ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА ЕКСПРЕСИВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЯК ЗАСІБ ЙОГО УВИРАЗНЕННЯ : ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА экспрессивной лексикой КАК СРЕДСТВОМ ЕГО выразительности

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА ЕКСПРЕСИВНОЮ ЛЕКСИКОЮ ЯК ЗАСІБ ЙОГО УВИРАЗНЕННЯ
 • Альтернативное название:
 • ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА экспрессивной лексикой КАК СРЕДСТВОМ ЕГО выразительности
 • Кол-во страниц:
 • 171
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ

  ВСТУП .............................................................................................................. 3

  РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ СЛОВА У КУРСАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ............................….  11
  1.1. Лінгвістичний аспект досліджуваної проблеми .................................. 13
  1.2. Психолого-педагогічні та лінгводидактичні основи збагачення мовлення майбутніх учителів експресивною лексикою .............................
  31
  1.3. Аналіз лексичних умінь і навичок студентів, набутих у процесі вивчення окремих розділів і тем курсу української мови та методики викладання української мови ....................................................................…

  41
  РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА РОЗРОБЛЕНОЮ МЕТОДИКОЮ ................................….
  55
  2.1. Вихідні позиції та зміст експериментального навчання ....………….. 55
  2.2. Експериментальна методика формування в майбутніх учителів початкових класів мовленнєвих умінь .................................……………….
  65
  2.3. Результати експериментального навчання .........................…………... 134

  ВИСНОВКИ
  153
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 157
  ДОДАТКИ 171
  ВСТУП
  Гуманізація і гуманітаризація освіти на сучасному етапі, передбачаючи глибоку перебудову всього змісту навчально-виховного процесу, належне місце відводять мовній освіті та мовленнєвій підготовці учнів загальноосвітніх шкіл.
  У Державному стандарті початкової загальної середньої освіти в Україні зазначено, що зміна соціальних функцій української мови, надання їй статусу державної послужили важливою причиною для переорієнтації мети її навчання в загальноосвітній школі в цілому, що зміст предмета українська мова повинен визначатись комунікативно-діяльнісним підходом, який передбачає активну участь школярів у навчальному процесі з мови, де особливого значення набувають саме мовленнєві дії – слухання, розуміння, говоріння, читання й письмо [50, с.14].
  Свідоме ставлення до мови починається з проникнення в її лексичне багатство. Оскільки слово – найактивніша одиниця мовлення, то вивченню лексики слід приділяти належну увагу на всіх освітніх рівнях. Достатній лексичний запас – одна з умов вільного володіння усним і писемним мовленням, тому розвиток умінь користуватись виражальними можливостями слова має відбуватися паралельно зі збагаченням і розширенням словника учнів.
  Сам учитель повинен бути майстром переконливого слова, оскільки він здійснює одну з найважливіших соціальних функцій духовного відродження людини, а отже, – і всього суспільства.
  “Слово вчителя як інструмент впливу на душу вихованця нічим не замінити. Мистецтво виховання включає насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського серця, - стверджував В.О. Сухомлинський [150, с.321].
  Відомо, що не кожне слово збуджує почуття, настрій, уяву. Саме емоційно забарвлена лексика зробить мовлення учителів початкових класів багатим і виразним, сприятиме забезпеченню відповідного мікроклімату в класі, адже вона є специфічною особливістю, а водночас окрасою мови, засобом увиразнення мовлення.
  Психологічні аспекти проблеми збагачення словникового запасу знайшли відображення у працях Л.І. Айдарової, Л.С. Виготського, М.І. Жинкіна, Г.С. Костюка, І.О. Синиці [32,33,34,35,56,57,80,81,138,139].
  Педагогічні та методичні основи роботи над збагаченням словника учнів розробляли Я.А. Коменський, Ф.І. Буслаєв, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський, [74,75,76,149,150,151,169,170,171]. Особливо великого значення роботі над словом надавали у своїх працях українські педагоги і лінгводидакти О.М. Біляєв, Л.О. Варзацька, М.С. Вашуленко, Л.І. Мацько, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, М.Я. Плющ, Н.О. Хорошковська, С.Х. Чавдаров та ін. [12,13,14,25,27,99,100,101,114,155,173].
  Принципи відбору лексичного матеріалу для засвоєння молодшими школярами розробили А.П. Каніщенко, Т.В. Коршун, Л.О. Кутенко, І.С. Олійник, О.Н. Хорошковська [65,66,77,78,84,109,173].
  Ряд дисертаційних досліджень (Н.Б. Голуб, Т.Л. Грубої, В.А. Каліш, Л.Б. Попової, В.І. Тихоші та ін.) присвячені формуванню лексичних умінь і навичок школярів, а також учителів початкових класів і вчителів-словесників, удосконаленню їхнього мовлення на лексичному рівні [43,45,63,119,159].
  Аналіз анкетування студентів педучилища свідчить про те, що вони не завжди вміють віднайти і доречно вжити слово, яке має відповідне емоційне забарвлення і не тільки називає предмети та явища, а й дає їм позитивну чи негативну оцінку. Виникають у студентів труднощі і при проведенні пробних уроків, особливо читання, адже їм треба домогтися, щоб учні висловили свою думку про прочитане, визначили характерні якості персонажів, схвалили чи засудили їхні дії, зробили відповідний логічний та морально-етичний висновок. А без використання емоційних слів, що мають позитивне чи негативне забарвлення, це зробити неможливо. Вимагає відповідної роботи і пейзажна лірика, у якій явища природи і переживання ліричного героя також змальовуються виражальними засобами експресивної лексики.
  На жаль, у чинних підручниках з української мови для педучилищ недостатня увага приділяється творенню і вживанню емоційно забарвлених слів. Майже відсутні такі вправи в підручниках з української мови для 2-4 класів, не розроблено відповідних завдань до текстів читанок, досі не створено шкільного навчального словничка експресивної лексики. Не розроблено також методичних рекомендацій, не створено відповідних методичних посібників для учителів початкових класів.
  У чинних підручниках з української мови та в читанках для 2-4 класів не знайшла реалізації належна робота над словом у процесі опрацювання народнопоетичних творів для дітей і, зокрема, народних казок.
  Усе зазначене вище свідчить про нерозробленість цієї проблеми. Отже, вибір теми дослідження зумовлений, з одного боку, соціальною значущістю володіння словом як найактивнішою одиницею мовлення, однією з умов пізнання дійсності і вільного спілкування, а з іншого, - не завжди високим рівнем культури мовлення майбутніх учителів, недостатнім опрацюванням проблеми збагачення їхнього словникового запасу емоційно забарвленою лексикою як засобом увиразнення мовлення та емоційного впливу на розвиток і виховання учнів початкових класів.
  Об’єктом дослідження є процес збагачення лексичного запасу студентів педагогічного училища під час опрацювання курсів сучасної української мови та методики викладання української мови в початкових класах.
  Предмет дослідження – методика збагачення словникового запасу студентів педучилища емоційно забарвленою лексикою як засобом увиразнення їхнього мовлення.
  Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що збагачення словникового запасу студентів педучилища експресивною лексикою як засобом увиразнення їхнього мовлення можливе за умов:
  1) посилення функціонально-комунікативного підходу до вивчення теоретичного матеріалу з лексикології та морфології; б) цілеспрямованого формування у майбутніх учителів початкових класів мовних та мовленнєвих умінь шляхом виконання системи відповідно дібраних вправ різних типів, професійно зорієнтованих завдань, написання творчих робіт, спрямованих на збагачення мовлення експресивною лексикою; в) використання активних форм навчальної діяльності, зокрема роботи з навчальним міні-словником експресивної лексики; г) врахування принципу внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків української мови з методикою викладання української мови в початкових класах, дитячою літературою, народознавством.
  Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої та експериментально перевіреної методики збагачення словника студентів педучилища експресивною лексикою як засобом увиразнення їхнього мовлення.
  Реалізація поставленої мети і перевірка вірогідності гіпотези потребувала вирішення таких завдань:
  1. Визначити лінгвістичні, психолого-педагогічні засади і дидактичні особливості роботи над збагаченням мовлення студентів педучилища емоційно забарвленою лексикою в системі мовної підготовки майбутніх учителів.
  2. Проаналізувати чинні підручники та науково-методичну літературу в аспекті досліджуваної проблеми.
  3. Вивчити стан практичної роботи, спрямованої на засвоєння відповідної лексики студентами під час навчання в педучилищі.
  4. Виявити рівень володіння студентами педучилища емоційно забарвленою лексикою, мету і частоту вживання ними емоційних слів у практичній роботі та в спілкуванні з дітьми у процесі педагогічної практики.
  5. Розробити критерії відбору емоційно забарвленої лексики для укладання навчального міні-словника.
  6. Розробити систему вправ, яка сприяла б збагаченню мовлення студентів педучилища експресивною лексикою і формуванню у них професійних навичок роботи з учнями початкових класів на уроках мови та читання.
  7. Обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність розробленої методики збагачення мовлення майбутніх учителів емоційно забарвленою лексикою.
  Методологічною основою дослідження є праці лінгвістів (Л. Булаховського, М. Жовтобрюха, І. Огієнка, Л. Паламарчук, О. Потебні, В. Русанівського) про слово – основну мовну одиницю, словниковий склад української мови, формування української лексики [21,22,23,58,59,108,111,132]; дидактів і методистів (Л. Марченко, В. Мельничайка, І. Олійника, І. Синиці, В. Ужченка, Л. Варзацької, М. Вашуленка, О. Хорошковської, А. Каніщенко) з питань лексичного збагачення мовлення учнів, розвитку їхнього зв’язного мовлення [98,100,101,102,109,138,139,164,25,27,29,30,65,66,173].
  Для розв’язання поставлених завдань використовувались такі методи дослідження:
  1) теоретичні: аналіз лінгвістичної, психологічної, методичної літератури з досліджуваної теми, чинних програм і підручників для педагогічних училищ;
  2) емпіричні: діагностичні (спостереження за усним мовленням студентів педучилища та учнів початкових класів, проведення бесід зі студентами та учнями, відвідування уроків студентів-практикантів та учителів, анкетування, інтерв’ювання, виконання відповідно дібраних завдань); експериментальні (педагогічний експеримент);
  3) статистичні методи, аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення результатів дослідження.
  Дослідження проводилося в три етапи.
  Перший етап (1998-1999 рр.) – вивчалася лінгвістична, психолого-педагогічна та методична література. Досліджувався стан проблеми в педагогічній теорії і практиці, розроблялися діагностичні завдання констатуючих зрізів, моделювалася система роботи над збагаченням мовлення студентів експресивною лексикою.
  Другий етап (1999-2000 рр.) – проводилась експериментально-дослідна робота відповідно до розробленої програми і методики дослідження, перевірялась ефективність запропонованої методики, проводилась апробація навчального міні-словника. Формуючий експеримент передбачав також розробку вправ з української мови та завдань і бесід для уроків читання в 2-4 класах і їхнє проведення в базових школах училища.
  Третій етап (2000-2001 рр.) – узагальнювались і уточнювались результати експериментально-дослідної роботи, зокрема було сформульовано відповідні висновки, розроблено методичні рекомендації, впорядковувались посібники для учителів початкових класів та студентів-практикантів.
  Педагогічний експеримент проводився в Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті (І освітньо-кваліфікаційний рівень – “молодший спеціаліст”); на педагогічному факультеті НПУ ім. М.П. Драгоманова; Київському міському педагогічному коледжі; педагогічному коледжі при Національному університеті ім. Т.Г. Шевченка.
  Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному впровадженні в навчальний процес педагогічних училищ методики збагачення мовлення майбутніх учителів експресивною лексикою як засобом увиразнення їхнього мовлення на засадах функціонально-комунікативного підходу, у створенні навчального словника-мінімуму експресивної лексики.
  Практичну цінність дослідження становить розроблена методика збагачення мовлення студентів експресивною лексикою під час вивчення відповідних тем курсу сучасної української мови та методики викладання української мови; комплекс спеціально дібраних вправ, навчальний словник-мінімум, методичні рекомендації щодо шляхів систематичного збагачення мовлення учнів початкових класів емоційно забарвленою лексикою.

  Здобуті результати можуть бути використані авторами підручників з української мови для їх удосконалення, а також у розробці методичних рекомендацій та посібників для підготовки вчителів початкових класів.
  Основні положення і висновки можуть бути враховані під час вивчення шкільного курсу української мови та методики його викладання в початкових класах, у проведенні уроків української мови та читання в 2-4 класах студентами-практикантами та учителями.
  Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень, відповідністю методів дослідження його меті і завданням, кількісним і якісним аналізом результатів експериментальної роботи в педучилищі.
  Апробація і впровадження результатів дослідження відбувалися в Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті під час лекційних та практичних занять з курсів “Сучасна українська літературна мова”, “Шкільний курс української мови і методика його викладання”, на педагогічному факультеті НПУ імені М.П. Драгоманова, у педагогічному коледжі при Національному університеті імені Т.Г. Шевченка, у Київському міському педагогічному коледжі, на курсах підвищення кваліфікації учителів початкових класів.
  Результати дослідження доповідались і обговорювалися на всеукраїнських науково-практичних конференціях “Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти” (м. Полтава, 2001 р.) та “Допрофесійна педагогічна підготовка учнівської молоді в контексті реалізації цільової комплексної програми “Вчитель” (м. Дніпропетровськ, 1998 р.), на міжвузівській науково-практичній конференції “Спадщина Т.Г.Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти” (м. Хмельницький, 2001 р.), на науково-практичній конференції “Дошкільна освіта в регіоні: проблеми, пошуки, досвід” (м. Хмельницький, 2001 р.), на засіданнях обласних та міських методоб’єднань, науково-практичних семінарах учителів початкових класів Хмельницької області.
  За матеріалами дослідження опубліковано 7 статей у журналах та збірниках наукових праць, що входять до списку, затвердженого ВАК України; вийшли друком такі посібники: “Експресивна лексика – засіб увиразнення мовлення молодших школярів”, Хмельницький, 2000, 3 друк. арк.; Словник-мінімум емоційно забарвленої лексики” (близько 2000 слів), Хмельницький, 2000 р.; “Уроки позакласного читання за творами Миколи Магери”, Хмельницький, 2001 р.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Теоретичне осмислення лінгвістичних, психолого-педагогічних та лінгводидактичних засад роботи над збагаченням мовлення студентів педучилища емоційно забарвленою лексикою, узагальнення досвіду вчителів початкових класів, педагогічний експеримент та його результати підтвердили актуальність досліджуваної проблеми.
  Безперечно, емоційно забарвлена лексика – це важливий і своєрідний пласт лексики в українській літературній мові, який збагачує й увиразнює мовлення, здійснює помітний емоційний вплив на слухача і читача, сприяє досягненню комунікативної мети.
  2. У процесі дослідження було висунуто гіпотезу, розроблено і перевірено дослідним шляхом експериментальну методику збагачення й увиразнення мовлення студентів педучилища емоційно забарвленою лексикою та вироблення у них лінгводидактичних професійних умінь формувати адекватні навички у молодших школярів використовувати словникове багатство української мови при побудові власних висловлювань.
  3. Для виявлення теоретичних знань студентів про досліджуваний пласт української лексики використовувались внутріпредметні та міжпредметні зв’язки.
  4. Результати констатуючого зрізу засвідчили недостатній рівень теоретичних знань і практичних умінь майбутніх учителів, пов’язаних з розумінням функцій і доречним використанням емоційно забарвленої лексики як засобу увиразнення мовлення, що негативно впливає на розвиток їхніх комунікативних умінь. Основні причини цього – недостатній обсяг теоретичного матеріалу про емоційну лексику у підручниках з української мови для педучилищ, відсутність системи відповідних вправ і завдань та відповідної методичної літератури, а також навчального словника емоційно забарвленої лексики.
  5. Програма дослідного вивчення ролі емоційних слів та методики увиразнення ними мовлення студентів розроблялася з урахуванням принципів фундаментальності, науковості та професійної зорієнтованості.
  Розробляючи експериментальну методику роботи над емоційною лексикою, ми спиралися на положення функціонально-комунікативної лінгвістики, які передбачають розгляд слова у єдності його значення, форми і функції.
  6. Формуючий експеримент дозволив визначити ефективні методи, форми і прийоми роботи, які сприяли глибокому засвоєнню теоретичних знань і формуванню професійних умінь і навичок студентів педучилища.
  Запропонована методична система охоплювала форми теоретичної, практичної, дослідницької і професійно зорієнтованої творчої діяльності студентів: лекції, практичні заняття, семінари, самостійну роботу ( в процесі вивчення курсу української мови); розробку бесід за сторінками букваря, змістом текстів читанок для 2-4 класів, добір спеціальних вправ та текстового дидактичного матеріалу, укладання міні-словника експресивної лексики та словника опорних груп лексики; розробку уроків позакласного читання (у процесі вивчення курсу методики викладання української мови).
  Використана у процесі експерименту система лексичних, лексико-стилістичних вправ, ситуативних і творчих завдань, укладання словника-мінімуму сприяла інтенсифікації процесу збагачення словникового запасу й увиразнення мовлення майбутніх учителів, цілеспрямованому формуванню у них професійних умінь і навичок.
  7. У ході експерименту виявлено потребу в удосконаленні діючого підручника з української мови для педучилищ з метою поглиблення і розширення теоретичного матеріалу; вивчення матеріалу на основі текстів пізнавального характеру, об’єднаних лексичними темами; збільшення кількості творчих і професійно зорієнтованих завдань; введення текстів інформативного характеру на лінгвістичні теми тощо. Розділи “Лексикологія”, “Фразеологія”, окремі теми розділів “Будова слова”, “Словотвір”, “Граматика” є змістовою базою для поглибленої і систематичної роботи над емоційно забарвленою лексикою за умови реалізації функціонально-комунікативного підходу до засвоєння теоретичного матеріалу.
  8. Результати дослідження можуть бути використані для розробки змісту практичних занять та методичного апарату, коментарів до виконання самостійних робіт у процесі вивчення курсу української мови, також для створення посібників для учителів початкової школи.
  9. У процесі дослідження студенти мали можливість переконатися, що емоційно забарвлена лексика є одним із найкращих засобів морального і громадянського виховання учнів загальноосвітніх шкіл на уроках класного і позакласного читання.
  10. У процесі дослідної перевірки ефективності запропонованої методики збагачення словникового запасу майбутніх учителів та увиразнення їхнього мовлення засобами експресивної лексики, було виявлено обсяг теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння ними в процесі опрацювання курсу сучасної української мови, розроблено систему завдань і вправ з української мови для формування практичних умінь і навичок майбутніх учителів; укладено словник-мінімум емоційно забарвленої лексики на 2000 слів і апробовано його в процесі виконання практичних і творчих завдань; розроблено методику збагачення словникового запасу майбутніх учителів емоційною лексикою під час виконання професійно зорієнтованої системи завдань на практичних заняттях з курсу методики викладання української мови, а саме: 1) розробка бесід за сторінками букваря та за змістом текстів читанок для 2-4 класів; 2) складання нескладних тестових завдань за текстами читанок, які розвивають увагу до слова, спонукають читати вдумливо, звертаючи увагу на ставлення автора до описуваного; 3) добір текстів народнопоетичної творчості, насичених демінутивною лексикою; 4) укладання міні-словника емоційно забарвлених слів; 5) розробка системи вправ з української мови для збагачення й увиразнення мовлення учнів емоційною лексикою; 6) складання міні-віршів за текстами художніх творів та словесне малювання; 7) укладання тематичних груп опорної лексики за окремими розділами читанок для 2-4 класів; 8) розробка уроків позакласного читання, метою яких є моральне та громадянське виховання молодших школярів.
  11. Розроблена методика забезпечує органічний взаємозв’язок увиразнення мовлення емоційною лексикою і становлення учителя початкових класів.
  12. Дослідження не вичерпало всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективним, на нашу думку, є вивчення наступності щодо увиразнення мовлення школярів старших класів; характеристика функціональних можливостей емоційно забарвленої лексики у навчально-виховному процесі, укладання словника експресивної лексики з відповідними ремарками та повним тлумаченням поданих одиниць.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Активні форми навчання студентів // Методичні рекомендації. – К.: РУМК, 1990. – 31 с.
  2. Бабич М.Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови // УМЛШ. – 1990. – № 8. – С. 26-32.
  3. Баєв Б.Ф. Психологія навчання. – К.: Рад. школа, 1972. – 136 с.
  4. Баранов М.Т. Лексико-семантический аспект уроков русского языка в V-VІІ классах // Урок русского языка на современном этапе. – М.: Просвещение, 1978. – С. 30-49.
  5. Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 190 с.
  6. Баранов М.Т. Приемы обогащения словаря учащихся // Вопросы изучения лексики русского языка в восьмилетней школе. – М.: Просвещение, 1962. – 184с.
  7. Баранов М.Т. Роль тематической группировки слов (по смысловым темам) в обогащении словаря учащихся / Доклады АПН РСФСР. – М.: АПН РСФСР. – 1960. - № 1. – С. 19-23.
  8. Безрукова І.Г. Збагачення українського мовлення першокласників засобами народнопоетичної творчості // Початкова школа. – 1998. - №9. – С.53-57.
  9. Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова. підручник для 2 класу чотирирічної початкової школи. – вид.5-те. – К.: Освіта, 1993. –269 с.
  10. Білодід І.К. Вибрані праці: В 3-ох т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1986. – 446 с.
  11. Білодід І.К. Мовознавча наука і школа // Мовознавство. – 1976 - №2. – С.3-13.
  12. Біляєв О.М. Культура мовлення учителя-словесника // Дивослово. – 1995. - №1. – С.37-44.
  13. Біляєв О.М., Вашуленко М.С., Плахотник В.М. Концепція мовної освіти в Україні // Рідна школа. – 1994. - №9. – С.71-77.
  14. Біляєв О.М., Скуратівський Л.В., Симоненкова Л.М., Шелехова Г.Т. Концепція навчання української мови в школах України // Дивослово. – 1996. - № 1. – С.16-21.
  15. Блинова Е.К. Работа с тематическим словарем // Русский язык в национальной школе. – 1965. - № 3. – С. 48-52.
  16. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолєтова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 1992. – 408 с.
  17. Бойко Н. Експресивна лексика та її лексикографічна інтерпретація // Дивослово. – 2000. - № 7. – С. 19-23.
  18. Бойко Н. Експресивна лексика в поезії Василя Стуса // Рідна школа. - 2000. - № 8. – С. 44-46.
  19. Бойко Н., Обийкіна С. Експресивні дієприкметники в поемі І.Котляревського “Енеїда” // Дивослово. – 1999. - № 6. – С. 14-17.
  20. Бондаренко Н.В. Мова і розмова / Програми та матеріали до уроків української (державної мови) для шкіл національних меншин // Відродження, 1995. - № 4. – С. 25-29.
  21. Булаховський Л.А. Курс сучасної української літературної мови. – Т. 1. – К.: Рад. школа, 1951. – 375 с.
  22. Булаховський Л.А. Вибрані праці в 5 т. – Т. 2: Українська мова. – К.: Наукова думка, 1977. – 630 с.
  23. Булаховський Л.А. Нариси загального мовознавства. – К.: Рад. школа, 1959. – 307 с.
  24. Бурак Г.Ф. Слово-диво. Вправи, завдання, диктанти з української мови. Методичний посібник для 5 класу загальноосвітньої школи. – К., 1994. – 96 с.
  25. Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту: Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1986. – 104 с.
  26. Варзацька Л.О., Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова. Підручник для 4 кл. чотирирічної і 3 кл. трирічної початкової школи. – 3-тє вид., переробл. – К.: Освіта, 1993. – 255 с.
  27. Вашуленко М.С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 8. – С. 15-20.
  28. Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова. Підручник для 3 кл. чотирирічної і 2 кл. трирічної початкової школи. – 5-те вид. – К.: Освіта, 1993. – 253 с.
  29. Вашуленко М.С. Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній початковій школі: Автореферат дис. - ... д-ра пед. наук. – К. – 1992. – 59 с.
  30. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах. – К.: Рад. школа, 1991. – 110 с.
  31. Ващенко В.С. Українська лексикологія. Семантико-стилістична типологія слів: Посібник для студентів-філологів. – Дніпропетровськ, 1979. – 127 с.
  32. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. – Т. 2. Проблемы общей психологии / Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с.
  33. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. – Т. 3. Проблемы развития психики / Под ред.А.М.Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
  34. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
  35. Выготский Л.С. Собрание сочинений. – Т. 4: Детская психология. – М.: Педагогика, 1984. – 431 с.
  36. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – 132 с.
  37. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.-Л.: Учпедгиз, 1947. – 467 с.
  38. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К.: Вища школа, 1986. – 199 с.
  39. Волошина Н.Й. Вивчення казки “Хоробрі з Найхоробріших” М.Магери в 5-ому класі // Українська література в загальноосвітній школі. – К., 1999. - № 5. – С. 10-14
  40. Воскресенська Н.О., Свашенко А.О. Дидактичний матеріал з розвитку мови в 4 кл. чотириріч. почат. шк.: Посіб. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1990. – 96 с.
  41. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
  42. Гмир І.С. Робота над синонімами // Українська мова та література в школі. – 1973. - № 12. – С. 60-62.
  43. Голуб Н.Б. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою: Дис. ... канд. пед. наук. – К., 1997. – 170 с.
  44. Грибан Г.В. Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури // Дивослово. – 1998. - № 2. – С. 19-22.
  45. Груба Т.Л. Збагачення мовлення учнів 5-6 класів синонімічними формами на міжпредметній основі: Автореферат дис. ... канд. пед. наук. – К., 1998. – 24 с.
  46. Грунський М., Сабалдир Г. Українська мова. Фонетика. Морфологія. Синтаксис. Фразеологічний словник. Порадник для самонавчання. – 4-те вид. – К.: 1997. – 158 с.
  47. Дейч О. Фольклор у вихованні культури поведінки молодших школярів // Початкова школа. – 2000. - № 2. – С. 46.
  48. Денисов П.Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. – М.: Издательство Московского университета, 1974. – 138 с.
  49. Денисов П.Н. Принципы отбора лексики для учебных словарей // Вопросы учебной лексикографии / Под. ред. П.Н.Денисова и Л.А.Новикова. – М.: Издательство Московского университета, 1969. – С. 15-38.
  50. Державний стандарт початкової загальної освіти в Україні // Початкова школа. – 2001. - № 1. – С. 28-54.
  51. Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. – Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. – 208 с.
  52. Диб’ян Н. Дещо про формування сучасної української лексики // Дивослово. – 1996. - № 1. – С. 14-15.
  53. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – 3-є вид., перероб. і доповн. – К.: Вища школа, 1987. – 350 с.
  54. Дорошенко С.І. Робота над словом при вивченні іменника і прикметника в 5 класі. Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1968. – 167 с.
  55. Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1983. – 155 с.
  56. Жинкин Н.И. Психогические основы развития речи // В защиту живого слова: Сб. статей / Сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение, 1966. – 207 с.
  57. Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся 3-7 классов // Известия АПН РСФСР. – вып. 78. – М., 1956. – С. 141-250.
  58. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984. – 255 с.
  59. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови, ч. 1. – К.: Вища школа, 1972. – 402 с.
  60. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.
  61. Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова. – Видавн. КДУ, 1965. – 504 с.
  62. Історія української мови. Лексика і фразеологія / відповідальний редактор В.М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1983. – 743 с.
  63. Каліш В.А. Функціонально-комунікативний підхід до слова у мовній освіті вчителів початкових класів: Автореферат дис. ... канд. пед. наук. – К., 1995. – 24 с.
  64. Каніщенко А.П. Ганнуся: Поурочна читанка для 3-го кл. чотирирічної та 2 кл. трирічної початкової школи. Ч. 2. – К.: Освіта, 1997. – 223 с.
  65. Каніщенко А.П. Дидактичний матеріал з розвитку зв’язного мовлення молодших і середніх школярів. – К., 2000. – 100 с.
  66. Каніщенко А.П., Кучинський М.В. Розвиток мовлення першокласників: Методичні рекомендації для учнів педучилищ. – К.: РНМК, 1992. – 59 с.
  67. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Кобза, 1995. – 472 с.
  68. Караванський С. Секрети української мови. Науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики. – К.: УКСП “Кобза”, 1994. – 152 с.
  69. Карпалюк В.С., Ткачук Г.О. Українська мова у структурі системи ступеневої підготовки вчителя початкової школи: Методичні рекомендації та орієнтовна навчальна робоча програма (ІІ освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”). – Хмельницький: Видавництво ХПУ, 1999. – 31 с.
  70. Киричук О.І. Виховання в учнів інтересу до навчання. – К.: Товариство “Знання”, 1986. – 48 с.
  71. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1966. – 191 с.
  72. Кожин А.Н. О функциональном аспекте русской лексикологии // Теория слова и функционирование словарных единиц / Межвузовск. сб. научн. трудов. – Саратов, 1981. – С. 36-45.
  73. Коломієць М.П. Питання фразеологічної синоніміки. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1987. – 52 с.
  74. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинах. – М.: Учпедгиз, 1957. – 349 с.
  75. Коменский Я.А. Великая дидактика / Избранные педагогические сочинения: В 2 т. – М.: 1982. – Т. 1. – 693 с.
  76. Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори. Т. 1. – М.: Педагогіка,. 1982. – 652 с.
  77. Коршун Т.В. Відбір лексики для початкового етапу засвоєння української мови (на матеріалах шкіл з російської мовою викладання). Дис. ... канд. пед. наук. – К., 1995. – 206 с.
  78. Коршун Т.В. Навчальний тематико-ситуативний словник-мінімум // Початкова школа. – 1997. – № 4. – С. 17-21.
  79. Костомаров В.Г. Принципы отбора лексического минимума // Русский язык в национальной школе. – 1963. - № 1. – С. 29-33.
  80. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.
  81. Костюк Н.А. Слово в научном и художественном тексте (фундаментальный аспект лексического значения): Автореферат дис. ... канд. филолог. Наук. – Л., 1987. – 17 с.
  82. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.: Высшая школа, 1989. – 152 с.
  83. Курганська Л.О. Слово вчителя в поведінці школяра // Початкова школа. – 1995. - № 1. – С. 8-10.
  84. Кутенко Л.О. Збагачення лексичного запасу на уроках читання // Початкова школа. – 1981. – № 5. – С. 20-24.
  85. Кутенко Л.А. Особенности работы по обогащению и активизации словарного запаса школьников в условиях близкородного двуязычия. Дисс. ... канд. пед. наук. – К., 1985. – 152 с.
  86. Кутенко Л.О. Особливості роботи над словом // Початкова школа. – 1990. – № 12. – С. 17-20.
  87. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. – М.: Педагогика, 1975. – 255 с.
  88. Левчук Я.К. Мистецтво дитячого словесного живопису // Початкова школа. – 1998. - № 12. – С. 10-12.
  89. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х томах / Под ред. В.В.Давыдова и др. – Т. 1. – М.: Педагогика, 1983. – 389 с.
  90. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1965. – 245 с.
  91. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. 2-е вид., доп. – К.: Рад. школа, 1965. – 431 с.
  92. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови (семантична структура слова). – Харків: Вища школа, 1976. – 113 с.
  93. Лисиченко Л.А. Типи синонімів за значенням // УМЛШ. – 1973. - № 11. – С. 40-46.
  94. Магера М. Вибрані твори. – Хмельницький: Поділля, 1998. – 375 с.
  95. Магера Н.М. З давніх літ. – Хмельницький: Поділля, 1995. – 96 с.
  96. Магера Н.М. Казка про Хоробрих з Найхорбріших.–Хмельницький, 1997. – 24 с.
  97. Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови. Посібник для вчителя. Вид. 2-е перероб. і доп. – К.: Рад. школа, 1981. – 135 с.
  98. Мацько Л.І. Культура мови // Початкова школа. – 1996. – № 3. – С. 28-30.
  99. Мацько Л.І. Українська мова: формування національної свідомості // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1. – С. 67-70.
  100. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К.: Рад. школа, 1986. – 168 с.
  101. Мельничайко В.Я. Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в 4-7 кл. – К.: Рад. школа, 1975. – 141 с.
  102. Мельничайко В.Я. та ін. Удосконалення змісту і методів навчання української мови. – К.: Рад. школа, 1982. – 216 с.
  103. Методика викладання української мови: Навч. посібник / С.І.Дорошенко, М.С. Вашуленко, О.І.Мельничайко та ін.; За ред. С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992. – 398 с.
  104. Методика викладання української мови: Програма педучилищ для спеціальності 03.07 “Викладання в початкових класах”/ Укл. С.І.Дорошенко, М.С. Вашуленко, О.Н.Хорошковська та ін. – К.: РУМК, 1990. – 24 с.
  105. Наш Микола Магера. – Хмельницький: Поділля, 1992. – 78 с.
  106. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. Семантический анализ противоположности в лексике. – М.: МГУ, 1973. – 290 с.
  107. Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними синонімами // Дивослово. – 1998. – № 4. – С. 18-22.
  108. Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С.Тимошик. – Либідь, 1995. – 296 с.
  109. Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови учнів 5-7 класів. – К.: Рад. школа, 1964. – 180 с.
  110. Паламар Л.М. Фундаментально-комунікативний принцип формування мовної особистості. – Автореф. ... док. пед. наук. – К., 1997. – 45 с.
  111. Паламарчук Л.С. Проблеми сучасного життя мови. Про принципи добору лексичного інвентаря для загальномовного словника // Мовознавство. – 1973. - № 3. – С. 3-11.
  112. Пархоменко Н. Методика роботи над словом, текстом на уроках читання // Початкова школа. – 1997. - № 7. – 44 с.
  113. Педагогіка за ред. Ю.К. Бабанського. – М.: Просвіта, 1988. – 478 с.
  114. Пентилюк М.І. Вивичення лексики і збагачення словникового запасу учнів // Удосконалення змісту і методів навчання української мови / Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. – К.: Рад. школа, 1982. – С. 90-110.
  115. Передрій Г.Р., Смолянінова А.К. Лексика і фразеологія української мови. Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1983. – 207 с.
  116. Питання психології засвоєння учнями мови / За ред. Г.К. Костюка. – К.: Рад. школа, 1957. – 245 с.
  117. Підлісна Г.Г. Збагачення активного словника молодших школярів // Початкова школа. – 1990. – № 2. – С. 32-35.
  118. Пономарьова К.І. Робота над синонімами як засобом увиразнення мовлення // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С. 15-17.
  119. Попова Л.Б. Методика формирования лексических понятий учащихся начальных классов (На материале украинского языка): Дисс. ... канд. пед. наук. – К., 1990. – 216 с.
  120. Потоцька Т.Ф. Лексична робота з розділу “Будова слова” // Початкова школа. – 1990. - № 1. – С. 20-24.
  121. Практичні й лабораторні роботи з методики викладання української мови в педагогічних училищах. Методичні рекомендації для спеціальності 03.07 “Викладання в початкових класах” / Укл. А.Г. Григорчук. – К.: РУМК, 1992. – 52 с.
  122. Прищепа К.С., Лук’яненко В.Г. Тематичний словник школяра. – К.: Гала, 1997. – 336 с.
  123. Програма середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класи. – К.: Освіта, 1994. – 255 с.
  124. Програми для педагогічних училищ. Українська мова / з спеціальності 2001 “Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи” / Укл. С.І. Дорошенко. – К.: Міносвіти УРСР, 1985. – 28 с.
  125. Психологія. Підручник для пед. вузів / За ред. Г.С. Костюка, вид. 3-є, доповнене. – К.: Рад. школа, 1968. – 568 с.
  126. Психология: Учебник для педагогических институтов / Под ред. А.А.Смирнова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова. – М., 1962. – 558 с.
  127. Родніна Л.О., Дідківська Л.П. Словотвір. Синонімія. Стилістика. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – К.: Наук. думка, 1982. – 168 с.
  128. Розенталь Д.Е., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 1976. – 543 с.
  129. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.
  130. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / Отв. ред. Е.В. Шорохова. – М.: Педагогика, 1973. – 423 с.
  131. Руденко Л.А. Естетичне виховання учнів засобами слова // Початкова школа. – 1996. – № 3. – С. 25.
  132. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наукова думка, 1988. – 235 с.
  133. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.
  134. Савченко О.Я. Навчально-виховний процес у малокомплектній школі. – К.: Рад. школа, 1987. – 229 с.
  135. Савченко О.Я. Підготовка учнів до сприймання нових художніх творів на уроках українського читання // Початкова школа. – 1990. - № 3. – С. 12-17.
  136. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. – К.: Рад. школа, 1982. – 176 с.
  137. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: “Магістр-С”, 1997. – 256 с.
  138. Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 кл. – К.: Рад. школа, 1965. – 316 с.
  139. Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 кл. – К.: Рад. школа, 1974. – 207 с.
  140. Скрипник Л.Т. Фразеологія української мови. – К.Наукова думка, 1973. – 280 с.
  141. Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С. Буквар: Підручник для 1 кл. чотирирічної і трирічної початкової школи. – 10-те вид. – К.: Освіта, 1996. – 144 с.
  142. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової школи. – 6-те вид. – К.: Освіта. 1996. – 366 с.
  143. Скрипченко Н.В. та ін. Читанка: Підручник для 4 кл. чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко, Н.Й. Волошина. – 5-те вид., перероб. – К.: Освіта, 1997. – 228 с.
  144. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 3 кл. чотирирічної і 2 кл. трирічної початкової школи. – 5-те вид. – К.: Освіта, 1992. – 366с.
  145. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови. – К., 1987. – 142 с.
  146. Словарь иностранных слов. – 10-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1983. – 608 с.
  147. Словник синонімів учня початкових класів / укл. Будня Н.О., Головко З.Л. – Тернопіль: “Богдан”, 1997. – 72 с.
  148. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей. – Львов: Свит, 1990. – 148 с.
  149. Сухомлинський В.О. Слово рідної мови // Українська мова і література в школі. – 1989. - № 1. – С. 3-8.
  150. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 4. – К.: Рад. школа, 1977. – 670 с.
  151. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу // Вибр. твори: В 5 т. – Т. 1. – К.: Рад. школа, 1976. – 654 с.
  152. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка. – 1973. – 439 с.
  153. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка. – 1972. – 588 с.
  154. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1993. – 422 с.
  155. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін. / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.
  156. Тараненко О.О. Тлумачний словник як база для синонімічного словника // Слово і фразеологізм у словнику. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 221-237.
  157. Тихонов А.Н., Хатамов Н.Т., Емельянова С.А., Тихонова М.Ю. Проблемы составления учебных тематических словарей // Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике / Под ред. П.Н. Денисова и В.В. Морковкина. – М.: Русский язык, 1976. – С. 73-87.
  158. Тихоша В.І. Система роботи над збагаченням учнів 5-9 класів власне українською лексикою та фразеологізмами. Посібник для вчителів. – Херсон, 1995. – 147 с.
  159. Тихоша В.І. Формування лексичних умінь і навичок з української мови в учнів 5-6 класів шкіл з російською мовою навчання. Дис. ... канд. пед. наук. – К., 1993. – 180 с.
  160. Ткаченко Г.К. В.О. Сухомлинський про виховання любові до рідного слова // Українська мова і література в школі. – 1999. - № 4. – С. 17-19.
  161. Ткаченко Г.К. Слово навчає, слово виховує // Початкова школа. – 1999. - № 5. – С. 53-55.
  162. Ткачук Г.О. Українська мова у структурі системи ступеневої підготовки учителя початкової школи: Методичні рекомендації та орієнтовна робоча навчальна програма (І освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”). – Хмельницький: Видавництво ХПУ, 1988. – 54 с.
  163. Ткачук Г.О. Українська мова у структурі системи ступеневої підготовки учителя початкових класів: Методичні рекомендації та орієнтовна робоча навчальна програма (ІІІ освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”). – Хмельницький: Видавництво ХПУ, 2000. – 18 с.
  164. Ужченко Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови. – К.: Освіта, 1995. – 224 с.
  165. Українська мова: Підручник: Ч. 1 / Т.К. Бурлака, В.О. Горпинич, П.С. Дудик та ін.; За ред. П.С. Дудика. – К.: Вища шк., 1993. – 415 с.
  166. Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення учнів. – К.: Рад. школа, 1964. – 128 с.
  167. Уфимцева Н.М. Биологические и социальные факторы в речевом развитии // Этнопсихолингвистика / Отв. ред. Ю.А. Сорокин. – М.: Наука, 1966. – С. 162-191.
  168. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. – М.: Наука, 1968. – 272 с.
  169. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 1. – 467 с.
  170. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. – К.: Рад. школа, 1963. – Т. 2. –356 с.
  171. Ушинський К.Д. Про початкове викладання російської мови // Вибр. пед. твори: В 2 т. – К., 1983. – Т. 2. – С. 227.
  172. Хорошковська О.Н. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання. – К., 1999. – 306 с.
  173. Хорошковська О.Н. Розвиток мовлення молодших школярів: Посібник для учителів. – К.: Рад. школа, 1985. – 96 с.
  174. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1972. – 327 с.
  175. Шевченко Т.Г. Кобзар. – Сімферополь. – Видавництво “Крим”, 1969. – 662 с.
  176. Шевчук Т. Виховання емоційної культури молодших школярів // Початкова школа. – 1999. - № 3. – С. 5-6.
  177. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М.: Просвещение, 1971. – 335 с.
  178. Шпак М. Змістове забезпечення емоційності навчання учнів // Початкова школа. – 2000. - № 5. – С. 6-10.
  179. Ющук І.П. Про походження української мови // Дивослово. – 1995. - № 1. – С. 27-33.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины