ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ВМІНЬ ДО САМООСВІТИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ВМІНЬ ДО САМООСВІТИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ
 • Кол-во страниц:
 • 203
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  На правах рукопису  КОРОСТІЛЬ ЛІДІЯ АНАТОЛІЇВНА


  УДК 37.041: 54 : 373.5 – 057.874 (043.5)


  ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ВМІНЬ ДО САМООСВІТИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ


  13.00.02– теорія та методика навчання (хімія)


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  Чайченко Надія Натанівна,
  доктор педагогічних наук,
  професор
  Київ – 2011

  ЗМІСТ

  ВСТУП ……………………………………………………………………… 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО САМООСВІТИ ………………………………………………
  11
  1.1 Самоосвіта особистості: сутність, функції, особливості ……………. 11
  1.2 Готовність учнів основної школи до самоосвіти ……………………. 30
  1.3 Стан сформованості вмінь до самоосвіти в учнів основної школи 45
  Висновки до першого розділу …………………………………………….. 57
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ВМІНЬ ДО САМООСВІТИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ ………………………………………………………………………

  60
  2.1 Модель методичної системи формування вмінь до самоосвіти …… 60
  2.2 Методичні засади формування в учнів 7 класу вмінь до самоосвіти
  в навчанні хімії …………………………………………………………….
  82
  Висновки до другого розділу …………………………………………….. 128
  РОЗДІЛ 3 ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ВМІНЬ ДО САМООСВІТИ В НАВЧАННІ ХІМІЇ …………………………………

  131
  3.1 Організація та проведення педагогічного експерименту ………….. 131
  3.2 Результати педагогічного експерименту ……………………………. 144
  Висновки до третього розділу ……………………………………………. 157
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………. 160
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 163
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 180  ВСТУП

  Актуальність теми зумовлена тим, що в кінці ХХ століття Україна разом з усім Європейським співтовариством вступила в інформаційну епоху, в якій, як стверджує В.Кремень, знання, інформація, технології змінюються скоріше, аніж одне покоління людей [88]. Відтак, перед освітянами постає нове завдання – не просто передавати знання і створювати умови для їх творчого застосування, а й виробити у молоді вміння й навички самостійно навчатися впродовж життя.
  Законодавчо Україна вже зробила ряд важливих кроків у цьому напрямку. У Національній доктрині розвитку освіти зазначено про формування в учнів потреби та здатності до самоосвіти [103]. У Концепції загальної середньої освіти вказано, що готовність учнів до подальших форм одержання освіти формується в школі [72]. У програмах для загальноосвітніх навчальних закладів наголошено, що вивчення предмету має бути спрямовано на розвиток особистості учня, його природних задатків, інтелекту та здатності до самоосвіти [122,123].
  Отже, здатність до самоосвіти стає обов’язковою якістю кожного випускника школи, а її формування – одним із головних завдань загальноосвітнього навчального закладу.
  Становлення та розвиток теорії самоосвіти школяра припадає на другу половину ХХ ст. і пов’язано з іменами таких педагогів-науковців, як: Ю. Бабанський, А. Громцева, М. Зуєва, Б. Єсіпов, B. Ільїн, П. Каптєрєв, П. Підкасистий, Б. Райський, В. Сухомлинський, М. Скаткін, В. Сластьонін, Г. Щукіна; психологів: Л. Виготський, П. Гальперін, В. Зінченко, А. Маркова, С. Рубінштейн, В. Слободчиков, А. Усова, В. Шадриков тощо. Концептуально їхні дослідження і напрацювання спрямовані на адаптацію школярів до життя, в якому отримані людиною знання зберігатимуть свою цінність впродовж усього подальшого життя.
  На початку ХХІ століття знання стають швидкоплинними і за 1-2 роки застарівають майже на 50% (за дослідженням економістів кожен рік теоретичні знання оновлюються на 5%, а професійні – на 20). Тому нова концепція загальної середньої освіти спрямована на адаптацію учнів до змінних умов життя, в яких знання постійно оновлюються шляхом самоосвіти.
  Сучасні дисертаційні дослідження розкривають різні аспекти самоосвітньої діяльності учнів, а саме: організацію самоосвіти на різних етапах навчання учнів (А. Баранніков, О. Савченко, К. Таран); формування вмінь до самоосвіти в умовах різноманітних технологій навчання (О. Івасюк, С. Лайпанова, Н. Терещенко); формування вмінь до самоосвіти через інтеграцію з навчальним предметом (М. Алієва – основи безпеки життєдіяльності, О. Колпакова – хімія в старшій школі, Г. Ламекіна – фізична географія, Е. Левін, О. Прокоф’єва – математика; Г. Петрищева – біологія, М. Яковлєв – економічна географія; формування самоосвітньої компетентності (Н. Бухлова, Н. Коваленко).
  Аналіз дисертацій з педагогіки, психолого-педагогічної, методичної літератури, наукових статей та методичних напрацювань з проблеми формування в учнів умінь до самоосвіти свідчить, що в більшості з них розкриваються загальні аспекти цієї проблеми, а також методика формування вмінь до самоосвіти в початковій і старшій школі. Проте за останнє десятиріччя практично відсутні дослідження, де б розроблялася й висвітлювалася методика формування вмінь до самоосвіти саме в учнів основної школи, зокрема при навчанні хімії. Тому в теорії та методиці навчання хімії проблема формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії лишається актуальною.
  Результати анкетування вчителів показали: більше третини вчителів хімії не усвідомлюють значення розвитку в учнів здатності до самоосвіти під час навчання предмету, частина з них (57%) проводять цю роботу епізодично і тільки 5% - її планують і здійснюють систематично. Відсутність цілеспрямованої роботи в цьому напрямку негативно позначається на розвитку в учнів умінь самостійно здобувати знання. Так, за результатами аналізу учнівських анкет, більшість випускників основної школи прагнуть знати з хімії більше, ніж розповідає вчитель (54%), однак мало хто з них самостійно реалізує свої потреби (5%); більшість учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії (8-9 клас) серед джерел інформації, які вони найчастіше використовують для поглиблення знань з хімії, назвали вчителя (88%), і менше всього Інтернет (13%) та науково-популярні журнали (12%).
  Отже, більшість випускників основної школи ще залишаються об’єктами навчання. Переважно вони отримують знання в готовому вигляді, а не здобувають їх у результаті інтелектуальних зусиль. Цей факт учителі пояснюють відсутністю часу на уроці та недостатнім дидактичним і методичним забезпеченням щодо формування в учнів умінь самостійно здобувати знання.
  Аналіз психолого-педагогічної літератури та результатів констатувального етапу експерименту дозволив визначити такі суперечності:
  1) суспільство потребує підвищення рівня готовності випускника до самоосвіти, тоді як у загальноосвітніх навчальних закладах не проводиться цілеспрямована та систематична підготовка до неї;
  2) нові підручники, як засоби вивчення шкільного курсу хімії, вже орієнтовані на розвиток здатності до самоосвіти, а існуюча методика навчання хімії ще не враховує цієї особливості;
  3) учні основної школи бажають знати з хімії більше, ніж за програмою, проте низький рівень сформованості навчальної самостійності не дозволяє їм задовольнити свої потреби.
  Необхідність розв’язання цих суперечностей зумовила вибір теми дисертаційного дослідження «Формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до наукової тематики кафедри теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в межах теми «Удосконалення змісту, форм і методів природничої освіти у вищій та загальноосвітній школі».
  Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол №10 від 24.05.2008 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 17.06.2008 р.).
  Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні методичної системи формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії.
  Відповідно до мети визначено основні задачі:
  1. На підставі аналізу предметно-наукової, навчально-методичної та психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження з’ясувати сутність готовності учнів основної школи до самоосвітньої діяльності з хімії.
  2. Розробити й обґрунтувати методичну систему формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії та її модель для 7 класу.
  3. Розробити й упровадити навчально-методичний супровід для вчителів хімії з організації самоосвітньої діяльності учнів 7 класу в навчанні хімії.
  4. Перевірити в педагогічному експерименті ефективність методичної системи формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії (на прикладі 7 класу).
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що за умови розробки та цілеспрямованого впровадження методичної системи формування в учнів умінь до самоосвіти (починаючи з 7 класу), навчально-методичного супроводу щодо її реалізації, зросте рівень сформованості вмінь до самоосвіти та рівень навчальних досягнень учнів з хімії.
  Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес з хімії в основній школі.
  Предмет дослідження становлять зміст, форми, методи та засоби організації самоосвітньої діяльності учнів 7 класу.
  Для розв’язання поставлених задач та перевірки гіпотези дослідження використовувалися такі методи:
  - теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури, державних освітніх документів, чинних шкільних програм і підручників з хімії, а також узагальнення і систематизація теоретичних і дослідних даних, які застосовувалися з метою з’ясування стану та розроблення досліджуваної проблеми; методи прогнозування та моделювання для створення моделі методичної системи формування вмінь до самоосвіти в учнів основної школи в навчанні хімії;
  - емпіричні: вивчення досвіду роботи вчителів шляхом спостережень, бесід, опитування й анкетування з метою з’ясування готовності вчителів до формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії; анкетування учнів з метою вивчення умов щодо реалізації самоосвітньої діяльності, а також стану сформованості вмінь до її здійснення; педагогічний експеримент, що забезпечив визначення ефективності та результативності запропонованої дидактико-методичної системи формування вмінь до самоосвіти в учнів основної школи в навчанні хімії;
  - статистичні: методи математичної обробки і кількісного аналізу застосовувалися для перевірки значущості результатів дослідження та їх достовірності, об’єктивності й валідності.
  Експериментальна база дослідження. Констатувальний етап експерименту здійснювався на базі Сумських навчальних закладів: СШ І-ІІІ ст. №9, ЗОШ І-ІІІ ст. №12, гімназії №1, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. В ньому було задіяно 162 учні та 120 учителів.
  Пошуковий етап експерименту проводився на базі Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №12 та Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. №8 у 2008-2009 н.р. У досліджені брали участь 47 учнів.
  Формувальний етап експерименту здійснювався в 2009-2011 н.р. на базі таких навчальних закладів: Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12; Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Сумської області, Тростянецької СШ І-ІІІ ступенів №5 Сумської області, Полтавської гімназії № 9, Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4. Усього в ньому взяло участь 406 учнів.
  Наукова новизна дослідження: вперше в методиці навчання хімії розроблено і теоретично обґрунтовано методичну систему формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії, що складається з таких компонентів: цільового, змістового, методологічного, процесуально-діяльнісного, контрольно-регулювального і результативно-оцінювального і реалізується в три етапи: становлення вмінь під час вивчення курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії», розвиток умінь в урочний час та самостійне застосування їх в позаурочний; також розроблено модель методичної системи формування в учнів умінь до самоосвіти в навчанні хімії для 7 класу.
  Обґрунтовано мету і зміст курсу за вибором «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» як системотвірного чинника становлення вмінь до самоосвітньої діяльності учнів на основі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. Відібрано методи формування вмінь до самоосвіти: активні (технологічні навчально-пізнавальні задачі, портфоліо, евристична бесіда, повідомлення) й інтерактивні (мозковий штурм, міні-проект, мікрофон); засоби (комп’ютер, мережа Інтернет, хімічні портали, електронний підручник, робочий зошит з друкованою основою, різноманітні тексти хімічного змісту (усні, письмові, візуальні); форми організації навчання (урок, консультація, конференція, практичне заняття та екскурсія).
  Удосконалено вивчення хімії в 7 класі шляхом поєднання навчальної і самоосвітньої діяльності учнів в урочний та позаурочний час.
  Дістали подальшого розвитку поняття: «самоосвіта особистості», «самоосвітня діяльність учня», «уміння до самоосвіти», а також поняття готовності до самоосвіти, яке доповнено ознаками готовності учнів основної школи до самоосвіти, рівнями та критеріями сформованості вмінь до самоосвіти.
  Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що розроблено: програму розвитку в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії; створено і впроваджено в практику роботи загальноосвітніх закладів програму курсу за вибором «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» і навчально-методичний супровід для її реалізації (навчально-методичний посібник для вчителів і робочий зошит для учнів); методичні рекомендації й дидактичні матеріали для діагностування та контролю сформованості вмінь до самоосвіти в учнів; завдання для самоосвітньої діяльності семикласників в урочний і позаурочний час; побудована модель методичної системи може слугувати орієнтиром для розробки методики формування вмінь до самоосвіти в учнів 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, а розроблене навчально-методичне забезпечення може стати об’єктом освоєння студентами ВНЗ та вчителями інститутів підвищення кваліфікації.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 (довідка № 234 від 17.05.11); Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Сумської області (довідка № 55 від 31.03.11), Тростянецької СШ І-ІІІ ст. №5 Сумської області (довідка № 82 від 14.03.11), Полтавської гімназії № 9 (довідка №111 від 16.03.11), Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (довідка № 95 від 18.03.11).
  Особистий внесок здобувача. У спільній з Н.Н.Чайченко статті «Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти учнів» авторським є аналіз можливостей хімічного експерименту для формування в учнів основної школи умінь до самоосвіти.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом оприлюднення на міжнародних науково-практичних конференціях: «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2009), «Сучасний стан природничо-математичної освіти та технологічної освіти: тенденції, перспективи» (Херсон, 2010); всеукраїнських: «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2008), «Організація і впровадження профільної освіти в класах природничо-математичного напряму навчання» (Суми, 2009), «Использование информационных технологий в образовании» (Севастополь, 2010); інтернет-конференції «Організація і впровадження профільної освіти» (Суми, 2010).
  Матеріали дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського ОІППО, на семінарах учителів хімії в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
  Публікації. Результати дослідження висвітлено в 12 публікаціях (з них 11– одноосібні). Опубліковано 1 навчальний комплект курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас», що складається з навчальної програми, навчально-методичного посібника для вчителя, робочого зошита для учнів (надано гриф МОНмолодьспорт України), 6 статей у фахових виданнях з педагогічних наук, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, додатків на 25 сторінках, списку використаних джерел із 174 найменувань на 16 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 203 сторінки, з них основного тексту 162 сторінки. Робота містить 23 таблиці, 12 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ  У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії, що підтверджують гіпотезу та дають підстави для формулювання таких загальних висновків.
  Теоретичний аналіз предметно-наукової, навчально-методичної та психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження показав, що проблема формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти є актуальною, проте недостатньо розробленою. Результати проведеного констатувального експерименту свідчать, що рівень сформованості вмінь до самоосвіти у випускників основної школи недостатній.
  У нормативних освітніх документах та чинних програмах з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів зазначена необхідність розвитку в учнів здатності до самоосвіти на основі взаємодії навчальної та самоосвітньої діяльності.
  На початку ХХІ століття самоосвіта залишається технологією отримання нових знань і якостей, проте стає більш особистісною та потребує цілеспрямованої інформаційної й діяльнісної підготовленості. База готовності до самоосвіти закладається в основній школі, тому формування в учнів дієвих знань та способів її здійснення, у вигляді вмінь, відбувається під керівництвом учителя, з поступовим зменшенням його участі.
  З’ясовано, що на етапі основної школи готовність учня до самоосвіти в навчанні хімії ще недостатньо сформована, тому її потрібно розглядати як стан суб’єкта навчання, за якого він розуміє значення самоосвіти і здатний покращити результати власного навчання з хімії або розв’язати «утилітарні» задачі, що пов’язані з практичним застосуванням хімічних знань і вмінь.
  Розроблено й обґрунтовано методичну систему та модель формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії, що складаються з шести взаємопов’язаних компонентів (цільового, змістовного, методологічного, процесуально-діяльнісного, контрольно-регулювального, результативно-оцінювального), спрямованих на очікуваний результат.
  Визначено та обґрунтовано етапи процесу формування в учнів умінь до самоосвіти в навчанні хімії: становлення, розвиток і застосування, що різняться рівнем самостійності учнів та формою організації навчальної діяльності (курс за вибором → урок → консультація, конференція.
  Розроблено програму розвитку в учнів основної школи вмінь до самоосвіти, де вміння об’єднанні в групи (управлінські, інформаційні, комунікативні, інтелектуальні) й представлені в розвитку по класах. На основі програми розроблено й упроваджено в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів методичний супровід формування в учнів 7-го класу вмінь до самоосвіти, що включає авторські напрацювання: навчальну програму курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас», навчально-методичний посібник для вчителя та робочий зошит для учня (гриф МОНмолодьспорт України, 2011р.). Визначено дидактичні принципи відбору змісту навчального курсу. Відібрано провідні методи: активні (технологічні інформаційно-пізнавальні завдання, портфоліо, евристична бесіда, повідомлення), інтерактивні (мозковий штурм, зворотній зв'язок, міні-проект, веб-квест), форми (основні: урок, консультація, конференція, практичне заняття; додаткові: курс за вибором, екскурсія), засоби (підручник, довідники, мережа Інтернет, хімічні портали, електронні підручники, зошит з друкованою основою, тексти хімічного змісту, експеримент).
  Розроблено та наочно представлено у вигляді таблиць уміння, що підлягали контролю під час експерименту в 7 класі, критерії та система їх оцінювання за всіма видами контролю. Визначено чотири рівні сформованості цих умінь у семикласників: репродуктивний, репродуктивно-продуктивний, продуктивний і творчий. Розроблено тексти контрольних робіт з поелементним аналізом сформованості вмінь до самоосвіти та навчальних досягнень з хімії, методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності семикласників в урочний та позаурочний час.
  Ефективність розробленої й експериментально перевіреної методичної системи підтверджено за допомогою методів статистичної обробки результатів: критерію однорідності (χ2), коефіцієнту засвоєння умінь до самоосвіти (К засв) та середнього арифметичного вибірки ( ). Чисельно середнє значення критерію однорідності χ2 за всіма показниками дорівнює 47,9 при його критичному значенні 5,99, тобто χ2емп. χ2кр. Такі дані дозволяють стверджувати: достовірність відмінностей характеристик досліджуваної вибірки на початку і в кінці експерименту складає не менше 95%. Також доведено, що коефіцієнт засвоєння ключових умінь (К засв) у кінці експерименту в середньому збільшився на 20% при цьому кількість учнів, які мали низький рівень сформованості вмінь до самоосвіти, зменшилася, а кількість учнів, що мають достатній і високий рівні – збільшилася відповідно на 25% і 8%. Підвищення рівня сформованості ключових умінь сприяло формуванню в учнів 7 класу дієвих знань з хімії в середньому на 17%, у зв’язку з чим середній бал оцінок учнів зріс на 12%.
  Позитивна динаміка наведених розрахунків свідчить про зростання рівня сформованості вмінь до самоосвіти у семикласників і дає підстави стверджувати про доцільність розробленої методичної системи в навчанні хімії та ефективність її впровадження, починаючи з сьомого класу.
  Проведене педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування в учнів основної школи вмінь до самоосвіти в навчанні хімії. У подальшому актуальним є розробка методики та методичного забезпечення формування вмінь до самоосвіти в учнів 8-9 класів та профільної школи.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Айзенберг А.Я. Социально-культурная роль самообразования в условиях научно-технического прогресса // Самообразование: История, теория и современные проблемы. – М., 1986. – С. 92–115.
  2. Андреев О.А. Техника быстрого чтения / О.А. Андреев, Л.Н. Хромов. – 2-изд. – М. : Университетское, 1989. – 204 с.
  3. Анохина Г.М. Об организации личностно ориентированного обучения / Г.М. Анохина // Химия в школе. – 2008. – №7. – С. 17 – 23.
  4. Баранников А. В. Теория и практика самообразования учащихся : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Баранников Анатолий Витальевич. – М., 2002. – 392 c.
  5. Баранников А. В. Зарубежный опыт организации самообразования в рамках школы / А.В. Баранников // Мир образования – образование в мире. – 2002. – № 2. – С. 44–60.
  6. Белкин П.Ю. Поиск информации в Интернете [Електронный ресурс] / П.Ю. Белкин. – Режим доступа к статье: http://rcio.pnzgu.ru/vio/02/cd_site/Articles/Art_3_6.htm
  7. Бєльчева Т.Ф. Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв’язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» / Т.Ф. Бєльчева. – Кіровоград, 2008. – 20 с.
  8. Беспалова Г. М. Гуманитарное педагогическое сопровождение самообразования подростка / Г. М. Беспалова // Демократическая школа. – 2004. – №3. – С. 77 – 85.
  9. Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии : Аналитический обзор / Н.Р. Битянова. – М. : МПСИ; Флинта, 1998.
  10. Біла книга національної освіти України [Електронний ресурс] / [за ред. В. Г. Кременя]. – К., 2009. – Режим доступу до книги: http://www.twirpx.com/file/345815/
  11. Близнюк С.О. Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії : дис. …кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)» / Близнюк Світлана Олександрівна. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 260 с.
  12. Бондар В. І. Дидактика / Володимир Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
  13. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / Сергій Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – №2. – С. 8.
  14. Бондаревский В. Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию: Кн. для учителя. / В. Б. Бондаревский – М. : Просвещение, 1985. – 144 с.
  15. Бондаренко В.П. Влияние направленности личности на самообразование старшеклассников / В.П. Бондаренко // Самообразование школьников и развитие их личности. Волгоград : ВГПИ, 1978. – С. 45-51.
  16. Бордовская Н.В. Педагогика [Електронний ресурс] ] : учеб. для вузов / Н. Бордовская, А. Реан. – СПб : Питер, 2000. – 304 с. – Режим доступа к ученику : http://www.pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-29.shtml
  17. Борисова Е. А. Формирование готовности учащихся к самообразованию как педагогическая проблема [Электронный ресурс] / Е.А. Борисова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2009. – Т. 11, №4 (2). – С. 318 – 322. – Режим доступа к журн. : http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2009/2009_4_318_322.pdf
  18. Бочелюк В.Й. Педагогічна психологія : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 248 с.
  19. Бурая И.В. Интеграция знаний и умений как условие творческого саморазвития личности / И.В. Бурая, О.С. Аранская // Химия в школе. – 2001. – №10. – С. 23–32.
  20. Буринська Н.М. Виробничі екскурсії з хімії : посібник для вчителів / Н.М.Буринська. – К. : Радянська школа, 1985. – 120 с.
  21. Буринська Н.М. Методика преподавания химии (теоретические основы). / Нина Николаевна Бурынска. – К. : Вища шк. Главное из-во, 1987. – 255 с. – Яз. укр.
  22. Буринська Н. М. Хімія: 7 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 112 с. : іл.
  23. Буринська Н.М. Хімія: 8 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.М. Буринська. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. – 200 с. : іл.
  24. Буринська Н.М. Хімія: 9 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – К. : Ірпінь : Перун, 2009. – 232 с. : іл.
  25. Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / О. В. Бурлука. – Х., 2005. – 22 с.
  26. Бухлова Н. В. Організація самоосвітньої діяльності учнів / Н.В. Бухлова – Х. : «Основа», 2003. – 64 с. – (Серія «Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 6).
  27. Бухлова Н.В. Вчити вчитися. Самоосвіта й самореалізація особистості / Н. Бухлова // Завуч. – 2003. – вкладка.
  28. Бухлова Н. Навчаємося вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів / Н.В. Бухлова. – К. : «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
  29. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1140 с.
  30. Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах : Монографія. – К. : Генеза, 2006. – 330 с.
  31. Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (хімія)» / Л.П. Величко. – К., 2007. – 42 с.
  32. Владимирская О.Д. Программа «Основы самообразования» [Електронний ресурс] / О.Д. Владимирская. – Санкт Петербург, 2005. – Режим доступа к статье : http://express-externat.spb.ru/component/content/article/143--q-q
  33. Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І.Власова. – К. : Либідь, 2005. – С. 203–205.
  34. Волкова Н.П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.
  35. Воровщиков С. Г. Общеучебные умения как деятельностный компонент содержания учебно-познавательной компетенции [Електронний ресурс] / Воровщиков Сергей Георгиевич // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – 30 сентября. – Режим доступа к статье http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-9.htm.
  36. Габриелян О. Информация в современном учебном процессе / О.С. Габриелян, С.А. Сладков // Химия в школе. – 2008. – №7. – С. 23 – 31.
  37. Габриелян О. Компетентностный подход в обучении химии / О.С. Габриелян, В.Г. Краснова // Химия в школе. – 2007. – №2. – С. 16-21.
  38. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины [Текст] / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. – М. : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.
  39. Гесслер К. Основные формы самообразования. – Дюссельдорф. : МАН, 1971. – 164 с.
  40. Гин А. Содержание образования динамичного мира [Електронний ресурс] / Гин Анатолий. – Режим доступа к статье: http://www.trizway.com/art/publicistika/197.html
  41. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  42. Городилова Н.А. Путешествие по Интернету: ALHIMIK / Н.А. Городилова // Химия для школьников. – 2006. – №1. – С. 30–33.
  43. Грабовець І.В. Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / І. В. Грабовець. – К., 2004. – 18 с.
  44. Громцева А.К. Самообразование – как социальная категория : учеб.-метод. пособ. по спецкурсу / А.К.Громцева. – Л.: ЛГПИ, 1976, – С. 23.
  45. Гузеев В. Познавательная самостоятельность учащихся и возможности ее проявления в образовательной технологии / В. Гузеев // Химия в школе. – 2001. – №10. – С. 16-22.
  46. Гузеев В. Просто и технологично о методах обучения / В.В. Гузеев // Химия в школе. – 2001. – №10. – С. 16-22.
  47. Данилова О.В. Особенности проектирования системы поддержки самостоятельного обучения [Електронний ресурс] / О.В.Данилова. – Режим доступа к статье : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v8_i3/html/s5.html …
  48. Даринская Л.А. Взаимосвязь педагогических и образовательных технологий в системе последипломного педагогического образования [Електронний ресурс] / Даринская Л.А.. – Режим доступа к статье : www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2009-2/09dlappo.htm
  49. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. – [Чинний від 14.01.2004 р. №24] // Хімія і біологія. – 2004. – №11. – С. 1–4.
  50. Драйден Гордон. Революція в навчанні / Гордон Драйден, Джаннетт Вос. ; пер. з англ. Мирослава Олійника ; [ред. Володимир Стадник]. – Львів : Літопис, 2005. – 542 с.
  51. Дука Н.А. Введение в педагогику : учеб. пособ. [Електронний ресурс]. – Омск, 1997. – Режим доступу до книги: http://pedlib.ru/Books/2/0280/index.shtml
  52. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [головний ред. В.Г.Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  53. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / [автор-укладач Н.П. Наволокова]. – Х. : «Основа», 2009. – 176 с.
  54. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Ред. кол. : О.С.Мельничук. – К. : Наукова думка, 1983. Т. 5: Р-Т / [уклад. Болдирєв Р.В., Коломієць В.Т., Лукінова Т.Б. та ін.] – 2006. – 704 с
  55. Жуковский И.В. Центр педагогической информации Франции // Педагогика, 2002. – №6. – С.95–99.
  56. Зайцев О.С. Методика обучения химии : Теоретический и прикладной аспекты : учеб. для высш. учебн. заведений / О.С. Зайцев. – М. : Гуманит. изд. ВЛАДОС, 1999. – 384 с.
  57. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1997. – 77. – С.1-4.
  58. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учеб. для студ. вузов / И.А. Зимняя. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Логос, 2005. – 384 с.
  59. Зільберман А. Сходинкова самоосвіта в процесі вивчення хімії / Зільберман А. // Науково-методичний журнал. Хімія. – 2000.– №1. – С.4-5.
  60. Зуева М.В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников на уроках химии / М.В. Зуева, Б.В.Иванова. М. : Просвещение, 1989. – 160 с.
  61. Ивошина Т.Г. Психологические условия становления форм субъектности в учебной деятельности подростков : автореф. дис. на получение науч. степени докт. психол. наук : спец. 19.00.07. «Педагогическая психология» / Т. Г. Ивошина. – Москва, 2006. – 20 с.
  62. Іваха Т.С. Позакласна робота з хімії / Іваха Т.С., Ярошенко О.Г. (курс лекцій) : / за ред.. О.Г. Ярошенко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 82 с.
  63. Казначеев В.П. Ноосферная экология и экономика человека / Казначеев В.П. Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. – Новосибирск, 2005. – С.173.
  64. Калугин Ю.Е. Самообразование, формирование готовности к профессиональному самообразованию / Калугин Ю.Е. – Челябинск : Изд. ЮУрГУ, 2000. – 120 с.
  65. Ключарев Г.А Образование в новой России. Самообразование взрослых. / Г.А. Ключарев, Е.И. Пахомова, Е.Н. Кофанова // Общественные науки и современность. – 2003. – № 8. – С. 37-46.
  66. Князева М.Л. Ключ к самосозиданию / М.Л. Князєва. – М. : Молодая гвардия, 1990. – С.49-50.
  67. Коваленко Н.В. Генезис поняття «самоосвітня компетентність учнів» / Н.В. Коваленко // Педагогічні науки, – 2008. – С. 68-76. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2008_3/67.pdf
  68. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ «Март»; Ростов н/Д : Издательский центр «Март», 2005. – 448 с.
  69. Колпакова О. А. Формирование и развитие самообразовательных умений у учащихся при обучении химии: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Колпакова Оксана Александровна. – Н. Новгород, 2003. – 180 с.
  70. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Бібік Н.М., Ващенко Л.С., Локшина О.І., Овчарук О.В., Паращенко Л.І., Пометун О.І., Савченко О.Я., Трубачева С.Е ] ; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.
  71. Концепция гуманизации развивающего обучения химии / И.М. Титова // Химия в школе. – 1996. – №3. – С.14-22.
  72. Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 2. – С. 2-22.
  73. Концепція профільного навчання у старшій школі // Інформаційний збірник МОН України. – 2009. – №28–29. – С. 57-64.
  74. Коростіль Л.А. Абетка самоосвіти з хімії для учнів 7 класу / Л. Коростіль // Біологія і хімія в школі. – №2. – 2011. – С.46-49.
  75. Коростіль Л.А. Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас : навчально-метод. пос. для вчителя / Л.А. Коростіль. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – 88 с.
  76. Коростіль Л.А. Інформація та способи роботи з нею в шкільному курсі хімії / Коростіль Л.А. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 38 / за заг. ред. Євтуха М.Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – C. 74-78.
  77. Коростіль Л.А. Організація Інтернет-самоосвіти при вивченні хімії / Л.А. Коростіль // Использование информационных технологий в образовании [Текст] : материалы Всеукр. науч.-практ. конф. / [под ред. С.И.Минкина]. – Севастополь : Рибэст, 2010. – С.18-20.
  78. Коростіль Л.А. Парадигма самоосвіти школярів ХХІ століття / Л.А. Коростіль // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. науково-практичної конф., 16-17 квітня 2008 р. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 67-69;
  79. Коростіль Л.А. Проблема самоосвітньої діяльності учнів у навчанні хімії / Л. Коростіль // Біологія і хімія в школі. – №3. – 2010. – С.42-44.
  80. Коростіль Л.А. Програма курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» / Л.А. Коростіль. – Суми : СОІППО, 2008. – 12 с.
  81. Коростіль Л.А. Робочий зошит для учнів «Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас» / Л.А. Коростіль. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – 60 с.
  82. Коростіль Л.А. Самоосвіта особистості як соціальне та педагогічне явище / Коростіль Л.А. // Педагогічні науки : зб. наук. праць – Ч.1. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 138-146.
  83. Коростіль Л.А. Самоосвіта як умова профільного навчання та адаптація до життя / Л.А. Коростіль // Педагогічні науки. Профільна освіта : зб. наук. праць. – Ч.1. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – C. 95-105
  84. Коростіль Л.А. Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти учнів / Коростіль Л.А., Чайченко Н.Н // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. Випуск 43; за заг. редакцією проф. Матвієнко О.В., укладач – доц. Кудіна В.В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 213 с. – С.163-167.
  85. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття / В.П.Кравець. – Тернопіль,1986. – С.150-177.
  86. Кравченко Н.Н. Проблемно-развивающие технологические задачи как средство формирования готовности к технологической деятельности учащихся 5-6 классов : дис… кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 / Кравченко Наталья Николаевна. – СПб, 2005. – 156 с.
  87. Краевский В.В. Общие основы педагогики : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В.В. Краевский. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2005. – 256 с.
  88. Кремень В. Освіта в контексті соціокультурних змін [Электронный ресурс] / Василь Кремень. – Режим доступа : http://www.day.kiev.ua/250234/
  89. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Біологія і хімія в школі. – 2000. – №6. – С.2.
  90. Кузьмина М.Г. К вопросу о понятии «самообразование» // Формирование у учащихся стремления к самообразованию. – Волгоград : ВГПИ, 1976. – С.15–18.
  91. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М. : Высш. школа, 1990. – 119 с.
  92. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб. / В.П. Кутішенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.
  93. Лайпанова С.Х. Самообразование старшеклассников в контексте личностно-ориентированного обучения : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика и история педагогики» / С.Х. Лайпанова. – Карачаевск, 2004. – 23 с.
  94. Ламекіна Г.О. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів у процесі вивчення фізичної географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» / Ламекіна Ганна Олександрівна. – Київ, 2004. – 20 с.
  95. Лашевська Г.А. Хімія: 7 кл. : підр. для загальноосвіт. навч. закл / Г.А. Лашевська. – К. : Генеза, 2007. – 200 с. с. : іл.
  96. Лашевська Г.А. Хімія: 9 кл. : підр. для загальноосвіт. навч. закл / Г.А. Лашевська. – К. : Генеза, 2009. – 280 с. : іл
  97. Левин Э.А. Самообразование детей в школе: новаторская методика / Э.А. Левин, О.И. Прокофьева. – Ростов н/Д : Фенікс, 2008. – 154 с..
  98. Лернер П.С. Уметь учиться. Советы старшим школьникам, студентам младших курсов [Электронный ресурс] / Лернер Павел Семёнович. – Режим доступа к статье : samoopredelenie@mail.ru
  99. Лукьянова М.І. Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика. / Лукьянова М.І., Разіна Н.А., Абдулліна Т.М. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 176 с.
  100. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособ. для учителя / Маркова А.К. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.
  101. метод. поч. навч. / О.Я. Савченко. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : СПД Богданова А.М., 2009. – 226 с.
  102. Милованова Н.Г. От общеучебных умений и навыков к формированию универсальных учебных действий: метод. рекомендации / Н.Г. Милованова, В.Н. Прудаева. – Тюмень : ТОГИРРО, 2008. – 28 с.
  103. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / [упоряд.: Андрєєва В.М., Григораш В.В.] – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 352 с.
  104. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33.
  105. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-укла. : І.І.Бабин, Я.Я.Болюбаш, А.А.Гармаш й ін.; за ред. Д.В.Табачника і В.Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с. (с.12)
  106. Нечитайлова Е.В. Об использовании WEВ - квестов в процессе обучения / Нечитайлова Е.В. // Химия в школе. – 2007. – №6. – С. 26–29.
  107. Новиков А.М. Постиндустриальное образование: Публицистическая полемическая монография. / Новиков Александр Михайлович. – М. : Издательство «Эгвес», 2008. – 136 с.
  108. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д.А.Новиков. – М. : МЗ-Пресс, 2004. – 66 с.
  109. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь; [пер. с польского Л. Кашкуревич, Н. Горина]. – М. : Высшая школа, 1990. – 381 с.
  110. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко , О.М. Любарська та ін.] ; за ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.
  111. Основы андрагогики. Терминологический словарь-справочник для студентов социально-гуманитарных специальностей [Электронный ресурс] / [cост. Маслова В.В.]. – Мариуполь, 2004. – 19 с. – Режим доступа : http://voluntary.ru/dictionary/695/
  112. Парламентські слухання «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи подолання» /За заг. ред. Є.В. Краснякова. – К. : Парламентське видавництво, 2010. – 168 с.
  113. Поддубный Н.В. Ядро системы: онтологический статус и гносеологическое значение понятия / Н.В. Поддубный // Системный подход в современной науке. – М. : Прогресс – Традиция, 2004. – С. 386-406.
  114. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс :[учебн. для студ. пед. вузов] : В 2 кн. / И.П. Подласый. – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил..
  115. Подобаев А.Н. Стань исследователем! Самообразовательные умения на уроках истории [Электронный ресурс] / А.Н. Подобаев // Учительская газета. – 2002. – №40. – Режим доступа : http://www.ug.ru/02.40/ps9.
  116. Полат Е.С. Проблемы образования в канун XXI века [Электронный ресурс] / Полат Е.С. // Интернет-журнал "Эйдос". – 1998. – 11 ноября. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/1998/1111-07.htm.
  117. Попель П.П. Хімія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 136 с. : іл.
  118. Попель П.П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 232 с. : іл.
  119. Попель П.П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 232 с. : іл.
  120. Попкова Т.В Самообразование как условие непрерывного образования [Электронный ресурс] / Т.В. Попкова. – Режим доступа: http://www.sibupk.nsk.su/confer/doklad.
  121. Попова Т.А. Самообразование и личностное самоопределение : учебно-практический курс [Електронний ресурс] / Попова Татьяна Аркадьевна – Режим доступа: http://www.zanimatika.ru/programmyi/na-puti-k-samoobrazovaniyu.html
  122. Поташник М.М. Требования к современному уроку : методическое пособие / М.М. Поташник. – М. : Центр педагогического образования, 2007. – 272 с.
  123. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія, 7-11 класи». – К. : Ірпінь, 2005. – 32 с.
  124. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія 8-11 класи». – К. : Шкільний світ, 2001. – 192 с.
  125. Прокоф’єва М. Ю. Формування готовності до самоосвіти в майбутніх учителів у процесі навчання у ВУЗІ [Електронний ресурс] / Прокоф’єва Марина Юріївна. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2008_20_2/doc_pdf/Prokof%27eva_st.pdf
  126. Психологический словарь / [ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко,]. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М. : Педагогика пресс, 1996. – 440 с.
  127. Психология : словарь / [ред. А. Петровского, М. Ярошевского]. – 2 – е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  128. Райський Б.Ф. О комплексном подходе к формированию у школьников готовности к самообразованию / Райский Б.Ф. // Самообразование школьников и развитие их личности. – Волгоград : ВГПИ, 1978. – С. 3-11
  129. Раткевич Е.Ю. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (химия)» / Е. Ю. Раткевич. – М., 1998. – 18 с.
  130. Результати участі школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні TIMSS [Електронний ресурс] : за даними інформаційної довідки : Режим доступа к статье : http://www.mon.gov.ua /main.
  131. Репкин В.В. Развивающее обучение: теория и практика / Репкин В.В., Репкина Н.В. – Томск : Пеленг, 1997. – 288 с. – Выпуск 19.
  132. Родигіна І. Інтегрований результат навчальної діяльності учнів / Родигіна Ірина. – // Управління освітою, 2009. – 4 (208). – С.18-20.
  133. Романенко М.І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід. – Наукова монографія. – Дніпропетровськ : «Промінь», 2001. – Режим доступу: http://coolreferat.com
  134. Руководство самообразованием школьников: Из опыта работы / Под ред. Б.Ф. Райский, М.Н. Скаткин. – М. : Просвещение, 1983. – С. 6.
  135. Савченко О. Цілі і цінності шкільної освіти // Відкритий урок. Плеяди. – № 6-8. – 2007. – С. 57.
  136. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: [посіб. для вчит. і методистів почат. навчання] / О.Я. Савченко . – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Богданова А.М., 2009. – 226 с.
  137. Сергеев Я.Б. Самообразовательная деятельность школьников в рамках эвристического обучения математике [Електронний ресурс] / Я.Б. Сергеев // Didactics of mathematics: Problems and Investigations. Issue. – № 24. – 2005. Режим доступа к статье : http://www.nbuv.gov.ua
  138. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. – 2-ге вид., оновлене. – К. : Освіта, 1995. – 256 с.
  139. Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Електронний ресурс] / Ожегов Сергей Иванович. – Режим доступа к словарю: http://www.ozhegov.org/.
  140. Словник.net, 2006-2010. Режим доступа к статье : http://www.slovnyk.net
  141. Староста В.И. Использование дополнительной информации при составлении заданий / В.И. Староста, Е.Е. Семрад // Химия в школе. – 2001.– № 10. – С.36-40.
  142. Степашкина Л.Ю. Развитие общих учебных умений и навыков как ключевой образовательной компетенции [Електронний ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 10 сентября. Режим доступа к статье: http://www.eidos.ru/journal/2005
  143. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности / Г.В. Суходольский. – Л. : изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – 168 с.
  144. Таран Е. М. Управление формированием навыков самообразования у учащихся в современных условиях : автореф. дис. на соискание науч. степени. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Е.М. Таран. – М., 2005. – 20 с.
  145. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под. ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М. : Педагогика, 1983. – 352 с.
  146. Терещенко Н.М. Формування у підлітків готовності до самоосвіти в умовах модульного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Н.М. Терещенко. – К., 2000. – 20 с.
  147. Тлумачний словник української мови / [ред. В. Калашника]. – Харків : Прапор, 2002. – 992 с.
  148. Тлумачний словник української мови. У 4 т. Т.4. / [уклад. В. Яременко та ін.]. – Київ : Аконіт, 1999. – 944 с.
  149. Трайнев И.В. Конструктивная педагогика : учебное пособие / под общей ред. В.Л. Матросова. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 320 с.
  150. Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» // Біологія і хімія в школі. – 2005. – №5. – С. 2-3.
  151. Усова А.В. Формирование учебных умений и навыков у учащихся на уроках физики / Усова А.В., Бобров А.А. – М. : Просвещение, 1988. – 111 с.
  152. Философский энциклопедический словарь / [гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов]. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 610-611.
  153. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2003. – 528 с.
  154. Формирование учебно-познавательных умений в процессе изучения предметов естественного цикла [Текст] / А.В. Усова // Физика (Первое сент.). – 2006. – №16. – С. 3-8.
  155. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / В.В. Химинець. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с.
  156. Хімія. 10-11 класи: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011.– 240 с.
  157. Хуторской А.В. Современная дидактика : [учеб. для вузов] / А.М. Хуторской. – СПб : Питер, 2001. – 544 с. : ил. – (Серия «Учебник нового типа»).
  158. Цымахович Т.И. Концепция развивающего обучения как систематизирующий фактор построения эффективной стратегии развития начальной школы [Електронний ресурс] / Цымахович Т.И. // Режим доступа: http://festival.1september.ru
  159. Чайченко Н.Н. Сучасна методика формування у школярів теоретичних знань з основ хімії / Чайченко Н.Н. – Суми : Нота Бене, 2001. – 163 с. – рос.
  160. Чайченко Н.Н. Формування у школярів теоретичних знань з хімії: психолого-педагогічний аспект / Чайченко Н. Н. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1997. – 118 с.
  161. Шаламов В.В. Организация самостоятельной работы в образовательных учреждениях [Электронный ресурс] / В.В. Шаламов // Режим доступа к статье: http://ahey.narod.ru/sborniki/pch4/pch4-shalamov.htm
  162. Шапошнікова Л.М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л.М. Шапошнікова. – Житомир, 2007. – 20 с.
  163. Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: словарь / Е.В. Ширшов; под ред. Т.С. Бутыриной. – Ростов – н/Д. : Феникс, 2006. – 256 с.
  164. Шуклина Е.А. Технологии самообразования: социологический аспект / Е.А. Щуклина // Общественные науки и современность. – 1999. – № 5. – С. 141-150.
  165. Щекатунова Г.Д. Теоретико-методологічні основи моделювання освітніх систем / Щекатунова Г.Д. // Моделі розвитку сучасної української школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2006 р., Черкаси – Сахнівка. – К. : СПД Богданова А.М., 2007. С.32-38.
  166. Юденко Т.А. Самообразование школьников в отечественной педагогике второй половины ХХ века: преемственность и новаторство : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Т.А. Юденко. – Пятигорск, 2007. – 20 с.
  167. Юденко Т. А. Сущность и содержание понятия «самообразование» [Электронный ресурс] / Т. А. Юденко // Университетские чтения. – 2006. – Симпозиум 2. – Сек. № 5, 6. – Режим доступа: http://pn.pglu.ru/index.php.
  168. Яковлев Н.А. Система самообразования школьников в обучении экономической социальной географии мира в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (география)» / Н.А. Яковлев. – Санкт-Петербург, 2004. – 19 с.
  169. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика: (на матеріалі вивчення хімії) / О.Г. Ярошенко. – К. : Партнер, 1997. – 196 с.
  170. Ярошенко О.Г. Хімія : підруч. для 7-го кл. / О.Г. Ярошенко. – К. : Станіца-Київ, 2007. – 112 с. : іл.
  171. Ярошенко О.Г. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко. – К. : Освіта, 2008. – 208 с.
  172. Ярошенко О.Г. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко. – К. : Освіта, 2009. – 223 с.
  173. Gadamer H.-G. Education is Self-Education (Образование есть самообразование) // Journal of Philosophy of Education. Vol. 35, No. 4, 2001, pp. 531-542.
  174. Dohmen G. The Future of Continuing Education in Europe (Будущее непрерывного образования в Европе). Bonn, 1998, pp. 16-17.
  175. Conner M. L. "Іnformal Learnіng." Ageless Learner, 1997-2005. http://agelesslearner.com/іntros/іnformal.html.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины