АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ГРИ НА СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ : Активизация познавательной деятельности школьников на начальном этапе обучения игры на струнно-смычковых инструментах

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ГРИ НА СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ
 • Альтернативное название:
 • Активизация познавательной деятельности школьников на начальном этапе обучения игры на струнно-смычковых инструментах
 • Кол-во страниц:
 • 231
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
 • Год защиты:
 • 2003
 • Краткое описание:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

  На правах рукопису  ДЕРКАЧ Оксана Олексіївна

  УДК 37.014.14 + 681.827


  АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ГРИ НА СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ


  13.00.02 - теорія та методика навчання
  музики і музичного виховання

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник -
  кандидат педагогічних наук,
  доцент Бойко Л.П.


  Київ - 2003  ЗМІСТ

  ВСТУП .... 3
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
  1.1. Сутність та зміст поняття активізація пізнавальної діяльності молодших школярів” .... 11
  1.2. Особливості перебігу пізнавальних психічних процесів у навчальній діяльності молодших школярів .... 36
  1.3. Діагностика рівнів пізнавальної активності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах ... 70
  РОЗДІЛ 2. Педагогічне забезпечення процесу активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах
  2.1. Теоретико-методичне обгрунтування процесу активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах ... 108
  2.2. Методика активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах ..... 135
  2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи .159
  ВИСНОВКИ .. 176
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..180
  ДОДАТКИ ..... 214  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Одним із стратегічних завдань реформування позашкільної освіти в Україні, згідно з Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття) та Національною доктриною розвитку освіти, є забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, здобуття дітьми додаткових знань, умінь та навичок за інтересами, їх інтелектуальний і духовний розвиток. Дитяча музична освіта сьогодні представлена різними типами навчальних закладів, зокрема, дитячими музичними школами, школами мистецтв тощо. В системі музичного навчання та виховання вони найбільше сприяють поширенню початкових музичних знань, виявленню юних талантів та підготовці їх до подальшого професійного навчання.
  На важливу роль початкового етапу навчання гри на музичних інструментах неодноразово звертали увагу такі видатні педагоги-музиканти, як А. Артоболевська, Л. Ауер, Л. Баренбойм, І. Благовіщенський, А. Готсдінер, Т. Єзерська, К. Мострас, Г. Нейгауз, Т. Погожева, Ю. Полянський, В. Стеценко та ін. Саме від початкового етапу значною мірою залежить весь подальший розвиток учня, бо вміле і послідовне керівництво першими кроками музичної освіти дає позитивні результати й при незначних музичних здібностях, а недбало й неправильно прищеплені початкові навички можуть помітно загальмувати розвиток художньо-виконавської майстерності навіть обдарованих дітей.
  Проте традиційні підходи, на яких сьогодні грунтується струнно-смичкова музична педагогіка, не завжди відповідають потребам учнів, не враховують вікових особливостей їх розвитку та перебігу основних пізнавальних процесів. Аналіз досвіду викладання в дитячих музичних навчальних закладах свідчить, що у переважній більшості видань для початкового етапу навчання гри на струнно-смичкових інструментах педагогічний репертуар й досі зорієнтований лише на понятійно-абстрактне, а не чуттєво-образне мислення, в ньому недостатньо враховуються мимовільність уваги та природна допитливість дітей молодшого шкільного і старшого дошкільного віку, швидка втомлюваність та часта зміна їх захоплень.
  Низький рівень пізнавальної активності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах, невідповідність наявного педагогічного репертуару віковим та психологічним особливостям дитячого розвитку, обмаль сучасних наукових досліджень з проблем початкового етапу музичного навчання зумовили актуальність пошуку нових методів і засобів організації навчально-пізнавальної роботи учнів, що й визначило вибір теми дисертаційного дослідження "Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах".
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв і є складовою комплексної наукової теми кафедри теорії музики і музичного виховання Теоретико-методичні аспекти становлення і розвитку особистості у сфері музичного мистецтва". Тема дисертації затверджена на засіданні бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 29.10.2002 р.).
  Об’єкт дослідження процес пізнавальної діяльності молодших школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.
  Предмет дослідження педагогічні засоби, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.
  Мета дослідження полягає у розробленні та експериментальній перевірці ефективності використання робочих зошитів з друкованою основою на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах для активізації пізнавальної діяльності школярів.
  Для досягнення визначеної мети необхідно було вирішити такі завдання:
  - здійснити аналіз наукових джерел з проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів;
  - з’ясувати особливості перебігу пізнавальних психічних процесів в навчальній діяльності молодших школярів;
  - вивчити стан пізнавальної діяльності школярів в сучасній музично-педагогічній практиці;
  - виявити педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах;
  - підготувати робочі зошити з друкованою основою та розробити серію нестандартних завдань, спрямованих на активізацію сенсорних здібностей, мисленнєвої діяльності, творчої уяви, мимовільної та довільної пам’яті й уваги школярів;
  - здійснити експериментальну перевірку ефективності використання робочих зошитів з друкованою основою для активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.

  Методологічну основу дослідження становлять:
  - філософські та психологічні положення теорії пізнання;
  - психологічні теорії розвитку особистості (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Максименко, С. Рубінштейн та ін.);
  - концепція особистісно зорієнтованого навчання та виховання (Ш. Амонашвілі, І. Бех, І. Якиманська та ін.);
  - теорія розвиваючого навчання (В. Давидов, Л. Занков, Д. Ельконін та ін.);
  - сучасні дослідження з проблем розвитку пізнавальної активності та пізнавальних інтересів школярів (Н. Бібік, Н. Бойко, В. Лозова, Н. Скрипченко, Р. Хабіб та ін.), використання нестандартних пізнавальних та проблемних завдань (П. Атаманчук, О. Арделян, З. Друзь, М. Ігнатенко, О. Савченко, І. Трубавіна, А. Фурман та ін.), дидактичних ігор (Н. Бібік, А. Каніщенко, В. Крутій та ін.) та робочих зошитів з друкованою основою (А. Гуржій, В. Костіна, А. Лікарчук, Л. Нечволод, І. Орлова);
  - теорії та методики початкового навчання гри на музичних інструментах (А. Артоболевська, Л. Баренбойм, А. Готсдінер, Т. Єзерська, К. Мострас, Г. Нейгауз, Т. Погожева, Ю. Полянський, В. Стеценко, О. Щолокова та ін.).
  Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи науково-педагогічного дослідження: теоретичний (вивчення й аналіз наукової літератури з проблеми дослідження); аналітичний (вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах; аналіз навчальних програм, методичних рекомендацій та видань педагогічного репертуару для початкового етапу навчання гри на струнно-смичкових інструментах; систематизація й узагальнення отриманних теоретичних й експериментальних даних); емпіричні (опитування, бесіди, спостереження, інтерв'ю); педагогічний експеримент (констатуючий та формуючий); метод статистичної обробки кількісних показників.
  Організація дослідження. Дослідницько-експериментальна робота здійснювалася в дитячих музичних школах та школах мистецтв Вінниці, Житомира, Києва, Ковеля (Волинської області) та Коростишева (Житомирської області). Всього дослідженням було охоплено 398 особи, з них: 48 викладачів, 180 учнів та 170 батьків з 26 навчальних закладів.
  Дисертаційне дослідження здійснювалося в два етапи протягом 2000-2003 рр. На першому етапі (2000-2002) обгрунтовувались теоретичні засади досліджуваної проблеми, формувалась концепція дослідження, вивчалися особливості функціонування навчального процесу в дитячих музичних навчальних закладах (струнно-смичкові інструменти) та проводилася апробація експери-ментальних авторських робочих зошитів з друкованою основою "Нотний зошит юного скрипаля" та "Нотний зошит юного віолончеліста" на базі Київської дитячої школи мистецтв ім. С. Турчака, київських дитячих музичних шкіл №№ 3, 10, 20, 27, 38 та Вінницької дитячої музичної школи № 1.
  На другому етапі (2003) здійснювались обробка, аналіз та узагальнення результатів педагогічного експерименту, формулю-валися загальні висновки.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  - на основі аналізу наукової і методичної літератури обгрунтовано теоретичні засади активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах, зокрема, використання відповідних методів, засобів та форм навчальної діяльності;
  - виявлено й обгрунтовано педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах з урахуванням психологічних та специфічних аспектів музичної педагогіки;
  - обгрунтовано виняткове значення активізації сенсорних здібностей, наочно-образного та логічного мислення, мимовільної пам’яті, уваги і творчої уяви школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах;
  - розроблено і впроваджено в музично-педагогічну практику робочий зошит з друкованою основою як такий, що найкраще відповідає вимогам сучасної освіти і є найзручнішою формою роботи для початківців як у класі, так і вдома.
  Практичне значення дослідження полягає у:
  - впровадженні в навчальний процес дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв авторських робочих зошитів з друкованою основою "Нотний зошит юного скрипаля" та "Нотний зошит юного віолончеліста" (довідки № 50 від 08.09.2003 р.; № 108 від 10.09.2003 р.; № 93 від 11.09.2003 р.; № 39 від 15.09.2003 р.; № 26 від 18.09.2003 р.; № 58 від 26.09.2003 р.; № 92 від 30.09.2003 р.);
  - відмові від абстрактного нотного матеріалу та впровадженні пісенного репертуару з текстовим супроводом;
  - використанні ілюстрацій, схематичних зображень, зразків та серії нестандартних завдань, спрямованих на активізацію логічного мислення, творчої уяви, пам’яті й уваги школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.
  Результати, здобуті в ході експериментального дослідження, можуть бути використані в курсі Методика викладання гри на музичних інструментах”, при написанні методичних розробок та посібників з питань музично-педагогічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідались автором і обговорювались на науково-практичних конференціях: міжнародних "Молодь в сучасному світі: морально-естетичні та культурологічні виміри" (Київ, 2001), педагогічній конференції міжнародного конкурсу молодих виконавців "Искусство ХХІ века" (Київ - Ворзель, 2002), "Музыкально-теоретическое образование и музыкальная культура новейшего времени" (Москва, 2002), "Аура слова в музичному творі" (Київ, 2002), Традиція і сучасне в українській культурі” (Харків, 2002), "ESTA-Україна" (Київ, 2003); всеукраїнській - "Молоді музикознавці України" (Київ, 2002); професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, 2001, 2002); на засіданнях кафедри теорії музики і музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв.
  Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено в 9 одноосібних публікаціях автора, з них 5 в наукових фахових виданнях, 2 у збірках наукових статей, 2 тези доповідей на наукових конференціях.

  Структура дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (367 найменувань, з них 23 іноземною мовою) та 5-ти додатків (на 17 сторінках). Загальний обсяг дисертації 231 сторінка, основний зміст викладено на 173 сторінці. Робота містить 12 таблиць та 10 діаграм.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У роботі наведено теоретичні узагальнення та шляхи вирішення проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри наструнно-смичкових інструментах шляхом використання робочих зошитів з друкованою основою.
  1. Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури засвідчив, що питання активізації пізнавальної діяльності школярів досі є однією з найактуальніших проблем сучасної педагогічної науки та практики. Дотримання провідних дидактичних принципів (доступності, природовідповідності та наочності навчання), структурування навчального матеріалу, організація самостійної роботи та використання нестандартних завдань творчого, проблемного характеру сприятимуть активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.
  2. Результати констатуючого експерименту засвідчили низький рівень мисленнєвої активності та зосередженості уваги, недостатню мнемічну діяльність та зниження пізнавального інтересу учнів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах. Аналіз педагогічного репертуару дозволив констатувати обмаль таких вітчизняних видань для класу скрипки та повну відсутність для класу віолончелі, які б відповідали віковим та психологічним особливостям розвитку учнів, сприяли становленню пізнавального інтересу, стимулювали їх пізнавальну діяльность.
  3. Спираючись на кращі досягнення педагогіки, педагогічної психології та методики викладання гри на музичних інструментах, враховуючи особливості перебігу таких пізнавальних процесів як відчуття, сприйняття, мислення, уява, пам’ять та увага, активізувати пізнавальну діяльність школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах було вирішено за допомогою розроблених дисертантом робочих зошитів з друкованою основою Нотний зошит юного скрипаля” та Нотний зошит юного віолончеліста”.
  4. Хід формуючого експерименту переконав в ефективності застосування робочих зошитів з друкованою основою на початковому етапі музичної освіти для активізації пізнавальної діяльності школярів. Виконання нестандартних завдань (транспонування п’єс, самостійне визначення аплікатури, творчі вправи на засвоєння теоретичних понять тощо) сприяло активізації мисленнєвої діяльності початківців. В результаті серед учнів експериментальних груп помітно зросла схильність до аналізу власних помилок, здатність до перенесення знань та оперування набутими навичками й уміннями в нових навчальних ситуаціях, з'явилося прагнення виявити причинно-наслідкові зв'язки, про що свідчать дані діагностичних зрізів на початку дослідження та по його закінченні.
  5. Відмова від абстрактного нотного матеріалу, вдосконалення постановчих та виконавських навичок на основі пісенного репертуару з текстовим супроводом, використання кращих зразків дитячого фольклору та класичного педагогічного репертуару, ілюстративного та схематичного матеріалу, ребусів, елементів гри та казки сприяли не лише формуванню позитивного емоційного забарвлення кожного заняття, а й активізації мимовільних форм пам’яті та уваги учнів.
  6. На основі теоретичного аналізу наукових джерел з педагогіки, психології і методики початкового навчання музики та проведеної дослідно-експериментальної роботи було виявлено і перевірено ряд психолого-педагогічних умов, що здатні забезпечити активізацію пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах, зокрема:
  - врахування вікових особливостей та рівня психічного розвитку учнів;
  - структурування навчального матеріалу відповідно до закономірностей перебігу основних пізнавальних процесів;
  - цілеспрямований вплив на сенсорні здібності за допомогою ілюстративно-схематичного матеріалу;
  - активізація мисленнєвої діяльності учнів шляхом використання нестандартних завдань;
  - активізація довільної уваги та пам’яті на основі варіативного повторення навчального матеріалу; включення елементів гри та казки з метою стимулювання пізнавального інтересу та формування позитивного емоційного відгуку учнів;
  - організація навчального процесу на основі творчої самореалізації дитини.
  7. Запропоновані робочі зошити "Нотний зошит юного скрипаля" та "Нотний зошит юного віолончеліста" можуть і надалі використовуватися у навчально-виховному процесі дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв.

  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів складної та багатогранної проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на музичних інструментах. На нашу думку, подальшого теоретико-експериментального висвітлення вимагають питання розробки нових, диференційованих за здібностями дітей програм, створення сучасного педагогічного репертуару (як сольного, так і ансамблевого), вдосконалення фахової підготовки майбутніх викладачів (поглиблене розкриття психології дітей різного віку, принципів загальної та музичної педагогіки, кращих зразків педагогічної майстерності).  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алейников М.М. Развитие музыкально-творческих способностей младших школьников в игровой деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02 /КГИК.- К., 1995.- 19 с.
  2. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі.- К.: Рад. школа, 1981.- 206 с.
  3. Алексюк А.Н., Савенок Г.Г. Педагогические взгляды Пирогова Н.И. //Избранные педагогические сочинения.- М.: Педагогика, 1985.- С. 6-28.- (Педагогическая б-ка)
  4. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике.- М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1996.- 496 с.
  5. Амонашвили Ш.А. Школа Жизни: Трактат о начальной ступени образования, основанный на принципах гуманно-личностной педагогики.- М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1988.- 80 с.
  6. Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики.- К.: Наук. думка, 1965.- 304 с.
  7. Ананьев Б.Г. Задачи и особенности учебно-воспитательной работы в 1 классе //Первоначальное обучение и воспитание детей: первый класс.- М.: АПН РСФСР, 1958.- С. 7-30.
  8. Арделян О.В. Дидактичні умови формування загально-пізнавальних умінь і навичок у молодших школярів (на матеріалі вивчення англійської мови): Автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.09 /Криворіз. держ. пед. ун-т.- Кривий Ріг, 2002.- 21 с.
  9. Аристова Л. Активность учения школьника.- М.: Просвещение, 1968.- 138 с.
  10. Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. Т.1: Метафизика. О душе /Под ред. В.Ф. Асмуса; вступ. сл. В.Ф. Асмуса.- М.: Мысль, 1976.- 550 с.
  11. Аренова А.Х. Активизация познавательной деятельности младших школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.01 /АГПУ им. Абая.- Алматы, 1996.- 21 с.
  12. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой //Первые встречи с искусством.- М.: Искусство в школе, 1995.- С. 3-83.
  13. Арчажникова С.Н. Развитие творческих способностей младших школьников (6-8 лет) на основе взаимосвязи преподавания «Сольфеджио» и «Фортепиано»: Автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.02 /МГИК.- М., 2000.- 23 с.
  14. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании /Под ред. Е.М. Орловой.- М., Л.: Музыка, 1965.- 151 с.
  15. Асмус В. Трактат «О душе» //Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т.1.- М.: Мысль, 1976.- С. 50-62.
  16. Атаманчук П.С. Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики: Автореф. дис. доктора пед. наук. 13.00.02 /Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова.- К., 2000.- 40 с.
  17. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпритация произведений скрипичной классики.- М.: Музыка, 1965.- 272 с.
  18. Бакланова Н. Первые уроки: Пособие для начального обучения игре на скрипке: І-ІІ классы ДМШ.- М.: Сов. композитор, 1991.- 18 с. [+ клавир - 32 с.].
  19. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы.- М.: Просвещение, 1982.- 387 с.
  20. Баранов С.П. Сущность процесса обучения: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. институтов по спец. № 2121 Педагогика и методика нач. обучения”.- М.: Просвещение, 1981.- 143 с.
  21. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Л.: Музыка, 1974.- 336 с.
  22. Барташніков О.О., Барташнікова І.А. Розвиток сенсорних здібностей і пам’яті у дітей 5-7 років.- Тернопіль: Богдан, 1998.- 70 с.- (Розвиваємо інтелект дитини”).
  23. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5-7 років.- Тернопіль: Богдан, 1998.- 80 с.- (Розвиваємо інтелект дитини”).
  24. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток уваги та навиків навчальної діяльності у дітей 5-7 років.- Тернопіль: Богдан, 1998.- 47 с.- (Розвиваємо інтелект дитини”).
  25. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей 5-7 років.- Тернопіль: Богдан, 1998.- 85 с.- (Розвиваємо інтелект дитини”).
  26. Батицький М. Музична мозаїка: Музично-дидактичні ігри. К.: Муз. Україна, 1990.- 80 с.
  27. Беккер Х., Ринар Д. Техника и искусство игры на виолончели /Пер. А.В. Броун, К.Л. Новогрудский.- М.: Музыка, 1978.- 288 с.
  28. Берлянчик М. О предпосылках практического обучения в классе скрипки //Вопросы музыкальной педагогики: Смычковые инструменты: Сборник статей.- Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1973.- С. 38-59.
  29. Берштейн Н.А. На путях к биологии активности //Вопр. философии.- 1965.- № 10.- С. 65-78.
  30. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання.- К, 1998.- 203 с.
  31. Бєлявіна Н.Д. Педагогічні умови використання комп’ютерних технологій на початковому етапі музичної освіти: Автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.02 /КДУКіМ.- К., 1999.- 18 с.
  32. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів.- К.: Ін-т педагогіки АПН України, 1998.- 199 с.
  33. Благовещенский И.П. Некоторые вопросы музыкального искусства.- Минск: Наука и техника, 1965.- 144 с.
  34. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности.- М.: Музыка, 1974.- 144 с.
  35. Блинова М. Некоторые вопросы музыкального воспитания школьников: В свете учения о высшей нервной деятельности: Пособие для учителей пения.- М., Л.: Просвещение, 1964.- 105 с.
  36. Блонский П.П. Избранные педагогические произведения.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.- 695 с.
  37. Блонский П.П. Избранные психологические произведения.- М.: Просвещение, 1964.- 547 с.
  38. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе.- М.: АПН РСФСР, 1959.- 347 с.
  39. Богоявленский Д.Н. Развитие самостоятельности мышления школьников как основа активных методов обучения //Пути повышения качества усвоения знаний в начальных классах.- М.: АПН РСФСР, 1962.- С. 7-27.
  40. Боделан О.Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку до навчальної діяльності: Автореф. дис. канд. психол. наук. 19.00.07 /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Ушинського.- Одеса, 2000.- 19 с.
  41. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды /Под ред. Д.И. Фельдштейна.- М., Воронеж, 1995.- 349 с.- (Психологи отечества”.).
  42. Божович Л.И., Славина Л.С. Психическое развитие школьника и его воспитание.- М.: Знание, 1979.- 96 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Педагогика и психология”; № 12).
  43. Бойко Н.О. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів: Автореф. дид. канд. пед. наук. 13.00.01 /ХДПУ ім. Г.С. Сковороди.- Х., 1999.- 19 с.
  44. Большая медицинская энциклопедия: В 30-ти тт. Т.17 /Гл. ред. Б.В. Петровский.- М.: Сов. энциклопедия, 1981.- 512 с.
  45. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций.- К., 2001.- 168 с.
  46. Борисяк А. Очерки школы Пабло Казальса.- М: Музыкальный сектор, 1929.- 63 с.
  47. Броун А.Б. Очерки по методике игры на виолончели.- М.: Музыка, 1967.- 86 с.
  48. Брунер Дж. О познавательном развитии: І //Исследование развития познавательной деятельности.- М.: Педагогика, 1971.- С. 25-56.
  49. Брунер Дж. О познавательном развитии: ІІ //Исследование развития познавательной деятельности.- М.: Педагогика, 1971.- С. 57-98.
  50. Брунер Дж. Процесс обучения /Под ред. А.Р. Лурии; пер. с англ. О.К. Тихомирова.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962.- 84 с.
  51. Брунер Дж. Психология познания /Под ред. А.Р. Лурии; пер. с англ. К.И. Бабицкого.- М.: Прогрес, 1977.- 412 с.
  52. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение.- М.: Знание, 1983.- 96 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Педагогика и психология”; № 6).
  53. Брушлинский А.В. Творческий процесс как предмет исследования //Вопр. философии.- 1965.- № 7.- С. 64-73.
  54. Бумаженко Н.И. Дидактические игры как основа формирования учебной деятельности детей шестилетнего возраста: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.01 /ВГУ им. П.М. Машерова.- Витебск, 1998.- 17 с.
  55. Бэкон Ф. Сочинения: В 2-х тт. Т.1: Великое восстановление науки.- М.: Мысль, 1977.- 567 с.
  56. Валлон А. Психическое развитие ребенка /Пер. с фр. Л.И. Анцыферовой.- М.: Просвещение, 1967.- 196 с.
  57. Вейс П. Опыт применения наглядных пособий на уроках сольфеджио. Относительная сольмизация и советская музыкальная педагогика.- Л.: Музыка, 1967.- 43 с.
  58. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия.- М.: МГУ, 1973.- 246 с.
  59. Венгер Л.А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст).- М.: Просвещение, 1969.- 365 с.
  60. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини.- К.: Муз. Україна, 1978.- 255 с.
  61. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчик та ін.- К.: Просвіта, 2001.- 416 с.
  62. Віннберг Л. Від вуха до серця //Квінта.- № 4.- С. 5-9.
  63. Віолончель, 1 клас: Педагогічний репертуар ДМШ /Ред.-упорядники Ю. Полянський, І. Романчук.- К.: Муз. Україна, 1989.- 78 с.
  64. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2121 Педагогика и методика начального обучения” /М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокина и др.; под ред. М.В. Гамезо и др.- М.: Просвещение, 1984.- 256 с.
  65. Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы) /Под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.- М.: Просвещение, 1966.- 442 с.
  66. Волкова Н.В. Педагогіка: Посібник.- К.: Академія, 2002.- 575 с.- («Альма-матер»).
  67. Волобуєва І.А. Система дидактичних ігор та вправ як засіб формування зорових сенсорних умінь учнів 1-2 класів: Автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.01 /Ін-т педагогіки АПН України.- К., 1996.- 26 с.
  68. Волошина В.В. Психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів: Автореф. дис. канд. психол. наук. 19.00.07 /Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова.- К., 1999.- 19 с.
  69. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості /Ін-т педагогіки АПН України.- К.: Пед. думка, 1998.- 159 с.
  70. Выготский Л.С.- М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1996.- 224 с.- (Антология гуманной педагогики).
  71. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В.В. Давыдова.- М.: Педагогика, 1991.- 480 с.
  72. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія.- К.: Вища школа, 1995.- 237 с.
  73. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной педагогики: Материалы к курсу лекций.- М.: Изд-во МГУ, 1978.- 118 с.
  74. Гальперин П.Я. Краткие замечания о произвольной и непроизвольной памяти //Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения: Мат. І Всесоюзн. симпозиума по психологии памяти, ноябрь 1970.- Х., 1970.- С. 45-47.
  75. Гарлицкий М.А. Шаг за шагом: Метод. пособие для юных скрипачей: Переизд.- М.: Композитор, 1992.- 78 с.+ Клавир (24с.)- (Детская музыкальная школа).
  76. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2-х тт. Т.2 [Философская пропедевтика. Письма] /Под ред. А.В. Гулыги.- М.: Мысль, 1971.- 630 с.
  77. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання /Пер. з фр. В. Підмогильного.- К.: Основи, 1994.- 416 с.
  78. Гергет А., Готалов-Готлиб А. Современные педагогические течения.- Х.: Гос. изд-во Украины, 1925.- 249 с.
  79. Гильбух Ю.З. Темперамент и познавательные способности школьника: Психология, диагностика, педагогика.- К.: АПН, 1993.- 261 с.- (Учитель и психодиагностика; № 1).
  80. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением.- М.: Музыка, 1981.- 143 с.
  81. Гончаренко C.У. Український педагогічний словник.- К.: Либідь, 1997.- 376 с.
  82. Гормоза Т.В. Возрастная динамика успешности учебной деятельности младших школьников: Автореф. дис. ... канд. психолог. наук. 19.00.07 /БГПУ им. М.Танга.- Минск, 2000.- 21 с.
  83. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе скрипки /Под ред. Л.Н. Раабена.- Л.: Музгиз, 1963.- 43 с.
  84. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре /Пер. Г.А. Павлова; ред. Г.М. Когана.- М.: Музгиз, 1961.- 224 с.
  85. Грединарова О.М. Психологічні умови оволодіння старшими дошкільниками початковими формами учбової діяльності: Автореф. дис. канд. псих. наук. 19.00.07 /Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України.- К., 2000.- 17 с.
  86. Григорян А.Г. Начальная школа игры на скрипке: С приложением клавира.- 2-е изд.- М.: Сов. композитор, 1991.- 137 с.+ Клавир (62 [2] с.).
  87. Григорян Л.А. От трех до семи: Музыкально-психологическое исследование.- Ереван: Советакан грох, 1986.- 287 с.
  88. Гринева В.Н. Понятие активности и самостоятельности в психолого-педагогической литературе и школьной практике //Формирование познавательной активности школьников /Под ред. В.И. Лозовой.- Х.: ХГПИ, 1988.- С. 27-31.
  89. Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В. Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навч. посібник.- К.: НМЦ засобів навчання, 2001.- 95 с.
  90. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования.- М.: Педагогика, 1988.- 240 с.
  91. Давыдов В.В. Содержание и структура учебной деятельности школьников //Формирование учебной деятельности школьников /Под ред. В.В. Давыдова и др.- М.: Педагогика, 1982.- С. 10-20.
  92. Давыдов В.В. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования //Вопр. психологии.- 1991.- № 6.- С. 5-14.
  93. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1.- М.: Руский язык, 1978.- 699 с.
  94. Данаилов Г. Не убить Моцарта! /Пер. с болг. Н. Глен.- М.: Педагогика, 1986.- 127 с.
  95. Данилов М.А. Воспитание у школьников самостоятельной и творческой активности в процессе обучения //Сов. педагогика.- 1961.- № 7.- С. 32-42.
  96. Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика /Под общей ред. Б.П. Есипова.- М.: Изд-во АПН,1957.- 518 с.
  97. Данилов М.А. Логика учебного процесса //Вопросы повышения эффективности урока /Под ред. И.Т. Огородникова.- М.: МГПИ, 1959.- С. 31-52.
  98. Декарт Р. Сочинения: В 2-х тт. Т.1 [Правила для руководства ума и др.]- М.: Мысль, 1989.- 656 с.
  99. Демин М.В. Природа деятельности.- М.: МГУ, 1984.- 168с.
  100. Демин М.В. Проблемы теории личности (социально-философский аспект).- М.: МГУ, 1977.- 240 с.
  101. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).- К.: Райдуга, 1994.- 61 с.
  102. Деркач О.О. Активізація пізнавальної діяльності школярів: реалії та перспективи //Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць.- Вип. 7 /Київський національний університет культури і мистецтв.- К., 2002.- С. 59-68.- (Серія «Педагогіка»).
  103. Деркач О. До проблеми пізнавальної діяльності в педагогічній практиці //Вісник книжкової палати.- 2002.- № 1.- С. 31-33.
  104. Деркач О. Інноваційні пошуки на початковому етапі навчання гри на віолончелі //Київське музикознавство: Збірка статей: Випуск 10 /НМАУ ім. П.І. Чайковського, КДВМУ ім. Р.М. Глієра.- К., 2003.- С. 44-53.
  105. Деркач О. Нотний зошит юного віолончеліста.- К., типографія КНУКіМ, 2001.- 40 с.
  106. Деркач О. Нотний зошит юного скрипаля.- К., типографія КНУКіМ, 2001.- 40 с.
  107. Деркач О. Початкова ланка музичної освіти: реалії та перспективи //Квінта: Бюллетень ESTA Україна.- 2003.- № 4.- С. 10-17.
  108. Деркач О. Психофізичні особливості навчання молодших школярів гри на віолончелі //Рідна школа.- 2002.- № 11.- С. 63-66.
  109. Деркач О.О. Роздуми з приводу одного констатуючого експерименту //Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія /Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцю-бинського.- Випуск 7.- Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2002.- С. 123-127.
  110. Деркач О. Сутність та значення пізнавальних психічних процесів у навчальній діяльності //Вісник книжкової палати.- 2002.- № 5.- С. 42-45.
  111. Дистервег. Избранные педагогические сочинения.- М.: Учпедгиз, 1956.- 374 с.
  112. Домогацких В.В. Развитие цветомузыкального восприятия у детей старшего дошкольного возраста: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 /МПГУ.- М., 2000.- 16 с.
  113. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей /Пер. с англ. В.И. Голода.- М.: Педагогика, 1985.- 192 с.
  114. Друзь З.В. Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодших школярів: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 /Київський ун-т ім. Т. Шевченка.- К., 1997.- 24 с.
  115. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления (Как мы мыслим). /Пер. с англ. Н.М. Никольской; ред. Ю.С. Рассказова.- М.: Лабиринт, 1999.- 192 с.
  116. Дьюи Дж. Школа и общество /Пер. с англ.; предисловие С.Т. Шацкого.- М.: Работник просвещения, 1923.- 47 с.
  117. Дьяченко Н., Котляревский И., Полянский Ю. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях.- К.: Муз. Україна, 1987.- 110 с.
  118. Есипов Б.П. Поиски путей повышения эффективности уроков //Сов. педагогика.- 1962.- № 8.- С. 17-30.
  119. Етимологічний словник української мови /Гол. ред. О.С. Мельничук.- К., 1982.- 631 с.
  120. Етюди: Для скрипки на різні види техніки: 1 клас: Учб. репертуар дитячих музичних шкіл.- К.: Муз. Україна, 1985.- 35 с.
  121. Єзерська Т.В. Початкове навчання гри на скрипці.- К.: Довіра, 1999.- 166 с.
  122. Еникеев М.И. О системе приемов активизации познавательной деятельности учащихся //Сов. педагогика.- 1962.- № 7.- С. 39-45.
  123. Житникова Л.М. Учите детей запоминать: Пособие для воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1985.- 96 с.
  124. Журавлев Г.Е Структура эксперемента по вероятностному прогнозированию //Вероятностное прогнози-рование в деятельности человека /Под ред. И.М. Фейгенберга, Г.Е. Журавлева.- М.: Наука, 1977.- С. 22-59.
  125. Загвязинский В.И. Педагогическое предвидение.- М.: Знание, 1987.- 80 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Педагогика и психология”; № 4).
  126. Загвязинский В.И. Роль познавательных задач в организации учебной деятельности //Формирование познавательной деятельности школьников и студентов.- Тюмень: ТГУ, 1982.- С. 5-10.
  127. Зазуліна Л. Діалогізація дидактичного процесу: гуманістична перпектива: Наукове видання /За ред. А.В. Фурмана.- К.: Правда Ярославичів, 1998.- 63 с.
  128. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения //Вопр. психологии.- 1993.- № 2.- С. 54-62.
  129. Заика Е.В. Комплекс интеллектуальных игр для развития мышления учащихся //Вопр. психологии.- 1990.- № 6.- С. 86-92.
  130. Закон України Про позашкільну освіту” //Голос України.- 2000.- № 137 (1 серпня).- С. 4-6.
  131. Занков Л.В. Избранные педагогические труды /Вступ. статья Ш.А. Амонашвили.- М.: Новая школа, 1996.- 432 с.
  132. Занков Л.В. Наглядность и активизация учащихся в обучении.- М.: Государственное уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1960.- 311 с.
  133. Занков Л.В. Память М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1949.- 176 с.
  134. Зинченко П.И. Исследования по психологии памяти и обучения //Проблемы психологии памяти и обучения.- Х.: Изд-во Харьковского ун-та, 1968.- С. 3-7.- (Вестник Харьковского ун-та; № 30. Серия психологическая. Вып. 1).
  135. Зинченко П.И., Репкина Г.В. К постановке проблемы оперативной памяти //Вопр. психологии.- 1964.- № 1.- С. 3-12.
  136. Зинченко П.И., Середа Г.К. Непроизвольная память и обучение //Сов. педагогика 1964.- № 12.- С. 37-45.
  137. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів.- К.: УФІМБ, 1997.- 302 с.
  138. Иванов В.П. Человеческая деятельность познание искусство.- К.: Наук. думка, 1977.- 251 с.
  139. Ігнатенко М.Я. Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики: Автореф. дис. доктора пед. наук. 13.00.02 /УДПУ ім. Драгоманова.- К., 1997.- 47 с.
  140. Игольникова И.В. Формирование готовности учителя музыки к обучению игре на фортепиано детей дошкольного возраста: Автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.02 /Моск. гос. открытый пед. ун-т.- М., 200.- 31 с.
  141. Изард К.Е. Эмоции человека /Пер. с англ.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.- 440 с.
  142. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации как средство активизации мыслительной деятельности учащихся на уроке: Учебное пособие к спецкурсу.- Пермь: ПГПИ, 1983.- 76 с.
  143. Ипполитов Ф.Б., Истомина З.М., Махлах Е.С., Самохвалова В.И. Память и ее воспитание /Под ред. А.А. Смирнова.- М.: Знание, 1971.- 47 с.
  144. Кабалевський Д. Як розповідати дітям про музику? /Пер. з рос. Н. Орлової- К.: Музична Україна, 1982.- 320 с.
  145. Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма.- М.: Знание, 1990.- 80 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Педагогика и психология"; № 6).
  146. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения М.: Знание, 1979.- 48 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; № 5).
  147. Канищенко А.П. Развитие познавательной активности младших школьников в процессе обучения (на материале уроков украинского языка в школах с украинским языком обучения): Автореф
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины