ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ : Педагогические условия формирования Учебной мотивации детей шестилетнего возраста

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ
 • Альтернативное название:
 • Педагогические условия формирования Учебной мотивации детей шестилетнего возраста
 • Кол-во страниц:
 • 225
 • ВУЗ:
 • ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………………………………..…..…4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ… ............................................................................................… 13
  1.1. Риси до портрета сучасної шестирічної дитини.........................................13
  1.1.1. Психофізіологічні та соціально-психологічні характеристики шестирічного учня як об’єкта та суб’єкта навчання.........................................13
  1.1.2. Психолого-педагогічні детермінанти готовності дитини до систематичного навчання в школі.......................................................................32
  1.2. Навчальні мотиви шестирічних першокласників як психолого-педагогічна проблема ..................................…...........................................43
  1.3. Особливості навчальної діяльності шестирічних учнів.............................75
  Висновки до розділу 1 ……….......……………………………….…….....96
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ШЕСТИРІЧНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ........................................................………………..…...101
  2.1. Організація експериментальної роботи.....................................................101
  2.2. Особливості навчальної мотивації шестирічних першокласників……..107
  2.2.1. Критерії оцінки та показники сформованості навчальної мотивації...............................................................................................................107
  2.2.2. Методика та результати констатувального зрізу……… ………..........113
  2.3. Реалізація педагогічних умов формування навчальної мотивації шестирічних першокласників .................................................................... 152
  2.4. Динаміка досягнень у формуванні навчальної мотивації........….................................………………………………….…….....184
  Висновки до розділу 2...………………………………………..…......…..........191
  ВИСНОВКИ………………………………………………...................……......196
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………........……………….......201
  ДОДАТКИ………………………….....…………………………… …………218  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  НМ – навчальна мотивація
  ОП – освітній процес
  ЗОШ – загальноосвітня школа
  ДОЗ − дошкільний освітній заклад
  ЕК 1 – перші експериментальні класи
  ЕК 2 – другі експериментальні класи
  КК − контрольні класи
  ЛОДБ – Луганський обласний дитячий будинок
  ОК „Надійка” – освітній комплекс „Надійка”: дошкільний заклад – початкова школа
  ПШГ „Дитяча академія” – початкова школа – гімназія м. Луганськ  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Неодмінною характеристикою реформаційних процесів у сучасній освіті є зростання вимог до рівня та якості освіти, її переорієнтування на неперервність, обов’язковою умовою якої є здатність людини до самоосвіти. Це стає можливим за умови, якщо у структурі особистості наявна відповідна мотивація, формування якої починається ще з перших ланок навчання. Отже, на початковій школі лежить відповідальність за забезпечення міцного підґрунтя процесу модернізації вітчизняної освітньої системи.
  У перший рік навчання, вікові межі якого знизилися до шестирічного віку, діти мають не лише засвоїти певну сукупність знань, що є базою для подальшого навчання, а передусім визначити особисте ставлення до процесу навчання.
  Науковцями доведено, що шестирічні першокласники мають істотні відмінності за рівнем свого психічного розвитку від семирічок, а тому не завжди виявляються готовими до навчання за шкільним типом, що призводить до виникнення різного роду утруднень. Так, теорія й практика доводять, що інтерес до знань, бажання вчитися протягом першого року навчання в значної частини першокласників різко знижується, а то й зовсім зникає. Це, у першу чергу, пояснюється невідповідністю навчально-виховного процесу, традиційно орієнтованого на достатній рівень навчальної мотивації, віковим особливостям шестирічних першокласників. Отже, суть проблеми полягає в тому, як сформувати й не лише зберегти, а й підвищити рівень навчальної мотивації учнів шестирічного віку в навчально-виховному процесі.
  Проблема становлення й розвитку мотивації – одна з ключових у психологічній науці, про що свідчать наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників (В. Асєєв, В. Вілюнас, Д. Ельконін, Є. Ільїн, В. Ковальов, О. Ковальов, Г. Костюк, К. Левін, О. Леонтьєв, Б. Ломов, А. Маслоу, В. Мерлін, А. Петровський, К. Платонов, С. Рубіншейн, К. Судаков, Д. Узнадзе, Х. Хекхаузен, П. Якобсон та ін.). Навчальна мотивація як компонент навчальної діяльності досліджувалася в таких напрямках: онтогенетичному (В. Асєєв, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Скрипченко та ін.); діяльнісному (М. Алексєєва, Н. Зубалій, А. Маркова, М. Матюхіна, Т. Матіс та ін.); дидактичному (Ю. Бабанський, М. Данилов, А. Кузьмінський, Я. Лернер, А. Омеляненко, М. Скаткін, О. Савченко, Г. Щукіна та ін.). Дисертаційні дослідження останніх років спрямовані на вивчення мотивації в контексті викладання окремих дисциплін: російської мови – О. Малихіна, природознавства – О. Паламар, фізичної культури – Л. Сварковська та ін. Проте становлення й розвиток навчальної мотивації носить міждисциплінарний характер і вимагає комплексного підходу. До того ж більшість наукових досліджень з проблем мотивації навчання проводились у 70 – 80-х роках минулого століття, відтак їх результати потребують осучаснення.
  Проблема формування навчальної мотивації значно ускладнюється недооцінкою її значення з боку вчителів. Так, за даними анкетування, лише 58 % з них усвідомлюють залежність між мотивацією та навчальними досягненнями дитини. І лише 9 % на практиці намагаються формувати мотивацію, застосовуючи переважно зовнішні чинники впливу (заохочення, оцінка, покарання, приз тощо). Отже, наявними стають протиріччя між: потребою суспільства й сучасної освіти в компетентній у сфері ставлень до себе, світу, інших особистості та невідповідністю технологічних підходів, що забезпечують повноцінний особистісний, у тому числі й мотиваційний, розвиток учнів у період початку шкільного життя; традиційною орієнтацією системи дошкільної освіти передусім на інтелектуальну підготовку дітей до школи та недостатньою увагою до мотиваційно-потребнісної сфері дитини, що негативно впливає на загальну перспективу їхнього самовизначення та самореалізації, ускладнює становлення в маленьких школярів навчальних мотивів.
  Усвідомлення виявлених протиріч зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: „Педагогічні умови формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось згідно з тематичним планом кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в межах теми „Сучасні освітні технології” (№ держреєстрації 0104U005504). Автором вивчався аспект формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку. Тему дисертаційної роботи було затверджено вченою радою Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 26 серпня 2005 року), узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 27 вересня 2005 року).
  Об’єкт дослідження: процес формування навчальної діяльності шестирічних першокласників.
  Предмет дослідження: педагогічні умови формування навчальної мотивації шестирічних першокласників у навчальній діяльності.
  Мета дослідження: визначити особливості навчальної мотивації в дітей шестирічного віку, науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування навчальної мотивації в шестирічних учнів.
  Відповідно до мети дослідження визначено його завдання:
  1. На основі аналізу літературних джерел уточнити зміст понять „навчальна мотивація”, „навчальні мотиви”, „навчальна діяльність” стосовно шестирічних першокласників.
  2. Вивчити й проаналізувати особливості становлення навчальної мотивації у шестирічних учнів.
  3. На підставі критеріального апарату визначити рівень сформованості мотиваційної сфери шестирічних учнів у контексті загальної готовності до навчання.
  4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування навчальної мотивації шестирічних учнів у навчально-виховному процесі.
  Гіпотеза дослідження: формування навчальних мотивів шестирічних учнів у навчальному процесі буде успішним за умов, якщо:
  • націленість і зміст навчального процесу будуть зумовлюватися поступовим становленням мотивів у шестирічних першокласників: ігрові + соціальні + навчально орієнтовані + навчальні;
  • розглядати процес навчання в першому класі як макродіяльність, кожен з елементів якої на певному етапі є провідним (ігрова взаємодія, спілкування, експериментування, елементи навчальної праці, навчально-пізнавальна діяльність);
  • застосовувати різні типи уроків відповідно до рівня сформованості навчальної діяльності учнів.
  Методологічну й теоретичну основу дослідження складають філософські та психологічні теорії й положення про сутність діяльнісного підходу до розвитку особистості, єдності свідомості та діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, К. Роджерс, Е. Еріксон); віковий підхід та ідею про сензетивні періоди розвитку особистості дошкільників і молодших школярів (М. Антропова, Л. Виготський, Л. Божович, С. Громбах, В. Кузьменко, С. Ладивір, О. Леонтьєв, Д. Ельконін); формування й розвиток мотиваційної сфери (О. Дусавицький, Є. Ільїн, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); розвиток навчальної мотивації (М. Алексєєва, Л. Божович, Г. Костюк, А. Маркова, М. Матюхіна, С. Славіна); теорії навчальної діяльності (Н. Бібік, В. Бондар, В. Давидов, Д. Ельконін, В. Рєпкін, О. Савченко); ідеї цілісного підходу до побудови педагогічного процесу (В. Ільїн, М. Сергєєв, О. Савченко); нормативні документи (Закон України „Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Базовий компонент дошкільної освіти України, Державний стандарт початкової загальної освіти).
  Відповідно до визначених завдань та з метою перевірки гіпотези використано такі методи дослідження: теоретичні: методи системного, порівняльного та міждисциплінарного аналізу з метою всебічного висвітлення проблеми дослідження; емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування, бесіди, спостереження) для виявлення рівнів сформованості навчальної мотивації, експериментальні (констатувальний і формувальний етапи експерименту) з метою перевірки педагогічних умов і гіпотези дослідження; математичної статистики для кількісного та якісного аналізу результатів, отриманих у ході проведення діагностичної роботи.
  Експериментальна база дослідження. В експериментальній роботі були задіяні ДОЗ № 134, ДОЗ № 77, ЗОШ № 39, ДОЗ „Берізка” м. Луганська, ДОЗ № 39; ЗОШ №№ 5, 17, 30, 38 м. Луганська, ПШГ „Дитяча академія” навчально-виховного комплексу „Слобожанський” м. Луганська, Михайлівська ЗОШ Луганської області, ОК „Надійка м. Краматорська Донецької області.
  Наукова новизна дослідження: уперше визначено й обґрунтовано педагогічні умови, етапи й засоби формування навчальної мотивації шестирічних учнів в освітньому процесі в першому класі, які відбивають єдину організаційно-діяльнісну стратегію освітнього процесу з орієнтацією на різнорівневий характер навчальної мотивації шестирічних учнів, пов’язану з розвитком їхніх уявлень про себе в новій соціальній якості школяра, самооцінки, прагненням до нової ролі, опанування нових способів поведінки та спілкування, характерних для навчальної діяльності; удосконалено зміст понять „навчальна мотивація”, „навчальні мотиви”, „навчальна діяльність” стосовно шестирічних першокласників, структура і зміст мотиваційного арсеналу дитини на момент приходу до школи та протягом першого навчального року; набули подальшого розвитку наукові знання про особливості становлення мотиваційної сфери, зокрема поступове формування навчальної мотивації шестирічних учнів; рівні її сформованості в процесі поступового становлення навчальної діяльності.
  Практичне значення результатів дослідження визначається можливістю використання педагогами для якісного забезпечення набуття шестирічними учнями суб’єктної позиції критеріально-діагностичного супроводу процесу формування навчальної мотивації шестирічних учнів, яке містить критерії та рівні сформованості навчальної мотивації. Розроблена в дослідженні модель поетапної реалізації педагогічних умов формування навчальної мотивації першокласників, зміст якої визначається цілями, завданнями та адекватними кожному етапу методами та засобами, може бути впроваджена в навчальному процесі початкової школи, навчального комплексу „дитячий садок – початкова школа”, а також використана вихователями дошкільних закладів, психологами в процесі підготовки дітей до навчання в школі; викладачами педагогічних університетів, які здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців з дошкільної та початкової освіти.
  Основні положення й рекомендації щодо формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку впроваджені в роботу Луганської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 (довідка № 176 від 03.06.2008 р.), Михайлівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Ровеньківської міської ради Луганської області (довідка № 72 від 13.06.2008 р.), освітнього комплексу „Надійка”: дошкільний заклад-початкова школа м. Краматорська Донецької області (довідка № 97 від 28.06.2007 р.), Дитячої академії ЛНУ імені Тараса Шевченка (довідка № 123 від 05.06.2008 р.), Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (довідка № 1/02-2220 від 09.06.2008 р.), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 206 від 09.06.2008 р.).
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорювались на засіданнях кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, на Міжнародних науково-практичних конференціях: „Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти” (Луганськ, 2005), „Дошкільне дитинство: наука – практиці” (Могильов, 2006), „Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктивної парадигми освіти” (Слов’янськ, 2007), „Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: інноваційний розвиток освітніх систем” (Луганськ, 2007); на аспірантських семінарах, курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 6 одноосібних публікаціях автора, з них – 3 у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – у збірниках матеріалів конференцій.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (208 найменувань, з них 5 – іноземною мовою), 9 додатків на 17 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 211 сторінок. Робота містить 12 рисунків, 16 таблиць.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення проблеми формування навчальної мотивації шестирічних учнів, що виявляється у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування навчальних мотивів шестирічних першокласників.
  2. Теоретичний аналіз ключових понять дослідження – мотив, мотивація, навчальні мотиви в контексті вивчення широкого понятійного поля дав змогу засвідчити множинність підходів до їх розуміння, зокрема, поняття мотив одночасно виступає як особистісна і діяльнісна категорія, пов’язана зі спонуками, переконаннями, потребами, інстинктами особистості. Поняття навчальна мотивація ми розглядали у структурі загальної мотиваційної системи особистості та визначили її як низку взаємообумовлених чинників (мотивів), що спонукають навчальну діяльність особистості. У результаті теоретичного аналізу було виявлено, що навчальна мотивація має динамічний характер і змінюється під впливом об’єктивних і суб’єктивних (сформованість психофізіологічних якостей, ставлення до школи і навчання, допитливість, пізнавальний інтерес) чинників. Мотиваційна сфера особистості представлена сукупністю наявних мотивів (широтою), що можуть бути наділені неоднаковою спонукальною силою, яка по-різному актуалізується на різних етапах навчання і змінюється завдяки здатності мотивів до підпорядкування.
  Теоретичне дослідження проблеми формування навчальної мотивації шестирічних учнів передбачало складання узагальненого соціально-психологічного портрету майбутнього школяра, у результаті якого було охарактеризовано особливості психофізичного розвитку дітей на момент вступу до школи. Зокрема, установлено, що в мотиваційній сфери дитини шестирічного віку на момент приходу її до школи відбуваються суттєві зрушення, зміни. Значущості набуває мотив інтересу до нових видів діяльності, у тому числі і навчання. І хоча дітей спочатку приваблюють зовнішні аспекти шкільного навчання, шкільна атрибутика тощо, водночас їм також подобається процес виконання шкільних обов’язків, який вони залюбки відтворюють в іграх „у школу”.
  3. Зроблено висновки про ґрунтовні перетворення в особистості майбутнього школяра, які створюють сприятливі умови для подальшого розвитку мотиваційної сфери в цілому та становлення навчальних мотивів. Проаналізовано мотиваційний арсенал дітей шестирічного віку, в якому виокремлено ігрові, широкі соціальні (зміна соціального статусу, потреба у спілкуванні з однолітками), отримання схвалення, пізнавальні мотиви та мотиви запобігання невдач. Визначено вплив дошкільних видів діяльності на розвиток мотиваційної сфери першокласників, складання передумов навчальної діяльності, забезпечення готовності до шкільного навчання. Так, доведено, що гра в дошкільному дитинстві закладає важливі передумови навчальної діяльності, зокрема формування навчальних мотивів, адже розвиток мотиваційної сфери, в тому числі і засобами ігрової діяльності, спричинює їх поступове підпорядкування.
  Охарактеризовано поступове становлення навчальної діяльності в першій ланці освіти, яка проходить кілька стадій свого розвитку: від пізнавально-ігрового через пізнавально-ігрове з елементами навчання до пізнавально-навчального, що закладає основи шкільного навчання. Поступовість становлення навчання в дошкільному віці зумовлюється загальним розвитком особистості дитини, розвитком і ускладненням інших видів діяльності. Розвиток мотивів визначається науковцями як одна з ключових передумов формування навчальної діяльності, а саме: зародження навчальної мотивації стимулює набуття учнями загальнонавчальних умінь, забезпечуючи засвоєння системи знань, що у свою чергу спричинює появу стійких навчальних мотивів, які дозволяють перейти на більш високий рівень розвитку навчальної діяльності.
  4. Простежено особливості організації навчального процесу в першому класі, що пов’язується з поступовістю становлення та особливою структурою навчальної діяльності дітей шестирічного віку. На момент приходу до школи дитина перебуває на проміжному етапі між дошкільним і молодшим шкільним дитинством. І це означає, що її діяльності рівною мірою притаманні й дошкільні і шкільні види її проявів. Цей віковий період знаменується також поступовим переходом від багатого спектру діяльностей до абсолютного домінування навчальної діяльності. Тому штучне звуження багатої палітри діяльності в такий перехідний період лише до навчання за шкільним типом не лише збіднює діяльність шестирічної дитини, а й шкодить формуванню передумов навчальної діяльності, у наслідок чого розвиток інших видів діяльності, у яких повинні формуватися ці передумови, призупиняється й уповільнюється. Збіднення діяльності прямо пропорційно відбивається і на мотиваційній сфері дитини, у наслідок чого не відбувається належне формування навчальних мотивів. Ураховуючи синкретичність і поліспрямованість діяльності дітей шестирічного віку, стає очевидним, що навчально-пізнавальна діяльність на уроці в першому класі повинна бути обов’язково багатокомпонентною, що поєднує елементи різних видів діяльності – макродіяльністю. Залучення дитини під час навчання до різних видів діяльності сприяє її повноцінному й гармонійному розвитку, повною мірою забезпечує емоційне проживання дитиною цієї діяльності, сприяє виробленню відповідних настанов на навчання, а отже стає підґрунтям для формування навчальної мотивації.
  5. У побудові загальної програми експериментальної роботи, спрямованої на перевірку ефективності гіпотетично визначених педагогічних умов формування навчальної мотивації шестирічних першокласників, ми виходили з розуміння цього феномену як складної системи, здатної до самоорганізації, активного функціонування, впливу на процес освоєння навчальної діяльності в той же час такої, що потребує цілеспрямованого і різнобічного управління в системі освітньо-виховного процесу першого класу й початкової школи взагалі, спеціальної організації та цілеспрямованої роботи. На підставі аналізу найважливіших чинників впливу на формування навчальної мотивації першокласників було встановлено доцільність створення сукупності педагогічних умов, сприятливих для розв’язання ключового завдання дослідження.
  6. Для встановлення вихідного рівня сформованості шкільної зрілості, у структурі якої визначався рівень розвитку мотиваційної сфери дітей взагалі та навчальних мотивів зокрема, було визначено критерії та показники, зокрема соціально-психологічна зрілість, яка оцінювалась за такими показниками: здатність дитини об’єктивно сприймати соціальну дійсність і себе в ній; сформованість образу „Я – майбутній школяр”; комунікабельність, уміння будувати стосунки з іншими дітьми та дорослими. Рівень розумового розвитку визначався за такими показниками: розвиток психічних процесів (уяви, уваги, пам’яті, мислення); ерудиція (наявність уявлень про природу, соціальні явища тощо); пізнавальна активність. Мотиваційна готовність до шкільного навчання оцінювалась за наявністю в мотиваційному арсеналі учня пізнавальних мотивів як домінуючих, ставленням дитини до школи і навчання, ступенем усвідомленості мотивів, наявністю та широтою пізнавальних інтересів.
  7. Організація двох експериментальних класів дала змогу встановити роль і місце спеціальної підготовки в системі дошкільної освіти в забезпеченні процесу становлення навчальних мотивів та оволодіння навчальною діяльністю в першому класі. Проведене дослідження переконало в необхідності здійснення на етапі дошкільної освіти спеціальної цілеспрямованої роботи з формування соціально-психологічної зрілості, становлення образу „Я – майбутній школяр”, що є підґрунтям для становлення навчальної мотивації в першому класі.
  8. Було теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено сукупність наступних педагогічних умов формування навчальної мотивації шестирічних учнів. Перша з умов передбачала поетапне становлення навчальних мотивів у шестирічок (ігрові + соціальні + навчально-орієнтовані + навчальні), що обов’язково має бути враховано в змістовому та операційному аспектах, загальній націленості навчальної діяльності. Друга умова стосувалась організації навчального процесу в першому класі, що за діяльнісним складом має бути макродіяльністю, кожен з елементів якої на певному етапі є провідним (ігрова взаємодія, спілкування, експериментування, елементи навчальної праці, навчально-пізнавальна діяльність тощо). І третя – орієнтувала на урізноманітнення типів уроків відповідно до рівня сформованості навчальної діяльності учнів, що дало змогу забезпечити набуття самостійного досвіду учіння і, як результат, формування суб’єктної позиції учня. Процес формування навчальної мотивації шестирічних учнів відбувався поетапно й невідривно від формування їхньої навчальної діяльності.
  9. За результатами даних контрольного експерименту одержані дані, що свідчать про позитивні зміни, які відбулись в показниках окремих складових та проявів шкільної зрілості шестирічних першокласників, зокрема у формуванні навчальної мотивації. Учні експериментальних класів характеризувалися проявами широких і стійких пізнавальних інтересів, усвідомленням смислу навчання (могли пояснити, для чого людині знання й наука, яку мету вони ставлять перед собою як учнями школи), сформованими мотивами навчання, умінням визначати мету діяльності, розумінням, для чого вона виконується й на який результат спрямована, позитивним ставлення до навчальної діяльності та школи в цілому.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Особливо перспективним воно може бути у розробці напрямків спеціальної підготовки вчителів і студентів з формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адлер Г. Лекции по аналитической психологии: [перевод] / Г. Адлер. – М.: РЕФЛ-бук, 1996. – 278 с.
  2. Алексєєва М. І. Мотиви навчання учнів / М.І. Алексєєва. – К.: Рад. шк., 1974. – 118 с.
  3. Амонашвили Ш.А. В школу – с шести лет / Ш.А. Амонашвили. – М.: Педагогика, 1986. – 176 с.
  4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2002. – 282 с.
  5. Антонова Г.П., Антонова И.П. Познавательная деятельность детей 6 и 7 лет: монографія / Г.П. Антонова, И.П. Антонова. – М.: Прометей, 1991. – 124 с.
  6. Антропова М.В. Реакции основных физиологических систем организма детей 6 – 2 лет в процессе адаптации к учебной нагрузке / М.В. Антропова // Физиология человека. – 1983. – №1. – С. 18–24.
  7. Антропова М.В. Морфофункциональные особенности детей 6 лет / М.В. Антропова, М.М. Кольцова, Л.К. Семенова // Новые исследования по возрастной физиологии. – М., 1986. – № 1 (6). – С. 7 – 8.
  8. Ануфриев А.Ф. Как преодолеть трудности в учении детей / А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. – М.: Изд-во "Ось-89", 1999. – 224 с.
  9. Бабанский Ю.К. Методы стимулирования учебной деятельности школьника / Ю.К. Бабанский // Советская педагогика. – 1980. – № 3. – С. 99 – 106.
  10. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 1998. – 47 с.
  11. Баранова Э.А. Диагностика познавательного интереса младших школьников и дошкольников / Є.А. Баранова. – СПб.: Речь, 2005. – 128 с.
  12. Бєлєнька Г.В. Стратифікація суспільства та діти в ньому / Г.В. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2005. – № 6. – С. 10 – 12.
  13. Берштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – М.: Медицина, 1966. – 349 с.
  14. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : наук. вид / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
  15. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. / Н. М. Бібік. – К., 1998. – 380 с.
  16. Богуш А.М., Шиліна М.Є. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі / А.М. Богуш, М.Є. Шиліна. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2003. – 335 с.
  17. Боделан О.Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку до навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.Р. Боделан. – Одеса, 2000. – 19 с.
  18. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
  19. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избр. психол. тр. / Л.И. Божович. – М.: Воронеж, 1995. – 352 с.
  20. Божович Л.И. Проблемы формирования личности : избр. психол. тр / Л.И. Божович. – М. : Междунар. пед. акад., 1995. – 212 с.
  21. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопросы психологии. – 1978. – № 3. – С. 48.
  22. Божович Л.И. Развитие мотивов учения у советских школьников / Л.И. Божович , Н.Г. Морозова, Л.С. Славина // Известия АПН РСФСР. – 1951. – Вып. 36. – С. 29 – 104.
  23. Божович Л.И. Психическое развитие школьников и его воспитание / Л.И. Божович, Л.С. Славина. – М.: Знание, 1979. – 96 с.
  24. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.
  25. Бондаренко А. К. Теория дидактических игр и практика их использования в детском саду / А.К. Бондаренко. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. – 68 с.
  26. Бондаренко Н.Б.Мотиви опанування учнями 7 – 9 класів іноземної мови як засобу самовираження особистості: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Н.Б.Бондаренко. – Запоріжжя, 2002. – 20 с.
  27. Бондаренко О.Ф. Особливості предметно-орієнтованого спілкування дітей / Бондаренко О.Ф. // Початкова школа. – 1982. – № 1. – С. 36 – 40.
  28. Брежнєва О. Формування пізнавальної активності у старших дошкільнят / Олена Брежнєва // Дошкільне виховання. – 1998. – № 2. – С. 12 – 14.
  29. Буре Р.С. Воспитание дошкольника в труде : пособие для воспитателей детских садов / Буре Р.С. – М.: Просвещение, 1971. – 64 с.
  30. Буре Р.С. Готовим детей к школе / Буре Р.С. – М.: Просвещение, 1987. – 96 с.
  31. Буре Р.С. Учите детей трудиться : пособие для воспитателя дет. сада / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
  32. Буре Р.С. Воспитатель и дети: пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Просвещение, 1985. – 143 с.
  33. Бушуєва Н.О. Діагностика готовності дітей шестирічного віку до шкільного навчання / Бушуєва Н.О. // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – №3 (120). – лютий. – С. 26 – 32.
  34. Бушуєва Н. Шестирічки: формування повноцінної навчальної мотивації / Наталя Бушуєва //Дошкільне виховання. – 2007. – № 9. С. 11 – 13.
  35. Венгер А.Л. Особенности отношения шестилетних детей к заданиям взрослого /А.Л. Венгер, К.Л. Поливанова // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. – С. 56 – 63.
  36. Венгер Л., Мухіна Л. Развитие мотивов поведения и формирования самосознания ребенка // Л. Венгер, Л. Мухіна // Дошкільне виховання. – 1973. – № 8. – С. 38 – 43.
  37. Возрастная и педагогическая психология / под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 288 с.
  38. Вергелес Г.И. Младший школьник: учим учиться: система формирования учебной деятельности: учеб.-метод.пособие / Г.И. Вергелес, В.С. Конева; под. ред. Е.Л. Виноградовой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 180 с.
  39. Волкова Е. Готов ли ребенок к школе / Е. Волкова // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 8. – С. 99 – 101.
  40. Воспитание дошкольников в труде / под ред. В.В. Нечаевой; [сост. Р.С. Буре]. – М.: Просвещение, 1974. – 192 с.
  41. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. – М.: Педагогика, 1976. – 560 с.
  42. Воспитание и обучение детей шестого года жизни: кн. для воспитателя дет. сада / М.А. Ветлушина, Р.С. Буре, Т.И. Осокина и др; под ред. Л.А. Парамоновой, О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.
  43. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
  44. Гавриш Н.В. Інтеграція – питання не тактики, а стратегії / Н.В. Гавриш //Дошкільна педагогіка. – 2005. – № 4. – С. 8 – 10.
  45. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного воспитания ребенка / П.Я. Гальперин. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 45 с.
  46. Годфруа Ж. Что такое психология / Ж. Годфруа; под ред. Г.Г. Арапелова; (пер. с фр. Н.Н. Алинова, А.В. Пелегау, Т.Я. Эстриной). – М.: Мир, 1992. – Т. 1. – 491 с.
  47. Голіцин В. Розвивати пізнавальну активність дитини / В. Голіцин, К. Щербакова // Дошкільне виховання. – 1990. – № 11. – С. 8 – 9.
  48. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка / Н.Ф. Голованова. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с.
  49. Гончаренко А. До навчання – виважений підхід / Алла Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. – С. 11.
  50. Гордійчук М.С. Дидактичні умови оптимізації в праці молодших школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.09 „Теорія навчання” / Гордійчук Мар’яна Сидорівна. – К., 2004. – 18 с.
  51. Грединарова О.М. Учбово-ігрова діяльність як засіб формування готовності к оволодінню навчанням / О.М. Грединарова. – К.: Знання, 1998. – 20 с.
  52. Грединарова О.М. Психологічні умови оволодіння старшими дошкільниками форм навчальної діяльності: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 «Пед. та вік. психологія» / Грединарова Олена Михайлівна; ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2000. – 16 с.
  53. Громбах С.М. О функциональных возможностях детей дошкольного возраста / С.М. Громбах, Г.О. Юрко // Дошкольное воспитание. – 1976. – № 9. – С. 51 – 55.
  54. Гузенко О.А. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 «Теорія навчання» / О.А. Гузенко; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2002. – 21 с.
  55. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – СПб.: Питер, 2004. – 208 с.
  56. Давыдов В.В. Психология обучения / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1978. – 278 с.
  57. Давыдов В.В. Что такое учебная деятельность / В.В. Давыдов // Начальная школа. – 1999. – № 7. – С. 12 – 14.
  58. Джижарьян И.А. О месте потребностей, эмоций, и чувств в мотивации личности / И.А. Джижарьян. – М.: Наука, 1974. – 219 с.
  59. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – Груд.(№ 44 – 46). – С. 1 – 12.
  60. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. – 2004. – 20 січ. (№ 5). – С. 1 – 13.
  61. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа – 2006. – №2. – С. 23 – 46.
  62. Диагностика в детском саду. Содержание и организация диагностической работы в дошкольном образовательном учреждении: метод. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 288 с.
  63. Дидактика современной школы: пособие для учителей / под ред В.А. Онищука. – К.: Рад. шк., 1987. – 351 с.
  64. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / за заг. ред. Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.
  65. Дошкольная педагогика / под ред. В.И. Ядэшко, Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1978. – 416 с.
  66. Друзь Б.Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчання / Б.Г. Друзь. – К.: Рад. шк. – 1978. – 126 с.
  67. Дубінка М. Навчити дитину вчитися / Микола Дубінка // Початкова школа. – 1988. – № 6. – С. 53 – 56.
  68. Дубогай О. Чи готова дитина до навчання / Олександра Дубогай // Дошкільне виховання. – 2002. – № 11. – С. 7 – 9.
  69. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности / А.К. Дусавицкий. – М.: Дом педагогики, 1996. – 208 с.
  70. Жук Н.В. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 «Пед. та вік. психологія» / Жук Наталія Валентинівна. – К., 2001. – 19 с.
  71. Задоя Т.Г. Деятельность учителя в период адаптации первоклассников / Т.Г. Задоя // Начальная школа. – 1997. – № 12. – C. 57 – 59.
  72. Занюк С. Мотивація та саморегуляція учня / С. Занюк. – К.: Главник, 2004. – 96 с.
  73. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. для вузов. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2005. – 384с.
  74. Запорожец А. В. Психолого-педагогические проблемы возможности обучения и подготовки к школе детей дошкольного возраста / А.В. Запорожец, Л.Е. Журова, Т.В. Тарунтаева // Советская педагогика. – 1975. – № 6. – С. 42 – 49.
  75. Змановский Ю.Ф. Шесть лет. Детский сад. Школа / Ю.Ф. Змановский М.: Знание, 1993. – 96с.
  76. Зубалий Н.П. Формирование положительного отношения к учению детей шестилетнего возраста в условиях подготовительных классов общеобразовательной школы: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 «Пед. и возраст. психология» / НИИ психологии УССР / Зубалий Нина Петровна. – К., 1986. – 16 с.
  77. Зязюн І. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу / Іван Зязюн // Рідна школа. – 2000.– № 8. – С. 8 – 12.
  78. Изучение мотивации поведения детей и подростков. / под ред. Л.И. Божович, Л.В. Благонадежиной. – М.: Педагогика, 1972. – 365 с.
  79. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.
  80. Коломинский Я.Л. Психология детей шестилетнего возраста: учеб. пособие / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько. – Мн.: Універсітэцкая, 1999. – 316 с.
  81. Калуська Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини / Любомира Калуська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 2. – С. 8 – 9.
  82. Капацина В. Нормування навчальної діяльності учнів молодших класів / Валентина Капацина // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 59 – 60.
  83. Карбівнича Г. Готуємо до школи / Ганна Карбівнича Г. // Дошкільне виховання – 1994. – № 9. – С. 15.
  84. Кириченко О. Як підвищити працездатність дошкільнят / О. Кириченко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 24 – 25.
  85. Киричук О. Завтра – школяр / Олена Киричук, Олена Гавриш // Дошкільне виховання.– 1994. – № 4. – С. 11.
  86. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности /В.И. Ковалев. – М.: Наука, 1998. – 192 с.
  87. Кодлюк Я.П. Дидактичні аспекти формування допитливості / Я.П. Кодлюк // Початкова школа. – 1996. – № 5. – С. 5 – 8.
  88. Кодлюк Я.П. Підручник для початкової школи: теорія і практика / Я.П. Кодлюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
  89. Кодлюк Я.П. Формування загально-навчальних умінь і навичок учнів 1 – 2 класів 4-річної початкової школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кодлюк Ярослава Петрівна. – К., 1993. – 24 с.
  90. Кодлюк Я.П. Формування уміння вчитися / Я.П. Кодлюк // Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. посіб. для вчителів / упоряд. Савченко О.Я. – К.: Почат. шк., 2002. – С. 60 – 77.
  91. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2000. – 416 с.
  92. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України: наук-метод. посіб. / наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2003. – 243 с.
  93. Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье /Е.Л. Кононко. – К.: Рад. шк., 1988. – 128 с.
  94. Коробко С.Л. Шестирічний учень / С.Л. Коробко. – К.: Т-во „Знання” УРСР, 1986. – 48 с.
  95. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / ГС. Костюк; за ред. Л.Н. Проколієнко; уклад. В.В. Андрієвська та ін. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.
  96. Костюк Г.С. Некоторые аспекты взаимосвязи обучения и умственного развития / Г.С. Костюк // Советская педагогика. – 1967. – № 1. – С. 24 – 29.
  97. Котирло В.К. Початковий період у навчанні школярів /В.К. Котирло. – К.: Т-во „Знання” УРСР, 1885. – 48 с.
  98. Кравець Г. Творчі ігри / Галина Кравець // Дошкільне виховання. – 2002. – № 9. – С. 20 – 22.
  99. Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова.– М.: Знание, 1987. – 80 с.
  100. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е.Е.Кравцова. – М.: Педагогика, 1991. – 150 с.
  101. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб., 2002. – 992 с.
  102. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.
  103. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 448 с.
  104. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека: учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.М. Колюцкий. – М.: ТЦ «Сфера», 2002. – 466 с.
  105. Кульневич С.В. Современный урок. Ч. ІІ. Науч.-практ. пособие для учителей, методистов, руководителей учеб. заведений, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Ростов-н/Д.: Учитель, 2005. – 288 с.
  106. Ладивір С. Як живеться шестирічним школярам? / Світлана Ладивір // Дошкільне виховання. – 2003. – № 6.– С. 3 – 5.
  107. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. – М.: Педагогіка, 1986. – 214 с.
  108. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
  109. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры // Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М., 1981. – С. 481 – 508.
  110. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности : учеб. пособие / В. Г. Леонтьев. – Новосибирск: НГПИ, 1987. – 89 с.
  111. Ліннік О.О. Педагогічні умови розвитку допитливості в учнів першого класу: дис. ... канд. пед наук: 13.00.09 «Теорія навчання» / Ліннік Олена Олегівна. – К., 2007. – 219 с.
  112. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В.І. Лозова. – Х.: ОВС, 2000. – 164 с.
  113. Лингард Й. Процесс и структура человеческого учения / Й. Лингард. – М.: ПРОГРЕСС, 1970. – 686 с.
  114. Ломов Б.Ф. Особенности познавательных процессов в условиях общения / Б.Ф. Ломов // Психологический журнал. – № 5. – 1980. – С. 57 – 64.
  115. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 444 с.
  116. Люблинская А.А. Детская психология. – М.: Просвещение, 1971. – 415 с.
  117. Люблинская А.А. О воспитательных возможностях учебной деятельности младших школьников / А.А. Люблинская // Вопросы психологии. – 1977. – № 6. – С. 112 – 118.
  118. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: пер. с англ. / А. Маслоу; под ред. Г.А. Балл. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.
  119. Маркова А.А. Развитие внимания и снятие умственного напряжения в процессе обучения младших школьников / А.А. Маркова // Начальная школа. – 2001. – № 2. – С. 89 – 91.
  120. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.
  121. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К. Маркова, А.Б Орлов, Л.М. Фридман. – М.: Педагогика, 1983. – 65 с.
  122. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В. Матюхина. – М.: Педагогика, 1984. – 144 с.
  123. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека / В.С. Мерлин. – Пермь, 1971. – 120 с.
  124. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина; под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1985. – 272 с.
  125. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе: кн. для учителя нач. кл. / В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1986. – 143 с.
  126. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр. психолтр. / под ред. А.А. Бодаева – Акад. пед. и соц. наук, Моск. Психол.-соц. ин-т. – М.: Ин-т практ. психологии, 1998. – 362 с.
  127. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квіт. – 1 трав.(№ 26). – С. 2 – 5.
  128. Неверович Л.З. Начальные формы трудовой деятельности у детей дошкольного возраста /Л З. Неверович // Воспитание дошкольников в труде / под ред. В.Г. Нечаевой. – М., 1983. – 163 с.
  129. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
  130. Немов Р.С. Психология: в 3-х кн. / Р.С. Немов. – М.: Просвещение, 1995. – Кн. 1 – 3.
  131. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6 – 7 лет / Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологи Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1992. – 160 с.
  132. Нечаєва В. Г. Воспитание дошкольников в труде / В.Г. Нечаєва. – М.: Просвещение, 1983 – 200 с.
  133. Нікуличкіна О. В. До проблеми підготовки до школи дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади /О.В. Нікуличкіна // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 124 – 127.
  134. Нравственное воспитание в детском саду: пособие для воспитателей / А.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Р.И. Жуковская и др.; под ред. В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.
  135. Обучение и воспитание детей шестилетнего возраста: межвед. сб. науч. тр. НИИ шк. ПМ РСФСР / сост. Л.Я. Желтовская. – М.: НИИ шк., 1985. – 158 с.
  136. Обучение, воспитание и развитие детей шестилетнего возраста: пособие для учителя / сост. И.А. Петрова. – М.: Просвещение, 1990. – 95 с.
  137. Павленчик В. Сила оцінного слова / В. Павленчик // Дошкільне виховання. – 1991. – № 10. – С. 6 – 7.
  138. Паламар О. М.Формування у молодших школярів мотивів учіння (на матеріалі природознавства): автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 «Пед. та вік. психологія» / Паламар Олена Михайлівна. – К., 2005. – 20 с.
  139. Педагогика: учеб. пособие для студентов / под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1983. – 608 с.
  140. Петрів О.П. Психологічні особливості розумової працездатності молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Пед. та вік. психологія» / Петрів Ольга Петрівна. – К., 2005. – 20 с.
  141. Підготовча до школи група в дитячому садку. – К.: Рад. шк., 1989. – 432 с. // Дошкільне виховання. – 1996. – № 4. – С. 22.
  142. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учеб. пособие для студентов пед. колледжей / И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 400 с.
  143. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Т.І. Поніманська. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.
  144. Психологические основы дошкольной игры // Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М., 1981. – С. 481 – 508.
  145. Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983. – С. 385.
  146. Психология: словарь / под ред. А. В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  147. Психическое развитие младших школьников: эксперимент. психол. исслед. / под ред. В.В. Давыдова; науч.-исслед. ин-т общей и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.
  148. Психологические аспекты учебного процесса в школе / под ред. С.Д. Максименко. – К.: Рад. шк., 1983. – 176 с.
  149. Подгорная Н.И. Дидактические игры и познавательные задания в первом классе четырехлетней начальной школы: пособие для учителей / Н.И. Подгорная, Н.М. Бибик, Н.Ф. Скрипченко. – К.: Рад. шк., 1988. – 63 с.
  150. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Т.В. Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева. – М.: Генезис, 2001. – 352 с.
  151. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. – М.: Педагогика, 1986. – 176 с.
  152. Репкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте / В.В. Репкин // Начальная школа. – 1999. – № 7. – С. 19 – 24.
  153. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.
  154. Рубцова С.М. Уровни построения деятельности в дошкольном возрасте: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 «Дошк. педагогика» / С.М. Рубцова. – М., 1983. – 23 с.
  155. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я. Савченко. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
  156. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підруч. для студ. пед. фак. / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.
  157. Савченко О.Я. Дидактичні вимоги до підготовки і проведення уроків // Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. посіб. для вчителів / упоряд. О.Я. Савченко. – К., 2002. – С. 41 – 59.
  158. Савченко А.Я. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников / А.Я. Савченко. – К.: Рад. шк., 1982. – 176 с.
  159. Савченко О.Я. Підсумки першого етапу функціонування початкової школи у складі 12-річної / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2006. – № 1. – С. 4 – 8.
  160. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 1996. – № 1. – С. 4 – 8.
  161. Сапоровская М.В. Родители и дети: к вопросу о детерминантах детско-родительских отношений: сб. науч. тр. / М.В. Сапоровская; сост. В.А. Соловьева. – Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2001. – Вып. 1. – С. 102 – 120.
  162. Святогорова М.В. Динамика мотивации учения и адаптации к школе в младшем школьном возрасте / М.В. Святогорова, И.В. Вачков // Психологическая наука и образование. – 2000. – № 3. – С. 26 – 30.
  163. Сельвестру А.И. Психофизиологические аспекты обучения детей шестилетнего возраста / А.И. Сельвестру, Т.Н. Дубровина. – Кишинев, 1988. – 100 с.
  164. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности: учеб. пособие / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. – 96 с.
  165. Середницька А. Підготовка до школи дітей, які не відвідують дошкільних закладів / Алла Середницька // Дошкільне виховання. – 2001. – № 8. – С. 4 – 5.
  166. Сеченов И.М. Психология поведения: избранные психологические труды / под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Наука, 1995. – 320 с.
  167. Сікорський П. Структура перебудови освіти України – необхідна умова переходу на 12-річний термін навчання / Петро Сікорський // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 6 – 9.
  168. Смирнова Е.О., Гундарева О.В. Состояние игровой деятельности современных дошкольников /Е.О.Смирнова, О.В.Гундарева // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 2. – С. 76 – 86.
  169. Стадник Г. Вивчення пізнавальної активності дітей / Г. Стадник // Дошкільне виховання. – 1992. – № 9. – С. 7.
  170. Степанова Л. Допоможемо завтрашньому школяреві / Людмила Степанова // Дошкільне виховання, 1998. – № 3. – С. 8 – 9.
  171. Стратегія реформування освіти в Україні: рек. з освіт. політики. – К.: "К.І.С.", 2003. – 296 с.
  172. Структуры познавательной деятельности: межвуз. сб. науч. тр. / Владимир. гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского; редкол.: В.С. Ивашкин и др. – Владимир: ВГПИ, 1989. – 144 с.
  173. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: кн. для учителя / Н.Ф. Талызина. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.
  174. Тіхонова М.І. Психологічні фактори емоційної дезадаптації молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 «Пед. та вік. психологія» / М.І. Тіхонова. – К., 2005. – 20 с.
  175. Ткачук Т. Радість пізнання / Таїсія Ткачук // Дошкільне виховання. – 2002. – № 9. – С. 10 – 11.
  176. Толковый словарь русского языка / под общей ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Сов. энцикл., 1935. – Т. 1. – С. 11 – 17.
  177. Тютюнников А. До гармонії навчання, виховання і гри / Анатолій Тютюнников // Дошкільне виховання. – 1994. – № 5/6. – С. 8 – 10.
  178. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – М.: Наука, 1966. – 451 с.
  179. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – М.: Педагогика, 1990. – 182 с.
  180. Усова А.П. Обучение в детском саду / А.П. Усова; под ред. А.В. Запорожца. – М.: Просвещение, 1981. – 390 с.
  181. Ухтомский А.А. Избранные труды / А.А. Ухтомский. – Л.: Наука, 1978. – 358 с.
  182. Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука. – К.: УРЕ, 1986. – 800 с.
  183. Философская энциклопедия: в 5 т. / под. ред. Ф.В. Константинова. – М.: Сов. энцикл., 1964. – Т. 3. – 584 с.
  184. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические упражнения: Практическое пособие / Пер. С нем.; В 4-х томах. – М.: Генезис, 1998. – Т. 1 – 4.
  185. Формирование личности ребенка в учебной трудовой деятельности: межвуз. сб. науч. тр. – М., 1978. – Вып. 173. – 120 с.
  186. Формирование мотивов учения шестилетних детей: метод. рекомендации / НИИ психологии УССР; [подгот. Л.А. Бондаренко Н.П. Зуболий, Н.В. Пророк. – К.: [Б. и.], 1984. – 61 с.
  187. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе: очерк истории психоанализа / З. Фрейд. – СПб.: Алетейя, 1999. – 251 с.
  188. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: в 2 т. / Х. Хекхаузен. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 1.– 407 с.; Т. 2. – 392 с.
  189. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении / Г.А. Цукерман. – Томск: Пеленг, 1993. – 269 с.
  190. Цукерман Г.А. Зачем детям учиться вместе? / Г.А. Цукерман. – М.: Знание, 1985. – 80 с.
  191. Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь: программа адаптации детей к школе / Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. – М.: Генезис, 2003. – 128 с.
  192. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект: посіб. для вчителів і студ. / В.Д. Шарко. – К.: [Б. в.], 2006. – 220 с.
  193. Шестилетние дети: проблемы и исследования: межвуз. сб. науч. тр. / Нижегородский гос. пед. ун-т; Редкол.: У.В. Ульенкова (отв. Ред.) и др. –Н. Новгород, 1993. – С. 43 – 44.
  194. Щербакова Л. Шестирічні за партою: проблеми, завдання, перспективи / Лідія Щербакова // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. – С. 3 – 4.
  195. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с.
  196. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – М.: Педагогика, 1971. – 352 с.
  197. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе: кн. для учителя / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.
  198. Эльконин Д.Б. Детская психология: (развитие ребенка от рождения до семи лет) / Д.Б. Эльконин. – М.: Учпедгиз, 1960. – 328 с.
  199. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
  200. Эльконин Д.Б. Психология игры. / Д.Б. Эльконин. – М., 1978. – 301с.
  201. Эльконин Д.Б. Психологическое исследование усвоения знаний в начальной школе / Д.Б. Эльконин // Советская педагогика. – 1961. – № 9. – С. 22 – 32.
  202. Юнг К.Г. Аналитическая психология: ее теория и практика: лекции: Исследование процесса индивидуализации: [перевод] / К.Г. Юнг. – М.: Рефл-бук, 1998. – 295 с.
  203. Ягупов В. Дидактичні поняття: „навчальний процес” чи „процес навчання” / Василь Ягупов В. // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 16 – 19.
  204. Якобсон С.Г. Психологические принципы формирования начальных форм учебной деятельности дошкольников / С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова // Вопросы психологии. – 1988. – № 3. – С. 30 – 36.
  205. Harrison S. The Happy Child. Changing the Heart of Education. – First Sentient Publications edition, 2002. – 192 p.
  206. Hall G. Psychology of motivation. – N.Y.: McMillan, 1961. – 236 p.
  207. Levin K. The Dynamic Theory of Personality. – New York, 1935. – 145 p.
  208. Madsen K.B. Theories of motivation. – N.Y.: Harper and Raw, 1968. – 431 p.
  209. Skinner B.F. The behavior of organisms // An experimental approach. – N.Y., 1938. – P. 43 – 54.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины