РОЗВИТОК АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ : РАЗВИТИЕ АДАПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В педагогическом университете

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РОЗВИТОК АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ АДАПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В педагогическом университете
 • Кол-во страниц:
 • 282
 • ВУЗ:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО


  На правах рукопису

  Ашихміна Наталія Віталіївна

  УДК: 378+78+62–182.7

  РОЗВИТОК АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
  СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ
  У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

  13.00.02 – теорія та методика музичного навчання


  ДИСЕРТАЦІЯ

  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Білова Наталія Костянтинівна
  кандидат педагогічних наук,
  доцент  Одеса – 2011


  ЗМІСТ

  ВСТУП ……………………………………………………………………………… 3
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ
  1.1 Адаптація як соціально-психологічна і педагогічна проблема ………..... 11
  1.2 Адаптивні здібності студентів-першокурсників до музичного навчання та їх компонентна структура .……………………………………………………….. 38
  Висновки до першого розділу ..………………………………………………….. 64
  РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
  2.1 Педагогічні умови розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання …..…………….……………………... 67
  2.2 Методика розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання ……………………………………………………………… 96
  Висновки до другого розділу …………………………………………………... 132
  РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ АДАПТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ
  3.1 Діагностика розвиненості адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання ..………………………………………………………... 135
  3.2 Експериментальна перевірка ефективності методики розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах ………………………..…………………………………………... 160
  Висновки до третього розділу ………………………………………………...... 201
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………… 204
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …..…………………………………... 208
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………...... 235


  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Стрімкі соціальні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, формують нові принципи життєдіяльності людей. Вони зумовлені процесами соціальної інтеграції, посиленням динамічності змін, спричиняють зниження стабільності, можливостей усталеного розвитку й домінування ситуації невизначеності. Це вимагає від освітніх інститутів, зокрема вищої школи, забезпечення підготовки компетентних фахівців, здатних адаптуватися до мінливих умов соціуму, самозмінюватися і ефективно взаємодіяти з навколишнім світом.
  Актуальність заявленої проблеми підтверджують європейські та вітчизняні документи про освіту, в яких уміння адаптуватися віднесено до переліку основних компетенцій сучасного фахівця; акцентовано увагу на необхідності підготовки нової висококваліфікованої генерації педагогічних кадрів, спроможних успішно адаптуватися до трансформованих соціальних відносин, що вимагає значного оновлення змісту і педагогічних технологій підготовки майбутніх фахівців, зокрема вчителів музичного мистецтва, конкурентоспроможних на ринку праці.
  Аналіз наукової літератури і практики свідчить про те, що підготовка майбутніх фахівців у вишах починається з процесу їх адаптації до навчання, зокрема музичного, і характеризується певними труднощами, що пов’язані зі зміною особистісної системи ціннісно-пізнавальних орієнтацій, трансформацією мотивів обрання професії вчителя музичного мистецтва, опануванням нових засобів художньо-освітньої діяльності, формуванням нових типів і форм міжособистісних зв’язків і відносин тощо. Особливої гостроти період адаптації до навчання у вищому навчальному закладі набуває саме на початковому етапі, що зумовлено зміною навчального середовища середньої школи на художньо-педагогічний простір вищої школи, зокрема, мистецькі факультети, інститути. У зв’язку з цим зростають вимоги до процесу створення комфортного для учасників навчального процесу художньо-педагогічного середовища, яке сприятиме успішній адаптації студентів до музичного навчання з урахуванням їх внутрішніх ресурсів і професійно-особистісного потенціалу, початкового «стартового» рівня фахової підготовки та ціннісно-смислових спрямувань.
  Значущість проблеми адаптації першокурсників до музичного навчання в педагогічних університетах, на відміну від адаптації до навчання в спеціальних мистецьких навчальних закладах, зумовлена багатовекторністю фахової підготовки майбутніх учителів музики, а саме – набутті ними великої кількості фахових компетенцій в галузі мистецької освіти, зокрема музикознавчих, виконавських (диригентських, вокальних, музично-інструментальних), методичних тощо. Професійно насичений процес музичного навчання є причиною утрудненого «входження» студентів до нового художньо-педагогічного середовища.
  Значущість проблеми адаптації студентів до навчання у вищій школі підтверджується посиленням уваги вчених до наукових досліджень як на психофізіологічному (Ф.Березін, Н.Калініна, М.Некіпелов, Н.Пейсахов та ін.), так і на соціально-психологічному (Т.Антропова, С.Гапонова, О.Нагоркіна, А.Налчаджян, І.Нікітін, П.Федорова та ін.) та соціально-педагогічному рівнях (В.Лісовський, І.Мілославова, А.Сичов, Л.Студенікіна та ін.). У педагогіці означена проблема досліджується в аспектах готовності першокурсників до навчального процесу у вищому навчальному закладі (Ю.Дік, Г.Крилов, Н.Бахарєва); адаптації педагогів до змін в освітньому середовищі (С.Дроздов, О.Назарова, Р.Овчарова); визначення етапів процесу адаптації студентів у ВНЗ в процесі навчання (Д.Андрєєва, В.Брудний, О.Галус та ін.). Менш інтенсивно питання адаптації до навчання висвітлено в музичній педагогіці. Вказана проблема була предметом дослідження Л.Булатової, І.Личагіної, Л.Щепотько в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя музики.
  Аналізуючи стан проблеми адаптації до навчання, можна виділити певні напрями, за якими здійснювалися дослідження. Адаптація розглядалася науковцями в системі міркувань «особистість – освітнє середовище» з позицій «включення» майбутніх фахівців у новий соціальний простір вищої школи, що зумовлено якісними особистісними змінами студентів відповідно до вимог середовища (В.Лагерєв, А.Петровський, В.Рогинський, А.Терещенко, І.Ширяєва та ін.); в аспекті взаємодії учасників навчального процесу з освітнім середовищем вищої школи (Г.Білонова, Б.Вульфов, І.Дубровіна, Д.Ловцов, І.Соколова та ін.).
  Аналіз наукових праць з проблеми адаптації дозволяє зробити висновок, що вченими недостатньо уваги приділено дослідженню проблеми розвитку адаптивних здібностей студентів у вищій школі. Психологічні аспекти зазначеного феномену розглядалися Г.Баллом, А.Налчаджяном, М.Озернюком, С.Пакуліною, Н.Фурмановою, В.Шадріковим та іншими науковцями. Дослідники визначали процес розвитку названих здібностей як зміну системи індивідуальних властивостей студентів, що зумовлена особливостями психіки. У своїх педагогічних дослідженнях Г.Балл, О.Гура, І.Зимня, Н.Кузьміна та інші лише побіжно торкаються означеної проблеми, визначаючи адаптивні здібності як такі, що зумовлюють рівень професійних досягнень майбутнього фахівця.
  Педагогічний досвід свідчить про існування суперечностей, зокрема між:
  - сучасними об’єктивними вимогами швидкої адаптації до умов нового освітнього середовища і неготовністю студентів-першокурсників до опанування нових прийомів навчально-пізнавальної діяльності в ньому;
  - існуючими освітніми пріоритетами художньо-педагогічного середовища і невизначеністю професійних мотивів, особистісно-ціннісних орієнтацій студентів-першокурсників;
  - сучасними вимогами встановлення нових типів, форм міжособистісних зв’язків і відносин у художньо-педагогічному середовищі та неготовністю викладачів і студентів до їх реалізації;
  - об’єктивними вимогами практики оптимізації розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання й недостатньою розробленістю методичного супроводу зазначеного процесу.
  Вказані протиріччя, педагогічна значущість розвитку в першокурсників адаптивних здібностей до музичного навчання у вищій школі, а також недостатній рівень дослідження окресленої проблеми та потреба у визначенні методологічних підходів щодо розвитку означених здібностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Розвиток адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри музичного мистецтва та хореографії інституту мистецтв Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» і здійснене в межах проблеми «Методологічні та методичні основи модернізації фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін».
  Тема дисертації затверджена Вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (протокол №1 від 25.09.2009 р.) та узгоджена на засіданні бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 22.12.2009 р.).
  Мета дослідження полягає в розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов і методики розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання.
  Об’єкт дослідження – процес адаптації студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах.
  Предмет дослідження – педагогічні умови і методика розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання.
  Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
  1. Проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до навчання, зокрема музичного.
  2. Визначити сутність процесу адаптації студентів до музичного навчання у педагогічних університетах.
  3. Уточнити сутність поняття «адаптивні здібності до музичного навчання».
  4. Розробити педагогічні умови і визначити принципи розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання.
  5. Визначити критерії розвиненості адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання.
  6. Розробити етапи і методи розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах.
  7. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов і методики розвитку адаптивних здібностей першокурсників до музичного навчання.
  Теоретико-методологічною основою дослідження виступили концептуальні положення філософії, соціології, психології і педагогіки щодо проблеми адаптації людини в різних сферах життєдіяльності (П.Анохін, І.Павлов, І.Сєченов; А.Бондаренко, Р.Іхсанов, А.Кавалеров; Б.Ананьєв, В.Антипов, Г.Балл, Ж.Годфруа, Е.Зеєр, А.Налчаджян, С.Пакуліна; Н.Білова, В.Брудний, Л.Булатова, О.Галус, Н.Кузьміна, І.Личагіна, А.Рахімов, М.Ржецький, Л.Щепотько та ін.); діяльнісний підхід до обґрунтування і визначення здібностей (В.Дружинін, В.Крутецький, Б.Теплов, В.Шадріков); середовищний підхід до визначення і встановлення взаємовідносин між суб’єктами та об’єктами освітнього простору (Є.Білозерцев, Ю.Мануйлов, Р.Чумічєва, С.Шацький та ін.); аксіологічний підхід як інтегративний спосіб пізнання та принцип вивчення явищ і предметів з позиції їх цінності для музичного навчання, професійного розвитку й саморозвитку (В.Дряпіка, М.Каган, І.Личагіна, О.Олексюк, О.Рудницька та ін.); компетентнісний підхід як зорієнтованість на розвиток системного комплексу умінь і навичок, смислових орієнтацій, адаптивних можливостей, музично-педагогічного досвіду і способів інтерпретаційної діяльності з отриманням конкретного результату (Е.Абдуллін, Л.Арчажникова, А.Козир, В.Крицький, М. Михаськова, Л.Паньків, Л.Рапацька, О.Ростовський, Н.Цюлюпа, О.Щолокова та ін.); особистісно-орієнтований підхід до ролі нового педагогічного мислення, ціннісною настановою якого є пріоритетність індивідуальності й самовираження (Є.Бондаревська, Є.Крюкова, П.Косенко, В.Сєріков та ін.); герменевтичний підхід до розвитку здібностей, тлумачення та інтерпретації знань (М.Бахтін, В.Крицький, Д.Лісун, Л.Масол, С.Шип); психолого-педагогічних чинників розвитку самостійності майбутніх учителів музики під час музичного навчання (О.Андрейко, Н.Ілініцька, Г.Падалка, О.Хлєбнікова, В.Шульгіна та ін.).
  Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів педагогічного дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, абстрагування й конкретизація, індукція та дедукція, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія, моделювання, що були застосовані для визначення понятійного апарату дослідження з метою розробки методичної моделі розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання; емпіричні – аналіз педагогічної документації та оцінка продуктів навчальної діяльності, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, педагогічне спостереження, опитування, бесіди, педагогічний експеримент; методи математичної статистики, що довели вірогідність результатів експериментальної перевірки розробленої методичної моделі розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  Уперше: розроблено педагогічні умови і методику розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах; уведено в науковий обіг поняття «адаптивні здібності до музичного навчання», визначено їх сутність і компонентну структуру; розроблено критерії розвиненості адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання.
  Уточнено: сутність понять «адаптивні здібності», «комфортне художньо-педагогічне середовище», «індивідуальна художньо-освітня траєкторія», «рефлексія навчальної діяльності», «самопроектування» в контексті досліджуваної проблеми.
  Удосконалено: комплекс методів активізації інтересу до музичного навчання, індивідуально-освітнього проектування розвитку першокурсників; методи формування здатності студентів до рефлексії, самоосвіти, самопроектування, саморозвитку.
  Подальшого розвитку набули: проблеми втілення індивідуального підходу до навчання студентів у ВНЗ; питання залучення студентів до рефлексивного оцінювання музичної діяльності; дослідження специфіки музичного навчання у педагогічних університетах.
  Практичне значення дослідження визначається можливістю використання його матеріалів та висновків у розробці навчальних і методичних посібників, навчальних програм, методичних вказівок, рекомендацій з питань адаптації студентів до навчання у вищих мистецько-педагогічних закладах освіти. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці та впровадженні спецкурсу «Адаптація до музичного навчання у педагогічному університеті», спрямованого на подолання труднощів, зумовлених процесом взаємодії з умовами нового художньо-педагогічного середовища вищого педагогічного навчального закладу, що виникають у студентів-першокурсників під час музичного навчання.
  Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні положення, висновки, рекомендації і результати дисертаційного дослідження обговорювалися та отримали позитивну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація мистецької освіти у контексті євроінтеграції» (Одеса, 2006 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика управління педагогічними процесами» (Одеса, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології в навчанні і вихованні у вищій школі» (Одеса, 2009 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2011 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (у рамках Всеукраїнського Фестивалю науки, Рівне, 2011 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (Суми, 2010 р.); на засіданнях і методичних семінарах кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського» (2006 - 2011 рр.).
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (довідка № 2545 від 26.09.2011 р.), Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (довідка № 07-10/1308 від 25.05.2011 р.), Херсонського державного університету (довідка № 07-11/1023 від 15.06.2011 р.), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка № 17-14/2856 від 26.09.2011 р.).
  Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертаційного дослідження висвітлено у восьми одноосібних науково-методичних публікаціях автора, з них 5 – у фахових наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 3,2 авторських аркушів.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 285 найменувань (з них 9 іноземними мовами). Загальний обсяг тексту дисертації – 282 сторінок, з них 198 – основного тексту. Робота містить 43 таблиці, 21 рисунок, що разом з додатками становить 57 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано практичне вирішення проблеми розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах, визначено сутність досліджуваного феномену, його зміст і компонентну структуру, а також розроблено й перевірено педагогічні умови і методику розвитку адаптивних здібностей. На підставі аналізу результатів дослідження сформульовано такі висновки:
  1. У результаті аналізу науково-методичної літератури виявлено, що актуальність проблеми розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників, зокрема до музичного навчання, у вишах зумовлено недостатньою її теоретичною розробкою, потребою практики у модернізації системи вищої освіти, її спрямуванням на підготовку фахівців, здатних успішно адаптуватися до мінливих умов професійної діяльності, а також визнанням провідної європейської освітньої стратегії «навчання впродовж життя», яка потребує готовності особистості до самоосвіти й саморозвитку.
  2. Встановлено, що сутність процесу адаптації першокурсників до музичного навчання полягає в якісній зміні ціннісної, інтелектуальної та емоційної сфер особистості щодо особистісно-професійного розвитку й саморозвитку через узгодження сподівань, досягнень і можливостей студентів із реаліями освітнього простору художньо-педагогічного середовища, що супроводжується успішним функціонуванням у ньому та опануванням нових засобів художньо-освітньої діяльності. Основою досліджуваного феномену є емоційно-інтелектуальні дії першокурсників, а позитивна мотивація до музичного навчання і прийняття ними норм та цінностей майбутньої професії є головними факторами розвитку адаптивних здібностей.
  3. Поняття «адаптивні здібності до музичного навчання» визначено як індивідуально-психічні властивості, що свідчать про наявні й потенційні пристосувальні можливості студентів-першокурсників до опанування фахових компетенцій у галузі музичної освіти, забезпечуючи внутрішньо вмотивовані позитивні зміни їхньої ціннісної, інтелектуальної та емоційної сфери щодо успішного функціонування в новому художньо-педагогічному середовищі. До комплексу досліджуваного феномену входять здібності: до научення; емоційно-осмисленого сприйняття, розуміння, «переробки» та інтерпретації художньо-освітньої інформації; пошуку і знаходження оптимальних прийомів навчально-пізнавальних, художньо-виконавських дій; створення власних моделей музичного навчання, самонавчання і самомоніторингу; рефлексії художньо-освітньої діяльності; діагностики якості художньо-педагогічного середовища; соціально-психологічної інтеграції в художньо-педагогічне середовище. Структуру адаптивних здібностей складають мотиваційно-ціннісний, комунікативно-діяльнісний; пізнавально-операційний; рефлексивно-творчий компоненти.
  4. Обґрунтовано основні педагогічні умови розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах, а саме: актуалізацію цінності художньо-освітньої діяльності у свідомості студентів; створення комфортного художньо-педагогічного середовища у ВНЗ; проектування індивідуального розвитку першокурсників; спонукання студентів до рефлексії навчальної діяльності та самопроектування. Виявлено принципи розвитку досліджуваного феномену: двовекторної спрямованості процесу адаптації до музичного навчання; професійного контексту; професійної домінанти; паралельної синхронізації опанування художньо-освітньої інформації; інтерсуб’єктної діалогової взаємодії між учасниками художньо-педагогічного середовища; художньо-педагогічного моніторингу.
  5. Визначено критерії розвитку адаптивних здібностей: мотиваційно-вольовий, комунікативно-діяльнісний, когнітивно-інтерпретаційний, самостійно-творчий. Розроблений критеріальний апарат дозволив спроектувати високий, середній та низький рівні розвиненості адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах.
  6. Запропонована експериментальна методика розвитку адаптивних здібностей першокурсників до музичного навчання передбачає три етапи. Ознайомлювальний етап спрямований на забезпечення комфортного «входження» майбутніх фахівців до художньо-педагогічного середовища і забезпечується методами: емоційного стимулювання, створення ситуації успіху, творчих проектів, імітаційно-моделюючої гри, художньо-педагогічної дискусії, рейтингового оцінювання навчальних результатів. Інтелектуально-накопичувальний етап зорієнтований на проектування індивідуальних траєкторій розвитку першокурсників й супроводжується методами: проектування індивідуальної художньо-освітньої програми, художньо-рефлексивної інтерпретації, синхронізації художньо-освітньої інформації, репетиції домашнього завдання. Самопроектувально-творчий етап спонукає студентів до творчих досягнень під час музичного навчання й самомоніторингу художньо-освітньої діяльності через використання методів: створення проблемної ситуації, непрямих натяків, порівняльного аналізу виконавських інтерпретацій, алгоритмізації музичного навчання, музичних еталонів і скісного впливу.
  7. За результатами впровадження розробленої експериментальної методики розвитку адаптивних здібностей першокурсників до музичного навчання встановлено позитивні зрушення показників за кожним критерієм в експериментальній групі, що позначилося на загальному підвищенні рівня розвиненості досліджуваного феномену студентів (40,0% – високий, 53,3% – середній, 6,7% – низький), тоді як у контрольній групі, у якій музичне навчання здійснювалося традиційним шляхом, вагомих позитивних змін не відбулося (20,0% – високий, 46,7% – середній, 33,3% – низький). Це свідчить про ефективність пропонованої методики розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання у педагогічних університетах.
  Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання. Подальшого наукового розгляду потребує питання розвитку адаптивних здібностей студентів під час навчання на старших курсах, зокрема в умовах педагогічної практики, а також проблема розвитку адаптивних здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва до самоосвіти і саморозвитку в процесі їх професійної діяльності.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки / Э.Б.Абдуллин.  М.: МИРОС, 1992.  72 с.
  2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений / О.А.Абдуллина.  [2-е изд., перераб. и доп.].  М.: Просвещение, 1990.  72 с.
  3. Абрамов В.А. К вопросу о регистрах психической дезадаптации / В.А.Абрамов, С.А.Пуцай // Клинические и организационные вопросы общественной и судебной психиатрии. – Киев, 1993. – С. 15-18.
  4. АбульхановаСлавская К.А. Стратегия жизни / К.А.Абульханова-Славская.  М.: Мысль, 1991.  299 с.
  5. Агаджанян Н.А. Нарушение механизмов регуляции и их коррекция / Н.А.Агаджанян.  М.: Наука, 1989.  571 с.
  6. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд / Г.Ю.Айзенк // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 111-131.
  7. Акимова О.В. Педагогическое стимулирование как средство всестороннего развития личности будущего учителя: дис. … канд. пед. наук.: спец. 13.00.01 / О. В. Акимова.  К., 1989.  193 с.
  8. Алексеева О.Г. Адаптация и компенсация как качественно различные состояния / О.Г.Алексеева // Гигиена труда и профессиональные заболевания.  №12. – С. 23.
  9. Ананьев Б.Г. Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы / Б.Г.Ананьев.  Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.  С. 3-15.
  10. Андреева Д.А. Человек и общество / Д.А.Андреева.  Л.: Изд. ЛГУ, 1973.  С. 62-69.
  11. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К.Анохин.  М.: Медицина, 1975.  402 с.
  12. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям / В.В.Антипов. – М.: Владос-Пресс, 2004. – 173 с.
  13. Арчажникова Л.Г. Профессия  учитель музыки / Л.Г.Арчажникова.  М.: Просвещение, 1984.  111 с.
  14. Асеев В.Г. Адаптация учащихся и молодёжи к трудовой и учебной деятельности / В.Г.Асеев.  Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986.  С. 3-17.
  15. Ашихміна Н.В. Діагностика рівнів розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання / Н.В.Ашихміна // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. – Вип. 11 (16). – С.152-156.
  16. Ашихміна Н.В. До проблеми розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників музично-педагогічної спеціальності / Н.В.Ашихміна// Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського: зб. наук. праць.– Спец. вип.: Мистецька освіта: Сучасний стан і перспективи розвитку. – 2007. – Ч.2. – С. 180-188.
  17. Ашихміна Н.В. Методичні аспекти психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників у вищій школі / Н.В.Ашихміна // Теорія і практика управління педагогічними процесами: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. – С. 9-10.
  18. Ашихміна Н.В. Особливості адаптації до навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ майбутніх вчителів музики / Н.В.Ашихміна // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д.Ушинського: зб. аук. праць.– Спец. випуск: Сучасні технології в навчанні і вихованні у вищій школі.– 2009. – Ч.1.–С. 57-64.
  19. Ашихміна Н.В. Педагогічні умови розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників музично-педагогічних спеціальностей / Н.В.Ашихміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – № 8 (10). – 2010. – С. 204-211.
  20. Ашихміна Н.В. Психолого-педагогічний аспект процесу адаптації студентів-першокурсників за музично-педагогічним фахом / Н.В.Ашихміна // Науковий вісник ПДПУ імені К.Д.Ушинського: зб. наук. праць.– № 10-11. – 2008. – С. 214-218.
  21. Ашихміна Н.В. Самопроектування як умова розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників до музичного навчання / Н.В.Ашихміна // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали ІV Між. наук.-практ. конф. (17-18 травня 2011р., м. Рівне). – 2011. – С. 7-8.
  22. Ашихміна Н.В. Художньо-педагогічне середовище як умова розвитку адаптивних здібностей студентів-першокурсників / Н.В.Ашихміна // Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (27-28. 10. 2010 р., м.Суми).– 2010.–С. 94-95.
  23. Бабахан Ю.С. Самооценка студента как показатель его способности к учебной адаптации / Ю.С.Бабахан // Психологические и социально-психологические особенности адаптации студента.–Ереван, 1973.–С. 21-25
  24. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г.А.Балл // Вопросы психологии.  1989.  №1.  С. 92-100.
  25. Баранов А.А. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности / А.А.Баранов, В.Р.Кучма, Л.М.Сухарева.–М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.– 352с.
  26. Бахтин М.М. Вопросы литературы и естетики: исследования разных лет/ М.М.Бахтин. – М.:Художественная литература, 1975. – 28 с.
  27. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика / В.С.Безрукова.  М.:Деловая книга, 1996.  344 с.
  28. Белкин А.С. Педагогическая компетентность / А.С.Белкин, В.В.Нестеров. – Екатеринбург: Учебная книга, 2003. – 188 с.
  29. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б.Березин.  Л.: Наука, 1988.  260 с.
  30. Берсенева А.И. Адаптация человека в различных климатогеографических и производственных условиях / А.И.Берсенева// Проблемы адаптации.  Новосибирск, 1981.  Вып. 2.  С. 176-192.
  31. Беспалько В.П. Программированное обучение: дидактические основы / В.П.Беспалько. – М.: Высшая школа, 1970. – 300 с.
  32. Бех І. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання / І.Д.Бех // Вища освіта України. – 2005. – № 2 – С. 59-66.
  33. Бизяева А.А. Рефлексивные процессы в сознании и деятельности учителя: автореф. дис. … канд. псих. наук: спец. 19.00.07/ А.А.Бизяева.  СПб, 1993.  16 с.
  34. Большой толковый социологический словарь / [ред. Д.Джери].  М.: Вече, АСТ, 1999.  544 с.
  35. Бондаренко А.М. Соціальна адаптація: феномен і прояви / А.М.Бондаренко, А.І.Кавалеров. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 4-41.
  36. Бондаренко С.В. Психологические проблемы адаптации студентов в процессе обучения в техническом вузе / С.В.Бондаренко // Вестник Северо-Кавказского гос. технического ун-та. – 2003. – № 7.– С. 136-145.
  37. Бочан І.О. Впровадження самостійної, індивідуальної роботи студентів як важливого чинника формування особистісно-орієнтованої системи навчання/І.О.Бочан //Нові технології навчання.– 2003.–Вип.34.– С.307-311.
  38. Бочкарёва О.В. Дидактический диалог в профессионально-педагогической подготовке учителя музыки в вузе: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.08 / О.В.Бочкарёва.–Ярославль: Яросл. гос. пед. ун-т, 2009. – 44 с.
  39. Брехман И.И. Введение в валеологию  науку о здоровье / И.И.Брехман.  Л.: Наука, 1987. – 125 с.
  40. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта /А.В.Брушлинский – М.: Институт психологии РАН, 1994. – 402 с.
  41. Булатова Л.А. Профессиональная адаптация студентов в процессе педагогической практики (на материале муз.-пед. факультетов): дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Л.А.Булатова. – К., 1990. – 210 с.
  42. Бурназова В.В. Методичні засади розвитку виконавської самостійності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі інструментальної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02/ В.В.Бурназова.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010.– 20 с.
  43. Бурська О.П. Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / О.П.Бурська. – Вінниця, 2004. – 239 с.
  44. Васильєв Г.І. Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у вузах МВС: атореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01/ Г.І.Васильєв.  Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997.  18 с.
  45. Васильева С.В. Структурные и динамические особенности студенческого адаптационного синдрома: автореф. … канд. психол. наук: спец. 19.00.11 / С.В.Васильева.  СПб., 2000. – 16 с.
  46. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие / А.А.Вербицкий.  М.: Высшая школа, 1991.  С. 103-126.
  47. Верещагин В.Ю. Философские проблемы теории адаптации человека / В.Ю.Верещагин. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1988. – 164 с.
  48. Вершаловський С.Г. Учитель о себе и профессии / С.Г.Вершаловский. – Л.:Наука, 1988. – С. 23-37.
  49. Виттенберг Е.В. Социально-психологические факторы адаптации к социальным и культурным изменениям. / Е.В.Виттенберг  СПб.: Наука, 1995. – 362 с.
  50. Воєводін В.В. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В.Воєводін.– К., 2007. – 19 с.
  51. Володько В.М. Індивідуалізація навчання студентів / В.М.Володько // Вісник АПН України педагогіки і психології  1993.  № 3.  С. 91-100.
  52. Воложин А.И. Адаптация и компенсация – универсальный механизм приспособления / А.Воложин, Ю.Субботин.М.: Медицина, 1987. 176с.
  53. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С.Выготский [под ред. М.Г.Ярошевского].  М.: Педагогика, 1987.  341 с.
  54. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.Г.Гадамер [пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б.Н.Бессонова]. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
  55. Гальперин. П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П.Я.Гальперин.  М.: Наука, 1985.  45 с.
  56. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / П.Я.Гальперин  М.: Наука, 1998.  480 с.
  57. Гальтон Ф. Наследственность таланта, ее законы и последствия / Ф.Гальтон; [пер. с англ. А.И.Федченко].  М.: Мысль, 1996.  272 с.
  58. Галус О.М. Жити по-новому: проблема адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ та її педагогічні основи / О.М.Галус // Гуманітарні науки. – 2004. – № 2. – С. 46-52.
  59. Ганзен В.А. Системные описания в психологии / В.А.Ганзен – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 176 с.
  60. Генисаретский О.И. Художественные ценности в структуре образа жизни и окружающей среды / О.И.Генисаретский.  М.: Мысль, 1995.  340 с.
  61. Гершунский Б. Философия образования для ХХІ ст. / Б.Гершунский. – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.
  62. Гиренюк Ф.М. Экология. Цивилизация. Ноосфера / Ф.М.Гиренюк  М.: Наука, 1987.  60 с.
  63. Глузман А.В. Индивидуализация и дифференциация обучения студентов как основа совершенствования системы подготовки педагогов в университетах / А.В.Глузман // Революція в університетській освіті. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007.  С. 31-40.
  64. Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качетвах личности учителя / Ф.Н.Гоноболин // Вопросы психологии. – 1975. – №1. С.100-111.
  65. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко.  К.: Либідь, 1997. – 375 с.
  66. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л.Готсдинер.  М.: Магистр, 1993.  190 с.
  67. Гринчук І.П. Формування музично-аналітичних умінь майбутніх вчителів музики: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / І.П.Гринчук. – К.: Інститут педагогіки АПН України, 1997. – 238с.
  68. Гришанов Л.К. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов / Л.К.Гришанов, В.Д.Цуркан // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе.  Кишинев,1990  С. 29-41.
  69. Гришон А. Танцевальная импровизация / А.Гришон. – М.: Наука, 2004. – 134 с.
  70. Гусак В.А. Методика розвитку рухової пам’яті у процесі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / В.А.Гусак. – К., 2011. – 22 с.
  71. Гура В.В. Теоретические основы педагогического проектирования личностно-ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / В.В.Гура.  Ростов-на-Дону, 2007.  45 с.
  72. Гура О.І. Педагогіка вищої школи. Вступ до спеціальності: [навч. посібник] / О.І.Гура. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.89-110.
  73. Двойнина Г.Б. Формирование готовности учителя музыки к организации пространства художественного воспитания учащихся: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Г.Б.Двойнина.– Волгоград, 2004.– 192 с.
  74. Долгова В.М. Адаптация как научно-исследовательский феномен: сущность и содержание / В.М.Долгова // Молодой ученый. – 2009. – №9. – С. 149-152.
  75. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин.  СПб: Питер, 1999.  368 с.
  76. Дряпіка В.І. Теорія і практика формування ціннісних орієнтацій вчителя музики / В.І.Дряпіка. – Київ-Кіровоград, 2000. – 340 с.
  77. Дудченко В.С. Абсолютный консультант, или секреты успешного консультирования / В.С.Дудченко. – М.: Кватро-Принт, 2004. – 240 с.
  78. Дьяченко М.И. Психология высшей школы: учебное пособие для вузов [2-е изд., переработанное и дополненное] / М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович.  Минск: Изд-во БГУ, 1981.  383 с.
  79. Емельянов Ю.И. Активное социально-психологическое обучение / Ю.И.Емельянов. – Л.: Издо-во ЛГУ, 1985. – С. 24-28.
  80. Еникеев М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология / М.И.Еникеев – М.: ПРИОР, 2002. – 560 с.
  81. Ершова Н.Г. Методические аспекты психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в высшей школе / Н.Ершова // Теория и практика физической культуры.2000.№ 5.С. 14-17.
  82. Ершова Н.Г. Педагогические условия активизации студентов-первокурсников к учебной деятельности в ИФК: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 19.00.13 / Н.Г.Ершова.  СПб.: Гос. акад. физ. культуры, 1998.  22 с.
  83. Жданова Н.О. Інтерактивні методи вивчення іноземних мов [Електроний ресурс] / Н.О.Жданова.  Міжрегіональна академія управління персоналом, Донецький інститут.  Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Pedagogica/2_85239.doc.htm.
  84. Загвязинский В.И. Теория и практика проблемного обучения в высшей
  школе. Интенсификация учебного процесса [текст] / В.И.Загвязинский. – Челябинск: Изво-во ЧГУ, 2002. – 220 с.
  85. Заславская О.Ю. Организационно-педагогические основы консалтинговой деятельности школьной методической службы: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / О.Ю.Заславская.  М., 2002.  22 с.
  86. Зборовский Г.Е. Самообразование как социологическая проблема / Г.Е.Зборовский, Е.А.Шуклина // Социологичесние исследования. – 1997. – № 10. – С. 78-87.
  87. Зеленко Н.В. Взаимосвязь проектирования и самопроектирования методических компетенций в системе общетехнической и методической подготовки учителя технологии: автореф. дис. … док. пед. наук: спец. 13.00.02, 13.00.08 / Н.В.Зеленко.  Астрахань, 2006.  38 с.
  88. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А.Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 24-28.
  89. Зязюн I.А. Краса педагогічної дії. / I.А.Зязюн, Г.М.Сагач.  К.: АПН Украъни, 1997.  302 с.
  90. Иванова Л.Н. Социально-психологические механизмы адаптации молодых специалистов на предприятиях отрясли / Л.Н.Иванова, Т.И.Меламуд // Активные методы обучения и качества подготовки специалистов в вузе. – Л.: Просвещение, 1989. – С. 12-23.
  91. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Г.В.Иванченко.  М.: Смысл, 2001.  264 с.
  92. Ілініцька Н.С. Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / І.С.Ілініцька.– К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2007.– 235 с.
  93. Иоганзен Б.Г. Адаптационные уровни экологии человека / Б.Г.Иоганзен, Е.Д.Логачев // Физико-генетические аспекты адаптации человека и животных.  Кемерово, 1978.  С. 3-7.
  94. Ихсанов Р.Ф. Социальные ожидания в структуре адаптации : [учеб. пособие] / Р.Ф.Ихсанов.  Самара: Изд. СГПУ, 2004.  41 с.
  95. Каган М.С. Философия культуры / М.С.Каган.  СПб.: Питер, 1996. 415 с.
  96. Кадцин Л.Н. Уроки дали многое / Л.Н.Кадцин // Советская музыка.  1990.  № 2.  С. 99-101.
  97. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации / В.П.Казначеев  Новосибирск: Наука, 1986.  120 с.
  98. Кан-Калик В.А. К разработке теории общего и профессионального развития личности специалиста в вузе / В.А.Кан-Калик // Формирование личности специалиста в ВУЗе.  М., 1990.  С. 5-13.
  99. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А.В.Карпов // Психологический журнал. – 2003. – № 5. – С. 45-57.
  100. Карпухина А.М. Психологические и психофизиологические пути повышения эффективности деятельности / А.М.Карпухина.  К.: Знание, 1990.  19 с.
  101. Кліменко Л.В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи / Л.В.Кліменко.  К.: Вища школа, 2006. С. 42-46.
  102. Княженко Л.П. Методическое управление инновационными процессами в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук.: спец. 13.00.08 / Л.П.Княженко. Карачаевск: Ставропольский гос. ун-т, 2009. 24 с.
  103. Козир А.В. Компетентність як необхідний компонент професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін [Елетронний ресурс] / А.В.Козир // Українські культурні дослідження. – Режим доступу до журналу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7_26.php
  104. Кокун О.М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти / О.М.Кокун // Актуальні проблеми психології. – Вип. 4: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія.  К.: Міленіум, 2005.  С. 77-85.
  105. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: [монографія] / О.М.Кокун.  К.: Міленіум, 2004.  265 с.
  106. Колесов Д.В. Адаптация организма подростка к учебной нагрузке / Д.В.Колесов.  М.: Наука, 1987.  176 с.
  107. Коротаева Е.В. Педагогическое взаимодействие: опыт проблемного анализа: [монография] / Е.В.Коротаева. – Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2007. – 276 с.
  108. Корыхалова Н. За вторым роялем / Н.П.Корыхалова. – СПб.: Композитор, 2006. – 552 с.
  109. Косенко П.Д. Методика особистісно орієнтованого навчання гри на музичному інструменті майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / П.Д.Косенко. – К., 2009. – 20 с.
  110. Крицький В.М. Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01/ В.М.Крицький. К.,1999.  180 с.
  111. Кричковська Т.Д. Особливості адаптації студентів / Т.Д.Кричковська. // Психологічна газета.  2004.  № 24.  С. 20 – 23.
  112. Кротова Т.Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Т.Ф.Кротова. – К., 2004. – 234 с.
  113. Крутецкий В.А. Психология / В.А.Крутецкий.  М.: Просвещение, 1980. – 305 с.
  114. Кузьмина В.М. Особенности социально-психологической адаптации студентов в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 19.00.05 / В.М.Кузьмина.  Курск, 2006.  24 с.
  115. Кузьмина Н.В. Формирование педагогических способностей / Н.В.Кузьмина.  Л.: Просвещение, 1991.  98 с.
  116. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : [навч. посібник] / А.І.Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с.
  117. Куприянов Б.В. Вариативность педагогических условий социального воспитания школьников / Б.В.Куприянов.  Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007.  170 с.
  118. Курлянд З. Н. Виховне середовище ВНЗ – чинник творчого розвитку майбутнього вчителя / З.Н.Курлянд // Революція в університетській освіті. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2007 – С. 74-81.
  119. Курочкина А.Ю. Практика использования модульного подхода к отдельным учебным дисциплинам [Электронный ресурс]/ А.Ю.Курочкина // Электронный учебно-методический журнал СПбГУЭиФ от 20.09.2006  Режим доступа: http://ejournal.finec.ru/view/?id=11.
  120. Лагерев В.В. Адаптация студентов к условиям обучения в техническом вузе и особенности организации учебно-воспитательного процесса с первокурсниками / В.В.Лагерев.  М.: Наука, 1991.  48 с.
  121. Ланда Л.Н. Алгоритмизация в обучении / Л.Н.Ланда.  М.: Педагогика, 1966. 192 с.
  122. Латюшин В.В. Антропоцентрированный подход к профессионально-педагогической подготовке будущего учителя / В.В.Латюшин // Педагогика.  2003.  № 9.  С. 50-58.
  123. Левшин М. Різновекторна модельованість навчального матеріалу в контексті здійснення особистісно-орієнтованого підходу / М.Левшин // Вища освіта України. – 2006. – № 1 – С. 13-18.
  124. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С.Лейтес.  М.: Педагогика, 1971.  259 с.
  125. Ленгле А. Могу ли я положится на своё чувство? / А.Ленгле // Педология.  2002.  №3.  С. 5-12.
  126. Леонова Е.Н. Тьюторство как основа адаптации студентов-первокурсников в вузе / Е.Н.Леонова // Педагогические науки. – 2006. – №6. – С. 152-154.
  127. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев.  М.: Политиздат, 1975.  304 с.
  128. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации / В.Г.Леонтьев.  Новосибирск: Изд-во Новосибирского пед. института, 1992. – 216 с.
  129. Лігоцький А. Різнорівнева система підготовки фахівців / А.Лігоцький // Рідна школа. – № 9. – С. 71-73.
  130. Ліпська С.Л. Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізрваної освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С.Л.Ліпська. – К., 2007. – 20 с.
  131. Лісун Д.В. Формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Д.В.Лісун. – К., 2011. – 20 с.
  132. Листопад А.А. Факторы адаптации студентов к особенностям обучения в университете / А.А.Листопад // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського.  1999.  № 7.  С. 15-21.
  133. Лисюк Ю.С. Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Ю.С.Лисюк. – К., 2007. – 20 с.
  134. Лихачев Б.Т. Педагогика / Б.Т.Лихачев.  М.: Прометей, 1996.  602 с.
  135. Ловцов Д.А. Адаптивная система индивидуализации обучения / Д.А.Ловцов, В.В.Богорев // Педагогика.  2001.  № 6.  С. 24-28.
  136. Лошакова Т.Ф. Педагогическое управление процессом создания комфортной среды в образовательном учреждении: [монография] / Т.Ф.Лошакова.  Екатеринбург: Изд. Дома учителя, 2001.  269 с.
  137. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива / А.Н.Лутошкин. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с.
  138. Лычагина И.Н. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе на основе аксиологического похода: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / И.Н.Лычагина.Челябинск: Магнитогорский гос. ун-т, 2007.23 с.
  139. Максаков А.Д. Развитие антропологической направленности учителя в процессе его профессиональной подготовки / А.Д.Максаков // Педагогическое образование и наука.  2007.  № 5.  С. 14-16.
  140. Максименко С.Д. Общая психология / С.Д.Максименко.  М.: Рефл-бук, К.: Маклер, 1999.  528 с.
  141. Маликов Н.В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты / Н.В.Маликов.  Запорожье: Запорожский гос. ун-т, 2001.  359 с.
  142. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А.Маслоу.  М.: Смысл, 1999.  425 с.
  143. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу [под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырей].  М.: Изд-во МГУ, 1982.  С. 108-118.
  144. Масол Л. Концепція загальної мистецької освіти / Л.Масол // Мистецтво та освіта. – 2004. – № 1. – С. 2-5.
  145. Медведев В.И. Классификация поведенческой адаптации / В.И.Медведев // Физиология человека.  1982.  Т. 8, № 3.С. 362-374.
  146. Медведев В.И. О проблеме адаптации / В.И.Медведев // Компоненты адаптационного процесса.  Л.: Наука, 1984.  С. 3-16.
  147. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика / Ф.З.Меерсон.  М.: Наука, 1981.  278 с.
  148. Меерсон Ф.З. Общий механизм адаптации и роль в нём стресс-реакции, основные стадии процесса / Ф.З.Меерсон // Физиология адаптационных процессов.  М.: Наука, 1986.  685 с.
  149. Менчинская Н.А. Психологические проблемы неуспеваемости школьников / Н.А.Менчинская. – М.: Педагогика, 1971. – 272 с.
  150. Методика формування пізнавальної активності студентів / [уклад. Т.А.Алексєєва]  Чернівці: Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, 1997.  117 с.
  151. Милославова И.А. Роль социальной адаптации в условиях современной НТР / И.А.Милославова // Философия и социальная психология.  Л., 1979. – Вып. 9.  С. 132 – 136.
  152. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): [монографія] / О.В.Михайличенко. – Суми: СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 356 с.
  153. Михайличенко О.В. Основи загальної тамузичної педагогіки: теорія та історія / О.В.Михайличенко. – Суми: Наука, 2004. – 211 с.
  154. Михайлов Т.Ф. Философия образования: её реальность и перспективы / Т.Ф.Михайлов // Вопросы философии.  2000.  № 8.  С. 92-118.
  155. Михаськова М.А. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / М.А.Михаськова. – К., 2007. – 22 с.
  156. Мозгальова Н.Г. Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Н.Г.Мозгальова. – К., 2002. – 202 с.
  157. Моісєєва М.А. Спільна музично-виконавська діяльність як засіб формування професійних якостей учителя музики (на матеріалі концертмейстерського класу): автореф. дис. … канд. пед наук: спец. 13.00.02 / М.А.Моісєєва. – К., 1998. – 16 с.
  158. Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза : автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.08 / А.Г.Мороз. – К.: ЮГУ, 1983. – 50 с.
  159. Музыка как форма интеллектуальной деятельности / [ред. М.Арановского]. – М.:Либроком, 207. – 240 с.
  160. Муртазаєва Е.М. Індивідуально-творчий розвиток майбутніх педагогів / Е.М.Муртазаєва // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 69-77.
  161. Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптація личности / А.А.Налчаджан. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1988.  263 с.
  162. Научитель Е.Д. Адаптация студента в вузе / Е.Д.Научитель // Практична психологія та соціальна робота. – 2001.  № 7.  С. 21-23.
  163. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры / Г.Г.Нейгауз. – М.: Музыка, 1982. – С. 38-71.
  164. Немыкина И.Н. Методические основы специальной подготовки учителя музыки: [учебное пособие] / И.Н.Немыкина.  Свердловск: Изд-во Свердловського пед. ун-та, 1988.  64 с.
  165. Никитина Н.Н. Становление культуры профессионально-личностного самоопределения учителя: [монография] / Н.Н.Никитина. – М.: Прометей, 2002. – 316 с.
  166. Николаюк И.В. Проектная деятельность как средство адаптации студентов младших курсов педагогических вузов / И.В.Николаюк // Технологическое образование в школе и вузе: проблемы и перспективы – Липецк: Изд-во ГОУ ВПО Липецкий гос. пед. ун-та, 2007. – С. 39-43.
  167. Новоблаговещенский В.Я. Интегративный принцип преподавания музыке: [на материале учебной работы музыкальных училищ и колледжей]: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / В.Я.Новоблаговещенский. – М., 1997. – 22 с.
  168. Общая психология / [под ред. В. В. Богословского].  М.: Просвещение, 1981. – 383 с.
  169. Оконь В. Введение в общую дидактику / В.Оконь [пер. с польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина]. – М.: Высшая школа, 1990. – 382 с.
  170. Олексюк О.М. Музична педагогіка: [навч. посіб.] / О.М.Олексюк . – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.
  171. Олексюк О.М. Музично-педагогічний процес у вищій школі / О.М.Олексюк, М.М.Ткач.  К.: Знання України, 2009.  124 с.
  172. Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в системі педагогічної освіти / О.Остапчук. // Шлях освіти.  2007.- № 4.- С.13-19.
  173. Падалка Г.М. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музики / Г.М.Падалка // Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр.– К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – Вип. 1. – С. 9-21.
  174. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва: Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін: навч. посібник / Г.М.Падалка.  К.: Освіта України, 2008.  274 с.
  175. Пакулина С.А. Адаптивные способности студентов педвуза: структура, факторы и средства развития: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07 / С.А.Пакулина. – М., 2004. – 24 с.
  176. Панасенко Т.Г. Формування музично-аналітичних умінь студентів (на матеріалі курсу «Сольфеджіо»): дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Т.Г.Панасенко. – К., 2001. – 195 с.
  177. Панихина А.В. Оценка адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе / А.В.Панихина.  СПб.: Наука, 2005.  115 с.
  178. Паньків Л.І. Підготовка майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами у контексті формування професійної компетентності / Л.І. Паньків // Вісник Глухівського держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Вип. 8. – Глухів : ГДПУ, 2006. – С. 172-175.
  179. Панченко Г.П. Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Г.П.Панченко. – К., 2008. – 20 с.
  180. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д.Парыгин.  М.: Мысль, 1971.  351 с.
  181. Педагогика: [учебное пособие] / [под ред. В.А.Сластенина, И.Ф.Исаева, А.И.Мищенко].  М.: Школа-пресс, 2000.  512 с.
  182. Педагогика / [под ред. П.И.Пидкасистого]  М.: Педагогическое общество России, 1998.  640 с.
  183. Педагогический энциклопедический словарь: Золотой фонд / [под ред. Б.М.Бим-Бад и др.] – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.
  184. Петровский А.В. Основы педагогики и психологии высшей школы / А.В.Петровский. – М.: Высшая школа, 1986. – 350 с.
  185. Петровский А.В. Психологическая теория коллектива / А.В.Петровский  М.: Педагогика, 1979.  240 с.
  186. Петровский А.В. Психология / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – М.: Академия, 2002. – 512 с.
  187. Піхтар О.А. Методична система формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / О.А.Піхтар. – К., 2007. – 251 с.
  188. Платонов К.К. Проблема способностей / К.К.Платонов.  М.: Наука, 1972.  312 с.
  189. Плотникова О.Б. Дидактична адаптація студентів першого курсу вищого педагогічного навчального закладу (на матеріалі вивчення іноземної мови): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.09 / О.Б.Плотникова. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 19 с.
  190. Подласый И.П. Педагогика / И.П.Подласый.  М.: Владос, 2001.  398 с.
  191. Полатайко О.М. Формування художньо-образного мислення майбутнього вчителя музики у процесі інтерпретації творів мистецтва: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02/ О.М. Полатаймо. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – 20 с.
  192. Попелюшко Р.П. Аналіз вивчення проблеми формування самооцінки у студентській молоді / Р.П.Попелюшко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 7. – С. 72-76.
  193. Проворова Є.М. Методичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Є.М.Проворова. – К.,2008. – 20 с.
  194. Просецкий П.А. Психологические особенности адаптации студентов нового приёма к условиям обучения в вузе / П.А.Просецкий // Комплексная проблема профориентации, адаптации и повышения квалификации.  Минск, 1976.  С. 124-128.
  195. Пушкар Л.В. Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Л.В.Пушкар. – К., 2009. – 20 с.
  196. П’ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі [Електронний ресурс] / Г.П.П'ятакова, Н.М.Заячківська // Навч.-метод. посіб. для студентів та магістрантів вищої школи.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.  55 с.  Режим доступу: http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm.
  197. Рапацкая Л.А. Формирование художественной культуры учителя музыки в условиях высшего музыкально-педагогического образования / Л.Г.Рапацкая.  М.: МГЗПИ, 1991.  35 с.
  198. Реан А.А. Психология адаптации личности / А.А.Реан, А.Р.Кудашев, А.А.Баранов.  СПб., 2008.  480 с.
  199. Рейзенкінд Т.Й. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах: автореф. дис. д-ра пед. наук.: спец. 13.00.04 / Т.Й.Рейзенкінд
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины