ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА : Формирование у учащихся основной и старшей школы ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СРЕДСТВАМИ внеклассной ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • Альтернативное название:
 • Формирование у учащихся основной и старшей школы ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СРЕДСТВАМИ внеклассной ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
 • Кол-во страниц:
 • 220
 • ВУЗ:
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА


  На правах рукопису


  ЧЕРНЕЦЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ


  УДК 374.31  ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  13.00.09 – теорія навчання


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  Атаманчук Петро Сергійович,
  доктор педагогічних наук, професор


  Кам'янець-Подільський – 2011


  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 14
  1.1. Розкриття суті поняття «засоби позакласного освітнього середовища» 14
  1.2. Зміст поняття «дослідницькі уміння» та чинники впливу на процес їх формування 39
  1.3. Аналіз стану практичного вирішення проблеми формування в учнів дослідницьких умінь 61
  Висновки до першого розділу 83
  РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 88
  2.1. Сутнісний зміст моделі упорядкування засобів позакласного освітнього середовища відповідно до його структурних складових і функціональних компонентів 88
  2.1.1. Методика організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація» 101
  2.2. Організація проведення педагогічного експерименту 112
  2.3. Результати експериментальної перевірки ефективності формування в учнів дослідницьких умінь 131
  Висновки до другого розділу 160
  ВИСНОВКИ 168
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 174
  ДОДАТКИ 198

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Гуманістичні пріоритети сучасної освіти ґрунтуються на ідеях унікальності особистості, необхідності розвитку її пізнавальних інтересів і творчих здібностей, задоволення освітніх потреб шляхом залучення до навчально-дослідницької діяльності, яка організовується в урочний та позаурочний час, сприяє особистісному розвитку, забезпечує вияв пізнавальної активності, самостійності й самореалізованості в умовах прискореного суспільного розвитку.
  Мобільне й адекватне реагування на виклики часу спричинює зростання вимог суспільства до рівня освіченості підростаючого покоління з домінуючим цілепокладанням у площині розвитку творчого потенціалу й сформованості дослідницьких умінь особистості, що, у свою чергу, призводить до формування здатності ефективно входити в інформаційний тип прогресу, інноваційно мислити й результативно вирішувати локальні проблеми чи адекватно реагувати на глобальні інтеграційні процеси цивілізаційного характеру.
  Процес формування в учнів дослідницьких умінь розглядався вченими в різних контекстах. Теоретичний аспект окресленої проблеми на рівні формування освітнього середовища розкрито в працях П.С. Атаманчука, С.У. Гончаренка, О.І. Ляшенка, Н.І. Ничкало, М.І. Шута та ін. Окремі елементи практичної реалізації процесу середовищетворення в досліджуваному напрямі висвітлено в наукових доробках Ю.М. Галатюка, М.І. Жалдака, Л.С. Каменєцького, А.В. Касперського, І.В. Малафіїка, О.І. Ляшенка, В.Ф. Савченка, В.П. Сергієнка, В.Д. Сиротюка, М.І. Шута, В.Д. Шарко. Наповнення матеріально-технічної складової освітнього середовища з метою особистісного розвитку представлено в роботах С.В. Величка, І.В. Волинського, А.М. Гуржія, Ю.О. Жука, Т.М. Засєкіної, Д.Я. Костюкевича, А.М. Куха та ін.
  Вивчення основ матеріально-технічного забезпечення навчально-пізнавального процесу засобами навчання відображено у дослідженнях В.О. Онищука, Л.М. Зельманова, В.П. Голова, Г.М. Арсеньєва та ін. Класифікацію засобів навчання та встановлення їх відповідності педагогічним вимогам здійснено І.В. Орловою. Використання різних засобів управління пізнавальною діяльністю, у тому числі й навчально-дослідницькою, описано в наукових працях В.І. Андреєва, В.О. Моляко, О.Я. Савченко, В.В. Успенського та ін. Формування пізнавальних умінь учнів відстежується у дослідницьких роботах В.І. Андреєва, Ю.К. Бабанського, Л.Л. Момота, П.І. Підкасистого, Н.А. Рикової, О.Я. Савченко, А.В. Усової, Т.І. Шамової та ін.
  Аналіз дисертаційних досліджень останнього десятиріччя засвідчив про звернення науковців до вирішення теоретико-практичних аспектів проблеми організації учнівських досліджень. Зокрема, розглянуто такі питання: вплив демонстраційних навчальних експериментів на розвиток пізнавальної активності учнів (С.П. Величко, Л.О. Горєв, П.В. Зуєв, В.К. Павлюков, В.І. Тищук та ін.); використання навчальних експериментів у процесі викладання біології (Є.О. Неведовська); формування творчої особистості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності (О.П. Павленко); формування культури мислення старшокласників засобами дослідницької діяльності (О.В. Марченко); обґрунтування дидактичних умов розвитку дослідницьких здібностей та формування дослідницьких умінь учнів (В.І. Андреєв, В.К. Буряк, А.Г. Іодко, В.І. Смагін та ін.); формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників на основі впровадження дидактичної системи навчально-дослідних завдань (Н.Г. Недодатко).
  Однак аналіз сучасного стану педагогічної практики уможливив і виявлення суперечності між об’єктивною потребою в сформованості в учнів дослідницьких умінь та реальним станом організації процесу їх формування в позаурочний час, для якого характерним є часткове використання: 1) засобів наявних у середовищі; 2) засобів, доступ до яких стає можливим завдяки функціонуванню мережі Інтернет; 3) засобів, що розглядаються як особистісний потенціал кожного учня. Подоланню цієї суперечності найбільшою мірою сприятиме розгляд позакласного освітнього середовища як педагогічної системи, функціонування якої підпорядковано меті створення умов та надання можливостей для активного долучення учнів до навчально-дослідницької діяльності; здійснення класифікації засобів позакласного освітнього середовища в залежності від цільового призначення та їх ефективне використання в процесі формування в учнів дослідницьких умінь.
  Зростаюча актуальність проблеми, її теоретична та практична значущість і, водночас, недостатня розробленість на рівні дидактичної організації зумовили вибір теми дослідження «Формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною планів науково-дослідних робіт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в дослідженні теми «Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0110U002856) та пов’язана з науковою проблемою, яку досліджує кафедра методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
  Тему дисертації затверджено вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 4 від 24.11.2010р.) і погоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 3 від 29.03.2011р).
  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці ефективності впровадження методики формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація».
  Відповідно до мети дослідження сформульовано такі завдання:
  1. На основі аналізу досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії й практиці з’ясувати зміст базових понять, визначити структуру дослідницьких умінь та обґрунтувати сутність процесу їх формування з використанням засобів позакласного освітнього середовища.
  2. Створити модель упорядкування засобів позакласного освітнього середовища відповідно до його структурних складових і функціональних компонентів та розробити методику організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація».
  3. Розробити критерії та показники визначення ефективності впровадження розробленої методики.
  4. Здійснити експериментальну перевірку ефективності впровадження методики організації процесу формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація».
  Об’єкт дослідження – формування в учнів дослідницьких умінь у позакласному освітньому середовищі.
  Предмет дослідження – організація процесу формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища.
  Гіпотеза дослідження. Формування в учнів дослідницьких умінь значно поліпшиться за умов:
  - визначення функціональних компонентів, структурних складових та засобового забезпечення позакласного освітнього середовища;
  - проектування процесу формування дослідницьких умінь з урахуванням часткової самоподібності засобового забезпечення структурних складових позакласного освітнього середовища в таких його функціональних компонентах, як: навчальне середовище та середовище навчання;
  - впровадження методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація».
  Методологічною основою дослідження є положення концепції розвивального, проблемного й активно-творчого характеру навчання (В.В. Давидов, Л.В. Занков, В.І. Лозова, М.М. Скаткін, В.О. Онищук та ін.); концепція навчання учнів пізнавальній діяльності (Б.І. Коротяєв, П.І. Підкасистий); положення про особистісно-розвивальні функції навчання (В.Г. Кремень, Т.М. Мальковська, В.В. Сєриков); способи формування загальнонавчальних, спеціальних та інтелектуальних умінь учнів (Ю.К. Бабанський, Г.О. Балл, Т.А. Ільїна, Н.В. Кухарєв, Н.А. Лошкарьова, І.Я. Лернер, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко, А.В. Усова); фундаментальні дослідження педагогів про розвиток активності особистості в діяльності (Л.П. Арістова, Б.І. Коротяєв, В.І. Лозова, В.О. Онищук, В.Ф. Паламарчук, І.Ф. Харламов, Т.І. Шамова, Г.І. Щукіна та ін.); діяльнісно-системний підхід до розвитку пізнавальної активності старшокласників (Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Г.С. Костюк, В.І. Лозова, Т.І. Шамова та ін.).
  Методи дослідження. У дослідженні використані взаємодоповнюючі методи:
  теоретичні – системний аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; ознайомлення з досвідом формування в учнів дослідницьких умінь; систематизація та узагальнення наукових даних для вивчення й комплексного розв’язання досліджуваної проблеми;
  емпіричні – анкетування, бесіда, педагогічне спостереження, констатувальний та формувальний експерименти для встановлення ефективності впровадження методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація»;
  статистичні – методи статистичної обробки результатів педагогічного експерименту для перевірки його достовірності.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося в загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської та Хмельницької областей, зокрема, на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю гімназія-інтернат – школа мистецтв Кіровоградської обласної ради; Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької області; Кам’янець-Подільського ліцею Хмельницької області; Кам’янець-Подільської гімназії Хмельницької області; Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу № 16 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та колегіуму Хмельницької області. Різними формами формувального та констатувального експериментів було охоплено 510 учнів 7-11 класів та 40 учителів основної та старшої школи.
  Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів. Вперше розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель упорядкування засобів позакласного освітнього середовища відповідно до його структурних складових і функціональних компонентів та методику організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація»; визначено структурні складові позакласного освітнього середовища та конкретизовано їх засобове забезпечення; систематизовано засоби у відповідності до структурних складових та функціональних компонентів позакласного освітнього середовища; здійснено ієрархічне впорядкування функціональних компонентів позакласного освітнього середовища; визначено дослідницькі уміння як інтегровану сукупність інтелектуально-творчих, інформаційних та організаційних умінь; обґрунтовано критерії й показники визначення ефективності впровадження методики формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація»; визначено поняття «позакласне освітнє середовище»; уточнено зміст понять «навчальне середовище» і «середовище навчання» стосовно проблеми дослідження; подальшого розвитку набули положення про ієрархічний та фрактальний підходи до розкриття суті процесу функціонування позакласного освітнього середовища.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та впроваджено методику організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація»; створено сайт підтримки функціонування вищезазначеного навчального середовища www.chis.kp.km.ua. Теоретичні положення дисертації, висновки та авторська методика будуть корисними для вчителів основної і старшої школи, авторів підручників, навчальних і методичних посібників, організаторів післядипломної педагогічної освіти, працівників системи позашкільної освіти, студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
  Основні положення методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація» впроваджено у 7-11 класах спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (довідка № 437 від 17.05.11р.); Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю гімназія-інтернат – школа мистецтв Кіровоградської обласної ради (довідка № 152 від 20.05.11р.); Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької області (довідка № 94 від 11.04.11р.); Кам’янець-Подільського ліцею Хмельницької області (довідка № 98/1 від 14.04.11р.); Кам’янець-Подільської гімназії Хмельницької області (довідка № 112 від 29.04.11р.); Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплекс № 16 у складі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та колегіуму Хмельницької області (довідка № 97 від 06.04.11р.).
  Організація та етапи дослідження. Дослідження проблеми формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища проводилося впродовж 2005-2011років і складалося з трьох етапів.
  На першому етапі (2005-2006 рр.) здійснено детальний теоретичний аналіз філософської, психологічної і педагогічної літератури з проблеми дослідження; уточнено методологічні та теоретичні основи дослідження, визначено об’єкт, предмет, завдання і мету дослідження, сформульовано гіпотезу. На цьому етапі було розроблено інструментарій експериментів: констатувального (складено анкети для учнів і вчителів, визначено змістове наповнення діагностування учнів) і формувального (розроблено методику формування в учнів дослідницьких умінь в умовах функціонування навчального середовища «Відкрита природнича демонстрація») та визначено критерії і показники визначення ефективності впровадження авторської методики.
  На другому етапі (2006-2010рр.) виконано експериментальну перевірку ефективності впровадження методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь шляхом багаторазової повторюваності процесу її реалізації в навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація». На основі результатів проведення констатувального і формувального експериментів уточнено змістово-процесуальні компоненти досліджуваної методики.
  На третьому етапі (2010-2011рр.) здійснено аналіз і узагальнення результатів; систематизовано та порівняно дані дослідження; уточнено зміст методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація».
  Вірогідність та обґрунтованість отриманих результатів забезпечується методологічною і теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження, реалізованістю мети, підтвердженням гіпотези, відповідністю методів дослідження поставленим завданням, значним обсягом одержаних емпіричних даних, результатами впровадження дослідження в освітню практику та багаторазовою повторюваністю дослідно-експериментального процесу.
  Апробація та впровадження результатів дисертаційного дослідження. Основні теоретичні положення та результати дослідження доповідалися й обговорювалися на Міжнародному симпозіумі «Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми» (Кам’янець-Подільський, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (Кіровоград, 2007), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі» (Керч, 2007), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Київ – Вінниця, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» (Умань, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (Кіровоград, 2008), Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» (Херсон, 2008), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Чернігівські методичні читання з фізики» (Чернігів, 2008), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проектування освітніх середовищ як методична проблема» (Херсон, 2008), регіональній науково-практичній конференції «Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів з фізики в умовах сучасного освітнього середовища» (Луцьк, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Засоби і технології сучасного освітнього середовища» (Кіровоград, 2009), десятій міжнародній науково-практичній конференції «Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України» (Ялта, 2009), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі» (Керч, 2009), Міжнародній науково-методичній конференції «Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання» (Кам’янець-Подільський, 2009), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Чернігівські методичні читання з фізики – 2009» (Чернігів, 2009), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи» (Тернопіль, 2009), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів з фізики в умовах сучасного освітнього середовища» (Луцьк, 2009), обласній науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку фізико-математичних дисциплін у школі» (Кам’янець – Подільський, 2009), Всеукраїнському Фестивалі педагогічних інновацій (Київ – Черкаси, 2009), третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів з фізики в умовах сучасного освітнього середовища» (Луцьк, 2010), ІІ Міжнародному Фестивалі педагогічних інновацій (Черкаси, 2010), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Чернігівські методичні читання з фізики – 2011» (Чернігів, 2011), круглому столі чотирнадцятої Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011» «Актуальні питання, проблеми та перспективи залучення громадських організацій до підтримки обдарованих дітей та молоді в сучасному інформаційному просторі» (Київ, 2011).
  Публікації. Матеріали дисертаційного дослідження знайшли відображення в 16 одноосібних наукових і науково-методичних працях, серед яких 11 публікацій автора у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (196 найменувань на 24 сторінках), 5 додатків (на 23 сторінках). У роботі наведено 11 рисунків, 10 таблиць (сукупно займають 15 сторінок). Основний зміст дисертації викладено на 173 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 220 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. На основі системного аналізу філософських, психологічних і педагогічних джерел виявлено актуальність проблеми формування в учнів дослідницьких умінь з огляду на сучасний етап модернізації освітньої галузі, наявну необхідність продукування інноваційних підходів у напрямі організації навчальних досліджень учнів, здійснюваних з урахуванням сучасних досягнень інформаційного суспільства та тенденцій подальшого його розвитку.
  Позакласне освітнє середовище визначено як орієнтовану на задоволення індивідуальних освітніх потреб систему, яка будучи природним та штучно створеним соціокультурним оточенням учня, позитивно впливає на його розвиток шляхом варіативного функціонування в позаурочний і позанавчальний час навчальних середовищ з відповідними їм середовищами навчання, у яких забезпечуються умови для особистісного розвитку учнів з урахуванням їхніх освітніх потреб і пізнавальних можливостей.
  Функціональними компонентами позакласного освітнього середовища визначено навчальне середовище та середовище навчання, до структурних складових віднесено просторово-матеріальну, соціально-особистісну, інформаційно-технологічну.
  Дослідницькі уміння розкрито як інтегроване психічне утворення, до складу якого входять інтелектуально-творчі, інформаційні та організаційні уміння, рівень сформованості котрих визначає готовність і здатність учнів усвідомлено й самостійно здійснювати навчально-дослідницьку діяльність. Інтелектуально-творчі уміння включають у себе аналіз змісту завдання та визначення мети діяльності; постановку завдань для досягнення мети діяльності; висловлення гіпотез, зміст яких стосується передбачення можливих результатів виконання завдання; виділення значущих ознак, якостей у досліджуваних об’єктах, явищах чи процесах з урахуванням мети та завдань діяльності; встановлення та пояснення причино-наслідкових зв’язків; доведення чи спростування висунутих гіпотез; формулювання узагальнених міркувань. Інформаційні уміння забезпечують добір інформації з різних джерел; виділення смислових елементів інформацій; використання прийомів логічного групування інформації; ведення діалогу, полілогу, дискусії. Організаційні уміння поширюються на організацію ефективної взаємодії в групі; раціональний розподіл часового ресурсу, відведеного на виконання завдання; організацію узгодженої діяльності групи в цілому та самостійної роботи кожного з її членів.
  До засобів позакласного освітнього середовища віднесено процесуальні, матеріальні та внутрішні засоби. Процесуальні – представлені способами, тобто спеціальними діями, за допомогою яких вибудовується освітня діяльність у позаурочний та позанавчальний час. До матеріальних належать об’єкти (явища, процеси), навколо яких розгортається навчально-дослідницька діяльність учнів та знаряддя (пристосування, пристрої, прилади, механізми, обладнання), за допомогою яких здійснюється чи реалізується спроектована діяльність. Внутрішні засоби стосуються наявних соціально-особистісних потреб і освітніх запитів та безпосередніх інтелектуальних і емоційно-вольових зусиль особистості.
  Засобове забезпечення позакласного освітнього середовища упорядковано з урахуванням структурних його складових та в узагальненому вигляді представлено таким чином: просторово-матеріальна – охоплює як місця здійснення навчального процесу, просторове розташування (або трансформацію в просторі), так і все те, що може виконувати в освітньому середовищі роль об’єкта пізнання та виступати в якості засобу, тобто служити знаряддям під час дослідження цього об’єкта; соціально-особистісна – стосується особистісних внутрішніх засобів діяльності (освітніх запитів, мотивів, інтересів тощо) та поширюється на визначення суб’єктів навчального процесу, утворення різних за кількісним складом групових спільнот, окреслення аспектів взаємодії в спільнотах; інформаційно-технологічна – включає в себе засоби, точніше способи організації взаємодії між соціально-особистісною структурною складовою та просторово-матеріальною, та забезпечення реалізації процесу, яким передбачено активне здійснення учнем певного виду пізнавальної діяльності з метою переведення у власну знаннєво-вміннєву сферу усвідомленого та засвоєного змісту інформації про об’єкт пізнання як предмет засвоєння та оволодіння діями, які забезпечують це засвоєння.
  2. Побудову моделі упорядкування засобів позакласного освітнього середовища та розробку методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація» здійснено, по-перше, з урахуванням визначення в позакласному освітньому середовищі функціональних компонентів (навчальне середовище й середовище навчання) і структурних складових (просторово-матеріальна, соціально-особистісна, інформаційно-технологічна); по-друге, шляхом встановлення відповідності між структурними складовими й засобовим забезпеченням (дієвість просторово-матеріальної структурної складової забезпечувалася матеріальними засобами, соціально-особистісної – внутрішніми, а інформаційно-технологічної – процесуальними засобами); по-третє, на основі ієрархічного впорядкування функціональних компонентів та визначення в кожному із них засобового забезпечення структурних складових з урахуванням наявності слабко вираженої фрактальності, точніше часткової самоподібності.
  Сутність розробленої моделі полягала в тому, що засоби позакласного освітнього середовища представлено внутрішніми, матеріальними і процесуальними засобами, які співвіднесено з просторово-матеріальною, соціально-особистісною та інформаційно-технологічною структурними складовими та з урахуванням часткової самоподібності представлено у таких функціональних компонентах позакласного освітнього середовища, як навчальне середовище та середовище навчання.
  Практичну реалізованість моделі забезпечено шляхом впровадження методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація». Формувальним експериментом передбачено організацію підготовчого та основного етапів функціонування навчального середовища «Відкрита природнича демонстрація» з використанням внутрішніх, матеріальних і процесуальних засобів. Матеріальні засоби представлено відеозаписами, кожний з яких містить візуальну інформацію про об’єкт (явище, процес) дослідницької діяльності, зміст навчально-дослідницького завдання та знаряддя діяльності, які використовувалися учнями для виконання завдання. Внутрішні засоби поширювалися на опорні знання, вміння, емоційно-вольові зусилля учнів, що актуалізуються та використовуються ними під час виконання навчально-дослідницьких завдань і забезпечують самокерування й саморегуляцію власної діяльності. До процесуальних засобів віднесено: засіб діяльності, засіб організації діяльності учнів, засіб вмотивування учнів до здійснення навчально-дослідницької діяльності, засоби управління діяльністю та засіб контролю і самоконтролю.
  3. На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень і власних напрацювань було розроблено критерії й показники визначення ефективності впровадження методики формування в учнів дослідницьких умінь в навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація». До переліку критеріїв віднесено: вияв виду пізнавальної активності (види пізнавальної активності: потенційна; пошуково-виконавча ініціативно-автономна; пошуково-виконавча ініціативно-групова; творча ініціативно-автономна та творча ініціативно-групова) та рівні сформованості дослідницьких умінь (виділено початковий, середній, достатній та високий рівні сформованості дослідницьких умінь).
  4. Результати констатувального експерименту дозволили дійти висновку про те, що на початку експериментальної роботи у 14,3% випадків спостерігався вияв учнями потенційної пізнавальної активності, а в 44,4 % – пошуково-виконавчої ініціативно-автономної пізнавальної активності. Щодо творчої ініціативно-автономної пізнавальної активності, то відповідну їй поведінку було зафіксовано в 36,2% випадків, а творчу ініціативно-групову пізнавальна активність – в 6,1%.
  Аналіз стану сформованості в учнів 8-11 класів дослідницьких умінь засвідчив, що в експериментальних і контрольних групах учнів переважав середній рівень сформованості вмінь (66,67% та 67,06% відповідно). Найнижчими виявилися показники високого рівня, оскільки вони досягли лише позначки 2,75% і 3,53% у експериментальних та контрольних групах учнів.
  За результатами формувального експерименту, в експериментальних групах учнів зафіксовано зростання показників ініціативно-групової творчої пізнавальної активності. Окрім того, за 4 роки функціонування навчального середовища «Відкрита природнича демонстрація» 213 учні, виявивши стійке бажання здійснювати навчально-дослідницьку діяльність, самостійно утворили синектичні групи та долучилися до систематичного виконання навчально-дослідницьких завдань. У ході експериментальної роботи кількість «стихійно утворених груп» сягнула позначки 37.
  Наприкінці формувального експерименту високий рівень сформованості дослідницьких умінь було зафіксовано в 3,53% учнів контрольних груп та 7,06% учнів експериментальних груп, достатній рівень – у 14,51% учнів контрольних груп та у 24,31% учнів експериментальних груп, середній – у 65,88% учнів контрольних груп та у 58,82% учнів експериментальних груп, низький – у 16,08% учнів контрольних груп та у 9,8% учнів експериментальних груп.
  На основі аналізу результатів проведених спостережень за навчальним процесом, анкетування вчителів і учнів, бесід з учителями та зіставлення даних, які було отримано наприкінці формувального експерименту в експериментальних і контрольних групах учнів, з даними констатувального експерименту можемо зробити висновок про ефективність впровадження методики організації процесу формування в учнів дослідницьких умінь у навчальному середовищі «Відкрита природнича демонстрація».
  5. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів багатогранної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання системної організації процесу формування дослідницьких умінь під час виконання учнями домашніх завдань.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности : [метод. пособие] / В. И. Андреев. – М : Высш. школа, 1981. – 240 с.
  2. Атаманчук П. С. Дидактика физики (основные аспекты) : монографія / П.С. Атаманчук, П. И. Самойленко. М. : РИО, 2006. – 245 с.
  3. Атаманчук П. С. Дидактичні особливості формування освітнього середовища з ТЗН : навч.-метод. посіб. для ВНЗ / П. С. Атаманчук, О. М. Ніколаєв, О. М. Семерня. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. – 76 с.
  4. Атаманчук П. С. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006. – 216 с.
  5. Атаманчук П. С. Методичні основи управління навчанням фізики : монографія / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 196 с.
  6. Атаманчук П. С. Элементы интерактивных технологий обучения физике : учебное пособие / П. С. Атаманчук, П. И. Самойленко, Н. Л. Сосницкая. – М. : АПК и ППРО, 2007. – 148 с.
  7. Атаманчук П. С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності / П. С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформаційно-видавничий відділ, 1997. – 136 с.
  8. Атаманчук П. С. Інноваційні технології управління навчанням фізики / П. С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : К – ПДПУ, 1999. – 174 с.
  9. Бажанюк В. С. Проблеми розвитку потенційної обдарованості та актуальної обдарованості учнів / В. С. Бажанюк, Л. В. Кунгурцева // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали наук.-практ. конф., Тернопіль, 24-26 черв. 2009р. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2009. – С. 160–166.
  10. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах : [навчальний посібник] / Т. М. Байбара. – К. : Веселка, 1998. – 334 с.
  11. Балашова С. П. Формування дослідницьких умінь роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / С. П. Балашова. – Х. : УІПА, 2007. – 91 с.
  12. Балашова С. П. Формування дослідницьких умінь студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення природознавчих дисциплін / С. П. Балашова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. П. Балашова. – К., 2000. – 22 с.
  13. Беляев Г. Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений / Г. Ю. Беляев. – М. : ИЦКПС, 2000. – 201 с.
  14. Березюк О. С. Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання / О. С. Березюк // Вісник Житомирського державного університету, 2004. – № 19. – С. 54–58.
  15. Березюк О. С. Методика організації та проведення Всеукраїнсько-студентської олімпіади з педагогіки / О. С. Березюк // Житомир, 2002. – С. 80.
  16. Березюк О. С. Організація науково-дослідницької роботи школярів (з досвіду роботи філії МАН «Інтелектуал») / О. С. Березюк // Системний підхід у роботі з обдарованою молоддю : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Житомир, 26-28 квітня 2010 р. – Житомир, 2010. – С. 45–51.
  17. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1990. – 191 с.
  18. Бех І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 5–27.
  19. Бех І. Д. Цілісність особистості як теоретико-прикладна проблема / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 40–48.
  20. Бєляєв С. Б. Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7 - 9 класів на уроках природничо-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / С. Б. Бєляєв. – Луцьк, 2005. – 20 с.
  21. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
  22. Біла книга національної освіти України [Електронний ресурс] Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К. , 2009. – Режим доступу : http://www.apsu.org.ua/activity/doc/BK.doc
  23. Білоус С. Ю. Як розвинути в учня якості дослідника або методика дослідницьких ланцюжків / С. Ю. Білоус. – Х. : Видав. «Основа», 2004. – 160 с.
  24. Богданов І. Т. Науково-дослідна робота з електротехніки / І. Т. Богданов // Наукові записки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 140–145. – (Серія : Педагогічні науки; вип. 82, ІІ ч.).
  25. Бондар В. І. Дидактика : [підручн. для студентів вищих пед. навч. закладів] / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
  26. Бугрій О. Формування узагальнених пізнавальних умінь / О. Бугрій // Рідна школа. – 2004. – № 3. – С. 32–34.
  27. Буров О. Ю., Камишин В. В. Участь українських школярів у міжнародних наукових проектах / О. Ю. Буров, В. В. Камишин // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали наук.-практ. конф., Тернопіль, 24–26 черв. 2009 р. – К. : ТОВ «Інформаційні системи, 2009. – С. 167– 172.
  28. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
  29. Віртуальні класи. Використання в учбовому процесі позашкільних навчальних закладів : [методичні рекомендації] / О. Є. Стрижак, С. П. Кальной, С. О. Довгий та ін. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2009. – 247 с.
  30. Вовк Л. П. Новаторство педагогічних технологій і педагогічна майстерність // Кримські педагогічні читання : матеріали міжнародної конференції, Алушта, 12-17 вересня 2001 р. / за ред. С. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського. – Х. : НТУ «ХПІ», 2001. – С. 108-111.
  31. Вовк Л. П. Педагогічна традиція у системі освітніх інновацій / Л. П. Вовк // Пульсар. − 2000. − № 9. − С. 45−47.
  32. Вовк Л. П. Педагогіка: завдання і ситуації : практикум. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський, Л. П. Вовк. / 2-ге вид., випр. − К. : Знання-Прес, 2006. − 424 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
  33. Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід : монографія / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2009. – 684 с.
  34. Войтків Г. Активна навчальна діяльність – необхідна умова для засвоєння навчального матеріалу / Г. Войтків // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник наук.-метод. праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». – Рівне : Волинські обереги, 2010. – С. 88–92. – (вип.14).
  35. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003.– 616 c.
  36. Воловик П. М. Теорія ймовірностей і математична статистика в педагогіці / П. М. Воловик. – К. : Рад. школа, 1969. – 223 с.
  37. Галатюк М. Ю. Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі виконання лабораторних робіт / М. Ю. Галатюк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2008.– С. 42–46. – (Випуск 11).
  38. Галатюк М. Ю. Організація творчих лабораторних робіт на основі інформаційно-комунікаційних технологій / М. Ю. Галатюк, В. О. Мислінчук // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Теорія і методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 36–39. – (Випуск 10).
  39. Галатюк Ю. М. Концепція організації творчої навчально-пізнавальної діяльності з фізики в загальноосвітній школі / Ю. М. Галатюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – С. 24–31. – (Серія педагогічна; вип. 12).
  40. Галатюк Ю. М. Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Ю. М. Галатюк. – Рівне, 1998. – 186 с.
  41. Галатюк М. Ю. Теоретичні аспекти формування навчально-пізнавальної компетентності в процесі вивчення природничих дисциплін / М. Ю. Галатюк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник наук.-метод. праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». – Рівне : Волинські обереги, – 2010. – С. 95–100.– (вип.14).
  42. Галатюк Ю. М. Системно-структурний аналіз навчально-пізнавальної діяльності (методологічний аспект) / Ю. М. Галатюк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник наук.-метод. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне : Волинські обереги. – 2010. – С. 212 –219. – (вип.14).
  43. Гальперин П. Я. Воспитание систематического мышления в процессе решения творческих задач / П. Я. Гальперин, B. Л. Данилова // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 31–38.
  44. Гаманюк О. А. Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7 - 8 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / О. А. Гаманюк. – Х., 2002, – 20 с.
  45. Герасимова С. И. Формирование исследовательских умений учащихся 8-9-х классов при изучении природных объектов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. И. Герасимова. – М., 2006. – 22 с.
  46. Гладышева М. М. Моделирование системы формирования исследовательских умений будущих инженеров-программистов / М. М. Гладышева, П. Ю. Романов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2007. ¬– № 42. – С.150–161.
  47. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного исследования: гносеологический анализ [Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин]. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 248 с.
  48. Гловин Н. М. Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. степеня канд. пед. наук : 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Н. М. Гловин. – Тернопіль, 2007. – 201 с.
  49. Голобородько В. В. Наукова робота учнів. Програма організації науково-дослідницької роботи учнів / В. В. Голобородько, В. М. Гнэдашев. – Х. : Вид. група «Основа», 2005. – 208 с. – (вип. 5 (29)).
  50. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  51. Грицай Н. Б. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології : автореф. дис. на здобуття наук. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (біологія)» / Н. Б. Грицай. – К., 2008. – 20 с.
  52. Давиденко А. А. Методика розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики (теоретичні основи) / А. А. Давиденко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 264 с.
  53. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. [Електронний ресурс] // МОН України. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average/drzh_stand.doc
  54. Дидактика средней школы. Некоторые вопросы современной дидактики / Под ред. М. А. Данилова и М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение, 1975. – 303 с.
  55. Дорфман Л. Я. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве / Л. Я. Дорфман, Г. В. Ковалева // Вопросы психологи. – 1999. – № 2. – С. 101–106.
  56. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут // Інформатика. – 2006. – № 3–4. – С. 96.
  57. Жук Ю. О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища / Ю. О. Жук // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. – К. : ІЗМН, 1988. – С. 106–112. – (вип. 22).
  58. Жук Ю. О. Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / Ю. О. Жук // Наукові записки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – С. 118–125.
  59. Жук Ю. О. Використання засобів нових інформаційних технологій у навчальній дослідницькій діяльності / Жук Ю. О. // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 3.– С. 4–7.
  60. Жук Ю. О. Навчальне середовище предметів при¬родничо-математичного циклу: проблеми системного аналізу / Ю. О. Жук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – К. : Науковий світ, 2004. – С. 88–94.
  61. Жук Ю. О. Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / Ю. О. Жук // Наукові записки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – С.118–125.
  62. Закон України про позашкільну освіту [Електронний ресурс] // МОН України. – Режим доступу: http:\\www.mon.gov.ua
  63. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К., 2002. – 303 с.
  64. Засєкіна Т. М. Педагогічні технології та дидактичні засоби їх поєднання на уроках фізики / Т. М. Засєкіна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2006. – вип. 36 (1). – С. 58–60.
  65. Засєкіна Т. М. Система дидактичних засобів з фізики як складова навчального середовища / Т. М. Засєкіна // Наукові записки. – 2008. – С.188–193. – (Серія : педагогічні науки; вип. 77. – Ч.2).
  66. Засєкіна Т. М. Система дидактичних засобів навчання фізики у загальноосвітній школі / Тетяна Миколаївна Засєкіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – 2007. – № 4. – С.115–120.
  67. Засєкіна Т. М. Технологія використання системи дидактичних засобів (на прикладі вивчення теми «Електромагнітні коливання») / Тетяна Миколаївна Засєкіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. – 2008. – вип. 14. – С. 131–134.
  68. Засєкіна Т. М. Фізичний експеримент як засіб формування навичок науково-дослідницької діяльності в учнів фізико-математичних класів / Т. М. Засєкіна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2008. – вип. 57. – С. 276–280.
  69. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії / І. А. Зязюн. – К.-Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2008. – 605 с.
  70. Калошин В. Ф. Роль пошукової активності в розвитку та самореалізації особистості / В. Ф. Калошин // Вісник післядипломної освіти. – К., 2005. – С. 223–235.
  71. Карлащук А. Ю. «Природні» задачі з параметрами як засіб розвитку навичок дослідження / А. Ю. Карлащук // Математика в школі. –1999. – № 3. – С. 22–23.
  72. Карлащук А. Ю. Формування дослідницьких умінь в процесі розв’язування задач з параметрами / А. Ю. Карлащук // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк : ТЕАН, 1999. – С. 40–43. – (вип. 11).
  73. Каташов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. І. Каташов. – Луганськ, 2001. – 20 с.
  74. Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / К. Я. Климова. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – 560 с.
  75. Ковалева С. Г. Внеклассная работа по физике как средство обучения учащихся умению применять знания : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего образования)» / С. Г. Ковалева. – СПб., 2004. – 175 c.
  76. Корольчук М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] ; за заг. ред. М. С. Корольчука. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2005. – 320 с.
  77. Короткий психологічний словник [за ред. проф. В.І. Войтка]. – К. : Вища школа, 1978. – 192 с.
  78. Костюкевич Д. Я. Методичні засади організації сучасного освітнього середовища з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Д. Я. Костюкевич, А. М. Кух. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006. – 228 с.
  79. Кремень В. Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 5–14.
  80. Кузьменко О. С. Домашні експериментальні завдання з фізики як ефективний засіб організації самостійної роботи школярів / О. С. Кузьменко // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник наук.-метод. праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». – Рівне : Волинські обереги, 2010. – С. 38–42. – (вип.14).
  81. Кулюткин Ю. Образовательная среда и развитие личности / Ю. Кулюткин, С. Тарасов // Новые знания. – 2001. – № 1. – С. 6–7.
  82. Кух А. М. Освітнє середовище в структурі інноваційної системи фахової підготовки майбутніх учителів фізики / А. М. Кух // Предметні дидактики в контексті формування компетентністно-світоглядних професійних якостей майбутнього фахівця. – 2008. – С.73 – 76. – (ч. 2.). – Режим доступу до журн. // www.mvf.kam-pod.org/zbirnuku/Zbirnyk14/e-book/2-07-Kuhh.pdf.
  83. Лаврентьєва О. О. До класифікації умінь / О. О. Лаврентьєва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2002. – С. 364–370. – (вип. 4).
  84. Лазаревський С. В. Методика формування у школярів загально-навчальних умінь / С. В. Лазаревський // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. школа, 1987. – С. 12–21. – (вип. 26).
  85. Лапінський В. В., Шут М. І. Комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його реалізації / В. В. Лапінський, М. І. Шут // Наукові записки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 79–85. – (Серія : Педагогічні науки; вип. 77).
  86. Лейтес Н. С. Возрастные предпосылки умственных способностей [хрестоматия по психологии] / Лейтес Н. С. ; под ред. А. В. Петровского. – 2-е изд. перер. и доп. – М. : Просвещение, 1987. – С. 386–394.
  87. Лернер И. Я. Развивающее обучение с дидактических позиций / И. Я. Лернер // Педагогика. – 1996. – № 2. – С.7–11.
  88. Литвинова В. Ю. Методология разработки методик контент-анализа и сферы его применения в педагогической диагностике / В. Ю. Литвинова // Актуальные проблемы педагогической диагностики и мониторинга системы образования : материалы межрегионального семинара (23–24 мая 2003 г.). – Таганрог, 2003. – С. 31–34.
  89. Литовченко В. Н. Формирование исследовательских умений студентов педагогических специальностей университета средствами НИР : автореф. дисс. на соискание научной степени канд. пед. наук : 13.00.01. В. Н. Литовченко. – Минск, 1990. – 20 с.
  90. Лісіна Л. О. Розвиток пізнавальної активності школярів старших класів у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.09 «Теорія навчання» / Л. О. Лісіна. – К., 2000. – 20 с.
  91. Логвіна-Бем Т. А. Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів / Т. А. Логвіна-Бем // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С.43–47.
  92. Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів (Спецкурс із дидактики) : [навч. посібник для пед. інститутів] / В. І. Лозова. – Х. : Основа, 1990. – 89 с.
  93. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник / Валентина Іванівна Лозова, Ганна Володимирівна Троцко. – 2-е вид., випр. та доп. Х. : «ОВС», 2002. – 400 с.
  94. Лошкарева H. A. Проблема формирования системы учебных умений и навыков учащихся / H. A. Лошкарева // Советская педагогика. – 1980. – № 3. – С. 60–67.
  95. Мадзігон В. М. Концепція Національного центру обдарованої дитини / В. М. Мадзігон // Рідна школа. – 2009. – № 2–3 (950–951). – С. 64–68.
  96. Малафіїк І. В. Дидактика : [навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей і вчителів] / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2004. – 398 с.
  97. Малафіїк І. В. Дослідження навчально-пізнавальних аспектів психічного новоутворення учнів старших класів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ. – 2005. – С. 81–88. – (вип. 30).
  98. Малафіїк І. В. Процес навчання крізь призму синергетики / І. В. Малафіїк // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 2. – С. 6–11.
  99. Малафіїк І. В. Системний підхід у дидактиці / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». – Рівне : РДГУ. – 2002. – С. 4–9. – (вип. 23).
  100. Малафіїк І. В. Суть, проблеми і досвід системно-розвиваючого навчання / І. В. Малафіїк // Нова педагогічна думка : [науково-методичний журнал]. – 1999. – № 2 (18). – С. 40–44.
  101. Малафіїк І. В. Теоретичні та методичні аспекти системно-розвиваючого навчання та його виховний потенціал / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». Рівне : РДГУ. – 2000. – С. 124–128. – (вип. 9).
  102. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте : [пособие для учителя]. А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.
  103. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е. И. Машбиц. – К. : Вища школа, 1987. – 223 с.
  104. Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх вчителів географії у процесі вивчення економіко-географічних дисциплін / О. Л. Миргородська // Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 25. – С. 246–249.
  105. Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки / О. Л. Миргородська : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – К. : Інст-т вищ. освіти АПН, 2008. – 20 с.
  106. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : [навчальний посібник] / Н. Є. Мойсеюк. – К. : ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2007. – 656 с.
  107. Недодатко Н. Г. Методи та прийоми активізації навчально-дослідницької діяльності старшокласників / Н. Г. Недодатко // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 58–59.
  108. Недодатко Н. Г. Навчально-дослідницька робота на уроках біології / Н. Г. Недодатко // Біологія і хімія в школі. – 2000. –№ 1. – С. 28–33.
  109. Недодатко Н. Г. Теоретичні основи формування навчально-дослідницьких умінь / Н. Г. Недодатко // Вопросы педагогики высшей и средней школы : сборник научных трудов. – Кривой Рог, 1994.– С. 158–162.
  110. Недодатко Н. Г. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Н. Г. Недодатко. – Кривий Ріг. – 2000. – 354 с.
  111. Недодатко Н. Г. Индивидуальный подход в формировании исследовательских учений / Н. Г. Недодатко // Индивидуальный подход в подготовке будущего учителя : сборник научных трудов. – Кривой Рог, 1995.– С.50–53.
  112. Недодатко Н. Г. Розвиток здібностей старшокласників у процесі формування навчально-дослідницьких умінь / Н. Г. Недодатко // Обдарована особистість – пошук, розвиток, допомога : матеріали науково-практичної конференції, 27–29 квітня 1998 р. – К. : Гнозис, 1998. – С. 536–543.
  113. Недодатко Н. Г. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників / Н. Г. Недодатко // Рідна школа. – 1999. – № 9. – С. 36–38.
  114. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знаки, 2006. – 253 с.
  115. Овчинникова М. В. Основні напрями формування навчально-дослідницької діяльності майбутніх вчителів математики в процесі вивчення курсу «Лінійна алгебра» / М. В. Овчинникова // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 22-23 вересня 2009 р. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – С. 131– 136. – (у 4кн., 3кн).
  116. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – М : Просвещение, 1968. – 208 с.
  117. Орлова І. В. Теоретичні та методологічні основи систематизації засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко, В. П. Сергієнко.– К. : НПУ, 2002. – С. 46–53. – (Випуск 48).
  118. Орлова І. В. Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін природничого циклу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / І. В. Орлова. – К., 2003. – 20 с.
  119. Орлова І. В. Елементи класифікації засобів навчання та педагогічні вимоги до власне моделей / І. В. Орлова // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, І. М. Ковчина, Н. М. Скоробагатько. – К. : НПУ, 1999. – С. 24–33. – (вип. 35, Ч. 4).
  120. Осадчий І. Синергетика для педагогіки: Про якісні стани освітніх систем та типи управлінських стратегій / І. Осадчий // Освіта і управління. – 2005. – № 3–4. – С. 38–42.
  121. Остапенко А. А. Моделирование многомерной педагогической реальности: теория и технологи / А. А. Остапенко. М. : Народное образование, 2007. – 384 с.
  122. Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики : [научно-популярна література]. / В. Ф. Паламарчук. – Київ : Освіта України, 2006. – 420 с. – (Т. 1).
  123. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : [інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти] / І. П. Підласий. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 616 с.
  124. Покровский С. Ф. Наблюдай и исследуй сам / С. Ф. Покровский. – М. : Просвещение, 1966. – 144 с.
  125. Про Національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/2827
  126. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям [О. О. Артем’єва, С. Ю. Білоус, О. В. Биховська та ін. ; упор. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – (вип 1).
  127. Пропадуща О. Л. Діагностика формування дослідницьких умінь майбутніх вчителів-географів / О. Л. Пропадуща // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – № 181. – С. 135–142.
  128. Пропадуща О. Л. Формування дослідницьких умінь у теорії та практиці педагогіки / О. Л. Пропадуща // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002.– С. 79–83. – (Серія : Педагогічні науки; ч. 2, вип. 45).
  129. Професійна освіта: словник [уклад. С. У. Гончаренко та ін.; ред. Н. Г. Ничкало]. – К. : Вища школа, 2000. – С. 16.
  130. Психологічна наука, вчитель, учень [ред. В. І. Войтко]. – К. : Рад. школа, 1979. – 182 с.
  131. Пуховська Л. Формування світового освітнього простору: історія, проблеми, перспективи / Л. Пуховська // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – № 1. – С.20–23.
  132. Рабочая книга школьного психолога [И. В. Дубровина, М. К. Акимова, Е. М. Борисова и другие ; ред. И. В. Дубровиной]. – М. :
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины