НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ : ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ
 • Альтернативное название:
 • ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
 • Кол-во страниц:
 • 332
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
  “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

  На правах рукопису

  УДК 378.147:802.0


  ОГУРЦОВА Ольга Леонідівна  НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ


  Спеціальність 13.00.02–теорія та методика навчання: германські мови

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Тарнопольський Олег Борисович
  доктор педагогічних наук, професор

  Київ–2011


  ЗМІСТ
  Перелік умовних скорочень і термінів 4
  Вступ 5
  Розділ 1. Теоретичні засади навчання іншомовного ділового спілкування з використанням Інтернет- ресурсів 11
  1.1. Сучасний стан навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови 11
  1.2. “Змішане навчання” як основа методики навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів 29
  1.3. Принципи добору та використання Інтернет-ресурсів для навчання ділової англійської мови 45
  Висновки до розділу 1 56
  Розділ 2. Методика навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів 59
  2.1. Цілі та зміст навчання студентів 2-го курсу економічних спеціальностей ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів у форматі змішаного навчання 59
  2.2. Система вправ для навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів 84
  2.3. Модель організації навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів у форматі змішаного навчання 113
  Висновки до розділу 2 133
  Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів у форматі змішаного навчанняз 135
  3.1. Організація і проведення експерименту 135
  3.2. Результати експериментальних досліджень та їх аналіз 151
  3.3. Методичні рекомендації щодо використання Інтернет-ресурсів у навчанні ділової англійської мови 162
  Висновки до розділу 3 175
  Висновки 179
  Додатки 182
  Додаток А………………………………………………………………………...183
  Додаток Б……………………………………………………………………….....193
  Додаток В………………………………………………………………………….201
  Додаток Г…………………………………………………………………………..203
  Додаток Д………………………………………………………………………….236
  Додаток Е…………………………………………………………………………. 241
  Додаток Ж…………………………………………………………………………248
  Додаток К………………………………………………………………………….250
  Додаток Л………………………………………………………………………….254
  Додаток М…………………………………………………………………………302
  Список використаних джерел 309
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

  ВНЗ вищий навчальний заклад
  ЕС економічні спеціальності
  ІКТ інформаційно-комунікаційні технології
  ІМ іноземна мова
  НТУУ “КПІ” Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  ТЗН технічні засоби навчання
  ФММ факультет менеджменту та маркетингу
  ВСТУП
  Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному виробництві спричинив якісні зміни щодо способів передачі, прийняття, обробки і зберігання інформації у всіх сферах і галузях професійної діяльності людини та спричинив потребу підвищення якості підготовки до її виконання. У Західноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, положеннях Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, галузевому стандарті підготовки фахівців економічних спеціальностей наголошується на необхідності володіння англійською мовою професійного спрямування, навичками орієнтації в інформаційному просторі та продуктивного використання Інтернет-ресурсів.
  Можливості підвищення ефективності навчання ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей вивчаються багатьма науковцями. Запропоновано методику навчання студентів ділової англійської мови через: наскрізну гру в бізнес (О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко), методику занурення (З. М. Корнєва), на основі розробки бізнес-проектів (Ю. В. Дегтярьова), використання мовного портфеля (Н. В. Ягельська). Актуалізовано навчання майбутніх фахівців ділового писемного мовлення (Н. Л. Драб, Т. М. Корж, Г. С. Скуратівська), зокрема, з використанням електронних засобів та інформаційно-комунікативних технологій (О. П. Биконя, М. М. Метьолкіна).
  У сучасних методиках навчання студентів іноземної мови Інтернет розглядаєтся як джерело інформації для виконання навчальних завдань і проектної роботи (П. Г. Асоянц, Н. Д. Гальскова, Ю. Є. Давиденко, Т. І. Коваль, О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Т. О. Петрова, B. Barrett, P. Calve, P. Sharma), самостійної позааудиторної роботи (Є. С. Полат, П. І. Сердюков, П. В. Сисоев, D. Tailer with P. Gray, T. Lancien, M. Warshauer), інструмент навчання писемного мовлення (І. В. Корейба, В. П. Свиридюк, О. М. Середа), як віртуальне середовище навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (О. Б. Бігич, В. Е. Краснопольський та ін.).
  Проте, незважаючи на розмаїття методичних досліджень з навчання фахівців економічних спеціальностей (далі – ЕС) ділової англійської мови, проблема системного використання дидактичного потенціалу Інтернет-ресурсів як інтегрованої складової навчального процесу залишається мало дослідженою.
  Відтак, протиріччя між потребою підвищення ефективності навчання студентів ЕС англійської мови для ділового спілкування через використання світових англомовних навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету і відсутністю розробленої та науково обґрунтованої методики навчання ділової англійської мови, побудованої на використанні Інтернет-ресурсів як інтегрованої частини навчального процесу, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Навчання майбутніх економістів діловій англійській мові з використанням Інтернет-ресурсу».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах теми кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземної мови для професійного спілкування у вищих політехнічних навчальних закладах» (№ 0102U329389). Тема дисертації затверджена Вченою радою факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол № 2 від 12.12.05 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 3 від 20.03.07 р.).
  Мета дослідження − науково обґрунтувати й апробувати методику навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів.
  Завдання дослідження:
  1. Схарактеризувати сучасний стан навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови з використанням Інтернету; визначити поняття «навчальні Інтернет-ресурси» та «інформаційні Інтернет-ресурси».
  2. Визначити принципи добору і використання англомовних ресурсів Інтернету для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови.
  3. Розробити модель і систему вправ щодо організації навчання студентів ЕС ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів.
  4. Експериментально перевірити ефективність методики навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів.
  5. Укласти методичні рекомендації щодо навчання студентів ЕС ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів.
  Об’єкт дослідження - навчання майбутніх економістів ділової англійської мови.
  Предмет дослідження – методика навчання студентів економічних спеціальностей англійської мови для ділового спілкування з використанням Інтернет-ресурсів.
  Методи дослідження: З метою характеристики сучасного стану викладання ділової англійської мови в немовних вищих навчальних закладах і визначення змісту професійно-орієнтованого навчання студентів економічного напряму використано метод аналізу й узагальнення даних з науково-педагогічних джерел. Для вивчення й узагальнення ефективності практичного досвіду з навчання майбутніх фахівців економічних спеціальностей ділової англійської мови використано метод анкетування. З метою розробки моделі організації навчального процесу, побудованої на використанні Інтернет-ресурсів в аудиторній і позааудиторній роботі, обґрунтування відповідної системи вправ застосовано методи узагальнення. Перевірку ефективності експериментальної методики і моделі організації навчального процесу здійснено методом педагогічного експерименту. Для перевірки достовірності результатів експериментального навчання, їх кількісної та якісної характеристики застосовано методи математичної статистики.
  База дослідження. Дослідження виконано на базі факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», факультетів економічного напряму Київського національного університету будівництва і архітектури, Міжнародного науково-технічного університету імені Юрія Бугая, Вищого навчального закладу освіти укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Усього в дослідженні взяли участь 275 студентів економічних спеціальностей, з них 160 – в основному формувальному експерименті.
  Наукова новизна одержаних результатів: уперше теоретично обґрунтовано й розроблено методику навчання студентів ЕС англійської мови для ділового спілкування на основі системного використання навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Доведено, що сучасні методичні підходи (метод проектної роботи, навчання через занурення, навчання через наскрізну ділову гру, використання мовного портфеля для економістів) створюють основу для подальшої інтенсифікації та оптимізації навчання ділової англійської мови завдяки використання в навчанні ресурсів Інтернету. Визначено сутність понять «навчальні ресурси Інтернету» (штучне іншомовне комунікативне середовище) та «інформаційні ресурси Інтернету» (природне іншомовне комунікативне середовище); принципи добору (достовірність змісту інформації на сайті, лінгвістична коректність, змістовність, технічна відповідність, позиціювання сайту пошуковими системами) і використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі (адаптивність, принцип занурення, домінування активної індивідуальної роботи студентів у штучному та природному іншомовному електронному середовищі, планування, контролю і рефлексії індивідуальної роботи, врахування ергономічних особливостей взаємодії людини з комп’ютером та роботи в електронному середовищі). Розроблено модель навчання студентів ЕС ділової англійської мови, що обіймає три етапи (підготовчий, стандартизуючий, ситуативний). Подальшого розвитку набула методика навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням ресурсів Інтернету.
  Практичне значення одержаних результатів: розроблено практикум «Efficient Business Communication» з курсу «Ділова англійська мова» для студентів економічного профілю на основі методики навчання з використанням Інтернет-ресурсів; здійснено відбір навчальних матеріалів, розроблено систему вправ і укладено методичні рекомендації щодо використання Інтернет-ресурсів у навчанні ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей.
  Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів у практичному курсі навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови, у створенні організаційно-методичної бази управління процесом розробки професійно-орієнтованих проектів і ділових ігор, при укладанні робочих програм та навчальних посібників для навчання студентів іноземної мови професійного спрямування з використанням дидактичних можливостей сучасних Інтернет-ресурсів. Матеріали дослідження можуть бути адаптованими для навчання ділової англійської мови студентів інших спеціальностей немовних вищих навчальних закладів.
  Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (акт про впровадження від 12.05.10 р. № 3), Київського національного університету будівництва і архітектури (акт про впровадження від 22.02.10 р. № 6), Міжнародного науково-технічного університету імені Юрія Бугая (акт про впровадження від 24.02.10 р. № 6), Вищого навчального закладу освіти укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (акт про впровадження від 16.11.10 р. № 3).
  Особистий внесок здобувача у працях у спрівавторстві полягає у визначенні дидактичних можливостей Інтернет-ресурсів і способів їх використання у навчанні майбутніх економістів ділової англійської мови.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних: «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?» (Дніпропетровськ, 2004), «Творчість та освіта у вимірах XXI століття» (Київ, 2005), «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції» (Київ, 2005), «Teaching Business English in Eastern Europe: Why and how?» (Ялта, 2006), «Сучасні проблеми управління» (Київ, 2007), «Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі» (Київ, 2008), «Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України» (Ялта, 2008), «Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?» (Дніпропетровськ, 2009), «Проблеми іншомовної освіти у полікультурному світі» (Чернігів, 2009), «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор» (Ялта 2011), «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» (Ніжин, 2011); всеукраїнських: «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2006), «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» (Київ 2010), «Особистісно-діяльнісний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ» (Київ 2011).
  Публікації. Основні результати дослідження викладено у 21 публікації автора, з них 7 – у фахових наукових виданнях України, 1 – у зарубіжному, 1 – у збірці наукових статей і 12 тезах доповідей.
  Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 11 додатків. Основний текст дисертації викладено на 181 сторінці. Робота містить 24 таблиці, що обіймають 10 сторінок основного тексту. Список використаних джерел містить 282 найменування (з них 94 англійською та французькою мовами), що охоплює 22 сторінки. Додатки викладено на 127 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації досліджено проблему навчання студентів ЕС ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів.
  1. Навчання студентів ЕС ділової англійської мови у вишах України на сучасному етапі може бути оптимізованим за допомогою використання дидактичного потенціалу навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету. Він дає можливість інтенсифікувати розвиток англомовних мовленнєвих умінь студентів, зокрема усного ділового мовлення, розвинути компетенцію щодо користування англомовними засобами сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій для навчальних і професійних цілей.
  Навчальні ресурси Інтернету (штучне електронне інтерактивне іншомовне мультимедійне середовище) доцільно використовувати для формування у студентів ЕС лінгвістичної та формально-логічної складових професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції.
  Інформаційні ресурси Інтернету (природне електронне іншомовне інтерактивне середовище) забезпечують інформаційну підтримку ділового спілкування майбутніх економістів під час організації навчального процесу у формі ділових ігор і виконанні проектних завдань.
  2. Навчальні та інформаційні ресурси Інтернету повинні добиратися відповідно до таких принципів:
  1) достовірність змісту інформації на сайті за автором і часом;
  2) лінгвістична коректність;
  3) змістовність;
  4) технічна відповідність;
  5) позиціювання сайту пошуковими системами.
  Принципами використання навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету в навчанні студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови виступають:
  - адаптивність;
  - навчання за принципом занурення;
  - залучення студентів до планування, контролю та рефлексії індивідуальної роботи;
  - врахування під час навчання ергономічних особливостей взаємодії людини з комп’ютером та роботи в електронному середовищі.
  3. У дослідженні запропоновано експериментальну модель навчання ділової англійської мови студентів ЕС з використанням Інтернет-ресурсів, що складається з трьох етапів (підготовчого, стартизуючого і ситуативного).
  Підготовчий етап (Step 1.1. Step1.2.) містить дискусію з теми, що буде вивчатися, роботу з навчальними ресурсами Інтернету, метою якої є вивчення й опрацювання лексичного матеріалу.
  Стандартизуючий етап (Step 2) передбачає проведення ділової гри з використанням відпрацьованого лексичного матеріалу простої і підвищеної складності, що потребує використання інформаційних ресурсів Інтернету.
  Ситуативний етап (Step3) – це створення проекту, що передбачає пошук, вилучення й аналітичну обробку інформації з мережі Інтернет з подальшим обговоренням результатів такої роботи.
  4. Експериментально виявлено, що успішне навчання ділової англіської мови майбутніх економістів можливе за умови використання системи вправ, що передбачає роботу студентів з навчальними ресурсами Інтернету (некомунікативні, рецептивні; умовно-мовленнєві, рецептивно-репродуктивні та рецептивно-продуктивні), з інформаційними Інтернет-ресурсами під керівництвом та без керівництва викладача (мовленнєві, рецептивно-продуктивні).
  5. За результатами методичного експерименту доведено ефективність розробленої методики навчання ділової англіської мови студентів ЕС, побудованої на системному використанні Інтернет-ресурсів як інтегрованої частини навчального процесу.
  Порівняльний аналіз результатів передекспериментального і післяекспериментального зрізів продемонстрував, що приріст загального показника за всіма визначеними критеріями в експериментальних групах становив у середньому 25,53%, а у контрольній – 12%.
  Перспективою подальших наукових розвідок може бути теоретичне дослідження і практична розробка методики формування всіх компонентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції студентів економічних спеціальностей з використанням навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету; визначення оптимального співвідношення аудиторної і позааудиторної роботи з Інтернет-ресурсами для опанування різними видами мовленнєвої діяльності; розробка всіх компонентів методики змішаного навчання ділової іноземної мови.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP). Допроектне дослідження / [Астаніна А., Бакаєва Г., Бєяєва І. та ін] –¬К: Ленвіт, 2004. ¬–124с.
  2. Андрущенко В.П.Стратегія для освіти (за матеріалами звіту відділу філософії та прогнозування розвитку освіти Інституту вищої освіти АПН України, червень 2006)/ Андрущенко В.П., –Вища освіта України, 2007.¬ – №3. –С. 6-12.
  3. Арванітопуло Е.Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: дис. …пед.наук:13.00.02/ Арвінітопуло Е. Г..¬–К.,2006.–295с.
  4. Асоянц П.Г. До проблеми професійного англомовного письма з комп’ютерною підтримкою /.Асоянц П.Г, Синкоп О.С. // Педагогічний процес: теорія і практика.¬–К: Вид. ЕКМО, 2008.¬– Вип.4 – С.20-28.
  5. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія. – ¬К.: Фірма «ІНКОС», 2005.¬–С 84.
  6. Беспалько В.П. Методические рекомендации по программированному обучению: [пособие для преподавателей проф.-техн. училищ]/ Беспалько В.П., – ¬М., 1966.¬–234с.
  7. Беспалько В.П. Методические указания по теоретическим основам программного управления процессом обучения: [пособие для преподавателей сред.спец.учеб.заведений Мосгорисполкома] / Беспалько В.П.,–.М., 1967. – С.128.
  8. Беспалько В.П. Программированное обучение. (Дидактические основы)/ Беспалько В.П.,– М.: Высшая школа, 1970. С. 234.
  9. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект/ В.П.Беспалько. – ¬ М.:Педагогика, 1988.¬ – 160с.
  10. Беспалько В.П.Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В.П. –¬М.: Педагогика, 1989. – 228 с.
  11. Бичкова Н.І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов.¬Ч.1.Методика використання відеофонограми.-К:Віпол, 1999.¬–107с.
  12. Бичкова Н.І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов (частина 1)/ Н.І.Бичкова.¬¬ – К., 1999.¬–107с.
  13. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: учебное пособие/ М.А. Бовтенко.– М.:Флинта: Наука, 2005.¬–216с.
  14. Бориско Н.Ф. Диалог культур и содержание материалов учебно-методического комплекса / Н.Ф. Бориско // Іноземні мови. №2.¬, 1999–С.53-57.
  15. Бориско Н.Ф. Критерії оцінки усного монологічного висловлювання в процесі навчання іноземної мови інтенсивним методом / Н.Ф. Бориско // Методика викладання іноземних мов,1999–46¬5 с.
  16. Бориско Н.Ф. Общеевропейский тенденции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов/ Н.Ф. Бориско// Іноземні мови.,2005.¬–№1.–С.8-14.
  17. Бориско Н.Ф. Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов (на матеріалі інтенсивного навчання німецької мови): Дис. …докт. педагог. наук: 13. 00.02 ¬ К.,2000.¬–508с.
  18. Бориско Н.Ф., Гутник В.М. и др. Типовая программа по практике устной и письменной речи для педагогических факультетов университетов и педагогических институтов (немецкий язык) / под ред. Н.Ф.Бориско, ¬Киев: Ленвит, 2004.¬–254с.
  19. Букреев И.Н. Движение России в информационное общество/ И.Н. Букреев// Информационное общество, 2005–№3. –С.22-35.
  20. Бухаркина М.Ю. Мультимедия: от уличных шоу до средств обучения/ М.Ю. Бухаркина// Иностранные языки в школе,2009.¬–№5. –¬С.9-15.
  21. Ваграменко Я.А. Основы информатики и вычислительной техники с применением к лингвистике: учебное пособие/ Ваграменко Я.А, Блаунштейн Н.Ш., Сержан Л.С.¬М.: Из-ство Московского пед. инст. им. Н.К.Крупской, 1989.¬–75с.
  22. Вайсбурд М.Л. Роль индивидуальных особенностей учащихся при обучении иноязычному общению/ М.Л. Вайсбурд // Иностранные языки в школе.¬,1999–.¬№1. – С.5-11.
  23. Великий тлумачний словник сучасної української мови [головний редактор В.Т. БУСЕЛ].¬– К.:Перин, –2002.¬–425с.
  24. Вербицький А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Методическое пособие/ А.А. Вербицький.¬–М.: Высшая школа, 1991.-С.128.
  25. Вишнякова Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного./Вишнякова Л.Г.¬– М.:Изд-во Моск. гос.ун-та, 1987.¬–110с.
  26. Володин Н.В. Программированное обучение иностранным языкам: метод. указания/ Н.В.Володин.¬– М.: Высшая школа, 1965.¬–80с.
  27. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операцій с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL / Э.А. Вуколов.¬– М.: ФОРУМ: ИНФРА¬М, 2004.¬–464с.
  28. Галузеві стандарти вищої освіти. Інформаційний вісник Науково-методичного центру ВО. – К., 2001.¬– № 10.¬ –110c.
  29. Гальскова Н.Д. Новые технологии обучения в контексте современной концепции образования в области иностранных языков/ Н.Д.Гальскова//Иностранные языки в школе, 2009.¬–№7.¬–С.9-16.
  30. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика : учеб. пособие [для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений.] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Издат-кий центр «Академия», 2004. – 336 с.
  31. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Гальперин И. Р. – М. : Наука, 1981. – 139 с.
  32. Гапонова С.В. Психологічні аспекти побудови підсистеми вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей/ С.В. Гапонова // Іноземні мови.¬– 2007. – №4.–С. 10-15.
  33. Гендина Н.И. Информационная культура, творчество и креативность випускника высшей школы в контексте проблем развития человеческого капитала информационного общества/ Н. И. Гендина// Информационное общество.–2009. – № 1 –С. 57-64.
  34. Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных даных при измерениях / В.А. Грановский, Т.Н. Сирая¬ Л. Энергоатомиздат. – Ленингр. Отделение, 1990.¬–288с.
  35. Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / Гурвич П.Б.– ¬Владимир: Владимирский гос. пед. ин-т, 1980.¬–104с.
  36. Давиденко Ю.Є. Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти: [“Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”], (Київ,17-18 берез. 2005р.)/ М-во освіти і науки України, Київ. нац.лінгв.ун-т.¬–К.: Київськ. нац.лінгв.ун-т., 2005.¬–С 219.
  37. Давиденко Ю.Є. Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти., [“Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”], (Київ,17-18 берез. 2005р.)/ М-во освіти і науки України, Київ. нац.лінгв.ун-т¬. –К.: Київськ. нац.лінгв.ун-т., 2005.¬–С 219.
  38. Давыдова М.Я. Деятельностная методика обучения иностранным языкам / М.Я. Давыдова.¬ – М.: Высшая школа, 1990.¬–176с.
  39. Державна національна програма “Освіта” Україна XXI століття - К.: Райдуга, 1994. –¬C 8.
  40. Державна програму “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці”на 2006-2010 роки Постанова Кабінету Міністрів України №1153., Київ, 7 грудня, 2005р.¬ –С.1.
  41. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови.¬, 2004–.¬№1.¬–С.3-7.
  42. Дж.Гласс. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж.Стэнли.¬ – М.: Прогресс.¬ 1976.¬–С. 236.
  43. Дубина И.Н. Математические основы эмпирических социально-экономических исследований: учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006.¬–283с.
  44. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Наук. редактор укр. видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – ¬К.: Ленвіт, 2003.¬ –273с.
  45. Закон України “Про освіту”. – ¬К.: Генеза, 1996.¬–С.17-39.
  46. Зимняя И.А. Проектная методика обучения английскому язику/И.А.Зимняя, Т.Е.Сахарова//Иностранные языки в школе, 1991.¬ –№3.¬–С.9-15.
  47. Зимняя И.А. Психологические основы обучения говорению на иностранном языке (Изд. 2-е.) / И.Я. Зимняя.¬ – М.:Просвящение, 1985.¬–160с.
  48. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным язикам в школе//И.А. Зимняя.¬ – М.:Просвящение, 1991.¬–222 с.
  49. Использование Интернет в обучении иностранному языку/ [Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., Грицков Д.М., и др.]; монография.¬ Тамбов: Издательский дом ТГУ им.Г.Р.Державина, 2008. –324с.
  50. Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике/ Л.Б.Ительсон.¬ – М.:Просвящение, 1964.¬–248с.
  51. Ительсон Л.Б. Психологические основы обучения. (Материалы лекцій фак..программированного обучения Политехн.музея). Вып. 1.¬ М.: Знание, 1972.¬–59с.
  52. Караева Т.В. Методика управління процесом створення навчальних професійно-орієнтованих проектів/ Т.В. Караева// Вісник Чернігівського держ. пед. універ. – Серія: Педагогічні науки, 2007.¬ – Вип. 48. –¬С. 118.
  53. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера в вопросах и ответах/Т.В.Карамышева// Изучаем иностранные языки”.¬РГПУ им. Герцена, 2001.¬–С.183-191.
  54. Китайгородская Г.А. Инновации в образовании¬дань моде или требование времени?/ Г.А. Китайгородская// Иностранные языки в школе. –2009.¬ –№2. –¬С.2-8.
  55. Коваль Т.І. Проблема впровадження електронних засобів навчання у вищій школі / Т.І. Коваль // Педагогічний процес: теорія і практика. – ¬¬К.: Вид. ЕКМО, 2008. – Вип. 4. – ¬С. 104¬–113.
  56. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку / Я.М.Колкер, Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева.¬ – М. :Акудемия, 2000.¬–С.11.
  57. Колкер Я.М. Теоретическое обоснование последовательности обучения ПВМ на иностранном языке/ Я.М. Колкер.¬ – М.,1975. – 134с.
  58. Корнєва З.М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови”/ Корнэва З.М.¬ – К., 2006.¬–22с.
  59. Кохендерфер Ю.В. Проектная методика с использованием информационно-коммуникативных технологий в обучении немецкому языку/ Ю.В.Кохендерфер// Иностранные языки в школе.¬, 2008. –¬№4.¬–С.47-52.
  60. Кочергина И.Г. Совершенствование познавательных спосбностей учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в обучении английскому языку/И.Г.Кочергина// Иностранные языки в школе, 2009.¬–№3.¬–С.45-49.
  61. Кошман И.М. Осуществление контроля при обучении английскому язику с інтенсивнім применением звукотехнических средств на старшем єтапе язикового вуза: дис. …канд..пед.наук/ И.М.Кошман.¬УСССР, КГПИИЯ,1975.-239с.
  62. Краснопольский В.Э. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся средствами компьютерной техники: дис. …канд. пед.наук:13.00.02/ Краснопольский Владимир Эдуардович.¬Луганск, 2000.¬–203с.
  63. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык : пособие для учителей / Коряковцева Н. Ф. – М. : АРКТИ, 2002. – 176 с.
  64. Лапидус Б.А. Проблемы содержания обучения язику в языковом вузе/ Б.А. Лапидус. ¬ – М.: Высшая школа, 1986.¬–176с.
  65. Личко Л.Я. Формування у майбутніх менеджерів¬економістів англомовної професійно-спрямованої компетенції в говорінні: автореф. дис….канд. пед.н.:13.00.02/ КНЛУ.¬К, 2009.¬–С.18.
  66. Лучина О.Б. Лингводидактическая адаптация Интернет-ресурсов к обучению английскому языку/ О.Б. Лучина// Иностранные языки в школе,¬2009.¬ – №6.¬–С.12-18.
  67. Ляудис В.Я. Формирование контрольно-корректировочных действий у студентов при обучении с помощью ЭВМ/ В.Я.Ляудис, Н.А.Омельченко. – ¬Воронеж:Изд-во Воронеж. ун-та, 1982.¬–119с.
  68. Ляховицкий М.В. Работа с магнитофоном при обучении иностранным языкам. Пособие для учителей/ М.В.Ляховицкий.-М.:Просвящение,1965–¬80с.
  69. Ляховицкий М.В. Технические средства в обучении иностранным языкам: пособие для учителей/ М.В.Ляховицкий. – ¬М.: Просвящение, 1981.¬ –143с.
  70. Ляховицький М.В. Використання звукотехнічних засобів у навчанні іноземної мови в школі: посібник [для вчителів, методистів і студентів інститутів і фак.. іноземних мов] / М.В.Ляховицький.¬ – К.: Радянська школа, 1967.¬–120с.
  71. Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов: посібник [для методистів, викладачів і вчителів інозем.мов]/ М.В.Ляховицький.¬ – К.: Радянська школа, 1970.¬–240с.
  72. Ляховицький М.В. Індивідуалізація навчання іноземної мови в школі/ М.В. Ляховицький, С.Ю.Ніколаєва.¬ – К.:Радянська школа, 1978.¬–120с.
  73. Ляховицький М.В. Теория и практика применения технических средств/ М.В.Ляховицкий.¬ – К.: Вища школа, 1979.¬ –255с.
  74. Львовский Е.Н. Статистические методыпостроения эмпирических формул: Учеб. Пособие / Е.Н. Львовский. ¬ – М.:Высш. школа, 1982.¬–224с.
  75. Максимов Н.В. Информационная середа науки и образования: от информационного обслуживания к распределенной системе управления знаниями/ Н.В. Максимов// Информационное общество, 2009. – №6. –С.58-70.
  76. Матеріали другої Республіканської наукової конференції з проблем експериментування в методиці навчання іноземних мов,[за наук. ред. М.В.Ляховицького], 1971р./ М-во освіти УРСР, Київський держ. пед. ін.-т інозем. мов) – К., –209с.
  77. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин.¬ – М.: Педагогика, 1972.¬ –208с.
  78. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения / М.И. Махмутов.¬ – Казань: Татарское книжное издательство, 1972.¬–552с.
  79. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы/ Е.И.Машбиц.¬ – М.: Знание, 1986.¬–80с.
  80. Машбиц Е.И. Психологические проблемы обучения пользователей ЭВМ/ Е.И.Машбиц. – ¬К.:Знание, 1976.¬ –16с.
  81. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения/ Е.И.Машбиц.¬ – М.:Педагогика, 1988.¬–191с.
  82. Машбиц Е.И.. Психологические основы управления учебной деятельностью/ Е.И.Машбиц. – ¬К.: Вища школа,1987.¬ –224с.
  83. Мелибруда Е. Я¬ты¬мы: Психологические возможности улучшения общения.¬ – М.: Прогресс, 1986.¬–258с.
  84. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/ Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої.¬ – К: Ленвіт, 2002.-С.13-14.
  85. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах:підручник для студентів вищих закладів освіти/ Колектив авторів під керівництвом С.Ю.Ніколаєвої. – ¬ К.:Ленвіт, 1999.¬–220с.
  86. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др.¬ – М.: Высшая школа, 1982.¬–373с.
  87. Н.В.Ягельська. Європейський мовний портфель для економістів (проект)/ Н.В.Ягельська. – ¬К.:Ленвіт, 2004.¬–56с.
  88. Наследов А.Д. SPSS. Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А.Д. Наследов.¬СПб.: Питер, 2005.¬–416с.
  89. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская и др.¬ – М.:Высшая школа, 2001.¬– 7¬58с.
  90. Національна доктрині розвитку суспільства”[затверджена указом Президента України] від 17 квітня 2002 року №347.2002. –15С.
  91. Нестеренко О.А.. Використання інформаційних технологій для навчання другої і третьої іноземної мови у вищих навчальних закладах”/ О.А. Несторенко: тези доповідей на конференції [Мовна освіта: шлях до Євро інтеграції], (Київ,17-18 берез. 2005р.)/ М-во освіти і науки України, Київ. нац.лінгв.ун-т¬. –К.: Київськ. нац.лінгв.ун-т., 2005.¬–C.248-249.
  92. Насонова Е. А. Обучение профессионально-ориентированному диалогическому общению студентов в условиях учебной автономии средствами интернет-чата (неязыковой вуз, английский язык) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 ,,Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / Е. А. Насонова. – Тамбов, 2008. – 25 с.
  93. Никитенко З.Н. Европейский Языковой портфель для начальной школы./ З.Н.Никитенко// Иностранные языки в школе, 2008.¬– №5.¬ – С.8-14.
  94. Никишина И.В. Иновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: использование интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов/ И.В. Никишина. – ¬Волгоград: Учитель, 2007.¬ – 91с.
  95. Ніколаєва С.Ю. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах (концепція)/ С.Ю. Ніколаєва//Іноземні мови, 1996.¬ – №4.¬ – С. 14-17.
  96. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник / С.Ю. Ніколаєва. – ¬К.: Ленвіт, 2008.¬– 285с.
  97. Носенко Е.Л. Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій: монографія/ Е.Л.Носенко, М.А.Салюк.¬ – Д.:ДНУ, 2007.¬ – 140с.
  98. Носенко Э.Л. Проблемы автоматизации контроля знаний при обучении иностранным языкам в вузе: сб. науч.трудов/ Днепропетровский ГУ им. 300-летия воссоединения Украины с Россией [под редакцией Э.Л.Носенко].¬– Днепропетровск, 1988.¬ – 116с.
  99. Носенко Э.Л. Функционально ориентированные упражнения к машине “Лингва” : учебное пособие/ Э.Л.Носенко, З.П.Волклва, Л.С.Киселёва, Т.В.Минаева–.Днепропетровск, 1985: Днепр. гос. Универ., 1985.¬– 84с.
  100. Носенко Э.Л. ЭВМ в обучении иностранным языкам в вузе/ Э.Л.Носенко.¬– М.:Высшая школа, 1988. – 102с.
  101. Огурцова О.Л. Змішане навчання як новий підхід до навчання ділової англійської мови/О.Л. Огурцова//Збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”. ¬ Київ: ЕКМО, 2008.– Вип.2.¬– ¬С. 234-244.
  102. Огурцова О.Л. Креативна технологія навчання студентів ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів / О.Л. Огурцова: тези до VIII Міжнародної конференції [Творчість та освіта у вимірах XXI століття], (Київ, 12-13 трав., 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. Ун-т України.“КПІ”, фак-т соціології.–К.: “ЕКМО”,2005. –С.301-303
  103. Огурцова О.Л. Методика використання Інтернет-ресурсів для навчання студентів економічного профілю англійської мови для ділового спілкування/ О.Л. Огурцова // до Міжнародного форуму “Мовна освіта: шлях до евроінтеграції”, 17-18 березня.¬ К.:Ленвіт, 2005.¬ – С.156-157.
  104. Огурцова О.Л. Можливість використання ком’ютерів та Інтернет-ресурсів у навчанні майбутніх економістів англійської мови для ділового спілкування / О.Л.Огурцова // до II Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and how?”, 19-20 травня.¬ Дніпропетровськ: ДУЕП, 2006.¬ – С.19-21.
  105. Огурцова О.Л. Навчання англійської мови професійного спрямування з використанням Інтернет-ресурсів”/ О.Л. Огурцова // Збірка наукових праць “Теоретичні питання культури, освіти та виховання”.¬ № 30.-Київ: КНЛУ-НМАУ, 2006.¬– С. 23-26.
  106. Огурцова О.Л. Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів /О.Л. Огурцова //Збірка наукових праць “Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі”, Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки”.¬ Випуск 10, Харків: Константа, 2006.-C.50-56.
  107. Огурцова О.Л. Новий компонент професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції/ О.Л. Огурцова// тези доповіді до III міжнародної наукової конференції “Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?”, 14-15 травня.¬ Дніпропетровськ: ДУЕП, 2009.¬ – С. 35-39.
  108. Огурцова О.Л. Новий компонент професійно-орієнтованої іншомовної мовленнєвої комунікативної компетенції у галузі ділового спілкування / О.Л. Огурцова// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.¬ випуск 70.¬Чернігів.¬ЧДПУ, 2009.¬ – С.140-145.
  109. Огурцова О.Л. Становлення нової парадигми освіти в контексті інформаційного суспільства на прикладі навчання ділової англійської мови / О.Л.Огурцова, О.Л. Мельник Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу. ¬ Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ, 2007. С. 221 –226.
  110. Огурцова О.Л. Тенденції використання комп’ютерної техніки та Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови / О.Л. Огурцова// Збірка наукових праць “Соціалізація особистості”, педагогічні науки.¬ Том XXVII.¬ Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006.¬ – С.30-40.
  111. Огурцова О.Л.Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів/ О.Л. Огурцова //Іноземні мови., 2006.¬ – № 4. – ¬С. 26-30.
  112. Орлов А.И. Прикладная статистика / А.И. Орлов. – ¬М.: Экзамен, 2004.¬ – 576с.
  113. Основи нових інформаційних технологій навчання: посібник для вчителів/ [кол. авторів за ред.Ю.І. Машбіца]. – ¬К.:ТЗМН, 1997. – ¬265с.
  114. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур: [пособие для учителей учереждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования] / Пас сов Е.И.¬Минск: Лексик, 2003.¬ – 184с.
  115. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.¬М.: Просвещение, 1991.¬ – 223с.
  116. Пассов Е.И. Основі коммуникативной методики обучения иноязычному общению/ Е.И.Пассов.¬М.: Русский язык, 1989.¬ – 276с.
  117. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. / Пальчевський С. С. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.
  118. Пассов Е.И. Ситуация речового общения как методическая категория/ Е.И.Пассов, А.М. Стояновский// Иностранные язики в школе.¬,1989. .¬–№2.¬ .¬–С.18-22.
  119. Пассов Е.И. Сорок лет спустя или сто и одна методическая идея / Е.И. Пассов. ¬М.: Глосса-Пресс, 2006.¬¬–206с.
  120. Пащук В.С. Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням автентичних художніх фільмів: автореф. дис. На здобуття наук.ступеня канд.пед.наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання:германські мови”/ В.С.Пащук.¬К., 2002.¬– 21с.
  121. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи / Сеймур Пейперт; [пер. с англ. Н.И. Осьмаковой; под ред. А.В. Беляевой, В.В. Леонаса].¬М.: Педагогика, 1989.¬– 224с.
  122. Петрова Т.О. Навчання учнів технологічного профілю підготовленого монологу переконання англійською мовою з використанням ресурсів Інтернету/ Т.О.Петрова, Н.К.Скляренко// Бібліотечка журналу «Іноземні мови», 2006. – вип.4. – ¬К.: Ленвіт, 2006.¬–64с.¬
  123. Петрова Т.О. Організація процесу навчання усного підготовленого монологу- переконання англійською мовою з використанням ресурсів Інтернету / Т.О. Петрова // Педагогічний процес: теорія і практика., ¬К.: ЕКМО, 2008.¬– С. 265¬–274.
  124. Петрщук О.П. Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння учнів середньої школи / О.П. Петращук// Іноземні мови.¬–1999.¬–№1. -С. 14-18.
  125. Плесневич А.С. Характеристика ускоренного курса обучения научных работников английскому языку¬ “погружение”/А.С.Плесневич// Лингвистика и методика преподавания иностранных языков.¬– М.: Наука, 1976.-С.251-260.
  126. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка /Е.С.Полат//Иностранные языки в школе, 2000.¬–№2– C.14-18.
  127. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Е.С.Полат//Иностранные языки в школе, 2000. –¬№ 3 –C.18-20.
  128. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие [для студ.пед. вузов и системы повышения квалификации пед.кадров]/ Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Ю.Петров. –¬М.:Академия, 2001.¬–271с.
  129. Полат Е.С. Педагогические технологи дистанционного обучения: учеб.пособие [для студ. вузов, обучающихся по пед.спец]/ Е.С.Полат, М.В.Моисеева, А.Е.Петрова идр.¬–М.: Академия, 2006.¬–392с.
  130. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для студентов вісних учебніх заведений/ Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева.¬– М.: Академия, 2004.¬–416с.
  131. Полат Е.С.Обучение в сотрудничестве/ Е.С.Полат// Иностранные языки в школе., 2000.¬–№1. –345с.
  132. Потапова Р.К. Лингвистические проблемы искусственного интеллекта: Сб.науч.-аналит. обзоров/ ред.кол.: Потапова Р.К. и др. –¬М., 1980.-250с.
  133. Потапова Р.К. Речевое управление роботом/ Р.К.Потапова.-М.:Радио и связь, 1989.¬–248с.
  134. Програма з англійської мови для професійного спрямування/ Кол. авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко та ін. –¬ К.:Ленвіт, 2005.¬–119с.
  135. Програма з англійської мови для університетів /інститутів (п’ятирічний курс навчання):Проект/ Кол. авторів: С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін. – ¬Вінниця: Нова книга, 2001.¬–245с.
  136. Программированное обучение иностранным языкам в школе: сборник статей/ под редакцией доц. И.Ф. Комкова.¬– Минск: Нар. асвета, 1966.-175с.
  137. Прудникова Н.Н. Педагогическая технология формирования иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов: автор. дис….канд. пед. н: 13.00.01/ Н.Н. Прудникова.¬ – Саратов, 2007.¬–C.14–18.
  138. Свиридюк В.П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу: Дис…канд. пед. наук: 13.00.02.¬К.¬2007.¬–345с.
  139. Семенов Е.В. С архаичной наукой в информационное общество/ Е.В. Семенов// Информационное общество., 2009. –№ 2. –С.40-52.
  140. Сердюков П.И. Основы интенсивного курса обучения иностранным языкам: метод. пособие/ П.И.Сердюков –.¬К.: Вища школа, 1984.¬–56с.
  141. Сердюков П.И. Основы учебной информатики и вычислительной техники: учебное пособие для студ.ин-тов и фак. ин.яз/ П.И.Сердюков, А.М. Довгялло, Т.И. Коваль, М.В.Легкий; под ред. П.И.Сердюков –.¬К.:Вища школа, 1990.¬ –176с.
  142. Сердюков П.И. Теоретические основы обучения иностранным языкам в языковом вузе с применением информационных технологий: Дис. …докт. пед. наук.¬Киев, 1997.¬349с.
  143. Сердюков П.І. Технологія розробки комп’ютерних програм з іноземних мов/ П.І. Сердюков. –¬К.: Ленвіт, 1996.¬–112 с.
  144. Середа О.М. Навчання майбутніх філологів писемного спілкування німецькою мовою засобами електронної пошти: Дис…канд. пед. наук: 13.00.02. ¬ К., 2006.¬–301с.
  145. Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке.-М.:Просвещение, 1983.¬–128с.
  146. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи.-М.:Русский язык, 1981.¬–248с.
  147. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи/Скалкин В.Л.¬М.:Русский язык, 1981.¬–248с.
  148. Скалкін В.Л. Вправи для розвитку усного комунікативного мовлення / В.Л. Скалкін.¬К.: Рад. школа, 1978. –¬128с.
  149. Скляренко Н.К. Использование звукозаписи в обучении практической грамматики английского языка на старшем этапе языкового вуза: дис. ..канд. пед. наук: 13.00.02/ Скляренко Нина Константиновна.¬– К., 1973.¬221с.
  150. Скляренко Н.К. Критерии оценки уровня практического владения учащимися иноязычным говореним / Н.К. Скляренко, Т.И. Олейник // Учителю ¬ современные знания и опыт: интегрированное пособие для студентов и преподавателей педвузов, учителей средних школ.¬Горловка: ГГПИИЯ, 1995.¬–С. 85-92.
  151. Скляренко Н.К. Принципи формування іншомовної комунікативної компетенції / Н.К. Скляренко// Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 7 листопада 2007 р.¬ К.: НПУ ім. Драгоманова, 2007.¬ –С. 16-18.
  152. Скляренко Н.К. Сучасны вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови.-1999.¬–№3.¬–С.3-7.
  153. Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов//Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов: Зб. наук. праць. –¬К.: КДПІІМ, 1992.¬–С.9-14.
  154. Скляренко Н.К. Типологія вправ для навчання ділового спілкування та сучасні вимоги до них / Н.К.Скляренко // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: Міжнародна наукова конференція.¬тези доповідей. ¬Дніпропетровськ, 2004.¬–С. 23-25.
  155. Содержание и технологи образования взрослых: проблема опережающегообразования: сб. науч.тр./ Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования:под. редакцией А.Е. Марона. –М.: ИОВ, 2007.¬118с.
  156. Соловьев В.А. Элементарные методы обработки результатов измерений / В.А. Соловьев, В.Е. Яхонтова.¬–Л: ЛГУ, 1977.¬72с.
  157. Сысоев П.В. Технологии Web 2.0. в создании виртуальной образовательной среды для изучения иностранного языка/ П.В.Сысоев, М.Н.Евстигнеев//Иностранные языки в школе, 2009.¬– №3.¬–С.12-18.
  158. Сысоев П.В. Технологии Веб 2.0: Социальный сервис “Вики” в обучении иностранному языку/ П.В.Сысоев, М.Н.Евстигнеев//Иностранные языки в школе., ¬2009.¬–№5.¬–С.2-9.
  159. Сысоев П.В. Технологии Веб 2.0: Социальный сервис подкаста в обучении иностранному языку/ П.Б. Сысоев, М.Н. Евстигнеев//Иностранные языки в школе.¬ 2009.¬–№ 6.¬–С.8-12.
  160. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Разработка авторских учебных Интернет-ресурсов по иностранному языку/ П.Б.Сысоев, М.Н.Евстигнеев// Иностранные языки в школе.¬,2009.¬–№2.¬–С.8-18.
  161. Таганов Д.Н. SPSS: статистический анализ в маркетинговых исслдеованиях/ Д.Н. Таганов.– СПб.: Питер, 2005.¬–192с.
  162. Тарнопольский О.Б. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах/Тарнопольский О.Б., В.Е. Момот, Кожушко С.П.; под ред. О.Б.Тарнопольского, В.Е.Момот, С.П.Кожушко.¬–Днепропетровск.: ДУЕП, 2008.¬–234с.
  163. Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения/О.Б.Тарнопольский, С.П.Кожушко.¬–К.:Ленвит, 2004.¬–192с.
  164. Тарнопольский О.Б. Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе: дис. …д-ра пед. наук/ О.Б.Танопольский.¬– Одесса, 1991.¬–524с.
  165. Тарнопольський О.Б. Ділові проекти (Business projects):підруч. [для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для студента та робочий зошит]/ О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко та інші.-К.:ІНКОС,2002.¬–280с.
  166. Тарнопольський О.Б. Ділові проекти (Business projects):підруч. [для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для викладача]/ О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко та інші.¬–К.:ІНКОС,2002.-80с.
  167. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти/ О.Б.Тарнопольський.¬ –Дніпропетровськ, 2005. –¬С.246
  168. Тарнопольський О.Б. Методика проведення рольових ігор у навчанні іноземних мов: Конспект лекцій.–О.Б.Тарнопольський.-Дніпропетровськ: ДУЕП, 2003.¬–11с.
  169. Тарнопольський О.Б. Принципи побудови професійно орієнтованого підручника англійської мови для факультетів психології / О.Б. Тарнопольський // Іноземні мови.¬ ¬–2009.¬–№1. – С. 27-32.
  170. Тарнопольский О. Б. Writing Academically : A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions : посіб. / Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П., Рудакова М. В. – К. : Фірма : «ІНКОС», 2006. – 228 с.
  171. Тарнопольський. О.Б. Змішаний метод навчання//О.Б.Тарнопольський, С.П.Кожушко та ін.//Педагогічний процес: теорія і практика”, 2006.¬¬– ПП “ЕКМО. ¬– Вип. 3¬¬.– С. 347-357.
  172. Тім Бернc Лі “Плетіння Павутини: витоки та майбутнє Всесвітньої павутини”, 1998. – 345с.
  173. Тітова В.В. Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: дис. …канд. пед.наук: 13.00.02/ Тітова Валентина Веніамінівна.¬ К.,2001.¬– 268с.
  174. Титова С. В. Теоретические основы компьютерно-информационной модели обучения иностранным языкам : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Светлана Владимировна Титова. – М., 2004. – 512 с.
  175. Трушкова И.Н. Использование Интернет-ресурсов в обучении письменному выражению мыслей в вузе/ И.Н.Трушкова//Иностранные языки в школе, 2008.¬ – №7.¬ – С.76-82.
  176. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностній поход: учебное пособие для студентов вісних учебніх заведений/ Ю.Г.Фокин. – ¬М.: Академия, 2006.¬ – 240с.
  177. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен.¬ – М.: Педагогика, 1986. – Т.1.¬ – 408с.
  178. Хекхуазен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен.¬ – М.: Педагогика, 1986.¬ – Т. 2.¬ – 392с.
  179. Хили Дж. Статистика: Социологические и маркетингове исследования / Дж. Хили (6-е издание).¬Питер, 2005.¬ – 640с.
  180. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? Пос. для учителя.¬ – М.:Владос пресс, 2005.
  181. Цутарова И.А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. Учебно-методическое пособие/ И.А. Цутарова, А.А. Петухова.¬М.: Высшая школа, 2004.¬ – 95с.
  182. Шатилов С.Ф. Методика обучения неметкому язику в средней школе /С.Ф.Шатилов.¬ – М.: Просвещение, 1986. – ¬С.55-59.
  183. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Э.А. Штульман. ¬ – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1971.¬ – 144с.
  184. Шубин Э.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам / Э.П. Шубин.¬ – М.: Просвещение, 1972.¬ – 350с.
  185. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных процессов учащихся/ Г.И. Щукина.¬–М.: Педагогика, 1988.¬ – 208с.
  186. Ягельська Н.В. Методика організації самостійної роботи студентів з англійської мови з використанням професійного мовного портфеля: дис. …канд.пед.наук: 13.00.02/ Ягельська Наталія Валеріївна.¬К.,2005.¬ – 401с.
  187. Ярова О.Б. Мультимедійні засоби навчання іноземних мов./О.Б.Ярова: матеріали Міжнародного форуму [“Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”], (Київ,17-18 берез. 2005р.)/ М-во освіти і науки України, Київський нац.лінгв.ун-т¬К.: Київськ. нац.лінгв.ун-т., 2005.¬ – С 290.
  188. Яценко Л.М. Вчителям про основні положення Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти// Іноземні мови., 2004.¬ – №2.¬ – С.57-59.
  189. Barbot M¬J. Ressources pour l’apprentissage: excès et accès / M¬J. Barbot // Thématique de Études de linguistique appliquée, 1998.¬ – P. : ¬Didier Érudition. –389¬-511p.
  190. Barrett B, Sharma P.The Internet and Business English/ P. Sharma, B. Barrett.¬Oxford: Summertown Publishing Limited, 2003.¬ –198p.
  191. Bax S. Call ¬past, present and future / Stephen Bax // System, ¬2003.¬№31– P.13¬-28.
  192. BEC: Business English Certificates. ¬Cambridge: University of Cambridge Local Examinations Syndicate, 1997.¬– 23p.
  193. BEC: Practice Tests for the BEC Preliminary. ¬ Express Publishing, 2003. – ¬p.8-29
  194. BEC:Practice Tests for the BEC Vantage.¬ Express Publishing, 2003. – 825 p.
  195. Brinton D.M. Content-based second language instruction/ D.M. Brinton, M.A. Snow, M.B. Wesche.¬ New York: Newbury House Publishers, 1989.¬– 241p.
  196. Brinton D.M. New ways incontent-based instruction / D.M. Brinton, P. Master.¬Alexandria, VA: TESOL, 1997.¬– 302p.
  197. Businesssportlight, 2008. № 5. – p.59.
  198. Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence / M. Byram. ¬Clevedon: Multilingual Matters, 1997.¬– 124p.
  199. Calvé P. L’immersion au Canada./ Calvé P.¬ Paris :Didier Erudition, 1991.-– 138p.
  200. Christophersen P. Second language learning: Myth and reality/P. Christophersen.¬Harmondsworth:Penguin Education, 1973.¬– 110p.
  201. Clark J.L. Foreign-language testing: theory and practice / J.L. Clark. ¬ Philadelphia: The Center for Curriculum Development, Inc., 1972.¬– 174p.
  202. Cohen A.D. Assessing language ability in the classroom.¬Boston (MA) : Heinle & Heinle Publishers, 1994.¬– 394p.
  203. Cooperative language learning: A teacher’s resource book/ C. Kessler, Ed.¬Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents, 1992.¬ –
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины