістових і процесуальних складових діагностичного компоненту евристичного навчання, пояснюючи це виключною роллю діагностики і рефлексивної діяльності у навчальних досягненнях суб’єктів освіти.
  Визначено можливості освоєння і використання позитивного досвіду університетів США у розробці теоретичних і технологічних основ евристичного навчання.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними вважаємо порівняльні розвідки організаційно-педагогічних моделей евристичного навчання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, евристичної взаємодії освітніх суб’єктів на різних етапах навчального процесу, діагностики навчальних досягнень студентів та учнів при використанні варіативних моделей евристичного навчання.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Андреєв В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1988. – 240 с.
  2. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності / Г. О. Балл // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 1994. – № 2. – С. 3–11.
  3. Беспалько В.И. Слагаемые педагогической технологии / В.И. Беспалько. – М. : Педагогика. – 1989. – 192 c.
  4. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  5. Библер В. С. Школа диалога культур: идеи, опыт, проблемы / В. С. Библер. – Кемерово : Алеф, 1993. – 390 с.
  6. Болонський процес у фактах і документах (Сорбона-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / упоряд. : Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д. та ін. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. Гнатюка, 2003. – 52 с.
  7. Большая Л. М. Використання кейс-методу для узагальнення економічних знань студентів / Л.М. Большая // Метода : [збірник наук. праць]. – Херсон : Вид-во Херсон. держ. ун-т, 2007. – С. 100–103.
  8. Бубер М. Я и Ты / М. Бубер // Квинтэссенция : Философский альманах. – М. : Политиздат, 1992. – С. 294–370.
  9. Вахромов Е. Е. Самоактуализация и жизненный путь / Е. Е. Вахромов // Современные проблемы смысла жизни и акме. – М. : ПИРАО, 2002. – С. 147–164.
  10. Волкова В. Н. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов – М. : Радио и связь, 1983. – 248 с.
  11. Громова Н. В. Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Н. В. Громова. – Х. : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2010. – 20 с.
  12. Гузій Н. В. Педагогічна творчість у структурі професіоналізму учителя-вихователя-викладача / Н. В. Гузій // Педагогічна творчість : методологія, теорія, технології : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С. 50–81.
  13. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська – К. : Академвидав, 2004. – 218 с.
  14. Дмитрієва Л. М. Креативні прийоми вироблення ідей / Л. М. Дмитрієва // Елітаріум : Центр дистанційного навчання, 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.elitarium.ru.
  15. Довгань Л. І. Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. І. Довгань ; Житомирський держ. університет імені Івана Франка. – Житомир, 2006. – 21 с.
  16. Ексклюзивна освіта : програма // Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua.
  17. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.
  18. Жук А. И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов : учеб.- метод. пособие / А. И. Жук, Н. Н. Кошель. – Минск : Аверсэв, 2004. – 336 с.
  19. Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в історії американської школи : монографія / В. М. Жуковський. – Острог : Нац. університет «Острозька академія», 2002. – 228 с.
  20. Заболотна О. А. Американський досвід шкільної соціалізації: спостереження і роздуми / О. А. Заболотна. – К. : Інсайт-плюс, 2008. – 167 с.
  21. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : [наук.-метод. посіб.] / І. А. Зязюн, Н. М. Тарасевич – К. : МАУП, 2000. – 312 с.
  22. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід : [метод. посіб.] / авт.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН., 2002. – 136 с.
  23. Каган М. С. Мир общения: проблемы межсубъектных отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.
  24. Касперський А. В. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів / А. В Касперський // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид. ХДУ, 2005. – Вип. XXXVIII. – С. 80–84.
  25. Кларін М. І знову про навчальні технології / М. І. Кларін // Завуч. – 2000. – №3. – С. 6–7.
  26. Козлова О. Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Г. Козлова. – К., 1999. – 20 с.
  27. Коменский Я. Великая дидактика / Я. Коменский , Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцци. – М. : Педагогика, 1989. – 416 с.
  28. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та інтеграції в європейський освітній простір : наказ № 998 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки. – Київ, 2004. – Режим доступу : http:// www. mon.gov.ua.
  29. Король А. Д. Диалог восточного и западного культурного типов в модернизации современного образования : монографія / А. Д. Король. – Гродно : Изд-во ГГМУ, 2003. – 148 с.
  30. Король А. Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения / А. Д. Король // Педагогика. – 2007. – № 9. – С. 18–25.
  31. Кошманова Т. С. Зміст підготовки американських учителів / Т.С. Кошманова // Педагогіка i психологія професійної освіти. – 1999. – № 10. – С. 56–59.
  32. Кошманова Т. С. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів США / Т. С. Кошманова // Рідна школа. – 2000. – № 1. – С. 76–78.
  33. Кошманова Т. С. Можливості впровадження американського досвіду професійної підготовки вчителів у теорію i практику сучасної педагогічної освіти України / Т. С. Кошманова // Рідна школа. – 2002. – № 1. – С. 74–77.
  34. Краснощок І. П. Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія та методика дошкільної освіти» / І. П. Краснощок ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2003. – 20 с.
  35. Красовицький М. Ю. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчителів США / М.Ю. Красовицький // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 72–76.
  36. Красовицький М. Ю. Старша школа США: особливості сучасної організації та зміст освіти навчання / М.Ю. Красовицький. – К. : СПД Богданова А. М., 2006. – С. 143–180.
  37. Кривонос О. Б. Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 «Теорія навчання» / О. Б. Кривонос. – Х., 2008. – 20 с.
  38. Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания : учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК и ФПК / С. Кульневич, Е. Бондаревская. – Ростов на/Д. : Твор. центр «Учитель», 1999. – 506 с.
  39. Лазарєв М. О. Евристичне навчання – інноваційний феномен креативної освіти / М.О. Лазарєв // Педагогічна Сумщина. – 2008. – № 4. – С. 19–20.
  40. Лазарєв М. О. Творча самореалізація майбутнього вчителя в евристично-модульному навчанні / М. О. Лазарєв // Педагогічна творчість : методологія, теорія, технології : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С. 117–151.
  41. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. І. Лозова. – Харків : ОВС, 2000. – 164 с.
  42. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1997. – 430 с.
  43. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Вопросы психологии, 1988. – № 3. – С. 108–117.
  44. Нагач М. Школа професійного розвитку як інновація у системі підготовки майбутніх вчителів США / М. Нагач // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наук. праць – Вип. 10 / ред. кол. : Г. А. Зязюн. – Київ, 2006. – С. 67–70.
  45. Пєхота О. М. Освітні технології : [навч.-метод.посіб.] / О. М. Пєхота. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.
  46. Платон. Собрание сочинений в 4 т. : Т.4 /пер. с древнегреч. ; общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи ; авт. ст. в примеч. А. Ф. Лосев ; примеч. А. А. Тахо-Годи. – М. : Мысль, 1994. – 830 [1] с. – (Филос. наследие).
  47. Плескацевич Н. М. Эвристическая беседа её роль в процессе обучения (на материале предметов гуманитарного цикла в сред. классах шк.) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Н. М. Плескацевич. – Минск, 1969. – 24 с.
  48. Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый : учебник. – М. : Юрайт-Издат, 2009. – 540 с.
  49. Полупанова Е. Г. Инновации в педагогическом образовании на Западе / Е. Г. Полупанова // Педагогика. – 2007. – № 8. – С. 121–126.
  50. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента : наказ № 642 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти i науки. – Київ, 2009. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.
  51. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології : [навч. посіб.] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов ; АПН України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : Колегіум, 2005. – 224 с.
  52. Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007.– 443 с.
  53. Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Дж. Фрейберг – М. : Смысл, 2002. – 527 с.
  54. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті pp. XX – початок XXI ст.) : Монографія / А. А. Сбруєва. – Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня». Видавництво «Козацький вал», 2004. – 500 с.
  55. Селевко Г. К. Сучасні освітні технології навчання / Г. К. Селевко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2005. – № 19–20. – С. 23–25.
  56. Сисоєва С. О. Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : монографія / за ред. С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – С. 7–49.
  57. Сиразеева А. Ф. Человекоцентрированная технология обучения К. Роджерса [Електронний ресурс] / А. Ф. Сиразеева // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 6 – С. 54–55. – Режим доступу: www.rae.ru.
  58. Сірик Л. М. Основні концепції евристичного навчання у сучасній американській педагогіці / Л. М. Сірик // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. – Харків : Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – Вип. 41. – С. 192–200.
  59. Сірик Л. М. Дослідження американськими науковцями концепції творчої самореалізації як основи евристичного навчання у сучасній школі / Л. М. Сірик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – №4 (6). – С. 102–110.
  60. Сірик Л. М. Евристична навчальна технологія в освітній практиці США, України та Росії / Л. М. Сірик // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 121–132.
  61. Сірик Л. М. Евристична навчальна технологія в сучасній американській педагогіці / Л. М. Сірик // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6–7 (16–17). – С. 131–137.
  62. Сірик Л. М. Поняття «педагогічна технологія» в американській та вітчизняній педагогіці / Л. М. Сірик // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 107–115.
  63. Сірик Л. М. Сократівський метод та його модернізація в евристичній освіті США / Л. М. Сірик // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – № 3. – С. 68–75.
  64. Сірик Л. М. Теоретичні основи евристичного навчання в сучасній американській педагогіці / Л. М.Сірик // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 99–107.
  65. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – М. : Академия, 2003. – 192 с.
  66. Спираль вечности. Картотека биографий творческих личностей. Информ. методич. сб. для учителей и учащихся. – Рига, 1994. – С. 6–8.
  67. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський; ред. Дзеверін О. Г. (голова) та інші. – К. : Рад.шк., 1977. – Т. 5. – 269 с.
  68. Тряпицына А. А. Организация творческой учебно-познавательной деятельности школьников / А. А. Тряпицына. – Ленинград : Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена, 1989. – 92 с.
  69. Хуторской А. В. Вначале был «Эйдос» / А. В. Хуторской // На урок – в Интернет! Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» / под ред. А.В. Хуторского. – М., 1996. – С. 154–158.
  70. Хуторской А. В. Современная дидактика / А. В. Хуторской // Учебник для вузов. – М. : Питер, 2001. – 536 с.
  71. Хуторской А. В. Школа творчества : сб. ученических работ / ред. и сост. А. В. Хуторской. Ногинск, 1996. – C. 14–18.
  72. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика [научное издание] / А. В. Хуторской. – М. : Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.
  73. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? : пособие для учителя / А. В. Хуторской – М. : Владос, 2005. – 383 с. – (Серия «Педагогическая мастерская»).
  74. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
  75. Хуторской А. В. Технология эвристического обучения / А. В. Хуторской // Школьные технологии. – 1998. – № 4. – С. 55–75.
  76. Фатхуллина Л. Р. Педагогические условия развития корпоративной культуры студентов в проектно-творческой деятельности для малых учебных групп : спец. автореф. дис. … кан. пед. наук : 13.00.01 / Л. Р. Фатхуллина ; Казань, 2009. – 16 с.
  77. Чорна Н. В. Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Н. В. Чорна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – 20 с.
  78. Шоган В. В. Модульный подход в личностно-ориентированном образовании : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. В. Шоган ; Ростов. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д, 2000. – 15 с.
  79. Шривастава Н. Самореализация человека / Н. Шривастава // Наука и религия. – 2004. – № 11. – С. 44–46.
  80. Шумаєва С. П. Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. П. Шумаєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – 19 с.
  81. Шутова М. О. Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950 – 1990-ті pp.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М. О. Шутова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.
  82. Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования (статьи и лекции) / П. Г. Щедровицкий. – М., 1993. – 165 с.
  83. A Comprehensive Dictionary of psychology and psychoanalytical terms: a guide to usage / ed. by B. Horall. – New York ; London ; Toronto, 1958. – 488 p.
  84. Abdal-Haqq I. Professional development schools: Weighing the evidence / I. Abdal-Haqq. – Thousand Oaks, CA : Corwin Press. Inc., 1998. – 108 p.
  85. Adler A. The individual psychology of Adler: a systematic presentation of selections from his writings / A. Adler, R. Ansbacher. – New York : Basic Books, 1967. – 503 p.
  86. Albus J. S. Brains, Behavior and Robotics / J. Albus // Peterborough NH : BYTE Publications, 1982. – Vol. 1–4. – P. 29–68.
  87. Anderson T. Recent developments and research questions [Електронний ресурс] / T. Anderson // Handbook of Distance Education / ed. by M. G. Moore, W. G. Anderson. – Mahwah : Erlbaum, 2003. – Режим доступу : http://edutechwiki.unige.ch/en/Educational_technology.
  88. Antonietti A. Why does mental visualization facilitate problem-solving in? Mental Images in Human Cognition / A. Antonietti. – Amsterdam : North Holland, The Netherlands : Elsevier, 1991. – 227 p.
  89. Anzai I. Learning strategies by computer / I. Anzai // Proceedings of the Second National Conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence. – 1978. – № 3 – P. 181–190.
  90. Arcavi A. The role of visual representations in the learning of mathematics / A. Arcavi // Educational studies in mathematics. – 2003. – № 52 (3). – P. 215–241.
  91. Armstrong D. Secondary education / D. Armstrong, T. Savage. – Macmillan Publishing Co., Inc., 1983. – 479 p.
  92. Becker F. The total workplace: Facilities Management and Elastic Organization / F. Becker. – New York : Prague Press, 1990. – 230 p.
  93. Berry B. Inquiry and professional development schools / B. Berry, K. Boles. – Washington D.C. : The National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching (NCREST) Teachers College University, 1998. – 56 p.
  94. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals / B. Bloom. – New York : Longman, 1964. – 245 p.
  95. Boehme G. Der Typ Sokrates / G. Boehme. – Frankfuhrt. : M., 1988. – 120 p.
  96. Brazdil P. Experimental learning model / P. Brazdil // Proceedings of the Third AISB (G) Conference, Karlsruhe, West Germany. – 1978. – P. 46–50.
  97 Bruer J. T. Education and the Brain: A Bridge Too Far / J. Bruer // Educational Researcher. – 1997. – № 8. – Р. 4–16.
  98. Bruner J. The process of education / J. Bruner. – Cambridge : Harvard University Press, 1960. – 70 р.
  99. Bruner J. Toward a theory of instruction / J. Bruner. – Cambridge : Harvard University, 1967. – 45 p.
  100. Buber M. I and Thou / M. Buber. – New York : Charles Scribner's Sons, 1972. – 185 p.
  101.Buescher T. Counseling gifted adolescents: A curriculum model for students, parents, and professionals / T. Buescher. – 1987. – № 31 (2). – P. 90–94.
  102. Bundy A. A critical survey of rule learning programs / A. Bundy, B. Silver // Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence. – 1982. – P. 151–157.
  103. Burbules N. C. Postmodern Doubt and Philosophy of Education / N. Burbules // Philosophy of Education 1995. Philosophy of Educational Society. Alven Neiman : Urbana. – 1996. – Р. 39–48.
  104. Burbules N. C. Dialogue in teaching : theory and practice / N. Burbules. –Teachers College Press, Columbia University, 1993. – 486 p.
  105. Clark R. E. Reconsidering Research on Learning from Media / R. Clark // Review of Educational Research. – 1983. – № 53 (4). – 449 p.
  106. Coburn J. Plasma Etching and Reactive Ion Etching / J. Coburn. – American Institute of Physics, New York, 1982. – 155 p.
  107. Cochran-Smith M. Inside – outside: Teacher research and knowledge / M. Cochran-Smith, S. Lytle. – New York. : Teachers College Press, 1993. – 318 p.
  108. Collins A. Towards a Design Science of Education / A. Collins // New Directions in Educational Technology. – Berlin : Springer Verlag. – 1992. – Р. 15–22.
  109. Conlon S. Eliciting students' voices in the Thai context: A routine or a quest? / S. Conlon // ABAC Journal. – 2005. – № 25 (1). – P. 33–52.
  110. Cooper L. Heuristic methods for location-allocation problems / L. Cooper // SIAM Review. – 1964. –Vol. 6. – № 1. – P. 37–52.
  111. Corcoran T. Helping teachers teach well: Transforming professional development – CPRE Research Briefs / T. Corcoran // RB16. – Philadelphia, PA (USA) : University of Pennsylvania, Graduate School of Education, Consortium for Policy Research in Education, 1995. – P. 13–26.
  112. Cornell D. Siblings of children in gifted programs / D. Cornell, I. Grossberg // Journal for the Education of the Gifted. – 1986. – № 9. – P. 253–264.
  113. Cross T. The social cognition of gifted adolescents in schools: Managing the stigma of giftedness / T. Cross, L. Coleman, M. Terhaar-Yonkers // Journal for the Education of the Gifted. – 1991. – № 15. – P. 44–55.
  114. Csikszentmihalyi M. Talented teenagers / M. Csikszentmihalyi. – Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1993. – 204 р.
  115. Dai Y. Dissociation and Integration of Talent Development and Personal Growth : Comments and Suggestions / Y. Dai, J. Renzulli // Gifted Child Quarterly. – 2000. – № 44.
  116. Davis G. Education of the gifted and talented [5th ed.] / G. Davis, S. Rimm. – Needham Heights, MA : Allyn & Bacon, 2004. – 203 p.
  117. Dewey J. How We Think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process [Електронний ресурс] / J. Dewey. – Boston : C. Heath, 1933. – Режим доступу: http://www.poeticmind.co.uk/research/john-dewey-how-we-think.
  118. Dictionary Psychology / ed. by J. D. Chaplin, 1971. – 537 p.
  119. Draken K. Das Sokratische Dialog im Unterricht / K. Draken // Information Philosophie : Hamburg. – 2003. – № 2. – P. 62.
  120. Dueck G. New Concepts and Algorithms for Portfolio Choice. Applied Stochastic Models and Data Analysis / G. Dueck, P. Winker. – 1992. Vol. 8. – P. 159–178.
  121. Duncan A. Teacher Preparation: Reforming the Uncertain Profession U.S. [Електронний ресурс] / A. Duncan. – Department of Education. – Режим доступу : http: http://www.ed.gov/news/speeches/teacher-preparation-reforming-uncertain-profession.
  122. Eggеn P. Educational psychology, windows on classrooms (6th ed.) / P. Eggan, D. Kauchak. – Merrill, Prentice Hall, New Jersey : Merrill, 2003. – 30 р.
  123. Eismer E. The education Imagination. On the design and Evaluation of School Programs / Е. Eismer. – NY, Macmillan Publishing and Co Inc., 1979. – 293 p.
  124. Elkins J. Socrates and the pedagogy of critique / J. Elkins // Legal Studies Forum. – 1990. – Vol. 14 (3). –P. 231–252. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hltmag.co.uk/sep07/mart04.htm.
  125. Ellis J. Socratic seminars : Creating a community of inquiry / J. Ellis. – Indiana, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hltmag.co.uk/sep07/mart04.htm.
  126. Emerging Trends in Teacher Preparation [Електронний ресурс]. – Corwin Press, 1995. – 77 p. –. Режим доступу : http: //mirror.cehs.wright.edu/resources/publications/ejie/article_totcherman.htm
  127. Encyclopedia of Educational Technology [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.etc.edu.cn/eet/eet.
  128. Epstein E. H. Comparative Perspectives on the Role of Education in Democratization : Socialization, Identity, and the Politics of Control / E. H. Epstein. – Peter Lang Publishing, 2000. – 416 p.
  129. Fullan M. Systems Thinking in Action / M. Fullan. – London : DfES/NCSL, 2004. – 100 p.
  130. Fairweather J. Faculty work and public trust / J. Fairweather. – N.Y., 1996. – 120 p.
  131. Feigenbauem A. Computers and thought / A. Feigenbauem , J. Feldman . – McGraw-Hill Inc., New York, 1963. – 141 p.
  132. Feldhusen J. TIDE: Talent identification and development in education / J. Feldhusen. – Sarasota, FL : Center for Creative Learning, 1992. – 40 p.
  133. Feldman D. Has there been a paradigm shift in gifted education? / D. Feldman // Talent development: Proceedings from the 1991 Henry В. and Jocelyn Wallace National Research Symposium on Talent Development / N. Colangelo, S. G.Assouline, D. L. Ambroson [Eds.]. – Unionville, NY : Trillium Press. – 1992. – 94 p.
  134. Finke F. Explorations of creative visual synthesis in mental imagery, Memory and Cognition / F. Finke, K. Slayton, 1988. – 257 p.
  135. Ford D. Racial identity development among gifted black students: Counseling issues and concerns / D. Ford, J. Harris, J. Schuerger // Journal of Counseling and Development, March/April. – 1993. – № 71. – P. 409.
  136. Freire P. Pedagogy of freedom. Ethics, democracy and civil courage / P. Freire, 2004. – 120 p.
  137. Freire P. Teachers as Cultural Workers : Letters to those who dare teach / P. Freire. – Translation of Professora Sim, Tia, Nao. – Boulder, Colo : Westview Press. 1997. – (Український переклад : Пауло Фрейре. Вчителі як працівники культури : листи до тих, хто насмілився вчити). – Акт, 2003. – 65 p.
  138. Freire P. The politics of Education: Culture, Power and Liberation / P. Freire. – Westport, Conn. : Bergin and Garvey, 1985. – 103 p.
  139. Fuller B. Synergetics [Електронний ресурс] / B. Fuller. – Режим доступу : http://www.thegleasons.com/del/articles/Synergetics%20(Fuller).
  140. Gallagher J. Society's role in educating gifted students: The role of public policy / J. Gallagher. – Stows, CT : The National Research Center on the Gifted and Talented, 2002. – 220 p.
  141. Garlikov R. The Socratic method: Teaching by asking instead of by telling [Електронний ресурс] / R. Garlikov. – Retrieved, August, 2006. – Режим доступу : http://www.garlikov.com/Soc_Meth.html.
  142. Garvin D. Making the Case: Professional Education for the World of Practice / D. Garvin // Harvard Magazine. – 2003. – Vol. 1. – P. 64.
  143. Gelernter H. Realization of a geometry-theorem proving machine / H. Gelernter // Proceedings of an International Conference on Information Processing. – Unesco House, Paris, 1959. – 282 p.
  144. Gerhardt-Powals J. Cognitive Engineering Principles for Enhancing Human-Computer Performance / J. Gerhardt-Powals // International Journal of Human-Computer Interaction. – 1996. – Vol. 8(2). – Р. 189–212.
  145. Getzels J. The creative vision: a long study of problem finding in art / J. Getzels, M. Csikszentmihalya. – New York : Wiley, 1976. – 293 p.
  146. Glass R. Paulo Freire's philosophy of praxis and the foundations of liberation education / R. Glass // Educational Researcher. – 2001. – Vol. 30 (2). – P. 15–25.
  147. Goel A. Design, Analogy and Creativity / A. Goel // IEEE Intelligent Systems. – 1997. – Vol. 12 (3). – Р. 62–70.
  148. Goldman B. Professional development in a digital age // Continuing professional development // ed. by D. Boesel. – Washington, D.C. : National Partnership for Excellence and Accountability in Teaching, 2000. – 146 p.
  149. Good T. Looking in classrooms / T. Good, J. Brophy. – Harper Collins College Publisher, 1994. – 125 р.
  150. Goodlad J. I. School-university partnerships and partner schools / J. I. Goodlad // Educational Policy. – 1993. – Vol. 7 (1). – P. 24–39.
  151. Hamilton D. The genetical evolution of social behaviour / D. Hamilton // Journal of Theoretical Biology. – 1866. – Vol. 11. – Р. 17–52.
  152. Handbook of Research on Teacher Education. – 2nd ed. – N.Y., 1996. – 220 p.
  153. Hawkins H. Paulo Freire : Liberation Pedagogy / H. Hawkins. – The Nation, 26 May, 1997. – 247 р.
  154. Hawkins J. Giftedness and psychological type / J. Hawkins // Journal for Secondary Gifted Education. – 1998. – № 9. – P. 57–67.
  155. Hempel C. Fundamentals of concept formation in empirical science / C. Hempel. – Chicago, IL : The University of Chicago Press, 1952. – 36 р.
  156. Hofstadtedr R. Basic Books / R. Hofstadtedr, E. Godel. – New York, 1979. – 300 р.
  157. Houston W. Reflecting on Reflection / W. Houston // Images of Reflection in Teacher Education In Teacher Education / ed. by H. Waxman et. al. – Virginia : ATE, 1988. – 29 р.
  158. Hyman R. T. Ways of teaching / R. T. Hyman. – Philadelphia, PA : J. B. Lippincott Company, 1970. – 67 р.
  159. Irvine J. Transforming for the twenty first century / J. Irvine // Educational Horizons. – 1990. – № 5. – P. 16–21.
  160. Johnston C. А. Unlocking the Will to Learn / С. Johnston. – California : Corwin Press, 1996. – 55 р.
  161. Johnston C. A. Learning to Use My Potential: A Catalogue of Resources [Електронний ресурс] / С. Johnston. – Turnersville, NJ : Learning Connections Resources, 2005. – Режим доступу : http://cmc.ihmc.us/cmc2008papers/cmc2008-p107.pdf
  162. Jonassen D. Designing Constructivist Learning Environments / D. Jonassen // Instructional Design Theories and Models : A New Paradigm of Instructional Theory / C. M. Reigeluth (Ed.). – Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, 1999. –Vol. II. – Р. 215–239.
  163. Jones M. How to organize meetings: A handbook for better workshop, seminar, and conference management [Електронний ресурс] / M. Jones. – New York : Beaufort Books, 1981. – 86 p. – Режим доступу : www.http readbookz.com.
  164. Jose Ortega Gasset. The Revolt of the Masses / О. Jose Ortega. – New York : Norton, 1932. – 112 p.
  165. Joyce B. Models of teaching [Електронний ресурс] / B. Joyce, M. Weil, E. Calhoun. – 2000. – Режим доступу : http://edutechwiki. unige.ch/en/Essential reading.
  166. Judea P. Heuristics: Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving / P. Judea // Addison-Wesley, Heuristic optimization. – New York, 1984. – 382 p.
  167. Kenneth J. The Socratic Temperament Maxwell [Електронний ресурс] / J. Kenneth. – Режим доступу :
  http://www.socraticmethod.net/the_socratic_temperament.htm.
  168. Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework. – Brussels : European Commission, 2004. – 20 p.
  169. Kirkpatrick S. Adaptation in Natural and Artifcial Systems / S. Kirkpatrick, C. Gelatt, M. Vecchi. – University of Michigan Press. Holland. Optimization by simulated annealing, 1983. – 680 p.
  170. Kolb D. A. Experiental Learning : Experience as a Source of Development / D. Kolb. – New Jersey : Prentice-Hall, 1984. – 103 p.
  171. Kolodner. J. Understanding Creativity: A Case-Based Approach / J. Kolodner // Topics in Case-Based Reasoning, Lecture, Notes in Computer Science. – 1994. – Р. 1–20.
  172. Korol A. D. The dialogue-based principles of a textbook projection in a higher school distance learning / A. D. Korol // Annales Academie Medicae Bialostocensis. – 2005. – Vol. 50, №1–2. – P. 48–50.
  173. Koshmanova T. Global Impact of American Teacher Education Reforms / T. Koshmanova // Scientific works of Military Institution of Kiev National Shevchenko. – 2009. – Vol. 20. – P. 250–255.
  174. Kuehn С. A. A heuristic program for locating warehouses / С. Kuehn, M. Hamburger // Management Science. – 1963. – Vol. 8. – Р. 643–667.
  175. Labaree D. An uneasy relationship: the history of teacher education in the university / D. Labaree // Handbook of Research on Teacher Education. Enduring Questions in Changing Contexts. Third edition. – 2008. – 306 p.
  176. Lampert M. What can research on teacher education tell us about improving quality in mathematics education? / M. Lampert // Teaching and Teacher Education. – 1998. – Vol. 4. – № 2. – P. 157–170.
  177. Landa L. N. Instructional regulation and control / L. Landa. – Englewood Cliffs, New Jersey : Educational Technology, 1976. – 346 р.
  178. Leistyna P. The Fortunes of My miseducation at Harvard Graduate School of Education / P. Leistyna // Tongue-Tying Multiculturism : The Politics of Race and Culture in the Ivy League / ed. by D. Macedo, 1998. – 144 р.
  179. Lenat D. Comput Intell / D. Lenat // Journal edited by D. A. Waterman and Frederick Hayes-Roth. – New York : Academic Press. – 1985. – Vol. 1. – P. 25–51.
  180. Leonard J. Professional development schools revisited. Authentic partnerships and shared responsibility / J. Leonard, L. K. Taylor, J. Sanford-De Shields, P. Spearman // Urban Education. – 2004. – Vol. 39. – № 5. – P. 561–583.
  181. Levin H. M. Educational Technology and Computers: Promises, Promises, Always Promises / H. Levin, G. Meister // Project Paper No. 85–A13. Stanford, CA : Institute for Research on Educational Finance and Governance, Stanford University. – 1985. – P. 34–45.
  182. Little J. Teachers’ professional development in a climate of educational reform / J. Little // Educational Evaluation and Policy Analysis. – 1993. –Vol. 15. –№ 2. – P. 129–151.
  183. Little J. Excellence in professional development and professional community / J. Little // Working paper, Benchmarks for Schools. – Washington, DC : L-Z.Thousand Oaks. – 2009. – P. 406–409.
  184. Luttrell V. R. The Mathematics Value Inventory for general education students: Development and initial validation / V. Luttrell, B. Callen // Educational and Psychological Measurement. – 2010. – Vol. 7(2). – P. 142–160.
  185. Mageau T. Teaching and learning, online / T. Mageau // Electronic Learning (Nov. Dec). – 1990. – P. 26–30.
  186. Malnarich G. Designing Integrated Learning for Students: A Heuristic for Teaching, Assessment and Curriculum Design / G. Malnarich. – 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uwec.edu.
  187. Mann R. Effective teaching strategies for gifted learning-disabled students with spatial strengths / R. Mann // Journal of Secondary Gifted Education. – 2006.– № 17. – 112 p.
  188. Marland S. Education of the gifted and talented. Report to Congress by the U.S. Commissioner of Education / S. Marland. – Washington, DC : Government Printing Office, 1972. – 145 p.
  189. Maslow A. Self-actualization and beyond / A. Maslow // Challenges of humanistic psychology. – New York : McGraw-Hill, 1967. – 286 p.
  190. Maslow A. The father reaches of human nature / A. Maslow. – New York : Viking Press, 1971. – 230 p.
  191. Maslow A. Toward a psychology of being / A. Maslow. – Van Nostrand Reinhold, 1968. – 109 p.
  192. Maslow A. Toward a psychology of being / A. Maslow. – Nostrand Reinhold, 1970. – 118 p.
  193. Mayer J. Emotional intelligence and giftedness / J. Mayer, D. Perkins, D. Caruso, P. Salovey // Roeper Review. – 2001. – № 23. – P. 131–137.
  194. Mika E. Theory of positive disintegration as a model of personality development for exceptional individuals / E. Mika. – Denver : University of Denver, Institute for the Development of Gifted Education, Ricks Center for Gifted Children, 2005. – 59 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://talentdevelop.com/articles/TOPDAAM2.html.
  195. Milgram R. Counseling gifted and talented children: a guide for teachers, counselors, and parents / R. Milgram. – New Jersey : Ablex Publishing Corporation Norwood, 1991. – 265 p.
  196. Miller N. Levels of personality development / N. Miller, L. Siverman // Journal Roeper Review. – 1987. – № 9. – P. 221–225.
  197. Minsky M. L. Steps toward artificial intelligence / M. L. Minsky // Proceedings of the Institute of Radio Engineers, 1961. – 30 р.
  198. Minsky M. L. Steps toward artificial intelligence / M. L. Minsky // Proceedings of the Institute of Radio Engineers (Reprinted in Feigenbaum and Feldman), 1963 – 30 p.
  199. Minsky M. L. Steps toward artificial intelligence / M. L. Minsky // Proceedings of the Institute of Radio Engineers Hall Inc. – New York, 1968. – 408 р.
  200. Mitchell T. M. Learning problem solving heuristic through practice. / T. Mitchell, P. Utgoff, B. Nudel, R. Banerji // Proceedings of the Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1981. – 134 р.
  201. Molich R. Improving a human-computer dialogue / R. Molich, J. Nielsen // Communications of the ACM, March. – 1990. – Vol. 33. – № 3. – Р. 338–348.
  202. Montgomery D. Gifted and talented children with special educational needs : Double exceptionality / D. Montgomery. – London, 2003. – 230 р.
  203. Moon S. Families of gifted children: Cradles of development / S. Moon, J. Jurich, J. Feldhusen // Talent in context : Historical and social perspectives on giftedness / R. С Friedman, К. В. Rogers [Eds.]. – Washington, DC : American Psychological Association, 1998. – 99 р.
  204. Morelock M. On the nature of giftedness and talent: Imposing order on chaos / M. Morelock // Roeper Review. – 1996. – № 19. – P. 4–12.
  205. Myers R. Counseling gifted and talented students: Historical perspectives and contemporary issues / R. Myers, T. Pace // Journal of Counseling and Development. – 1986. – № 64. – P. 548–551.
  206. National Association for Gifted Children. NAGC's comments to the U.S. Department of Education on IDEA, 2005. Retrieved July 31, 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nagc.org/index.aspx.
  207. NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards). General Information about NBPTS Standarts [Електронний ресурс]. – Washington.D.C. : NBPTS, 1998. – Режим доступу : http://www.nbpts.org.nbpts.standarts.html.
  208. NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards). General Information about NBPTS Standarts [Електронний ресурс]. – Washington, D.C. : NBPTS, 1999. – Режим доступу : http://www.nbpts.org.nbpts.standarts.html.
  209. NCTAF (National Commission on Teaching and America’s Future). What matters most: teaching for America’s future. – New York : NCTAF, 1996. – 152 p.
  210. Newell A. Heuristic problem solving / A. Newell, H. Simon, 2004. – 382 р.
  211. Newell A. Computer science as empirical inquiry: symbols and search / A. Newell, H. Simon. – 1976. – 19 р.
  212. Newman F. M. Student engagement and high school reform / F. Newman // Educational leadership. – 1989. – Vol. 46. – № 5. – P. 34–36.
  213. Nielsen J. Heuristic evaluation [Електронний ресурс] / J. Nielsen // Usability inspection / J. Nielsen, R. L. Mack (eds.). – Режим доступу : http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html
  214. Nielsen J. Usability Inspection Methods / J. Nielsen, R. Mack. – John Wiley Sons Inc, 1994. – 132 p.
  215. Novak J. D. The origions of the Concept Mapping Tool and the Continuing Evolution of the Tool / J. Novak, G. Canas // Information Visualization Journal. – 2006. – Vol 5 (3). – P. 175–184.
  216. Novak J. Learning How to Learn / J. Novak, D. Gowin. – New York : Cambridge University Press, 1984. – 25 p.
  217. OECD. Staying ahead. In – service training and teacher professional development. – Paris : OESD, 1998. – 176 p.
  218. OECD. Innovating to Learn, Learning to Innovate. – Paris : OECD Publications, 2008. – 258 p.
  219. Oliver D. W. Teaching public issues in the high school / D. Oliver, J. Shaver. – Boston : Houghton Mifflin, 1966. – 622 p.
  220. Osterman K. Reflective practice for educators : Professional development to improve student learning / K. Osterman, R. Kottkamp. – Second Edition. Thousand Oaks, CA : Corwin, 2004. – 220 p.
  221. Overholser J. Socrates in the classroom / J. Overholser // College Teaching. – 1992. – Vol. 40 (1). – Р. 14–19.
  222. Paraskevas А. Andragogy and the Socratic method: The adult learner perspective / А. Paraskevas, В. Wickens // Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. – 2003. – Vol. 12. № 2. – P. 1–13.
  223. Parkay F. Becoming a teacher / F. Parkay, B. Stanford. – Toronto : Pearson Canada, 2012. – 432 p.
  224. Pearl J. Heuristics: intelligent search strategies for computer problem solving / J. Pearl // Addison-Wesley Publ. Co., London, 1984. – 125 p.
  225. Peterson J. Addressing counseling needs of gifted students / J. Peterson // Journal of Professional School Counseling. – 2006. – № 10. – P. 43–51.
  226. Peterson J. The essential guide for talking with gifted teens: Ready-to-use discussions about identity, stress, relationships, and more / J. Peterson. –Minneapolis, MN : Free Spirit, 2008. – 239 p.
  227. Pfeiffer S. Challenges and opportunities for students who are gifted: What the experts say / S. Pfeiffer // Gifted Child Quarterly. – 2003. – № 47 (2). – P. 161–169.
  228. Piechowski M. Assessing developmental potential in gifted children: A comparison ofmethods / M. Piechowski, N. Miller // Roeper Review. – 1995. – № 17. – P. 176–180.
  229. Piechowski M. Developmental potential of the gifted / M. Piechowski, N. Colangelo // Gifted Child Quarterly. – 1984. – № 28. – P. 80–88.
  230. Piechowski M. From William James to Maslow and Dabrowski: Excitability of character and self-actualization / M. Piechowski // Creative intelligence : Toward a theoretic integration / D. Ambrose, L. Cohen, A. Tannenbaum. – Cresskill, NJ : Hampton Press. – 2003. – Р. 283–322.
  231. Piechowski M. Self-actualization as a developmental structure: A profile of Antoine de Saint-Exupery / M. Piechowski // Genetic Psychology Monographs. – 1978. – № 97. – P. 181–242.
  232. Piechowski M. Self-actualization as a developmental structure: A profile of Antoine de Saint-Exupery / M. Piechowski // Genetic Psychology Monographs – 1978. – № 97. – P. 181–242.
  233. Piirto J. Understanding creativity / J. Piirto. – Scottsdale, AZ : Great Potential Press, 2004. – 247 p.
  234. Pogrow S. Challenging at risk learners: findings from the HOTS program / S. Pogrow // PhiDelta. Kappan, 1990. – Р. 389–397.
  235. Polya G. How to solve it: A new aspect of mathematical model / G. Polya // Princeton, New Jersey (2nd ed) : Princeton University Press, 2004. – 288 p.
  236. Polya G. A new aspect of mathematical model [Електронний ресурс] / G. Polya // Princeton, NJ : Princeton University Press, 1945. – Режим доступу : http://www.google.ru/books.
  237. Polya G. Computer Intell / G. Polya. – New York, 1985. – Vol. 1. – 50 р.
  238. Powell J. H. Adjusting the focus: Teacher’s roles and responsibilities in school / J. H. Powell, T. M. McGowant // Teacher Educator. – 1995. – Vol. 31. – №1. – P. 1–22.
  239. Press E. The Kept University / E. Press, I. Washburn // Atlantic Monthly. –March, 2000. – № 285 (3). – P. 39–52.
  240. Raupach-Strey G. Sokratische Didaktik [Електронний ресурс] / G. Raupach-Strey. – Muenste
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+