ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ : ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ во внешкольных учебных заведениях НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
 • Альтернативное название:
 • ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ во внешкольных учебных заведениях НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
 • Кол-во страниц:
 • 217
 • ВУЗ:
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Глухівський національний педагогічний університет
  імені Олександра Довженка

  На правах рукопису


  Благосмислов Олександр Сергійович


  УДК 378’373.6

  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Коберник Олександр Миколайович,
  доктор педагогічних наук, професор
  Глухів - 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. . . .

  11
  1.1. Позашкільні навчальні заклади як центри розвитку творчого потенціалу і самовизначення особистості школяра. . . . . . . . .
  11
  1.2. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з дітьми в позашкільних закладах на засадах фундаменталізації, інтеграції та диференціації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  26
  1.3 Сутність та структура готовності майбутнього вчителя технологій до роботи у позашкільних закладах освіти . . . . . . . . . . . . . .
  39
  Висновки до першого розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ..


  61
  2.1. Модель підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  61
  2.2. Змістове забезпечення теоретичної, практичної і методичної підготовки студентів до роботи в позашкільних науково-технічних центрах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  76
  2.3. Технологія підготовки студентів як організаторів позашкільної освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97
  Висновки до другого розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
  РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
  3.1. Діагностика підготовленості студентів до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  128
  3.2. Програма та результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  144
  Висновки до третього розділу . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Модернізація та інтеграція України у світову систему вищої освіти вимагають удосконалення основних напрямів професійної підготовки педагогічних кадрів. Мета державної освітньої політики полягає у створенні умов для виховання творчих особистостей, здатних до самовдосконалення та діяльності, спрямованої на розвиток суспільства в швидко змінюваних соціально-економічних умовах.
  Загалом цю проблему має розв’язати система освіти країни. Адже у шкільному віці діти більшість часу проводять у школі, а їхня провідна діяльність – навчальна. І навчальний процес у загальноосвітньому закладі істотно впливає на розвиток особистості, становлення її кругозору і світогляду, вибір життєвих пріоритетів. Проте для успішної самореалізації та розвитку творчих обдаровань школяра він має органічно поєднуватися з позакласною та позашкільною навчально-виховною діяльністю.
  Закон України «Про позашкільну освіту» визначає наступні такі її завдання: пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні й творчій самореалізації.
  Позашкільна освіта та виховання на відміну від базової і професійної освіти ґрунтується на інших засадах – особистісних замовленнях дітей і їхніх батьків. Їхні запити постійно розвиваються та варіюються. І в цьому простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність і добровільність. В умовах швидких змін в усіх сферах життя інтереси дітей, на жаль, інколи не враховуються у соціальних програмах. Проте для їхнього нормального розвитку потрібні нові соціальні враження і переживання, цікаве позашкільне життя, широкі можливості для творчої самореалізації та психологічний комфорт.
  У зв’язку з цим зростають вимоги до підготовки педагогічних кадрів, готових до впровадження таких педагогічних систем і технологій, які можуть якнайповніше допомогти учням зорієнтуватися у складній і багатогранній соціокультурній ситуації. А також розвинути в них творчий потенціал і забезпечити професійне самовизначення у науково-технічній сфері.
  Вивчення сучасного стану роботи позашкільних закладів освіти доводить необхідність поповнення їх компетентними педагогічними кадрами, які усвідомлюють і уміють задовольнити інтереси і прагнення дітей. Крім того, сприяють успішній творчій самореалізації учнів у різних видах і формах науково-технічної діяльності.
  Теоретико-методичні засади становлення і розвитку позашкільної освіти розкрито в роботах Л. Березівської, В. Берека, О. Бєлошицького О. Биковської, І. Винниченко, О. Кордуна, К. Корсака Н. Ничкало, Т. Сущенко, Н. Харієнко, Т. Цвірової та ін.
  У дослідженнях російських учених (О. Асмолов, Г. Буданова, В. Горський, А. Журкіна, М. Коваль, В. Лешер, А. Фоміна та ін.) визначено сучасні підходи до організації додаткової освіти і виокремлено її потужні можливості у розвитку творчого потенціалу особистості.
  Безпосередньо стосуються проблеми підготовки майбутніх педагогів до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах наукові праці таких авторів, як В. Вербицький і Г. Пустовіт.
  У сучасній педагогічній науці різні аспекти професійної підготовки вчителя трудового навчання розглядалися у дослідженнях Н. Знамеровської, Н. Кардаш, А. Касперського, О. Коберника, М. Корця, Є. Кулика, В. Курок, Є. Мегема, В. Сидоренка, Д. Тхоржевского та інших науковців.
  Серед значної кількості цих досліджень є такі, що порушують проблеми професійної підготовки педагогів до роботи у системі позашкільної освіти. Зокрема, теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні досліджувала О. Биковська. Підготовку керівників гуртків позашкільних закладів до виховної роботи з дітьми – С. Васильченко, а студентів до керівництва гуртковою роботою учнів з українського декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі гуртків декоративно-прикладного мистецтва зі спеціалізації «обслуговуюча праця») – Т. Сиротенко. Теорію та практику розвитку творчого потенціалу педагога в умовах моніторингу якості додаткової освіти дітей розглядала А. Щетинська.
  При безумовній важливості цих праць варто зазначити, що проблема підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю ще не знайшла належного відображення в наукових дослідженнях і публікаціях. Тому виникла необхідність обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, методику та організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів напряму «технологічна освіта» до діяльності в умовах позашкільних закладів науково-технічної творчості.
  У розв’язанні зазначеної проблеми є низка суперечностей між:
  - вимогами суспільства до формування творчої особистості школяра і недостатніми можливостями сучасної позашкільної системи освіти;
  - соціальною значущістю позашкільних закладів і відсутністю системи професійної підготовки педагогів для них;
  - необхідністю удосконалення професійної підготовки майбутніх організаторів позашкільної освіти науково-технічного спрямування і відсутністю науково обґрунтованого змісту та технологій відповідної підготовки.
  Актуальність даної проблеми, її недостатнє обґрунтування у педагогічній і методичній літературі обумовили вибір теми дослідження: «Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційне дослідження пов’язане з реалізацією основних напрямів Державного стандарту підготовки вчителів технологій і виконувалося відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи» (державний реєстраційний номер 0109U002764). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Глухівського державного педагогічного університету (протокол № 3 від 18 листопада 2008 р.) та погоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 28.10.2008 р.).
  Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в педагогічній теорії та її розв’язання на практиці.
  2. Визначити структурні компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутніх вчителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  3. Обґрунтувати модель, зміст і методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю та апробувати їх на практиці.
  4. Визначити і експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  Об’єкт дослідження: професійна підготовка вчителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах.
  Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю.
  Для розв’язання поставлених завдань на всіх етапах дослідження застосовувався комплекс методів дослідження: 1) теоретичних: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних, отриманих під час вивчення філософської, наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, і обґрунтування на основі цього теоретичних положень дослідження; 2) емпіричних: педагогічні спостереження за навчальним процесом, діагностичні методи (анкетування, бесіди, опитування) – для збору емпіричного матеріалу, праксиметричні методи (аналіз продуктів діяльності студентів, підручників, посібників); метод експертної оцінки навчальної програми «Методика роботи в позашкільних навчальних закладах», розробленої в межах дослідження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) застосовувався для перевірки ефективності запропонованих організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю; статистичні методи обробки експериментальних даних – для аналізу результатів дослідження та порівняння кількісних показників.
  Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше:
  обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю (систематична позитивна мотивація студентів на майбутню професійну діяльність у позашкільних закладах, розроблення змісту та технологій теоретичної, практичної та методичної підготовки майбутніх учителів до роботи у цьому типі освітніх закладів; формування у них уміння застосовувати особистісно орієнтовані методики, здатності систематично вивчати та враховувати індивідуальні особливості учнів у науково-технічній діяльності);
  розроблено модель підготовки студентів до даного виду професійної діяльності у вигляді цілісного педагогічного процесу, що включає мету, завдання, принципи, зміст, організаційні форми, методи навчання та засоби формування у майбутніх учителів технологій таких структурних компонентів готовності, як мотиваційно-цільовий, когнітивний, методичний (технологічний) і контрольно-оціночний;
  визначено ефективні педагогічні технології професійної підготовки студентів до особистісно орієнтованої науково-технічної діяльності учнів (проектна технологія, створення ситуації успіху; індивідуалізації, інтерактивні технології: мозковий штурм, дискусія, обговорення в групі, творча праця, круглий стіл тощо), критерії, показники та рівні готовності студентів до організації науково-технічної творчості школярів у позашкільних закладах;
  конкретизовано сутність готовності майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю;
  подальшого розвитку набули засоби, методи і форми теоретичної, практичної та методичної підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних установах.
  Практичне значення одержаних результатів визначається розробленістю змісту спецкурсу «Методика роботи в позашкільних закладах», програми педагогічної практики студентів у позашкільних установах, методики застосування проектної технології у формуванні в майбутніх учителів технологій готовності до організації особистісно орієнтованої науково-технічної діяльності учнів у позашкільних навчальних закладах.
  Програми спецкурсу та педагогічної практики, методичні рекомендації можуть застосовуватись у системі професійної та післядипломної підготовки педагогічних кадрів і використовуватись керівниками технічних гуртків позашкільних навчальних закладів.
  Результати дослідження використано під час розроблення нового державного стандарту підготовки бакалаврів напряму технологічна освіта, а також навчальних планів.
  Особистий внесок здобувача. Отримані автором наукові результати є самостійним внеском здобувача у розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю. Вони полягають у теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми; організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, спрямованої на перевірку ефективності умов підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю, аналізі та узагальненні результатів дослідження.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлювалися у виступах автора під час науково-практичних конференцій різних рівнів:
   міжнародних: «Технологическое образование школьников в начале
  XXI века» (Брянск, 2005 г.); «Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді» (Тернопіль, 2007 р.); «Професійна орієнтація учнівської молоді: проблеми і перспективи (присвячена пам’яті В.Д. Симоненка)» (Глухів, 2007 р.). «Сучасні тенденції розвитку технологічної та професійної освіти в Україні у контексті європейської інтеграції» (Умань, 2010 р.);
   всеукраїнських: «Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики» (Полтава, 2006 р.) «Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики» (Київ, 2009 р.);
   звітних науково-практичних конференціях кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Глухів, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.)
  Упровадження результатів дисертаційного дослідження. Результати дослідження впроваджено у практику роботи викладачів, що здійснюють підготовку студентів за напрямом «Технологічна освіта» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (довідка № 692/01 від 20.04.2011 р.), Хмельницькому національному університеті (довідка № 135/127 від 05.05.2011 р.), Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (довідка № 1129 від 23.05.2011 р.), Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (довідка № 10/29 від 16.06.2011 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 7 одноосібних публікаціях автора, з яких 6 статей надруковані у фахових виданнях.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел (241 найменування). Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок друкованого тексту, з яких 160 сторінок основного тексту. Робота містить 9 рисунків, 22 таблиці, 9 додатків на 31 сторінці.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. Вивчення сучасного стану роботи позашкільних закладів науково-технічної творчості, які забезпечують задоволення інтересів і прагнень дітей та учнівської молоді в різних сферах науки і техніки, сприяють успішній творчій самореалізації учнівської молоді в різних видах і формах науково-технічної творчості та їхньому професійному самовизначенню, доводить необхідність поповнення їх компетентними педагогічними кадрами, здатними до активної професійної діяльності в цьому типі позашкільних закладів.
  Водночас встановлено, що питання підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю системно не досліджувалося, а підготовка таких фахівців у вищих навчальних закладах України майже не здійснюється.
  2. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення психолого-педагогічних досліджень готовність до роботи у позашкільних навчальних закладах нами розглядається як складне особистісне новоутворення, що є комплексним відображенням цілого ряду знань, умінь, навичок, професійних якостей і рис особистості, які необхідні для подальшої успішної професійної діяльності в межах позашкільного навчального закладу і є показником якості підготовки спеціаліста. Визначено структурні компоненти готовності майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю як інтегративну єдність мотиваційно-цільового, когнітивного, методичного і контрольно-оціночного. З метою оцінки вказаних компонентів до кожного з них визначено відповідні критерії, показники та рівні сформованості (високий, середній, низький).
  Показниками мотиваційно-цільового критерію є інтерес студентів до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах; усвідомлення цілей і завдань організації позашкільної діяльності учнів з науково-технічної творчості; уміння бачити необхідність і педагогічну доцільність гурткових занять у процесі становлення особистості учня; прагнення збагачувати набуті знання в галузі позашкільної освіти новими.
  Когнітивний критерій характеризується: знанням вікових особливостей учнів (гуртківців); знанням методів і форм організації навчальної діяльності в гуртках позашкільних навчальних закладів; знанням теоретичної основи проектно-технологічної діяльності; володінням інноваційними педагогічними технологіями.
  Методичний критерій відображає: уміння аналізувати навчальні програми, планувати освітню та виховну роботу в гуртку; уміння організовувати роботу гурткових занять; уміння створювати спеціальні умови для підвищення ефективності розвитку особистості учня; здатність творчо підходити до системи поставлених завдань; індивідуальний підхід до учнів.
  Показниками контрольно-оціночного критерію стали: уміння об’єктивно аналізувати та оцінювати ефективність роботи дітей в гуртку; уміння враховувати рівень знань, умінь і навичок кожного учня, його досягнень і труднощів у роботі; уміння об’єктивно аналізувати та оцінювати результати власної педагогічної діяльності.
  3. Розроблено й обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю, представлену у вигляді цілісного педагогічного процесу, що включає мету, завдання, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, організаційно-педагогічні умови та структурні компоненти готовності: мотиваційно-цільовий, когнітивний, методичний (технологічний) і контрольно-оціночний.
  Доведено, що зміст підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах спирається на такі педагогічні принципи: адекватності змісту фахової підготовки рівню розвитку сучасної науки та виробництва; відповідності змістового і процесуального аспектів діяльності; принцип структурної єдності змісту навчального матеріалу на різних рівнях його засвоєння студентами; фундаменталізації змісту теоретичної підготовки студентів; гуманізації змісту підготовки. А також відповідає визначеним підходам: виокремлення ядра навчальної дисципліни; врахування сучасних тенденцій розвитку науки, освіти, техніки; відповідність визначеної системи знань, умінь і навичок компонентам і критеріям готовності майбутніх учителів технологій до роботи у позашкільних навчальних закладах. Зміст підготовки майбутніх учителів технологій представлений у спецкурсі «Методика роботи у позашкільних навчальних закладах», для вивчення якого розроблений інтерактивний комплекс (курс лекцій, плани семінарських і практичних робіт, тести, індивідуальні дослідницькі завдання тощо), та програма педагогічної практики в позашкільних закладах.
  Методика підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах передбачала застосування особистісно орієнтованих технологій (проектна технологія, створення ситуації успіху; індивідуалізації; інтерактивні технології: мозковий штурм, дискусія, обговорення в групі, творча праця, круглий стіл тощо).
  4. Дослідженням доведено, що ефективність процесу підготовки майбутніх учителів технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-технічного профілю визначається наступними організаційно-педагогічними умовами: систематична позитивна мотивація на професійну діяльність у позашкільних закладах, обґрунтування змісту та технології теоретичної, практичної і методичної підготовки студентів до роботи у цьому типі освітніх закладів; формування у майбутніх учителів уміння застосовувати особистісно орієнтовані методики у позашкільних закладах, здатності до систематичного вивчення та врахування індивідуальних особливостей учнів у позашкільній науково-технічній творчості.
  Експериментальною перевіркою даних умов підтверджено, що є значуща відмінність між рівнями готовності студентів до роботи з дітьми у позашкільних навчальних закладах. Так, студенти, які вивчали курс методики роботи у позашкільних навчальних закладах і проходили педагогічну практику в них, після проведеного формувального етапу дослідження досягли більш високого рівня готовності до роботи у сфері гурткової роботи (істотно знизилася кількість студентів із низьким рівнем готовності (з 42,3 % до 17,2 %), а із середнім (з 40,4 % до 56,8 %) і високим (з 17,3 % до 26 %) – підвищилася), ніж студенти, які навчалися за традиційною системою підготовки (не вивчали курс методики роботи у позашкільних навчальних закладах, не проходили педагогічну практику в системі позашкілля).
  Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними залишаються дослідження проблем самореалізації студентів у процесі підготовки до роботи з дітьми у системі позашкільних навчальних закладів, упровадження системи інформаційно-комунікативних технологій у процес підготовки таких фахівців, а також підвищення кваліфікації практикуючих керівників гуртків на базі вищих навчальних педагогічних закладів.

  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. З історії національного шкільництва: Навч.-метод. посіб. / В.Ф. Живодьор, А.А. Сбруєва. М.Ю. Русін. – К. : ІЗМН, 1998. – 144с.
  2. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения / Под ред. В.А. Полякова. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с.
  3. Ковбасенко Л.І. Організаційн-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного закладу : Метод. посіб. – К. : Освіта, 1998. – 255с.
  4. Конценція позашкільної освіти і виховання // Інформ. зб. Міносвіти України. – 1997.
  5. Лында А.С.Методика трудового обучения. Учеб. пособие для студентов пед. институтов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». М. : Просвещение, 1977. – 232 c.
  6. Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб. / за ред. О.В. Биковської. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2006. – 224 с.
  7. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад : постанова Кабінета Міністрів України від 6.05.2001 р. № 433 // Освіта України. – 2001. – № 22 - 30. – С. ?; Позашкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник в 2-х томах. Т. 1. – К., 2008. – С. 85 – 97.
  8. Про позашкільну освіту : закон України від 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ // Освіта України. – 2000. – 2 серпня (№ 31). – С. 6 – 8.
  9. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 14/3-3 // Позашкілля – 2009. – №15 (18). – С. ?; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2009. - № 1 – 2 – 3. – С. 31 – 45.
  10. Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів позашкільної роботи: Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга» 2008. – Кн. 2. – 272с.
  11. Ступарик Б.М. Національна школа: Витоки становлення. Навч-метод. посіб. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.
  12. Сущенко Т.И. Основы внешкольной педагогики: пособие для классных руководителей, педагогов внешкольных учреждений. – Минск: Беларус. Навука, 2000. – 221 с.
  13. Техническое творчество и сельськохозяйствнное опытничество во внеклассной работе с учащимися / В.А. Горский, Д.М. Комский, Г.В. Муравьева и др. под ред Д.М. Комского – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. – 207с.
  14. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д.О. Тхоржевський. – К. : Вища школа, 1992. – 334 с.
  15. Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К. : Радянська школа, 1975. – 115 с.
  16. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. педагог. закладів освіти / М.М. Фіцула. - К. : Академія, 2000. – 542 с.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдувахидов С. Н. О формировании готовности студентов университетов к педагогической деятельности / С.Н. Абдувахидов // Теория и практика высшего педагогического образования : межвузовский сборник научных трудов. – 1987. – С. 131 – 134.
  2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. заведений. / О.А. Абдуллина – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 141 c.
  3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія : підручник / А.М.Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
  4. Андрійчук Р.Г. Логіко-психологічні аспекти формування моделей професійної підготовки майбутніх вчителів / Р.Г. Андрійчук, А.М. Левківський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2003. – № 13. – C. 209-210.
  5. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. Бабанский . – М. : Просвещение, 1985. – 218 с.
  6. Бабанский Ю.К. Методы стимулирования учебной деятельности / Ю.К. Бабанский // Советская педагогика. – 1980. – № 3. – С. 3 – 12.
  7. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1977. – 192 с.
  8. Бабанский Ю.К. Оптимизация педагогческого процесса: в вопросах и ответах / Ю.К. Бабанский, М.И. Поташник К. : Рад. школа, 1983. – 287 с.
  9. Бакшаева Н.А. Психология мотивации студентов: учебное пособие / Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицький. – М. : Логос, 2007. - 184 с.
  10. Балл Г. О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці / Г.О. Балл // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти : наук. метод. зб. / ред. кол. І.А. Зязюн (голова) та ін. - К., 1994. - С. 98 – 100.
  11. Барбіна Є.С. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя / Є.С. Барбіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 27. – Херсон : Видавництво ХДПУ, 2009 – С. 96 – 99.
  12. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? / А.С. Белкина. – М. : Просвещение, 1991. – 169 с.
  13. Беляева А.П. Методика систематизации знаний, умений и навыков в содержании профессионально-технического образования / А.П. Беляева, Н.Г. Штак, И.В. Яковлева и др. – М. : Высшая школа, 1979. – 224 с.
  14. Бережинська Т. В. Готовність вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів / Т. Бережинська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2002. - № 2. - С. 134 – 138.
  15. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Безпалько. - М. : Изд-во Института проф. обр. Мин. обр. России, 1995. – 336 с.
  16. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І.Д. Бех. – К. : ІЗИН, 1998. – 204 с.
  17. Бех І.Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2004. – № 4. – С. 5 – 15.
  18. Бєлошицький О.О. Виникнення та розвиток руху юних техніків України / О.О. Бєлошицький // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Науковий світ, 2002. – С. 86 – 89.
  19. Бєлошицький О.О. Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти (20-30рр ХХ століття): дис... канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О.О. Бєлошицький. – К., 2007. – 229 с.
  20. Бігіч О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Бігіч Оксана Борисівна. – Київ, 2005. – 485 с.
  21. Біда О.А. Експертиза навчального посібника для вищої школи «Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання» та її результати. // Рідна школа. — 2004. — № 6. — С. 41.
  22. Блонский П. П. Задачи и методы новой народной школы // Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х томах. Т. 1 / под ред. А.П. Петровского. – М. : Просвещение, 1979. – С. 39 – 85.
  23. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій : автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / І.М. Богданова. – К., 2003. – 38 с.
  24. Бондарчук Б. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Б. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35 - 41.
  25. Бордовская Н. В. Педагогика : учеб. [для вузов СПб] /, Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – «Питер», 2000. – 304 с.
  26. Буева Л.П. Человеческий фактор: новое мышление и новое действие. (Философские заметки) / Л.П. Буева. – М. : Знание, 1988. – 63 с.
  27. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей / Л.Н. Буйлова.- М., 2000. — 24 с.
  28. Буринська Н.М. Оцінювання якості підручника експертним методом. (Проблеми сучасного підручника) / Н.М. Буринська // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2002. — № ?. - С. 38 - 42.
  29. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підруч. для пед. / Г. Ващенко. - К., 1997. - 415 с.
  30. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач і головний редактор В.Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
  31. Вендровский О.В. Очерки советской дидактики / О.В. Вендровський. - М. : Просвещение, 1983. – 607 с.
  32. Вербицький В.В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні : автореф. дис… доктора пед. наук : 13.00.04 / В.В. Вербицький. – К., 2004. – 34 с.
  33. Верхола А.П. Анализ эффективности функционирования системы обучения вузовской дисциплине / А.П. Верхола // Проблемы высшей школы. – Вып. 55. - С. 71 – 77.
  34. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. - 228 с.
  35. Виненко В. Г. Синергетика в школе / В.Г. Виненко // Педагогика. - 1997. - № 2. – С. 67 - 74.
  36. Вишківська В.Б. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В.Б. Вишківська. – Київ, 2006. – 23 с.
  37. Вікторенко І. Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з батьками : дис… кандидата пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Вікторенко Ірина Леонідівна. – Слов’янськ, 2002. – 180 с.
  38. Власко М.П. Про переваги модульно-рейтингової технології / М.П. Власко О.В. Устименко // Педагогіка і психологія. – 2004. - № 2. - С. 98-105.
  39. Галай В.М. Розвиток методичної компетентності технологій в умовах модернізації вищої освіти / В.М. Галай // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч.2. – 396 с.
  40. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века / Б. Гершунський. – М., 1998. – 608 с.
  41. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень: монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк. – К. : [б.в.], 2008. – 444 с.
  42. Гончаренко С.І. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти / С.І. Гончаренко // Постметодика. – 1994. – № 2. – С. 2 – 3
  43. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко . - К. : Либідь, 1997. – 375 с.
  44. Горелова С.А. Концептуальные подходы к разработке модели профессиональной подготовки учителя биологии для сельских школ / С.А. Горелова // Образование и общество. – 2009. – № 3(56). – С. 67 – 71.
  45. Грабовецкий Б.Є. Основи економічного прогнозування : навч. посіб. / Б.Є. Грабовецкий – Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с.
  46. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: навч. посіб. / Б.Є Грабовецький. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с.
  47. Григоренко Л. В. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13. 00.01. «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л.В. Григоренко – Х. : ХДГУ, 1991. – 18 с.
  48. Гуревич Р. Неперервна освіта педагога: мотиваційні чинники / Р. Гуревич, А. Коломієць // Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ: AJD, 2003. – Вип. IV. – С. 75-84.
  49. Дабіжук Т.М. Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Дабіжук Т.М., Блажко О.А. // Рідна школа. − 2008. – № 3 - 4. – С. 37 - 39.
  50. Давыдов В.П. Теоретические и методические основы моделирования процесса профессиональной подготовки специалиста / В.П. Давыдов, О.Х. Рахимов // Инновации в образовании. – 2002. – № 2. – С. 62 – 83.
  51. Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и… неопределенность // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 21 – 26.
  52. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття. - К. : Компас, 1992. – 70 с.
  53. Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А.А. Деркач, Н.В. Кузмина. – М. : Луч, 1993. – 32 с.
  54. Деркач А. А. Взаимосвязь структурных компонентов состояния психической готовности студентов к педагогической деятельности / А.А. Деркач // Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся: сб. науч. трудов. - М., 1980. – С. 141 – 149.
  55. Джеджула О.М. Дидактичний аспект формування навчальної дисципліни / О.М. Джеджула // Трудова підготовка в закладах освіти. — 1999. — № 1. — С. 39 - 41.
  56. Дмитренко П.В. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах / П.В. Дмитренко // Український соціум. - 2004. - № 3 (5). – C. 102 - 107.
  57. Додонов Б.И. структура и динамика мотива деятельности / Б.И. Додонов // Вопросы психологии. – 1984. – №4. – С. 23 – 30.
  58. Дробина С. Зміст та структура професійного інтересу майбутнього вчителя технологій / С. Дробіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч. 2. – 396 с.
  59. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / К.М. Дурай-Новакова. - М., 1983. - 32 с.
  60. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности студентов к педагогической деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович . – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1976. – 175 с.
  61. Евдалова В.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. Училищ и колледжей / Е.Б. Евдалова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 349 с.
  62. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении / Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов — М. : Экономика, 1978. — 133 с.
  63. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремень – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  64. Ермоловский Н.А. Методологические основания фундаментализации высшего образования / Н.А. Ермоловский, В.П. Гриценко, Л.П. Ермоловская, Л.П. Гриценко // Фундаменталізація вищої освіти – необхідна умова випуску конкурентноспроможних фахівців: матеріали міжнародної науково-методичної конференції 11-13 квітня 2001 року. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – С. 159 – 162.
  65. Євдокимов О. В. Нові педагогічні технології організації навчання студентів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. / О.В. Євдокимов; Харківський держ. пед. Університет імені Г. С. Сковороди. – Х., 1997. – 181 с.
  66. Євтух М.Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та Вузі: зб. наукових праць / М.Б. Євтух. - Рівне. Волинські обереги, 2002. – 276 с.
  67. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: науково-методичний посібник / за ред. І.Г. Єрмакова – Запоріжжя: Центріон, 2005. – 640 с.
  68. З історії національного шкільництва: навч.-метод. посіб. / В.Ф. Живодьор, А.А. Сбруєва. М.Ю. Русін. – К. : ІЗМН, 1998. – 144 с.
  69. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с.
  70. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. - М. : Педагогика, 1981. – 156 с.
  71. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. для вузов / И.А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2002. – 384 с.
  72. Зязюн І.А. Процеси модернізації сучасної педагоігчної освіти в Україні / І.А. Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ: AJD, 2006. – Вип. VIII. – С. 105 – 115.
  73. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин.- СПб: Издательство «Питер», 2000. - 512 с.
  74. Іваха Т. С. Підготовка студентів до організації позакласної роботи з хімії: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.С. Іваха. − К., 2003. − 21 с.
  75. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / упоряд. Л. Галіцина. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. - 128 с.
  76. Кадченко Л. П. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности средствами иностранного языка: дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 01 / Л.П. Кравченко .- Харьков : ХДГУ, 1992. – 169 с.
  77. Казакевич В.М. Основы методики трудового обучения / под ред. В.А. Полякова, В.М. Казакевич, А.Е. Ставровский. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с.
  78. Калаур С.М. Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.М. Калаур. – Тернопіль, 2004. – 259 с.
  79. Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися / Т.Н. Калечиц , З.А. Кейлина. – М. : Просвещение, 1980. – С. 19 – 25.
  80. Кац Д. Элементарная педагогика / Д. Кац // Психологический журнал. – 1992. – № 6. - С 145 – 151.
  81. Кірсанов В.М. Мотивація студентов как фактор качества педагогического образования / В.М. Кірсанова // Механизм обеспечения гарантий качества профессиональной подготовки педагогических кадров: сб. научн. трудов. – Екатеринбург : Из-во УГПУ, 2001. – С. 75 – 77.
  82. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М.В. Кларин. – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995 – 176 с.
  83. Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С. Ф. Клепко. – К. : Полтава, Харків : ПОІПОПП, 1998. – 360 с.
  84. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч. посіб. / О.В. Клименюк. – К. : «Міленіум», 2005. – 186 с.
  85. Коберник О.М. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24) / О.М. Коберник. Г.І. Коберник – 2005. – С. 23 - 25.
  86. Ковальчук В.Ю. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В.Ю. Ковальчук. – К., 2006. – 35 с.
  87. Ковбасенко Л.І. Організаційн-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного закладу : метод. посіб. / Л.І. Ковбасенко – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
  88. Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу / Л.І. Ковбасенко // Шкільний світ. – 2003. – № 22 – 24. – С. 2 – 25.
  89. Козіна Ж. Л. Стимуляція самостійної творчої і наукової праці студентів як один з основних елементів побудови навчального процесу по кредитно-модульній системі / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 10 - 13.
  90. Козловська І .М. Теоретично – методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно–технічної школи: дидактичні основи. Монографія / [за ред. С.У. Гончаренка]. – Львів: Світ, 1999. – 301 с.
  91. Козловська І.М. Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: Дис. … док. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Козловські Ірина Михайлівна. – К., 2001. – 464 с.
  92. Коломієць Д.І. Інтеграція знань з природничо– математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці учителя трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Д.І. Коломієць.– К., 2001.– 21 с.
  93. Кондрашова Л. В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися / Л.В. Кондрашова. - М. : Прометей, 1990. – 160 с.
  94. Конценція позашкільної освіти та виховання // Інформац. зб. М-ва України. – 1997. – № 7. – С. 22 – 32.
  95. Коньок М.М. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках з трудового навчання / М.М. Коньок // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 53. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – С. 97 – 100.
  96. Кордун О.Н. Вопросы организации и работы технических кружков / О.Н. Кордун. – Пермь: Госуниверситет, 1968. – 238 с.
  97. Корець М.С. Особливості підготовки організаторів технічної творчості в сучасних умовах // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – № 1. – С. 28-31.
  98. Корець М.С. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. стпеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.С. Корець. – К., 2007. – 39 с.
  99. Костиков А. Н. Модель профессиональной подготовки преподавателя высшей школы в системе дистанционного обучения // Известия РГПУ имени А. И. Герцена: науч. журн. – СПб., 2008. – № 9 (48). – С. 89 – 103.
  100. Кравченко Ю.М. Підготовка майбутніх учителів до професійного розв'язування педагогічних задач: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю.М. Кравченко. – Київ, 2006. – 22 с.
  101. Краевский В.В. Проблемы научного основания обучения. Методологический анализ / В.В. Краевский. — М. : Педагогика, 1997. – 264 с.
  102. Красовицький М. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчителів США / М. Красовицький // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 72 – 76.
  103. Кредитно-модульна система організації навчально-виховного процесу в Глухівському державному педагогічному університеті: навчальний посібник / автори і укладачі: В.М. Поліщук, В.П. Курок. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 120 с.
  104. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 431 с.
  105. Кречетников К. Г. Интеграция дисциплин в учебном процессе / К.Г. Кречетников // Образование и наука на пороге третьего тысячелетия: материалы третьей научно-теоретической конференции г. Барнаул, 25—26 апр. 2001 г.
  106. Крымский С.Б. Экспертные оценки в социологических исследованиях / Крымский С.Б., Жилин Б.Б., Паниотто В.И. — К. : Наукова думка, 1990. — 320 с.
  107. Кулик Є. В. Модель навчально-дослідної діяльності майбутніх вчителів трудового навчання. / Є.В. Кулик // Інновації в педагогічній освіті Європейського простору: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 27 – 28 вересня 2009 року. Полтава, 2009. – С. 19-23.
  108. Куписевич Ч. Основы общей дидактики : пер. с польського / Ч. Куписевич. – М. : Высшая школа, 1986. – 386 с.
  109. Курило В.С. Дисертаційна робота як форма педагогічного дослідження / В.С. Курило, В.К. Сидоренко, Г.В. Терещук – Київ-Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 80 с.
  110. Курок В.П. Концепція інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання / В.П. Курок // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 73 – 79.
  111. Кучерявий І.Т. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості : навч. посіб. / І.Т. Кучерявий, О.І. Кліпіков. – К. : Вища шк., 2000. – 288 с.
  112. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. — Таллин: Валгус, 1980. — 335 с.
  113. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях / Д. Кэмпбелл. – Санкт-Петербург: Социально-психологический центр, 1996. – 391 с.
  114. Лазарев В.С. Критерии и уровни готовности будущего педагога к исследовательской деятельности / В.С. Лазарев, Н.Н. Ставринова // Педагогіка. – 2006. – № 2. – С. 51 – 59.
  115. Лазаренко Н.Ю. Теоретичні основи оптимального визначення змісту методичної підготовки майбутніх учителів технологій / Н.Ю. Лазаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету (Серія «Педагогіка»). – 2007. – № 8. – 257 с..
  116. Лазурский А.Ф. Альтруизм / А.Ф. Лазурський // Психология личности: Тексты. – М. : Наука, 1987. – 142 с.
  117. Левченко В.В. Інтеграційні процеси в педагогічній науці / В.В. Левченко // Вісник СамГУ. – 2006. – № 5/1 (55). - С. 158.
  118. Лещенко М. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання / М. Лещенко. – К.: 1996. – 192 с.
  119. Лещенко М. Принципи структурування змісту педагогічної освіти в класичних університетах / М. Лещенко // Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ: AJD, 2006. – Вип. VIII. – С. 229 - 237.
  120. Линенко А.Ф. Теорія та практика формування готовності студентів педагогічних вузів до професійної діяльності : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Линенко Алла Францівна. – К., 1996. – 403 с.
  121. Лозова В. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. Лозова. – Х. : «РЦНІТ», ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2000. – 175 с.
  122. Локарєва Г. В. Модель підготовки соціального педагога до професійного спілкування / Г. В Локарєва // Збірник наукових праць Кримського гуманітарного університету / гол. ред. Глузман О.В. - 2006. – Вип. 11, ч. 2. – С. 127 - 135.
  123. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А.; под ред. А. А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К. : Знание, 2001. – 113 с.
  124. Лук’янова Л.Б. До питання експертизи навчально-методичної літератури / Л.Б. Лук’янова // Вісник черкаського університету. – 2008. № 135. – С. 57 – 63.
  125. Лурия А.Р. Мозговые механизмы и проблемы формирования умений и навыков / А.Р. Лурия // Советская педагогика. – 1946. – № 8-9 С. 89 - 100.
  126. Лында А.С. Методика трудового обучения: учеб. пособие для студентов пед. институтов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». / А.С. Линда. - М. : Просвещение, 1977. – 232 c.
  127. Макаренко А. С. Некоторые соображения о школе и наших детях / А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Педагогические сочинения : у 8 т. Т. 1 / А.С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1983. – С. 213-216.
  128. Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. Т. 5. / А.С. Макаренко – М.: Издательство академии педагогических наук, 1958. – 558 с.
  129. Маленко А.Т. Задачи по профессиональной педагогике : учеб. пособие для инж-пед. работников профтехобразования. – 3-е изд., перераб и доп. / А.Т. Маленко. – М. : Высш. школа, 1987. – 168 с.
  130. Малихіна С.В. Готовність викладачів до професійної діяльності як педагогічна проблема / С.В. Малихіна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. / Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), 2010. – Вип. 41.
  131. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. Книга для учителя / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
  132. Мартишина Н.В. Становление и развитие творческого потенциала педгога в системе непрерывного педагогического образования : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Н.В.Мартишина. – Рязань, 2009. – 40 с.
  133. Матійків І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців / І. Матійків // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – 2006. – № 3. – С. 44 – 53.
  134. Матяш Н.В., Подготовка будущих учителей технологии к обучению школьников проектной деятельности / Н.В. Матяш, Н.З. Семенова. – Брянск : Изд-во БГПУ, 2000. – 256 с.
  135. Меняйленко О. С. Про один підхід до класифікації педагогічних впливів в адаптивних навчальних системах / О. Меняйленко // Збірник праць четвертого науково-методичного семінару: «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: ЮДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2003. – С. 55 – 57.
  136. Митина А. М. Зарубежные эмпирические теории дополнительного образования взрослых / А.М. Митина // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 79 – 84
  137. Михайловский В. А. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / В.А. Михайловский . – Х.: Изд-во ун-та, 1991. – 185 с.
  138. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є Мойсеюк. – К., 1999. – 350с.
  139. Моляко В.А. Психология творческой деятельности / В.А. Моляко. - М. : Знание, 1978. – 47 с.
  140. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.О. Моляко. – К., 1989. – 48 с.
  141. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: дис... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н.В. Морзе; національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 605 с.
  142. Мороз А. Г. Формирование готовности к педагогической деятельности у молодых учителей / А.Г. Мороз // Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университете. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1980. – С. 71 - 75.
  143. Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний коллектив / О.Г. Мороз. – К. : т-во Знання УРСР, 1981. – 48 с.
  144. Мясищев В.Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 428 с.
  145. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХ століття: Кн. 2 : Освіта і наука: творчий потенціал державо і культуротворення / авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К. : Навч. книга, 2003. – 672 с.
  146. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. - К. : Шкільний Світ, 2001. – 24 с.
  147. Никулина И.В. Формирование профессионально-педагогической мобильности преподавателя высшей школы : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Никулина Ирина Вячеславовна. – Самара, 2005. – 207 с.
  148. Ніколаєнко С. М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи : навч. посіб. / С. М. Ніколаєнко. – К. : Політехніка, 2004. – 280 с.
  149. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України. Початок ХХІ століття. – К. : Знання, 2006. – 253 с.
  150. Новосад В.П. Методологія експертного оцінювання / уклад. : В.П. Новосад, Р.Г. Селівестров. – К. : НАДУ, 2008. – 48 с.
  151. О подходах к исследованию структуры профессионально-педагогической деятельности / под ред. Н.В.Кузьминой. – Л.: ЛГУ, 1972. – 182 с.
  152. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П.И. Образцов. – СПб. : Питер, 2004. – 268 с.
  153. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь; пер. с пол . – М. : Высш. шк., 1990 . – 383 с.
  154. Олпорт Г. Становление личности / Г. Олпорт; под общей ред. Д.А. Леонтьева – М. : Смысл, 2002. – 462 с.
  155. Оршанський Л.В. Структурна модель ступеневої підготовки сучасного вчителя трудового навчання / Л.В. Оршанський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2007. - № 8. – С. 36 – 40.
  156. Оршанський Л.В. Реалізація педагогічної моделі художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання / Л.В. Оршанський // Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2008. – Вип. 13. – С. 84 – 93.
  157. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. Т.1. / В.Ф. Паламарчук. – К. : Освіта України, 2006 – 420 с.
  158. Педагогика : учеб. пособ. для студ. педагог. учеб. зав. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. -3-е изд - М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.
  159. Педагогика высшей школы: учеб. пособ. / под ред. Р.С. Пионова. – Минск : Университетское, 2002. – 256 с.
  160. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. А.І. Кузьмінського. – К. : Знання, 2005. – 486 c.
  161. Педагогічний експеримент / В.І. Євдокимов, Т.П. Агапова, І.В. Гавриш та ін. – Харків : «ОВС», 2001. – 148 с.
  162. Пенькова Р. И. Формирование у студентов педагогического института готовности к работе классным руководителем : автореф. дис. … канд. пед. наук / Р.И. Пенькова. - Л., 1978. – 24 с.
  163. Пехота О. М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пехота. – К. : А.С.К., 2000 – 256 с.
  164. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. – Миколаїв, 2006.
  165. Пидкасистый П.И., Организация деятельности ученика на уроке / П.И. Пидкасистый, Б.И. Коро
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины