Формування вокального слуху майбутнього вчителя музики : Формирование вокального слуха учителя музыки • Название:
 • Формування вокального слуху майбутнього вчителя музики
 • Альтернативное название:
 • Формирование вокального слуха учителя музыки
 • Кол-во страниц:
 • 198
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М.ДРАГОМАНОВА


  На правах рукопису

  Ма Цзюнь

  УДК 373.5.016:78

  Формування вокального слуху
  майбутнього вчителя музики

  13.00.02 – теорія та методика музичного навчання


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  педагогічних наук  Науковий керівник
  Болгарський Анатолій Георгійович
  кандидат педагогічних наук,
  професор


  Київ - 2011


  ЗМІСТ

  ВСТУП …………………………………………………………………… 3
  РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТІВ МИСТЕЦТВ 12
  1.1. Методологічні особливості розвитку вокального слуху
  майбутніх учителів музики ……….……….…………………………….. 12
  1.2. Специфіка розвитку вокального слуху студентів інститутів
  мистецтв………….…………….…………………………………………. 39
  Висновки до першого розділу ……………………………………………. 64
  РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ
  ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ
  УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ …………………………………………………….68
  2.1. Структурні особливості вокального слуху студентів інститутів
  мистецтв педагогічних університетів ………………………………………. 68
  2.2. Методичні орієнтири критеріальної визначеності вокального слуху майбутніх учителів музики ……………………………….............................. 84
  Висновки до другого розділу...……………………………………….......... 107
  РОЗДІЛ ІІІ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ
  УЧИТЕЛІВМУЗИКИ ……………………………………………………. 111
  3.1. Констатувальний етап діагностики рівнів сформованості вокального слуху студентів інститутів мистецтв …...……………………………….. .. 111
  3.2. Експериментальна перевірка поетапної методики формування
  вокального слухумайбутніх учителів музики ……………………………. 134
  Висновки до третього розділу ……………………………………………… 158
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………… 161
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………… 165
  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………… 182

  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження.Орієнтація на духовні цінності, відродження культурних традицій, формування творчої особистості на зразках національної культурної спадщини, застосування особистісно розвивальних технологій, впровадження у практику відповідних інноваційних методик – все це знайшло відображення у освітніх державних документах: “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті”, “Концепції художньо-естетичного виховання учнів у навчально-виховних закладах України” “Законі України про вищу освіту” та ін.
  Серед факторів, що вплинули на пріоритетні напрямки модернізації вітчизняної освіти, це “входження України у європейський освітній простір із збереженням кращих надбань національної системи освіти”, у загальні процеси культурної глобалізації, яку загалом зумовлюють прискорені темпи розвитку сучасних інформаційних технологій. Вони інтенсивно трансформують часо-простір людського буття,що спричиняє високі темпи змін у полікомунікативних процесах (міжособистісних, міжкорпоративних, міжнародних). Стрімкий темп зрушень, підвищена інформативна насиченість і багатовимірність оточуючого світу вимагає нових підходів до його адекватного сприймання, яке в певній мірі може доповнити багатофункціональне музичне мистецтво.
  Музика виступає провідником високих духовних елементів культури, впливає на творчий розвиток особистості, її естетичну свідомість. Якщо зміст духовної культури складає естетичні, моральні цінності суспільства, то музика, а саме вокальне мистецтво, є інтонаційним способом вираження цих цінностей. Тому розвиток вокального слуху студентів є важливою умовою розвитку їх духовної культури, що є, у свою чергу, актуальним завданням музично-педагогічної освіти.
  Проблемарозвиткувокального слуху майбутніх учителів музики єособливоактуальною, оскількиемоційнийвідгукнамузику, багатовчому, залежитьвідступенярозвиткувсіхкомпонентівцьогоскладногоявища. Повноціннесприйняття та виконаннямузичнихтворіввисокохудожніхзразківрізноманітнихнапрямківможливелишезаумовицілеспрямованогорозвиткувокального слуху майбутніх учителів музики.
  Розвиток вокального слуху студентів як однієї з основнихїх музичних здібностей процес складний та багатогранний. Цю проблему досліджують представники різних галузей науки: психології, соціології, фізіології, педагогіки, методики музичного виховання, естетики, мистецтвознавства. У фундаментальних науках з проблем музично-естетичного виховання широко висвітлені різні аспекти формування здібностей особистості засобами музики (О.Апраксіна, Б.Асаф’єв, Л.Баренбойм, І.Бех, Л.Бочкарьов, Є.Назайкінський, Б.Теплов, Т.Шевченко, Б.Яворський та ін.)[11; 12; 17; 18; 21; 128; 147; 158]. На вирішення проблеми розвиткуздібностей було спрямовано увагу відомих представників педагогіки та психології, а саме:К.Абульханова-Славська, Б.Асаф’єв, Л.Виготський, В.Медушевський, Б.Теплов [3; 12; 28; 94; 95; 128], а також учених у галузі музичної освіти – Р.Аксьонова, О.Апраксіна, М.Давидов, А.Козир, В.Орлов, К.Орф, Г.Падалка, Т.Плесніна, В.Шульгіна та ін.[5; 11; 41; 70; 106; 108; 150]. На особливу увагу заслуговують роботи таких педагогів-музикантів, які розкрили сутність розвитку музично-вокальних здібностей, а саме: Н.Гребенюк, І.Назаренко,Д.Огороднов, В.Попов, О.Ростовський, М.Румер, О.Рудницька, Г.Струве та ін.[35; 102; 103; 113; 115; 122].
  Особливий інтерес у рамках вибраної теми представляють роботи тих авторів, у яких предметом дослідження виступають теоретичні розробки і практичні рекомендації з розвитку музичних здібностей (О.Апраксіна, Л.Божович, А.Болгарський, Л.Виготський, О.Еременко, Я.Кушка, А.Матюшкін, О.Менабені,Я.Пономарьов, В.Роменець, С.Рубінштейн, О.Рудницька, Б.Теплов, О.Тихомиров та ін.)[11; 19; 28;59; 79; 96; 114; 115; 128]та формування вокального слуху співака (В.Антонюк, Н.Гребенюк,Л.Дмитрієв, А.Додонов, В.Емельянов, О.Керіг,М.Микиша, В.Морозов, Т.Овчиннікова,Д.Огороднов, В.Попов,Г.Стулова, Р.Тельчарова,Р.Юссон, Ю.Юцевич та ін.)[10; 35; 39; 40; 49; 97; 100; 101; 103; 123; 155; 156].У цих дослідженнях співацька робота інтерпретується як один з основних видів музичної діяльності, яка має специфічні особливості, котрі визначаються якостями самої музики як виду мистецтва, що дозволяє формувати у співаків вокальний слух.
  На пріоритетному значенні музичного виховання, а, разом з тим, і підготовки майбутнього вчителя музики, наголошують як представники сучасної української музичної педагогіки, до яких належать В.Антонюк, А.Болгарський, А.Козир, Л.Куненко, Г.Падалка, Г.Побережна, О.Ростовський,О.Рудницька, В.Шульгіна, О.Щолокова,Д.Юник та ін. [10; 19; 70; 108; 113; 115; 150; 151; 154], так і представники сучасної китайської музичної педагогіки, а саме: Аокі Масару, Бай Юнь-шен, Ван Го Вей, Ван Лей, Ван Чао-вень, Вей Лімін, Лінь Хай, Лю Лан, Фан Дінь-Тан,Хоу Фан, Цзінь Нань, Чжай Хуань, Юй Исюан, Юй Тэн Ган, Ян Хун Нянь та ін.[166; 167; 169; 84; 173; 176; 140; 141; 142; 186; 187; 188].
  Музичний образ важко піддається предметному опису, але глибина його впливу очевидна. Зазвичай він співвідноситься з темою яскравого мелодизму, яке повною мірою передає вокальне мистецтво. Відомо, що в будь-якому музичному творі існують загальні засоби виразності: певна ладова система, метро-ритмічна структура, мелодичний малюнок, темпові, динамічнівідхилення, різноманітне нюансування та ін. Все це можна передати у процесі співацької діяльності завдяки розвиненому вокальному слуху виконавця. У зв’язку з цим доцільно більш ретельно розглянути актуальну проблему формування вокального слуху майбутнього вчителя музики, що є важливою складовою удосконалення його професійної підготовки.
  Вокальна музика забезпечує успішне залучення студентів до загальнолюдських музичних цінностей, розвитку комплексу музичних потреб і художньо-естетичних смаків, що стимулюють творчу активність та всебічно їх розвивають.Співацька діяльність є однією з пріоритетних у підготовці майбутнього вчителя музики. Тому проблема розвитку вокального слуху студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів є своєчасною та актуальною.
  У зв’язку з цим, потребують наукового обґрунтування методичні шляхи співацької діяльності в загальноосвітніх закладах, а також впровадження у практику обмін досвідом вокальних шкіл світу, зокрема Китаю й України, особливо з таких питань – як здійснюється процес розвитку, навчання студентів засобами вокального мистецтва, а саме: розвиток музичного слуху, загалом та вокального слуху, зокрема, методика вокальної роботи над інтонацією, звукоутворенням, дикцією, а також особливості творчої взаємодії у системі: викладач-студент. Відсутність узагальнюючих праць з цих питань та враховуючи вищезазначене, темою дисертаційного дослідження обрано: «Формування вокального слуху майбутнього вчителя музики».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація входить до плану наукових досліджень кафедри методики музичного виховання та хорового диригування Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова і складає частину наукового напряму «Зміст, форми, методи фахової підготовки вчителів музики». Тема дисертації затверджена вченою радою НПУ імені М.Драгоманова (протокол № 14 від 24.06.2010 р.).
  Метадослідження – розробити, теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити методику формування вокального слуху майбутнього вчителя музики у класі постановки голосу.
  Об’єкт дослідження – процес вокальної підготовки майбутніх учителів музики.
  Предметдослідження – методика формування вокального слуху майбутнього вчителя музики у класі постановки голосу.
  Завдання дослідження:
  - проаналізувати станрозробки досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній науці та мистецтвознавстві;
  - теоретично обгрунтувати та визначити сутність, зміст, специфіку та функції вокального слуху майбутнього вчителя музики;
  - розробити та теоретично обгрунтувати структуру вокального слуху майбутнього вчителя музики;
  - визначити критерії, показники тарівні сформованості означеного феномену;
  - розробити педагогічні умови формування вокального слуху студентів інститутів мистецтв;
  - розробитиетапита комплексні методи і прийоми формування вокального слуху майбутнього вчителя музики у процесі навчання у класі постановки голосу таекспериментально перевірити їх ефективність.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є праці видатних діячів науки та культури про роль мистецтва як засобу творення особистості (Б.Асаф'єв, Л.Виготський,О.Леонтьєв, Є.Назайкінський, С.Рубінштейн, В.Сухомлинський, Б.Яворський та ін.); на психолого-педагогічних концепціях теорії та практики розвитку здібностей (Л.Бочкарьов, Л.Гарбер, М.Гарбузов, Н.Гродзенська, К.Орф, А.Островський, В.Петрушин, К.Платонов, В.Ражніков, Г.Ригіна, Б.Теплов та ін.);на опрацюванні науково-методичних праць у сфері вокального навчання китайських (Ву Го Лінг, Лю Юан Пін, Хоу Фан, Чжан Сяо Чхун, Чжао Мєй Бо, Чжан Цзянь Го, Шен Сіан, Ян Хун Нянь, Ціо Ли, Сюй Дин Чжун та ін.) та українських авторів (В.Антонюк, А.Болгарський, Н.Гребенюк, А.Зданович, Н.Малишева, А.Менабені, Ю.Юцевич та ін.); на узагальненні досвіду українських музичних педагогів (О.Коренюк, А.Лащенка, А.Мартинюка, Г.Падалки, О.Рудницької, Т.Смирнової, О.Щолокової та ін.); на дослідженнях механізміввокальної підготовки майбутнього фахівця в педагогічних університетах українських (Л.Василенко, Л.Гавриленко, І.Гринчук, О.Єременко, Є.Проворова, А.Ткачук та ін.) та китайських учених (Ван Лей, Вей Лімін, Лінь Хай, Чжай Хуань, Цзінь Нань та ін.).
  Для розв’язання означених завдань та досягнення мети було застосовано такі теоретичні та емпіричніметоди дослідження: науково-теоретичний аналіз філософських, психолого-педагогічних, методичних та мистецтвознавчих досліджень, нормативних документів, а також реального досвіду викладачів вищих музично-педагогічних закладах із метою встановлення рівня теоретичного й практичного розв'язання проблеми дослідження; систематизація та узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; анкетування, бесіди, спостереження, обговорення, опитування; педагогічний експеримент; кількісний та якісний аналіз реального стану означеного феномена, відстеження динаміки отриманих результатів, методи математичної статистики.
  Організація дослідження. Дослідження здійснювалось протягом 2008-2011 років і охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку.
  І етап (2008-2009 рр.) – опрацювання філософської, культурологічної, психолого-педагогічної й мистецтвознавчої літератури, змісту нормативних документів, програм фахових дисциплін, існуючих підручників і навчальних посібників; розробка методологічних підходів дослідження, вивчення та аналіз шляхів вирішення проблеми в сучасній практиці. Аналіз педагогічного досвіду вокальної підготовки майбутніх учителів музики, визначення завдань, обґрунтування методики дисертаційного дослідження та добір його методів.
  ІІ етап (2009-2010 рр.) – вироблення психолого-педагогічних механізмів, дія яких визначала успішність функціонування досліджуваного феномену, розкриття специфіки предмету дослідження, формулювання принципів та педагогічних умов їх реалізації; розроблення програми та методики дослідження, визначення компонентів, критеріїв та рівнів сформованості вокального слуху студентів інститутів мистецтв. Проведення констатувального експерименту та апробація розробленої методики, узагальнення результатів котрого підтвердило доцільність подальшої розробки досліджуваної проблеми в системі вокальної підготовки майбутніх учителів музики.
  ІІІ етап (2010-2011 рр.) – експериментальна перевірка ефективності розробленої методики формування вокального слуху майбутнього вчителя музики; проведення проміжних зрізів у контрольній та експериментальній групах; систематизація та узагальнення результатів; формулювання висновків дослідження, оформлення дисертації.
  Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:
  вперше розкритозмістову конкретику формування вокальногослуху студентів у процесі їх вокальної підготовки у класі постановки голосу;
  уточнено методи формуваннявокальногослуху майбутніх учителів музики Китаю та України;
  розроблено засоби комплексної діагностики стану вокальної підготовки майбутніх учителів музики;
  визначенокомпонентну структуру, критерії, показники та рівні сформованості вокального слуху майбутніх учителів музики;
  впроваджено поетапну методикуформування вокального слуху майбутніх учителів музики.
  Практичне значення дослідження. Основні теоретичні положення дослідження та методичні рекомендації можуть бути використані як навчальний матеріал у курсах «Методика музичного виховання», «Методика вокальної підготовки студентів», у процесі індивідуальних занять з постановки голосу майбутніх учителів музики. Систематизація педагогічних знань, одержаних у системі європейської освіти, дозволяють інтегрувати їх в освітнє середовище КНР з урахуванням національних, ментальних та культурних особливостей. На базі дисертації можна сформувати методологічний курс вокального навчання в середніх і вищих музичних навчальних закладах Китаю.
  Апробація і впровадження результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження обговорювалися на ІІ міжнародній науковій конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2009), І міжнародній науково-практичній конференції «Хорове мистецтво України та його подвижники» (Дрогобич, 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції «VІІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір України» (Київ, 2010); на Всеукраїнському науковому семінарі «VІІІ Педагогічні читання пам’яті О.П.Рудницької» (Київ, 2010); Четвертій науково-практичній конференції «Формула творчості: Теорія і методика мистецької освіти» (Луганськ, 2011), на звітних наукових конференціях викладачів Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (2009-2011).
  Впровадження результатів дослідження здійснено у навчально-виховний процес Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (довідка № 05-10/955 від 20.01.2011 р.), Київського Міського педагогічного університету імені Б.Грінченка (довідка № 35/175, від 19.04. 2011 р.), Сумського державного педагогічного університету (довідка № 09/288 від 22.05. 2011 р.).
  Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження висвітлені у 5 одноосібних публікаціях автора роботи, з них 4 у наукових фахових виданнях з педагогіки.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (188 найменувань, з них 30 іноземними мовами,серед яких 23 - китайською). Основний текст дисертації складає 158 сторінок, загальний обсяг роботи – 197 сторінки. Робота містить 11 таблиць, 5 рисунків, що разом з додатками становить 26 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретико-методологічне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми формування вокального слуху майбутніх учителів музики. Розроблено цілісну компонентну структуру вокального слуху студентів, обґрунтовано її критерії та показники, виявлено педагогічні умови ефективного формування вокального слухумайбутніх учителів музики. Проведене дослідження та виконання всіх поставлених завдань дали підстави зробити наступні висновки:
  1. Аналіз наукової літератури й сучасної практики свідчить про те, що подальше удосконалення співацької підготовки майбутніх учителів музики має враховувати ефективне формування у них вокального слуху як важливої та невід’ємної частини музичного слуху.Адже вокальний слух – це форма розвиненої музично-вокальної культури слуху, здатність сприймати, аналізувати всі відчуття звучання співацького голосу, його технічні та художні можливості.
  2. На підставі всебічного аналізувизначено, що специфіка вокального слуху полягає в тому, що вокальний слух – це особливий вид музичного слуху, який включає звуковисотний, динамічний, тембровий, ритмічний слух, а також барорецепцію і вокально-тілесну схему. Сутність вокального слуху полягає не тільки в активному сприйнятті звуків, а й у співучасті в процесі звукоутворення, в умінні усвідомити та відтворити принцип утворення вокальних звуків.Показником правильного використання вокального слуху у виконавській діяльності є здатність до оцінювання якості власної фонації та вміння її змінювати.Виявлено основні функціївокального навчання, а саме: пізнавальна, інтерактивна, перцептивна, оцінна, комунікативна, спонукальна, рефлексійно-релакційна. Саме вищезазначені функції вокального навчання мають забезпечити ефективність його регуляції, яка полягає у пристосуванні до умов мистецької діяльності, забезпеченні гнучкого переходу з одних властивостей об’єкту на відображення інших, взаємодії усіх елементів з наближенням до прогнозованої мети.
  3. Визначено, що структурними складовими вокального слуху майбутнього вчителя музикиє взаємозв’язокнаступних компонентів: мотиваційно-ціннісного, акустично-фізіологічного, творчо-виконавського. У визначенні провідних елементів означеного педагогічного явища ми виходили з того, що якість методичного забезпечення вокального слуху студентівмузично-педагогічних факультетів та інститутів мистецтв залежить від сформованості відповідних мотивів і ціннісних орієнтацій, знань, інтелектуальних здібностей, фахових умінь та творчих можливостей, комплексно представлених у вмотивованій потребі щодо осягнення емоційно-ціннісного змісту творів мистецтва (мотиваційно-ціннісний компонент); у здійсненні вокально-слухової діагностики, розвитку музично-естетичного тезаурусу та формуванні культури вокального виконання (акустично-фізіологічний компонент); у прагненні до творчого самовираження та самореалізації у вибраній царині діяльності (творчо-виконавський компонент).
  4. Відповідно визначеним структурним компонентам були розроблені критерії оцінювання й показники сформованості вокального слуху майбутніх учителів музики. Для діагностуваннямотиваційно-ціннісного компонентубув розроблений критерій, що давав змогу з’ясувати міру особистісної спрямованості майбутнього вчителя музики на вокально-педагогічну діяльність.Другий структурний компонент вокального слуху майбутніх учителів музики – акустично-фізіологічнийзабезпечував критерій, що визначав ступінь вокально-теоретичної підготовленості студентів щодо засвоєння комплексу акустичних, психолого-фізіологічних, педагогічних основ художнього співу в якості інтегрованої системи відповідних знань.Для діагностування третього – творчо-виконавського компонентубув розроблений критерій, що давав змогу з’ясувати міру виконавської результативності щодо професійного вокального втілення художнього образу музичного творута їх показники. За результатами констатувального експерименту було розроблено і виявленорівні сформованості вокального слуху майбутніх учителів музики, а саме:низький, середній та високий.
  5.У дисертації запропоновано нову методику, до складу якої входять педагогічні умови, комплексні методи та прийоми формування вокального слуху майбутніх учителів музики. Педагогічні умови розглядаються в дослідженні як спеціально створені обставини, що сприяють формуванню вокального слуху студентів. Педагогічно доцільними умовами визначено такі, як створення атмосфери творчої активності навчально-співацької діяльності у класі з постановки голосу;актуалізація навчально-праксеологічного досвіду студентів інститутів мистецтв; здійснення інтеграції знань, умінь і навичок майбутніх учителів музики у виконавській діяльності. Методами та прийомами, що сприяють ефективному формуванню вокального слуху студентів, визначено: структуризацію вокально-педагогічної інформації;створення психологічної ситуації демонстраційного співу; вокальні тренінги;інтонаційно-фонетичні вправи; виконання тренувальних співацьких програм; вокально-слухове діагностування; комп’ютерна презентація й методи динамічно-звукової інформації за типом аудіювання різноманітного співацького матеріалу; рефлексивне оцінювання та ілюстративне пояснення; методи ескізного опрацювання вокальних творів; взаємооцінки та рецензування вокально-виконавської діяльності; самопереконання й самопрограмування.
  6. У результаті експериментального дослідження встановлено етапи формування вокального слуху майбутніх учителів музики, а саме: аналітико-регулятивний, технологічно-пошуковий, діяльнісно-результативний, що забезпечували реалізацію мети та експериментальних завдань відповідно до логіки формування у студентів означеного феномену в процесі занять з постановки голосу. На першому – аналітико-регулятивному етапі був проведений аналіз отриманої співацької інформації та здійснювалось ознайомлення майбутніх учителів музики з методиками вокально-психологічного сприйняття резонансного співу. Другий – технологічно-пошуковий етап був спрямований на точне сприйняття власного співацького голосу, розвиток показників вокального звукоутворення, тобто на здатність студента до оцінювання якості власної фонації та вміння в залежності від якості її змінювати. На цьому етапі відбувався спеціальний цілеспрямований розвиток студентів, що полягав у формуванні вокально-слухової установки на еталонне звучання та успішне виконання діагностичних, практичних та коригуючих завдань у процесі вокальної роботи. На третьому – діяльнісно-результативномуетапі увага була зосереджена на остаточному закріпленні методів та прийомів формування вокального слуху майбутніх учителів музики. З цією метою здійснювалась робота з оволодіння студентами умінь та навичок не лише оцінювати, але й, свідомо контролювати, удосконалювати якість виконавського звучання в процесі постановки голосу.
  7. Для перевірки ефективності запропонованої поетапної методики на формувальному етапі експерименту були проведені контрольні зрізи ідентичні констатувальним методикам дослідження існуючих рівнів сформованості вокального слуху студентів. Ефективність формування вокального слуху майбутніх учителів музики підтверджена даними теоретико-методичного осмислення даного феномену та результатами експериментального дослідження.
  Дисертаційне дослідження має певну перспективу науково-пошукової діяльності у сфері вищої музично-педагогічної освіти, адже результативність формування вокального слуху майбутніх учителів музики підтверджена даними експериментального дослідження. Подальшого дослідження потребує методика розвитку вокального слуху керівників вокально-хорових колективів та підготовка майбутніх учителів музики до викладання предмету з урахуванням розвитку вокального слуху школярів у школах Китаю та України.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абдуллин Э.Б. Методологической анализ проблем музыкальной педагогики в системе вузовского образования /Едуард Борисович Абдуллин. – М.: Прометей (МГПУ), 1990. – 188 с.
  2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений /О.А. Абдуллина. – М.: Просвещение, 1990. – 142 с.
  3. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности /К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.
  4. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. /К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль,1991. – 299с.
  5. Аксёнова Р.И. Формирование субъективной позиции учителя в процессе профессиональной подготовки: автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра пед. наук: спец.: 13.00.01 «Теория и история педагогики» /Р.И.Аксёнова. – М, 1998. – 42 с.
  6. Алексюк А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. /А.Алексюк. — К.: Либідь, 1998. — 560 с.
  7. Алкон Е. Музыкальное мышление Востока и Запада. /Е.Алкон. — Влади¬вос¬ток: Изд. Дальневосточного университета, 1999. — 169 с.
  8. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс: В 2 кн.: Кн. 2. /В.И.Андреев. – Казань,1998. – 320с.
  9. Андрущенко В.П. Про концептуальні засади філософії освіти /Андрущенко В.П., Лутай В.С. //Нова парадигма: альманах наук. праць. – К., 2004. – Вип. 36. – С. 8-20.
  10. Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник /Валентина Геніївна Антонюк. — К.: ЗАТ Віпол, 2007. — 173 с.
  11. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособ. для студ. пед. и-тов по спец. 2119 «Музыка и пение» /Ольга Александровна Апраксина. – М.: Просвещение, 1983. – 222, [2]с.
  12. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании /Б.В.Асафьев. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.
  13. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. /Д.Аспелунд. — М.-Л.: Музгиз, 1952. — 191с.
  14. Айзенк Г.Ю. Проверте свои способности: тесты [пер. с англ. А.Лука, И.Хорола]. /Г.Ю. Айзенк. – СПб.: Лань, 1995. – 158 с.
  15. Афанасьєв Ю.Л. Соціально-культурний потенціал художньої діяльності /Юрий Львович Афанасьев. – Л: Світ, 1990. – 159 с.
  16. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии, ч. 1. /В.Багадуров. — М.: Музгиз, 1932. — С. 167-192.
  17. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство: статьи и очерки /Лев Аронович Баренбойм. — Л.: Музыка, 1974. - 336 [2] с.
  18. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: навч.-метод. посібник /І.Д.Бех. — К.: І3МН, 1998. — 204, [1] с.
  19. Болгарський А.Г. Музична культура в системі підготовки майбутнього вчителя музики /А.Г. Болгарський //Науковий часопис Нац. пед. ун-т імені М.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр.– К., 2004. – Вип. 1 (6). – С. 7-14.
  20. Бондаревская Е.В. Педагогика /Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич. – М.; Ростов-н/Д: ТЦ «Учитель», 1999. – 559, [2] с.
  21. Бочкарев Л.П. Психология музыкальной деятельности: учеб. пособ. /Л.П.Бочкарев. – М.: Інститут психологии РАН, 1997. – 351 с.
  22. Василенко Л.М. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика) /Л. М. Василенко. – К., 2003. — 21 с.
  23. Васильев Б.А. Китайский класический театр /Б.А. Васильев //Восточный театр. – Л., 1929. – С. 7-19.
  24. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня. – Доп. і перероб. Вид. 2-ге. /Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич. – К: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 137с.
  25. Ву Го Лінг. Національна виконавська інтонація в камерно-вокальних творах французьких композиторів XIX сторіччя /Ву Го Лінг //Всеукраїнська асоціація молодих науковців. — Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство, №2, 2002. — С. 143-152.
  26. Ву Го Линг. О предпосылках интонационных взаимодействий китайской и украинской песенности /Ву Го Линг//Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип.2. – Одеса, 2001. — С. 169-177.
  27. Вульфов Б. Основы педагогики: Учебное пособие: Изд. 2-е, перераб. и доп. /Б.Вульфов, В.Иванов. — М.: Изд-во УРАО, 1999. — 616 с.
  28. Выготский Л.С. Психология искусства /Лев Семенович Выготский [сост. М.Г. Ярошевский]. — Р н/Д.: Феникс, 1998.– 479, [1] с.
  29. Глинка М. Литературное наследие. [Под ред. В.Богданова-Березовского. /М.И. Глинка. — Л.: Музгиз, 1953. — Т. 2. — 892 с.
  30. Гнедич П. Всемирная история искусств /П.Гнедич. — М.: Соверменник, 1996. — 494 с.
  31. Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва. /Б.П. Гнидь. – К.: НМАУ, 1997. – С. 12-43.
  32. Гмыря Б. Статьи, письма, воспоминания.
  /Б.Гмыря. — К., 1989 — 189 с.
  33. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методичні поради молодим науковцям /С.У. Гончаренко. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.
  34. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  35. Гребенюк Н.Е. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: монографія. /Н.Е. Гребенюк. – К.: НМАУ імені П.І. Чайковського, 1998. – 269 с.
  36. Грица С. Фольклор у просторі і часі. /С.Грица. — Тернопіль: Астон, 2000. — С. 224.
  37. Гумилев Л. Этносфера. История людей и история природы./Л.Гумилев. – М.: ЭКОПРОС, 1993. — 544 с.
  38. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. /І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 353 с.
  39. Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. /Л.Б. Дмитриев. – Л.: Музыка, 1976. - С. 12-33.
  40. Додонов А. Современное преподавание пения и правильная постановка голоса. /А.Додонов. — М.: Музгиз, 1904. — 59с.
  41. Давидов М.А. До словника музичної педагогіки /М.А. Давидов //Науковий вісник Нац. муз. акад. України. – К., 2000. – Вип. 14: Музичне виконавство. - Кн. 6. – С. 144-155.
  42. Делор Ж. и др. Образование: сокрытое сокровище /Ж.Делор //Доклад Международной комиссии по образованию для ХХІ века, представленный ЮНЕСКО. – Москва-Paris: UNESKO, 1997. – 297 с.
  43. Драганчук В.М. Музика, як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» /В.М. Драганчук. – К., 2001. – 19с.
  44. Драйден Г. Революція в навчанні /Гордон Драйден, Джаннетт Вос [перекл. з англ. М.Олійник]. – Львів: Літопис, 2005. – 541 [1] с.
  45. Дьяченко Н. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях /Н.Дьяченко, И.Котляревський, Ю.Полянський. – К.: Музична Україна, 1987. – 110, [1] с.
  46. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. /А.Егоров. – М.: Музгиз, 1962. – 173 с.
  47. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. 6-е изд., стер. /Виктор Вадимович Емельянов – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2010. – 193 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
  48. Емельянов В. О фонопедическом методе развития голоса и вокально-хоровой работе /В.В.Емельянов. //Искусство в школе. — М., 1998. — № 6. — С. 16–20.
  49. Емельянов В.В. Специальные задачи профессиональной голосовой деятельности и обучения учителя музыки и хормейстера. /В.В.Емельянов //Вопросы профессиональной подготовки студентов на муз.-пед. факультете: межвуз. сб. науч. трудов. – М.: МППИ, 1985. – С. 62-69.
  50. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. /Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический проспект, 2003. – 303 с.
  51. Ермолаев В. Руководство по фониатрии. /В.Ермолаев, Н.Лебедева, В.Морозов. — Л.: Медицина, 1970. — 272 с.
  52. Євтушенко Д. Роздуми про голос /Нотатки педагога-вокаліста. /Д.Євтушенко. — К.: Муз. Україна, 1979. — 92 с.
  53. Загальна психологія: Підручник /Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
  54. Зинькевич Е. Логика художественного процесса как историко–методологическая проблема. /Е.Зинькевич //Музично–історичні концепції у минулому і сучасності. — Львів: Сполом, 1997. — С. 49-55.
  55. Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. /К.Злобин. — Ленингр. отд.: Медгиз, 1958. — 136 с.
  56. Зязюн І.А. Освітня парадигма – тип культурно-історичного мислення і творчої дії суб’єктів освіти /І.А. Зязюн //Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наук. праць /за ред. І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало. – К., 2003. – С. 15-29.
  57. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посібник /Іван Андрійович Зязюн. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
  58. Єременко О.В. Підготовка магістрів музичного мистецтва: теорія і методика навчання: монографія. /Ольга Володимирівна Єременко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 317 с.
  59. Єременко О.В. Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи: методичний посібник /Ольга Володимирівна Єременко. – Суми: Сум. держ. пед. ун-т, 2003. – 141с.
  60. Илларионов С.В. Межпредметные связи как условия формирования познавательно-творческой активности будущего учителя музыки: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 13.00.04 «Профессиональное образование» /С.В. Илларионов. – Казань, 1992. – 19 с.
  61. Исполнительские школы высших учебных заведений Украины. – К.: КГК имени П.Чайковского, 1990. - 180 с.
  62. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке? /Д.Б.Кабалевский. – М.: Советский композитор, 1977.– 254 с.
  63. Каган М.С. Музыка в мире искусства /М.С. Каган. – СПб.: Ut, 1996. – 232 с.
  64. Каган М. Эстетическое воспитание /Эстетическая культура и эстетическое воспитание/М.С. Каган. — М.: Просвещение, 1983. — С. 62–84.
  65. Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь. /Л.А.Карпенко.– Ростов на Дону: изд.-во «Феникс», 1998. – С. 77-89.
  66. Киричук О.В. Основи психології: Підручник. /О.Киричук, В.Роменець. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
  67. Киричук О.В. Психологія особистості /Олександр Васильович Киричук. – К.: Либідь, 1996. – 632, [1] с.
  68. Китай: Музыкальная эстетика стран Востока. — М.: Музыка, 1967. — С.140-244.
  69. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя в процесі вузівської професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» /Н.В. Кічук. – К., 1993. – 31с.
  70. Козир А.В. Діагностика основ професійної майстерності майбутнього вчителя музики /А.В.Козир //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту імені Григорія Сковороди: наук.-теоретич. зб. – П-Х., 2005. – Вип. 6. – С. 45-49.
  71. Комиссаров О. Фонетический метод в формировании вокально-артикуляционных навыков у учащихся младших классов (на материале школ УССР): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 Моск. гос. пед. ин-т. /О.В.Комиссаров — М., 1984. — 20 с.
  72. Кондрацька Л. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів мистецтва /Л.Кондрацька //Мистецтво та освіта. — 2003. — № 2. — С.7–11.
  73. Конфуций: изречения. Книга песен и гимнов. — Харьков, 2001. — 483 с.
  74. Круль П.Ф. Комплексное сочетание игры с пением как условие эффективной профессиональной подготовки студентов муз.-пед. факультетов педагогических ВУЗов: автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра пед. наук: спец.: 13.00.01 «Теория и история педагогики» /П.Ф. Круль. – К., 1991. – 13 с.
  75. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования: учебное пособие /Н.В. Кузьмина. – Л.: Из-во ЛГУ, 1980. – 170с.
  76. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз /Л.Губернський, В.Андрущенко, М.Михальченко та ін. – К.: Знання України, 2002. – 577, [3] с.
  77. Кулюткин Ю.Н. Функциональные роли учителя /Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская //Творческая направленность деятельности педагога. – Л.: НИИ ООВ АПН, 1978. – С. 19-26.
  78. Курлянд З. Професійна усталеність вчителя — основа його педагогічної майстерності. /З.Курлянд. — Одеса, 1995. — 160 с.
  79. Кушка Я.С. Методика навчання співу: посібник з основ вокальної майстерності. /Я.Кушка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 288с.
  80. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. /А.Ф. Лазурский. //Хрестоматия по вниманию. – М., 2001. – С. 77-99.
  81. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. /Алексей Николаевич Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 303, [1] с.
  82. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики /А.Н. Леонтьев. – М.: АПН РСФСР, 1959. – 495 с.
  83. Леонтьев А.Н. Психология образа /А.Н. Леонтьев. //Вестник Моск. ун-та. (Сер. 14 «Психология»). – 1979. – № 2. – С. 146-149.
  84. Лінь Хай. Традиції та сучасні тенденції розвитку вокально-хорової школи Китаю /Лінь Хай //Педагогіка вищої середньої школи: Збірник наукових праць № 16. – Спеціальний випуск: «Мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології) - 2006». Частина І. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. - С. 265-271.
  85. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и сов¬ре¬мен-ность. /М.Лобанова. — М.: Советский композитор, 1990. — 224 с.
  86. Лосев А. Музыка как предмет логики. /А.Лосев. — М.: Издат. автора, 1927. — 224 с.
  87. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. /Д.Люш. — К.: Музична Україна, 1988. — 144 с.
  88. Маслоу А. Мотивация и личность. /А.Маслоу. — СПб.: Питер, 2003. — 351 с.
  89. Матвеева К. Формирование навыков управления певческой деятельностью школьников как существенный компонент в подготовке учителя музыки: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 Моск. гос. пед. ин-т. /К.Матвеева. — М., 1981. — 16 с.
  90. Ма Цзюнь. Вокальне виховання в Китаї /Ма Цзюнь //Наукові записки: зб. наук. статей. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. LХХХV (85). – С. 152-159.
  91. Ма Цзюнь. Формування вокального слуху китайських студентів у процесі співацької роботи /Ма Цзюнь //Молодь і ринок: щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: ДДПУ, 2011. №11 (82). – С. 172-176.
  92. Ма Цзюнь. Підготовка майбутніх учителів музики до вокально-ансамблевої роботи зі школярами /Ма Цзюнь //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - № 7 (218). – Луганськ: ЛНУ, 2011. – Частина ІІ. – С. 101-105.
  93. Ма Цзюнь. Діагностика вокального слуху майбутніх учителів музики у процесі співацької діяльності /Ма Цзюнь //Наукові записки: зб. наук. статей. – К.: Вид-во Нац. пед. університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. LХХХVІІ (97). – С. 137-143.
  94. Ма Цзюнь. Специфіка розвитку вокального слуху студентів інститутів мистецтв /Ма Цзюнь //Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: зб. матер. відкр. наук.-практ. конфер. – Суми: Вінніченко М.Д., 2011. – С. 109-110.
  95. Медушевский В. Внемлите ангельскому пению. /В.Медушевский. — Минск, 2000. — 368 с.
  96. Менабени А. Специфика индивидуальной вокальной подготовки учителя музыки общеобразовательной школы: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / НИИ содержания и методов обучения. /А.Менабени. — М., 1972. — 20 с.
  97. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. /М.Микиша. — К.: Музична Україна, 1985. — 80 с.
  98. Михайлов М. Музыка Китая. /М.Михайлов.– М., 1961. – С.15-35.
  99. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя /Л.М. Митина. – М.: Флинта, 1998. – 200 с.
  100. Морозов В.П. Искусство резонансного пения /В.П. Морозов. – М.: Искусство и наука, 2002. – С. 23-41.
  101. Морозов В.П. Резонансная теория голосообразования. Эволюционно-исторические основы и практическое значение. /В.П.Морозов. //Вокальное образование начала ХХІ века. – М.: Новый ключ, 2008. – 183 с.
  102. Назаренко И.К. Искусство пения: Хрестоматия. – изд. 3-е. /И.К.Назаренко. – М.: Музыка,1968. – 622 с.
  103. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: Методическое пособие. /Д.Огороднов. — 3-е. изд. — К., Музична Україна, 1989. — 165 с.
  104. Олексюк О. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: Навч. посіб. /О.Олексюк, М.Ткач — К.: Знання України, 2004. — 264 с.
  105. Орлова Е.М. Интонационная теория Б.Асафьева как учение о специфике музыкального мышления. История. Становление. Сущность. /Е.М.Орлова. – М.: Музыка, 1984. – 301 с.
  106. Орлов В. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія: Монографія [За заг. ред. І.А.Зязюна. /В.Орлов. — К.: Наукова думка, 2003. — 262 с.
  107. Павлов И.П. Полн. собр. соч. /И.П. Павлов. – Т. ІV. – М.: АН СССР, 1951. – С. 224-247.
  108. Падалка Г. Музична педагогіка: Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти. /Г.Падалка. — Херсон: ХДПІ, 1995. — 104 с.
  109. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учеб. пособие для студ. и препод. /Валентин Иванович Петрушин. – М.: Гуманитарно-издательский центр ВЛАДОС, 1997. – 384с.
  110. Психологические тесты /под ред. А.А. Карелина: в 2-х т. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Т. 2. – 248 с.
  111. Рейзенкінд Т.Й. Дидактичні основи професійної підготовки вчителя музики в педуніверситеті /Тетяна Рейзенкінд. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 640с.
  112. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека /Карл Роджерс; Пер.с англ. М.М. Исениной. — М.: Прогресс; Универс, 1994. — 479с.
  113. Ростовський О. Педагогічні основи керування процесом музичного сприймання школярів: Автореф. дис....д-ра пед. наук: 13.00.01 /Інститут педагогіки АПН України. /О.Ростовський. — К., 1993. — 48 с.
  114. Рубинштейн С. Основы общей психологии. /С.Рубинштейн. — СПб.: Питер Ком, 2002. — 720 с.
  115. Рудницька О. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посіб. /О.П. Рудницька. — К.: ІЗМН, 1998. — 248с.
  116. Саркисян А. О некоторых вопросах вокального искусства /А.Саркисян //Вопросы вокальной педагогики.– М.: Госмузиздат, 1964. — Вып. 1. — С. 9–29.
  117. Сергеев Б. Высшая форма организации материи. /Б.Сергеев. – М.: Просвещение, 1987. – 159 с.
  118. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга /И.М. Сеченов //Избран. философские и психологические произведения. – М.: Госполитиздат, 1947. – С. 135-155.
  119. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості. /С.Сисоева. – К.: Міленіум, 2006. – 346с.
  120. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. І. Работа над собой в творческом процессе переживания. Соб. соч.: в 8 т. – Т.2. /К.Станиславский. – М.: Искусство, 1954.- 424 с.
  121. Стасько Г. Вокальна підготовка майбутнього вчителя музики як основа удосконалення педагогічної майстерності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. /Г.Стасько. — К., 1995. — 19 с.
  122. Струве Г.А. Школьный хор: учеб. пособ. /Георгий Струве. – М.: Знание, 1967. – 191с.
  123. Стулова Г.П. Хоровой класс /Галина Павловна Стулова. – М.: Просвещение, 1988. – С. 99-133.
  124. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина: Вибрані твори в п’яти томах. /В.О.Сухомлинський. — К.: Рад. шк., 1977. – Т.3. — 670 с.
  125. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень /Уклад.: О.І. Скопенко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789, [2] с. – (Словники України).
  126. Тельчарова Р.А. Структура музыкальной деятельности и предпосылки её оптимизации в процессе подготовки учителя музыки (методологический подход). /Р.А. Тельчарова //Музыкальная культура и личность (вопросы подготовки учителя музыки): межвузов. сб. научн. трудов. – Владимир: ВГПИ, 1987. – С. 11-27.
  127. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография. – Вип. 2. /Отв. ред. В.Н. Галендеев. – СПб. : СПГАТИ, 2007. – 208 с.
  128. Теплов Б. Психология музыкальных способностей Б.Теплов. //Избранные труды в 2-х томах. — М.: Педагогика, 1985. — Т.1. — С. 42 –222.
  129. Трофімов Ю.Л. Психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. /Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук. – К.: Либідь, 2005. – 558 с.
  130. Тюлин Ю.Н. Вопросы оперной драматургии: учеб. пособ. для вузов /Ю.Н. Тюлин. – М.: Музыка, 1975. – 315 с. с нот. ил.
  131. Ушинский К. Избранные педагогические сочинения. /К.Д.Ушинский. — М.: АПН РСФСР, 1945. — 538 с.
  132. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.
  133. Фуллан М. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ. /Майкл Фуллан [перек. з англ. Г.Шиян, Р.Шиян]. – Львів: Літопис, 2000. – 269 с.
  134. Хмелюк Р.І. Розвиток здібностей: метод. реком. /Раїса Ільївна Хмелюк. – О: ПДПУ, 1998. – 48с.
  135. Хмель Н.Д. Педагогическая культура и педагогическое мастерство /Н.Д. Хмель [в помощь лектору]. – Алма-Ата: Знание, 1989. – 20с.
  136. Холопова В. Музыка как вид искусства. /В.Холопова. — М.: Научно-творч.центр «Консерватрия», 1994. — 260 с.
  137. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /под ред. П.И.Пискунова. /Изд. 2-е, перераб. – М.: Просвещение, 1991. – 528 с.
  138. Хуторской А.В. Современная дидактика: учеб. пособие. 2-е изд., переработ. /Андрей Викторович Хуторской. – М.: Высш. шк., 2007. – 638 с.
  139. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: учеб. пособ. /Ю.А. Цагарелли. – СПб.: Изд-во «Композитор* Санкт-Петербург», 2008. – 368, [1].
  140. Цзінь Нань. Вокальна підготовка в Китаї: до проблеми формування творчої індивідуальності співака /Цзінь Нань //Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал 3/2008. – К.: Міленіум, 2008. – С. 73-76.
  141. Цзінь Нань. Особливості вокальної підготовки студентів з КНР в інститутах мистецтв України /Цзінь Нань //Теоретичні та методологічні засади неперервної мистецької освіти: Збірник матеріалів науково-методологічного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С. 91-92 с.
  142. Цзінь Нань. Сутнісні ознаки вокальної підготовки студентів КНР у системі української музично-педагогічної освіти /Цзінь Нань //Наукові записки: Зб. наук. статей. – К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2008. – С. 201-208.
  143. Цыпин Г. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. /Г.М. Цыпин. — М.: Инрерпракс, 1994. — 373 с.
  144. Чанышев А. Курс лекций по древней и средневековой философии. /А. Чанышев. — М.: Высшая школа, 1991. – 512 с.
  145. Чистякова М.И. Психогимнастика /М.И. Чистякова. – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 160 с.
  146. Шамина Л.В. Этнографическая парадигма школьного музыкального образования /Л.В. Шамина. – Преподаватель, 2002, №6. – С. 21-27.
  147. Шевченко Т.И. Психофизиологические методи в подготовке музыканта-исполнителя /Т.И.Шевченко. – Одесса, 1990. – 21с.
  148. Шип С. Музична форма від звуку до стилю /С.В. Шип. — Київ: Заповіт, 1998. — 367с.
  149. Шнеерсон Г. Музыкальная культура Китая. /Г.Шнеерсон. – М., 1952. – С. 3-15.
  150. Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка /Валерія Дмитрівна Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 240 с.
  151. Щолокова О. Світова художня культура: Навч. посібник. /О.Щолокова О, О.Шевнюк та ін. — К.: Вища школа, 2004.– 175 с.
  152. Эксперимент: требования к уровню подготовки выпускников
  //Новое содержание образования /В.В Фирсов. – М.: Просвещение, 2001. – 271 с.
  153. Энциклопедический музыкальной словарь. /Ред. Г.Келдыш. — М.: Сов. Энциклопедия, 1959. — 327 с.
  154. Юник Д.Г. Увага як фактор формування виконавської надійності баяніста у ВНЗ муз.-пед. спеціальності /Дмитро Юник. – К.: УКіМ, 1993. – С.17-23.
  155. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. /Р.Юссон. — М.: Музыка, 1974. — 262 с.
  156. Юцевич Ю. Теорія і методика формування співацького голосу: Навчально-методичний посібник. /Ю.Юцевич. — К., 1998. — 159 с.
  157. Юшманов В.И. Вокальная техника и её парадокс. – изд. третье. /В.И.Юшманов. – СПб.: ДЕАН, 2007. – 128 с.
  158. Яворский Б. Воспоминания, статьи и письма. Т.1. /Б.Яворський. — М.: Музыка, 1964. — 670 с.
  159. Adler G. Der Stil in der Musik. — Lpz.: Breitkopf und Härtel, 1981. — 46 S.
  160. Bianchi S. La musika futurista. — Luca: Libreria musicale Italiana Editrise, 1995. — 247 p.
  161. Bolin N. Gefangenschaft und Freicheit /Aspetti musikali. — Köln–Rheinkassel: Verlag Ch.Dohr: 2001. — S. 161–167.
  162. Cooc N. Heinrich Schenker, Polemist: a reading of the Ninth symphony Monograph. /Misic analysis. Volume 14 number 1. March 1995. — 89–105 p.
  163. KalischV. Side effects bei der Beschäftigung mit musica // Aspekti musikali. — Köln–Rheinkassel: Verlag Ch.Dohr: 2001. –363–370 S.
  164. Kluppelholz W.Cucina tipica/Aspekti musikali. — Köln–Rheinkassel: Verlag Ch.Dohr: 2001. –331–339 S.
  165. Schenker H. Neue musikalische Theorien und Fantasien. Der freie Satz. — Wien, 2002. -S.29-33.
  Література китайською мовою
  166. Аоки Масару. История китайской драмы в новейшее время – Пекин, 1975. – С.12-23.
  167. Бай Юнь-шэн. О формах сценического движения и обучении актерскому мастерству традиционого театра. – Пекин, 1957. – С. 34-45.
  168. Биан Мен. Китайская музыкальная культура: образование и развитие — Пекин, 1996. — 181 с.
  169. Ван Го Вэй. Сборник статтей о музыкальном театре. – Пекин, 1957. – С. 15-121.
  170. Гуан Лиин. Народные стили в вокальном искусстве — Пекин, 1984. — c.11-24.
  171. Иян Инь Лю. История китайской музики. — Шанхай, 1953. — С. 5-11.
  172. Китайская Философия Т. 19–21. — Лиао Нин, 2000. — с. 112-134.
  173. Лю Лан. Музыкальное воспитание Конфуция и смысл его музыкальной эстетики /Искусство музыки - 2. — Пекин, 1991. — с. 34-54.
  174. Лю Юань Пин. Модель обучения вокальной музыке. – Пекин: КМИ, 2004. – 170 с.
  175. Уань Юань. Воспитание психологических качеств вокалиста. – Цзанси, 2002. – 120с.
  176. Хоу Фан. Реформирование вокального обучения. – Пекин, 2001. – 150 с.
  177. Цан Вэнь Лин. Требования к исполнению вокальной музыки. – Шандонь, 2005. – 235 с.
  178. Цоу Вэн Чу. Вокальное искусство — школа Шен Сиан. — Пекин, 2000. — 217 с.
  179. Чжан Уен Жу. Современная философия Китая. — Пекин, 2001. — С. 5-33.
  180. Чжан Сяо Чжун. Основные особенности и законы вокального обучения. – Синхай, 2001. – 205 с.
  181. Чжао Мэй Бо. Вокальное искусство Китая. — Шанхай, 1997. — С. 23-43.
  182. Чжау Сон Жу. Обьяснение Лао Цзы. — Шандон, 1988. — С. 6-15.
  183. Чжан Цзянь Го. Путь реформы вокальной музыки. – Наньцзин, 2004. – 215с.
  184. Чэнь Я Сянь. Подготовка к работе над вокальным дыханием. – Фуцзянь, 2001. – 145 с.
  185. Шен Сиан. Воспитание вокалистов. — Шанхай, 1998. — 323 с.
  186. Юй Исюан. Статья об исполнительстве вокалистов. — Пекин, 1980. – С.12-34.
  187. Юй Тэн Ган. Искусство вокального языка. — ХуНан, 1987. – С. 23-45.
  188. Ян Хун Нянь. Вокальная интонация. – Пекин, 2001. – 215 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины