Гришко Юрій Юрійович Розви­ток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяль­ності : Гришко Юрий Юрьевич Развитие двигательных качеств студентов технических университетов средствами настольного тенниса в внеаудиторной деятельности • Название:
 • Гришко Юрій Юрійович Розви­ток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяль­ності
 • Альтернативное название:
 • Гришко Юрий Юрьевич Развитие двигательных качеств студентов технических университетов средствами настольного тенниса в внеаудиторной деятельности
 • Кол-во страниц:
 • 278
 • ВУЗ:
 • Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Гришко Юрій Юрійович, вчитель фізичної культури Еколого-природничого ліцею № 116 м. Києва: «Розви­ток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяль­ності» (13.00.02 - теорія та методика навчання - фізич­на культура, основи здоров’я). Спецрада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»
  імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  ГРИШКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
  УДК 378.091.39 - 057.87:796.342 (043.3) ДИСЕРТАЦІЯ
  РОЗВИТОК РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
  УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ У
  ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  13.00.02 - теорія та методика навчання
  (фізична культура, основи здоров’я)
  Педагогічні науки
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело Ю.Ю. Гришко
  Науковий керівник - Куртова Галина Юріївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров'я та спорту
  Чернігів - 2019
  ЗМІСТ
  АНОТАЦІЯ 2
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 17
  ВСТУП 19
  РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 27
  1.1. Сучасний стан системи фізичного виховання студентів технічних
  університетів 27
  1.2. Наукові підходи до вдосконалення фізичного виховання студентів
  закладів вищої освіти 41
  1.3. Настільний теніс як ефективний засіб фізичного виховання
  студентів 50
  1.4. Психо-фізична характеристика професійної
  діяльності інженера 64
  Висновки до першого розділу 70
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 72
  2.1. Організація дослідження 72
  2.2. Методи дослідження 74
  РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ
  НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 87
  3.1. Рухова підготовленість і руховий розвиток студентів технічного
  університету 87
  3.2. Особливості рівня здоров'я студентів технічного університету 92
  3.3. Настільний теніс у системі фізичного виховання студентів 95
  Висновки до третього розділу 118
  РОЗДІЛ 4 ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗВО ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 120
  4.1. Моделювання розвитку рухових якостей студентів технічного
  університету під час занять настільним тенісом 120
  4.2. Програма розвитку рухових якостей студентів закладу вищої освіти засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності 131
  4.3. Ефективність експериментальної програми розвитку рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у
  позааудиторній діяльності 188
  Висновки до четвертого розділу 207
  ВИСНОВКИ 209
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 212
  ДОДАТКИ 238
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  EllS - Площа довірчого еліпса, кв.мм
  Fmax - Максимальне значення складових опорних реакцій при виконанні технічних дій (результуюча сила), Н
  Fmax/P - Співвідношення максимального значення силових показників опорних реакцій до ваги тіла спортсмена, ум. од
  Fz max - Максимальна сила відштовхування відносно вертикальної осі, Н Fy max - Максимальна сила відштовхування відносно фронтальної осі, Н Fх max - Максимальна сила відштовхування відносно сагітальної осі, Н GR - Градієнт сили, Н х с-1
  Hmax - Максимальна висота підйому ЗЦМ тіла при відштовхуванні від опори, м I - Імпульс сили, Н с IV - Індекс швидкости
  LDn - Величина відхилення (центр тиску/тяжіння) ЦТ тіла назад, мм
  LLf - Величина відхилення ЦТ тіла вліво, мм
  LRt - Величина відхилення ЦТ тіла вправо, мм
  Lup - Величина відхилення ЦТ тіла вперед, мм
  LX - Довжина траєкторії ЦТ по фронталі, мм
  LY - Довжина траєкторії ЦТ по сагіталі, мм
  MO (x) - Середнє зміщення ЦТ по фронталі, мм
  MO (у) - Середнє зміщення ЦТ по сагіталі, мм
  OD - Оцінка руху, у.о.
  P - Вага тіла спортсмена, Н Q (x) - Розкид по фронталі, мм Q (у) - Розкид по сагіталі, мм R - Середній розкид, мм
  SV - Швидкість зміни площі статокінезіограми, кв.мм/с Th - Час досягнення максимальної висоти, с Tmax - Час досягнення максимального зусилля, с T^+T - Сумарний час фази відштовхування, с
  Tps - Час підсіду, с
  Tsum - Сумарний час виконання вправи, с
  То - Час відриву від опори (перебування у безопорній фазі), с
  V - Середня швидкість переміщення ЦТ, мм/с
  ЗВО - Заклад вищої освіти
  ДК - Динамометрія кисті, кг
  ЕГ - Експериментальна група
  ЖЄЛ - Життєва ємність легенів, л
  ЗГ - Загальна група
  ЗРВ - Загальнорозвивальні вправи
  ЗСЖ - Здоровий спосіб життя
  ЗФП - Загальна фізична підготовка
  ІР - Індекс Руф’є
  КГ - Контрольна група
  КФР - Якість функції рівноваги, %
  МГ - Модельна група
  МСК - Максимальне споживання кисню, %
  МТ - Маса тіла, кг
  ОГК - Окружність грудної клітки, см
  ПТ - Пульсовий тиск, мм. рт.ст
  РА - Рухова активність
  РЯ - Рухові якості
  ССС - Серцево-судинна система
  СФП - Спеціальна фізична підготовка
  ФК - Фізична культура
  ЧСС - Частота серцевих скорочень
  ВСТУП
  Обґрунтування вибору теми дослідження. Стрімкі зміни в умовах сучасного розвитку та напрям на Європейський вектор вимагає суттєвих зрушень у всіх сферах життя. Ці зміни не оминули освіту. Пріоритетним напрямом державної політики є зміцнення здоров’я населення, особливо студентів, які навчаються у ЗВО. Адже студенти - це майбутні батьки, основа генофонду країни.
  Науково доведено ефективність і значимість фізичної культури в збереженні та зміцнені здоров’я, що в подальшому призводить до збільшення тривалості життя та покращення його якості (С. Г. Адирхаєв, В. К. Бальсевич, Е. Г. Буліч, М. М. Булатова, В. Ю. Волков, С. В. Гаркуша, С. С. Єрмаков, О. С. Куц, М. О. Носко, R. Bailey та ін.). Систематичні заняття фізичними вправами сприяють розвитку рухових якостей необхідних у професійній діяльності, підвищують працездатність (О. А. Архіпов; В. Г. Бабій,
  Г. В. Безверхня; Л. П. Долженко; Г. Ю. Куртова, Ю. В. Козерук, С. В. Гаркуша, О. М. Буланов; S. N. Blair; R. Fisher, G. Bonus).
  В останні десятиріччя, після занепаду, збільшується попит на професію інженера, все більше молодих людей обирають цю спеціальність. Але для професійного рівня оволодіння інженерними спеціальностями, необхідно враховувати і негативні явища, що супроводжують цю роботу, а це - монотонність, високе напруження та відповідальність, навантаження на зорову сенсорну систему та хребет, гіподинамія (довготривала робота за комп’ютером). Успішність оволодіння технічними спеціальностями залежить від особливостей мислення та пам’яті (конструктивне мислення, достатній обсяг і точність довільної пам’яті, оперативність мислення, розвиток логіки); психофізичної витривалості, стійкості до рухової втоми, сили і спритності м’язів рук. Досягти успіхів у обраній діяльності неможливо без достатнього розвитку рухових якостей, для розвитку яких студенти за час навчання у технічному університеті повинні навчитися обирати та організовувати особисту фізкультурну діяльність з використанням оптимальних засобів.
  Ряд вчених (С. Г. Адирхаєв; І. Г. Бондаренко; К. В. Максимова; Р. А. Мальований; І. М. Медведєва, В. П. Радзієвський, Л. В. Онучак,
  В. М. Пилипенко, Т. В. Самойленко; T. O. Bompa; G. Grimby; D. A. Poliszczuk та ін.) вказують, що ефективним шляхом підвищення результативності та покращення рухової діяльності є вдосконалення в обраному виді спорті як в аудиторних так і у позааудиторних формах занять.
  Популярний, видовищний та ефективний засіб фізичного виховання - настільний теніс. На відміну від більшості ігрових видів спорту настільний теніс не вимагає складної організації, спеціально обладнаних приміщень, коштовного спортивного інвентарю та техніко-тактичної підготовки. Цей вид спорту поєднує в своєму складі блискавичну реакцію та точну координацію рухів (В. И. Ландик, Ю. Т. Похоленчук, Г. Н. Артюзов; В. О. Лапицький, О. В. Міщенко, І. М. Скрипка; T. Leibovitz; L. Hodges).
  Студенти для якісної та видовищної гри в настільний теніс повинні мати розвиненими всі основні рухові якості. Ігрову й тренувальну діяльність студента в настільному тенісі можна охарактеризувати як рухову діяльність в умовах, які змінюються, а також виконання рухових дій зі змінною за швидкістю м’язової роботи, що відбувається при інтенсивній обробці великого обсягу сенсорної інформації, при цьому інтенсивність фізичного навантаження під час гри коливається від помірної до максимальної (Г. В. Барчукова), характерно також постійне поєднання виконання активних швидкісних дій з короткочасними періодами відносного відпочинку (А. Я. Сочинський, О. Г. Шалар; А. А. Ребріна, В. Є. Адамчук,
  А. І. Дубенчук; С. О. Мехоношин).
  Найбільш сприятливими для покращення здоров’я та розвитку рухових якостей студентів є триразові заняття з фізичного виховання на тиждень. Але щільний графік академічних занять та їх насиченість не завжди залишають сили та бажання проводити своє дозвілля активно. При плануванні дисципліни «Фізичне виховання» деякі ЗВО планують одну-дві академічні години на тиждень з метою економії, тим самим економлячи на здоров’ї студентів, що на думку вчених (С. І. Присяжнюк, Л. М. Рибалко, Т. В. Самоленко, О. М. Школа) є неприпустимим.
  Аналіз наукових джерел, нормативно-правових документів, процесу організації академічних занять, способу життя студентів, дали змогу зробити висновки, що бажання займатися та розвивати себе обмежено дефіцитом часу, матеріальним становищем та пасивним ставленням до обов’язкових занять з фізичного виховання.
  Таким чином, незважаючи на вагомий доробок багатьох науковців, до сьогодні, у педагогічній практиці наявна низка суперечностей, які необхідно розв’язати, між:
  - потребою у кваліфікованих спеціалістах, які мають високий рівень фізичної витривалості і працездатності та реальним станом фізичного розвитку і здоров’я випускників закладів вищої освіти;
  - станом організації роботи з фізичного виховання у закладах вищої освіти та реальними потребами студентської молоді;
  - наявністю нових технологій розвитку рухових якостей, та застарілою методикою їх формування в системі вищої освіти.
  Необхідність розв’язання зазначених суперечностей, відсутність цілісного вирішення проблеми розвитку рухових якостей студентів засобами настільного тенісу зумовили вибір теми дослідження - «Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота відповідає спрямованості науково-дослідної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка: «Дидактичні основи формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом» (№ 0108U000854) та «Методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до формування здорового способу життя сучасної молоді» (№ 0110U000020).
  Тему дисертації затверджено вченою радою Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
  (протокол №5 від 25 грудня 2013 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №5 від 29 листопада 2016 р.).
  Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити програму навчання рухових дій та розвитку рухових якостей студентів технічного університету у позааудиторній діяльності засобами настільного тенісу.
  Завдання дослідження:
  1) проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності студентів технічного університету;
  2) визначити особливості рухової підготовленості, рівня фізичного розвитку та здоров’я студентів технічного університету в процесі занять настільним тенісом;
  3) розробити біомеханічні моделі технічних дій студентів, які займаються настільним тенісом;
  4) теоретично обґрунтувати і розробити програму навчання рухових дій та розвитку рухових якостей студентів технічного університету засобами настільного тенісу, експериментально перевірити її ефективність у позааудиторній діяльності.
  Об’єкт дослідження - освітній процес фізичного виховання студентів закладів вищої освіти.
  Предмет дослідження - розвиток рухових якостей студентів технічних університетів у позааудиторній діяльності засобами настільного тенісу.
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження:
  теоретичні - аналіз, абстрагування, індукція, узагальнення
  філософських, психолого-педагогічних джерел для визначення теоретико- методологічних підходів до дослідження окресленої проблематики, аналіз нормативно-правових та інструктивно-методичних документів України про вищу освіту, програмної документації з фізичного виховання - для обґрунтування фізичного виховання студентів під час позааудиторної діяльності у закладах вищої освіти; теоретичне моделювання - для розроблення програми розвитку рухових якостей студентів у позааудиторній діяльності засобами настільного тенісу у закладі вищої освіти;
  емпіричні - узагальнення педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи) - для перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов розвитку рухових якостей студентів у позааудиторній діяльності засобами настільного тенісу; бесіди, опитування (анкетування, тестування), самоаналіз, самооцінка, включене та опосередковане спостереження - з метою визначення рівнів розвитку рухових якостей студентів закладів вищої освіти;
  статистичні - методи описової статистики, кореляційний аналіз, обчислення статистичних критеріїв для кількісного та якісного аналізу експериментальних даних. За допомогою пакету для статистичного аналізу програми Microsoft Office Excel 2010, отримано емпіричні дані на констатувальному та формувальному етапах педагогічного експерименту.
  Використані методи взаємно доповнювали один одного і забезпечили можливість комплексного пізнання предмета дослідження.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше:
  - розроблено програму розвитку рухових якостей студентів технічного університету засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності,
  - визначено основні кількісні показники розвитку рухових якостей студентів технічних університетів під час занять настільним тенісом;
  - побудовано графоаналітичні моделі координаційної структури рухів студентів закладів вищої технічної освіти, що займаються настільним тенісом;
  - визначено ефективність програми розвитку рухових якостей студентів засобами настільного тенісу з використанням кількісних модельних показників у позааудиторній діяльності.
  Удосконалено:
  - процес фізичного виховання студентів технічних університетів у позааудиторній діяльності;
  - педагогічний контроль формування рухових дій студентів.
  Доповнено і знайшло подальшого розвитку: організаційно-педагогічні
  умови розвитку рухових якостей студентської молоді, форми, засоби і методи організації і здійснення позааудиторної діяльності у закладі вищої освіти.
  Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні програми навчання рухових дій та розвитку рухових якостей для студентів технічних університетів засобами настільного тенісу використання яких дозволило підвищити рівень фізичного розвитку, рухової підготовленості та працездатності.
  Матеріали дослідження покладено в основу науково-методичного забезпечення та організації процесу фізичного виховання засобами настільного тенісу студентів технічних університетів у позааудиторній діяльності.
  Розроблені матеріали можуть бути використані викладачами закладів вищої освіти, тренерами-викладачами для підвищення ефективності процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах.
  Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес ДЮСШ №23 міста Києва (довідка № 266 від 29 грудня 2018 р.), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського (довідка № 012-05-642 від 08 лютого 2019 р.), Національного університету біоресурсів та природокористування (довідка № 14-03-142 від 14 березня 2019 р.), Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (довідка № 81-н від 28.03.2019 р.), Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського міста Одеси (довідка № 763/2614 від 09 квітня 2019 р.).
  Особистий внесок здобувача. Автору належать наукові ідеї роботи, теоретичні розробки і узагальнення, вибір методів дослідження, висновки, практичне впровадження результатів наукових досліджень.
  У публікаціях, виданих у співавторстві, здобувачем визначено основні проблеми та окреслено шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання школярів та студентів закладів вищої освіти [4, 6, 13]; здійснено аналіз умов формування позитивної мотивації студентів до систематичних занять руховими вправами, підвищення бажання та інтересу відвідувати заняття з фізичного виховання [10, 15]; визначено ефективність впливу занять з використанням силових вправ на показники розвитку рухових якостей студентів [5, 11, 14]; досліджено вплив рухових якостей на ефективність ігрової діяльності у настільному тенісі [9].
  У дисертації не використовувались ідеї і розробки, що належать співавторам.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження обговорено на наукових конференціях різних рівнів:
  - міжнародних: «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійно-педагогічної підготовки різних верств населення» (м. Київ, 10-11 березня 2010 р.), «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту» (м. Київ, 10-11 березня 2011 р.), «Ключови въпросы в съвременната
  наука - 2013» (м. София, 2013 р.), «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» (м. Суми, 2014 р.), «Актуальные научные исследования в современном мире» (м. Переяслав-Хмельницкий, 2016, 2017 рр.), «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (м. Чернігів 2011-2018 рр.).
  - всеукраїнських: «Актуальні проблеми педагогічної науки»
  (м. Миколаїв, 2015 р.),
  - звітних засіданнях і методичних семінарах та наукових конференціях Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (2011-2019 рр.).
  Публікації. Основні результати дисертації відображено у 15 публікаціях, серед них: 8 статей у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук (із них 2 у виданні України, що включене до міжнародних наукометричних баз), 5 статей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та інших виданнях.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (250 найменувань) і додатків (8 на 40 сторінках). Повний обсяг дисертації складає 279 сторінок, основний зміст дисертації викладено українською мовою на 212 сторінках. Робота містить 4 таблиці, 55 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й практичне розв’язання проблеми розвитку рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу в позааудиторній діяльності. У ході виконання дисертаційного дослідження було вирішено всі поставлені завдання. Отримані позитивні результати дали змогу зробити такі висновки.
  1. Розвиток рухових якостей студентів є актуальною проблемою сфери фізичного виховання, яка потребує вирішення за рахунок використання різноманітних форм і засобів особливо студентів технічних вишів, професійна діяльність яких пов’язана зі специфічними умовами праці, серед яких довготривалі різноманітні статичні положення, однотипність дій, монотонія, необхідність підтримання високої концентрації та уваги праці тощо. Така робота потребує високого рівня працездатності та здоров’я, якого неможливо досягти без оптимального розвитку рухових якостей. Проте залишається актуальним пошук нових шляхів і засобів розвитку рухових якостей студентів у позааудиторій діяльності. Науковці вказують на провідний вплив рухової активності у формуванні способу життя, рівня здоров’я, працездатності студентської молоді. Достатньо дослідженні у сучасній літературі різноманітні засоби розвитку рухових якостей дітей та молоді. Але майже відсутні дослідження впливу занять настільним тенісом на розвиток рухових якостей студентів технічних університетів з урахуванням майбутньої професійної діяльності.
  У галузі вищої технічної освіти важливе місце повинне займати фізичне виховання студентів у позааудиторній діяльності, як невід’ємна складова здоров’я та успішної професійної діяльності в майбутньому. Більшість програм з фізичного виховання студентів у позааудиторній діяльності спрямовані на розвиток рухових якостей без урахування специфіки майбутньої професійної діяльності, мотивації та інтересів студентів; не формують свідомого відношення до свого життя та здоров’я.
  2. Визначено особливості рухового розвитку, рівень рухової підготов¬леності та здоров’я студентів технічного університету. Тестування рівня розвитку рухових якостей студентів на початку експерименту дозволило дійти висновку: витривалість у більшості студентів розвинена недостатньо, що негативно впливає на працездатність студентів. Силові якості тільки у 19,9 % студентів розвинуті на достатньому рівні, у переважної більшості студентів (80,11 %) силові якості розвинуті недостатньо. Зі всіх досліджуваних рухових якостей швидкість у студентів має найвищі оцінки (високий та вищій за середні рівні у 30,91 %, середній та низький у 69,09 %). Розвиток спритності на середньому рівні у 45,97 % студентів, низький 34,95 %, високий - 2,15 %, вищий за середній - 16,94 %. Незадовільні та низькі оцінки з розвитку гнучкості у більшості студентів - ця рухова якість розвинута найгірше. Отримані данні враховувались при складанні експериментальної програми розвитку рухових якостей засобами настільного тенісу, особлива увага приділялась формуванню у студентів уміння оцінювати рівень розвитку особистих рухових якостей.
  3. Розроблено біомеханічні моделі техніки виконання елементів настільного тенісу, на основі яких складено програму оперативного контролю за розвитком рухових якостей студентів. А саме програма оперативного контролю включає виконання тестових завдань на основі аналізу графічних моделей біомеханічних показників дозволяє, співставити та зробити порівняльний аналіз ефективності впровадження програми розвитку рухових якостей студентів у позааудиторній діяльності.
  4. Результати тестування рівня розвитку рухових якостей на початку та в кінці експерименту доводять ефективність запропонованої експериментальної програми розвитку рухових якостей студентів технічного закладу вищої освіти в позааудиторній діяльності засобами настільного тенісу.
  211
  груп. Визначено, що показники студентів експериментальної групи максимально наближені до модельних.
  Отже, запропонована програма розвитку рухових якостей засобами настільного тенісу студентів технічних університетів дозволяє ефективно підвищувати рівень рухової підготовленості, сприяє розвитку рухових якостей, підвищенню працездатності та рівня здоров’я студентів.
  Перспективним напрямком подальшого дослідження може бути розвиток рухових якостей студентської молоді засобами настільного тенісу з застосуванням розроблених нами методик з урахуванням статевих особливостей, соціально-психологічних факторів та інших напрямків професійної підготовки. Їх можна рекомендувати для впровадження в практику роботи з фізичного виховання закладів вищої освіти України.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины