АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ : АКТИВИЗАЦИЯ учебно-познавательной деятельности будущих УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
 • Альтернативное название:
 • АКТИВИЗАЦИЯ учебно-познавательной деятельности будущих УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 265
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М.П. ДРАГОМАНОВА
  На правах рукопису

  ФУРМАН ОЛЕНА АНДРІЇВНА  УДК 378.851


  АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  кандидат фізико-математичних наук, професор
  Рамський Юрій Савіянович  Київ – 2009


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………..……….3
  ВСТУП……………………………………………………….………..….…….…4
  РОЗДІЛ 1 13
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 13
  1.1. Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента ….13
  1.2. Принципи, критерії та рівні активності навчально-пізнавальної діяльності студентів ….23
  1.3. Методи навчання та їх роль в активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 30
  1.4. Роль інформатики в системі фахової підготовки вчителя біології 47
  Висновки до розділу 1 64
  РОЗДІЛ 2 66
  КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 66
  2.1. Етапи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-біологів при навчанні інформатики 66
  2.2. Методи, засоби та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-біологів у процесі навчання інформатики 80
  2.3. Завдання, етапи й зміст експериментальної роботи 131
  2.4. Результати й висновки експериментальної роботи 140
  Висновки до розділу 2 163
  ВИСНОВКИ 165
  ДОДАТКИ 168
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 231  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сьогодні перед Україною постала ціла низка проблем, що вимагають негайного вирішення. Ці проблеми стосуються різноманітних сфер розвитку нашої держави – сфери економіки, здоров’я, екології, освіти тощо. Важливо розуміти, що пріоритетним напрямом, питанням номер один для всіх країн у XXI столітті є проблеми освіти і науки, вирішення яких дасть можливість нормального функціонування і прогресу суспільства. «Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціальної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства» [144, с. 3].
  Зміни, які відбуваються у всьому світі, мають загальноцивілізаційний характер, вимагають широкої інтелектуалізації суспільства в цілому і підняття освітнього рівня кожної окремої особистості. Сучасну молоду людину необхідно виховати з вкрай важливою здатністю до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, навчання впродовж всього життя. Темпи розвитку суспільства постійно прискорюються, змінюються і вдосконалюються засоби та методи діяльності. Сучасній людині не достатньо лише здобувати ґрунтовну освіту в певній галузі. У наш час, коли навички й освітні вимоги в рамках професії постійно змінюються, для того, щоб можна було використовувати всі можливі новації і технології, важливо навчити молоду людину самостійно мислити, працювати, перенавчатися і перекваліфіковуватися, використовуючи при цьому всі можливі сучасні технології навчання.
  Головним показником ефективності навчання має стати не просто сума знань, які учень або студент засвоїв у процесі перебування у школі чи вищому навчальному закладі (ВНЗ), а здатність до самостійного здобуття знань, до самонавчання, вміння користуватися джерелами інформації, постійно підвищувати рівень своєї освіти. Це стосується й майбутнього учителя біології, який також повинен постійно вчитися самостійно, вміти працювати з комп’ютером, перенавчатися і підвищувати свою кваліфікацію [15].
  Нові завдання, що стоять перед освітою на сучасному етапі, вимагають вдосконалення не тільки змісту, а й структури, форм і методів навчання. Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)» визначає потребу перегляду усталених підходів до методів і форм навчання. Впровадження сучасних інформаційно-освітніх технологій тісно пов’язане з розвитком нетрадиційних форм, методів і засобів навчання, які ґрунтуються на перевагах комп’ютерної техніки [62].
  Насамперед йдеться про поступове, гармонійне впровадження комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання. Надаючи потужні і універсальні способи одержання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітних даних, пов’язаних з дослідженням різних процесів, явищ або їх моделей, використання інформаційних технологій дає змогу надати навчальній діяльності творчого, дослідницького спрямування, результати якої сприяють виникненню бажання працювати, здобувати нові знання.
  Отже, інформаційні технології є важливим засобом навчально-пізнавальної діяльності, є другим за значущістю (після традиційної писемності) знаковим знаряддям обміну повідомленнями, тому комп’ютерна техніка стає потужним знаряддям педагогічного впливу внаслідок унікальних властивостей комп’ютера. Використання комп’ютера дає змогу розширити можливості учителя біології під час добору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, зробити уроки яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими [210].
  Порівняльний аналіз потреб школи у вчителі, здатному організувати навчання природничих дисциплін в умовах комп’ютеризації та інформатизації, стану теорії й практики підготовки майбутнього вчителя та активізації його навчально-пізнавальної діяльності, і реального рівня підготовленості вчителів і студентів-випускників біологічних факультетів педагогічного ВНЗ надав можливість виявити такі протиріччя:
  • між високим педагогічним потенціалом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і неможливістю його реалізувати у повному обсязі через низький рівень інформаційної культури учителів (особливо природничо-наукових дисциплін);
  • між вимогою сучасної освіти до використання методів активного навчання та завдань професійного спрямування з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та нерозробленістю методичної системи її реалізації при навчанні інформатики (та зокрема інформаційних технологій).
  Отже, з одного боку, недостатньо повне розкриття проблеми підготовки майбутнього вчителя біології до вивчення та використання ІКТ у процесі навчання природничих дисциплін та активізації його навчально-пізнавальної діяльності на основі методів активного навчання та завдань професійного спрямування, а з іншого боку, гостра потреба шкіл у вчителях біології, здатних організувати комп’ютеризований навчальний процес на основі сучасних інноваційних методів навчання, викликала необхідність у відповідному дослідженні.
  Актуальність зазначених проблем, їх недостатня розробленість у теорії й практиці вищої школи зумовила вибір теми дисертаційного дослідження «Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики».
  Теоретичну основу дослідження становлять: психологічна теорія діяльності й особистості (Л.С. Виготський [38;40;41;43], А.Н. Леонтьєв [114;15;116], С.Л. Рубінштейн [178]); системний підхід як основа вдосконалення педагогічної теорії й практики (В.П. Беспалько [19;20], М.А. Данилов [61] та інші), компетентнісний підхід в освіті (В.І. Байденко [13], Л.С. Барна [15], А.П. Дорофєєв [65], Г.І. Ібрагимов [82], О.В. Овчарук
  [147], А.В.Петров [159], С.А. Раков [171] та інші).
  Підготувати майбутнього вчителя біології до вивчення та використання ІКТ можна тільки за умови включення ІКТ в педагогічну діяльність. Її психологічні основи досліджувалися М.В. Булановою-Топорковою [24], В.В. Давидовим [60], Є.І. Машбицем [133], Н.Ф.Тализіною [198] та іншими.
  Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів як проблема і завдання педагогіки вищої школи розглядалася у роботах С.І. Архангельського [7;8], А.А. Вербицького [31;32], Д.В. Вількеєва [35], М.І Єнікеєва [67], М.І. Жалдака [70;71], М.Я. Ігнатенка [86], В.І. Загвязінського [75], В.Я. Ляудіс [123;213], А.К.Маркової [126], М.І. Махмутова [132], Н.В. Морзе [138;139;142], П.І. Підкасістого [154], Н.Ф. Тализіної [196;197], Ю.В. Триуса [206], Т.Н. Шамової [227], Г.І. Щукіної [234] та інших.
  Аналіз дидактичних підходів до класифікації методів навчання (А.М. Алексюк [3], Ю.К. Бабанський [11;153], В.П. Беспалько [19;20], Л.І. Бондарчук [23], Н.М. Верзілін [33], В.М. Галузинський [45], Є.Я. Голант [54], М.О. Данилов [61], Р.Ф. Жукова [74], С.А. Ілюшин [87], В.М. Корсунська [33], Ю.В. Кузнєцов [74], І.Я. Лєрнер [118], В.І. Лозова [121], В.Я Ляудіус [123], Б.П. Осипова [28;61], Б.Л. Собкин [87], Е.І.Федорчук [23], П.М. Щербань [233] та ін.) вказує на необхідність використання теоретично обґрунтованих підходів щодо побудови методичної системи активізації навчально-пізнавальної діяльності на основі методів активного навчання.
  Дослідженню вивчення інформаційних технологій у навчальному процесі присвячені роботи А.П. Єршова [68], М.І. Жалдака [70;71;72;73], І.С. Іваськіва [85], Е.І. Кузнєцова [105], В.В. Лапінського [73], С.О. Лещук [119], Н.В. Морзе [138;139;142;142], С.А. Ракова [171], Ю.С. Рамського [172;173], О.В. Рєзіної [176], О.В. Співаковського[192], О.М. Спіріна [193], Ю.В.Триуса [206], Г.Ю. Цибко [224] та інших.
  Використання засобів інформаційних технологій при вивченні природничих дисциплін розглядається у роботах О.А. Ластовки [110], Є.О. Філіппова [210], Т.П. Бартеневої [16], А.П. Ремонтова [16], Г.П. Шмигер [229] та інших.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження входить до плану науково-дослідної роботи кафедри інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова як складова колективних тем (номер державної реєстрації 0105U000448). Тему дисертації затверджено на засіданні Вивченої Ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 2 від 29.09.2005 p.) і погоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 10 від 26.12.2006 p.).
  Об’єкт дослідження – навчально-пізнавальна діяльність майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики у педагогічному вищому навчальному закладі.
  Предмет дослідження – активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики за умов застосування методів активного навчання та завдань професійного спрямування із застосуванням ІКТ.
  Мета дослідження – розробка компонентів методичної системи навчання інформатики майбутніх учителів біології та активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності на основі використання методів активного навчання та завдань професійного спрямування із застосуванням ІКТ.
  Гіпотеза дослідження – активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики може бути досягнута на основі широкого використання засобів ІКТ, методів активного навчання та розробленого навчально-методичного забезпечення, що включає електронний посібник та систему лабораторних робіт професійного спрямування.
  Виходячи з предмету дослідження, його мети та гіпотези, були поставлені такі завдання:
  1. На основі аналізу наукової та методичної літератури уточнити зміст поняття метод активного навчання, його значення у навчальному процесі педагогічного ВНЗ у контексті активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
  2. Проаналізувати тенденції професійної підготовки майбутніх учителів біології з інформатики.
  3. Уточнити зміст ІКТ-компетентностей майбутніх учителів біології.
  4. Розробити компоненти методичної системи навчання інформатики майбутніх учителів біології та активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності на основі методів активного навчання та засобів ІКТ, зокрема, систем комп’ютерної математики (СКМ); розробити лекційні курси з дисциплін «Сучасні інформаційні технології», «Методика використання СІТ у навчальному процесі», завдання для проведення лабораторних занять професійного спрямування.
  5. Експериментальним шляхом перевірити ефективність запропонованих компонентів методичної системи навчання інформатики студентів та активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності на основі методів активного навчання та завдань професійного спрямування із застосуванням ІКТ.
  Для розв’язання поставлених завдань використані такі методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз психолого-педагогічної, філософської, наукової та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження (1.1- 1.3 (тут і далі-підрозділи дисертації)), вивчення нормативних і програмно-методичних документів у сфері освіти (1.4);
  – емпіричні: спостереження, анкетування, тестування, бесіди зі студентами та викладачами (2.3, 2.4), аналіз можливостей використання методів активного навчання стосовно курсів «Сучасні інформаційні технології», «Методика використання СІТ у навчальному процесі» (2.1, 2.2); констатувальний, пошуковий і формувальний експерименти; методи математичної статистики та опрацювання даних (2.3, 2.4).
  Методологічна основа дослідження: теорія вищих психічних функцій; філософські ідеї про пізнання й відображення дійсності в людській свідомості; психологічна теорія діяльності; теорія розвивального навчання; результати досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних психологів та педагогів про закономірності навчально-виховного процесу.
  Експериментальна база дослідження: природничі факультети Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Рівненського державного гуманітарного університету, інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль).
  Експериментом було охоплено 404 студенти, 65 учителів біології загальноосвітніх шкіл, 15 викладачів вищих навчальних закладів.
  Наукова новизна дослідження полягає:
  – в розробці окремих компонентів (змісту, форм, методів, засобів навчання) методичної системи навчання інформатики майбутніх вчителів біології у вищому педагогічному навчальному закладі, яка орієнтована на широке використання методів активного навчання, завдань професійного спрямування та засобів ІКТ, що забезпечує ефективну навчально-пізнавальну діяльність студентів як при вивченні теоретичного матеріалу, так і у процесі розв’язування практичних завдань, сприяє розвитку творчого мислення, формуванню дослідницьких навичок, зокрема, вперше для спеціальності «природничі науки» напряму підготовки «педагогічна освіта» запропоновано курс-практикум «Розробка освітніх ресурсів» і визначено його зміст ;
  – у визначенні змісту і створенні методики підготовки майбутніх учителів біології до застосування ІКТ у професійній діяльності.
  Практичне значення дослідження полягає у тому, що у процесі дослідження розроблено зміст лекційних курсів «Сучасні інформаційні технології» та «Методика використання СІТ у навчальному процесі», засоби навчання (індивідуальні завдання, тести, електронний посібник), завдання для проведення практичних та лабораторних робіт професійного спрямування для студентів-біологів. Дослідження спрямоване не лише на те, щоб навчити студента використовувати інформаційні технології, а й на те, щоб підготувати його до творчої діяльності у процесі навчання біології своїх майбутніх учнів. Результати дослідження стали основою розробки лабораторних практикумів з дисциплін «Сучасні інформаційні технології», «Методика використання СІТ у навчальному процесі» та методичних посібників щодо вивчення цих навчальних предметів для студентів.
  Особистий внесок здобувача полягає у безпосередній участі у проведенні усіх етапів експерименту, доборі організаційно-методичних форм ведення навчального процесу у педагогічних вищих навчальних закладах при навчанні інформатики, в обґрунтуванні шляхів підвищення активізації навчально-пізнавальної діяльності за умов застосування методів активного навчання та завдань професійного спрямування із застосуванням ІКТ, створенні компонентів методичної системи навчання інформатики на природничому факультеті педагогічного вищого навчального закладу.
  Вірогідність одержаних результатів і висновків забезпечується методологічними основами дослідження, відповідністю методів дослідження його меті та завданням, аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу, результатами педагогічного експерименту.
  Апробація і впровадження результатів дисертації. Результати досліджень були викладені в повідомленнях на: Всеукраїнській науково-методичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (м. Черкаси, 2004 p.); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні і електронні технології» (18-22 травня 2009 р. м. Одеса); Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи» (м. Кременець, 2007 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (м. Кривий Ріг, 2008 р.); Всеукраїнському науково-методичному семінарі з проблем інформатизації освіти (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007 р.); звітних науково-практичних конференціях Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Т. Шевченка (2003-2009 н. p.), шляхом публікування результатів дослідження.
  Основні положення й результати дослідження впроваджено у практику роботи викладачів кафедри інформатики Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Матеріали дисертації використовують під час проведення лекційних і лабораторних занять з курсів «Сучасні інформаційні технології», «Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі» та практикуму «Розробка освітніх ресурсів» на спеціальності «Біологія» у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім. Тараса Шевченка (довідка №04/165 від 28.03.2008 p.), на природничому факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка №866-33/15 від 02.10.2008 p.), на психолого-природничому факультеті Рівненського державного гуманітарного університету (довідка №891 від 12.03.2008 p.). Апробація основних положень дослідження проводилася також у Тернопільському комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка №01/354 від 09.06.2009р.).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 12 наукових роботах: – 8 у фахових виданнях, 2 – у тезах та матеріалах конференцій, 2 – навчально-методичні посібники.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (251 найменування обсягом 24 сторінки), та 12 додатків (обсягом 62 сторінки). Загальний обсяг роботи становить 255 сторінок, містить 14 таблиць, 27 рисунків і 1 схему.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Основні результати, одержані в процесі дослідження, такі:
  • з’ясовано психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ;
  • виявлено фактори розвитку пізнавальної активності студентів педагогічних ВНЗ;
  • розкрито комплекс педагогічних умов, що забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів-біологів педагогічних ВНЗ у процесі навчання інформатики;
  • уточнено зміст ІКТ-компетентностей майбутніх учителів біології;
  • розроблено окремі компоненти (мету, зміст, форми навчання (лекції, лабораторні роботи, практичні заняття), засоби навчання (індивідуальні завдання, тести, електронний посібник, лекційні курси «Сучасні інформаційні технології» та «Методика використання СІТ у навчальному процесі», завдання для проведення практичних та лабораторних робіт професійного спрямування)) для методичної системи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-біологів на основі методів активного навчання та застосування СКМ.
  Отримані результати дають підставу зробити такі висновки:
  1. Підготовка вчителя біології, що задовольняє сучасним вимогам, можлива лише на основі системного, цілісного підходу до навчання. При доборі змісту предметної підготовки студентів з інформатики у педагогічному ВНЗ необхідно ґрунтуватися на тих компетентностях, які необхідні майбутньому вчителю біології в його професійній діяльності.
  2. Акценти при навчанні інформатики переносяться на процес пізнання, ефективність якого практично повністю залежить від рівня пізнавальної активності. Підвищення рівня активності навчально-пізнавальної діяльності студентів залежить не тільки від того, чого навчають, а як навчають: індивідуально чи колективно, за допомогою репродуктивних чи методів активного навчання.
  3. Розроблена методична система активізації навчально-пізнавальної діяльності містить такі компоненти: мету, зміст, форми, методи й засоби навчання. Ланками, що поєднують засоби активізації в систему, є використання професійно орієнтованих завдань в процесі навчання інформатики, реалізація міжпредметних зв’язків, контроль за ходом навчання, його корекція.
  4. Систематичне, цілеспрямоване, педагогічно обгрунтоване застосування в процесі навчання інформатики методів активного навчання, завдань професійного спрямування та засобів ІКТ дає змогу активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів, поглибити розуміння навчального матеріалу, забезпечити формування складових предметно-галузевих компетентностей, підвищити рівень їх підготовки до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності.
  5. Методи активного навчання не є універсальними і їхнє використання має певні обмеження, тому доцільно застосовувати їх у процесі навчання інформатики у поєднанні з традиційними методами навчання.
  6. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-біологів у процесі навчання інформатики ефективним є використання розробленого електронного навчального посібника, що містить комплекс методичного забезпечення дисципліни «Сучасні інформаційні технології», а саме: лекції, лабораторні роботи, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання.
  7. Використання СКМ (зокрема навчального призначення) для комп'ютерної підтримки аналізу математичних моделей біологічних процесів без збільшення математичної підготовки дає можливість поглибити розуміння навчального матеріалу, надати навчанню творчо дослідницького характеру, підсилити прикладну значущість результатів навчання інформатики.
  8. Підготовка майбутніх вчителів біології до використання засобів ІКТ інформатики у професійній діяльності повинна передбачати:
   вивчення теоретичних основ інформатики;
   формування практичних навичок використання ІКТ;
   використання СКМ для автоматизації чисельних і аналітичних обчислень, для аналізу інформаційних (зокрема математичних) моделей;
   залучення студентів до розробки освітніх інформаційних ресурсів з біології.
  Отримані результати дали можливість намітити деякі напрями подальших досліджень:
  • при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес ВНЗ може виникнути проблема порушення інформаційного комфорту, психічного здоров’я й правил інформаційної гігієни. Тому важливою складовою професійної підготовки вчителя біології в умовах інформатизації освіти є вивчення сутності так званої «екології свідомості» та її дотримання при використанні інформаційних технологій в освітньому процесі.
  • вивчення особливостей створення і використання відкритих програмно-методичних комплексів майбутніми учителями біології.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Автоматизированное управление обучением : [дисциплины хим.-технол.цикла] / [Л.Я. Терещенко, A.M. Кутепов, С.Г. Майоркин и др.] ; под. общ. ред. A.M. Кутепова. - М. : Высш. шк., 1991. – 234с.
  2. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся / Под ред. Щукина Г. Л. ЛГПИ. – 1984. – 144 с.
  3. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Київ, 1981. – 206 с.
  4. Андреева Н.Д. Общая биология 10-11 класс. Методическое пособие для учителя / Н.Д.Андреева, С.Ю. Астанина. – М. : Мнемозина, 2004, – 156 с.
  5. Антипова Т.И. Компьютер на уроках биологии / Т.И. Антипова [и др.] // Биология в школе. – 1993. – №1. – С. 45–46.
  6. Аристова Л.П. Активность учения школьников / Л.П. Христова. – М. : Просвещение, 1968. – 139 с.
  7. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе / С.И. Архангельский. – 1974. – 385 с.
  8. Архангельский С.И. Качественно-количественные критерии оценки научно-познавательного процесса / С.И. Архангельский, В. Мизинцев // Новые методы и средства обучения. – М. : 1989. – № 3 (7).
  9. Бабаева Ю.Д. Диалог с ЭВМ : психологические аспекты / Ю.Д. Бабаева [и др.] // Вопр. Психол. – 1983. – № 2. – С. 25–34.
  10. Бабаева Ю.Д. Психологические последствия информатизации / Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – № 1. – С. 89–100.
  11. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1985. – C. 245.
  12. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения / Б.Ц. Бадмаев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 272 с.
  13. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования Госвпо нового поколения. Методическое пособие [Електронный ресурс] / В.И. Байденко. – Режим доступа : www.umo.msu.ru/info/files/gos_vpo.pdf.
  14. Балаев А.А. Активные методы обучения / А.А. Балаев. – М. : Профиздат, 1986. – 96 с.
  15. Барна Л.С. Компетентністий підхід до підготовки майбутнього вчителя біології / Л.С.Барна, М.М.Барна, А.В.Степанюк // Професійні компетенції та компетентності вчителя. – Тернопіль, 2006. – С. 145–147.
  16. Бартенева Т.П. Использования информационных компьютерных технологий на уроках биологии [Електронний ресурс] / Т.П. Бартенева, А.П. Ремонтов. – Режим доступу : http://www.ito.su/2003/VIII/VIII-0-1806.html.
  17. Белов В.А. Использование систем научной визуализации в учебном процессе ВУЗа [Електронний ресурс] / В.А. Белов. – Режим доступу : http://www.ksu.ks.ua/Downloads%5Cit_conf%5C5%5CBelov.doc.
  18. Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированого обучения / П.В./Беспалов // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 41–45.
  19. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологи / В.П. Безпалько //–М. Педагогіка. – 1989. – 192 с.
  20. Беспалько В.П. Программированное обучение (дидактические основы) / В.П.Беспалько. – М. : Высшая школа, 1970. – 180 с.
  21. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения / [Блонский П.П.]; под ред. А.В.Петровского. – М. : Педагогика, 1979. –Т.2 – 399 с.
  22. Болотов В.О. Учитель информатики должен стать организатором, а учитель-предметник – пользователем / В.О. Болотов // Информатика и образование. – 2002. – № 1. – C. 2–9.
  23. Бондарчук Л.І. Методи активного навчання в курсі «Основи педагогічної майстерності» / Л.І.Бондарчук, Е.І. Федорчук // Вища і середня пед. освіта. – Київ, 1993. – № 16. – С 51–56.
  24. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / [ Буланова-Топоркова М. В.]. – Ростов н. Д. : Феникс, 2002. – 544 с.
  25. Буравихин В.А. Учитель и общество / В.А. Буравихин // Педагогіка. – 1996. – № 5. – С. 60–63.
  26. Ваграменко Я.А. Информационные технологии и модернизация образования / Я.А. Ваграменко // Педагогическая информатика.– 2000. – № 2. – С. 3–9.
  27. Вартанян М.С. Педагогические условия формирования познавательных интересов у подростков (на материале биологических наук и физической культуры) : автореф. дисер. … канд. пед. наук / Армянский педагогический институт им. Х.Абовяна. / М.С. Вартанян. – Ереван, 1992. – 21 с.
  28. Васильева И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова // Вопросы психологи. – 2002. – № 3. – С. 80.
  29. Васильева Ю.А. Методические принципы использования гипертекста в образовании / Ю.А. Васильева // Наука и школа. – 2004. – № 1. – С.46–50.
  30. Ващенко Григорій Загальні методи навчання: підручник для педагогів / Ващенко Григорій. – Всеукраїнське Педагогічне Товариство ім. Г. Ващенка. – К., 1997. – 410 с.
  31. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / А.А. Вербицький. – М. : Высшая школа, 1991. – 205 с.
  32. Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активизации обучения / А.А. Вербицкий // Современная высшая школа. – 1982. – № 3. – С. 129–142.
  33. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – М. : Просвещение, 1976. – 264 с.
  34. Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер. – М. : Прогресс, 1987. – 336 с.
  35. Вилькеев Д.В. Познавательная деятельность учащихся при проблемном характере обучения основам наук в школе / Д.В. Вилькеев. – Казань, 1967. – 67 с.
  36. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – М., 1990.
  37. Володько В.М. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як один з методів розвитку творчих здібностей студентів / В.М. Володько, Т.В. Іванова // Вища і середня педагогічна освіта . – Київ, 1993. – № 16. – С. 62.
  38. Выготский Л.С. Развитие высших психических функцій / Л.С. Выготский. – М. : Изд. АПН. – 1960. – 500 с.
  39. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 томах. Т.4. / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с.
  40. Выготский Л.С. Проблемы развития психики : Собрание сочинений: в 6 т./ Т.2. / Под ред. А.М. Матюшкина.– М. : Педагогика, 1982. – 504 с.
  41. Выготский Л.С. Проблемы развития психики : Собрание сочинений: в 6 т./ Т.З. / Под ред. А. М. Матюшкина. – М. : Педагогика, 1983. – 368 с.
  42. Выготский Л.С. Этюды по истории поведения / Л.С.Выготский, А.Р.Лурия. – М. : Педагогика, 1993. – 224 с.
  43. Выготский Л.С. Развитие высших психических функцій / Л.С.Выготский. – М. : Изд. АПН, 1960. – 499 с.
  44. Габай П.В. Учебная деятельность и ее средства / П.В. Габай. – М. : МГУ, 1988. – 254 с.
  45. Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в
  Україні: навч. посібник для викладачів та аспірантів вузів / [В.М. Галузинський, М.Б. Євтух ]. – ІСДО, Київський лінгвістичний ун-т. – К. :
  ІНТЕІ, 1995. – 168 с.
  46. Гальперин П.Я. Введение в психологію / П.Я. Гальперин. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 334 с.
  47. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П.Я. Гальперин // Иссл. мышления в советской психологии. – М. : Наука, 1966. – С. 255.
  48. Гашимова В.Х. Деякі аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя / В.Х. Гашимова // Педагогіка і психологія. – Київ, 1996. – № 3. – С. 164–168.
  49. Гебос А.И. Психология познавательной активности учащихся (в обучении) / А.И. Гебос. – Кишинёв: Штиница, 1975. – 104с.
  50. Гегель В.Г. Энциклопедия философских наук / В.Г. Гегель. – М. : Наука, 1966.
  51. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; [пер. с англ. общ. ред. Ю.П.Адлера] – М.: Прогресс, 1976. – 495 с.
  52. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования / А.В. Глузман. – Київ, 1997. – 307 с.
  53. Глушков В.М. Человек и вычислительная техника / Глушков В.М. [и др.]. – К. : Наукова думка, 1971. – 294 с.
  54. Голант Е.Я. Организация учебной работы в современной школе / Е.Я. Голант. – М. : 1997. – 245 с.
  55. Головань М.С. Вплив нових інформаційних технологій на розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання / М.С. Головань // IV Міжвузівська конф. Нові інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та вузу. – К., 1995. – С. 27–28.
  56. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник [уклад. С.У. Гончаренко]. – К. : Либідь, 2003. – 334 с.
  57. Грабал В. Мотивация достижения и её развитие в процессе учебной деятельности: Психолого-педагогические проблемы становления личности и индивидуальности в детском воздасте / В. Грабал. – М., 1980.
  58. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях: Непараметрические методы / М.И.Грабарь, К.А. Краснянская. – М. : Просвещение, 1977. – 136 с.
  59. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения / Под ред. С. Шехтера и Н. Воскресенской. – М. : Педагогическое общество России, 1997. – 190 с.
  60. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального исследования / В.В.Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
  61. Данилов М.А. Дидактика / М.А.Данилов, Б.П. Есипов. –М. : АПН, 1957. – 193 с.
  62. Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)» / Освіта. – 1993. – № 44–45–46. – С. 2.
  63. Джадарьян И.А. Эстетическая потребность / И.А. Джадарьян. – М. : 1976. – 376 c.
  64. Добров Г.М. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании // Г.М. Добров, Ю.В. Ершов, Е.И. Левин, Л.П. Смирнов. – К. : Наукова думка, 1974. – 263 с.
  65. Дорофеев А.П. Профессиональная компетентность как показатель качества образования // А.П. Дорофеев // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 30–33.
  66. Евланов Л.Г. Экспертные оценки в управлении / Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов. – М. : Экономика, 1978. – 133 с.
  67. Еникеев М.И. Теория и практика активизации учебного процесса / М.И. Еникеев. – Казань: Татариздат, 1963. – 122 с.
  68. Ершов А.П. Избранные труды / А.П. Ершов. – Новосибирск: Наука, 1994. – 416 с.
  69. Жалдак М.І. «Основи інформатики» як одна з вагомих складових системи навчальних предметів загальноосвітньої школи / М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: Зб. наук. праць. – К. : НПУ, 1997. – С. 3–21.
  70. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе: дис. докт. пед. наук / Жалдак Мирослав Иванович.– М., НИИ СИМО АПН СССР. – 1989. – 48 с.
  71. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / М.І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. Наукових праць / Педрада. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. – Вип.7. – 2003. – С. 3–7.
  72. Жалдак М.І. Проблеми впровадження СІТ // М.І. Жалдак. – 2000. – № 2. – С. 23–27.
  73. Жалдак М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики / М.І. Жалдак, В.В. Лапінський, М.І. Шут // Посібник для вчителів. Інформатика. – 2004. – № 41. – 281 с.
  74. Жукова Р.Ф.Активные методы обучения в концепции перестройки учебного процесса / Р.Ф Жукова, Ю.В. Кузнецов // Активные методы обучения в системе подготовки специалистов и руководителей : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1989. – С. 5–13.
  75. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: [учеб. пособие] / В.И. Загвязинский. – М. : «Академія», 2001. – 192 с.
  76. Занков Л.В. Беседы с учителями / Л.В. Занков. – М. : Просвещение, 1970. – 200 с.
  77. Занков Л.В. Избранные психологические труды / Л.В. Занков. – М. : Новая школа, 1996. – 432 с.
  78. Занков Л.В. Наглядность и активизация обучающихся в обучении / Л.В. Занков. – М. : Учпедгиз, 1960.
  79. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М. : Академия, 2003. – 245 с.
  80. Зверева Н.М. Практическая дидактика для учителя: [учеб. пособие] / Н.М. Зверева. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 256 с.
  81. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23–30.
  82. Ибрагимов Г.И. К вопросу о технологии концентрированного обучения / Г.И. Ибрагимов // Специалист. – 1995. – № 1. – С. 19 – 26.
  83. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию / В.А. Иванников // Вопросы психологии. – 1985. – №3.
  84. Иванова Т.В. Формирование у будущих учителей иностранного языка умений использовать активные формы обучения : дис. … канд. пед. наук / Иванова Татьяна Викторовна. – Уфа, 2000. – 197 с.
  85. Іваськів І.С. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі систем штучного інтелекту при навчанні інформатики в старшій школі : дис. …канд. пед. наук: 13.00.02/ Іваськів Ігор Степанович. – НПУ імені М.П.Драгоманова. – К. : 2000. – 165 с.
  86. Ігнатенко М.Я. Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики : автореферат дис. ... док. пед. наук. 13.00.02 / М.Я. Ігнатенко. – НПУ ім.Драгоманова. – К. : 1997. – 47 с.
  87. Илюшин С.А. Персональные ЭВМ в учебном процесе / С.А. Илюшин, Б.Л. Собкин. – М. : Просвещение, 1992. – 152 с.
  88. Intel® Навчання для майбутнього. – К. : «Нора-прінт». – 2005.
  89. Иоголевич А.В. Диагностика уровней познавательной активности старших школьников / А.В.Иоголевич // Новые исследования в педагогических науках. – М. : Педагогика, 1976. – № 2. – С. 3–11.
  90. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: Введение в активные методы обучения: [ учебное пособие для учителей] / Д.Н. Кавтарадзе. – М. : Московский психолого-социальный институт: Флінта. – 1998. – 191 с.
  91. Караев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях применения компьютерной технологи обучения : aвтореф. дис. … д-р. пед. наук / Ж.А. Караев // Алмаатинский университет им. Абая. – Алма-Ата, 1994. – 48 с.
  92. Карпова И.П. Исследование и разработка подсистемы контроля знаний в распределенных автоматизированных обучающих системах : дисс. канд. техн. наук. 05.13.13 / Карпова Ирина Петровна // Московский Государственный институт электроники и математики. – М., 2002. – 174 с.
  93. Кесаманлы Ф.П. Учебные модули как активний метод обучения / Ф.П.Кесаманлы, Л.М. Оржешковская, Г.И. Ткач // Активные методы обучения в системе подготовки специалистов и руководителей: сборник научных трудов. – Ленинград, 1989. – С. 121–123.
  94. Кёлер В. Гештальтпсихологія / В.Кёлер, К.Коффка ; пер. с нем. – М. : ACT, 1998. – 687 с.
  95. Климова Т. Е. Педагогический эксперимент : [учеб. пособие] / Т. Е. Климова, И. А. Кувшинова. – Магнитогорск : МаГУ, 2004. – 158 с.
  96. Комаревцев Е.М. Образовательные порталы как средство
  систематизации и структурирования информации : дис. канд. пед. наук. 13.00.08 / Комаревцев Евгений Михайлович, – Ставрополь, 2004. – 207 с.
  97. Коменский Я.А. Великая дидактика : [избр. пед. соч.] / Я.А. Коменский. – М. : 1955. – С. 277
  98. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте / Л.В. Кондрашова. – Киев-Одесса, 1988. – 159 с.
  99. Концепція Національної програми інформатизації // Офіційний вісник України, 1998. – № 10. – С. 376.
  100. Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення : матеріали доповідей і повідомлень науково-методичної конференції 26-28 березня, 1991р. – Ужгород, 1991. – 131с.
  101. Костюк Г.С. Мышление : Педагогическая энциклопедия: в 4-х. / Г.С. Костюк. – М., 1964. – Т. 2. – С. 516.
  102. Коул М. Культурно-историческая психология. Наука будущого / М. Коул . – М. : Когито-Центр, 1998. – 254 с.
  103. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников: пособие для учителей и классных руководителей / В.А. Крутецкий. – М. : Просвещение, 1976. – 303 с.
  104. Кузнецов А.А. Системообразующая роль информатики в содержании школьного образования / А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков, В.Ю. Лыскова, Е.А. Ракитина // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. – № 1. – С. 43–47.
  105. Кузнецов Э.И. Общеобразовательные и професиональные аспекты изучения информатики и вычислительной техники в пед. институте: автореф. дисс. докт. пед. наук / Э.И. Кузнецов. – М., 1990. – 36 с.
  106. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя / Н.В. Кузьмина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 2001. – 183 с.
  107. Куницына В.Н. Межличностное общение : учебник для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб., Питер, 2001. – 544 с.
  108. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1980. – 335с.
  109. Кыверялг А.А. Классификация зичностей / А.А.Кыверялг. – Л. : Госиздат, 1925. – 68 с.
  110. Ластовка Е.А. Формирование информационной культуры будущих учителей биологиих [Електронный ресурс] / Е.А. Ластовка. – Режим доступу : www.ict.edu.ru/ft/004105//gl2.pdf.
  111. Левина М.М. Основы технологии профессионального педагогического образования / М.М. Левина. – Минск, 1998. –344 с.
  112. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А. Б. Леонова. – М. : Изд. МГУ, 1984.– 231 с.
  113. Леонтьев А. Н. Автоматизация и человек / А. Н. Леонтьев // Психологические исследования. – М. : 1970. – Вып. 2. – С. 3–12.
  114. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии : учеб. пособие для вузов по спец. "Психология" / под ред. Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – М. : Смысл, 2000. – 509 с.
  115. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность : Избранные психологические произведения: в 2т. / А.Н. Леонтьев ; под ред. В.В. Давыдова и др.]. – М. : Политиздат 1983. – Т. 2. – 584 с.
  116. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности : автореф. дисс… докт. психол / Леонтьев Владимир Григорьевич. – Тбилиси, 1989.
  117. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности / В.Г. Леонтьев. – Новосибирск, 1992.
  118. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 185 с.
  119. Лещук С.О. Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у процесі навчання інформатики: автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.02 / Лещук Світлана Олексіївна ; НПУ ім.Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.
  120. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів (спецкурс із дидактики) :
  [навч. посібник для студ. пед. інc-тів] / В.І. Лозова. – Харків: Основа, 1990. – 89 с.
  121. Лозова В.І. Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін / В.І.Лозова, С.Т.Золотухіна, В.М. Гриньова // Вища і середня педагогічна освіта.-Київ, 1989. – № 14. – С. 6З–68.
  122. Львов М.С. Концепція викладання дисциплін інформатики в школі й педагогічному вузі / М.С. Львов, О.В. Співаковський // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2003. – № 3.
  123. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – Из-во Московского Университета, 1989. – 78 с.
  124. Макарова С.В. Совершенствование методики обучения информационным технологиям в педагогическом вузе на основе включения в содержание курса вопросов моделирования реальных ситуаций в информационной деятельности человека: автореф. дисс. канд. пед. наук 13.00.02. / С.В. Макарова. – М., 2000. – 19 с.
  125. Малышев Ю.А. Технологии представления учебных курсов для дистанционной формы обучения в среде WWW / Ю.А. Малышев, М.И. Нежурина, В.А. Шатровский // Информационные технологии. – 1997. – № 6. – С. 39–42.
  126. Маркова А.К. Психология профессонализма / А.К. Маркова. – М. : Знание, 1996.– 308 с.
  127. Марченко Т. Потребность как социальное явление / Т. Марченко. – М. : Высшая школа, 1990. – 128с.
  128. Мар’яненко Л.В. Психологічні умови формування пізнавальної активності слабовстигаючих старшокласників: дис. … канд. психол. наук / Л.В. Мар’яненко. – К. : 1992. – 203 с.
  129. Матюшкин A.M. Развитие творческой активности школьников /
  A.M. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1991. – 155 с.
  130. Матюшин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / A.M. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.
  131. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1982. – №4. – С. 5–17.
  132. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе / М.И. Махмутов. – М. : Просвещение, 1977. – 240 с.
  133. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 191 с.
  134. Методика разработки конкретных ситуаций: Методические рекомендации для преподавателей / Ин-т повышения квалификации информационных работников ; [сост. Ю.С. Арутюнов]. – М. : ИПКИР, 1980. – 46 с.
  135. Методические рекомендации по классификации методов активного обучения. – Киев, 1982. – 15 с.
  136. Могилев А.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / [А.В. Могилев, П.И. Пак, Е.К. Хеннер] ; Под ред.Е.К. Хеннера. – М. : Издательский центр Академия, 2001. – 608 с.
  137. Молонов Г.Ц. Формирование познавательной активности школьников в процессе обучения и воспитания: дис… д-ра пед. наук / Молонов Геннадий Цыденович. – Улан-Уде, 1986. – 426 с.
  138. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 1. Загальна методика інформатики / Н.В. Морзе. – К. : Навчальна книга, 2003. – 254 с.
  139. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 3. Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет / Н.В. Морзе. – К. : Навчальна книга, 2003. – 196 с.
  140. Морзе Н.В. Підготовка педагогічних кадрів до використання
  комп’ютерних телекомунікацій / Н.В. Морзе // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць / редкол. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 6. – 2003. – 334 с. — С. 12-25.
  141. Морзе Н.В. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – № 2. – С. 12–19.
  142. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики у педагогічних вузах : дис. докт. пед наук. 13.00.02 / НПУ імені М.П. Драгоманова / Морзе Наталя Вікторівна. – К., 2003. – 531 с.
  143. Навчальний процес у вищій педагогічній школі : навч. посібн. / за заг. ред. акад. О.Г. Мороза. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 337 с.
  144. Національна доктрина розвитку освіти / Освіта. – 2002. – № 26. – С. 3.
  145. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пос. для студ. пед. вузов / под ред. Е.С.Полат. – М. : Академия, 2003. – 272 с.
  146. Общая психология / под ред. А.В. Петровського. – М. : Просвещение, 1977.
  147. Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення / О. Овчарук // Управління освітою. – 2003. – С. 6–9.
  148. Оконь В. Основы проблемного обучения: пер. с польск. – М. : Просвещение, 1968. – 208 с.
  149. Организация учебно-познавательной деятельности студентов. Второе издание, дополненное и переработанное. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 144 с
  150. Основи нових інформаційних технологій навчання : Посібник для вчителів / [ Ю.І. Машбиць, О.О. Гокунь, М.І. Жалдак, О.Ю. Комісарова, Н.В Морзе, М.Л. Смульсон] ; за ред. Ю.І. Машбиця. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с.
  151. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / [Авторський колектив : М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин] ; за редакцією В.Г. Кременя. – Тернопіль : вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 147 с.
  152. Педагогіка / під редакцією М.Д.Ярмаченка. – Київ, 1986. – С. 164–190.
  153. Педагогика /под. ред. Ю.К.Бабанского. – Москва, 1988. – С. 386–412.
  154. Педагогика : [учебное пособие для студ пед. вузов] / под.ред П.И. Пидкасистого. – М. : Пед.общество России, 1998.– 640 с.
  155. Педагогика : [ учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений] / А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Школа. – Пресс, 2000. – 512 с.
  156. Педагогические технологии: [учебное пособие для студ. пед специальностей] / под общей ред. В.С. Кукушина. – Серия «Педагогическое образование». – Ростов-на-Дону: Изд. Центр «Март», 2002. – 320 с.
  157. Педагогическая энциклопедия. Т.1. А-Е. [под. ред. И.А. Каирова, Ф.Н. Петрова]. – М. : «Советская энциклопедия». 1964. – 540 с.
  158. Пеньков А.В. Использование новой информационной технологии при преподавании математики в старших классах средней школы: дисс. канд. пед. наук / Пеньков А.В. – К., 1992. – 171 с.
  159. Петров А.В. Профессиональная компетентность будущего учителя как общее условие формирования профессионально значимых личностных качеств / А.В. Петров // Наука и школа. – 2003. – №6. – С. 5–8.
  160. Петухова И.А. Проблема отношения интелектуальной инициативы и общих умственных способностей: автореф. дис. канд. псих. Наук / И.А. Петухова. – М., 1976. – 19 с.
  161. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности / Р.А. Пилоян. – М. : 1984. – 346 с.
  162. Погиба Л.Г. Теоретико-методологічні основи системи підготовки викладача до формування пізнавальної діяльності студентів вищої школи України: автореферат дис. док. пед. наук / Л.Г. Погиба. – К., 1999. – 72 с.
  163. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. : В 2 кн. – М. : Владос, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
  164. Половникова Н.А. Исследование процесса формирования
  познавательной активности школьников в обучении / Н.А. Половникова. – Казань : Таткнигиздат, 1976. – 198 с.
  165. Пометун О.І. Компетентнісний підхід – найважливший орієнтир розвитку сучасної освіти / О.І. Пометун // Рідна школа. – 2005.– № 1. – С. 65–69.
  166. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [наук. пос.] Пометун О.І., Пироженко Л.В. – К. : Вид-во А.С.К., 2003. – 192 с.
  167. Проблеми формування ІКТ-компетентності учителя [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.journal.edusite.ru/DswMedia/ikt-kompetentnost-zajigalinann.
  168. Проектування гіпертекстових навчальних систем: [посібник] / Авт. колектив за редакцією Ю.І. Машбиця. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПНУ. – К., 2000. – 100 с.
  169. Психологические измерения: [Сб.] / Под ред.Л.Д. Мешалкина. – М. : Мир, 1967. – 196 с.
  170. Психология : словарь. / [под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского]. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  171. Раков С.А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій: дис. докт. пед наук: 13.00.02 / ХНПУ імені Г.С. Сковороди / Раков Сергій Анатолійович.– Харків, 2005 – 538 с.
  172. Рамський Ю.С. Вивчення Web-програмування в школі: навчальний
  посібник / Ю.С.Рамський, І.С.Іваськів, О.Ю. Ніколаєнко. – Тернопіль : Навчальна книга. Богдан, 2004. – 200 с.
  173. Рамський Ю.С. Місце і роль математичної освіти в інформаційному суспільстві / Ю.С.Рамський, К.І.Рамська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 6.
  174. Редковец И.А. Повышение развивающей функции обучения для формирования у учащихся стремления и умений заниматься самообразованием: дис. ... канд. пед. наук / Редковец Инна Алексеевна. – Волгоград, 1973. – 214 с.
  175. Ретинская И.В. Системы и методы поддержки принятия решений по оценке качества и выбору компьютерных средств учебного назначения/ И.В. Ретинская // Информационные технологии. – 1997. – № 6. – С. 42–44.
  176. Рєзіна О.В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики: дис. канд. пед. наук. 13.00.02 / НПУ ім. М.П. Драгоманова / Рєзіна Ольга Василівна. – К. : 2005. – 175 с.
  177. Роберт И.В. О понятийном аппарате информатизации образования / И.В. Роберт // Информатика и образование. – 2002. – № 12. – С. 5–12.
  178. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л. Рубинштейн. – М. : АН СССР, 1958. – 147 с.
  179. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. – М. : Учпедгиз, 1946. – 648 с.
  180. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / С.Л. Рубинштейн // АПИ СССР. – М. : Педагогика, 1989. – Т.1. – 485с. – Т.2. – 322с.
  181. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века / В.П. Руднев. – М. : Аграф, 1997. – 382 с.
  182. Селевко Г.К. Современные образовательные технологи / Г.К. Селевко. – М. : НО, 1998 – С. 12–18.
  183. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении / М.Н. Скатки.– М. : АПН РСФСР, 1965. – 48с.
  184. Скурихин В.И. О формировании концепций. Концепция «четырёх И» / В.И. Скурихин // Системы и машины. – К. : 1989. – №2. – С. 7–12.
  185. Сластенин В.А. Педагогика: учебное пособие / [В.А. Сластенин и др. ] – М. : 1997. –С.126–131.
  186. Сластенин В.А. Профессионально-педагогическая подготовка
  современного учителя / В.А. Сластенин, А.И. Мищенко // Советская педагогика. – 1991. – № 10. – С. 79–84.
  187. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – М. : Высшая школа, 1991. – 187 с.
  188. Смирнова-Трибульская Е.Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения / Е.Н. Смирнова-Трибульская. – 2007. – 703 с.
  189. Современный философский словарь. – СПб. : Академический проект, 2004. – 864 с.
  190. Соколова И.В. Социальная информатика и социология: проблемы и перспективы взаимосвязи [Електронний ресурс] / И.В. Соколова. – Режим доступа http://infosphere.narod.ru/files/monografv/socolova/chap7.htm.
  191. Солдатенко М.М. Самостійна пізнавальна діяльність як найважливіша умова формування спеціаліста / М.М.Солдатенко, Б.А. Сусь // Вища і середня освіта. – Київ, 1994. – № 7. – С. 39–44.
  192. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти / О.В. Співаковський // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : Зб. наук. праць. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 4. – Київ, 2001.
  193. Спірін О.М. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу: дис… . канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ імені М.П.Драгоманова/ Спірін Олег Михайлович. – К. : 2001. – 226 с.
  194. Список Інтернет-сайтів, присвячених біології та освіті(огляд літератури) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.informika.ru/text/database/biology/frames/resources.html.
  195. Сухомлинський В.О. Інтерес до учіння – важливий стимул навчальної діяльності учнів : вибрані твори : в 5 т./ В.О. Сухомлинський.– К. : Радянська школа, 1976. – Т.5. – 646 с.
  196. Талызина Н.Ф. Пути и возможности автоматизации учебного процесса / Н.Ф. Талызина, Т.В. Габай. – М. : Знание, 1977. – 64 с.
  197. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина. – М. : МГУ, 1975. – 343 с.
  198. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н.Ф. Талызина. – М. : Знание, 1983. – № 3. – С. 19.
  199. Титовец Т. Сущность информатизации естественно-научного образования в системе профессиональной подготовки учителя / Т. Титовец // Information communication technology in natural science education. Минск. – 2006. – С. 144–146.
  200. Тихомиров О.К. Опыт анализа психологических последствий компьютеризации психодиагностической деятельности/ О. К.Тихомиров, Л.П. Гурьева // Психол. журн. – 1989. – Т. 10. – № 2. – С. 33–45.
  201. Тихомиров О.К. Информационный век и теория Л.С.Выготского/ О.К. Тихомиров // Психологический журнал – 1993. – № 1. – С. 16–25.
  202. Тихомиров О.К. ЭВМ и новые проблемы психологи/ О.К. Тихомиров, Л.Н. Бабанин. – М. : Просвещение, 1986. – 203 c.
  203. Тихомиров О.К. Психология мышления: учебное пособие /
  [О.К. Тихомиров]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 272 с.
  204. Тихомиров О.К. Психологическая экспертиза компьютеризированной психодиагностической деятельности / О.К. Тихомиров, Л.П. Гурьева // Психол. журн. – 1992. – Т.13. – № 1. – С. 49–60.
  205. Тихонова Т.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Тихонова Тетяна Валентинівна. – К., 2001. – 209с.
  206. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах: дис докт. … пед. наук. 13.00.02. / НПУ імені М.П. Драгоманова/ Триус Юрій Васильович. – 2005. – 410 с.
  207. Трофімова Ю.Л. Психологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / [Ю.Л. Трофімова]. – К. : Либідь, 2003 – с. 390–404.
  208. Турчин В.М. Математична статистика / В.М. Турчин. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 с.
  209. Усова А.В. Методологические аспекты профессиональной подготовки студентов вузов [Еллектронный ресурс] / А.В. Усова.– Режим доступа : http://elib.gasu.ru/MNKO/archive/2002/12/actproblems/01.html.
  210. Филиппов Е.А. Методика использования средств мультимедиа в обучении общей биологии: дис…. канд. пед.наук : 13.00.02 / Е.А. Филиппов. – М., 2003. – 216 с.
  211. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / [М.М. Фіцула].– К. : Академвидав, 2003. – 528 с.
  212. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / [Ю.Г. Фокин]. – М. : Издательский центр «Академія», 2002. – 224 с.
  213. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В.Я. Ляудис. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 240 с.
  214. Форрестер Дж. Мировая динамика/Дж. Форрестер. – М. : Наука. – 1978. – 168 с.
  215. Фурман О.А. Вивчення сучасних інформаційних технологій майбутніми учителями біології / О.А. Фурман // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2007. – № 5 (12). – 213 с. – С. 195–197.
  216. Фурман О.А. Впровадження проектної методики «Intel@ Навчання для майбутнього» / О.А. Фурман // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Випуск 2 – Серія : Педагогічні науки. – Кременець, 2007. – С. 281–289.
  217. Фурман О.А. Методи, прийоми та організаційні форми активного навчання / О.А. Фурман // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2006. – № 4 (11). – С. 103–108.
  218. Фурман О.А. Методика використання СІТ у навчальному процесі. Посібник для студентів біологічного факультету / О.А. Фурман. – Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2007. – с. 30.
  219. Ханипов А. Интересы как форма общественных отношений / А. Ханипов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 256 с.
  220. Харлам
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины