Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства
 • скачать файл:
 • Название:
 • Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства
 • Альтернативное название:
 • Формирование элементов национального сознания учащихся начальных классов в процессе обучения украинскому языку и народоведению
 • Кол-во страниц:
 • 259
 • ВУЗ:
 • ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  Колоскіна Ольга Андріївна

  УДК 371.214:821.161.2(075)


  Формування елементів національної
  свідомості учнів початкових класів у процесі
  навчання української мови та народознавства

  13.00.07 – теорія та методика виховання

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  доктор педагогічних наук, професор
  Кучерявий О.Г.


  Донецьк – 2009

  ЗМІСТ  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ 13
  1.1. Методологічні засади формування національної свідомості та самосвідомості особистості учня початкових класів 13
  1.2. Свідомість як рівень психічного відображення і перетворення дійсності та її зв'язок із самосвідомістю 37
  1.3. Проблема педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості та самосвідомості учнів початкових класів як об’єкт психолого-педагогічного аналізу та синтезу 46
  1.4. Характеристика моделі процесу свідомого оволодіння учнем початкової школи національними цінностями на уроках української мови та народознавства 61
  Висновки до першого розділу 72
  РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА НАРОДОЗНАВСТВА 74
  2.1. Особистісно орієнтований характер проектування навчально-виховного процесу у початкових класах як умова безперервного розвитку національної свідомості особистості молодшого школяра 78
  2.2. Створення умов для ефективного функціонування системи педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості та самосвідомості учнів початкових класів 95
  2.3. Умови розвитку національної свідомості молодших школярів у процесі організації народознавчої роботи як компонента експериментальної системи 127
  2.4. Динаміка розвитку національної свідомості та самосвідомості молодших школярів у процесі організації їх навчально-творчої діяльності 151
  Висновки до другого розділу 161
  ВИСНОВКИ 163
  ДОДАТКИ 166
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 231
  ВСТУП  У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що «національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета − виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної художньо-естетичної, трудової, екологічної культури» [171, с. 4].
  Сьогодні загальноосвітня школа має соціальне замовлення на залучення учнів до глибоких шарів національної культури та духовності, створення умов для розвитку їх національної свідомості на основі засвоєння цінностей українського народу, зокрема, його мови, світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань, звичаїв, обрядів.
  Конкретизуючи це соціальне замовлення, варто підкреслити, що на державному рівні визначено такі положення сучасного національного виховання учнів:
  1. Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднувального фактора у суспільному розвитку, спрямованому на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави.
  2. Сучасне виховання в Україні має забезпечувати залучення молоді до світової культури і загальнолюдських цінностей. За своїм змістом, формами й методами національне виховання спирається на кращі надбання національної, світової та народної педагогіки .
  3. Національне виховання має суспільний характер. До нього причетні сім’я, суспільство, найближче соціальне оточення, школа. Процес виховання органічно поєднується з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.
  4. Ідеалом виховання є високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що має глибоку громадянську відповідальність, високі духовні якості, родинні й патріотичні почуття, знання надбань світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
  Якість реалізації відповідного соціального замовлення залежить від багатьох чинників. Одним із найважливіших є ефективність викладання української мови й народознавства.
  Вивчення української мови й народознавства в школі має навчальне, розвивальне й виховне значення. У процесі навчання діти долучаються до багатої культури українського народу, оскільки мають змогу внутрішньо сприйняти мудрість народних казок, загадок, прислів’їв, приказок, звичаїв та обрядів, поетику творів видатних українських письменників. Уроки української мови і народознавства сприяють вихованню всебічно розвиненої людини.
  Крім того, на уроках української мови й народознавства учні зміцнюють, розвивають свої вміння та навички аналізувати, синтезувати, порівнювати, робити висновки.
  Актуальність теми
  Результати аналізу практики формування в учнів Донецького регіону цінностей національної культури (передусім такої з них, як державна мова) свідчать про інертність відділів освіти, керівників навчальних закладів та конкретних учителів у розв’язанні питання національного виховання.
  Низькою залишається у Донецькій області питома вага учнів денних загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. Так, на початок 2006/2007 навчального року учнів, які засвоювали зміст освіти українською мовою, зафіксовано 32,9% [211, с. 337]. Найменша кількість таких учнів навчалася в загальноосвітніх школах міст Авдіївка (17,2%), Маріуполь (17,6%), Донецьк (19,9%), Єнакієве (21,9%), Кіровське (21,5%) [Там само]. У сільських навчальних закладах Донецького регіону питома вага учнів, які навчаються в школах з українською мовою навчання, дещо вища (≈ 25%) . Усі ці факти свідчать про існування в практичній освітній діяльності суперечності між державною політикою у сфері культивування української мови як цінності й рівнем її реалізації в навчальних закладах Донецької області, який у цілому не є адекватним принципу культуровідповідності педагогічного процесу.
  Більшість школярів Донецького регіону погано володіє державною мовою, про що сигналізують такі продукти їх навчальної праці, як твори й диктанти; не знає добре історії України, обрядів і звичаїв свого народу. Недостатнім є й рівень готовності вчителів до організації національного виховання учнів.
  Учителі прагнуть розв’язувати практичні завдання у сфері організації національного виховання на основі педагогічної теорії. Питання українського національного менталітету в своїх працях досліджували ще М. Грушевський, М. Максимович, О. Потебня, Г. Сковорода, П. Чубинський, П. Юркевич та багато інших.
  Значний внесок у розвиток методики формування національної самосвідомості зробили вітчизняні педагоги, психологи Г. Ващенко,
  О. Дорошкевич, О. Духнович, П. Куліш, С. Русова, К. Ушинський.
  Проблеми розвитку вітчизняної педагогічної думки у сфері формування національної свідомості громадян України досліджували
  А. Алексюк, І. Дзюба, В. Дончик, М. Євтух, М. Стельмахович, Д. Тхоржевський.
  Проте слід підкреслити, що методику формування національної самосвідомості створюють не лише науковці. Активними дослідниками у відповідній галузі, діяльними помічниками вчених у перевірці нових ідей виступають учителі, які впроваджують відповідні ідеї в навчально-виховну й дослідницьку роботу.
  Проблему формування національної свідомості учнів на уроках української літератури було розглянуто українськими науковцями
  У. Нетаврованою та Л. Ходанич [175; 247]. Особливості позакласної роботи в школі на матеріалі уроків трудового навчання із залученням національного компонента проаналізовано дослідником А. Терещуком [227]. Учений
  Л. Паламарчук акцентує увагу на висвітленні українського етносу в процесі навчання шкільного курсу географії [187]. Дослідниця О. Батухтіна пропонує знайомити учнів з українською культурою через знайомство з особливостями української народної іграшки [18]. У праці Г. Гуменюк охарактеризовано туристсько-краєзнавчу роботу з учнями [76].
  Проте проблема педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості та самосвідомості особистості молодших школярів як особливої цілісності ще не була предметом наукового аналізу.
  Отже, актуальність дослідження зумовлена спрямованістю його результатів на розв’язання суперечностей між: соціальним замовленням загальноосвітній школі на особистість учня з високим рівнем розвитку національної свідомості та недостатнім рівнем розвитку національної свідомості у більшості учнів Донецького регіону; потребою загальноосвітніх навчальних закладів у створенні умов для якісного засвоєння учнями цінностей національної культури і процесом оволодіння ними (школярами), який не має особистісно орієнтованого характеру; усвідомленням більшістю вчителів початкових класів необхідності у підвищенні власного рівня готовності до стимулювання розвитку національної свідомості особистості школяра і відсутністю в теорії виховання положень щодо моделі оволодіння учнем національними цінностями, ефективних умов та технологій педагогічного забезпечення повороту його свідомості на власне національне «Я».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри педагогіки Донецького національного університету з проблеми «Психолого-педагогічні основи професійного виховання та самовиховання майбутнього педагога» (державний реєстраційний номер ДР 01910051511). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Донецького національного університету (протокол №5 від 25.05.2001 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол №7 від 25.09.2001 р.).
  Об'єкт дослідження – процес формування національної свідомості учнів початкових класів на уроках української мови та народознавства.
  Предмет дослідження – система педагогічного забезпечення розвитку елементів національної свідомості особистості молодшого школяра на уроках української мови та народознавства.
  Мета дисертаційної праці − обґрунтувати на теоретичному та емпіричному рівнях систему педагогічного забезпечення розвитку елементів національної свідомості учнів початкових класів на уроках української мови та народознавства.
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у ході вивчення ними української мови і народознавства буде ефективним за умов: упорядкованого систематичного переживання молодшими школярами цінностей української культури у поєднанні з їх осмисленням; включення кожного учня у різні види діяльності, значущі для самоформування провідних рис національного характеру; застосування вчителем особистісно орієнтованих способів і засобів повороту свідомості особистості молодшого школяра на своє національне «Я».
  Відповідно до мети, предмету й гіпотези дослідження визначені його завдання:
  1) проаналізувавши філософську, психолого-педагогічну літературу з теми дослідження, узагальнити основні теоретичні положення щодо розвитку національної свідомості особистості, умов, методів та засобів її формування;
  2) обґрунтувати модель процесу свідомого оволодіння учнем початкових класів національними цінностями на уроках української мови та народознавства;
  3) визначити структурні компоненти системи педагогічного забезпечення на уроках української мови та народознавства розвитку елементів національної свідомості у молодших школярів;
  4) з’ясувати ставлення молодших школярів до національних цінностей і характер мотивів оволодіння ними;
  5) визначити умови ефективного функціонування системи педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості учнів початкових класів на уроках української мови та народознавства;
  6) оцінити рівні сформованості в учнів елементів національної свідомості за розробленими критеріями.
  Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання; філософські та психологічні положення про розвиток свідомості та самосвідомості особистості; особистісно орієнтований, цілісний та культурологічний підходи до аналізу процесів національного виховання.
  Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети дисертаційного дослідження використано такі методи :
  - теоретичні: аналіз наукової літератури з обраної проблеми (для виявлення рівня її розв’язання); навчальних програм для початкових класів (для розробки особистісно орієнтованої системи навчальних занять з української мови і народознавства); аналіз і узагальнення можливостей навчального матеріалу у розвитку національної свідомості особистості учня; моделювання (з метою розробки моделі процесу свідомого оволодіння учнем початкових класів національними цінностями на уроках української мови та народознавства); синтез теоретичних положень щодо шляхів розвитку свідомості й самосвідомості особистості;
  - емпіричні: педагогічний експеримент (для перевірки ефективності моделі процесу свідомого оволодіння учнями початкової школи національними цінностями на уроках української мови та народознавства); спостереження, бесіди, анкетування, дискусії, опитування, обговорення (з метою розв’язання завдань констатувального і формувального експериментів);
  - статистичні: методи експериментальної статистики для обробки даних експериментального дослідження (з метою кількісної оцінки результатів дослідження).
  Утвердження народних традицій, пошуки нових педагогічних умов, найдосконаліших форм та методів роботи з формування національної свідомості кожного учня – це актуальне завдання нашого часу, яке потребує теоретичної та методичної розробки і, головне, – впровадження в практику роботи сучасної української школи.
  Беручи до уваги актуальність і недостатню науково-методичну розробленість проблеми педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості учнів початкових класів, темою дослідження обрано таку: «Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства».
  Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вперше:
  – розроблено модель процесу свідомого оволодіння учнями початкової школи національними цінностями на уроках української мови та народознавства;
  – обґрунтовано систему педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості особистості молодшого школяра та умови її функціонування;
  дістали подальшого розвитку: положення про зміст національної свідомості, методи, прийоми, форми і засоби стимулювання її розвитку в учнів початкових класів;
  удосконалено підходи до відбору змісту національного виховання учнів на уроках української мови та народознавства.
  Практичне значення одержаних результатів дисертаційної праці полягає у: достатньо високому ступені готовності отриманих результатів до впровадження у практику роботи школи (розроблено програму курсу «Народознавство», навчально-методичний посібник «Розвиток національної свідомості молодших школярів: збірник завдань для учнів 4 класу»); орієнтації отриманих результатів на широке коло педагогів-практиків, зацікавлених у теоретичних положеннях і методиці автора; можливостях реалізації результатів дослідження у всіх регіонах України. Результати наукового пошуку можуть бути використані слухачами інститутів післядипломної освіти з метою підвищення кваліфікації.
  Результати дослідження впроваджено в практику: навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №86 (довідка №410 від 08.04. 2008 р.), № 90 (довідка №720 від 20.05.2008 р.), №150 (довідка №387 від 17.12.2007 р.) м. Донецька; проектування і проведення дитячих пізнавальних передач Донецької обласної державної телерадіокомпанії (довідка №411 від 18.06.2008 р.).
  Вірогідність результатів дослідження забезпечується: методологічною і теоретичною обґрунтованістю вихідних положень; відповідністю їх рівню сучасного розвитку психолого-педагогічної науки; орієнтацією на наукові принципи аналізу й узагальнення педагогічного досвіду; застосуванням комплексу методів дослідження, адекватних його меті та завданням, доцільністю вибору напрямів експерименту; репрезентативністю експериментальних даних.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження обговорювались на Міжнародних науково-практичних конференціях: «Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції»
  (м. Харків, 2005 р.), «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону» (м. Ялта, 2008 р.); Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Проблеми професійної підготовки педагогічних працівників» (м. Житомир, 2000 р.), «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість»
  (м. Київ, 2003 р.), «Інноваційні технології виховання учнів і молоді у позанавчальний час» (м. Житомир 2005 р.); засіданнях методичної ради, семінарах кафедри педагогіки Донецького національного університету (2003-2008 рр.); нарадах міського відділу освіти; обласних курсах післядипломної освіти вчителів початкових класів м. Донецька.
  Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної праці викладено у 12-ти наукових статтях, вміщених у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 науковій статті в збірнику наукових праць з педагогіки, 2 публікаціях у збірниках матеріалів конференцій, програмі курсу «Народознавство».
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, 7 додатків на 65 сторінках та списку використаних джерел (303 найменування, з них – 6 англійською мовою). Загальний обсяг дисертаційної праці становить 259 сторінок, основна частина тексту – 165 сторінок. Робота містить 7 таблиць, 2 рисунки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ  1. У дослідженні теоретично узагальнено та розв’язано проблему педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості учнів початкових класів, що полягає в: урахуванні психологічних механізмів формування елементів національної свідомості особистості, використання особистісно орієнтованого та цілісного підходів до організації формування національної свідомості молодшого школяра на уроках української мови та народознавства; функціонуванні системи та методів оволодіння учнями національними цінностями в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.
  2. Результати теоретичного аналізу обраної проблеми показують, що попередні дослідження, як правило, однобічно висвітлювали різні аспекти стимулювання розвитку національної свідомості особистості учня або її національної самосвідомості. Встановлено, що вагомими структурними компонентами національної свідомості вважаються емоційний та раціональний, а національної самосвідомості – «Я – образ» та «Я – концепція», а також чинники формування національної свідомості, комплекс національних цінностей, принципи національного виховання тощо. Проте більшість досліджень здійснювалися поза контекстом особистісно орієнтованого підходу, який зроблено стрижнем методологічного підґрунтя даного наукового пошуку.
  3. Процес свідомого оволодіння учнем початкової школи національними цінностями – результат педагогічного впливу на розвиток його національної свідомості та самосвідомості. Таке положення враховане у побудові відповідної дворівневої моделі цього процесу. Структура моделі на першому рівні містить емоційний компонент (емоційне переживання знань про національну культуру як особистісну цінність) та раціональний компонент (осмислення цінностей української культури), функціональна єдність яких сприяє виникненню мотивів самоформування молодшим школярем відповідних цінностей. Поява таких смислотвірних мотивів забезпечує поворот свідомості особистості учня на своє національне «Я», формування ним «Я – концепції» якісного оволодіння українською мовою й іншими цінностями. Проектування й реалізація відповідної «Я – концепції» відбувається вже на рівні самосвідомості особистості (другому рівні). Структурними компонентами «Я – концепції» виступають когнітивний (усвідомлення власних потреб у оволодінні цінностями української культури й способів їх самоформування, розбіжності в оцінках національного образу «Я» і в його самооцінці), емоційний (наявність емоційного потенціалу щирості щодо відчуття самого себе як суб’єкта оволодіння національними цінностями; спрямованість вираження власних почуттів – позитивних і негативних – на самотворення) та поведінковий (налаштованість на розробку самозобов’язань у сфері оволодіння національними цінностями), відповідальність у цій роботі; побудова гуманних взаємин з однокласниками і педагогами.
  4. Перехідною ланкою між відповідною теорією і практикою виступає система педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості учнів початкових класів, яка є адекватною розробленій моделі. Структурними компонентами цієї системи є: створення умов для емоційного переживання учнями цінностей національної культури як особистісних; педагогічне забезпечення процесу осмислення знань про українську культуру; формування у молодших школярів мотивів самоформування умінь та якостей свідомого українця-патріота; безпосередня організація усвідомлення учнями початкових класів розбіжностей в оцінках сформованості національного образу «Я» і в його самооцінці; стимулювання процесів проектування і реалізації «Я – концепції» самоформування цінностей національної культури.
  5. Встановлено, що на позитивне відношення молодших школярів до цінностей української культури впливає комплекс чинників, стрижнем якого є організація різновидів діяльності, спрямованої на забезпечення їх емоційного переживання й осмислення в їх єдності. Серед мотивів самоформування учнями національних цінностей в ході експерименту переважали соціально і особистісно значущі мотиви, пов’язані з активністю в оволодінні такими цінностями, як рідна мова, знання змісту народних свят, звичаїв, обрядів та ремесел, уміння займатися самоформуванням власної особистості як національно свідомої.
  6. Провідними умовами ефективного функціонування системи педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості учнів початкових класів є: створення ситуацій внутрішнього сприйняття учнями знань про українську культуру на рівні самоцінних; педагогічне забезпечення процесу формування у молодших школярів особистісного сенсу діяльності у напрямі оволодіння національними цінностями; застосування вчителем на уроках української мови, народознавства та у позаурочний час емоційно-естетичного фону, який стає засобом розвитку національної свідомості особистості молодшого школяра; сформованість у вчителя високого рівня знань теорії та технології організації навчально-виховного процесу молодшого школяра; створення ситуацій емоційного переживання учнями педагогічних установок на оволодіння національними цінностями: усвідомлення знань про національну культуру на самоцінному рівні; стимулювання розвитку в учнів поетичного слуху, відтворювальної уяви, «кольорового» бачення ними національних цінностей, вміння аналізувати образно-емоційний зміст творів, давати їм естетичну оцінку; орієнтація дитини на позитивні результати діяльності щодо засвоєння певних національних цінностей у родині та в школі та ін.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Авдіянц Г. Г. Формування духовних потреб молодших школярів у сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Г. Г. Авдіянц. – Луганськ, 2001. – 20 с.
  2. Авер’янова Н. Українознавчі основи виховання особистості /
  Н. Авер’янова // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 15–16.
  3. Актуальні проблеми психології. Т. 4. Актуальні проблеми ґенези особистості в контексті навчання і виховання / за заг. ред.
  С. Д. Максименка. – К. : Нора-Прінт, 2001. – 189 с.
  4. Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи : матеріали міжвуз. студ. наук.–практ. конф. (Чернігів, 17 березня 2005 р.) / Черніг. держ. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2006. – 120 с.
  5. Альбуханова К. А. Психология и сознание личности (проблемы методологии, теории и исследования реальной личности) : избран. психол. труды / К. А. Альбуханова ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн. – М.; Воронеж : МОДЭК, 1999. –224 с.
  6. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Ананьев Б. Г. ; АН СССР, Ин-т психологии. – М. : Наука, 1977. – 380 с.
  7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 282 с.
  8. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 375 с.
  9. Антонець М. О. Особливості формування самосвідомості у дітей – погодків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова пcихологія» / М. О. Антонець. – К., 2002. – 21 с.
  10. Антонець М. Рідна мова у дидактичній спадщині В. О. Сухомлинського / М. Антонець // Рідна школа. – 2004. – № 9. – С. 3–6.
  11. Антонець М. Я. Світлий храм дитинолюбства : Сучасність і перспективність навчально-виховної системи В. О. Сухомлинського /
  М. Я. Антонець // Рідна школа. – 1994. – № 1–2. – С. 19–22.
  12. Ануфриева Н. М. Социальная психология / Н. М. Ануфриева,
  Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский; Межрег. Акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 133 с.
  13. Бабаков В. Г. Национальное сознание и национальная культура : (методология проблемы) / В. Г. Бабаков, В. М. Семенов; Рос. акад. наук; Ин-т философии. – М. : Ин-т философии РАН, 1996. – 70 с.
  14. Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання / Ю. Бадзьо. – К. : Смолоскип, 2000. – 52 с.
  15. Байко А. Педагогічний потенціал національно-культурних традицій /
  А. Байко // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 12–15.
  16. Балагутрак М. Етнопсихологічні ідеї у народознавчих працях Михайла Максимовича / М. Балагутрак // Народознавчі зошити. – 2004. – Вип. 5–6. – С. 664–669.
  17. Баронин А. С. Этнопсихология : учеб. пособие / А. С. Баронин; Межрег. Акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 116 с.
  18. Батухтіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / О. Г. Батутхіна. – К., 1999. – 21 с.
  19. Батухтіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Г. Батутхіна. – К., 1999. – 232 с.
  20. Беда В. А. Анализ проблемы человеческого «я» в психологии /
  В. А. Беда // Вісник Харківського університету. Сер. «Психологія». – 1999. – № 432. – С. 29–34.
  21. Бердяев Н. А. Самопознание / Н. А. Бердяев. – М. : ЭКСМО-Пресс ; Х. : Фолио, 1998. – 620 с.
  22. Береза Р. П. Формування національної самосвідомості мистецько-педагогічних спеціальностей засобами театралізації народних свят : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Р. П. Береза. – К., 2000. – 229 с.
  23. Береза Р.П. Формування національної самосвідомості студентів мистецько-педагогічних спеціальностей засобами театралізації народних свят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Р. П. Береза. – К., 2001. – 20 с.
  24. Березін А. М. Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / А. М. Березін. – К., 2002. – 18 с.
  25. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных /
  Э. Берн. – Симферополь : Реноме, 1998. – 496 с.
  26. Бех І. Д. Виховання особистості : Сходження до духовності / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
  27. Бех І. Д. Виховання особистості : навч. – метод. посіб. : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади /
  І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 277 с.
  28. Бех І. Д. Виховання особистості : навч. – метод. посіб. : у 2 кн. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади /
  І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 341 с.
  29. Бех І. Д. Відповідальність особистості як мета виховання / І. Д. Бех // Початкова школа. – 1994. – № 9–10. – С. 4–8.
  30. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 124–129.
  31. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / І. Д. Бех // Рідна школа. – 1991. – № 5. – С. 40–47.
  32. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : шляхи реалізації /
  І. Д. Бех // Рідна школа. – 1999. – № 12. – С. 13–16.
  33. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук. – метод. посіб. /
  І. Д. Бех; Ін-т змісту і метод. навч. – К. : І3МН, 1998. – 203 с.
  34. Білоус Л. О. Сільська національна школа / Л. О. Білоус // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 79–85.
  35. Болгарина В. Прилучення учнів до національної культури /
  В. Болгарина, Я. Журецький // Рідна школа. – 1999. – № 4. – С. 52–55.
  36. Бондаренко Ю. Нова ментальність : шляхи формування / Ю. Бондаренко, А. Бондаренко // Рідна школа. – 1996. – № 2. – С. 29–31.
  37. Борисов В. В. Виховання національно свідомої особистості : метод. реком. кураторам акад. груп студ. Ч. 3 : Методики дослідження проблеми виховання національної свідомості / В. В. Борисов. – К. : КЕГІ, 2000. –
  42 с.
  38. Борисов В. В. Теоретико-методологічні основи формування національної самосвідомості / В. В. Борисов. – Краматорськ : КЕГІ, 2003. – 519 с.
  39. Борисов В. В. Понятійно-термінологічний сенс національної самосвідомості // Наукові записки Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / В. В. Борисов ; укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. – К. : НПУ, 2001. – С. 40–48.
  40. Борисова С. В. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів засобами українського музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. В. Борисова. – Луганськ, 2002. – 20 с.
  41. Боришевський М. Й. Духовні цінності в становленні особистості– громадянина / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. –
  № 1. – С. 144–150.
  42. Бочковський О. Вступ до націології / О. Бочковський. – К. : Генеза, 1988. – 144 с.
  43. Бужина І. В. Формування духовної культури молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / І. В. Бужина. – О., 1994. – 184 с.
  44. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Г. Ващенко. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 214 с.
  45. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підруч. для педагог. /
  Г. Ващенко. – К. : Школяр, 1999. – 385 с.
  46. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагог. виховників, молоді і батьків. Т. 1 / Г. Ващенко; Пед. т-во ім. проф. Г. Ващенка. – Полтава : Полтавський вісник, 1994.– 191 с.
  47. Ващенко Г. Праці з педагогіки та психології / Г. Ващенко. – К. : Школяр-Рада ЛТД, 2000. – 416 с.
  48. Вивчення національно свідомої особистості : (методичні рекомендації) : метод. посібник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; Глухівський держ. пед. ін-т ім. С. М. Сергєєва-Ценського; Д. О. Тхоржевський (ред.). – Глухів, 2001. – 144 с.
  49. Виховання громадянина : Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти : навч. метод. посібник / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний,
  Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька; Ін-т змісту і метод. навч. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с.
  50. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : аналіт. – інформ. матеріали /
  О. В. Бабак, І. Д. Бех, Т. Е. Василевська та ін.; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. – К. : Б. в, 2003. – 190 с.
  51. Виховання національної свідомості учнів у гуртках аграрного профілю // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 18–21.
  52. Вишневський О. На тернистому шляху до себе. У пошуках системи цінностей / О. Вишневський // Рідна школа. – 1995. – № 5. – С. 12–17.
  53. Вишневський О. Орієнтири національного виховання / О. Вишневський // Рідна школа. – 1994. – № 5. – С. 42–46.
  54. Вишневський О. Педагогіка в пошуках духовності / О. Вишневський // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 3–5.
  55. Вишневський О. Система цінностей і стратегія виховання : тезовий виклад / О. Вишневський // Рідна школа. – 1997. – № 7–8. – С. 3–5.
  56. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
  57. Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Г. Н. Волков. – М. : Аcademia, 1999. – 168 с.
  58. Гавалешко О. М. Компонент творчості в структурі самосвідомості старшокласника / О. М. Гавалешко // Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – 2000. – № 483. – С. 23–27.
  59. Гартман Е. В. О. Сухомлинський – класик педагогіки / Е. Гартман // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 18–19.
  60. Гевко О. Суть та особливості національно-патріотичного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва / О. Гевко // Рідна школа. – 2003. – № 5. – С. 25–26.
  61. Гегель Г. Лекции по истории философии. Кн. 1. : 1816–1826. – СПб. : Наука, 1993. – 349 с.
  62. Гегель Г. Философия духа / Г. Гегель.– М.: Мысль, 1977. – 471 с. – (Энциклопедия философских наук в 3 т / Г. Гегель ; т. 3).
  63. Гнатенко П. И. Национальный характер : мифы и реальность /
  П. И. Гнатенко. – К. : Вища школа, 1984. – 152 с.
  64. Гнатюк В. Зміст і форми національного виховання учнів / В. Гнатюк // Рідна школа. – 1999. – № 9. – С. 17–20.
  65. Головешко Н. Виховуємо громадянина / Н. Головешко // Рідна школа. – 2003. – № 10. – С. 26-27.
  66. Гонський В. Мова як складова національної культури / В. Гонський // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 3–5.
  67. Грива О. Цінності сім’ї та сімейного виховання у різних етнічних спільнотах / О. Грива // Рідна школа. – 1998. – № 9. – С. 26–29.
  68. Гриценчук О. Формування громадянської свідомості : (Європейський аспект) / О. Гриценчук // Рідна школа. – 2002. – № 10. – С. 8–9.
  69. Грищенко Т. Формування національних засад музично-естетичного виховання в гімназіях : Педагогічна діяльність М. Лисенка, К. Стеценка, О. Кошиця / Т. Грищенко // Рідна школа. – 2000. – № 1. – С. 56–59.
  70. Грушевський М. С. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. С. Грушевський; Я. Левчук (упоряд.). – К. : Либідь, 2006. – 253 с.
  71. Грушевський М. Про українську мову і українську школу /
  М. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 48 с.
  72. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть /
  М. С. Грушевський; О. Л. Кириленко (упоряд.). – К. : Знання України, 1991. – 240 с.
  73. Губ’як В. Виховання учнів на засадах народної творчості і фольклору / В. Губ’як // Рідна школа. – 1999. – № 11. – С. 9-10.
  74. Гуменюк Г. Національна самосвідомість школярів та перспективи її розвитку / Г. Гуменюк // Рідна школа. – 1999. – № 2. – С. 59–61.
  75. Гуменюк Г. М. Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристсько-краєзнавчої роботи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Г. М. Гуменюк. – Івано-Франківськ, 2000. – 210 с.
  76. Гуменюк Г. М. Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристсько-краєзнавчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Г. М. Гуменюк. – Тернопіль, 2006. –
  21 с.
  77. Дашкевич Я. Постаті / Я. Дашкевич. – Л. : Піраміда, 2007. – 807 с.
  78. Демчук В. Національна система виховання : педагогічна модель /
  В. Демчук // Рідна школа. – 1997. – № 7–8. – С. 25–27.
  79. Дзвінка Р. Засобами народного мистецтва / Р. Дзвінка // Рідна школа. – 1995. – № 7–8. – С. 75–77.
  80. Дзюба І. М. Автографи / І. М. Дзюба. – К. : Рад. письменник, 1986. –
  299 с.
  81. Діденко Л. Добрий початок – половина справи : як втілюється концепція національного виховання у початковій школі / Л. Діденко // Рідна школа. – 1996. – № 10. – С. 55–56.
  82. Дічек Н. П. Етика національної свідомості Івана Огієнка / Н. П. Дічек // Вісник Житомирського державного педагогічного університету. – 2002. – № 9. – С. 12–14.
  83. Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дзюба. – К. : Стилос, 2003. – 555 с.
  84. Дорошенко О. А. Із джерел народної педагогіки / О. А. Дорошенко // Радянська школа. – 1990. – № 11. – С. 29–37.
  85. Дорошкевич О. Етюди з шевченкознавства / О. Дорошкевич. – К. : Держвидав України, 1930. – 218 с.
  86. Драгоманов М. П. Вибране : (...«Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / М. П. Драгоманов; Р. С. Мищук (упоряд.). – К. : Либідь, 1991. – 682 с.
  87. Дубровский Д. И. Информация. Сознание. Мозг / Д. И. Дубровский. –
  М. : Высш. шк, 1980. – 287 с.
  88. Духнович О. В. Вибрані твори / О. В. Духнович. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 566 с.
  89. Дьяур Г. Теоретичні підходи до обґрунтування цінностей сучасного українського виховання / Г. Дьяур // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 22–25.
  90. Євтух М. Б. Педагогіка : теорія та історія : навч. посібник / М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.
  91. Єгорова І. В. Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі (на матеріалі творчої спадщини західноукраїнських композиторів ХІХ – початку ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання музики та музичного виховання» / І. В. Єгорова. – К., 2002. – 21 с.
  92. Єлагіна Т. Форми та методи формування громадянських якостей особистості / Т. Єлагіна // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 34–36.
  93. Жук Н. Казкотерапія як спосіб формування «Я» молодшого школяра /
  Н. Жук // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 51–53.
  94. Заброцький М. М. Формувати позитивну Я – концепцію /
  М. М. Заброцький // Рідна школа. – 1994. – № 3–4. – С. 39–40.
  95. Записки з загальної лінгвістики : зб. наук. праць. Вип. 5 : Мова та національна свідомість / відп. ред. Н. В. Бардіна. – О. : Астропринт, 2002. – 336 с.
  96. Зеленська Н. В. Особливості психологічного сприйняття грецької та української мов старшими підлітками / Н. В. Зеленська // Нариси дослідженнь у галузі гуманітарних наук у педвузі : зб. наук. та наук. – метод. праць. – Горлівка., 2000. – Вип. ІV. – С. 79–83.
  97. Зякун Т. Формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення / Т. Зякун // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 19–23.
  98. Івашковський В. Виховні засади розвитку особистості патріота України / В. Івашковський // Рідна школа. – 2005.– № 4. – С. 36–38.
  99. Ігнатенко П. Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення / П. Ігнатенко, Н. Косарєва, В. Поплужний // Рідна школа. – 1996. – № 3. – С. 31–50.
  100. Ігнатенко П. Р. Виховний потенціал народного календаря /
  П. Р. Ігнатенко, Ю. Д. Руденко // Радянська школа. – 1990. – № 9. – С. 19–24.
  101. Ігнатенко П. Р. Національна система виховання / П. Р. Ігнатенко,
  Ю. Д. Руденко // Радянська школа. – 1991. – № 7. – С.47–52.
  102. Іларіон (Митрополит) (Іван Огієнко) Життєписи великих українців. – К. : Либідь, 1999. – 670 с.
  103. Кайзер В. Адаптивні механізми самосвідомості й самоідентифікації /
  В. Кайзер // Соціальна психологія. – 2005. – № 6. – С. 84–94.
  104. Кандиба Л. Формуємо національну свідомість учнів / Л. Кандиба // Рідна школа. – 1996. – № 10. – С. 23–24.
  105. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник /
  С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.
  106. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму : монографія / Георгій Володимирович Касьянов. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.
  107. Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів у художньо-краєзнавчій діяльності / М. М. Качур // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 47–55.
  108. Кловак Г. Т. Традиції української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. Т. Кловак. – К., 1996. – 198 с.
  109. Кловак Г. Т. Традиції української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Г. Т. Кловак. – К., 1996. – 24 с.
  110. Ковальський Г. Конституція України 1996 року і проблема української національної ідеї / Г. Ковальський // Історичні і політологічні дослідження. – 2003. – № 2. – С. 63–67.
  111. Когут З. Коріння ідентичності : Студії з ранньодержавної та модерної історії України / З. Когут. – К. : Критика, 2004. – 352 с.
  112. Козубовська І. В. Як учить народна мудрість / І. В. Козубовська // Рідна школа. – 1993. – № 2. – С. 22–24.
  113. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) : учеб. пособие для пед. спец. вузов /
  Я. Л. Коломинский. – Минск : Тетрасистемс, 2000. – 431 с.
  114. Колоскіна О. А. Виховання національної свідомості та самосвідомості молодшого школяра як основи загальнолюдських цінностей /
  О. А. Колоскіна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 бер. 2003 р. : зб. матеріалів. – К., 2003. – Т. 1. – С. 157–161.
  115. Колоскіна О. А. Забезпечення розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови та народознавства як основи формування національної самосвідомості / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 271–279.
  116. Колоскіна О. А. Методика формування національної свідомості учнів початкових класів на заняттях з української мови у школі «Сучасник» /
  О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2002. – Вип. 24. – С. 23–28.
  117. Колоскіна О. А. Національні цінності як цільовий орієнтир розвитку свідомості та самосвідомості молодших школярів / О. А. Колоскіна // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України. – Х. : Стиль Іздат, 2005. – С. 129–135.
  118. Колоскіна О. А. Організація творчої діяльності як умова розвитку національної самосвідомості молодшого школяра / О. А. Колоскіна // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – К. : НПУ, 2001. – Вип. 5. – С. 339–344.
  119. Колоскіна О. А. Особливості динаміки розвитку національної свідомості та самосвідомості молодших школярів у процесі організації їх навчально-творчої діяльності / О. А. Колоскіна // Духовність особистості : методологія, теорія і практика. – Луганськ. – 2007. – Вип. 3 (22). – С. 87–95.
  120. Колоскіна О. А. Проблеми сучасних технологій формування національної самосвідомості / О. А. Колоскіна // Вісник Житомирського державного університету. – 2000. – Вип. 6. – С. 211–214.
  121. Колоскіна О. А. Програма факультативного курсу «Народознавство» (1–4 класи). – Донецьк : Пітер Пен, 2007.– 11 с.
  122. Колоскіна О. А. Розвиток національної свідомості молодших школярів : збірник завдань для учнів 4 класу. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 137 с.
  123. Колоскіна О. А. Розвиток свідомості та самосвідомості молодшого школяра в процесі учбових занять / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2003. – Вип. 29. – С. 128–132.
  124. Колоскіна О. А. Свідомість як рівень психічного відображення і перетворення дійсності та її зв'язок із самосвідомістю / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2004. – Вип. 32. – С. 36–43.
  125. Колоскіна О. А. Структура моделі процесу свідомого оволодіння учнем початкової школи національними цінностями на уроках української мови та народознавства / О. А. Колоскіна // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : міжнар. наук. – практ. конф; 10–11 квіт. 2008 р. : зб. статей. – Ялта, 2008. – С. 143– 146.
  126. Колоскіна О. А. Сутність та механізми виховання національної свідомості та самосвідомості. / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2002. – Вип. 22. – С. 26–30.
  127. Колоскіна О. А. Форми та методи розвитку національної свідомості та самосвідомості молодшого школяра на учбових заняттях з української мови, читання та народознавства / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2003. – Вип. 26. – С. 386–392.
  128. Колоскіна О. А. Формування елементів національної свідомості та самосвідомості молодшого школяра на основі цінностей народного календаря / О. А. Колоскіна // Вісник Житомирського державного університету. – 2005. – Вип. 24. – С. 232–235.
  129. Колоскіна О. А. Формування національної самосвідомості молодших школярів у школі нового типу «Сучасник» / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2001. – Вип. 21. – С. 195–189.
  130. Колоскіна О. А. Формування соціальної компетентності як основи розвитку національної свідомості та самосвідомості молодшого школяра / О. А. Колоскіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. – К. ; Запоріжжя. – 2003. – Вип. 27. –
  С. 118–124.
  131. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1996. – № 13. –
  С. 2–16.
  132. Корнієнко О. М. Національні цінності особистості : сутність та особливості формування : автореф. дис. канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Історія філософії» / О. М. Корнієнко. – К., 1998. – 18 с.
  133. Корнієнко С. М. Родинні виховні заходи у початкових класах : навч. метод. посібник / С. М. Корнієнко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1996. – 80 с.
  134. Костів В. Сучасні аспекти виховання в національній школі / В. Костів // Шлях освіти. – 1999. – № 3. – С. 2–8.
  135. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк; за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.
  136. Кошіль М. Народне мистецтво – джерело національного виховання /
  М. Кошіль // Рідна школа. – 2000. – № 6. – С. 52–54.
  137. Красовська О. О. Виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / О. О. Красовська. – К., 1999. – 20 с.
  138. Красовська О. О. Виховання громадської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. О. Красовська. – Рівне, 1999. – 231 с.
  139. Кресіна І. А. Свідомість і воля – основа нації / І. А. Кресіна // Розбудова держави. – 1998. – № 1/2. – С. 85–92.
  140. Кресіна І. О. Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів : автореф. дис. доктора політ. наук : спец. 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» / І. О. Кресіна. – К., 1999. –
  36 с.
  141. Крижко В. Народно-педагогічні традиції календарного циклу в онтогенезі українців / В. Крижко, А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 44–47.
  142. Крысько В. Г. Этнопсихология : теория и методология. Ч. 1 : учеб. пособие / В. Г. Крысько, А. А. Деркач. – М. : Институт молодежи, 1992. – 142 с.
  143. Кузьміна Н. Формування національної гідності як складової морального виховання молодших школярів / Н. Кузьміна, С. Кірсанова // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 30–33.
  144. Куліш П. Повість про український народ / П. Куліш. – Л. : Літопис, 2006. – 228 с.
  145. Кутова А. Національне виховання – джерело особистісного розвитку дитини / А. Кутова // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 14–16.
  146. Кучерявый А. Г. Профессиональное самовоспитание будущих педагогов в процессе их целостной подготовки : [монография] / Александр Георгиевич Кучерявый. – К. : Вища школа, 1998. – 224 с.
  147. Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського / О. Лавроненко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 9–11.
  148. Лебідь І. В. Цінності як категорія педагогічного дослідження /
  І. В. Лебідь // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 15–17.
  149. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособ. /
  А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл, 2004. – 346 с.
  150. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. Т. 2 / А. Н. Леонтьев ; под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1983.– 320 с.
  151. Литвин О. Формування національної свідомості – пріоритетне виховне завдання / О. Литвин // Вища освіта України. – 2005. – № 3. – С. 92–97.
  152. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка : основні положення для самостійного вивчення дисципліни : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – К. : ЕксОб, 2000. – 304 с.
  153. Лой А. Н. Сознание как предмет теории познания / А. Н. Лой ; АН
  УССР ; Ин-т философии. – К. : Наук. думка, 1988. – 248 с.
  154. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник /
  С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко; Міжрегіон. акад. управл. персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 254 с.
  155. Максименко С. Д. Онтогенез особистості / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 1–10.
  156. Максименко С. Д. Поняття особистості в психології / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 7. – С. 1–7.
  157. Максименко С. Д. Структура особистості / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 1–11.
  158. Максимович М. О. У пошуках омріяної України : Вибрані українознавчі твори / М. О. Максимович. – К. : Либідь, 2003. – 358 с.
  159. Манорик Л. Виховання національної свідомості учнів на матеріалах музею хліба / Л. Манорик // Рідна школа. – 1995. – № 10–11. – С. 23–24.
  160. Мартинюк І. В. Національна система виховання: шляхи реалізації /
  І. В. Мартинюк // Рідна школа. – 1994. – № 3–4. – С. 13–17.
  161. Маслоу А. Психология бытия : приложение : тест по оценке уровня самоактуализации личности / А. Маслоу. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1997. – 304 с.
  162. Мерлин В. С. Структура личности : характер, способности, самосознание : учеб. пособ / В. С. Мерлин. – Пермь : ПГПИ, 1990. – 110 с.
  163. Мерлянова О. Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 27–28.
  164. Мещерякова Н. П. Проблема формування національної самосвідомості у творчій спадщині видатних українських діячів культури і освіти кінця 19 – початку 20 століть : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 /
  Н. П. Мещерякова. – К., 1996. – 190 с.
  165. Ми є. Були. І будем ми! : Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури : навч. –метод. посіб. / Н. Й. Волошина,
  Т. О. Яценко, Н. М. Логвіненко та ін.; за заг. ред. Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2003. – 216 с.
  166. Місевра І. В. Проблеми ментальності та національної самосвідомості : спроби дослідження витоків / І. В. Місевра. – О. : Астропринт, 1998. –
  47 с.
  167. Мороз О. Г Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація : навч. посіб. / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 166 с.
  168. Москалець В. Психологічне обґрунтування національної школи : Виховання духовності на уроках естетичного циклу / В. Москалець,
  Г. Марків, А. Назірова // Рідна школа. – 1995. – № 12. – С. 57–60.
  169. Москалець В. Психологічне обґрунтування національної школи : Сприйняття художніх творів / В. Москалець // Рідна школа. – 1995. – № 9. – С. 21–22.
  170. Мухина В. С. Детская психология : учеб. для пед. ин-тов / В. С. Мухина; под ред. Л. А. Венгера. – М. : Просвещение, 1985. – 272 с.
  171. Національна доктрина розвитку освіти України : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта України. – 2002. – 23 квіт. (№ 33) – С. 4–6.
  172. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті : проект // Освіта України. – 2001. – 18 лип. (№ 29) – С. 4–6.
  173. Національна комплексна програма «Молодь України» : проект / М-во України у справах сім’ї та молоді. – К., 1997. – 39 с.
  174. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні : проект // Освіта України. – 2004. – 3 груд. (№ 94). – С. 6–10.
  175. Нетаврована У. М. Формування національної самосвідомості учнів у процесі вивчення біографії письменника в старших класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика викладання української літератури» / У. М. Нетаврована. – К., 1994. –
  23 с.
  176. Новикова Н. І. Виховувати національну самосвідомість : (Орієнтовна програма з «Етики та основ загальнолюдської моралі») / Н. І. Новикова // Радянська школа. – 1991. – № 4. – С. 14–17.
  177. Нові технології виховання : зб. наук. ст. / відп. ред. С. В. Кириленко. –
  К. : ІСДО, 1995. – 155 с.
  178. Ойзерман Т. Иманнуил Кант – Родоначальник классической и немецкой философии : [вступ. cт.] / Т. Ойзерман // Кант И. Сочинения в 6 т. – М. : Мысль, 1963. – Т. 1. – С. 7–49.
  179. Опанасенко Н. Виховний ідеал Лесі Українки в сучасній школі /
  Н. Опанасенко // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 30–32.
  180. Осипець Р. Критерії оцінки рівня сформованості національної самосвідомості особистості / Р. Осипець // Рідна школа. – 2000. – № 1. – С. 17–19.
  181. Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості / Р. Осипець // Рідна школа. – 1999. – № 11. – С. 11–14.
  182. Осипець Р. О. Виховання національної самосвідомості майбутніх учителів музики в процесі опанування українською народнопісенною культурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Р.О. Осипець. – К., 2000. – 19 с.
  183. Основи національного виховання : концептуальні положення : в 2 ч. Ч. 1 / М-во освіти України ; Ін-т сист. досліджень освіти ; за заг. ред.
  В. Г. Кузя, Ю. Д. Руденка, З. О. Сергійчука; ред. Т. К. Хорунжа. – К. : Київ, 1993.– 152 с.
  184. Основи психології : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / за заг. ред.
  О. В. Киричука, В. Л. Роменця. – К. : Либідь, 1997. – 630 с.
  185. Охріменко І. В. Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях українського народу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / І. В. Охріменко. – Полтава, 1999. – 195 с.
  186. Павленко М. «Україна в кожного своя» : Особистісно зорієнтований підхід у патріотичному вихованні / М. Павленко // Початкова школа. – 2002. – № 8. – С. 43–45.
  187. Паламарчук Л. Б. Формування національної свідомості учнів у процесі набуття знань про український етнос : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія та методика навчання географії» /
  Л. Б. Паламарчук. – К., 1997. – 26 с.
  188. Паламарчук Л. Б. Формування національної свідомості учнів у процесі набуття знань про український етнос (на матеріалі шкільних курсів географії) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01, 13.00.02 / Л. Б. Паламарчук. – К., 1997. – 188 с.
  189. Перспективні освітні технології : науково-метод. посібник /
  А. М. Алексюк, І. Д. Бех, Т. Ф. Демків та ін. – К. : Гопак, 2000. – 560 с.
  190. Підласий І. П. Ідеали українського виховання / І. П. Підласий // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 3–7; № 4. – С. 6–13.
  191. Підласий І. П. Реалії сучасного українського виховання / І. П. Підласий // Рідна школа. – 1999. – № 12. – С. 3 – 12.
  192. Постовий В. Національна ідея в освіті і вихованні дітей і молоді в Україні / В. Постовий // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10, № 1. – С. 80–97.
  193. Постовий В. Про концепцію національної ідеї та механізми її впровадження / В. Постовий // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. –
  С. 19–24.
  194. Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація : Статті і фрагменти / О. Потебня; Укр. вільна АН у США. – Нью-Йорк, 1992. – 152 с.
  195. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи / М-во освіти і науки України ; Голов. упр. змісту освіти; Наук.-метод. центр серед. освіти ; АПН України; відп. за вип. А. М. Заїка, Л. В. Манюк. – К. : Початкова школа, 2003. – 292 с.
  196. Программы для средней общеобразовательной школы. 1-2 классы / М-во образования и науки Украины ; Гл. упр. содерж. образования ; Науч.-метод. центр среднего образования; АПН Украины; отв. за вып. Якименко Л. Ю., Манюк Л. В. – К. : Початкова школа, 2002. – 295 с.
  197. Римаренко Ю. І. Національний розвій України : проблеми і перспективи / Ю. І. Римаренко. – К. : Юрніком Інтер, 1995. – 272 с.
  198. Розин В. М. Психология: теория и практика : учеб. пособие для вузов /
  В. М. Розин. – М. : Форум, ИНФРА-М, 1997. – 296 с.
  199. Рубинштейн С. Л.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)