ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.О. СИНИЦІ : ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДИИ И.А. СИНИЦЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.О. СИНИЦІ
 • Альтернативное название:
 • ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДИИ И.А. СИНИЦЫ
 • Кол-во страниц:
 • 258
 • ВУЗ:
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  На правах рукопису  ЗАГОРОДНЯ АЛЛА АНАТОЛІЇВНА


  УДК 371.13.013: 378.014.15

  ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.О. СИНИЦІ


  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Пироженко Лідія Володимирівна
  кандидат педагогічних наук,
  старший науковий співробітник


  Переяслав-Хмельницький – 2011

  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 11
  1.1 Життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність І.О. Синиці
  у контексті епохи 11
  1.2 Проблема особистості учителя у вітчизняній педагогічній думці
  ХХ століття 28
  1.3 Професійно-значущі компоненти особистості вчителя у педагогічній науці 50–80-х років ХХ століття 57
  Висновки до першого розділу 76

  РОЗДІЛ 2
  ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩІ КОМПОНЕНТИ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ І. СИНИЦІ 82
  2.1 Проблеми педагогічної майстерності учителя у психолого-педагогічних працях І. Синиці 82
  2.2 Педагогічний такт учителя у спадщині І. Синиці 97
  2.3 І. Синиця про формування культури мовлення учителя 114
  2.4 Творче використання педагогічного досвіду І. Синиці в
  підготовці сучасного вчителя 129
  Висновки до другого розділу 148
  ВИСНОВКИ 153
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 157
  ДОДАТКИ 185


  ВСТУП
  Актуальність теми. В умовах державно-політичних і соціально-економічних перетворень одним із головних завдань українського суспільства є інтеграція нашої країни у світовий культурний і економічний простір, що спонукає до комплексної модернізації системи освіти і виховання, створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації громадян України. Неодмінною передумовою забезпечення цієї потреби має стати розвиток системи безперервної освіти і навчання протягом життя, її перехід на якісно новий рівень на засадах демократизації та гуманізації середньої та вищої школи, підвищення якості навчання і виховання дітей та молоді.
  Проблема фахової підготовки вчителя та його педагогічної майстерності – одна з найактуальніших у педагогічній науці. Адже саме від вчителя, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і у позанавчальний час.
  У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, в Державній програмі «Вчитель» зазначається, що ключовою фігурою в системі освіти виступає вчитель. Через його діяльність реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини. У документах окреслені завдання формування особистості педагога, вихователя відповідно до потреб практики, сучасних змін, що відбуваються в країні та світі.
  Розробляючи шляхи впровадження ефективної системи підготовки майбутнього вчителя, формування його професійної майстерності, необхідно враховувати не тільки світовий досвід, а й передусім вивчати, творчо переосмислювати з нових методологічних позицій кращі надбання вітчизняної педагогічної думки. Педагогічні ідеї відомих українських педагогів минулого є рушійною силою кардинальних освітніх реформ, дають змогу більш ефективно застосовувати педагогічно доцільні форми і методи виховання особистості вчителя. Особливо важливою у цьому контексті є педагогічна спадщина відомого українського педагога, психолога І. Синиці (1910–1976).
  Аналіз широкого кола джерел засвідчив неабияку увагу вчених до проблеми особистості вчителя, його професійної майстерності. Узагальнити наукові погляди на цей феномен дозволили праці, у яких порушено питання особистості педагога (І. Бех [13], І. Зязюн [71–73], Г. Сагач [72], Г. Яворська [282] та ін.), спорідненості успішної професійної діяльності й майстерності педагога (Г. Коджаспірова [86–87], В. Коротов, М. Лещенко [107], Г. Логутенко [109], Л. Рувінський, Г. Щукіна [281] та ін.); педагогічної майстерності як складової професійної підготовки майбутнього вчителя (Б. Мітюров [129], Н. Ничкало [139–140] та ін.); психологічних основ педагогічної майстерності (Ф. Гоноболін, М. Дяченко [56], Л. Кандибович [56], Н. Кузьміна [95–96], В. Семиченко [195–196], В. Якунін [285] та ін.); педагогічної культури (В. Гриньова [40], Т. Іванова та ін.); педагогічної техніки (І. Зязюн [71], Г. Сагач [72] та ін.); педагогічного такту (Т. Бондаревська [21], І. Водейко [31], І. Герасимович [36], Д. Самуйленко [194] та ін.), педагогічного професіоналізму (Н. Гузій [46], Л. Пуховська [187], Н. Яковець та ін.).
  В українській освітянській літературі останніх років до проблеми формування особистості сучасного вчителя зверталися такі вчені, як Н. Безлюдна [10], М. Євтух [58–59], І. Зязюн [71–73], В. Кремень [78], О. Петренко [159], О. Пєхота [162–163], О. Савченко [193], О. Сухомлинська [239–242], І. Ящук [287] та ін.
  Особистість І. Синиці, його педагогічна спадщина та різнопланова діяльність привертали увагу ряду дослідників. Так, Н. Ільїна [74] в дисертаційному дослідженні «Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б. Баєва та І. Синиці)» (2003) детально проаналізувала внесок ученого в розвиток проблеми формування усного та писемного мовлення дитини. Педагогічну спадщину та життєвий шлях І. Синиці досліджували О. Губко та Л. Пироженко [45; 259].
  Водночас історіографічний огляд засвідчує, що проблема особистості вчителя, його професійної майстерності в педагогічній спадщині І. Синиці недостатньо вивчена і до цього часу не була предметом окремого ґрунтовного і цілісного історико-педагогічного дослідження. Відтак, актуальність проблеми, недостатня її розробленість у сучасній теорії та практиці зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Особистість учителя у педагогічній спадщині І.О. Синиці».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з темою лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України «Розвиток ідей про національну освіту та виховання в творчій спадщині українських педагогів (ХІ–ХХ ст.)» (реєстраційний № 0100U006264). Тема дисертаційної роботи схвалена вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 5 від 21.04.2008 р.) і затверджена рішенням бюро міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 6 від 29.09.2009 р.).
  Мета дослідження полягає в системному висвітленні ідей І.О. Синиці щодо проблеми особистості вчителя, формування його професійної майстерності та розкритті їх значення для сучасної школи та розвитку педагогічної науки.
  Відповідно до мети визначено такі завдання:
  1. Схарактеризувати основні етапи науково-педагогічної діяльності І. Синиці та з’ясувати провідні чинники формування його педагогічних поглядів.
  2. Проаналізувати становлення проблеми особистості вчителя, складових його професійної майстерності у вітчизняній педагогічній думці ХХ ст.
  3. Розкрити погляди І. Синиці щодо професійно-значущих компонентів особистості вчителя.
  4. Окреслити напрями творчого використання педагогічної спадщини І. Синиці у підготовці сучасного вчителя.
  Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина І. Синиці.
  Предмет дослідження – ідеї І. Синиці щодо проблеми особистості вчителя, складових його професійної майстерності.
  Методи дослідження:
  – загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення) – дали змогу узагальнити та систематизувати погляди вітчизняних педагогів на проблему дослідження;
  – історико-педагогічні (ретроспективний, логіко-системний, хронологічно-структурний, зіставно-порівняльний) – дали змогу виявити особливості розвитку вітчизняної педагогічної думки в досліджуваний період;
  – пошуково-бібліографічний метод (вивчення джерел, архівних документів, матеріалів періодичних видань з проблеми дослідження) дав підстави для наукових узагальнень;
  – персоналістично-біографічний метод застосовувався для аналізу життєвого і творчого шляху І. Синиці;
  – проблемно-генетичний – дозволив здійснити ретроспективне вивчення спадщини І. Синиці з метою реконструкції його педагогічних поглядів та ідей;
  – історіографічний метод допоміг критично проаналізувати опубліковану з даної проблеми педагогічну літературу.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  – вперше в історико-педагогічній науці здійснено всебічний ретроспективний аналіз науково-педагогічної діяльності І. Синиці, виділено три етапи формування його педагогічних поглядів (І етап (1926–1932) – початок професійної педагогічної діяльності; ІІ етап (1932–1951) – формування І. Синиці як зрілого педагога-практика, організатора освіти; ІІІ етап (1951–1976) – науково-педагогічна діяльність); з’ясовано основні чинники, які сприяли формуванню його особистості та педагогічного світогляду; проведено системний аналіз розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в ХХ ст. крізь призму соціальних, економічних, політичних, правових та інших чинників суспільного розвитку; здійснено науковий системний аналіз проблеми особистості вчителя в творчій спадщині І. Синиці, систематизовано його ідеї щодо складових професійної майстерності педагога (педагогічний такт, педагогічна етика, світогляд, ідейні переконання, знання предмета, організаторські здібності, особистісні якості, педагогічні здібності, правильна поведінка педагога, індивідуальний підхід до учнів, педагогічна техніка, культура мовлення);
  – уточнено положення про педагогічну майстерність учителя як різноаспектний освітній феномен, розгляд якого актуалізується сучасними процесами реформування професійної підготовки майбутнього вчителя в Україні;
  – подальшого розвитку і конкретизації набуло дослідження професійно-значущих компонентів особистості вчителя, розвиток проблеми культури мовлення вчителя.
  До наукового обігу введено маловідомі та раніше невідомі архівні документи, історичні факти, що дало можливість розширити знання про науково-педагогічну діяльність І. Синиці.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють період, що відповідає рокам життєдіяльності педагога. Водночас, виходячи з логіки історичного і логічного, яка вимагає аналізувати перебіг досліджуваних процесів у їх єдності й нерозривності, умотивованою є потреба звернутися й до більш ранніх, а також до сучасних періодів історії української педагогіки.
  Теоретичну основу дослідження складають: наукові висновки й узагальнення щодо методології та методів сучасних історико-педагогічних досліджень (Л. Ваховський, Н. Гупан, Н. Дічек, О. Пометун, О. Сухомлинська та ін.); принципи гуманістичної парадигми освіти (І. Бех, А. Бойко, Ю. Мальований, О. Савченко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.); наукові праці щодо суті та складових педагогічної майстерності вчителя (А. Алексюк, О. Дубасенюк, І. Зязюн, М. Євтух, А. Макаренко, Ф. Паначин, О. Савченко, В. Сухомлинський та ін.).
  Джерельною базою дослідження є: документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в м. Києві (Ф. 166 Міністерство народної освіти УРСР (Народний комісаріат освіти УСРР), 1917–1988 рр.), архіву Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; матеріали фондів Центральної національної бібліотеки НАН України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки НАПН України імені В.О. Сухомлинського; педагогічні твори І. Синиці щодо питань особистості вчителя, складових його педагогічної майстерності («Про педагогічний такт вчителя» (1963), «З чого починається педагогічна майстерність» (1972), «Про такт і майстерність» (1976)); монографічні та дисертаційні дослідження, державні документи, термінологічні словники, довідкові видання, матеріали науково-практичних конференцій, що торкаються загальних рис і специфіки особисті вчителя, його професійної підготовки в означений період, сутності й структури поняття «педагогічна майстерність»; твори класиків української педагогічної думки, де розглянуто питання особистості наставника молоді, його професійної майстерності (І. Зязюн, А. Макаренко, Я. Мамонтов, О. Попов, М. Рубінштейн, В. Сухомлинський, Я. Чепіга, С. Шацький та ін.); статті, опубліковані у педагогічній періодиці (Ф. Бугайко, Т. Бугайко, Н. Пакратова та ін.), в яких обговорювалася проблема особистості вчителя, його професійної майстерності.
  Групу джерел складають результати історико-педагогічних і суто педагогічних досліджень сучасних українських вчених (дисертації, автореферати, монографії, статті): Л. Березівської, Н. Гупана, І. Ільїної, Л. Король, О. Петренко, Л. Пироженко, Л. Пуховської, О. Сухомлинської тощо.
  У дисертаційній роботі використано матеріали сучасних періодичних психологічних і педагогічних видань («Освіта», «Освіта України», «Рідна школа», «Шлях освіти», «Історико-педагогічний альманах», «Освіта Донбасу», «Освіта Луганщини», «Історія педагогіки, психології, освіти»).
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зібрані фактичні дані, сформульовані теоретичні положення й висновки збагачують джерельну базу історії педагогіки з питань розвитку педагогічної майстерності вчителя, формування його особистості, дають нові відомості для розуміння й аналізу проблеми педагогічної майстерності як складової професійної підготовки майбутнього вчителя. Фактологічний матеріал дисертації може використовуватися при вивченні курсів «Вступ до спеціальності», «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки», «Основи педагогіки та психології вищої школи»; у системі післядипломної освіти педагогічних працівників; підготовці підручників, навчально-методичних посібників; при написанні наукових робіт у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації; у діяльності студентських наукових гуртків, факультативів, клубів педагогічного краєзнавства.
  Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 1–63 від 24.01.2012 р.) та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Акт № 88 від 08.02.2012 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні результати проведеного наукового дослідження висвітлювалися у виступах на міжнародних, всеукраїнських конференціях і семінарах, а саме: ІІІ Міжнародних та ХV Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (Кіровоград-Павлиш-Київ, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції «К. Д. Ушинський: актуальні проблеми української освіти і педагогічної науки» (Чернігів, 2008); звітних науково-практичних конференціях Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 2008–2010), а також обговорювались на засіданнях лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 2008–2010) та кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Переяслав-Хмельницький, 2011).
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 5 працях (усі одноосібні), серед них 4 статті у фахових наукових виданнях.
  Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 258 сторінок (156 – зміст основного тексту). Список використаної літератури охоплює 295 літературних джерел (9 архівних джерел). Робота вміщує 1 таблицю, 2 рисунки. Додатки розміщено на 28 сторінках.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. На основі ретроспективного аналізу педагогічної спадщини та науково-педагогічної діяльності І. Синиці з’ясовано, що основними чинниками, які сприяли формуванню його педагогічних поглядів, були: знайомство з працями теоретиків експериментальної педагогіки, провідних вітчизняних педологів, психологів 20-х рр. ХХ ст., їх ідеями щодо ролі особистості вчителя в навчанні та вихованні молоді, складових його педагогічної майстерності; тривала двадцяти п’ятирічна педагогічна діяльність в умовах зреформованої школи 30–50-х рр. ХХ ст., зі стандартизацією та уніфікацією всіх сторін її життя спрямувала в подальшому майбутнього вченого на пошуки шляхів підвищення професійної майстерності вчителя як однієї з небагатьох можливостей гуманізації та оптимізації навчального процесу; робота в Науково-дослідному інституті психології, співпраця з такими визначними діячами як Г. Костюк та В. Сухомлинський. Враховуючи зміни у діяльності визначено три головні етапи науково-педагогічної діяльності І. Синиці:
  І етап (1926–1932) – початок професійної діяльності викладачем в школі грамоти для дорослих; навчання у 1928–1932 рр. на мовно-літературному відділенні Вінницького інституту соціального виховання;
  ІІ етап (1932–1951) – у цей етап І. Синиця сформувався як зрілий педагог-практик, організатор освіти. Педагог викладав українську мову та літературу в с. Корделівка Вінницької області, середній школі села Літки на Київщині, Київській школі № 70. На цей етап припадає участь у бойових діях на фронтах Великої вітчизняної війни, тяжке поранення;
  ІІІ етап (1951–1976) – робота І. Синиці в Науково-дослідному інституті психології, де він очолював відділи педагогічної психології та психології навчання, поява численних наукових та науково-популярних праць з педагогіки та психології, захист кандидатської (1954) та докторської (1968) дисертацій, присвячених психологічним аспектам формування писемного мовлення у дітей.
  Установлено, що кожний із етапів був зумовлений впливом переважно зовнішніх (політичних, суспільних) чинників, які змінювали життєві обставини ученого, а також особистісних причин: прагнення до освіти та самоосвіти, такі риси характеру як працездатність та вимогливість до себе.
  2. У ході дослідження з’ясовано, що суспільство в усі часи ставило перед учителем вимогу відповідати певному ідеалу, характеристики якого залежали від конкретних соціально-економічних умов. Відповідно питання формування особистості вчителя, його здатність до професійної діяльності, складові педагогічної майстерності завжди були актуальні для громадськості. На основі аналізу праць педагогів, психологів, громадських діячів періоду кінця ХІХ–80-х рр. ХХ ст., які так чи інакше впливали на формування поглядів І. Синиці, виділено такі етапи розвитку педагогічної думки щодо досліджуваної проблеми: І етап (кінець ХІХ–початок ХХ ст.); ІІ етап (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.); ІІІ етап (30-ті–середина 50-х рр. ХХ ст.); ІV етап (друга половина 50-х–70-ті рр. ХХ ст.).
  Установлено, що важливим фактором, що зумовив звернення І. Синиці до досліджуваної проблеми були освітні реформи кінця 50-х – початку
  60-х рр., що спричинили повернення до кращих педагогічних традицій, які базувались на повазі до особистості дитини, увазі до неї, її індивідуальним особливостям. У вітчизняній педагогіці відбувався інтенсивний розвиток ідей стосовно педагогічної майстерності вчителя, формування творчої особистості педагога.
  Науково-теоретичний аналіз літературних джерел і досліджень, які присвячені проблемі особистості вчителя, складовим його педагогічної майстерності дозволив сформулювати вимоги до його ідеалу в педагогічній думці 60–70-х рр.: педагогічна любов; естетична культура; емоційність.
  Визначено категорійно-поняттєвий апарат дослідження, окреслено систему понять, які характеризують наукові узагальнення вітчизняної педагогічної думки 50–80-х років ХХ ст. Теоретичний аналіз предмета дослідження дав змогу визначити професійно-значущі компоненти особистості вчителя, дати тлумачення найважливіших понять дослідження. Результатом проведеного аналізу стала структурна модель особистості вчителя, що базується на поняттях «вчитель», «педагогічна етика», «педагогічний такт», «педагогічна майстерність», «мовна культура». У розробку змістового наповнення означених понять вагомий внесок здійснили А. Макаренко, І. Синиця, В. Сухомлинський.
  3. У ході системного аналізу проблеми особистості вчителя в творчій спадщині І. Синиці було узагальнено та систематизовано його погляди щодо складових професійної майстерності педагога, а саме: педагогічного такту, педагогічної етики, світогляду, ідейних переконань, знання предмета, організаторських здібностей, особистісних якостей, педагогічних здібностей, правильної поведінки педагога, індивідуального підходу до учнів, педагогічної техніки, культури мовлення.
  У педагогічній спадщині І. Синиці педагогічна майстерність вчителя є цілісною динамічною системою. Вивчення наявних друкованих праць педагога дає підстави твердити, що, теоретично обґрунтувавши сутність педагогічної майстерності вчителя, Іван Омелянович розділив її на складові «педагогічні мистецтва» й увів нову складову – «педагогічний такт», який розкривав через поняття міри, дозування, спеціальних професійних вмінь: ненав’язливість, делікатність, вміння вчителя вибирати в кожному окремому випадку доцільні засоби впливу на дітей, уміння просто й переконливо розмовляти з вихованцями, поважати їхню гідність, ставити розумні педагогічно обґрунтовані вимоги; вміння швидко й правильно прийняти рішення в конкретній педагогічній ситуації.
  У ході дослідження доведено, що Іван Омелянович Синиця неодмінною складовою педагогічної майстерності вчителя вважав «культуру мовлення». При цьому вчений розрізняв поняття «культура мови» і «культура мовлення». Під культурою мовлення учителя він розумів всю його мовну діяльність, словесну й несловесну, всю поведінку в процесі спілкування.
  4. У ході дослідження були сформульовані напрями творчого використання спадщини педагога щодо проблеми особистості вчителя та його професійної майстерності при викладанні курсів «Вступ до спеціальності», «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки», різноманітних спецкурсів педагогічного спрямування та в позааудиторній роботі, зокрема проведенні конкурсів педагогічної майстерності.
  Здійснений аналіз навчальних і робочих програм з курсу «Основи педагогічної майстерності» (Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Рівненського державного гуманітарного університету), підручника та хрестоматії І. Зязюна «Педагогічна майстерність», методичних посібників Л. Ковальчук «Основи педагогічної майстерності», Г. Кособуцької «Основи педагогічної майстерності» дав змогу виокремити ті теми, при вивченні яких вже традиційно використовується педагогічна спадщина І. Синиці.
  Проведений аналіз практики роботи педагогічних навчальних закладів з формування особистості майбутнього вчителя та підготовки студентів до професійної діяльності засвідчив, що професіоналізм педагога вимірюється рівнем педагогічної етики, педагогічного такту, педагогічної майстерності, педагогічною технікою, високою мовною культурою. В умовах відродження національної школи, культури та самосвідомості народу саме вчитель як творча особистість здатний зробити педагогічний процес живим і багатогранним.
  Дисертаційне дослідження не вичерпує усіх аспектів науково-педагогічної діяльності І. Синиці. Подальшого вивчення потребує науково-організаційна діяльність психолога на посаді керівника лабораторії в Інституті психології, а також його громадсько-просвітницька робота. Актуальним і цікавим може бути порівняльний аналіз поглядів І. Синиці та його сучасників.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів ВНЗ. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
  2. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки / Б. Г. Ананьєв // Избр. психол. труды : в 2 т. – М. : Педагогика, 1980.– Т. 2. – С. 128–267.
  3. Ананьин С. Экскурсионный метод преподавания // Путь просвещения. –1922. – № 5. – С.15–27.
  4. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М., 1980. – 324 с.
  5. Андрущенко В. Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 5–12.
  6. Баланюк Е. Л. Личность учителя / Е. Л. Баланюк // Начальная шк. –1981. –№ 5. – С. 9–12.
  7. Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа, 2006. – 472 с.
  8. Басов М. Общие основы педологии / М. Басов. – М. : ГИЗ, 1931. – 802 с.
  9. Белецька Л. Ф. Досвід підготовки вчительських кадрів у СРР // Радянська школа. – 1988. – № 4. – С. 93–94.
  10. Безлюдна Н.В. Формування педагогічного такту в майбутніх вчителів початкових класів у процесі навчання ВНЗ / Н. Безлюдна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору». – Бердянськ, 2009. – С. 42–47.
  11. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.
  12. Березівська Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 37–42.
  13. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 246 с.
  14. Блонский П. П. Мои воспоминания. – М. : Педагогика, 1971. – 174 с.
  15. Блонский П. Избранные педагогические произведения / П. Блонский. – М. : Изд–во АПН РСФСР, 1961. – 695 с.
  16. Богінська І.В. Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920 – 30-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – «Історія України» / Ірина Валентинівна Богінська. – Донецьк, 2000. — 20 с.
  17. Богуславский М. В. ХХ век российского образования / М. В. Богуславский. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 336 с.
  18. Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного знання / М. Богуславський // Шлях освіти. – 1999. – №1. – С. 37–41.
  19. Бойко А.М., Пащенко В.О. Науково-методичне забезпечення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах різнорівневої освіти // Вища педагогічна освіта. – Наук.-метод. зб., вип. 17. – К. : Вища школа, 1994. – С. 9–17.
  20. Болсун С. Модель ідеального вчителя / С. Болсун // Рідна шк. – 1999. – № 2. – С. 55–58.
  21. Бондаревская Т. Н. Педагогический такт / Т. Н. Бондаревская. –М. : Учпедгиз, 1961. – 79 с.
  22. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17.
  23. Бричок Б. П. Історія педагогіки України в схемах, таблицях (матеріали на допомогу студентам) / Б. П. Бричок, С. Б. Бричок. – Рівне : РДГУ, 2006. – 53 с.
  24. Бугайко Ф. Ф. Майстерність учителя на уроці / Ф. Ф. Бугайко, Т. Ф. Бугайко // Рад. шк. – 1958. – № 7. – С. 26–33.
  25. Бухало С.М. Освіта на радянській Україні. – К. : українське державне видавництво, 1945. –15 с.
  26. Васянович Г.П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. / Г. П. Васянович. – Львів : «Норма», 2005. – 344 с.
  27. Ваховський Л. Методологія дослідження історико-педагогічного процесу: постановка проблеми / Л. Ваховський // Шлях освіти. – 2005. – № 2. – С. 7–11.
  28. Видра О. Г. Експериментальне дослідження зв’язків між особистісними професійними якостями і здібностями та компонентами психологічної культури майбутніх вчителів трудового навчання / О. Г. Видра // Вісн. ЧДПУІ ім. Т. Г. Шевченка : зб. наук. пр. Сер. Психол. науки – Чернігів : ЧДПУ, 2004. – Вип. 22 – С. 35–38.
  29. Вища школа Української РСР за 50 років. [Іст. нарис]. У 2-х ч. (1917– 1967 рр.) керівник авт. колективу відп. ред. вид. В. І. Пітов, ч. 1. (1917–1945 рр.). – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967. – Ч. 1 (1917–1945 рр.) – 1967. – 395 с.
  30. Владимирский А. Наследственность и поведение / А. Владимирский // Шлях освіти. – 1926. – №4-5. – С. 12–36.
  31. Водейко И. С. Педагогический такт и его значение / И. С. Водейко. – Минск, 1956. – 26 с.
  32. Воронов В.В. Технология воспитания и личность учителя / В. В. Воронов // Шк. и произв. – 2003. – № 7. – С. 6–9.
  33. Воспитательная работа в вузе (Некоторые вопросы теории и практики.) – М.: Молодая гвардия , 1976. –176 с.
  34. Выготский Л. Педология и смежные с нею науки / Л.Выготский // Педология. – 1931. – № 7-8 (19-20). – С. 12 – 22.
  35. Гаміна Г.С., Дубінка М.М. Програма й методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності». – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002. – 44 с.
  36. Герасимов И. Г. О педагогическом такте учителя / И. Г. Герасимов. – М. : Просвещение, 1965. – 141 с.
  37. Гнатюк О. Особистість сучасного педагога / О. Гнатюк // Почат. освіта. –2002. – № 3. – С. 3–5.
  38. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  39. Горохов В. М. О педагогическом такте / В. М. Горохов, Б. П. Рождественский. – Казань, 1959. – 30 с.
  40. Гриньова М. Про першу в Україні кафедру педагогічної майстерності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 42–48.
  41. Гришин Э. А. Педагогическая этика / Э. А. Гришин. – М. : Просвещение, 1977. – 112 с.
  42. Гришин Э. Книга для учителя / Э. Гришин. – Владимир, 1976. – 158 с.
  43. Грищенко М. М. Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР / М. М. Грищенко // Розвиток нар. освіти і пед. науки в Укр. РСР 1917–1957 : наук. зап. Сер. Педагогіка. – К. : Рад. шк., 1957. – Т. 4. – С. 5–135.
  44. Грищенко М.С., Бондар А.Д. Досліджувати найважливіше, впроваджувати найефективніше // Радянська школа. – 1966. – №3. – С.19–23.
  45. Губко О. Листи Михайла Стельмаха з фронтових доріг (1943 – 1945) / Олексій Губко // Слово і час. – 1993. – № 6. – С. 34–39.
  46. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. – К.: КНПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 243 с.
  47. Гупан Н. Проблеми історіографічного висвітлення розвитку вітчизняної історико-педагогічної науки / Н. Гупан // Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 42–45.
  48. Гупан Н. Українська історіографія історії педагогіки. – К.: «А.П.Н.», 2002. – 224 с.
  49. Давыдов ІО. Н. Тоталитаризм и бюрократия / Ю. Н. Давыдов // Драма обновления. – М., 1990. – С. 12–29.
  50. Данилова Г. С. Акмеологічна модель педагога / Г. С. Данилова // Освіта і упр. – 2006. – № 3/4. – С. 82–84.
  51. Державна програма «Вчитель» // Освіта України. – 2002. – 2 квіт. – С. 2–6.
  52. Дзеверін О. Шляхи радянської школи за заповітами В.І.Леніна. – Харків: Радянська школа, 1932. – 47с.
  53. Дічек Н. Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2001. – № 12. – С. 15–19.
  54. Дубасенюк О. А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога : Дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. – К., 1996. – 453 с.
  55. Духнович А.В. Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских школ / А.В. Духнович. – Львов : [б.и.]. – 1857. – 70 с.
  56. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Минск: Белорусский государственный университет, 1976. – 176 с.
  57. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головн. ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  58. Євтух М. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя / М. Євтух // Пед. газ. – 2002. – № 8/9. – С. 7.
  59. Євтух М.Б. Основні напрям реформування вищої освіти в Україні // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: Слов’янський державний педагогічний університет, 1999. – Вип. 11. – С. 5–8.
  60. З любов’ю до професії. / Під ред. Проф. М.І. Шкіля. – К.: Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа», 1978 – 186 с.
  61. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И.Загвязинский, Р. Атаханов. – 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с.
  62. Загородня А. А. В. О. Сухомлинський та І. О. Синиця: погляди на проблему мовлення у контексті сучасної освіти / А. А. Загородня // Наук. зап. Сер. Пед. науки. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 213–217.
  63. Загородня А. А. Іван Омелянович Синиця про усне та писемне мовлення / А. А. Загородня // Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки за 2009 рік. – К. : Пед. думка, 2010. – С. 73–74.
  64. Загородня А. А. Педагогічний такт як складова ідеалу особистості вчителя у творчому доробку К. Ушинського та І. Синиці / А. А. Загородня // Нова пед. думка : [Рівне : РОІППО]. – 2008. – № 3. – С. 115–117.
  65. Загородня А. А. Про педагогічний такт як основу виховання у працях І. О. Синиці / А. А. Загородня // Рідна шк. – 2008. – № 12 (949). – С. 66–68.
  66. Загородня А. А. Проблема творчості учителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та І. Синиці / А. А. Загородня // Педагогічні науки : зб наук. пр. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. LIII. – С. 358–362.
  67. Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР. – К. : Рад. Шк., 1959. – 26 с.
  68. Залужний О. Сільська трудова школа. Теорія і практика / О. Залужний. – Харків : Держ. Вид–во України, 1926. – 74 с.
  69. Залужний О. Проблеми шкільної дисципліни / О. Залужний // Шлях освіти. – 1928. – №11. – С. 5–12.
  70. Зільберштейн А., Ястржембський В. Система народної освіти. – Х. : Держвидав України, 1929. – 320 с.
  71. Зязюн I.A. Формування особистості радянського вчителя / І.А. Зязюн. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1989. – с. 25
  72. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. для вчит., аспірантів, студ. серед. та вищ. пед. навч. закл. / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
  73. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-метод. посіб. – К.:ІАУП, 2000. – 312 с.
  74. Ільїна Н. М. Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф.Баєва та І.О.Синиці): дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ільїна Ніна Миколаївна. – Глухів, 2003. – 201 с.
  75. История Украинской ССР : в 10 т. / Ю. Ю. Кондуфорг (гл. ред.) [и др.]. – К. : Наук. думка, 1981–1985. Т. 5: Украина в период империализма (нач. ХХ в.) / [П. В. Замковый, В. И. Кизченко, И. И. Компаниец и др.] ; редкол.: В. Г. Сарбей (отв. ред.) [и др.]. – 1983. – 558 с.
  76. История Украинской ССР : в 10 т. / Ю. Ю. Кондуфорг (гл. ред.) [и др.]. – К. : Наук. думка, 1981–1985. Т. 7: Украинская ССР в период построения и укрепления социалистического общества (1921–1941) / [П. П. Гудзенко, А. А. Макаренко, Ф. К. Стоян и др.] ; редкол.: С. В. Кульчицкий (отв. ред.) [и др.]. – 1984. – 719 с.
  77. История Украинской ССР : в 10 т. / Ю. Ю. Кондуфорг (гл. ред.) [и др.]. – К. : Наук. думка, 1981–1985. Т. 9. Украинская ССР в период построения развитого социалистического общества (1945–нач. 60-х гг.) / [П. П. Гудзенко, А. А. Макаренко, Ф. К. Стоян и др.] ; редкол.: С. В. Кульчицкий (отв. ред.) [и др.]. – 1985. – 582 с.
  78. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с.
  79. Каиров И. А. Педагогика / И. А. Каиров. – М. : Учпедгиз, 1948. – 211 с.
  80. Калініченко В., Рибалка І. Історія України. Частина ІІІ. – Х.: ХНУ, 2004. – 635 с.
  81. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик. – М., 1987. – 190 с.
  82. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20-х–30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К.: МП «Глобус»: МП «Вік», Едмонт, Канад. Альберт. Ін-т укр. студій, 1992. – 176 с.
  83. Клебанов И. М. О педагогическом такте в воспитании детей / И. М. Клебанов. – Л. : Издат. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1959. – 48 с.
  84. Клебанов И. М. О педагогическом такте учителя / И. М. Клебанов // Учен. зап. Ленинград. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. – Л., 1956. – Т. 123. – С. 190–202.
  85. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / Л. О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І. Франка. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 603 с.
  86. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студ. высш. и средн. пед. учеб. завед. / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Издат. центр «Академия», 2001. – 176 с.
  87. Коджаспирова Г.М. Слагаемые педагогического мастерства и их формирование у будущего учителя // Начальная школа. – 1993. – № 8. – С. 63–65.
  88. Кондратенко Л. Проблемы формирования профессионального майстерства учителя в теории педагогики и практике работы школы (конец 50-х – начало 80-х гг.) : Автореферат дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Киевск. пед. інститут – К. , 1988. – 19 с.
  89. Кондрашова Л. В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. – Киев – Одесса : Вища шк., 1988. – 160 с.
  90. Кондрашова Л. В. Морально-психологічна готовність студента до вчительської діяльності. – К. : Вища школа, 1987. – 187 с.
  91. Король Л. Л. Розвиток педагогічної майстерності як складової професійної підготовки майбутнього вчителя в Полтавському педагогічному інституті (1970–1990 рр. ХХ ст.): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Король Лариса Леонідівна. – Полтава, 2006. – 235 с.
  92. Кособуцька Г.П. Основи педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник (Модульний варіант). – Рівне: РДГУ, 2006. – 356 с.
  93. Кузь В. Модель учителя нової генерації / В. Кузь // Рідна шк. – 2005. – № 9/10. – С. 33–35.
  94. Кузьменко М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20-30-х років : соціально-професійний статус та освітньо-культурний рівень : моногр. / М. Кузьменко. – Донецьк : НОРД – ПРЕСС, 2004. – 455 с.
  95. Кузьмина Н.В. Очерки психологи труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. – 183 с.
  96. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся // Вопросы психологии. – 1984. – № 1. – С. 20–26.
  97. Культура спілкування : навч.-метод. посіб. / Ф. С. Арват, Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко [та ін.]. – К. : ІЗИН, 1997. – 328 с.
  98. Культурне будівництво в Українській РСР: Найважливіші рішення Комуністичної партії й радянського уряду 1917 – 1959 рр.: Зб. док.: У 2 т. – К., 1959 – 1960. – Т.1 (1917 – черв. 1941 рр.) / Арх. упр. УРСР, Центр. держ. арх. Жовтн. революції і соц. буд-ва УРСР; Редкол.: О.І.Євсєєв та ін. – 1959. – С. 564.
  99. Кучерова О. Е. Штрихи к портрету учителя : ОБРАЗование будущего / О. Е. Кучерова // Нач. шк. – 2010. – № 11. – С. 113–116.
  100. Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність як базова концептуальна основа підготовки вчителя у вітчизняній педагогічній думці 60–70-х рр. ХХ ст. / О. А. Лавріненко // Постметодика. – 2008. – № 2 (79). – С. 39–44.
  101. Латышев В. Л. Психолого-педагогические аспекты подготовки преподавателей к работе в условиях информатизации образования / В. Л. Латышев // Мир психологии. – 2005. – № 1. – С. 103–115.
  102. Левитов Н. Д. Детская и педагогическая психология / Н. Д. Левитов. – М., 1960. – 324 с.
  103. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 159 с.
  104. Лескевич М. А. Становлення радянської вищої педагогічної школи на Україні // Радянська школа. – 1958. – № 2. – С. 70–75.
  105. Лескевич Н. А. Высшее педагогическое образование в Украинской ССР с 1917 по 1941 гг. : Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Одесса, 1963. – 19 с.
  106. Лескевич М.А. Розвиток вищої педагогічної школи в Українській РСР за 1917–1967. – К., 1967. –483 с.
  107. Лещенко М.П. Теоретико-методологічні засади педагогічної майстерності вчителя в умовах особистісно орієнтованого навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – 2001. – Вип. 5. – С. 174–176.
  108. Липинський В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки / В. Липинський. – Донецьк, 2000. – 247 с.
  109. Логутенко Г.М. Проблемы взаимосвязи педагогического мастерства и профессиональной деятельности учителя / Под ред. С.Г. Вершловского. – М.: Изд-во АПН СССР, 1998. – 133 с.
  110. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціювання, тенденції розвитку / За заг. ред. О.Г. Мороза. – К.: МАУП, 1991. – 196 с.
  111. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посіб. / За ред. О. О. Любара. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с.
  112. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 168 с.
  113. Майкина О. Н. О педагогическом такте учителя по отношению к учащимся подросткам / О. Н. Майкина // Уч. зап. Таганрог. пед. ин-та. – Таганрог, 1958. – 58 с.
  114. Макаренко A. C. Выступления и статьи по вопросам педагогики и этики / A. C. Макаренко // Сочинения : в 7 т. – М. : Издат. АПН РСФСР, 1957. – Т. 5. – С. 325–458.
  115. Макаренко A. C. Некоторые выводы из педагогического опыта / A. C. Макаренко // Сочинения : в 7 т. – М. : Издат. АПН РСФСР, 1957. –Т. 5. – С. 227–322.
  116. Макаренко А. Прапори на баштах : повість / А. Макаренко // Пед. твори. : в 7 т. – К. : Рад. шк., 1956. – Т. 3. – С. 9–425.
  117. Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К.: Рад. Школа, 1990. – 190 с.
  118. Макаренко А.С. О моем опыте // Педагогические сочинения: В 8 т. – Москва, 1984. – Т. 4.- 360 с.
  119. Макаренко А.С. С любовью и тревогой. – К.: УСКА, 1989. – 450с.
  120. Малиованов А. Л. Педагогический такт в семейном воспитании / А. Л. Малиованов. – М. : Просвещение, 1964. – 45 с.
  121. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд. : Л. Д. Березівська, Н. П. Дічек, Л. В. Пироженко, Н. С. Побірченко, Т. О. Самоплавська, О. В. Сухомлинська. – К. : Наук. світ, 2003. – 418 с.
  122. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.
  123. Медынский E. H. Вежливость, приличия, такт / E. H. Медынский // Семья и шк. – 1957. – № 1. – С. 10–12.
  124. Методические рекомендации по основам педагогического мастерства для студентов І курса. – Полтава : Полтав. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко, 1981. – 115 с.
  125. Методические указания к практическим занятиям для студентов ІІІ курса по спецкурсу «Основы педагогического мастерства». – Полтава : Полтав. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко, 1983. – Ч. ІІ. – 73 с.
  126. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Лекції і практичні заняття : навч.-метод. посіб. – Тернопіль : ТДПУ, 2003 . – 100 с.
  127. Миропольский С.И. Практические советы неопытному начинающему учителю / С.И. Миропольский // Семья и школа. – 1874. – № 5, к. 11. – С. 306–330.
  128. Миропольский С.И. Ян Амос Коменский / С.И. Миропольский. – Спб. : Тип. Стасюлевича, 1872. – С. 4–5.
  129. Митюров Б.Н. Педагогическое мастерство учителя. – К.: Рад. школа, 1966. – 128 с.
  130. Міщенко А. І. Вступ в педагогічну професію / А. І. Міщенко. – Новосибірськ, 1991. – 89 с.
  131. Моложавый С. С. Наука о ребенке в ее принципах и методах / С. С. Моложавый // Педология. – 1928. – № 1. – С. 27–39.
  132. Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 266 с.
  133. Муромцева О. Г. Культура мови вчителя / О. Г. Муромцеві, В. Ф. Жовтобрюх. – Х., 1998. – 171 с.
  134. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933) : навч. посіб. / [О. В. Сухомлинська та ін.]; за ред О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304с.
  135. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР / Ред.кол. Бондар А.Г. (відповід.ред.), Дзеверін О.Г., Кобзар Б.С., Костюк Г.С., Мазуркевич О.Р., Чепелєв В.І. (заст. відповід. ред.), Шевченко В.С. – К. : Рад. школа. – 1967. – 484 с.
  136. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. Док. 1917–1973 гг. / сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – 560 с.
  137. Наумчик В. Н. Этика педагога : учеб.-метод. пособ. / В. Н. Наумчик, Е. А. Савченко. – Мн. : Універсітзцкае, 1999. – 216 с.
  138. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини / В. Г. Нестеренко. – К. : Абрис, 1995. – 336 с.
  139. Ничкало Н.Г. Педагогічна майстерність // Шлях освіти. – 1998. – № 3. – С. 54.
  140. Ничкало Н.Г. Українська наукова школа педагогічної майстерності: нова творча сходинка // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С. 6–10.
  141. Ніжинський М. П. Школа, учитель, педагогіка. Історичний нарис. –К. : Радянська школа, 1978. – 120 с.
  142. Основи педагогічної майстерності. Робоча програма зі спеціальності 6.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво», «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія» / упоряд. О. А. Пшенічнікова. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2007. – 34 с.
  143. Основи педагогічної майстерності: Програма спецкурсу / упоряд.: Т. І. Гавакова, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич. – Полтава : Полтав. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко, 1979. – 19 с.
  144. Основи професіографії : навч. посіб. / С. Я. Карпіловська, Р. Й. Мітельман, В. В. Синявський [та ін.]. – К. : МАУП, 1997. – 147 с.
  145. Основы педагогического майстерства / под ред. Зязюн И. А. – К. : «Вища школа», 1987. – 206 с.
  146. Падалка Г. М. Естетична культура майбутніх вчителів та умови її формування / Г. М. Падалка // Вища і середня педагогічна освіта [Республіканський науково-методичний збірник. Випуск 15] – К. : Радянська школа. – 1991. – С. 56–62.
  147. Панасенко В. Формування професійної компетентності педагога / В. Панасенко, Р. Кучук // Дир. шк. України. – 2010. – № 12. – С. 48–52.
  148. Панасенко Е.А. Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. Дис…. Канд. Пед. Наук. – Луганськ, 2001. – 20 с.
  149. Панкратова Н. И. A. C. Макаренко о педагогическом мастерстве и такте / Н. И. Панкратова // Семья и шк. – 1950. – № 3. – С. 27–30.
  150. Педагогика : учеб. пособ. для пед. ин-тов. / Болдырев Н. И., Гончаров Н. К., Есипов Б. П. [и др.]. – М., 1968. – 457 с.
  151. Педагогика : учеб. пособ. для педучилищ / ред. С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, Т. В. Воликова, В. А. Сластенин. – М. : Просвещение, 1981. – 367 с.
  152. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / И. А. Каиров (гл. ред.) [и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1964–1968. Т. 2: Ж–М. – 1965. – 912 с.
  153. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / И. А. Каиров (гл. ред.) [и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1964–1968. Т. 4: Сн–Я. – 1968. – 912 с.
  154. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд.: І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко [та ін.] ; за ред. І. Зязюна. – К. : Вища шк., 2006. – 606 с.
  155. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія / Н.Г. Ничкало, І.А. Зязюн, М.П. Лещенко та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2003. – 248 с.
  156. Педагогічна майстерність учителя: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, Г.В. Троцко, Т.О. Дмитренко, С.Т. Золотухіна та ін.; За ред. В.М. Гриньової. – Х.: Видавник Шуст А.І., 2000. – 252 с.
  157. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Вища шк., 2004. – 424 с.
  158. Педагогічна творчість і майстерність / за ред. Гузій Н. В. – К. : ІЗМН, 2000. – 168 с.
  159. Петренко О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття): дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Петренко Оксана Борисівна. – К., 2011. – 426 с.
  160. Петров А.А. Личный пример учителя. – М. 1933. – 112 с.
  161. Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология / А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1979. – 239 с.
  162. Пєхота О. М. Індивідуальність учителя: теорія і практика : навч. посіб. / О. М. Пєхота. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Миколаїв : ТОВ «Фірма Іліон», 2009. – 272 с.
  163. Пєхота О.М. Суб’єктна орієнтація професійної підготовки педагога // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. пр. / За ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 498–504.
  164. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения / Н.И. Пирогов : [сост. И авт. Коммент. А.Н. Алексюк, Т.Г. Савенюк]. – М. : Педагогика. – 1985. – 324 с.
  165. Пироженко Л. В. Особливості реформування змісту загальної середньої освіти в Україні у середині 50-х – на початку 60-х рр.// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон. – 2008. – № 45. – С. 59–64.
  166. Писаренко В. И. Педагогическая этика / В. И. Писаренко, И. Я. Писаренко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Минск : «Нар. асвета», 1977. – 256 с.
  167. Питов В.И. Высшая школа Украинской ССР в период перестройки. – К.: Госполитиздат УССР, 1962. – 201 с.
  168. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб. / За ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.
  169. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : Видав. Дім «Слово», 2004. – 610 с.
  170. Пінчук Г.Н. Сталінське піклування про народну освіту // Радянська школа.-1950.-№ 4.- С.5-9.; Філіпов О.М. 35 років розвитку радянської школи на Україні // Радянська школа.- 1952.- № 10.- С.19-31
  171. Плаксина JI. B. О педагогическом такте / Л. В. Плаксина // Сов. педагогика. – 1963. – № 11. – С. 48–53.
  172. Помагайба В. И. Дидактические замечания о работе учителя с двумя классами. – К., 1930. – 29 с.
  173. Помагайба В.І. Аналіз техніки шкільної праці. – К., 1930. – 28 с.
  174. Помагайба В.І. Школа і сім»я в боротьбі за піднесення успішності учнів. – Київ, 1961. – 51 с.
  175. Попов А. Факультет социального воспитания Харьковского ИНО / А. Попов // Комуністична освіта. – 1931. – № 7/8. – С. 215–244.
  176. Попова Л. Д. В. О. Сухомлинський про особистість вчителя та його загально педагогічну підготовку : навч. посіб. / Л. Д. Попова, К. А. Юр’єва ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : Фірма «РЦНІТ», 1999. – 72 с.
  177. Постанова ЦК ВКП (б) «Про початкову і середню школу // За комуністичну освіту. – 1931.– № 7–8. – С. 1–15.
  178. Постановление Президии АПН СССР // Учит. газ. – 1968. – 21 сент. – С. 1.
  179. Потерин И. Педагогический такт / И. Потерин // Нар. образование. – 1960. – № 1. – С. 85–86.
  180. Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в УРСР // Зб. наказів та інструкцій м-ва освіти УРСР. – 1966. – № 1. – С. 2–8.
  181. Про зміцнення зв’язку школи з життям і подальший розвиток системи народної освіти в УРСР// Радянська школа. – 1959. – № 1. – С. 3–16.
  182. Про організацію навчальної роботи й внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і середній школі : Постанова Центрального Комітету ВКП(б) і РНК СРСР від 3 вересня 1935 р. // Керівні матеріали про школу / [упоряд.: В. Бабич, В. Вікторов, С. Заволока]. – К. : Рад. шк., 1962. – С. 75–78.
  183. Прозоров Г. С. О педагогическом такте / Г. С. Прозоров // Учен. зап. Карело-Финского пед. ин-та. – Петрозаводск, 1956. – Т. 2, вып. 1. – 47 с.
  184. Проф. Н.А. Константинов. Очерки по истории начального образования в России / проф. Н.А. Константинов, проф. В.Я. Струминский. – М. : [б. И.]. – 1938. – 205 с.
  185. Профессиональная подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : межвузов. сб. науч. тр. – М. : МГПИ им. В. И. Ленина, 1982. – 180 с.
  186. Пугач А. Вітчизняна педагогічна журналістика у підготовці вчителя до реалізації оновленого змісту освіти (20-і – поч. 30-х рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип 178. «Педагогіка та психологія». – Чернівці: Рута, 2003. – С. 125–130.
  187. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія. – К.: Вища школа, 1997. – 180 с.
  188. Равкин З. И. Педагогика и этика / З. И. Равкин // Сов. педагогика. – 1975. – № 4. – С. 78–89.
  189. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології : навч.-метод. посіб. / В. В. Рибалка. – К., 2003. – 204 с.
  190. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989. – Т.1 – 485 с.
  191. Рубинштейн М.М. Проблема учителя. – М.: Моск.акц.изд. Об-во, 1927. – 114 с.
  192. Руднева Г. И. Личность педагога в современном образовательном пространствае / Г. И. Руднева // Мир психологии. – 2004. – № 4. – С. 193–211.
  193. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.
  194. Самуйленко Д. Ф. Мастерство, педагогический такт и авторитет учителя / Д. Ф. Самуйленко. – Смоленск, 1961. – 214 с.
  195. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: психолого-педагогический аспект, – Автореф.дис. ...д-ра психол.наук: 19.00.07 / Киев.гос.пед.ин-т. –К. , 1992. – 46 с.
  196. Семиченко В.А. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний підхід // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошук, перспективи: Монографія / За ред. І.А. Зязюна. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 176–203.
  197. Синица И. Е. Некоторые особенности устной речи школьников / И. Е. Синица // 3-й Всесоюзный съезд Общества психологов СССР. – М., 1968. – Т. 2. – С. 113.
  198. Синица И. Е. О такте и мастерстве. (Беседы с молодыми педагогами) / И. Е. Синица. – К. : Рад. шк., 1976. – 168 с.
  199. Синица И. Е. Особенности перефразирования своих мыслей учащимися 5–7 классов / И. Е. Синица // Вопросы психологи : Материалы второй Закавказ. конф. психол. – Ереван, 1960. – С. 306–308.
  200. Синица И. Е. Особенности усвоения школьниками новых слов в тексте / И. Е. Синица // Тез. докл. на совещ. психол., 1–6 июля 1955 г. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1955. – С. 62–64.
  201. Синица И. Е. Педагогический такт и мастерство учителя / И. Е. Синица. – М. : Педагогика. – 1983. – 248 с.
  202. Синица И. Е. Сравнительная характеристика устной и письменной речи учащихся 5–7 классов // Тез. докл. на І съезде Общ-ва психол., 29 июня–4 июля 1959 г. – М., 1959. – С. 22–24.
  203. Синица И. Е. Усвоение школьниками новых слов в тексте // Вопросы психол. – 1955. – № 4. – С. 56–57.
  204. Синиця І. О. Активізація процесу засвоєння учнями загальноосвітніх знань / І. О. Синиця // Рад. шк. – 1961. – № 8. – С. 24–29.
  205. Синиця І. О. Деякі лексичні особливості усного мовлення учнів / І. О. Синиця // Психологія. – К., 1971. – Вип. Х. – С. 39–48.
  206. Синиця І. О. Деякі питання культури писемної мови учнів 5–8 класів / І. О. Синиця // Питання психології навчання і виховання : тези доп. на конф. / за ред. Г. С. Костюка, П. Р. Чамати. – К., 19
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины