ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ : ФОРМИРОВАНИЕ ЯзыковоКОМУНИКАТИВНОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ нефилологических специальностей педагогических УНИВЕРСИТЕТОВ • Название:
 • ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ЯзыковоКОМУНИКАТИВНОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ нефилологических специальностей педагогических УНИВЕРСИТЕТОВ
 • Кол-во страниц:
 • 554
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
  На правах рукопису
  КЛИМОВА КАТЕРИНА ЯКІВНА
  УДК: 378. 147 : 811. 161. 2
  ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ
  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
  13.00.02 — теорія і методика навчання (українська мова)
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  доктора педагогічних наук
  Науковий консультант:
  Мацько Любов Іванівна,
  доктор філологічних наук, професор,
  академік АПН України
  Київ — 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………..……………………………………………………….…...7
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
  МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТ-
  НОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ…………………………………...16
  1.1. Методологічні передумови дослідження комунікативної мовної
  особистості ………..............................................................................16
  1.1.1. Проблема формування мовнокомунікативної професійної
  компетентності майбутнього вчителя з погляду сучасної
  філософії освіти ………………….………………….…………20
  1.1.2. Мова як об’єкт вивчення лінгвофілософії…………………....46
  1.1.3. Мова як предмет лінгвістичних досліджень..………………..58
  1.1.4. Сучасна українська літературна мова у контексті
  соціолінгвістики та лінгвокультурології……….…………….67
  1.2. Лінгвістичне підґрунтя навчання української мови студентів
  нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів………85
  1.2.1. Типологія літературних норм сучасної української мови у
  площині формування мовнокомунікативної компетентності
  майбутніх учителів……………………………………………..86
  1.2.2. Мовна норма і культура мовлення студентів...........................91
  1.3. Психологічні передумови формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності студентів……………………..……….97
  1.3.1. Мова і мовлення у контексті розвитку психолінгвістичних
  досліджень…………………………..………………………….99
  1.3.2. Психологічні основи формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності майбутніх учителів-нефілогів.115
  Висновки до розділу 1……………………………………………………...131
  3
  РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ ЯКОСТЕЙ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
  НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТІВ У
  ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ…………………….135
  2.1. Педагогічний моніторинг як умова стратегічного плану навчальної
  діяльності студентів…………………………………………………135
  2.1.1. Загальні вимоги до педагогічного моніторингу.....................138
  2.1.2. Етапи та специфіка проведення моніторингу якостей
  мовлення студентів нефілологічних факультетів педагогічних
  ВНЗ………………………………….…………………………142
  2.1.3. Форми проведення педагогічної діагностики якостей
  мовлення майбутніх учителів-нефілологів..………...............147
  2.2. Критерії та рівні сформованості мовнокомунікативної професійної
  компетентності студентів нефілологічних факультетів педагогічних
  університетів……………………………………………..…………..155
  2.3. Показники рівнів сформованості мовнокомунікативної професійної
  компетентності майбутніх учителів-нефілологів на освітньо-
  кваліфікаційних рівнях бакалавр" і "магістр".…………………….166
  2.4. Аналіз типових помилок у мовленні майбутніх учителів-
  нефілологів…………………………………………………………..175
  Висновки до розділу 2…………………………………….........................186
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ
  НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ
  УНІВЕРСИТЕТІВ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ………………………………………………188
  3.1. Педагогічне проектування методичної системи формування
  мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх
  педагогів-нефілологів у ВНЗ……………………………………….189
  4
  3.2. Дидактичні принципи проектування технологій формування
  мовнокомунікативної професійної компетентності у студентів
  нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів……..197
  3.3. Структурні компоненти методичної системи формування у
  студентів нефілологічних факультетів педагогічних університетів
  мовнокомунікативної професійної компетентності ..………..……211
  3.3.1. Контент-аналіз обсягу і змісту підручників і навчальних
  посібників з української мови для студентів нефілологічних
  спеціальностей педагогічних ВНЗ …………………..............211
  3.3.2. Форми організації навчання і самонавчання студентів-
  нефілологів української мови………………………………..224
  3.3.3. Традиційні та інноваційні методи і прийоми навчання
  української мови на нефілологічних факультетах педагогічних
  університетів ………………………………………………….271
  3.3.4. Засоби реалізації, контролю та корекції знань, умінь і навичок
  майбутніх учителів з української мови……..………………309
  3.3.5. Навчально-методичні комплекси українськомовних дисциплін
  на нефілологічних факультетах педагогічних університетів319
  3.4. Зміст навчальних технологій формування складових
  мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх
  учителів………………………………………………………………324
  3.4.1. Інноваційні технології навчання української мови студентів-
  нефілологів педагогічних ВНЗ………………………………328
  3.4.2. Комплекси завдань з української мови, спрямованих на
  формування орфографічної, фонетичної та орфоепічної,
  лексичної та фразеологічної, граматичної та пунктуаційної,
  стилістичної та дискурсивної складових мовнокомунікативної
  професійної компетентності студентів……………………..332
  5
  3.5. Інтерактивне навчання української мови майбутніх учителів-
  нефілологів у площині апдаптації до сучасних вимог вищої
  освіти…………………………………………………………………365
  3.5.1. Імітаційне моделювання ситуацій професійної педагогічної
  комунікації у процесі навчання української мови на
  нефілологічних факультетах університетів ………………368
  3.5.2. Комплекс проектів у системі інтерактивного професійно
  спрямованого навчання української мови студентів
  педагогічних спеціальностей ВНЗ…………………………382
  3.5.3. Використання засобів медіа-дидактики у процесі навчання і
  самонавчання української мови студентів-нефілологів
  педагогічних ВНЗ…………………………………………….390
  Висновки до розділу 3……………………………………………………..402
  РОЗДІЛ 4. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ТВОРЧОЇ
  МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА………405
  4.1. Структура креативності як інтегрованої особистісної якості
  студентів педагогічних ВНЗ……………………………………….405
  4.2. Роль навчального середовища ВНЗ у формуванні креативності
  майбутніх учителів…………………………………………………..412
  4.3. Система індивідуально-самостійної навчальної роботи студентів
  нефілологічних факультетів з української мови………………….423
  4.4. Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних
  спеціальностей педагогічних університетів з української мови….429
  4.5. Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх
  учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності……….455
  4.6. Виробнича практика у школі — засіб формування творчої
  мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя-
  нефілолога……………………………………………………………459
  Висновки до розділу 4……………………………………………………...470
  6
  РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ НАВЧАННЯ ЗА
  ПРОПОНОВАНОЮ МЕТОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮ…………….472
  5.1. Психологічні принципи експериментально-дослідного навчання
  майбутніх учителів-нефілологів…………..………………………..472
  5.2. Зміст формувального експерименту на нефілологічних факультетах
  педагогічних університетів….…...…………………………………475
  5.3. Організація та проведення експериментально-дослідного навчання за
  пропонованою методичною системою…………………………….486
  5.4. Якісна та статистична характеристика результатів педагогічного
  експерименту ………………………………….…………………….491
  Висновки до розділу 5……………………………………………………..498
  ВИСНОВКИ ……………………………………………….……………………..502
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………..…………..…508
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Інтеграція у світовий освітній простір,
  поява інноваційних засобів масової комунікації, динамічний розвиток
  суспільних відносин, науки, культури, зміни в економічному житті зумовили
  підвищення вимог до якості та змісту вищої освіти в Україні. В умовах
  суспільно-політичних проблем, економічних криз, екологічних катаклізмів та
  інформаційного потоку, що впливає на свідомість молодого покоління,
  особливої актуальності набуває формування особистості фахівця,
  конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного вчителя як
  представника національної еліти суспільства, педагога-інтелектуала, здатного
  вплинути словом на розум і почуття дитини, стати для неї мовленнєвим
  авторитетом.
  Стратегія безперервної мовної освіти передбачає використання у
  навчально-виховному процесі педагогічних ВНЗ оптимальних традиційних та
  інноваційних форм, методів і засобів навчання і самонавчання української
  мови, що в подальшому забезпечить успішну професійну мовнокомунікативну
  діяльність майбутніх учителів. Окрім того, змінився сам погляд на взаємодію
  викладача і студентів у навчальному середовищі університету — йдеться про
  суб’єкт-суб’єктну взаємодію, співробітництво, спільну науково-дослідну
  діяльність, поєднання науки з освітою. Особистісно орієнтований, діяльнісно-
  комунікативний, компетентнісний підходи до підготовки сучасного вчителя
  знайшли відображення у документах в галузі вищої педагогічної освіти (Закон
  України "Про освіту", Національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")
  Державна цільова комплексна програма "Вчитель", Національна доктрина
  розвитку освіти України в XXI столітті, Закон України "Про вищу освіту" та
  ін.).
  8
  Теоретичне підґрунтя роботи закладено у дослідженнях багатьох поколінь
  вітчизняних і зарубіжних психологів та мовознавців, що вивчали різні аспекти
  проблеми функціонування мови як суспільного феномену, засобу комунікації
  (Б. Ананьєв, Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, П. Блонський, Л.Виготський,
  О.Власова, В. Вундт, І. Гальперін, В. Гумбольдт, М. Жинкін, І. Зимня,
  Г.Костюк, М. Кочерган, О. Кубрякова, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, О. Лурія,
  О. Мельничук, Є.Пассов, О. Потебня, О. Селіванова, А.Смирнов, Д. Хаймс,
  Н.Хомський та ін.). Дидактичними передумовами професійної підготовки
  майбутнього вчителя у навчальному середовищі вишу є фундаментальні
  педагогічні праці, дослідження у площині використання інноваційних
  технологій в освіті (А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Безпалько, Я. Болюбаш,
  Н.Волкова, В. Галузинський, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, М.Євтух,
  З.Курлянд, І. Лернер, В. Пасинок, О. Пєхота, П. Підкасистий, Р.Піонова,
  О.Пометун, О. Рудницька, О. Савченко, М. Скаткін, З. Слєпкань,
  В.Сухомлинська, Н. Тализіна, О. Текучов, А. Хуторськой, М. Чобітько,
  І.Якіманська та ін.).
  Професійна мовнокомунікативна компетентність посідає одне із
  визначальних місць у системі універсальних і спеціальних компетентностей
  учителя. У контексті реалізації компетентнісної парадигми сучасної мовної
  освіти важливе значення мають праці з проблеми українськомовного навчання
  (О. Біляєв, М. Вашуленко, Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Єрмоленко,
  С. Караман, Г.Козачук, І. Кочан, Л. Кравець, Л. Мацько, В.Мельничайко,
  Н.Остапенко, Л. Паламар, М. Пентилюк, М. Плющ, О. Пономарів,
  Т.Симоненко, Л. Скуратівський, Л. Струганець, Г. Шелехова, І. Ющук та ін.).
  Попри те, що сучасні дослідження з методики навчання української мови у
  вищій школі відображають різні аспекти мовно-мовленнєвої підготовки
  учителів до професійної діяльності, слід зазначити, що ґрунтовного цілісного
  дослідження актуальної проблеми формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей
  педагогічних університетів у сучасній лінгводидактиці на сьогодні немає. З
  9
  огляду на викладене вище, тема дисертаційного дослідження видається нам
  актуальною.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
  дисертації відповідає змісту та стратегічним завданням, окресленим у
  Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), у
  Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті, у Державній
  цільовій комплексній програмі "Вчитель" та в державних освітніх стандартах.
  Робота виконана у площині наукових досліджень кафедри стилістики
  української мови за напрямом "Теоретико-методологічні засади лінгвістичного
  аналізу тексту, його зміст, місце і значення в системі підготовки філологів".
  Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою
  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол
  № 5 від 22.12.2006 р.) і Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень
  з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 26.12.2006
  р.).
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування та
  розробка ефективної методичної системи формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності майбутніх учителів-нефілологів у процесі
  вивчення українськомовних навчальних дисциплін в університеті. Відповідно
  до поставленої мети окреслено ряд завдань, послідовне вирішення яких
  сприятиме успішному формуванню у студентів нефілологічних спеціальностей
  педагогічних ВНЗ систематизованих знань про мову і мовну комунікацію та
  відповідних умінь і навичок використання цих знань у педагогічному дискурсі:
  1. Проаналізувати проблему підготовки майбутнього вчителя до
  мовнокомунікативної професійної діяльності у площині сучасної філософії
  освіти; окреслити психологічні передумови та лінгвофілософські,
  соціолінгвістичні і лінгвокультурологічні засади українськомовного навчання
  майбутніх педагогів; проаналізувати лінгвістичне підґрунтя навчання
  української мови студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних вишів,
  закладене у працях із загального та конкретного українського мовознавства.
  10
  2. Визначити поняття "мовнокомунікативна професійна компетентність
  майбутнього вчителя", "складові мовнокомунікативної професійної
  компетентності майбутнього вчителя"; дослідити дефініції понять
  "компетентність" і "компетенція" у лексикографічних, психолого-педагогічних
  та лінгводидактичних джерелах.
  3. Дослідити типологію літературних норм сучасної української мови у
  площині формування культури мовлення майбутніх учителів-нефілологів.
  4. Окреслити теоретичні засади моніторингу, організувати та провести
  педагогічний моніторинг якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів в
  умовах ВНЗ.
  5. З’ясувати визначення понять "традиція", "інновація", "принцип", "метод",
  "прийом", "засіб" у площині лінгводидактики; розрізнити поняття "методи
  викладання" і "методи навчання", спираючись на лінгвометодичні дослідження;
  проаналізувати класифікації принципів і методів активного та інтерактивного
  навчання студентів-майбутніх педагогів у дидактиці вищої школи.
  6. Охарактеризувати традиційні та інноваційні методи, прийоми, засоби
  навчання української мови, контролю, самонавчання і самоконтролю рівнів
  мовнокомунікативної професійної компетентності студентів; провести контент-
  аналіз обсягу і змісту навчальної літератури з української мови для студентів
  нефілологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ.
  7. Створити методичну систему формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності у студентів нефілологічних спеціальностей
  педагогічних університетів та розробити її структурно-функціональну модель;
  охарактеризувати структурні компоненти методичної системи; показати місце
  креативності як необхідної умови професійної мовнокомунікативної діяльності
  педагога у спроектованій методичній системі.
  8. Увести матеріали програми експериментально-дослідного навчання за
  пропонованою методичною системою до навчально-методичних комплексів
  обов’язкових та вибіркових українськомовних навчальних дисциплін на
  нефілологічних факультетах педагогічних вишів; апробувати створену
  11
  методичну систему формування у студентів нефілологічних спеціальностей
  педагогічних університетів мовнокомунікативної професійної компетентності в
  університетах різних регіонів України; експериментально перевірити
  ефективність пропонованої методичної системи за допомогою методів
  математичної статистики та обробки даних.
  Об’єктом дослідження є процес навчання української мови на
  нефілологічних факультетах педагогічних університетів України.
  Предмет дослідження — методика формування систематизованих знань з
  української мови у студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних
  університетів, відповідних умінь і навичок використання цих знань у процесі
  педагогічного спілкування.
  Методи дослідження. Для досягнення поставленої у дисертаційній роботі
  мети, розв’язання поставлених завдань та перевірки висунутої гіпотези було
  використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження:
  — теоретичні: аналіз і синтез літератури з проблеми дослідження (праць із
  філософії освіти, лінгвофілософії, соціолінгвістики, лінгвокультурології,
  загального та українського мовознавства, психолінгвістики, дидактики
  навчання та лінгвометодики, медіа-освіти); аналіз державних документів у
  галузі мовної освіти; контент-аналіз обсягу і змісту підручників і навчальних
  посібників з української мови для студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ;
  аналіз усного і писемного мовлення майбутніх учителів-нефілологів; аналіз і
  синтез передового досвіду роботи науковців, викладачів української мови в
  університетах, власного викладацького досвіду роботи на нефілологічних
  факультетах педагогічних ВНЗ; класифікація і систематизація теоретичних і
  експериментальних даних; проектування методичної системи та створення
  структурно-функціональної моделі формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності студентів нефілологічних факультетів.
  — емпіричні: констатувальний зріз, бесіди з викладачами української мови,
  вчителями-словесниками, студентами; інтерв’ювання та усне опитування,
  анкетування і тестування; аналіз письмових робіт студентів; педагогічний
  12
  експеримент (аналітико-констатувальний, формувальний і контрольний його
  етапи); метод класифікації (завдань з української мови); прогнозування
  результатів дослідного навчання студентів за розробленою методичною
  системою; методи математичної статистики і обробки даних; метод оцінювання
  і самооцінювання результатів навчання.
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому,
  що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено і апробовано методичну
  систему формування мовнокомунікативної професійної компетентності
  студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів; на
  основі аналізу праць із педагогіки, психології, лінгводидактики побудовано її
  структурно-функціональну модель; докладно охарактеризовано структурні
  компоненти методичної системи, такі як: обсяг і зміст теоретичного матеріалу,
  що забезпечує систематизовані знання студентів-нефілологів з української
  мови; форми організації, традиційні та інноваційні методи і прийоми
  українськомовного навчання і самонавчання; проаналізовано оптимальні засоби
  реалізації, контролю та корекції знань, умінь і навичок студентів з української
  мови. У дисертації теоретично обґрунтовано критерії та рівні сформованості
  мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних
  спеціальностей педагогічних університетів на освітньо-кваліфікаційних рівнях
  "бакалавр" і "магістр"; одержано відповідні показники під час проведення
  педагогічного моніторингу комунікативних якостей професійного мовлення
  студентів. У роботі знайшли розвиток ідеї інтерактивного навчання
  української мови майбутніх учителів-нефілологів, адаптованого до сучасних
  вимог вищої освіти (зокрема, імітаційного моделювання ситуацій професійної
  педагогічної комунікації і створення проектів з української мови та культури
  мовлення, у тому числі з використанням засобів медіа-дидактики). Досліджено
  поняття креативності як інтегрованої особистісної якості, необхідної умови
  професійної мовнокомунікативної діяльності педагога та окреслено теоретичні
  засади її формування засобами індивідуально-самостійної, науково-дослідної
  13
  роботи студентів нефілологічних спеціальностей з української мови та
  виробничої практики у школі.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
  матеріали дисертації можуть використовуватися при дослідженні різних
  аспектів проблеми формування мовної особистості майбутніх учителів, а
  розроблені та апробовані дисертантом навчально-методичні комплекси
  українськомовних дисциплін цілком прийнятні для застосування у навчальному
  процесі педагогічних ВНЗ. Авторські посібники та монографія можуть
  допомогти під час створення навчальних видань з української мови для
  студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ, а також у процесі
  написання дипломних та магістерських робіт з методики викладання
  української мови у закладах освіти.
  Особистий внесок здобувача полягає в тому, що досягнення наукових
  результатів зумовлене власним підходом до розробки методичної системи
  формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів
  нефілологічних факультетів педагогічних університетів, а також багаторічним
  досвідом викладання українськомовних курсів у вищій школі.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження було
  представлено у доповідях і виступах під час проведення таких заходів:
  — 8 Міжнародних науково-практичних конференцій та симпозіумів:
  "ІІІ Оломоуцький симпозіум україністів. Сучасна україністика: проблеми мови,
  літератури та культури" (Чехія, м. Оломоуць, 2006 р.), "Духовне виховання
  майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи
  освіти України щодо Болонського процесу" (м. Дрогобич, 2006 р.), "Моніторинг
  якості професійної підготовки фахівців педагогічної освіти" (м. Луганськ, 2007
  р.), "XIX. Оломоуцкие дни русистов" (Чехія, м. Оломоуць, 2007 р.), "Розвиток
  наукових досліджень ’2007" (м. Полтава, 2007 р.), "Теорія і практика
  викладання української мови як іноземної" (м. Львів, 2008 р.), "Лінгвістика та
  лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку"
  14
  (м.Бердянськ, 2009 р.), "Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний
  дискурсний простір" (м. Луганськ, 2010 р.);
  — 10 Всеукраїнських науково-практичних конференцій:
  "Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій
  щколі" (м. Житомир, 2004 р.), "Інноваційні технології викладання української
  мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки" (м. Житомир, 2004 р.),
  "Реалізація компетентнісного підходу в педагогічній освіті як однієї з вимог
  входження в європейський освітній простір" (м. Глухів, 2006 р.), "Вища школа
  України: поступ у майбутнє" (м. Черкаси, 2007р.), "Формування професійної
  компетенції майбутніх вчителів початкових класів" (м. Херсон, 2007 р.),
  "Викладач і студент: перспективи професійного зростання" (м. Черкаси,
  2007р.), "І Корфівські педагогічні читання" (м. Бердянськ, 2007 р.), "Розвиток
  читацьких інтересів учнів у процесі вивчення української мови і літератури" (м.
  Київ, 2007 р.), "Українська мова в просторі і часі" (м. Київ, 2009 р.),
  "Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів"
  (м. Бердянськ, 2009 р.),
  — 5 регіональних науково-практичних конференцій та семінарів:
  "Творчий портрет М. Рильського на тлі української літератури ХХ століття"
  (м.Житомир, 2005 р.), "Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного
  педагога" (м. Житомир, 2008 р.), "Технологія фахової майстерності:
  компетентнісний підхід в освіті". (м. Кіровоград, 2009 р.), "Студентські наукові
  дослідження з актуальних проблем лінгводидактики" (м. Житомир, 2009 р.),
  "Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української
  мови та методики її викладання в закладах освіти" (м. Житомир, 2010 р.).
  Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи
  опубліковані в одноосібній монографії "Теорія і практика формування
  мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних
  факультетів педагогічних університетів". — Житомир: ПП "РУТА". — 560 с.
  (35 д. а.), у 7 навчально-методичних посібниках (3 – у співавторстві) — 36, 47 д.
  15
  а., у 22 статтях у фахових виданнях (7,19 д. а.), а також у інших наукових
  публікаціях (5, 5 д. а.).
  Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти
  розділів, висновків до розділів, загальних висновків та списку використаних
  джерел, що містить 452 найменування. Її повний обсяг становить 554 сторінки
  (із них 439 сторінок основного тексту). У роботі вміщено 42 таблиці, 16
  рисунків ( у тому числі 8 гісто грам). Окремий том становлять додатки (
  стор.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Формування у студентів педагогічних ВНЗ мовнокомунікативної
  професійної компетентності зумовлене актуальною потребою сучасного
  суспільства в компетентних учителях, що характеризуються не тільки високим
  рівнем теоретичної підготовки з фахових дисциплін, а й креативністю,
  мовленнєвою культурою, спроможністю реалізувати свій комунікативний
  задум у професійному дискурсі.
  Матеріали дисертаційного дослідження відображають результати
  багаторічної праці автора у системі вищої педагогічної освіти, викладання
  українськомовних дисциплін на філологічному та нефілологічних факультетах
  Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  Особистісно орієнтована, діяльнісна, когнітивна, компетентнісна,
  комунікативна та гуманістична парадигми сучасної освіти покладені в основу
  запропонованої нами методичної системи формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності майбутніх педагогів-нефілологів.
  Відповідно до мети і завдань дисертаційного дослідження, у роботі
  окреслено ряд важливих теоретико-методологічних та практичних аспектів
  проблеми формування мовнокомунікативної професійної компетентності
  майбутніх учителів-нефілологів, зокрема проаналізовано проблему підготовки
  майбутнього вчителя до мовнокомунікативної професійної діяльності, мовного
  самонавчання і самовдосконалення протягом усього життя у площині сучасної
  філософії освіти; досліджено вплив об’єктивних і суб’єктивних чинників на
  інноваційну діяльність суб’єктів навчання української мови.
  У дисертаційному дослідженні визначено поняття "мовнокомунікативна
  професійна компетентність майбутнього вчителя" (МКПК), "складові
  мовнокомунікативної професійної компетентності майбутнього вчителя";
  досліджено дефініції понять "компетентність" і "компетенція" у
  503
  лексикографічних, психолого-педагогічних та лінгводидактичних джерелах;
  окреслено лінгвофілософські, соціолінгвістичні та лінгвокультурологічні засади
  українськомовного навчання майбутніх педагогів; проаналізовано лінгвістичне
  підґрунтя навчання української мови студентів нефілологічних спеціальностей
  педагогічних вишів, закладене у працях із загального та конкретного
  українського мовознавства; з’ясовано психолого-педагогічні передумови
  успішної мовнокомунікативної діяльності студентів у різних ситуаціях та
  сферах педагогічного професійного спілкування.
  З огляду на важливість формування знання мовних норм у майбутніх
  учителів, досліджено типологію літературних норм сучасної української мови у
  площині формування культури мовлення студентів, окреслено теоретичні
  засади моніторингу, організовано та проведено педагогічний моніторинг
  якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів в умовах ВНЗ за
  розробленими критеріями і рівнями сформованості у студентів-нефілологів
  МКПК; проаналізовано типові помилки в мовленні студентів. З’ясовано, що
  наявність анормативів зумовлена рядом суб’єктивних і об’єктивних чинників,
  найважливішим з яких слід вважати відсутність ефективної системи завдань з
  української мови, спрямованої на формування мовнокомунікативної
  професійної компетентності майбутніх учителів у взаємозв’язку з
  лінгвокультурологічною, інформаційною та іншими компетентностями.
  Аналіз структурних компонентів прпопонованої методичної системи
  передбачив визначення понять "традиція", "інновація", "метод", "прийом",
  "засіб" у площині лінгводидактики; розрізнено поняття "методи викладання" і
  "методи навчання" у сучасній лінгвометодиці.
  У частині дисертації, присвяченій авторській методиці, охарактеризовано
  традиційні та інноваційні методи, прийоми, засоби навчання української мови,
  контролю, самонавчання і самоконтролю рівнів мовнокомунікативної
  професійної компетентності студентів; проведено контент-аналіз обсягу і
  змісту навчальної літератури з української мови для студентів нефілологічних
  спеціальностей педагогічних ВНЗ; проаналізовано класифікації принципів і
  504
  методів активного та інтерактивного навчання студентів-майбутніх педагогів у
  дидактиці вищої школи.
  У роботі побудовано схему проектувальної творчої діяльності викладача,
  спрямовану на формування мовнокомунікативної професійної компетентності
  студентів-нефілологів (у процесі навчання української мови), у якій вокремлено
  дидактичну діяльність (окреслення змісту і обсягу навчального матеріалу з
  української мови), технологічну діяльність (вибір оптимальних методів, форм і
  засобів навчання) і організаційну (окреслення організаційнгих форм навчання).
  З урахуванням цієї схеми створено методичну систему формування
  мовнокомунікативної професійної компетентності у студентів нефілологічних
  спеціальностей педагогічних університетів; охарактеризовано її структурні
  компоненти; побудовано структурно-функціональну модель формування
  мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх учителів-
  нефілологів та мікромоделі формування граматичної та пунктуаційної,
  лексичної та фразеологічної, фонологічної та орфоепічної, орфографічної,
  стилістичної та дискурсивної складових мовнокомунікативної професійної
  компетентності майбутніх учителів-нефілологів.
  З огляду на визначальну роль креативності у формуванні МКПК, акцент у
  дослідженні зроблено на трьох видах креативної діяльності студентів, до яких
  належить індивідуально-самостійна, науково-дослідна робота студентів та
  педагогічна практика. У роботі запропоновано схему поетапного формування
  креативності студента засобами створення наукових текстів професійного
  спрямування та модель формування креативності майбутніх учителів-
  нефілологів у процесі роботи з української мови та виробничої практики у
  школі.
  У дослідженні створено систему завдань з української мови — зразок-
  орієнтир для укладання комплексів завдань у рамках кожної з навчальних
  технологій формування складових мовнокомунікативної професійної
  компетентності студентів, а також представлено самі комплекси завдань;
  складено "Пакет завдань з української мови на роботу з текстом (для
  505
  аудиторного та позааудиторного навчання студентів денної, заочної та
  дистанційної форм освіти)"; побудовано модель кооперативної навчальної
  діяльності студентів на практичному занятті з української мови; розроблено
  рекомендації щодо організації індивідуально-самостійної роботи майбутніх
  учителів-нефілологів з української мови;
  На формувальному етапі експериментально-дослідного навчання за
  пропонованою методичною системою уведено матеріали її програми до
  навчально-методичних комплексів обов’язкових та вибіркових
  українськомовних навчальних дисциплін на нефілологічних факультетах
  педагогічних вишів (зокрема з курсів "Українська мова (за професійним
  спрямуванням)", "Основи культури і техніки мовлення", "Практична стилістика
  української мови"). Особливо вагомими та ефективними з них виявилися
  матеріали, що доповнюють зміст дисципліни, тести, завдання на роботу з медіа-
  текстами, комплекси завдань для студентів, "Пакет завдань на роботу з
  текстом" та ін.
  Створену методичну систему формування у студентів нефілологічних
  спеціальностей педагогічних університетів мовнокомунікативної професійної
  компетентності апробовано у дев’яти університетах різних регіонів України;
  проаналізовано результати педагогічного експерименту.
  У дисертаційному дослідженні представлено статистично оформлені
  результати впровадження авторської методики у навчально-виховний процес
  ряду педагогічних університетів.
  Контрольний зріз проводився на основі "Програми контрольно-
  навчального тестування, анкетування та усного опитування студентів
  нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів" в
  експериментальних і контрольних групах за розробленими на початку
  експериментального дослідження критеріями. Одержані показники рівнів
  сформованості складових мовнокомунікативної професійної компетентності
  студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів на
  освітньо-кваліфікаційних рівнях "бакалавр" (412 студентів) і "магістр" (112
  506
  осіб) у цілому підтвердили ефективність пропонованої методичної системи
  формування мовнокомунікативної професійної компетентності у студентів
  нефілологічних спеціальності педагогічних університетів.
  Так, динаміка формування показників мовнокомунікативної професійної
  компетентності майбутніх учителів-нефілологів у контрольних групах (ОКР
  "бакалаври") виявилася недостатньо високою у порівнянні з показниками в
  експериментальних групах: кількість студентів із низьким рівнем
  сформованості МКПК після навчання за традиційною методикою зменшилася
  на 1,4%, після експериментально-дослідного навчання за пропонованою
  методичною системою —зменшилася на 3,5%; зменшення середнього рівня в
  КГ становило 4,2%, в ЕГ — 13,1%, підвищення достатнього рівня становило
  3,5% і 12,65% в КГ і ЕГ відповідно, високого рівня — 3,3% і 3,97% в КГ і ЕГ. У
  контрольних та експериментальних групах (ОКР "магістри") ці показники
  становили відповідно: 0,36% і 2,1% — зменшення низького рівня, 5,95% і
  8,15% — зменшення середнього рівня, 5,57% і 17,91% — зростання
  достатнього рівня, 67% і 2,22% — зростання високого рівня МКПК. Таким
  чином, результати контрольного зрізу свідчать про активізацію процесу
  формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів під
  час упровадження експериментально-дослідного навчання.
  На стартовому етапі проведення формувального експерименту були
  приблизно однакові показники сформованості складових і всієї МКПК.
  Результати контрольного зрізу підтверджують думку про те, що у студентів
  експериментальних груп (у порівнянні зі студентами КГ) під час навчально-
  пізнавальної, науково-дослідної та професійно-комунікативної діяльності за
  пропонованою методичною системою підвищилась мотивація до
  українськомовного навчання і самонавчання. З усіх складових
  мовнокомунікативної професійної компетентності після проведення навчання
  за експериментальною методичною системою помітно активізувалося
  формування лексичної та фразеологічної, орфографічної, фонетичної та
  орфоепічної складових мовнокомунікативної професійної компетентності.
  507
  Під час апробації системи завдань, сформованих на формування
  граматичної та пунктуаційної, стилістичної та дискурсивної складових
  мовнокомунікативної професійної компетентності значна частина студентів
  бакалаврату та магістратури виявила інтерес до мовнокомунікативної
  креативної діяльності, до виконання завдань, спрямованих на мовне
  самонавчання і самовдосконалення. Попри це, для окремих студентів
  граматичні, стилістичні та пунктуаційні мовні помилки так і залишилися
  серйозною проблемою. Зазначимо також, що, попри всі очікування, інноваційні
  завдання на роботу з гіпертекстами та електронними підручниками не набули
  поширення в рамках навчального середовища ВНЗ: передбачені для
  аудиторного виконання, вони знайшли використання у самопідготовці
  студентів в домашніх умовах.
  Хоча завдання, поставлені у дослідженні, у цілому було реалізовано,
  проблема формування мовнокомунікативної професійної компетентності
  майбутніх учителів-нефілологів перспективна. Потребують подальшого
  дослідження, наприклад, такі її аспекти, як: удосконалення методів і форм
  дистанційного навчання української мови у вишах; використання сучасних
  комп’ютерних технологій в умовах навчального середовища; формування
  креативності майбутніх учителів засобами медіа-дидактики та інші. Пошук
  оптимальних способів українськомовного навчання і самонавчання майбутніх
  учителів є безперервним, оскільки він зумовлений розвитком сучасного
  глобалізованого освітнього простору.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Алексеев А. Н. Контент-анализ: Техника или методология? / Андрей
  Николаевич Алексеев // Методологические и методические проблемы
  контент-анализа. — М.; Л., 1973. — Вып. 1. — С. 19—24.
  2. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт
  философско-методологического анализа // Педагогика. — 2005. — № 4.
  — С. 19—27.
  3. Андреева Г. М. Социальная идентичность: временные и средовые
  компоненты // Психология личности: Хрестоматия. — СПБ., 2000. —
  С.341.
  4. Андрусенко С. І., Домніч В. І. Акредитація. Організація та проведення у
  вищих навчальних закладах України : посібник / С. І. Андрусенко,
  В.І.Домніч. — К. : КУЕТТ, 2003. — 172 с.
  5. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та
  суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні
  на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / Віктор
  Петрович Андрущенко. — К. : ТОВ "Атлант ЮемСі", 2005. — 498 с.
  6. Андрущенко В. П. Освіта на рубежі століть: філософія, методологія,
  практика // Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні
  парадигми, прогноз : монографія / [В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн,
  В.Г.Кремень та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Наукова думка, 2003. —
  С. 99—166.
  7. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю / Віктор
  Петрович Андрущенко. — К. : Знання України, 2004. — 804 с.
  8. Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект :
  монографія / Іван Павлович Аносов. — К. : Твім інтер, 2003. — 391 с.
  509
  9. Антипова В. М., Колесина К. Ю., Пахомова Г. А. Компетентностный
  подход к организации дополнительного педагогического образования в
  университете / В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Пахомова //
  Педагогика. – 2006. — № 8. — С. 57—62.
  10. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За
  загальною редакцією Олександри Сербенської : посібник. — Львів : Світ,
  1994. — 152 с.
  11. Антология мировой философии : [у 4 т.]. Европейская философия от
  эпохи Возрождения по эпоху просвещения / АН СССР: Ин-т философии;
  Редкол. В. В. Соколов, Е. Ф. Асмус, В. В. Болотов и др. — Т2. — М. :
  Мысль, 1970. — 775 с.
  12. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б. Тимошенко. —
  К. : Либідь, 1991. — 256 с.
  13. Апресян Ю. Лексические функции на службе компьютерной лингвистики
  / Юрій Дереникович Апресян // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні
  технології: MegaLing-2006 : зб. наук. пр. / НАН України. Укр. мовн.—
  інформ. фонд, Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В.
  А.Широкова. — К. : Довіра, 2007. — 345 с.
  14. Арбузова С.С. Чим загрожує нам бруднослів’я? [методичні рекомендації
  для викладачів-кураторів академічних груп] / С. С. Арбузова. — Харків :
  НТУ "ХПІ", 2002. — 56 с.
  15. Артемова О. Психолінгвістичний аспект дослідження мовленнєвої
  діяльності і мовленнєвого спілкування / Ольга Артемова // Проблеми
  формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів.
  Збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С.45—49.
  16. Артемчук Л. М. Комп’ютерне оцінювання професійних знань в структурі
  підготовки медичних сестер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
  канд. педагог. наук : спец. 13.00.04 — "Теорія і методика професійної
  освіти" [Електронний ресурс] / Людмила Миколаївна Артемчук. — К.,
  2003. — 19с. — Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/22363.html
  510
  17. Архангельський С. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные
  основы и методы : учебно-методическое пособие / С. И. Архангельский.
  — М. : Высш. шк., 1980. — 368 с.
  18. Ахметова И. Ф. Дискуссионный метод обучения / И. Ф. Ахметова //
  Школа. — 2005. — № 2. — С. 19—24.
  19. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Надія Денисівна Бабич. – Львів :
  Світ, 1990. — 232 с.
  20. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови:
  Навчальний посібник / Надія Денисівна Бабич. — Л. : Світ, 2003. — 432с.
  21. Бакаленко І. М. Використання спадщини Ф. І. Буслаєва, К.Д. Ушинського
  та І. І. Срезнєвського у фаховій підготовці майбутніх учителів-
  словесників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук :
  спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання (українська мова)" / Ірина
  Миколаївна Бакаленко. — О., 2000. — 20 с.
  22. Баринова А. В. Речевые ошибки / А. В. Баринова // Культура русской
  речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л. Ю.Иванова,
  А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. — [2-е изд., испр.]. — М. :
  Флинта : Наука, 2007. – 840 с.
  23. Баришполець О. Т., Мироненко Г. В. Стан медіа-культури дорослих і
  молоді в Україні: результати масового опитування [Електронний ресурс] /
  О. Т. Баришполець, Г. В. Мироненко — Режим доступу:
  http://www.nbuv.gov.ua/portal…Barishpolets_Mironenko.htm
  24. Бацевич Ф. С. Духовна синергетика рідної мови : Лінгвофілософські
  нариси : монографія / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ "Акдемія",
  2009. — 192 с.
  25. Бацевич Ф. С. Філософія мови: історія лінгвофілософських учень / Флорій
  Сергійович Бацевич. — К. : ВЦ "Академія", 2008. — 240 с.
  26. Бацевич Ф. Синергетика рідної мови / Флорій Сергійович Бацевич //
  Українське мовознавство, 2009. — № 39. — С. 11—18.
  511
  27. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : навч. посіб. / Флорій
  Сергійович Бацевич. — К. : ВЦ "Академія", 2006. — 246 с. (Альма-матер).
  28. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Флорій
  Сергійович Бацевич. — К. : ВЦ "Академія", 2009. — [2-е видання,
  доповнене]. — 376 с. (Альма-матер).
  29. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Флорій
  Сергійович Бацевич // К. : Довіра, 2007. — 205 с. — (Словники України).
  30. Бацевич Ф. С. Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики:
  спроба обґрунтування / Флорій Сергійович Бацевич // Мовознавство,
  2006. — № 6 (238). — С. 27—33.
  31. Бевзенко С. П. Українська діалектологія : навч. посібник для філолог.
  факультетів університетів і пед. Інститутів / Степан Пилипович Бевзенко.
  – К. : Вища школа, 1980. — 247 с.
  32. Белошицкий А. В., Бережная И. Ф. Становление субъектности студентов
  в образовательном процессе вуза / А. В. Белошицкий, И. Ф. Бережная //
  Педагогика, 2006. — № 5. — С. 60–66.
  33. Бернс Р. Развитие "Я — концепции" и воспитание / Р. Бернс. — М. :
  Прогресс, 1986. — 422 с.
  34. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологи / Владимир
  Павлович Беспалько. — М. : Педагогика, 1989. — 192 с.
  35. Бех В. Філософський аналіз походження соціальних проблем вищої
  школи / В. Бех // Вища освіта України. — 2005. — № 3. — С. 13—20.
  36. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 2: Особистісно
  орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посібник /
  Іван Дмитрович Бех. — К. : Либідь, 2003. — 344 с.
  37. Бєляєв О., Мельничайко В., Пентилюк М. та ін. Методика вивчення
  української мови в школі : посібник [для вчителів]. — К. : Рад. шк., 1987.
  — 246 с.
  38. Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку
  сучасних засобів та Е-технологій навчання / В. Ю. Биков // Розвиток
  512
  педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 : збірник наукових
  праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. —
  Ч. 2. — Харків : "ОВС", 2002. — С. 182—189.
  39. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посібник [для студентів
  філолог. спец. вищ. навч. Закладів] / Андрій Олександрович Білецький. —
  К. : "АртЕк", 1996. — 224 с.
  40. Білик Н. І. Інноваційна діяльність як необхідна умова розвитку
  післядипломної освітньої системи вчителів // Постметодика. Інновації в
  освіті. — 2007. — № 4 (75). — С. 33-35. [Електронний ресурс]. —
  Доступний: http://www.ipe.poltava.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-75.pdf
  41. Біляєв О. Вправи в навчанні мови / Олександр Михайлович Біляєв //
  Українська мова і література в школі. — 2004. — № 6. — С. 2—5.
  42. Біляєв О. Проблема методів у навчанні мови / Олександр Михайлович
  Біляєв // Українська мова і література в школі. — 1986. — № 10. —
  С.60—64.
  43. Блонский П. П. Избранные педагогические произведения / Павел
  Петрович Блонский. — М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. — 695 с.
  44. Боголюбов, В. И. Методы и средства реализации педагогических
  технологий / В. И. Боголюбов // Школьные технологии. — 2004.— № 5.—
  С. 18—31.
  45. Богуш А. М., Трифонова О. С. та ін. Формування мовної особистості на
  різних вікових етапах : монографія / Богуш А. М., Трифонова О. С.,
  Кисельова О. І. та ін. — Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. — 272 с.
  46. Болонський процес і навчання впродовж життя : [зб. наук. праць /
  упоряд.: М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський]. — Харків,
  2004. — 110 с.
  47. Бондар В. І. Дидактика: [підруч. для студентів вищих пед. навч. закладів]
  / Володимир Іванович Бондар. — К. : Либідь, 2005. — 264 с.
  48. Бондаренко Г. П. Методи й методичні прийоми формування фахової
  термінологічної компетенції студентів-нефілологів у процесі вивчення
  513
  курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" /
  Г.П.Бондаренко // Збірник наукових праць Бердянського державного
  педагогічного університету — № 4. — Бердянськ : БДПУ, 2009. —
  С.203—209. — (Педагогічні науки).
  49. Бондаренко М., Лєсна Н., Рєпка В. Впровадження інноваційних
  технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного
  міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Рєпка //
  Вища школа. — 2009. — № 5. — С. 58—66.
  50. Бондаренко О. Ф. Психологічні особливості сучасного студента та
  проблеми професійної підготовки психологів-практиків / О.Ф.Бондаренко
  // Практична психологія та соціальна робота. — 2003. — № 4. — С. 8—11.
  51. Бондаренко Т. Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час
  редагування журналістських матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук.
  ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 "Журналістика" / Тетяна
  Григорівна Бондаренко. — К., 2003. — 20 с.
  52. Брикіна О. Синергетичні засади моделювання дистанційної освіти
  майбутнього педагога / О. Брикіна // Рідна школа, 2006. — № 6. — С.36—
  38.
  53. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних
  теорій / Л. Буркова // Рідна школа. – 2006. — № 10. — С. 8—11.
  54. Бурман Л. В. Дидактичні умови формування діалогічних умінь у
  студентів вищих навчальних педагогічних закладів : автореф. дис. на
  здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика
  професійної освіти" / Людмила Володимирівна Бурман. — Кривий Ріг,
  2000. — 21 с.
  55. Буряк В. Розвиток педагогічної освіти — найважливіша передумова
  розвитку держави / В. Буряк // Вища школа. — 2003. — № 6. — С. 44—
  57.
  514
  56. Буряк В. Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі
  безперервної освіти / В. Буряк // Вища школа. — 2005. — № 2. — С 50—
  57.
  57. Валянский С. И. Язык мой — враг мой / С. И. Валянский. — М. : "АИРО
  — ХХІ", 2007. — 72 с.
  58. Васильев В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. — Спб : Питер
  Пресс, 1997. — 656 с. — (Серия "Мастера психологии").
  59. Васильева Л. Г., Сура Л. Г. Формирование коммуникативной
  компетенции и метод проектов / Л. Г. Васильева, Л. Г. Сура // Вісник
  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. —
  Луганськ : Видавництво ЛНУ "Альма-матер", 2009. — № 8 (171). —
  С.66—69.
  60. Вашуленко М. Мовна освіта як засіб соціалізації молодших школярів /
  Микола Самійлович Вашуленко // Проблеми формування мовної
  особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових
  праць. — Рівне, 2006. — С. 9—12.
  61. Вашуленко М. С. Вимоги до фахової мовленнєвої підготовки студентів —
  майбутніх учителів початкових класів / Микола Самійлович Вашуленко //
  Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога : матеріали
  регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р. —
  Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — С. 6—12.
  62. Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод.
  посіб. / Микола Самійлович Вашуленко. — К. : Освіта, 2006. — 268 с.
  63. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов.
  ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. — 1440 с.
  64. Виштак О. В. Использование технологии дистанционного обучения в вузе
  / О. В. Виштак // Педагогика. — № 1. — 2005. — С. 51—56.
  65. Вища освіта і наука — найважливіші сфери відповідальності
  громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку : рішення
  515
  колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.05. // Інф. збірник
  МОН України. — 2005. — № 13-14. — С. 3—16.
  66. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / М. Ф. Степко,
  Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. / За ред. В. Г. Кременя. —
  Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2004. — 384 с.
  67. Вікіпедія — вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. — Доступний:
  http//uk.wikipedia.org/wiki/
  68. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко,
  Л.В.Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. — К. : Просвіта, 2001. — 416 с.
  69. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник [за
  модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури] /
  Світлана Сергіївна Вітвицька. — К. : Центр навчальної літератури, 2006.
  — 384 с.
  70. Вітвицька С. С. Системно-історичний аналіз етапів становлення
  магістратури в Україні та Росії / Світлана Сергіївна Вітвицька // Вісник
  Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Випуск
  25 . — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2005. — С.249—252.
  — (Серія "Педагогічні науки").
  71. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник / Олена Іванівна
  Власова. — К. : Либідь, 2005. — 400 с.
  72. Волинка Г. І. Філософія Стародавньості і середньовіччя в освітньому
  контексті : навч. посібник / Григорій Іванович Волинка. — К. : Вища
  освіта, 2005. — 544с.
  73. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник / Наталія Павлівна Волкова. — К. :
  ВЦ "Академія", 2001. — 576с.
  74. Волкова Н. П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх
  учителів до професійно-педагогічної комунікації: дис. … докт. пед. наук :
  13.00.04 / Наталія Павлівна Волкова. — Дніпропетровськ, 2006. — 617 с.
  75. Волов В. Т. Инновационные принципы системы образования / В. Т. Волов
  // Педагогика. — 2007. — № 7. — С. 108—114.
  516
  76. Воровка М. І. Ділова гра як технологія активного навчання / М. І. Воровка
  // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і
  пошуки. — Київ — Запоріжжя. — 2004. — Вип. 31. — С. 277—281.
  77. Воровка М. І. Структурна модель організації проведення ділової гри / М.І.
  Воровка // Вісник Луганського державного педагогічного університету
  імені Тараса Шевченка. — Луганськ. — 2000. — № 1. — С.46 — 50. —
  (Педагогічні науки).
  78. Воровка М. І. Творчий підхід до проведення ділових ігор / М.І.Воровка //
  Науковий вісник Чернівецького університету. — Чернівці : Рута. — 2001.
  — Вип. 127. — С. 30—34. — (Педагогіка і психологія).
  79. Впровадження ECTS в українських університетах : методичні матеріали.
  – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська
  політехніка", 2006. — 56 с.
  80. Вундт В. Введение в психологию / Вільгельм Вундт. — Спб : Питер,
  2002. — 128 с. (Серия "Психология — классика").
  81. Выготский Л. Мышление и речь / Лев Семенович Выготский. — М. :
  Лабиринт, 1996. — 416 с.
  82. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова.
  — М. : Педагогика, 1991. — 480 с.
  83. Галета Я. Особливості становлення особистості в умовах інформаційного
  суспільства / Я. Галета // Рідна школа. — 2007. — № 4 (927). — С. 47—50.
  84. Галич В.М. Колонка як жанр / В. М. Галич // Вісник Луганського
  національного університету імені Тараса Шевченка. Частина І. —
  Луганськ : Видавництво ЛНУ "Альма-матер", 2009. — № 3 (166), лютий.
  — С. 224—234. (Серія "Філологічні науки").
  85. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія /
  В.М.Галузинський, М. Б. Євтух. — К. : Вища школа, 1995. — 237 с.
  86. Глузман О. В. Історичні передумови становлення університетської
  педагогічної освіти у світовому й національному контексті / Олександр
  517
  Володимирович Глузман // Освіта Донбасу. — № 3 (122). — 2007. —
  С.54—59.
  87. Головин Б. Н. Основы культуры речи : учеб. [для вузов по спец. "Рус. яз.
  и лит."] / Борис Николаевич Головин. — М. : Высш. шк., 1988. — 230 с.
  88. Голуб Н. Б. Риторика в контексті загальної і мовленнєвої культури / Ніна
  Борисівна Голуб // Мовне обличчя міста : Черкаси — 2008 : матеріали
  наук.-практ. конф.; Черкаси: Брама-Україна, 2009. — С. 40—51.
  89. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : монографія / Ніна Борисівна Голуб.
  — Черкаси : Брама-Україна, 2008. — 400 с.
  90. Голуб Н. Б. Самостійна робота студентів з риторики : навчально-
  методичний посібник / Ніна Борисівна Голуб. — Черкаси : Брама-
  Україна, 2008. — 232 с.
  91. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К. : Либідь, 1997. —
  376 с.
  92. Гончаренко С. У. Наука і навчальний предмет / Семен Устимович
  Гончаренко // Наукові записки. — Випуск 66. — Кіровоград : РВВ КДПУ
  ім. В. Винниченка. – 2006. — Частина 1. — С. 3—11. (Серія : Педагогічні
  науки).
  93. Горбунова Л. Н. "Виртуальное консультирование" как инновационный
  образовательный ресурс в повышении квалификации педагогов /
  Л.Н.Горбунова, А. М. Семибратов // Педагогическая информатика. —
  2005. — № 3. — С. 61—69.
  94. Горіна Ж. Д. Розвиток українського розмовного мовлення студентів
  національних груп нефілологічних факультетів вищих навчальних
  закладів південного регіону України: дис... канд. пед. наук : 13.00.02 /
  Жанна Дмитрівна Горіна. — О., 2001. — 270 с.
  95. Горошкіна О. Роль соціальних чинників у навчанні української мови /
  Олена Миколаївна Горошкіна // Дивослово. — 2002. — № 5. — С. 2—3.
  518
  96. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в
  старших класах природничо-математичного профілю : монографія /
  Олена Миколаївна Горошкіна. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 362с.
  97. Горошкіна О. М. Методика навчання української мови в загальноосвітніх
  навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю:
  дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / Олена Миколаївна Горошкіна. —
  Херсон, 2005. — 425 с.
  98. Горський В. Ідея університету в Києво-Могилянській редакції / Вілен
  Сергійович Горський // Часопис "Дух і літера". — № 15-16. — К. : Дух і
  літера, 2006. — 534 с.
  99. Грибан Г. В., Кучерук О. А., Шевцова Л. С. Методика навчання
  української мови: запитання, відповіді. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
  І.Франка, 2010. — 156 с.
  100. Григорьева А. К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции: дис.
  ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Александра Кимовна Григорьева. —
  Пенза, 2004. — 187 c.
  101. Григорьева А. К. Типы ошибок в речи языковой личности / Александра
  Кимовна Григорьева // Гуманизация и гуманитаризация образования XXI
  века : материалы 3-ей Международной научно-методической
  конференции памяти И.Н. Ульянова "Гуманизация и гуманитаризация
  образования XXI века" (17-19 мая 2001 г., Ульяновск) / Под общ. ред.
  Л.И. Петриевой. — Ульяновск : УлГУ, 2001. — С.272—281.
  102. Грищенко О. А. Інноваційні педагогічні технології у підготовці
  майбутнього вчителя / О. А. Грищенко // Вісник Глухівського державного
  педагогічного університету. — Випуск 8. — Глухів : ГДПУ, 2006. —
  С.86—90. — (Серія: Педагогічні науки).
  103. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та
  теоретичні аспекти: монографія / Наталія Василівна Гузій. — К. : НПУ ім.
  М.П. Драгоманова, 2004. — 243 с.
  519
  104. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / Гумбольдт Вильгельм
  фон. Пер. с нем. под ред. Г. В. Рамишвили. — М. : Прогресс, 1984. – 397с.
  105. Гуменюк В.А. Європейський Мовний Портфоліо (акценти семінару) /
  В.А. Гуменюк // Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного
  педагога : зб. матеріалів регіональної науково-методичної конференції, 27
  березня 2008 р. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2008. —
  192 с. — С. 125—127.
  106. Гура В. В. Гуманитарный потенциал педагогического проектирования
  электронных образовательных ресурсов / В. В. Гура // Педагогика. —
  2007. —№ 2. — С. 30—37.
  107. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному
  процесі та наукових дослідженнях : [навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ і
  слухачів ін-тів післядипломної освіти] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. —
  К. : Освіта України, 2006. — 390 с.
  108. Гусак П. М. Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх
  учителів початкових класів : автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 /
  Петро Миколайович Гусак. — К., 1999. — 39 с.
  109. Демиденко Л. П. Речевые ошибки / Лариса Петровна Демиденко. — Мн. :
  Вышэйшая школа, 1986. — 336 с.
  110. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Характеристика
  освітніх галузей. 1. Освітня галузь "Мови і літератури" : Постанова
  Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24. Із змінами,
  внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
  2010 р. N 776: [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
  http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1053.24.0
  111. Джемс У. Психология / Под ред. Л. А. Петровской. — М. : Педагогика,
  1991. — 368 с. ("Классики мировой психологии").
  112. Дженджеро О. Дещо про переваги інтерактивного навчання в шкільній
  практиці / О. Дженджеро // УМЛШ. — № 2. — 2006. — С. 8—10.
  520
  113. Дженджеро О. Кооперативне навчавння в системі розвитку
  комунікативних умінь школярів / Оксана Дженджеро // Дивослово. —
  2009. — № 6. — С. 2—4.
  114. Дзюба І. М. З криниці літ: тритомовик. — К. : Обереги: Гелікон, 2001. —
  Т. ІІ. — 848 с. — (Серія "Укр. модерна л-ра").
  115. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник
  / Ілона Миколаївна Дичківська. — К. : Академвидав, 2004. — 352 с.
  (Альма-матер).
  116. Дівінська Н. О. Дидактичне забезпечення впровадження спецкурсу
  "Методика проведення навчально-педагогічних ігор" / Н. О. Дівінська //
  Проблеми освіти : наук. зб. / Кол. авт.— К. : Інститут інноваційних
  технологій і змісту освіти МОН України, 2007. — Вип. 54. — 103 с.
  117. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема /
  Тамара Кузьмівна Донченко // Дивослово. — 2006. — № 5. — С. 2—5.
  118. Донченко Т. К. Власне методичні принципи навчання української мови /
  Т. К. Донченко // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 2.
  — С.2—4.
  119. Дороз В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української
  лексики у школах з російською мовою навчання : монографія / Вікторія
  Федорівна Дороз. — Київ — Ніжин: ТОВ "Видавництво"Аспект-
  Поліграф", 2006. — 184 с.
  120. Дроздова І. П. Наукові засади формування українського професійного
  мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей : монографія /
  І.П. Дроздова. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 320 с.
  121. Дроздова І. П. Формування мовної компетенції у студентів технічних
  спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України (на матеріалі
  курсу ділової української мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
  канд. пед. наук : 13.00.02 "Теорія і методика навчання (українська мова)" /
  Інститут педагогіки АПН України. — К., 2001. — 20с.
  521
  122. Дьомін О. Інтенсивність дії зорових показників на увагу студентів //
  Педагогіка і психологія. — 1997. — № 4. — С. 160—165.
  123. Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения / Виталий
  Кузьмич Дьяченко. — Красноярск : Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 1984.
  — 184 с.
  124. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее
  развитие / Виталий Кузьмич Дьяченко. – М. : Педагогика, 1989. – 160 с.
  125. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе
  учебной работы / Виталий Кузьмич Дьяченко. – М. : Просвещение, 1991.
  — 192 с.
  126. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы : учеб.
  пособие / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. — [3 изд., перераб. и доп.].
  — МН.: Университетское, 1993. — 368 с.
  127. Енциклопедія освіти / Акад пед.наук України; головний ред. В.Г.Кремень.
  — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
  128. Єрмоленко С. Я. Культура мови // Українська мова: Енциклопедія. — [2-
  ге вид.]. — К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004.
  — С. 285—286.
  129. Єрмоленко С. Я. Мова преси // Українська мова: Енциклопедія. — [2-ге
  вид.]. — К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. —
  С. 352.
  130. Єрмоленко С. Я. Мова телебачення і радіо // Українська мова:
  Енциклопедія. — [2-ге вид.]. — К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім.
  М. П. Бажана, 2004. — С. 353.
  131. Жайворонок В. В. Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць /
  Віталій Вікторович Жайворонок // Мовознавство. — № 6. — 1999. —
  C.32—46.
  132. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень /
  Віталій Вікторович Жайворонок// Мовознавство. — № 5. — 2001. —
  С.48—63.
  522
  133. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови : навч. посібник /
  Ф.Т. Жилко. — К. : Рад. шк., 1966. — 307 с.
  134. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин. — М.:
  Наука, 1982. — 160 с.
  135. Жукова О. Стан сучасних освітніх й інформаційних процесів / Олена
  Жукова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного
  університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: М. Т. Мартинюк. — Умань :
  ПП Жовтий О. О., 2009. — Ч. 3. — С. 68—72.
  136. Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності
  майбутнього практичного психолога системи освіти: дис. … канд.
  психологічних наук: спец. 19.00.07 / Наталя Борисівна Завіниченко. — К.,
  2003. — 175с.
  137. Завірюха Л. А. Оволодіння особистістю засадами толерантності у
  студентському середовищі / Актуальні проблеми навчання та виховання
  людей з особливими потребами : зб. наукових праць. — К. : Університет
  "Україна", 2004.— 448 с.
  138. Загальна психологія / За заг. редакцією академіка С. Д. Максименка :
  підручник. — [2-ге вид., переробл. і доп.]. — Вінниця : Нова Книга, 2004.
  — 704 с.
  139. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,
  З.В.Огороднійчук та ін. — К. : Либідь, 2005. — 464 с.
  140. Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально-
  методичної літератури: методичні рекомендації для викладачів / Під заг.
  ред. М. Полюжина, укл. К. Мовчан. — Ужгород : Видавничий центр
  ЗакДУ, 2008. — 44с.
  141. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
  оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук,
  проф. С. Ю. Ні
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины