Медведчук Аліна Володимирівна Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності
 • скачать файл:
 • Название:
 • Медведчук Аліна Володимирівна Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності
 • Альтернативное название:
 • Медведчук Алина Владимировна Формирование англоязычной профессионально ориентированной компетентности в диалогической речи у будущих менеджеров по административной деятельности
 • Кол-во страниц:
 • 296
 • ВУЗ:
 • у Київському національному універ­ситеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Медведчук Аліна Володимирівна, викладач кафе­дри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київ­ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності» (13.00.02 - теорія та методика навчання - германські мови). Спец­рада К 26.001.49 у Київському національному універ­ситеті імені Тараса Шевченка

  Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова праця
  на правах рукопису
  МЕДВЕДЧУК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
  УДК 371.315:811.111
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
  У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  _________________________А.В. Медведчук
  Науковий керівник: Сімкова Ірина Олегівна, доктор педагогічних наук,
  доцент
  Київ – 2019
  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ……………………………………………………………..……..…2
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………................12
  ВСТУП…………………………………………………………………….…….13
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ
  ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ
  МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ДІАЛОГУ-РОЗПИТУВАННЯ ……………………….26
  1.1. Цілі, підходи та принципи формування англомовної професійно
  орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з
  адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування……………..……...26
  1.2. Особливості англомовного професійно орієнтованого діалогічного
  мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності…………………..46
  1.3. Структура та властивості діалогу-розпитування як засобу англомовної
  професійно орієнтованої комунікації…………….………….....................................59
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1……………………………………………..........70
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО
  ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У
  МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………………………….72
  2.1. Зміст та відбір матеріалу для формування англомовної професійно
  орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з
  адміністративної діяльності…………………………………………………………..72
  2.2. Технологія ситуативного моделювання у формуванні англомовної
  професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх
  менеджерів з адміністративної діяльності…………………………………….…….89
  2.3. Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого
  діалогу-розпитування в інтерактивній технології ситуативного
  моделювання………………………………………………………………………..…99
  11
  2.4. Модель формування англомовної професійно орієнтованої
  компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців у галузі
  адміністративного менеджменту………………………….......................................148
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 …………………………..…………..………...164
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
  МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  У ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ…………………….…...167
  3.1. Підготовка та проведення експериментального навчання…………….167
  3.2. Організація, аналіз та інтерпретація отриманих результатів
  експериментального дослідження………………………………………………….175
  3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання англомовного
  професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх фахівців у галузі
  адміністративного менеджменту…….………………..…..………………………..184
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3…………………………………………..……..198
  ВИСНОВКИ……………………………………...……………………………199
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….....................204
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………......240
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Розвиток економічного стану України орієнтований на зміцнення
  міжнародних контактів. В наш час спостерігається підвищення ролі соціального
  замовлення на фахівців, які мають високий рівень сформованості навичок
  англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення, адже важливим є
  забезпечення можливості спілкування із представниками закордонних структур в
  урядовій і адміністративній сферах.
  Таким чином, високий рівень англомовної професійно орієнтованої
  компетентності в діалогічному мовленні, що передбачає сформованість
  відповідних спеціальних мовленнєвих знань, навичок та умінь, різко підвищує
  цінність майбутніх фахівців у галузі адміністративного менеджменту на ринку
  праці.
  У здійсненому дослідженні:
  Проведено аналіз методичних робіт, яких засвідчив зацікавленість
  проблемою формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у
  вітчизняній і зарубіжній методичних науках. Англомовна професійно орієнтована
  компетентність як важливий компонент комунікативної культури є невід’ємною
  складовою підготовки майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, адже
  найголовніша комунікація з питань співробітництва та партнерства покладена
  саме на менеджера з адміністративної діяльності, саме він повинен вести
  переговори з діловими партнерами на внутрішньому та міжнародному рівнях.
  1. Виокремлено цілі, підходи та принципи формування англомовної
  професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх
  менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування та
  уточнено зміст поняття «компетентність» у сфері вживання методики викладання
  іноземних мов. Виявлено, що основними компонентами АПОК в ДМ у майбутніх
  менеджерів з АД є лінгвістичний, професійний та соціокультурний. Виділено
  актуальні вимоги до професійної підготовки майбутніх менеджерів з АД, серед
  яких слід відмітити вміння орієнтуватися у непередбачуваних та складних
  200
  проблемних професійно орієнтованих ситуаціях, виступати представниками
  підприємства, установи, організації у вітчизняних та зарубіжних установах,
  засобах масової інформації, здійснювати зв’язки з керівниками органів державної
  влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із
  фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами.
  Уточнено визначення поняття «іншомовна професійно орієнтована
  комунікативна компетентність» – професійно значуща якість особистості,
  системне утворення, що забезпечує осмислення та творче використання
  іншомовної інформації в практичній адміністративній діяльності і здатність
  вільно здійснювати міжнародну діяльність під час розв’язання професійних
  проблем.
  Розглянуто міжнародні стандарти спеціальності «Адміністративний
  менеджмент», а саме положення Міжнародної Стандартної Класифікації Освіти,
  Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти та
  Міжнародної Стандартної Класифікації Професій. Згідно з вказаними
  положеннями, менеджер з адміністративної діяльності – це управлінець, який
  володіє нестандартним мисленням, необхідними знаннями та практичними
  навичками для впровадження та ведення адміністративного менеджменту в
  реальних життєвих умовах як в Україні, так і за кордоном.
  2. Охарактеризовано такі психологічні особливості ПОДМ як зверненість,
  інформативність, вмотивованість, ситуативність та двосторонній характер
  мовлення, і, враховуючи кожну з них, виділено ряд знань, навичок та вмінь, які
  слід формувати у майбутніх менеджерів з АД. Проаналізовано основні
  психофізіологічні особливості та механізми діалогічного мовлення, їх
  послідовність і залежність від типу діалогічних єдностей. Виокремлено загальні
  лінгвістичні особливості ПОДМ та проілюструвано їх характерними
  мовленнєвими зразками для менеджера з АД.
  Вивчено структуру, властивості та функції діалогу-розпитування як засобу
  іншомовної професійно орієнтованої комунікації, зосереджено увагу на
  важливості визначення рівня навчання та сформованості навичок професійно
  201
  орієнтованого ДМ студентів 4 курсу. З огляду на професійні обов’язки менеджера
  з АД виділено перелік рекомендацій для викладачів та студентів, які будуть
  необхідні у процесі формування АПОК.
  3. Встановлено, що формування АПОК майбутніх менеджерів з АД – це
  складний та багаторівневий процес, що неможливий без вивчення особливостей
  ДМ. Оптимальною технологію для формування англомовної професійно
  орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з АД
  обрано технологію ситуативного моделювання – технологію активного навчання
  студентів іноземній мові за допомогою моделювання ситуативних вправ.
  4. Досліджено особливості методики формування англомовної професійно
  орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з
  адміністративної діяльності та охарактеризовано складові АПОК. Визначено, що
  зміст навчання АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД передбачає два аспекти
  – предметний і процесуальний, та, з огляду на вищезазначене, деталізовано зміст
  навчання на основі технології ситуативного моделювання. Пояснено важливість
  правильного вибору критеріїв відбору навчального матеріалу для формування
  АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД, серед яких виділено методичні,
  психологічні та дидактичні.
  Розглянуто та охарактеризовано інтерактивні методи навчання, їх основі
  прийоми та особливості. Уточнено зміст понять «метод навчання» і «технологія
  навчання». З огляду на особливості формування АПОК у майбутніх менеджерів з
  АД зроблено висновок про те, що технологія ситуативного моделювання є
  найкращою технологією навчання для формування АПОК в ДМ у майбутніх
  менеджерів з АД. Розмежовано зміст понять «система вправ» і «комплекс вправ».
  Визначено три етапи навчання англомовного професійно орієнтованого діалогурозпитування: підготовчий, основний та підсумковий, які втілюються у комплексі
  вправ для формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в ДМ. Під час
  створення комплексу вправ врахувано такі методичні принципи як принцип
  професійно орієнтованого формування навичок діалогічного мовлення, принцип
  202
  навчання через моделювання комунікативних ситуацій спілкування та принцип
  навчання на основі технології ситуативного моделювання.
  З метою реалізації розробленого комплексу вправ створено модель
  організації навчання для майбутніх менеджерів з АД за допомогою англомовного
  професійно орієнтованого діалогу-розпитування та визначено, що побудова
  моделі організації процесу навчання діалогу-розпитування майбутніх фахівців у
  галузі адміністративного менеджменту залежить від низки складових: мети,
  об’єкту, суб’єктів та засобів навчання, очікуваного результату навчання,
  дисципліни, в межах якої реалізується модель, етапів організації навчального
  процесу в умовах аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності студентів.
  Модель навчання майбутніх менеджерів з АД англомовного професійно
  орієнтованого ДР передбачає реалізацію розробленого комплексу вправ, а також
  враховує специфіку організації процесу навчання англійської мови студентів
  спеціальності «Адміністративний менеджмент».
  5. Здійснено експериментальну перевірку ефективності розробленої
  методики формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в
  діалогічному мовленні майбутніх фахівців у галузі адміністративного
  менеджменту. Сформульовано гіпотезу, визначено варійовані, неварійовані
  умови, мету і завдання методичного експерименту. Експериментальне
  дослідження передбачало такі неварійовані умови: тривалість експериментального
  навчання, експериментатор, кількість студентів, завдання перед- і
  післяекспериментальних зрізів та експериментального навчання, сумарна
  кількість аудиторних і позааудиторних годин на опрацювання розробленого
  комплексу вправ, критерії оцінювання рівня сформованості АПОК в ДМ.
  Варійованою умовою було співвідношення кількості вправ для формування
  англомовної професійно орієнтовної компетентності в діалогічному мовленні на
  основі діалогу-розпитування, адаптованих до технології ситуативного
  моделювання.
  На основі результатів проведення методичного експерименту виявлено, що
  студенти ЕГ-3 та ЕГ-4 досягли найвищого рівня навченості за формулою
  203
  В. П. Беспалька, що є доказом найбільшої ефективності комплексу вправ із
  переважанням завдань, побудованих за допомогою технології ситуативного
  моделювання. Такі характеристики як відповідність змісту висловлювання
  професійно орієнтованій комунікативній ситуації, інформативність,
  ініціативність, обсяг висловлювань та відносна правильність мовлення були
  обрані критеріями оцінювання рівня сформованості у студентів АПОК в ДМ.
  Для проведення експериментального навчання був створений комплекс
  вправ, розрахований на студентів 4 курсу ЗВО. Експериментальне навчання
  проводилося з вересня по листопад 2018 року. На початку і по завершенні
  експериментального навчання було проведено перед- і післяекспериментальні
  зрізи, результати яких було проаналізовано та інтерпретовано методами
  математичної статистики.
  Перевірка отриманих даних по вертикалі засвідчила приріст показників за
  кожним окремим критерієм і досягнення обома експериментальними групами
  коефіцієнту навченості вище 0,7 за формулою В. П. Беспалька, що свідчить про
  позитивність ефекту навчання за обома застосованими варіантами методики.
  Перевірка отриманих результатів по горизонталі за допомогою критерію кутового
  перетворення Фішера показала, що отримані результати навчання за двома
  варіантами навчання відрізняються, адже варіант методики Б із застосуванням
  вправ на ситуативне моделювання виявився ефективнішим.
  На основі отриманих результатів було сформульовано методичні
  рекомендації щодо формування у майбутніх фахівців галузі адміністративного
  менеджменту англомовної професійно орієнтованої компетентності.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)