ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 • Альтернативное название:
 • ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В фермерской деятельности В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 250
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

  ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА  На правах рукопису
  КОЛЯДА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ


  УДК 373.5(1-22):636  ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ


  13.00.02 – теорія та методика навчання технологій  Д и с е р т а ц і я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Гетта Василь Григорович
  кандидат педагогічних наук, професор  Чернігів – 2011


  ЗМІСТ

  ВСТУП ........................................................................................................... 3
  РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1.1. Аналіз стану проблеми підготовки учнів до діяльності в сфері сільськогосподарського виробництва ……………… 14
  1.2. Виділення знань та вмінь необхідних сучасному фермеру …………………………………..…………………… 34
  Висновки до першого розділу .................................................. 52
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  2.1. Педагогічні умови ефективної підготовки сільських школярів до фермерської діяльності ………………………... 53
  2.2. Створення програми підготовки старшокласників сільської школи до фермерської діяльності ………………... 68
  2.3. Використання сучасних педагогічних технологій при підготовці школярів до фермерської діяльності …………… 103
  Висновки до другого розділу ................................................... 138
  РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.1. Структура експериментальної перевірки ефективності методики підготовки учнів до фермерської діяльності …….
  140
  3.2. Перевірка ефективності реалізації змістових і процесуальних компонентів методики підготовки старшокласників до фермерської діяльності ………………..

  146
  Висновки до третього розділу …………………………...…... 191
  ВИСНОВКИ .................................................................................................... 192
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................... 196
  ДОДАТКИ ...................................................................................................... 219

  ВСТУП
  Успіх соціально-економічного розвитку сільськогосподарського виробництва країни в умовах ринкових відносин значною мірою забезпечується рівнем підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасні економічні умови дозволяють розвиватися малому і середньому підприємництву в сільському господарстві у вигляді створення й функціонування самостійних фермерських господарств з виробництва, переробки, реалізації основних видів сільськогосподарської продукції, обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, що забезпечують необхідні потреби населення країни. Актуальність покращення ефективності процесів підготовки кваліфікованих робочих фермерів обумовлена однією з найважливіших цілей сучасної освіти, що полягає в тому, щоб підготувати молодь до нових умов життя в найближчому і перспективному майбутньому. Підготовка сучасних фахівців-фермерів повинна орієнтуватися на формування кваліфікованих ефективних господарів, які мають необхідний запас фахових знань, володіють сучасною агро- і зоотехнікою, технологіями та економіко-правовими аспектами сільськогосподарського виробництва. У зв’язку з цим одним із головних завдань, що постає перед сучасною сільською школою, є забезпечення якості практичної підготовки майбутніх фермерів, адекватної вимогам сьогодення.
  Проблема якості підготовки зумовлена тим, що, по-перше, процес навчання (формування знань, умінь і навичок) залишається на низькому рівні [55]. По-друге, демократизація і гуманізація навчально-виховного процесу неможливі без перетворення учнівської аудиторії на активного учасника процесу навчання, а вчителя – в педагога-методолога, який організовує та керує свідомою, наполегливою пізнавальною діяльністю учнів [33]. Без глибокого аналізу теоретичних основ фермерської підготовки та результатів досліджень вчених-педагогів неможливо розробити, організувати і здійснити ефективну підготовку учнів, що прокладає місток від знань до умінь їхнього практичного застосування, тобто формує професійні якості майбутніх фахівців-фермерів. Все це обумовлює необхідність вдосконалення, зокрема, існуючих форм і методів навчання, розробку спеціальної методики їх цілеспрямованої підготовки.
  Актуальні проблеми трудової підготовки учнівської молоді в сучасних соціально-економічних умовах розкриваються у працях В.М. Мадзігона, В.К. Сидоренка, Н.В. Слюсаренко, Г.Є. Левченка, Л.І. Денисенко, Н.А. Калініченко, О.М. Коберника, Г.А. Кондратюка, Н.В. Котелянець, М.А. Пригодія, М.П Тименка В.П. Титаренко та ін. Вони в певній мірі аналізують ті суперечливі процеси, які характерні для шкільної практики щодо реалізації державних стандартів з технологій та акцентують увагу на інноваційних підходах у навчально-виховній роботі.
  У теорію практичної підготовки молоді до праці в аграрному секторі зробили вагомий внесок такі відомі вчені: С.Я. Батишев, В.Г. Гетта, Р.С. Гуревич, А.І. Дьомін, Є.О. Мілерян, Н.Ф. Тализіна, Д.О. Тхоржевський, С.І. Ткачук, С.А. Шапоринський та ін. [5 ;42; 125; 191, 205].
  Вирішенням актуальних питань практичної підготовки учнів до участі в сільськогосподарському виробництві займалися І.П. Андрощук, Р.І. Гарбич, Д.О. Закатнов, Н.Ю. Матяш, О.В. Мельник, Н.О. Пасічник, В.І.Рябець, Н.І. Шиян, та ін.[2; 23; 155; 173; 111; 115; 151; 215].
  Окремі педагогічні аспекти підготовки учнів до фермерської діяльності досліджували: А.О. Кучерявий [97] – розглядав педагогічні умови формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської школи; В.В. Дрижак [48] – обґрунтував зміст і методику профільної підготовки старшокласників до підприємницької діяльності; В.С. Люлька [104] – визначив основні вимоги до змісту формування професійної спрямованості учнів сільських шкіл на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання; P.І. Лучечко [103] – виявив умови ефективного формування готовності старшокласників сільських шкіл до трудової діяльності в умовах ринкових відносин; С.В. Мельников [116] – обґрунтував організаційні форми та методи залучення сільських школярів до підприємницької діяльності, В.П. Мельничук [117] – розглядав процес формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи, В.В Мачуський [113] – розглядав умови формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності. У вищезгаданих роботах обґрунтовано та розкрито окремі аспекти підготовки учнів до фермерської діяльності, проте в них не приділено достатньої уваги систематичній підготовці майбутніх фермерів.
  На даний час в агропромисловій сфері відчувається недостатня обґрунтованість даної проблеми. Дослідження показало, що реальний процес освіти в сільських загальноосвітніх навчальних закладах не забезпечує повною мірою якісного досягнення основних цілей і виконання державних вимог до педагогічних процесів підготовки конкурентоспроможних працівників сільського господарства. У зв’язку з цим актуальним стає виявлення загальних і специфічних закономірностей підготовки учнів до ведення діяльності в сфері аграрного виробництва.
  Розробка сучасних науково обґрунтованих методик – один з дійових шляхів вирішення проблеми якості підготовки майбутніх фермерів у загальноосвітніх навчальних закладах. Сучасна методика підготовки повинна ефективно вплинути на процес засвоєння та вдосконалення знань, формування професійних умінь і навичок майбутніх господарів землі. Але недостатня увага науковців та освітян до розробки та впровадження у навчальний процес профільної старшої школи методики підготовки до фермерської діяльності на сучасному рівні вже сьогодні призводить до зниження ефективності оволодіння учнями необхідними знаннями, уміннями та навичками.
  За умови поглибленого трудового навчання в старшій школі сільської місцевості стає можливою профільна підготовка майбутніх фермерів з урахуванням особливостей сучасного сільськогосподарського виробництва, яке нині потребує спеціалістів широкого профілю, працелюбних, підприємливих, ініціативних, зі здібностями до раціоналізаторства та постійного вдосконалення своєї діяльності.
  Профільне навчання має значні можливості для формування в учнів агро- та зоотехнічних знань, підприємливості, економічного мислення, ділової активності на засадах демократичних, гуманістичних цінностей. Цьому повинен сприяти розроблений нами новий курс варіативної частини навчальних планів "Основи фермерської діяльності", в якому створюються сприятливі умови для формування трудового досвіду майбутнього фермера-фахівця та становлення його як самодостатньої особистості.
  Розвиток і вдосконалення теорії та методики підготовки майбутніх фермерів в умовах профільного навчання пов’язані з необхідністю подолання виниклих об’єктивних суперечностей, а саме:
  − між зміненими соціально-економічними умовами розвитку суспільства, які пов’язані з переходом до ринкової економіки і впровадженням нових форм господарювання; вимогами до підготовки висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців, здатних ефективно вести власну сільськогосподарсько-виробничу діяльність і традиційними умовами підготовки, які збереглися до цього часу;
  − між об’єктивною необхідністю формування соціально активного, культурного, творчого, розвиненого фермера-універсала соціально-інтегративного типу і відсутністю цілісної системи підготовки відповідних фахівців в межах загальноосвітніх навчальних закладів;
  − між широким використанням інформаційних технологій в різних галузях виробництва та нематеріальній сфері, застосуванням принципово нових мережевих телекомунікаційних технологій на основі новітніх технічних і програмних засобів та обмеженими рамками використання їх в навчально-виховному процесі шкіл;
  – між педагогічними можливостями профільного навчання для здійснення підготовки старшокласників до фермерської діяльності та практичною організацією цієї підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості.
  Таким чином, актуальність поставленої проблеми визначається зміною системи підготовки старшокласників сільських шкіл в умовах ринкової економіки, розумінням проектування як провідного соціально-педагогічного механізму побудови інноваційної освітньої системи, яка базується на міждисциплінарному синтезі, соціально-економічних, науково-технічних, психолого-педагогічних, соціально-професійних чинниках, а також неопрацьованістю теоретичних основ системної підготовки майбутніх фермерів в умовах профільного навчання.
  Проблема дослідження полягає в розробці методичних основ створення нової освітньої системи підготовки кваліфікованих фермерів на основі сучасних тенденцій розвитку освіти в профільній старшій школі в умовах соціально-економічної її модернізації, яка вимагає формування фахівців соціально-інтегративного типу, що володіють високим рівнем освіченості, вихованості і професіоналізму діяльності, культурно-творчих, професійно-мобільних, здатних конкурувати на ринку праці в умовах автоматизації, комп’ютеризації, технологізації виробничих процесів.
  Таким чином, постійно зростаючі вимоги суспільства до кваліфікації фахівців-фермерів, недостатня розробленість теоретичних і практичних аспектів даної проблеми, наявність вищеназваних суперечностей і необхідність у науково обґрунтованому дидактико-методичному забезпеченні підготовки майбутніх фермерів зумовили вибір теми нашого дослідження: "Підготовка старшокласників шкіл сільської місцевості до фермерської діяльності в умовах профільного навчання".

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково дослідної роботи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка і безпосередньо пов’язане з виконанням кафедрою загальнотехнічних дисциплін та креслення наукової роботи, спрямованої на вдосконалення системи трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол № 4 від 28.11.2007 р.) та узгоджена з бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 1 від 29.01.2008 р.).
  У відповідності до обраної теми визначені об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження.
  Мета дослідження полягає в теоретичному та експериментальному обґрунтуванні змісту й розробці методики підготовки старшокласників шкіл сільської місцевості до фермерської діяльності.
  Об’єкт дослідження – профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.
  Предмет дослідження − підготовка учнів загальноосвітніх шкіл сільської місцевості в умовах профільного навчання до діяльності у сфері агропромислового комплексу.
  Для досягнення мети були визначені такі завдання дослідження:
  – проаналізувати стан підготовленості учнів і діючих фермерів до ведення фермерської діяльності та визначити професійні вимоги до знань та вмінь, необхідних сучасному фермеру;
  – з’ясувати психолого-педагогічні умови, за яких процес підготовки сільських старшокласників до фермерської діяльності буде ефективним;
  – розробити модель підготовки учнів до фермерської діяльності з урахуванням реальних можливостей сільського соціуму й вимог сьогодення та сформулювати науково-практичні рекомендації щодо впровадження й ефективного використання методики підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості до фермерської діяльності в рамках профільного навчання;
  – провести експериментальну перевірку запропонованої моделі підготовки майбутніх фермерів у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості.
  У процесі дослідження використовувалися такі методи дослідження:
  − теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, а також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації з метою встановлення взаємозв’язку тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва і трудової підготовки учнів; вивчення сучасного змісту та форм організації підготовки старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів до фермерської діяльності; методи моделювання для розробки моделей організації підготовки старшокласників сільських закладів освіти в умовах профільного трудового навчання; метод експертних оцінок;
  − емпіричні – методи масового збору емпіричного матеріалу (анкетування, бесіди, інтерв’ювання), за допомогою яких вивчалося ставлення учнів до діяльності у сфері агропромислового виробництва; проводилося спостереження за ефективністю здійснення профільної підготовки старшокласників у сільських загальноосвітніх навчальних закладах для встановлення рівня підготовленості школярів до фермерської праці; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) використовувався для перевірки ефективності розробленої моделі, змісту та методики підготовки старшокласників та виявлення динаміки підготовки до фермерської діяльності;
  − статистичні – математичні методи обробки експериментальних даних (перевірялись, обґрунтовувались теоретичні прогнози, вивчалась ефективність застосування моделі, змісту та методики профільної технологічної підготовки сільських старшокласників до фермерської діяльності).
  Організація дослідження. Дослідження проводилось у три етапи з 2007 по 2011 роки.
  Перший етап дослідження (2007-2008 р.р.) включав вивчення й аналіз соціологічної, психолого-педагогічної, економічної, філософської, спеціальної літератури з теми дослідження; обґрунтування профільного підходу до розробки змісту підготовки учнів 10-11 класів сільської загальноосвітньої школи до фермерської діяльності; уточнення теми та конкретизацію завдань дослідження, а також підбір бази й підготовку необхідних матеріалів (анкет, схем, тестів) для дослідно-експериментальної роботи.
  Другий етап дослідження (2008-2010 р.р.) передбачав розробку експериментальної навчальної програми "Основи фермерської діяльності" для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю та дослідно-експериментальну роботу в сільських загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня з метою перевірки доступності та уточнення змісту навчальної програми, сучасних форм і методів підготовки. На основі здобутих результатів і зроблених висновків була доопрацьована програма з основ фермерської діяльності для старших класів та розроблено методику її викладання. Розроблено та обґрунтовано модель організації профільної підготовки старшокласників у сільській місцевості до фермерської діяльності.
  На третьому етапі (2010-2011 р.р.) проводилось дослідження ефективності впровадження розробленої моделі, змісту, форм і методів підготовки сільських старшокласників до фермерської діяльності. На цьому етапі було здійснено порівняння результатів дослідження на різних етапах експериментальної роботи, узагальнено основні результати дослідження, сформульовано висновки, здійснено наукове та літературне оформлення тексту дисертації.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалась на базі сільських середніх загальноосвітніх шкіл Чернігівської та Вінницької областей. Радичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Риботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Коропської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка, Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б. Майстренка, Сологубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Велико Ростівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Всього дослідженням було охоплено 298 учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів.
  Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:
  – вперше розроблено модель підготовки до фермерської діяльності старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів в умовах профільного навчання;
  – виявлено педагогічні умови ефективної підготовки старшокласників до фермерської діяльності;
  – розроблено критерії та рівні оцінювання для діагностування якості підготовки старшокласників до фермерської діяльності;
  – дістала подальшого розвитку методика технологічної підготовки учнів старших класів у сфері агропромислового виробництва.
  Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні науково обґрунтованої й експериментально перевіреної навчальної програми "Основи фермерської діяльності" для учнів 10-11 класів технологічного профілю загальнотехнологічного спрямування, моделі та організаційно-методичних умов у процес профільної підготовки учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості з метою підготовки старшокласників до праці у сфері сільськогосподарського виробництва.
  Базові положення змісту дослідження стали основою для написання організаційно-методичних рекомендацій щодо організації фермерської підготовки старшокласників в умовах профільного навчання, що використовуються в загальноосвітніх навчальних закладах технологічного профілю сільської місцевості України та, як показують результати дослідження, сприяють підвищенню ефективності та якості навчальної й технологічної підготовки сільської молоді.
  Результати дослідження впроваджено в практику роботи вчителів трудового навчання Радичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коропського району Чернігівської області (довідка № 67 від 27.09.2011 р.), Риботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коропського району Чернігівської області (довідка № 37 від 03.08.2011 р.), Коропської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка (довідка № 153 від 16.08.2011 р.), Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ( довідка № 112 від 16.06.2011 р.), Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б. Майстренка (довідка № 161 від 29.09.2011 р.), Сологубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оратівського району Вінницької області (довідка № 27 від 20.06.2011 р.), Велико Ростівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оратівського району Вінницької області (довідка № 54 від 20.06.2011 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження обговорено та схвалено на Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах: "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми" (Київ-Вінниця, 2010), "Актуальні проблеми європейського співробітництва в галузі освіти" (Чернігів, 2011); на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: "Проблеми фахової підготовки спеціалістів з напрямку "Професійна освіта"" (Херсон, 2008), "Науково-практичні проблеми профорієнтації молоді" (Херсон, 2009), "Актуальні проблеми підготовки вчителя" (присвячена 70-річчю з дня народження члена-кореспондента АПН України, доктора біологічних наук, професора О.Ф. Явоненка) (Чернігів, 2009), "Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного самовдосконалення" (Чернігів, 2010); на науково-методичному семінарі "Роль адміністрації та педколективу у формуванні учнівської особистості й творчості в системі технологічної освіти" (Чернігів, 2009); на наукових радах технологічного факультету і засіданнях кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
  Публікації. Матеріали дисертації викладені в 15 публікаціях (з них 12 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.), навчальній програмі "Основи фермерської діяльності" для учнів 10-11 класів технологічного профілю загальнотехнологічного спрямування та навчально-методичних рекомендаціях.
  Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг дисертації становить 250 сторінок, з яких 195 сторінок основного тексту. Робота містить 24 таблиці, 3 рисунки, 5 додатків на 31 сторінці, список використаних джерел (222 найменування).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Результати дослідження підтвердили наукову об’єктивність обраного аспекту і дали можливість зробити такі висновки.
  1. Аналіз теорії і практики проблеми підготовки старшокласників до фермерської діяльності показав, що нинішній стан не відповідає сучасним вимогам і потребує всебічного наукового дослідження в умовах сільських загальноосвітніх навчальних закладів. Сьогодні потреба в розробці нової методики підготовки зумовлена оновленням змісту кваліфікаційної характеристики робітника фермерського господарства та необхідністю підвищувати якість оволодіння майбутніми фермерами відповідними професійними уміннями і навичками.
  2. Констатувальний експеримент, спрямований на виявлення відношення сільських старшокласників до фермерської діяльності дозволив зробити наступні висновки: 16 % з них позитивно відносяться до фермерської діяльності, 72 % – негативно, решта не змогли відповісти. Лише 4% учнів мають намір брати участь у фермерській діяльності, 15 % – хотіли б, але сумніваються в своїх здібностях і можливостях, решта відповіли "ні".
  Аналіз стану підготовки діючих фермерів також дав невтішні результати. На запитання: "Чи відчуваєте ви нестачу в знаннях природничих і спеціальних дисциплін?" – 85 % відповіли позитивно, 10 % – відчувають недолік у відсутності зв’язку з дослідницькими інститутами і лише 5 % – не відчувають нестачі в знаннях. Фермери переконані, що цими знаннями слід забезпечувати учнів у сільських школах якомога раніше. Абсолютна більшість фермерів вважають проблему підготовки до фермерської праці досить актуальною.
  3. Аналіз кваліфікаційної характеристики робітника фермерського господарства дав можливість визначити аспекти діяльності сучасного фермера (виробничий, технічний, економічний, креативний, діагностичний, прогностичний, комунікативний, організаторсько-управлінський) та, відповідно до них, уточнити комплекс професійних умінь і навичок з основ фермерської діяльності, які підлягають формуванню у старшокласників в умовах підготовки у загальноосвітньому навчальному закладі.
  4. У результаті вивчення практичного досвіду та психолого-педагогічного аналізу наукових джерел, в яких розкриваються підходи щодо підготовки сільської молоді до фермерської діяльності, ми визначили та обґрунтували педагогічні умови підготовки майбутніх фермерів. Розкриті нами педагогічні умови дозволяють організувати та здійснити свідому активну навчально-пізнавальну діяльність майбутніх фермерів. Цими умовами є: спеціально організований систематичний характер підготовки учнів до фермерської діяльності; забезпечення навчального процесу підготовленими висококваліфікованими педагогічними кадрами; організація підготовки на науковій основі з урахуванням вимог сучасності; здійснення підготовки в процесі профільного навчання зі спеціалізацією "Основи фермерської діяльності"; посильність навчального матеріалу відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів; відповідність підготовки напрямкам діяльності фермерських господарств регіону.
  5. Проведене дослідження дало можливість побудувати структурну модель формування у майбутніх фермерів умінь з основ ведення фермерського господарства, яка включає в себе такі компоненти: створення відповідних педагогічних умов; формування психологічної готовності учнів до фермерської діяльності; озброєння їх знаннями та вміннями з основ технологій в галузях рослинництва і тваринництва, механізації виробничих процесів, аграрного менеджменту і маркетингу відповідно до аспектів діяльності сучасного фермера; проходження трудової практики на базі фермерських господарств регіону, виконання лабораторно-практичних робіт та навчально-дослідницька робота учнів. Розроблена модель спрямовує підготовку фахівця, систематизує її, як у змістовному, так і в організаційному планах. Структура і зміст моделі мають загальнодидактичний характер, що дає змогу адаптувати її до підготовки фахівців з інших галузей сільськогосподарського виробництва.
  6. За результатами аналізу створено програму "Основи фермерської діяльності" для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю загально-технологічного спрямування, яка охоплює всі аспекти діяльності успішного фермера-фахівця. Реалізація змісту цієї програми забезпечує вирішення наступних завдань: створення оптимальних умов для повноцінного розвитку особистості кожного учня шляхом залучення їх до різних видів трудової діяльності в сфері ведення домашнього і фермерського господарства; проведення роботи щодо професійного самовизначення учнів; виховання в учнів поваги та інтересу до ведення власного фермерського господарства; забезпечення належного рівня загальнотрудової та політехнічної підготовки учнів з урахуванням особливостей праці в сільськогосподарському виробництві, умов різних форм власності й конкуренції на ринку праці; формування конструкторсько-інженерних умінь шляхом створення засобів малої механізації для присадибних господарств; включення учнів у реальні виробничо-економічні відносини з метою виховання у них культури праці, економічної, екологічної та правової культури; формування досвіду ділових економічних відносин; розвиток таких якостей особистості як творчість, працьовитість, підприємливість, самостійність, відповідальність, кмітливість, ініціативність, чесність, порядність тощо; сприяння адаптації молоді в сьогоденні, сучасних ринкових умовах, формування вмінь вести домашнє господарство, організації та розвитку фермерства тощо.
  7. Інтегрований зміст підготовки, перехід на модульну систему навчання вимагають нового підходу до методичного забезпечення і методики вивчення розділів навчальної програми. Аналіз традиційних та інноваційних педагогічних технологій навчання показав, що проектна технологія, проблемне і програмоване навчання та новітні інформаційні технології найбільш повно відповідають вимогам сьогодення до вивчення і засвоєння навчального матеріалу з основ фермерської діяльності. У ході лабораторних експериментів визначено пріоритетність та ефективність виділених педагогічних технологій навчання та можливість їх використання при вивченні тих чи інших розділів навчальної програми.
  8. Експериментальна методика підготовки майбутніх фермерів побудована за такою структурою: дослідження доступності матеріалу запропонованої навчальної програми; визначення впливу застосування сучасних педагогічних технологій на якість засвоєння навчального матеріалу; виявлення динаміки формування психологічної готовності до виконання функцій фермера та практичної підготовки до даного виду діяльності.
  9. Результати експерименту і їх якісний аналіз підтвердили досягнення мети дослідження. Підготовка майбутніх фермерів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів за експериментальною методикою здійснювалась ефективно у зв’язку з реалізацією виявлених нами педагогічних умов. Практичне використання наших наукових розробок полягає у впровадженні в навчальний процес на уроках профільного навчання науково обґрунтованої методики підготовки учнів.
  Необхідно відмітити, що проведене дослідження залишає відкритою низку питань підготовки сільської молоді до фермерської діяльності. У ході дослідження виявлено ряд проблем, які потребують свого розв’язання. До перспективних напрямів подальшого вивчення цієї проблеми можна віднести: наукове обґрунтування необхідної в сучасних умовах матеріальної бази та її організації для проведення фермерської підготовки; розробка системи прийомів стимулювання навчальної діяльності учнів; подальше удосконалення технології формування в умовах трудової навчальної практики професійних умінь і навичок.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Андросова Е.И. Профильное обучение в сельской школе / Е.И. Андросова, И.И. Бугаева // Профильная. школа. – 2009. – № 4. – С. 21-23.
  2. Андрощук І.П. Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"/ І.П. Андрощук. − К., 2007. – 22 с.
  3. Андрощук І.П. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика: монографія / І.П. Андрощук, О.М. Коберник. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – 235 с.
  4. Бадьора Л.Ю. Технологія в галузях рослинництва / Бадьора Л.Ю., Бадьорий О.П,. Стасів О.Ф. − К.: Аграрна освіта, 2009. − 668 с.
  5. Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса: Профпедагогика / С.Я. Батышев [3-е изд.].– М.: Высш. шк., 1980. – 456 с.
  6. Батышев С.Я. Подготовка инженеров-педагогов – проблема комплексная / С.Я. Батышев // Профессионально-техническое образование. – 1976.– № 3. – С. 52-53.
  7. Беспалько В.П. О критериях качества подготовки специалистов / В.П. Беспалько // Вестник высшей школы. – 1988. – №1. – С. 3-9.
  8. Беспалько В.П. Опыт разработки критериев качества усвоения знаний учащимися / В.П. Беспалько // Методы и критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся при программированном обучении. – М., 1969. – С. 16-28.
  9. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / Беспалько В.П. – М.: Педагогика, 1995. – 134с.
  10. Беспалько В.П. Программированное обучение (дидактические основы) / Беспалько В.П. – М.: Высшая школа, 1970. – 300 с.
  11. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: [учеб.-метод. пособие] / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. – 144 с.
  12. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологи / Беспалько В.П. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.
  13. Близнюк С.Я. Роль оцінки у вдосконаленні знань, умінь і навичок учнів / Близнюк С.Я. – К.: Знання, 1973. – 48 с.
  14. Боженко В.О. Сільськогосподарські машини та їх використання / Боженко В.О. − К.: Аграрна освіта, 2009. − 420 с.
  15. Бойко А.В. Основи ветеринарії та зоогігієни: навч. посіб. / Бойко А.В. − К.: НМЦ Мінагрополітики України, 2007. − 316 с.
  16. Бутенко Н.И. Овладение учащимися старших классов способами эстетической деятельности в процессе сельскохозяйственного труда // Формирование эстетического отношения к искусству: В 6-ти т. / [Редкол.: И.А. Зязюн (председатель), В.Г. Бутенко (отв. ред. и сост.), В.В. Давыдов и др.]. – М.: Изд-во АПН СССР, 1991. – Т.5. – 237 с.
  17. Бучок В.С. Трактори і автомобілі / В.С Бучок., В.Ф Ясюк., В.О Ковальчук. − К.: Аграрна освіта, 2008. − 331 с.
  18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. – 1440 с.
  19. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посібник / Волкова Н.П. – К.: Вид. центр "Академія", 2002. – 546 с.
  20. Воронина Е.В. Профильное обучение: модели организации, управления, управленческое и методическое сопровождение [Текст] / Воронина Е.В. – М.: "5 за знания", – 2006. – 256 с.
  21. Гаджимурадов Г.Ш. Фермерское хозяйство: рыбоводство, раководство, пчеловодство, кролиководство и пушное звероводство / Гаджимурадов Г.Ш. – М.: Феникс, – 2009. – 158 с.
  22. Галустов Р.А. Малогабаритная сельскохозяйственная техника / Р.А. Галустов, Н.И. Зубов // Школа и производство. − 2000. − №8. − С. 58-62.
  23. Гарбич Р.І. Формування у сільських школярів професійного інтересу до механізаторських спеціальностей: автореф. дис. на здобуття нак. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Р.І. Гарбич. – К., 1991. – 23 с.
  24. Гарипов М.И. Ориентировать школьников на профессии агропромышленного комплекса / М.И. Гарипов, П.Г Матросов // Школа и производство. – 1986. – №1. – с. 58-59.
  25. Гетта В.Г. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні загальнотехнічних дисциплін: монографія / Гетта В.Г. – Чернігів, 1997. – 109 с.
  26. Гетта В.Г. Вимоги до створення електронних навчальних посібників / В.Г Гетта, А.М Гетта // Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон, 2008. – Випуск 3. – С.96-105.
  27. Гетта В.Г. Дидактические основы развивающего обучения на уроках трудового обучения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / Гетта Василий Григорьевич. – К., 1979. – 197 с.
  28. Гетта В.Г. Система понять проблемного навчання / Гетта В.Г. // Методика трудового навчання: республіканський науково-методичний збірник. – К.: Радянська школа, 1978. – Випуск 11. – С. 56-62.
  29. Гетта В.Г. Шляхи реалізації підготовки учнів сільських шкіл до фермерської діяльності / В.Г. Гетта, А.М. Коляда // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць Херсонського державного університету / редкол. В.В. Кузьменко та ін.– Херсон: РІПО, 2008. – Випуск 3. – С. 106-109.
  30. Глазунова. О.Г. Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 "теорія і методика навчання (технічні науки)"/ Глазунова Олена Григорівна. – К., 2003. – 238 с.
  31. Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки / Головчук А.Ф. − К.: Грамота, 2003. − 336 с.
  32. Гончаренко С.У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С.У Гончаренко; [за ред. I.A. Зязюна] // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 81-107.
  33. Гончаренко С.У. Методика як наука / С.У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 86-95.
  34. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У Гончаренко – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  35. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы [Текст] / М.И Грабарь, К.А. Краснянская. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.
  36. Громова Е.Л. Готовим к работе в сельском хозяйстве / Е.Л. Громова, Н.А. Скворцова // Школа и производство. – 2005. – №1. – С. 27.
  37. Губанова Е. Готовить учащихся к сельскохозяйственному труду и сознательному выбору профессий / Екатерина Губанова // Народное образование. – 2005. – №3. – С. 152-165.
  38. Губенко О.В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій у сфері творчої технічної діяльності (психологічний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна психологія" / О.В. Губенко. – К., 1998. – 24с.
  39. Гуревич Р.С Трудове навчання і виховання – основа професійного само-визначення учнів / Р.С. Гуревич // Рідна школа. – 2002. – №3. – С. 27-29.
  40. Гуревич Р.С. Використання інформаційних технологій у профільному навчанні школярів / Р.С. Гуревич, М.Ю Кадемія // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 6. – С. 15-19.
  41. Дементієвська Н.П. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів / Н.П. Дементієвська, Н.В. Морзе – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/e‐journals/ITZN/em2/content/07dnpsts.html.
  42. Демин А.И. Дидактические основы развития познавательной деятельности учащихся средней общеобразовательной и специальной школы (На материалах обучения техническому труду и сельскохозяйственной технике): дис. … доктора пед. наук в форме научного доклада: 13.00.01 / А.И. Демин – М., 1990. – 36 с.
  43. Дидактика / [под общей ред. Б.П.Есипова] – М.: Изд-во акад. пед наук, 1957. – 519 с.
  44. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы соврем. дидактики [учеб. пособие для учнов пед. ин-тов. / под ред. М.А. Данилова и М.Н. Скаткина]. – М.: Просвещение, 1975. – 303 с.
  45. Дідух В. Тезаурус стандарту "Трудового навчання" / В. Дідух, Г. Левченко, В. Сидоренко, Б. Терещук, Д. Тхоржевський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – №1. – С. 2-7.
  46. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників(ДКХП). Випуск 2 "Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги". − Київ: Украгропромпродуктивність, 2004.
  47. Докукин В.И. Используются активные методы обучения / В.И Докукин, Г.К Давлет-Гельды // Вестник средней школы. – 1985. – №8. – С. 67-69.
  48. Дрижак В.В. Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання" / В.В. Дрижак. – К., 1997. – 23 с.
  49. Дубасенюк О.А. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / за ред. О.А. Дубасенюка [зб. наук.-метод. праць]. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 261 с.
  50. Євдокимов О.В. Нові педагогічні технології організації навчання учнів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Євдокимов О.В. – Х., 1997. – 181с.
  51. Жемера Н.В. Сутність та особливості процесу професійного самовизначення учнів старших класів / Н.В. Жемера // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. – №4. – С. 26-30.
  52. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посібник [для учнів вищих педагогічних навчальних закладів] / Зайченко І.В. − К: Освіта України, 2006. − 220 с.
  53. Закон України "Про освіту" / Верховна Рада України. Офіційне видання. – К.: Генеза, 1996. – 36 с.
  54. Зікій Г.С. Психолого-педагогічні особливості структури готовності старшокласників до праці з автотракторною технікою / Г.С. Зікій // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. − К.: НПУ, 2000. − С. 104-110.
  55. Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність / І.А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 73-85.
  56. Ибрагимова М.И. Растим квалифицированных фермеров / М.И. Ибрагимова // Школа и производство. − 1996. − №3. − С.73.
  57. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника / Иващенко Ф.И – М.: Просвещение, 1987. – С.8.
  58. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника: кн. для учителя / Иващенко Ф.И. – М.: Просвещение, 1987. – 94 с.
  59. Ильина Т.А. Педагогика. Учеб. пособие [для студентов пед. ин-тов] / Ильина Т.А. – М.: Просвещение, 1969. – 576 с.
  60. Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина ХІХ-ХХ століття: Монографія / Надія Андріївна Калініченко. – Кіровоград: "Умекс – ЛТД". − 2007. – 744 с.
  61. Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина ХХ століття): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук: 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"/ Н.А. Калініченко. − Київ., 2008. − 42 с.
  62. Калініченко Н.А. Формування у старшокласників готовності до сільськогосподарської праці (на прикладі трудових об’єднань сільських школярів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Н.А. Калініченко. – К., 1984. – 24 с.
  63. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / Кларин М.В. – М.: Знание, 1989. – 80 с.
  64. Класифікатор професій-2007 / Національний класифікатор України. – Київ, ТОВ "Джобс Україна". – 464 с.
  65. Коберник О. Програма з трудового навчання для сільської школи / О. Коберник., С. Ткачук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 2. – С. 36-40.
  66. Коберник О.М. Проектна технологія як умова реалізації особистісно-орієнтованого підходу у трудовому навчанні / О.М. Коберник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 65-69.
  67. Коберник О.М. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00.07 "Теорія і методика виховання"/ Коберник О.М. – К., 2000. – 34 с.
  68. Ковальчук О.Б. Діагностування результатів навчання: навч. посібник / Ковальчук О.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 153 с.
  69. Ковбаса Ю.М. Особливості психологічної підготовки учнів до підприємницької діяльності / Ю.М. Ковбаса // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.183-184.
  70. Колмыкова В А. Психолого-педагогические аспекты адаптации молодого учителя к сельской социальной среде / В.А. Колмыкова // Проблемы морально-нравственного развития личности и общества: сб. науч. трудов Всероссийской конференции "Мораль и нравственность". – Кемерово: "Фирма Полиграф", 2004. – С. 30-32.
  71. Колотилов В.В. Принцип систематичности и последовательности в изучении сельскохозяйственной техники / Колотилов В.В. – 1999 − №5. − С. 81-85.
  72. Коляда А.М. Виділення знань та вмінь необхідних фермеру / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 67. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 67. – С. 14-17.
  73. Коляда А.М. Використання інноваційних та інформаційних технологій при підготовці учнів до фермерської діяльності / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Випуск 90. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. (Серія: Педагогічні науки). – С. 93-96.
  74. Коляда А.М. Вплив навчально-виховних факторів на формування готовності до фермерської діяльності у старшокласників сільських шкіл / А.М. Коляда. – Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 10. – С. 39-43.
  75. Коляда А.М. Дидактичні основи підготовки старшокласників сільських шкіл до фермерської діяльності / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 45. Серія: пед. науки: Збірник.– Чернігів: ЧДПУ, 2007. – № 45. – С. 68-70.
  76. Коляда А.М. Експериментальна перевірка готовності сільських учнів до фермерської діяльності / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 80. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 166-168.
  77. Коляда А.М. Інформаційне забезпечення підготовки учнів до фермерської діяльності / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 53. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – № 53.– С. 151-153.
  78. Коляда А.М. Компетентнісний підхід у підготовці учнів до фермерської діяльності / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Випуск 88. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. (Серія: Педагогічні науки). – С. 92-95.
  79. Коляда А.М. Основи фермерської діяльності: навчальна програма для учнів 10-11 класів технологічного профілю загально-технологічного спрямування / А.М. Коляда. – Чернігів: ЧНПУ, 2010. – 108 с.
  80. Коляда А.М. Підготовка майбутніх вчителів трудового і професійного навчання до роботи в школі з профілю "Фермерське господарство" / А.М. Коляда // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 51. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 271-275.
  81. Коляда А.М. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до проведення занять з профілю "Основи фермерської діяльності" / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 72. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2009. – № 72. – С. 64-67.
  82. Коляда А.М. Реалізація педагогічних умов підготовки сільських школярів до фермерської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах / А.М. Коляда // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Випуск 26 / Редкол. І.А. Зязюн (голова) та ін.− Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010.– С. 35–39.
  83. Коляда А.М. Умови ефективної підготовки сільських школярів до фермерської діяльності / А.М. Коляда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 76 / Гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 15–18.
  84. Коляда А.М. Формування професійної спрямованості сільських школярів на фермерську діяльність / А.М. Коляда // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць Херсонського державного університету / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 6. – С. 24-28.
  85. Кондратюк Г.А. Вимоги до складання навчальних програм освітньої галузі "Технологія" для загальноосвітніх навчальних закладів / Г.А Кондратюк., Л.І. Денисенко // Трудова підготовка в закладах освіти – №4. – 2003. – С. 19-21.
  86. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. – №24. – С. 3-15.
  87. Копець Л. В. Класичні експерименти в психології: навчальний посібник для учнів вищих навчальних закладів / Копець Л.В. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2010. – 283 с.
  88. Кормакова В.Н. Проблемы готовности школьников к фермерскому труду / В.Н. Кормакова // Педагогика. − 2004. − № 3. − С. 32-39.
  89. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / Корнєєв В.П. – Харків: Вид. група "Основа", 2004. – 112 с.
  90. Кремень В.Г. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку / В.Г. Кремень // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць [за редакцією І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало]. – У двох частинах. – Ч.1. – К., 2001. – 392 с.
  91. Ксюковський В.Л. Основи будівельної справи: навчальний посібник / Ксюковський В.Л. − К.: 2008. − 704 с.
  92. Кудрявцев Т.В. Влияние характерологических особенностей личности на динамику профессионального самоопределения / Т.В. Кудрявцев, А.В. Сухарев // Вопросы психологии. – 1985. – № 1. – С. 86-93.
  93. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления (процесс и способы решения технических задач) /Кудрявцев Т.В. – М.: Педагогика, 1975. – 367 с.
  94. Кузьмінський А.І. Педагогіка [Текст]: підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2007. – 447с.
  95. Кульчіцький С.А. Основи господарського права / Кульчіцький С.А. − К.: Аграрна освіта, 2009. − 128 с.
  96. Кучерявий А.О. Принципи розробки та розвивальні можливості програми шкільного курсу "Основи організації і ведення фермерського господарства" / А.О. Кучерявий // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. [відп. ред. Т.І. Сущенко] – Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип. 24. – С. 331-336.
  97. Кучерявий А.О. Формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської школи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Кучерявий Андрій Олександрович. – Херсон 2003. – 275 с.
  98. Кучерявий А.О. Характеристика ставлення сільських школярів до фермерської праці / А.О. Кучерявий // Розвиток творчого потенціалу педагогів і школярів Донеччини: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 3-4 листопада 1999 р. – Донецьк: КІТІС, 1999. – С. 220-222.
  99. Кыверялг А.А. Исследования проблем политехнической трудовой подготовки и профессиональной ориентации молодежи [Текст] / Кыверялг А.А. – Таллинн: Валгус, 1975. – 318 с.
  100. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / Лернер И.Я. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с.
  101. Лернер И.Я. Проблемное обучение / Лернер И.Я. – М.: Знание, 1974. – 64 с.
  102. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. [Учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК] / Лихачев Б.Т. – М.: Прометей, 1992. – 528с.
  103. Лучечко Р.І. Формування готовності старшокласників сільської школи до трудової діяльності в умовах ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 / Р.І. Лучечко. – К., 1994. – 24 с.
  104. Люлька В.С. Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання: дисертація канд. пед. наук: 13.00.07 / Люлька Василь Степанович. – К., 2003. – 204 c.
  105. Мадзигон В.М. Политехнические основы соединения обучения с производственным трудом школьников: автореф. дис. на присвоение науч. степеня доктора пед. наук: 13.00.02 / В.С. Мадзигон, 1991. – 48 с.
  106. Мазур П. Дослідницька діяльність юних господарів землі / П Мазур, Л. Манорик // Рідна школа. – 2001. – №6. – С. 20-22.
  107. Максимова В.Н. Проблемный поход к обучению в школе: метод. пособие по спецкурсу / Максимова В.Н. – Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1973. – 82 с.
  108. Манько В.М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра пед. наук: 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / В.М. Манько. – Тернопіль, 2005. – 40 с.
  109. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / Матюшкин А.М. – М.: Педагогика, 1972. – 208 с.
  110. Матяш Н.В. Подготовка учителя технологии к обучению школьников проектной деятельности / Н.В Матяш, Н.В. Семенова – Брянск: Издательство Брянского гос. пед. ун-та им. акад. И.Г.Петренко, 2000. – 120с.
  111. Матяш Н.Ю. Формування у старшокласників професійної спрямованості на сільськогосподарські спеціальності у взаємодії школи та вузу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Матяш Наталія Юріївна. − К., 1994.− 210 с.
  112. Махмутов М.И. Проблемное обучение / Махмутов М.И. – М.: Педагогика, 1975. – 367 с.
  113. Мачуський В.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Мачуський Валерій Віталійович. – К., 2001. – 189 с.
  114. Мегем Є.І. Проектна діяльність майбутніх учителів трудового навчання / Є.І. Мегем // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 22. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2004. – №22. – С. 9-14.
  115. Мельник О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Мельник О.В. – К., 2003.
  116. Мельников С.В. Організаційні форми і методи залучення сільських школярів до підприємницької діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Мельников Сергій Володимирович. – К., 1997. – 178 с.
  117. Мельничук В.П. Сутність і зміст техніко-конструкторської підготовки учнів / В.П. Мельничук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми [зб. наук. пр. / ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін]. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. – С. 132-138.
  118. Мельничук В.П. Формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи в позаурочний час: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Мельничук Василь Петрович. – К., 2005. –218 с.
  119. Метельская Е.А. Кадровые проблемы развития фермерских хозяйств / Е.А. Метельская // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2005. – №04(12). С. 39 – 44. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2005/04/pdf
  120. Методические указания по проблемному обучению в вузе / [укл. Г.А. Атанов]. – Донецк.: Дон ГУ, 1985. – 31 с.
  121. Механізація і автоматизація тваринництва / [за ред. І.І. Ревенка]. − К,: Вища освіта, 2004. − 400 с.
  122. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических учений / Милерян Е.А. – М.: Педагогика, 1973. – 300 с.
  123. Митина Л.П. Школьникам о профессии агронома / Л.П. Митина // Школа и производство. – 2005. – №8. – С. 69-77.
  124. Михайленко М.М. Основи сільськогосподарської метеорології. Лабораторно-практичні заняття / Михайленко М.М. – К.: Вища школа, 1997. – 227 с.
  125. Мілерян Є.О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів / Мілерян Є.О. – К.: Знання, 1970. – 48 с.
  126. Мішкурова В.Ф. Формування в учнів інтересу до сільськогосподарської праці / В.Ф. Мішкурова // Трудове навчання в школі. – К.,1984. – С. 56-60.
  127. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В.Ф Мойсейченко, В.О Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – 334 с.
  128. Молоцький М.Я. Настільна книга сільського господаря (фермера) / М.Я. Молоцький , О.Г. Денисенко. – Київ: Видавництво газети "Наш час", 1995. – 464 с.
  129. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса / Монахов В.М. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152с.
  130. Набока О. Навчання і виховання майбутніх підприємців / О. Набока // Рідна школа, – 1999. – №9. – С. 24-28.
  131. Нагаєв В.М. Аграрний менеджмент: практикум / Нагаєв В.М. − К.: Центр навч. л-ри, 2004. − 319 с.
  132. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття: 2 Кн / [авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін]. – К.: Навчальна книга, 2004 – Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. – 2004. – 672 с.
  133. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття: 2 Кн. / [авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін.]. – К.: Навчальна книга, 2004 – Кн. 1: Пріоритети інтелекту. – 2004. – 638 с.
  134. Національна доктрина розвитку освіти / Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Освіта України №33 від 23 квітня 2002 р.
  135. Ніколенко Д.Ф. Уміння й навички / Д.Ф. Ніколенко // Психологія [за ред. Г.С. Костюка]. – К.: Рад. шк., 1961. – С. 439-457.
  136. Новий тлумачний словник української мови: [в 3т] / [уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 2001. – 862 с.,926 с.,926 с.
  137. Новий тлумачний словник української мови: [в 4т] [уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 1999. – 927 [1] с.
  138. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / [Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е.; под ред. Е.С. Полат]. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 272 с.
  139. Огородников И.Т. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. институтов / И.Т. Огородников. – М.: Просвещение, 1968. – 375 с.
  140. Оконь В. Основы проблемного обучения / Оконь В.; [пер. с польск]. – М.: "Просвещение", 1968. – 208 с.
  141. Олефіренко В.І. Захист рослин / В.І. Олефіренко, М.В. Скалій − К., 2007.− 301 с.
  142. Ольховіков О.В. Основи економіки агропромислового виробництва / О.В. Ольховіков, О.Б. Грицишин − К.:Педагогічна преса, 2005. − 320 с.
  143. Організація і технологія ведення фермерського господарства: [навч. довідник / за ред. Вовкобоя М.О]. − НМЦ, 2006. − 264 с.
  144. Оржеховська В.М. Професійна орієнтація в процесі трудового навчання / В.М. Оржеховська // В кн. Трудове навчання в школі. – К.,1984. – C. 76-79.
  145. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за ред. О.М. Пєхоти]. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с.
  146. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу / [за ред. М.М. Ільчука]. − К.: Вища освіта, 2002. − 400 с.
  147. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие [для пед. спец. высш. учеб. Заведений] / [И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др., под ред. И.А. Зязюна]. – М.: Просвещение, 1989. – 302 с.
  148. Островський П.І. Аграрний маркетинг / Островський П.І. − К.: ЦНЛ, 2006. – 224 с.
  149. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики Т.1 [Текст ] / Паламарчук В.Ф. – К.: Знання України, 2005. – 420 с.
  150. Палеха Ю.І. Менеджмент для початківців / Палеха Ю.І. – К.: Вид. Європейського університету, 2001. – 178с.
  151. Пасічник Н.О. Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Пасічник Наталя Олексіївна. – Кіровоград, 2000. – 205 с.
  152. Педагогика. Курс лекций / [под ред. Г.И. Щукиной]. – М.: Просвещение, 1966. – 648 с.
  153. Педагогіка / [підручник, за ред. М.Д. Ярмаченка]. – К.: Вища школа, 1986. – 544 с.
  154. Педагогічна технологія: посібник / [упоряд. І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов]. – Харків: Основа, 1995. – 105 с.
  155. Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання: [метод. посіб. Ін-т проблем виховання АПН України; / за ред. Д.О. Закатнова]. − Київ: − 181 с. − Бібліогр.: С. 179-180.
  156. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / [С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред. С.О. Сисоєвої]. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
  157. Пертицин І.О. Формування у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами нових інформаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 / "Теорія та методика трудового навчання" І.О. Петрицин. – К., 2002. – 21 с.
  158. Підберезький В.Г. Плодоовочівництво / Підберезький В.Г. − К.: 2007. − 287 с.
  159. Пономарев А. С. Модель специалиста как источник выбора и обоснования содержания профессионального образования / А.С. Пономарев. – Х. : НТУ "ХПИ", 2006. – 58 с.
  160. Пономарев С.В. Фермерское рыбоводство / С.В. Пономарев, Л.Ю. Лагуткина. – М.: Колос, 2008. – 346 с.
  161. Пономаренко Н.Н. Коневодство. Учебное пособие / Н.Н. Пономаренко, В.А. Пасечник, Н.В. Черный. – М.: Эспада, 2009. – 400 с.
  162. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах / [за ред. Огійчука М.Ф]. − К.: Вища освіта, 2003. − 464 с.
  163. Пригодій М.А. Світовий досвід організації допрофесійної і професійної освіти за інституційною моделлю / М.А. Пригодій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 80. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 197-201.
  164. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі: наказ від 11.09.2009 р. № 854 / Україна. Міністерство освіти і науки // Трудове навчання: газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, вчителів та майстрів виробничого навчання МНВК. – 2010. – № 4. – С. 3-7.
  165. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи підприємницької діяльності 8-11 клас", "Основи фермерської діяльності 8-9 клас". – Київ "Перун", 1998.– 76 с.
  166. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 10-11 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 3-28.
  167. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 10-11 класи. – К.: Перун, 1996. – С. 32-50.
  168. Профильное обучение в сельской школе / [Калашникова Н.Г., Жаркова Е.Н., Шелковникова Л.Ф., Стукалова И.Н., Заречнева
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)