Валентон Інна Василівна Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : Валентон Инна Васильевна Формирование англоязычной профессионально ориентированной читательской компетентности у будущих менеджеров средствами электронной кейса

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Валентон Інна Василівна Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу
 • Альтернативное название:
 • Валентон Инна Васильевна Формирование англоязычной профессионально ориентированной читательской компетентности у будущих менеджеров средствами электронной кейса
 • Кол-во страниц:
 • 268
 • ВУЗ:
 • у Київському національ­ному університеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Валентон Інна Василівна, фінансовий аналітик по роботі з клієнтами у «К енд В» (ІО-Кей) відділення у Німеччині, м. Франкфурт: «Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу» (13.00.02 - теорія та методика навчання - германські мови). Спецрада К 26.001.49 у Київському національ­ному університеті імені Тараса Шевченка
  Тернопільський національний педагогічний університет
  імені Володимира Гнатюка
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова праця
  на правах рукопису
  ВАЛЕНТОН ІННА ВАСИЛІВНА
  УДК 378.147.018.43-057.17(=11)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
  ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ
  Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  ______________________________________________ Валентон І. В.
  Науковий керівник: Окопна Яна Володимирівна, кандидат педагогічних
  наук, доцент
  Київ – 2019
  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ 2
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 19
  ВСТУП 20
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ
  ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В
  МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ 27
  1.1 Зміст англомовної професійно орієнтованої читацької
  компетентності майбутніх менеджерів 27
  1.2. Лінгвістичні основи формування англомовної професійно
  орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 44
  1.3. Методичні засади формування англомовної професійно
  орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів
  засобами електронного кейсу 57
  1.4. Електронний кейс як засіб формування англомовної професійно
  орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів 72
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 81
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ
  ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ
  МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ 84
  2.1. Відбір матеріалів з фаху для формування англомовної професійно
  орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів 84
  2.2. Система завдань для формування у майбутніх менеджерів
  англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності
  засобами електронного кейсу 94
  2.3. Модель організації процесу формування у майбутніх менеджерів
  англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності
  засобами електронного кейсу 119
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 132
  18
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ
  ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
  ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ 134
  3.1. Організація навчального експерименту 134
  3.2. Результати експерименту та їх інтерпретація 149
  3.3. Методичні передумови ефективності методики формування
  англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в
  майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу 170
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 174
  ВИСНОВКИ 176
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 181
  ДОДАТКИ 216
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Аналіз наукових праць, спостереження за навчальним процесом,
  проведений експеримент дали можливість сформувати такі висновки:
  1. Обгрунтовано, що зміст англомовної професійно орієнтованої читацької
  компетентності майбутніх менеджерів складають екстралінгвальні фахові
  знання з різних галузей менеджменту; лінгвальні (лексичні, граматичні) знання,
  мовленнєві англомовні рецептивні лексичні, граматичні навички, уміння та
  стратегії різних видів (ознайомлювального, пошукового та вивчаючого) читання,
  здатність та готовність автономного читання англомовних фахових текстів з
  метою пошуку, аналізу, обробки необхідної навчальної та фахової інформації з
  менеджменту. Кожен вид читання охоплює низку умінь і стратегій (які
  визначено основним предметом навчання читання майбутніх менеджерів), які
  покликані формувати належну автономність читача, тобто здатність та
  готовність майбутнього менеджера самостійно шукати необхідну літературу /
  інформацію, ознайомлюватися з інформаційними джерелами, давати оцінку на
  предмет їхньої актуальності, новизни, затребуваності у навчальній та
  професійній діяльності, самостійно приймати рішення щодо потреби в читанні
  певного тексту, детально опрацьовувати певні джерела або окремі змістові
  блоки інформації.
  2. Навчання читання майбутніх менеджерів має здійснюватися на основі
  текстів загальноекономічної спрямованості (публіцистичні статті), наукових
  економічних (наукові статті), навчальних економічних текстів (науковонавчальні статті); текстів професійної економічної діяльності (різного роду
  документація).
  Жанрові та стильові різновиди економічних текстів характеризуються
  розмаїттям лексико-граматичних засобів та комунікативних функцій мовлення,
  які складають предмет навчання майбутніх менеджерів.
  3. Обґрунтовано, що формування у майбутніх менеджерів англомовної
  компетентності в читанні здійснюється на засадах комунікативно-діяльнісного,
  177
  компетентнісного та інтегративного (у межах однієї навчальної дисципліни, у
  межах міжпредметних зв’язків, у межах усієї фахової підготовки) підходів, на
  основі загально дидактичних принципів (науковості, свідомості й активності,
  професійної спрямованості іншомовного навчального спілкування, єдності
  диференціації та інтеграції, результативності навчання) та методичних
  принципів (комунікативної спрямованості навчання, взаємодії функції і форми,
  автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного
  розриву, інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та мовних
  аспектів, домінуючої ролі вправ), за допомогою методів Сase-study та
  вправляння [33].
  Кейс-метод у формуванні англомовної професійно орієнтованої читацької
  компетентності в майбутніх менеджерів в умовах дистанційного навчання
  визначено як технологію навчання, яка охоплює методично організовані
  навчальні матеріали в межах поставленої проблеми, що симулює певну
  професійну ситуацію майбутнього менеджера і потребує вирішення (тексти для
  читання, довідникові джерела), які містять фахову інформацію, орієнтовані на
  самостійне читання з подальшим колективним обговоренням шляхів вирішення
  фахової проблеми на основі прочитаних джерел.
  Електронний дистанційний кейс визначено основним засобом навчання
  читання майбутніх менеджерів.
  Він охоплює окремі змістовно-тематичні модулі, кожен з яких містить
  поставлену проблему, яка моделює ситуацію професійної діяльності
  майбутнього менеджера. Кейс містить кілька текстів (організованих у завдання),
  призначених для формування умінь та стратегій в різних видах читання фахових
  текстів (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого) з метою добору
  інформації, необхідної для вирішення цієї проблеми.
  Таким чином, кейс інтегрує набуття фахових знань студентів з
  формуванням у них компетентності в читанні. Встановлено, що кейс повинен
  містити обов’язкову частину (тобто тексти, які підлягають обов’язковому
  178
  прочитанню) та варіативну частину, яку складають тексти різного рівня
  складності та обсягу, які відповідають індивідуальним особливостям студентів.
  Моніторинг якості виконання завдань електронного кейсу проходить у три
  етапи: перевірка виконаних самостійно завдань за ключем, наданим викладачем;
  надсилання виконаних завдань викладачеві (через засоби Інтернету);
  обговорення поставленої проблеми в аудиторії (на основі прочитаних текстів).
  4. Визначено, що дібрані тексти для навчання читання майбутніх
  менеджерів повинні бути професійно спрямовані, автентичні, інформативні,
  містити нову й актуальну фахову інформацію, репрезентувати різні стилі та
  жанри, з якими найчастіше стикаються майбутні менеджери, зміст, обсяг,
  складність мовних засобів мають бути релевантні видам читання та відповідати
  комунікативним потребам майбутніх менеджерів.
  Основними джерелами добору текстів визначено наукові журнали з
  менеджменту (для добору наукових статей); аналітичні публіцистичні статті (для
  добору публіцистичних статей); автентичні документи підприємств.
  5. Розроблено систему завдань для формування означеної компетентності,
  яка складається з п’яти блоків: 1) для формування умінь та стратегій
  ознайомлювального читання; 2) для формування умінь та стратегій пошукового
  читання; 3) для формування умінь та стратегій вивчаючого читання; 4) для
  формування умінь автономного читання, пошуку та обробки необхідної
  інформації; комплексного застосування умінь та стратегій ознайомлювального,
  пошукового та вивчаючого читання; 5) для формування умінь монологічного та
  діалогічного мовлення, інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями.
  Кожен блок завдань складають завдання дотекстового, текстового та
  післятекстового етапів.
  Усі п’ять блоків завдань складають зміст одного кейсу. Кейс містить
  постановку дискусійного питання, наявність уточнювальних питань, які
  потребують висвітлення у межах дискусійного питання; лексичний мінімум;
  блоки завдань: у межах І-ІІІ блоків: дотекстові завдання (орієнтовані на зняття
  мовних та предметних труднощів); притекстові завдання (спрямовані на
  179
  постановку комунікативних читацьких цілей); алгоритми дій, пов’язані із
  застосування умінь та стратегій у кожному видові читання; післятекстові
  завдання; тексти для читання (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого).
  І-ІІІ блоки є підготовчими до автономного читання, комплексного застосування
  умінь та стратегій ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання (на
  що орієнтований IV блок). V блок завдань орієнтований на інтегрування умінь
  та стратегій читання, фахових знань з уміннями монологічного та діалогічного
  мовлення.
  Авторська методика реалізується в моделі навчального процесу. Модель
  розрахована на 1 семестр ІІ року навчання для майбутніх працівників галузі
  знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за
  спеціальністю 073 «Менеджмент». Модель реалізується у двох варіантах, які
  відображають синкретичне / дискретне формування читацьких умінь та
  стратегій.
  6. Експериментально доведено гіпотезу, що високого рівня сформованості
  АПОК в читанні майбутніх менеджерів можна досягти за умови поетапної
  організації навчання на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного
  та інтегративного підходів, застосування методу Case-study, застосування
  дистанційного електронного кейсу як засобу навчання читання автентичних ТФ,
  а також системи завдань, які складають зміст кейсу та із визначенням моделі
  дискретного формування у студентів читацьких умінь та стратегій.
  Достовірність результатів дослідження підтверджено за допомогою методу
  Манна-Уїтні.
  Для діагностики компетентності в читанні уточнено такі критерії: точність
  розуміння, повнота розуміння, глибина розуміння, адекватність застосування
  читацьких стратегій, автономність у досягненні читацьких цілей з метою
  вирішення фахових завдань.
  У ході дослідження було окреслено низку методичних передумов
  ефективності авторської методики: 1) зміст та структура кейсу повинні
  мотивувати студентів до інтегрування читання з іншими видами мовленнєвої
  180
  діяльності та з фаховими знаннями; 2) навчання майбутніх менеджерів читання
  є процесом формування компетентності в читанні; 3) використання у процесі
  навчання читання таких жанрово-стилістичних форм: наукова стаття,
  публіцистична стаття, документація; 4) електронний кейс має бути орієнтований
  насамперед на організацію самостійної роботи студентів; 5) дотримуватися
  низки вимог до електронного кейсу (підрозділ 3.3); 6) якість текстів для читання;
  7) структурованість кейсу (наявність комплексів логічно поєднаних у певну
  систему навчальних завдань та текстів); 8) системне використання трьох видів
  читання; 9) вимірювання рівня сформованості читацької компетентності на
  основі певних критеріїв; 10) застосування моделі дискретного формування у
  студентів читацьких умінь та стратегій.
  Отримані теоретичні та практичні результати дослідження свідчать про
  доцільність подальшого дослідження цієї теми, зокрема для формування
  англомовної професійно орієнтованої компетентності в інших видах
  мовленнєвої діяльності.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины