ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ГЕОГРАФІЇ : ФОРМИРОВАНИЕ страноведческих ПОНЯТИЙ В УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ факультативных занятий по ГЕОГРАФИИ • Название:
 • ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ГЕОГРАФІЇ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ страноведческих ПОНЯТИЙ В УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ факультативных занятий по ГЕОГРАФИИ
 • Кол-во страниц:
 • 198
 • ВУЗ:
 • НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАПН УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ  На правах рукопису


  СУПРИЧОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


  УДК 37.091.214.18.027.556  ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ
  ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ З ГЕОГРАФІЇ


  13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Назаренко Тетяна Геннадіївна
  кандидат педагогічних наук,
  старший науковий співробітник

  КИЇВ – 2012 р.

  З М І С Т
  ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………3
  РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ ЯК ШКІЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА……………………………… 13
  1. 1 Теоретичні дослідження проблеми формування наукових географічних понять в учнів основної школи . ……………………………………………….13
  1.2. Факультатив як форма диференційованого навчання географії…………34
  1.3. Аналіз досвіду формування наукових географічних понять засобами факультативних занять…………………………………………………………..47
  Висновки до розділу1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . …65
  РОЗДІЛ 2. КРАЇНОЗНАВЧІ ПОНЯТТЯ В ЗМІСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО
  ФАКУЛЬТАТИВУ «КРИМОЗНАВСТВО»…………………………………67
  2.1. Країнознавчі поняття як компонент змісту географічної освіти………...67
  2.2. Методичні особливості формування країнознавчих понять в учнів
  основної школи на факультативах з географії. . . . . . . . . . . . . . . . . . …………76
  2.3. Організація та результати експериментального дослідження. . . . . . . ...113
  Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….146
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….148
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………151
  ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………171


  ВСТУП


  Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в Україні є підвищення якості освіти учнів, оновлення форм, методів організації навчально-виховного процесу, використання інноваційних та інформаційних технологій з урахуванням інтеграційних процесів європейського освітнього простору. Реформа сучасної системи української освіти спрямована не тільки на засвоєння учнями певної суми знань, але і на розвиток їх особистості, пізнавальних інтересів, креативних здібностей, соціалізації у суспільстві і активної адаптації на ринку праці. Концепція загальноосвітньої школи України передбачає варіативність шляхів досягнення єдиної загальної мети школи шляхом диференціації навчання за напрямками, профілями, типами шкіл на основі врахування інтересів, здібностей учнів, спрямованості особистості. Навчальний процес спрямовується на розвиток кожного учня, задоволення його пізнавальних запитів, на створення умов для самовизначення.
  В навчальних планах основної школи чітко сказано про те, що для того, щоб розвинути індивідуальні інтереси і здібності учнів на тому навчальному матеріалі, до якого кожний з них має найбільший потяг, варто проводити факультативні заняття.
  Як відомо з історії виникнення факультативів, вони є однією з гнучких форм більш повного відображення в шкільній освіті сучасних досягнень науки, техніки, культури й обліку місцевих особливостей кожної школи, що дозволяє вносити істотні доповнення в зміст освіти, трудової і технічної підготовки учнів без зміни навчального плану, програм і підручників основного курсу середньої школи. Факультативні заняття розширюють розумовий кругозір школярів, розвивають їхні пізнавальні інтереси.
  Географічна компонента є обов’язковою складовою системи загальної природничонаукової освіти, а навчальний предмет «географія» належить до інваріантної частини навчального плану основної і старшої школи. Разом з іншими предметами географія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості, формування наукового світогляду, життєвої і соціальної компетентностей учня, відповідно до обраних напрямків і профілів навчання [155].
  Країнознавство є одним із джерел оновлення змісту сучасної географічної освіти, проте її насичення країнознавчими знаннями не розв’язує всіх завдань формування географічної культури людини. Вперше дитина знайомиться з країнознавчої складової не в школі, а під час дослідження оточуючого середовища, потім на уроках природознавства і коли, починає вивчати шкільний предмет географія вже має панувати певним набором країнознавчої термінології.
  Факультативні заняття географо-країнознавчого спрямування є резервним засобом підготовки учнів до свідомого обрання відповідного профілю для старшої школи. Роль факультативних занять в основній школі посилюється у зв’язку з профілізацією старшої школи та необхідністю проведення диференційованої допрофільної підготовки учнів, спрямованої на виявлення й задоволення їхніх здібностей, нахилів, інтересів та самовизначення.
  Перед факультативними курсами, так само як і перед основною географічною дисципліною, постає задача всіляко сприяти загальному навчанню школярів. Поряд з цим факультативні заняття повинні не тільки підтримувати і зміцнювати інтерес учнів до географії, але й орієнтувати їх на професії, які з нею пов’язані.
  Серед загальноосвітніх задач, що стоять перед факультативними заняттями, особливе значення має формування наукової географічної термінології.
  Як відомо, країнознавчі поняття є складовою географічної науки, особливо соціальної і економічної географії, але у фізичній географії також з’являються поняття країнознавчого змісту, такі як «простір», «територія», «місцевість», «регіон», «район», «країна», «частина суходолу», «природна країна», «ландшафт» тощо. Тому запровадження відповідного факультативного курсу в основній школі буде сприяти формуванню в учнів відповідного країнознавчого словнику.
  Оскільки країнознавчі поняття можуть бути розкриті лише на спеціальному матеріалі, виникає мета про створення відповідного факультативного курсу, який стане в нагоді й загально навчальному базовому інваріантному курсу географії й знадобиться вчителю географії при проведенні до профільної підготовки.
  Виходячи із задач сучасної української системи освіти, факультативні курси повинні бути побудовані так, щоб при вивченні їх школярі могли одержати визначену суму знань про наукові географічні основи, включаючи відомості про країнознавчі засади, базуючись на краєзнавчому матеріалі.
  Обираючи проблему дослідження, ми мали на меті надати вчителю географії необхідну методичну допомогу про формування географічних понять країнознавчого змісту на факультативних заняттях краєзнавчого спрямування, як в регіональному компоненті, так і для здійснення цієї технології в різних областях країни як пропедевтику для подальшого обрання учнем в старшій школі курсу за вибором «Країнознавство».
  Педагогічні, психологічні та організаційні аспекти факультативного навчання вивчали Л. П. Вороніна [43], С. В. Дьякович [76], І. Д. Звєрєв [87], О. Ф. Кабардін [94], М. П. Кашин [97], В. І. Кизенко [103], М. І.Кондаков [114], В. М. Монахов [138], В. І. Рев’якіна [158], О. М. Топузов [174], Н. І. Шиян [198], В. С. Яценко [204] та ін.
  Над створенням географічних факультативів працювали В. М. Бойко, А. С. Волкова, С. Л. Капіруліна, В. П. Корнєєв, Л. І. Круглик, В. І. Кудирко, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, Л. В. Тименко, О. М. Топузов, В. В. Совенко, О. Я. Скуратович, В. С. Яценко тощо. Проте жоден з цих авторів не розглядав країнознавчі знання в контексті міжпредметних зв’язків науки географія.
  Аналіз літератури географічної освіти країнознавчого спрямування засобами шкільного курсу географії засвідчує, що потенціал варіативної складової географічної освіти в основній школі, зокрема факультативні заняття, використовуються з цією метою недостатньо. Обмеженим є вибір тематики, програм курсів, методик їх проведення, не розроблено критерії оцінювання ефективності навчання. Такий стан пояснюється відсутністю науково обґрунтованих відповідей на принципові питання змісту та організації факультативного навчання в основній ланці шкільної освіти. Це стримує широке використання факультативів географічного спрямування для теоретичної, практичної і моральної підготовки учнів до подальшого вивчення географії у профільній школі, адже зміст країнознавства покладений в основу соціальної та економічної географії, що вивчається в старшій школі.
  Таким чином, мають місце суперечності: між зростанням значення географічної освіти і вихованням учнів та недостатністю реалізації країнознавчої складової у змісті географічної освіти й використання для цього потенціалу факультативів країнознавчого спрямування для основної школи; між суспільною потребою профілізації освіти й допрофільної підготовки учнів та браком її методичного забезпечення. У зв’язку з цим ми припустили, що факультативні заняття з курсу «Кримознавство» сприятимуть формуванню в учнів географічної культури, зростанню зацікавленості; освоєнню сучасних наукових методів географії; забезпечать мотивацію навчання географії та свідомий вибір профілю навчання у старшій школі.
  Все це зумовило вибір теми дослідження: «Формування країнознавчих понять в учнів основної школи у процесі факультативних занять з географії».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України: «Дидактичне обґрунтування змісту та методики диференційованого навчання географії в основній школі (номер державної реєстрації: 0105U000214). Тему затверджено на засіданні вченої ради в Інституті педагогіки НАПН України (протокол № 11 від 25 грудня 2008 року) та узгоджено з бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 24 лютого 2009 року).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методику формування країнознавчих понять на факультативних заняттях з курсу «Кримознавство».
  Відповідно до поставленої мети визначено низку теоретичних і прикладних задач дослідження, а саме:
  1. Визначити основні напрямки і тенденції розвитку диференційованого навчання географії в основній школі, а також однієї з його форм – факультативів.
  2. Дослідити зміст географічного навчання в основній школі та можливості його реалізації як країнознавчої складової на факультативах в основній школі.
  3. Обґрунтувати країнознавчі поняття через різні форми і методи навчання та визначити їх місце у шкільних факультативних курсах з географії.
  4. Розробити методику формування країнознавчих понять в умовах факультативного курсу «Кримознавство».
  5. Експериментально перевірити запропоновану методику факультативного курсу «Кримознавство» з точки зору ефективності формування країнознавчих понять в основній школі.
  Об’єкт дослідження: процес вивчення географії на факультативних заняттях у загальноосвітніх навчальних закладах.
  Предмет дослідження: методика формування країнознавчих понять на факультативах з географії в учнів основної школи.
  Методологічною основою дослідження є основні положення філософської науки про особистість й закономірності її розвитку; про пізнання як активну перетворювальну і відображувальну діяльність людини; про єдність змістовної і процесуальної сторін навчання, врахування психолого-педагогічних принципів організації навчально-виховного процесу; про системний підхід як загальний принцип науки, диференціацію навчання як одну із форм урахування інтересів, здібностей учнів, спрямованості особистості на задоволення його пізнавальних запитів, створення умов для самовизначення.
  Теоретичну основу дослідження становлять нормативно – правові державні документи нормативно-правові державні документи про освіту: Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція змісту географічної освіти в загальноосвітній школі України; праці педагогів і психологів про роль загального розвитку у формуванні особистості у навчанні (Б. Ананьєв, П. Блонський, В. Давидов, Л. Занков, М. Звєрєва, О. Кабанова-Меллер, М. Скаткін та інші); вивчення і врахування індивідуальних особливостей учнів (Л. Божович, З. Калмикова, Н. Менчинська та інші); про формування понять в шкільних курсах фізичної географії (Л.Вішнікіна, А.Даринський, І.Душина, В.Корнєєв, С.Кобернік, Л.Круглик, М.Криловець, О.Надтока, Т.Назаренко, В.Самойленко, О.Топузов, Г.Уварова та ін.).
  Для розв’язання поставлених задач застосовувались такі теоретичні й емпіричні методи дослідження: теоретичний аналіз психологічної, педагогічної, методичної та географічної літератури з проблеми дослідження, навчальних програм, кандидатських дисертацій, що дало змогу визначити стан досліджуваної проблеми та наукові засади відбору і структурування змісту факультативного курсу; вивчення досвіду факультативного навчання в загальноосвітній школі з метою з’ясування нерозв’язаних питань реалізації країнознавчої складової змісту географічної освіти; опитування (анкети, бесіди, тестування, інтерв’ювання) учнів і вчителів та спостереження навчального процесу для обґрунтування методичних підходів до впровадження факультативу країнознавчого спрямування в основній школі; педагогічний експеримент, під час якого було визначено найбільш прийнятні форми організації навчання з факультативного курсу та перевірено його ефективність; якісний аналіз і статистична кількісна обробка результатів дослідження, завдяки яким було доведено об’єктивність і достовірність здобутих результатів.
  Дослідження проводилося упродовж 2003-2011 рр. у три етапи.
  На першому, констатувальному, етапі (2003-2006 рр.) вивчались й аналізувались літературні джерела, що розкривали стан розробки факультативів для учнів 6-8-х класів, проводилось анкетування й початкове тестування учнів щодо їхньої обізнаності країнознавчих понять, визначалась мета, предмет і завдання дослідження.
  На другому, пошуково-формувальному етапі (2006-2009 рр.), під час дослідження, розроблено програму факультативного курсу «Кримознавство» та методику його проведення; конкретизовано тематику програми і форми проведення факультативних занять.
  На третьому, узагальнювальному етапі (2009-2011 рр.), перевірялася педагогічна доцільність і ефективність змісту факультативу, методичних матеріалів для вчителів і навчальних – для учнів, було підсумовано й проаналізовано результати наукової роботи, сформульовано висновки, оформлено дисертацію.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше розкрито сутність і структуру процесу формування країнознавчих понять в учнів основної школи на факультативних заняттях; обґрунтовано навчально-виховні цілі, мету, завдання, зміст та структуру країнознавчо-географічного факультативного курсу для учнів 6-8-х класів, спрямованого на виявлення інтересів і здібностей учнів, посилення мотивації навчання географії, забезпечення подальшої профільної диференціації, через відповідні факультативні курси; теоретично обґрунтовано організаційно-методичні умови ефективного проведення факультативу через рівневу диференціацію; доведено доцільність міжпредметного підходу у вивченні географії.
  Удосконалено історико-прогностичний підхід до розгляду навчального матеріалу, його доступність для розуміння учнями, використання теорії основного курсу географії, співвідношення між теоретичним і практичним навчанням, профорієнтаційна спрямованість факультативного курсу.
  Подальшого розвитку набули зміст і форми теоретичної та експериментальної роботи учнів на факультативних заняттях у класі, на природі, під час екскурсій, завдяки використанню місцевого регіонального матеріалу.
  Уточнено формулювання педагогічно спрямованого визначення таких понять: «простір», «регіон», «місцевість», «район», «область», «фізико-географічна країна», «ландшафт», «територія», «країна».
  Практичне значення одержаних результатів дослідження – розробленні та впровадженні у практику загальноосвітніх закладів методика навчання географії. Основні положення дослідження лягли в основу розробки навчального факультативу «Кримознавство» для основної школи. Отримані результати дослідження можуть бути використаними під час розробки навчальних планів, програм, підручників нового покоління та науково-методичних посібників.
  Впровадження результатів дослідження здійснюється у загальноосвітніх закладах різних типів Автономної республіки Крим (довідка № 877/01-22 від 01.12 2011 р., довідка № 77/1 від 09.12.2001 р., довідка № 2059 від 01.12. 2011 р.), а також Київської області (довідка № 715/04 від 26.09.2011 р.) та міста Києва (довідка № 120/15 від 08.10. 2008 р.).
  Також у практику загальноосвітніх шкіл впроваджено авторські програму і методику вивчення факультативного курсу «Кримознавство» для різних вікових груп (затверджено Колегією Міністерства освіти і науки АРК, протокол №7/7 від 25.12.2005 р.).
  Під час нашого наукового дослідження нами вбачалося показати процес формування країнознавчих понять на факультативних заняттях з географії як допрофільну підготовку учнів основної школи для подальшого їх застосування в старшій профільній школі в умовах регіонального компоненту (Автономна Республіка Крим). Таким чином досліджено формування країнознавчих понять регіонального рівня, а також визначено структуру та зміст семантичного походження регіональних країнознавчих понять.
  Матеріали дослідження можуть бути використані у навчанні географії в основній школі, у післядипломній педагогічній освіті вчителів і методичній підготовці студентів природничих факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.
  Особистий внесок здобувача. У публікації «Країнознавчий підхід до вивчення географії в допрофільних класах (у співавторстві з Т. Г. Назаренко), автору належить ідея про систему країнознавчих понять; у Словнику-довіднику з фізичної географії (у співавторстві з О. В. Єною) автору належить класифікація країнознавчих понять; у методичному посібнику «Країнознавство» (у співавторстві з В. М. Бойко) автору належить обґрунтування взаємозв’язку краєзнавчих і країнознавчих понять.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікації наукових праць. Основні положення дослідження доповідалися на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах: «Географія картографія: нове в тематиці, структурі, змісті і технології створення навчальної літератури, карт і атласів (м. Харків, 2008); «Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи» (м. Київ, 2008); «Сучасні технології навчання» (Крим, 2009), «Географічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи» (м. Київ, 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» (м. Херсон, 2009), «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 2011); на звітних конференціях Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ) протягом 2008-2011 рр. на Всеукраїнських методичних семінарах завідуючих кабінетами географії обласних інститутів післядипломної освіти (2005-2010 рр.), Кримського республіканського інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Сімферополь, 2008-2011).
  Окремі результати дослідження використовувались автором при читанні лекцій на курсах методистів та на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії, обговорювалися на засіданнях лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України (2008-2011 рр.) і на методичних об’єднаннях вчителів географії в районних відділах освіти Автономної Республіки Крим.
  Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі 22-х загальноосвітніх закладів Автономної республіки Крим, 5-х шкіл Київської області та 3-х шкіл м Києва. Всього на різних етапах дисертаційного дослідження були задіяні 5 завідуючих кабінетами географії обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, 17 методистів районних методичних кабінетів, 15 учителів географії та 635 учнів основної школи (6-8 класи).
  Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідно-експериментальної роботи висвітлено в 11 публікаціях, з них одноосібних – 8. Серед них 2 – навчально-методичних видання, 5 наукових статей у фахових виданнях з педагогічних наук, що входять до переліку, затвердженому МОНмолодьспорту України.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне й експериментальне обґрунтування змісту, методів і умов реалізації факультативного курсу «Кримознавство». Припущення, що було висунуто на початку дослідження, повністю підтвердилася, що дає підстави для таких висновків.
  Аналіз літературних джерел з педагогіки, психології, географії, країнознавства, краєзнавства, методики навчання природничих дисциплін, а також вивчення шкільної практики упровадження факультативів підтверджують актуальність розроблення факультативного курсу країнознавчого спрямування для учнів основної школи. Завдяки своїм особливостям (добровільність, обмеженість кількісного складу учнів, зацікавленість учнів і вчителів, варіативність змісту) факультативи здатні оперативно й ефективно реагувати на нагальні потреби сучасної школи в умовах її оновлення, упровадження особистісного підходу, диференціації, індивідуалізації, профілізації навчання.
  У зв’язку із зростанням у світі суспільних, політичних ризиків та необхідністю теоретичної і практичної підготовки учнів до адекватного реагування на ці процеси особливого значення набуває країнознавчі підході у змісті географії як навчального шкільного предмету, зокрема посилення країнознавчої складової змісту географічної освіти. Зміст міжпредметного факультативу «Кримознавство» не лише розкриває взаємозв’язки, взаємовпливи різноманітних чинників, але й надає учням змогу виявити ці чинники і можливості практично впливати на них.
  Аналізом класифікацій факультативів виявлено, що курс «Кримознавство» не належить до жодної з них і може бути виокремлений як факультатив дослідницького характеру, що передбачає вивчення не лише теоретичного змісту, але й практично готує учнів до практичної діяльності з вивчення географічних об’єктів.
  У дослідженні реалізовано мету факультативу інтегрованого характеру як такого, що сприяє виявленню і розвитку інтересів, здібностей, самостійності учнів, посиленню мотивації навчання географії та подальшій профільній орієнтації.
  Обґрунтовано, відібрано та структуровано теоретичний зміст та експериментальну частину факультативного курсу «Кримознавство», розроблено та упроваджено в навчальний процес ресурсне забезпечення курсу: навчальну програму, методичні рекомендації для вчителів та навчальні матеріали для учнів, зокрема інструкції до проведення екскурсій. Розроблено структуру факультативних занять та методику їх проведення, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
  На ґрунті аналізу чинників, принципів і критеріїв відбору змісту зроблено висновок щодо необхідності чіткого практичного спрямування курсу та використання такої форми, як робота з місцевим матеріалом.
  Установлено, що організаційно-методичними умовами вивчення факультативу є поєднання лекційних і практичних занять, виконання індивідуальних і групових досліджень, умотивованість навчання учнів. Доведено педагогічну доцільність практичних робіт та екскурсій, вербальних (лекції, бесіди, дискусії, усні та письмові вправи, робота з джерелами інформації) та методів спостереження (спостереження явищ і стану об’єктів) у вивченні географо-країнознавчого факультативу.
  Доведено, що за визначених умов факультативний курс «Кримознавство» сприяє розв’язанню низки методичних завдань, зокрема пов’язаних із формуванням наукових уявлень учнів про властивості географічних об’єктів, їх вплив на суспільство; встановленню причинно-наслідкові зв’язки, самостійному застосовуванням теоретичних знаннь на практиці; посиленню мотивації учнів до вивчення природничих предметів, свідомого вибору профілю навчання.
  Розроблено показники оцінювання ефективності навчання на факультативному курсі «Кримознавство»: рівні засвоєних знань і коефіцієнти мотиваційного компонента, пізнавальної діяльності учнів. За цими показниками перевірено педагогічну ефективність факультативу в умовах педагогічного експерименту та з використанням методів статистичної обробки результатів. Обчислено, що коефіцієнт розвитку сформованості мотиваційного компоненту навчання на факультативі збільшився з 0,524 за результатами вивчення першої теми до 0,61 – після четвертої. При цьому збільшилася кількість учнів, які планують продовжити вивчення географії – з 46 до 300 (тобто у 6,5 рази). Бажання працювати надалі висловили 302 учні (що складає 77 %). Середній бал за результатами вхідного та вихідного тестування збільшився з 3,98 до 7,94, при цьому кількість оцінок початкового рівня відсутня, а достатнього та високого отримали 86,4 % учнів (за результатами вхідного тестування бали такого рівня були відсутні). Позитивна динаміка показників, які вивчалися, вказує на зростання рівня навчальних досягнень учнів, оволодіння специфічними знаннями, освоєння сучасних методів географії, умінь та навичок, необхідних для подальшого вивчення географії; зростання на базі цього зацікавленості проблемами країнознавства як науки і мотивації навчання географії. Початкова мотивація відвідування курсу з бажання підвищити оцінки з географії змінилася на бажання займатися науково-дослідною роботою країнознавчого напряму. Усе це в сукупності доводить ефективність розробленої нами методики, її сприяння реалізації країнознавчої складової географічної освіти.
  Упровадження результатів дослідження в практику загальноосвітніх навчальних закладів засвідчує позитивне сприйняття факультативу учнями і вчителями.
  Водночас зазначимо, що наше дослідження не вичерпує всіх аспектів реалізації країнознавчої складової навчання географії в основній школі. Потребує розвитку методичне і дидактичне забезпечення дослідницької роботи учнів з реальними об’єктами географії, а тематика варіативної компоненти навчального плану – урізноманітнення за рахунок факультативів на міжпредметній основі.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Актуальні питання дидактики. – К.: Вища школа, 1974. – 119 с.
  2. Айзерман Л.С. Размышление учителя о факультативных занятиях / Айзерман Л.С. // Народное образование. — 1984. — № 12. — С. 49—52.
  3. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 352 с.
  4. Алексеев М. Н. Логика и педагогика. – М.: Знание, 1965. – 28 с.
  5. Алексеев C.А. Современные образовательные технологи. Сб.ст. – СПб: СПбГИТМО, 2001. – 154 с.
  6. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Радянська школа, 1973. – 254 с.
  7. Ампілова Л.П., Шульженко Л.С., Шахов Ю.І. Диференціація географічної освіти та її органічний зв’язок з національної історією, мовою, культурою. Проблеми географічної освіти в Україні. Тез.доп./Ред.кол. П.Г.Шищенко /відп.ред/ та ін. – Київ, 1993. – С. 102-103.
  8. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности. Методическое пособие. – М.: Высшая школа, 1981. – 240 с.
  9. Андронов А.Д. Учебные фильмы при изучении нового материала. „Преподавание истории в школе”, 1965, № 2 – С.5
  10. Антропова М.В. Работоспособность учащихся и ее динамика в процессе учебной и трудовой деятельности. – М., 1977. – 251 с.
  11. Анучин В.А. Теоретические проблемы географии. – М.: Географгиз, 1960. – 264 с.
  12. Арсеньев В.Е. Проблема целей в воспитании и образовании: Взаимоотношение естественно-научного и гуманитарного образования. Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1981. – 118 с.
  13. Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. Очерк истории: XVII — начало XX в. / Вступ. ст. В. В. Соколова. / Валентин Фердинандович Асмус // Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 320 с.
  14. Афанасьев В.Г. О системном подходе в социальном познании. «Вопросы философий», 1978, № 6 – С. 98-111.
  15. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / [сост. М.Ю. Бабанский]. — М. : Педагогика, 1989. — 560 с.
  16. Байкова Э.Г. Формирование системы понятий о мировом хозяйстве при изучении экономической и социальной географии мира.– М.: Просвещение, 1988. – 211 с.
  17. Бакрадзе К.С. Логика, семантика, методология / К.Бакрадзе. – Мецниереба, 1978 – 125 с.
  18. Баранський Н.Н. Избранные труды. Научные принципы географии. М.: Мысль, 1980. – 239 с.
  19. Баранский Н. Н. Страноведение и география физическая и экономическая /Николай Николаевич Баранский. – М.: Мысль, 1980. – (Избранные труды. Научные принципы географии: под ред.: В.А.Анучина и др.). – С. 18- 52.
  20. Безуглий В., Козинець С. Регіональна економічна та соціальна географія світу. / В.Безуглий, С.Козинець //- К., 2003. - 688с.
  21. Белий В. Продуктивне навчання: ідеї та здобутки / Володимир Белий. – К. : Шк. Світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
  22. Бех І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І.Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — (Наук. видання). Кн. 1 : Особистісно-зорієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. — 2003. — 280 с.
  23. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
  24. Бібік Н.М., Бурда М.І. Профільна школа: проблеми науково-методичного супроводження // Біологія і хімія в школі. – 2004. - № 6 – С. 2-5
  25. Бірюкова Н.В. Формування основних понять ринкової економіки у майбутніх вчителів географії. / Н.В. Бірюкова – Дисертація на здобуття наукового ступеня канд.пед.наук – 13.00.04. – теорія навчання К., 1997. – 298 с.
  26. Битинас Б.П. Многомерный анализ в педагогике и педагогической психологии. / Битинас Б.П. — Вильнюс, 1971. — 347 с. — (Науч.-исслед. ин-т школ Мин. просвещения Литовской ССР).
  27. Богоявленский Д.И., Менчинская И.А. Психология усвоения знаний. / Д. И. Богоявленский, И. А. Менчинская // Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 117 с.
  28. Богоявленский Д.Н. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Н. Богоявленский // – Изд-во Ростовского университета, 1983. –173 с.
  29. Бойков В.В. Из опыта работы над понятиями / В. В. Бойко // Преподавание истории в школе - 1969, № 6 – С.62-72.
  30. Боженова Н.А. Дифференциация обучения в современной средней школе США: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Н.А. Боженова. — Волгоград, 2007. — 19 с.
  31. Божович Л.І., Зінченко П.І. Про психологію засвоєння знань учнями. /Л. І. Божович, П. І. Зінченко //Зб. праць республ. наук. конф. з педагогіки і психології – т. ІІ. – К., 1941 – 325 с.
  32. Борисова С. Комплексний підхід до вивчення країн у курсі «Країнознавство» / С.Борисова // Рідна школа. - 2006., №11.- С. 5-6.
  33. Боровков А.А. Математическая статистика / Боровков А.А. — М.: Наука, 1984. — 472 с.
  34. Брунер Дж. Процесс обучения. /Брунер Дж.// Перевод с англ. О.К.Тихомирова. Под ред. действ. чл. АПН РСФСР проф. Лурия А.Р. – М.: Изд-во АПН РСФСР 1962. – 84 с.
  35. Брунер Дж. Исследование развития познавательной деятельности: Пер.с англ. – М.: Педагогика, 1971. – 391 с.
  36. Вайнер О.Е. Как изучать и формулировать понятие. – «Преподавание истории в школе», 1973, № 3 – С.94-99.
  37. Вернадский В. И. Избранные сочинения. Отв.ред. акад. А.И.Виноградов. М.: Изд-во АПН СССР, 1960, в 5-ти т.
  38. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / В.И.Вернадский // АН СССР; Ред. колл. А. Л. Яншин, С. Р. Микулинский, И. И. Мочалов; сост. М. С. Бастракова и др — М.: Наука, 1988. — 520 с.
  39. Возрастная и педагогическая психология : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина и др.: Под. ред. Д. В. Гамезо и др. — М.: Просвещение, 1984. — 256 с.
  40. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учебник для студентов вузов / Е. К. Войшвилло, М .Г. Дегтярев. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. — 528 с.
  41. Вороненко Т. І. Використання факультативів з хімії в екологічному вихованні / Т.І. Вороненко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5 Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. — Випуск 5 / Відповід. ред. Дмитренко П.В. — К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. — 112 с. — С. 106—109.
  42. Вороненко Т. І. Методичні засади реалізації екологічної складової курсу хімії на факультативних зняттях в основній школі. / Автореф. дис. на здобуття наук. ст.канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) / Т. І . Вороненко . — Київ, 2010. — 19 с.
  43. Вороніна Л. П. Факультативні заняття як засіб диференціації навчання в основній школі / Вороніна Л. П., Кизенко В. І. // Педагогіка : Наук.-метод. зб. — К. : Освіта, 1992. — Вип. 31. — С. 14—17.
  44. Воронцов В. В. Технология обучения / [ред. П. И. Пидкасистий]. — М.: Педагогика, 1996. — 168 с.
  45. Воскресенская Н. В. Дифференциация обучения в школах Англии / Воскресенская Н. В. // Сов. педагогика. — 1988. — № 12. — С. 118—123.
  46. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — М. : Педагогика-Пресс, 1996. — 536 с.
  47. Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Современное состояние теории постоянного формирования умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина // Вестник МГУ, сер.14. – Психология. – М., 1979. - № 4. – С.75.
  48. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. Проблема формирования знаний и умений у школьников и новые методы обучения в школе / П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин // «Вопросы психологии», 1963, № 5 – С 7.
  49. Герберт Д. Организационная психология. Человек и организация /Д.Герберт // Х.: Гуманитарный центр, 2006. – 624 с.
  50. Герасимова Т. П. и др. Формирование мировоззрения учащихся средней школы в процессе обучения географии / Т. П. Герасимова и др. // М.: Педагогика, 1982. –94 с.
  51. Герасимова Т. П., Коринская В. А. Методы и формы организации обучения географии // Т. П. Герасимова, В. А. Коринская // М.: Просвещение, 1964. – 75 с.
  52. Гейки А. Преподавание географии. Принципы и методы обучения / А. Гейки // Пер.с англ.с доп. к русск.изд. Н.Н.Баранского и др.–М.–Л.:Гос.издат,1928. – 119 с.
  53. Географічна енциклопедія України. – К.: УРЕ, 1989-1993.
  54. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины. Гл. ред. А.Ф.Трешников; ред.кол Э.Б.Алаев, П.М.Алампиев, А.Г.Воронгов и др. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – 432 с.
  55. География в системе наук. Серия: (Современные проблемы географии). – Л.: Наука, 1987. – 212 с.
  56. География сегодня. Сборник. – М.: Знание, 1984. – 128 с.
  57. Гілецький Й.Р. До проекту державного стандарту загальної географічної освіти /Йосип Гілецький // Географія та основи економіки в школі - 2002, № 4. – С.7-11.
  58. Голд Дж. Основы поведенческой географии. Перевод с английского и вводная статья С.В.Федулова. М.: Прогресс, 1990, 304 с. John R/Gold An introduction to behave oral geography.
  59. Головинський І.З. Педагогічна психологія : навч. посіб. для вищ. шк. /І. Головинський — К. : Аконіт, 2003. — 288 с.
  60. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. — К. : Либідь, 1987. — 374 с.
  61. Гончаренко С. У. Методологические и теоретические основы формирования у учащихся средней школы естественнонаучной картины мира : дис. ... док-ра пед. наук в форме науч. докл. / Семен Устимович Гончаренко. — К., 1989. — 56 с.
  62. Гончаренко С. У. Методика як наука /Семен Гончаренко // «Шлях освіти» – 2000, №1. – С. 5-22. – 2000, №2. – С. 2-6.
  63. Горский Д. П. Вопросы абстракции и образование понятий / Д.П.Горский – М.: Изд-во АПН СССР, 1961. – 352 с.
  64. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання – К., 1997.– 208 с.
  65. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. – 142 с.
  66. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). – М., 1972. – 215 с.
  67. Даринський А. В. Методика преподавания географии: учебное пособие [для географических специальностей пед. инс-тов] /А. В. Даринский– М.: Просвещение, 1975. – 368 с.
  68. Даринский А. В. Основные проблемы школьного географического образования в СССР. – Л., 1964. – 65 с.
  69. Даринский А. В. Система понятий школьного курса географии. «Советская педагогика», 1947, №2 – С 5-6.
  70. Дедух В.О. Політехнічна освіта школярів на факультативних заняттях у 8–9-х класах : дис. … канд. пед.. наук : 10.00.01 /Валерій Олександрович Дедух. — К., 1994. — 205 с.
  71. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Географія /А. Й. Сиротенко, О. М. Топузов, П. Г. Шищенко та ін. // Освіта України. — 2004. — № 5. — С. 1–13.
  72. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики /[ред. М.Н. Скаткина]. — [2-е изд.] — М. : Просвещение, 1982. — 304—319 с.
  73. Дорн В., Ян В. Формирование представлений и понятий при обучении географии. /Под ред. Л. М. Панчешниковой /. – М.: Педагогика, 1970. – 95 с.
  74. Душина И. В., Понурова Г. А. Методика преподавания географии. – М., 1996. – 192 с.
  75. Душина И. В. и др. Методы обучения в современной школе. Сб.статей. – М., 1983. – 88 с.
  76. Дьякович С. В. Методика факультативных занятий по химии: пособие для учителя /С. В. Дьякович— М.: Просвещение, 1985. — 175 с.
  77. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие /В. К. Дьяченко— М. : Педагогика, 1989. — 160 с.
  78. Єгоров Г. С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу /Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриненко, Б. Ф. Мельниченко — К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2003. — 186 с.
  79. Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Проектне бачення компетентісноспрямованої школи. – Запоріжжя: «Центріон», 2005. – С. 45-46
  80. Ермаков Д. С. Элективные курсы для профильного обучения //Педагогика. – 2005. – № 2. - С.36-41
  81. Ефименко В. Ф., Батурин В. К. Методологические вопросы соотношения научного и обыденного в процессе формирования понятий. – Советская педагогика, 1977, № 12 – С.17.
  82. Законодавство України про освіту. Збірник законів станом на 10 березня 2002 року. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 159 с.
  83. Занков Л. В. Избранные педагогические труды. – М., 1999. – 424 с.
  84. Зас М. Статистическое оценивание / М. Зас — М.: Воениздат, 1974. — 482 с.
  85. Зарубіжні країни: Підручник для студентів геогр. спец, вузів. - К.: Либідь, 2000 - 416 с.
  86. Зверев И. Д. Проблематика исследований в области факультативных занятий /И. Д. Зверев // Факультативные занятия в средней школе: сб. ст.: под ред. М. П. Кашина и Д. А. Эпштейна. — М.: Педагогика, 1973. — С. 18—24.
  87. Зверев И. Д. Совершенствование содержания образования в школе [Текст]: монография /ред. И. Д. Зверев, М. П. Кашин. — М.: Педагогика, 1985. — 272 с.
  88. Иванова Т. Специализация по-американски, или 90 вариантов выбора /Т. Иванова // Народное образование. – 1989. — № 6. — С. 159—163.
  89. Игры – обучение, тренинг, досуг. Под ред. В. В. Петрусинского. – М.: 1994. – 318с.
  90. Исаев Д. С. Об организации научно-исследовательской работы учащихся /Дмитрий Исаев // География в школе. — 2001. — № 9. — С. 53—58.
  91. Кабанова-Миллер Е. Н. Психологический анализ применения географических понятий и закономерностей. – Изд-во АПН РСФСР, вып. 28, 1950. – 102 с.
  92. Кабанова-Миллер Е. Н. Усвоение и применение уч-ся системы географических понятий. – Известия АПН РСФСР, 1954, №61 – С.166-190.
  93. Кабанова-Миллер Е. Н. Формирование теоретических представлений у учащихся V-VII классов. – Известия АПН РСФСР, вып. 76, 1956. – С.170.
  94. Кабардин О. Ф. Проблемы организации и методика проведения факультативных занятий /О. Ф. Кабардин — М : Просвещение, 1977. — 145 с.
  95. Кавтарадзе Д. Н. Экополис как естественнонаучная концепция среды обитания человека /Д. Н. Кавтарадзе //Экополис 2000 : экология и устойчивое развитие города. Материалы ІІІ Междунар. конф. — М. : РАМИ, 2000. — С. 14-16.
  96. Каршина Т. Е. Развивающий практикум как основа формирования творческого мышления учащихся /Т. Е. Каршина // География в школе. — 2002. — № 8. — С. 71—76.
  97. Кашин М. П. Развитие системы факультативных занятий /М. П. Кашин, О. Ф. Кабардин, О. В. Ткаченко // Педагогика. — 1981. — № 6. – С. 57—61.
  98. Каптерев П. Ф. Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели [Текст] /Петр Федорович Каптерев. - Изд. 2-е, доп. - СПб. : Земля, 1914. – 211 с.
  99. Кедров Б. М. Источники и формы взаимосвязи наук. «Вопросы философии», 1973, № 10 – С.68.
  100. Кизенко В. І. Диференційований підхід до учнів на факультативних заняттях з біології /В. І Кизенко //Методика викладання біології, хімії, географії: Респ. наук.-метод. зб. — К. : Освіта, 1991. — Вип. 8. — С. 30—33.
  101. Кизенко В. І. Організація факультативного курсу «Твоя професія» для 5–7 класів / В. І. Кизенко // Школи нового типу України : досвід і проблеми : зб. статей. – Донецьк, 1992. — С. 155—157.
  102. Кизенко В. І. Проблема факультативного навчання у 5–6 класах загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Василь Іванович Кизенко. — К., 1995. — 179 с.
  103. Кизенко В. І. Спеціальні курси в структурі профільного навчання /В. І. Кизенко // Профільне навчання : Теорія і практика: зб. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. — К.: Пед. преса, 2006. — 200 с.
  104. Кизенко В. І. Факультативні заняття для молодших підлітків /В. І. Кизенко // Дидактичні аспекти альтернативної освіти : зб. статей. — К.: Освіта, 1993. м С. 55—60.
  105. Кизенко В. І. Факультативні заняття в V–VI класах: функції, зміст, організація /В. І. Кизенко // Рідна школа, № 3-4, 1994 — С. 46-49.
  106. Кизенко В. І. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. /В. І. Кизенко, Ю. І. Мальований, Е. М. Соф’янц. — Донецьк : ТОВ «КІТІС», 1999. — 72 с.
  107. Кларин Н. В. Что такое педагогическая технология. В кн.: Современная дидактика: теория и практика. – М., 1994. – С.215-230.
  108. Кларин М. В. Инновации в обучении : Метафоры и модели : Анализ зарубежного опыта /М. В. Кларин — М.: Наука, 1997. — 83 с.
  109. Клименюк А. В., Калита А. А., Бережная Э. П. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задач исследования. – К.: 1988. – 100 с.
  110. Кобернік С. Г. та ін. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Стафед-2, 2000. – 320 с.
  111. Ковалевская М. К. Роль курса экономической географии СССР в формировании мировоззрения учащихся. Методика изучения экономической географии СССР. – М., 1973. – С.38-62.
  112. Коменский Я. А. Великая дидактика. Избр. пед. соч. в 2-х т.–М.: Педагогика, 1982. – т.1. 656 с.
  113. Компетентнісний підхід у сучасному світі : світовий дослід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики [заг. ред. О. В. Овчарук] — К. : «К.І.С.», 2004. — 112 с.
  114. Кондаков М. И. Задачи и содержание факультативных занятий в школе /М.И.Кондаков // Факультативные занятия в средней школе: сб. ст. [ред. М. П. Кашина и Д. А. Эпштейна]. — М.: Педагогика, 1973. — С. 9—18.
  115. Концепція загальної середньої освіти // Інф. зб. Міністерства освіти і науки України. — 2002. — № 2. — С. 3—32.
  116. Концепція профільного навчання в старшій школі //Інформ. зб. МОН України. — 2003. — № 24. — К.: Пед. преса, 2003. — 15 с.
  117. Королев Ф. Ф. і др. Очерки по истории советской школы и педагогики 1923-1931 гг.— М. : Педагогика, 1961. — 508 с.
  118. Корнєєв В. П. Методичні засади розвитку пізнавальних інтересів учнів основної школи в процесі вивчення географії. Дисертація на здобуття звання докт. пед. наук. спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географії)» / Віктор Петрович Корнєєв – Інститут педагогіки АПН України – К., 1996. – 347 с.
  119. Коротяев Б. И. Учение — процесс творческий. Книга для учителя: из опыта работы /Г. И. Коротяев [2-е изд.]. — М. : Просвещение, 1989. — 159 с.
  120. Корсакова О. К. Зміст сучасної шкільної освіти: Дидактичний аспект — К.: ФАДА, ЛТД, 2003. — 56 с.
  121. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / [упорядкув. В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, О. Т. Губко, О. В. Проскура; ред. Л. М. Проколієнко]. — К.: Рад. шк., 1989. — 608 с.
  122. Краєзнавство: Програма для профільного навчання в ЗНЗ // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - №42. - С. 9-18.
  123. Крамер Г. Математические методы статистики /Г. Крамер; пер. с англ. — [2-е изд. ] — М. : Мир, 1975. — 648 с.
  124. Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації. — К. : Грамота, 2003. — 216 с.
  125. Круглик Л. І. До проблеми соціологізації шкільної географічної освіти. /Л. І. Круглик //Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб.наук.праць в 3-х т. – Київ-Луцьк, 2000 – т.3 – С.253-255.
  126. Крюкова Н. Н. Возможности факультативных курсов по реализации развивающей функции обучения / Н.Н. Крюкова // Новые исследования в педагогических науках. — 1991. — № 1. (57). — С. 33—38.
  127. Кувшинова Г. А. Дифференциация обучения в отечественной педагогике: 1946–1991 гг. : дис. … канд. пед. наук : 13.00 01 / Галина Анатолиевна Кувшинова. — Владикавказ, 2006. — 176 с.
  128. Лавочкина Н. А. Основы учебной и научно-исследовательской работы: учеб. пособие / Лавочкина Н.А. — Омск : ЗАО Издательский дом «Сова», 2000. — 122 с.
  129. Лебедев О.Е. Компетентосный подход в образовании / О. Е. Лебедев // Школьные технологии. — 2004. — № 5. — С. 3.
  130. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики [4-е изд.] — М. : Изд-во МГУ, 1981. — 584 с.
  131. В. П. Максаковский. Географическая культура. — М.: ВЛАДОС, 1998 - с.257.
  132. Маркс К., Энгельс Ф. Диалектика природы. Сочинения (2-е издание). Том 20 («Анти-Дюринг», «Диалектика природы») Карл Маркс, Фридрих Энгельс / М.: Издательство политической литературы, 1961.- 858 с.
  133. Масляк П. О. Країнознавство: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 292 с.
  134. Мегем Е. И. Организация и методика проведения занятий предметно-технических кружков с учащимися 4-8 классов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Е. И. Мегем. — К., 1984. — 16 с.
  135. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника: избр. психолог. труды АПН СССР /Н. А. Менчинская. — М.: Педагогика, 1989. — 219 с.
  136. Мірошник Г. О. Країнознавство. -Х.: Вид. група „Основа“, 2006. - 256 с.
  137. Модернизация российского образования : документы и материалы / [ред.-сост. Э. Д. Днепров]. — М. : [ГУВШЭ], 2002. — 330 с. — (Б-ка развития образования).
  138. Монахов В. М. Углубленное изучение отдельных предметов /В. М. Монахов// Советская педагогика. — 1986. — № 9. — С. 31—33.
  139. Мордовская А. В. Формирование профессиональных интересов школьников в процессе факультативных занятий : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика преподавания химии» / Алла Васильевна Мордовская — М., 1990. — 17 с.
  140. Наказ МОН України від 25.04.2001 р., № 342 «Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002—2004/2005 навчальні роки» / Інформаційний збірник наказів МОН України. — 2001. — № 9 — С. 16—32.
  141. Наказ МОН України від 07.05.2007, № 357 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 року № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів школи». / Інформаційний збірник наказів МОН України. — 2007.-№ 14—15. — С. 3–41.
  142. Назаренко Т. Г. Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії. Дисертація на здобуття звання канд. пед. наук. спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географії)» / Тетяна Геннадіївна Назаренко – НПУ імені М. П. Драгоманова – К., 2004. – 217 с.
  143. Назаренко Т. Г. Практичні роботи як метод формування географічних понять /Тетяна Назаренко // Науково-методичний журнал Географія. Видавнича група „Основа”. Вересень 2004 р.
  144. Наследов А. Д. Математические методы психологических исследований. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособие /А. Д. Наследов — СПб.: Речь, 2004. — 392 с.
  145. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. — К. : Шкільний світ, 2001. — 24 с.
  146. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) — М. : М-Пресс, 2004. — 67 с.
  147. Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика — СПб. : Питер, 2007. — 134 с.
  148. Пасько Л. П., Сушко Г. І. Самостійні та практичні роботи з географії України (8 клас): Посібник для вчителів географії. – Вінниця: Антекс, 2001
  149. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей [ред. П.И. Пидкасистого]. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 608 с.
  150. Педагогический и энциклопедический словарь. [гл. ред. Б.М. Бим-Бад]. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. — 528 с. : ил. — Золотой фонд. Энциклопедический словарь.
  151. Педагогічний словник [за ред.М.Д.Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
  152. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: теоретико-экспериментальное исследование /П. И. Пидкасистый — М.: Педагогика, 1980. — 240 с.
  153. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання / Олена Пометун – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
  154. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія 6—11 кл. / Н. В. Бєскова, В. М. Бойко, А. Й. Сиротинко, О. М. Топузов та ін. — К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2005. — 32 с.
  155. Проблеми освіти. Науково-методичний збірник / Кол. авт. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2006.
  156. Про організацію факультативних занять учнів 7—10 класів загальноосвітніх шкіл УРСР у 1967/68 навчальному році // Рад. шк. — 1967. — № 8. — С. 20—22.
  157. Проективный философский словарь: Новые термины и понятия /Под ред. Г. Л. Тульчинского и М. Н. Эпштейна. — СПб.: Алетейя, 2003. — с. 140—142.
  158. Ревьякина В. И. Развитие системы факультативных занятий как средства выявления и формирования познавательных склонностей учащихся общеобразовательной школы (1966—1986) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика преподавания» / В. Н. Ревьякина. — М., 1989. — 19 с.
  159. Ремизова Н. И. Дифференциация обучения в средней школе Франции / Н. И. Ремизова // Сов. педагогика. — 1988. — № 6. — С. 135—141.
  160. Речицький О. Н. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів: Методичний посібник /О. Н. Речицький, Г. С. Юзбашева — Херсон : Айлант, 2006. — 168 с.
  161. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн [сост., авторы комментариев и послесловия А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская]. — СПб : Питер, 2000. — 720 с.
  162. Сазоненко Г. С. Молодому вчителю: Практико зорієнтований посібник – К.: Міленіум, 2006.
  163. Саркисян Е.А. Внеклассные и факультативные занятия в современной общеобразовательной школе / Саркисян Е.А. — Ереван : ЛУИС, 1987. — 196 с.
  164. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин— М. : Педагогика. — 1984. — 96 с.
  165. Сиротин В. И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы) / В. И.Сиротин: Пособие для учителя. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2003 – 217 с.
  166. Словник іншомовних слів / Уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К. : Наук. думка, 2000. — 680 с.
  167. Совершенствование содержания образования в школе [Текст]: монография / [ред. И.Д. Зверев, М.П. Кашин] — М.: Педагогика, 1985.- 272 с.
  168. Современные тенденции в преподавании предметов естественно-математического и технологического циклов : материалы V обл. науч.-практ. конф., 19 декабря, 2007 г. / отв. ред. Ф.А. Зуева. — Челябинск: Образование, 2008. — 143 с. : ил., табл.
  169. Солонько А. В. Современный урок географии. Ч. 4. Методические разработки уроков географии в 9 классе: Деловые игры / А. В. Солонько; под. ред. И. И. Бариновой. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 96 с. – Библиотека журнала «География в школе». Вып. 7.
  170. Софьянц Э. М. Школьный компонент в содержании общего среднего образования : первый опыт, проблемы / Э. М. Софьянц– Донецк : ОблИПО, 1995. — 193 с.
  171. Строгович М. С. Логика: учебное пособие /М. С. Строгович. — М.: Госполитиздат, 1949. — 362 с.
  172. Тарасова В. Н. Факультативные занятия в системе общего образования : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / В. Н. Тарасова. — М., 1973. — 24 с.
  173. Томіліна Л. І. Формування у школярів знань з основ чорної металургії на факультативних заняттях : дис. ... канд.. пед. наук : 13.00.01, 13.00.02 / Людмила Іванівна Томіліна. — К., 1995. — 161 с.
  174. Топузов О. М. Коригуючи факультативи в основній школі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. / Олег Михайлович Топузов. — К., 1995. — 161 с.
  175. Топузов О. М. Формування географічної компетентності учнів засобами проблемного навчання / О. М.Топузов // Рідна школа. – 2008. - № 9. – С. 43-45
  176. Топузов О. М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика. / О.М.Топузов – К.: Фенікс, 2007 – 315 с.
  177. Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії / О. Г. Топчієв– К.: Радянська школа, 1982. – 163 с.
  178. Уварова А. Ш. Формирование общенаучных понятий у учащихся средних классов (на материале предметов естественно-географического цикла). /Анна Шемкетовна Уварова // Диссертация на соискание научной степени кандидата пед.наук – 13.00.01. – КГПИ им. А.М.Горького, К., 1989. – 261 с.
  179. Унт М. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / М.. Э. Унт— М. : Педагогика, 1990. — 188 с.
  180. Усов П. Клубный день 2-й ступени /П. Усов // Просвещение Сибири. — 1926. — № 11. — С. 62—66.
  181. Фогараши Б. Логика. /Бела Фогараши – М.: Изд-во: иностранной литературы, 1959. – 496 с.
  182. Форми навчання в школі : кн. для вчителя / Ю. І. Мальований, В. Є. Римаренко, Л. П. Вороніна та ін.: [ред. Ю.І. Мальованй]. — К.: Освіта, 1992. — 160 с.
  183. Фурман А. Модульно-розвивальна система / А. Фурман // Рідна школа, 1994. - № 6. – С. 17-21
  184. Харламов И. Ф. Педагогика: учебное пособие /И. Ф. Харламов — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Высш. шк., 1990. — 576 с.
  185. Холина В. Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика / В. Н. Холина. – М.: Просвещение, 1995. – 320 с.
  186. Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. — СПб: Питер, 2001. — 544 с.
  187. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы /А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
  188. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе: Кн. для учителя /И. М. Чередов — М. : Просвещение, 1998. — 160 с.
  189. Чернов Б. О., Корнєєв В. П. Методи навчання географії в школі./Борис Чернов, Віктор Корнєв //Посібник для вчителя // [за ред. А. М.Алексюка, А. Й.Сиротенка] – К.: Радянська школа, 1986. – 174 с.
  190 Чернякова С. Нестандартні уроки з географії: урок-аукціон і урок-подорож / С. Чернякова // Географія та основи економіки в школі. — 2001. — № 4. — C. 33—35.
  191. Чертко Н. К. Математические методы в физической географии. Учебное пособие для геогр.спец.вузов. – Минск.: Изд-во «Университетское», 1987. – 151 с.
  192. Чупахин И. Я. Вопросы теории понятия. – Изд-во Ленинградского университета, 1961. – 76 с.
  193. Шаталов В. Ф. Точка опоры: организационные основы, эксперимент, исследование / В.Ф.Шаталов - Минск Ун-т, 1990. – 225 с.
  194. Шахмаев Н. М. Учителю о дифференцированном обучении : методические рекомендации / Шахмаев Н.М. — М.: АПН СССР НИИ общей педагогики, 1989. — 64 с.
  195. Шищенко П. Г. Проблеми географічної освіти на Україні. Український географічний журнал / П. Г.Шищенко, 1993. – № 1. – С.35-40.
  196. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко – [3-е вид.]. – К. : Знання, 2003. – 295 с.
  197. Шестериков С. И. О постановке педагогического эксперимента в методических исследованиях по географии в средней школе. Ученые записки / С. И. Шестириков – Перм. ун-т, 1962, вып. 3.
  198. Шиян Н. І. Пропедевтичне профільне навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості / Н. І. Шиян— Полтава : АСМІ, 2003. – 356 с.
  199. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г. И. Щукина— М. : Педагогика, 1988. — 203 с.
  200. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования / И. С. Якиманская— М. : 2000. — 176 с. — (Библиотека журнала «Директор школы» ; 2000, № 7.)
  201. Якиляшек В. Й. Інтегративний підхід до формування імовірнісно-статистичних понять /В. Й. Якиляшек // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 69–78.
  202. Якубова З. Х. Формирование готовности учащихся IV—VI классов к выбору и изучению факультативов в процессе внеклассной работы по математике : дис. … канд. пед. наук. 13.00.02 /Зоя Харитоновна Якубова. — Ташкент, 1987. — 160 с.
  203. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект /О. Г. Ярошенко — К.: Станіца, 1990. — 245 с.
  204. Яценко В. С. Допрофільна організація навчання в основній школі /В. С. Яценко // Навчальний посібник: Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації [уклад. Т.Г. Назаренко.] - Х.: Вид.група «Основа», 2011. – С.105-107
  205. Bradshaw M. World regional Geography: The new global order/ M. Bradshaw. – Boston: Mc Graw – Hill, 2000. – 640 p.
  206. Trant A. Introduction to Environmental Education in the European Community / Trant A. // Journal of Outdoor Education. — 1986. — Vol. 58. — № 4.
  207. Zoller, U. The develohment og student HOCS. — thе key to progress in STES education. / Zoller, U. // Bull.Sci.Technol.@Soc. — 1996. — № 16 (5–6). — P. 268—272.
  Список опублікованих праць за темою дисертації
  1. Супричов О.В. Форми й методи роботи вчителя на факультативних заняттях з географії /Олексій Супричов // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 5. - С. 38-41.
  2. Супричов О.В. До питання формування географічних понять у школярів у курсі «Країнознавство» / Олексій Супричов // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 7/8. - С. 36-37.
  3. Супричов О. В. Особливості формування країнознавчих понять в шкільних підручниках географії /О. В.Супричов // Проблеми сучасного підручника Збірник наукових праць. Випуск 11 – Київ-Педагогічна думка, 2011 р. – С.214-220
  4. Супричов О. В. Країнознавчий підхід до вивчення географії в до профільних класах /Т. Г. Назаренко, О. В.Супричов // Географія та основи економіки в школі № 1 2010 р – С. 8-11.
  5. Супричов О. В. Формування географічних знань у школярів під час вивчення факультативного курсу «Країнознавство» /О. В.Супричов // Географія та основи економіки в школі № 4 2008 р – С. 47-50.
  6. Супричов О. В. Формування країнознавчих понять на уроках географії /О. В.Супричов // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2009 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки, 2010. – С. 218
  7. Супричов О. В.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины