ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ВЕЛИКИМ ТЕНІСОМ : Формирование двигательных умений И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ тенниса

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ВЕЛИКИМ ТЕНІСОМ
 • Альтернативное название:
 • Формирование двигательных умений И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ тенниса
 • Кол-во страниц:
 • 240
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

  На правах рукопису

  ШУБА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

  УДК 373.3:796.342

  ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ВЕЛИКИМ ТЕНІСОМ

  13.00.02 – теорія та методика навчання
  (фізична культура, основи здоров’я)

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук


  науковий керівник:
  Шамардіна Галина Миколаївна
  кандидат педагогічних наук,
  професор
  Харків - 2011

  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ
  ПРОЦЕС ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 14
  1.1. Сучасний стан здоров’я молодших школярів та чинники, що впливають на його показники 14
  1.2. Фізичне виховання у загальноосвітніх навчальних закладів як важливий фактор формування та зміцнення здоров’я дітей початкової школи 27
  1.3. Великий теніс в системі організації уроків фізичної культури як інноваційна педагогічна технологія 35
  Висновки до 1 розділу 44
  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
  МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ВЕЛИКИМ ТЕНІСОМ 47
  2.1. Oрганізація експериментального дослідження 47
  2.2. Організація уроків фізичної культури у початковій школі з використанням вправ з великого тенісу 58
  2.3. Методика навчання руховим умінням та навичкам дітей 6 років на уроках фізичної культури із застосуванням вправ з великого тенісу 64
  2.4. Аналіз результатів експериментального дослідження 119
  2.5. Педагогічні умови використання великого тенісу на уроках фізичної культури, як нового засобу для формування рухових умінь та навичок 162
  Висновки до 2 розділу 165
  ВИСНОВКИ 169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 172
  ДОДАТКИ 197  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  АТ – артеріальний тиск
  АТ діаст. – артеріальний тиск діастолічний
  АТ сист. – артеріальний тиск систолічний
  ЖЄЛ – життєва ємність легень
  В.п. – вихідне положення
  МСК – максимальне споживання кисню
  ЧСС – частота серцевих скорочень
  ССС – серцево-судина система
  ЦНС – центральна нервова система
  КГ – контрольна група
  ЕГ – експериментальна група
  НВК – навчально-виховний комплекс
  ВНД – вища нервова діяльність
  ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа
  ВСТУП
  Актуальність та доцільність дослідження. В наш час зростає роль педагогіки та фізичного виховання для дітей з метою вирішення завдань оздоровлення та гармонійного розвитку підростаючого покоління. Сучасні умови життя ставлять високі вимоги до рівня фізичного розвитку, працездатності та функціонального стану організму дітей [44, 52, 110, 121, 133, 170].
  Дитячий організм на кожному етапі свого розвитку – це складна біологічна система, формування якої є природною передумовою для навчання та виховання. Молодший шкільний вік – відповідальний період у розвитку дитини, коли формується характер, розширюється світогляд дітей, закладається фундамент здоров’я та основи загальної фізичної підготовки людини [27, 28, 57, 193, 205].
  На сьогодні в Україні відсутня система громадського здоров’я на державному і місцевих рівнях, не створюються умови для забезпечення здорового способу життя серед широких верств населення. Успішність навчання школяра за багатьма чинниками визначається рівнем стану його здоров’я. Сьогодні у навчальних закладах, 60 відсотків дітей мають проблеми зі станом здоров’я, і лише четверта частина дітей є здоровими. 28,7 відсотків молодших школярів – умовно здорові. За результатами окремих досліджень у молодших класах високими є показники захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями і простудними захворюваннями (60-80 відсотків) [64, 129, 159, 200, 213, 245].
  Однією з причин поганого стану здоров’я підростаючого покоління є його обмежений руховий режим [140, 145, 175, 208]. Програма з фізичної культури, спрямована на підвищення рівня фізичної підготовленості, реалізується тільки на 40 відсотків.
  Пошуку засобів підвищення ефективності фізичного виховання дітей та підлітків присвятили свої дослідження різні вчені. Організаційно-педагогічне та методологічне підгрунтя удосконалення системи фізичного виховання школярів наведено у дослідженнях О. Дубогай [77, 78], Ю. Васькова [40 – 42], Л. Волкова [49 – 51], Т. Круцевич [101 – 103], О. Куца [111], Л. Сущенко [194, 195], Б. Шияна [232]; диференційованому фізичному вихованню присвячені дослідження Е. Вільчковського [46], О. Власюк [47], Н. Москаленко [139 – 142], Т. Петрука [165] та ін.; використанню різних видів спорту у фізичному вихованні учнів молодших класів присвятили свої дослідження М. Борейко [35], В. Жилюк [81], С. Присяжнюк [172], Л. Харченко [211], А. Цьось [216], В. Шалін [229], О. Шиян [233] та ін.
  Однак, аналіз спеціальної літератури показав, що методичних матеріалів із педагогіки фізичного виховання для дітей шести років недостатньо, тому необхідно постійно шукати шляхи підвищення ефективності формування рухових умінь та навичок у процесі фізичного виховання. Також не було виявлено досліджень, присвячених пріоритетному застосуванню великого тенісу, як засобу підвищення ефективності фізичного виховання учнів молодших класів.
  Тому, одним із нових підходів до розв’язання проблеми реалізації потенціальних можливостей організму дітей може стати побудова процесу фізичного виховання молодших школярів на підставі використання великого тенісу. Великий теніс – це гра руху. Вона залежить від вибухових швидкісних рухів, що чергуються з варіантами швидких бокових рухів. Завдяки цьому виду спорту досягається розвиток рухових якостей і координаційних здібностей дітей, розширюється фонд їх рухових умінь і навичок, а також значно збільшується резерв функціональних систем організму. Відбувається активація розвитку та зміцнення опорно-рухового апарату, покращується функціонування основних систем і внутрішніх органів дітей. Виховуються морально-вольві якості.
  Водночас у педагогічній науці процес формування рухових умінь та навичок учнів початкової школи у процесі занять великим тенісом не став предматом спеціального дослідження. Це посилюється необхідністю усунення суперечностей, що мають місце в освітній практиці, зокрема між: сучасними потребами суспільства до формування здорового покоління та існуючою системою реалізації програми фізичного виховання; потребою цілеспрямованого формування рухових умінь та навичок учнів початкової школи у процесі занять великим тенісом та недостатньою розробленостю необхідного для цього науково-методичного задеспечення.
  У зв’язку з цим актуальною є проблема розробки науково-обгрунтованої методики використання великого тенісу у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри валеології філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за темою „Розробка науково-методичних засад та валеологічного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами за напрямком „Здоров’я людини” (РК № державної реєстрації 0110U001449). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковим керівником призначено кандидата педагогічних наук, професора Шамардіну Г.М. (протокол № 7 від 19 лютого 2010 р.) й узгоджено в Міжвідомчий раді з координації наукових досліджень у галузі педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 29 березня 2011 р.).
  Мета дослідження – обґрунтувати методику організації уроків фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку з використанням великого тенісу для підвищення рівня фізичної підготовленості та показників здоров’я дитини.
  Завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан існуючих методик та засобів формування рухових умінь та навичок для організації уроків з фізичної культури дітей молодшого шкільного віку.
  2. Розробити авторську методику спрямовану на використання великого тенісу під час занять з фізичної культури для дітей шести років.
  3. Дослідити ефективність впливу авторської методики на показники здоров’я та розвиток фізичних якостей учнів перших класів загальноосвітньої школи під час уроків фізичної культури.
  4. Виявити педагогічні умови проведення уроку фізичної культури з використанням великого тенісу.
  5. Розробити практичні рекомендації для методистів та вчителів з фізичної культури щодо використання великого тенісу під час уроків фізичної культури для формування рухових умінь та навичок молодших школярів.
  Об’єкт дослідження – навчальний процес з фізичної культури молодших школярів.
  Предмет дослідження – зміст та методика проведення уроків фізичної культури з використання великого тенісу для дітей шести років.
  У ході дослідження було висунуто гіпотезу, яка ґрунтується на припущені про те, що успішність формування рухових умінь та навичок дітей молодшого шкільного віку у процесі занять великим тенісом за авторською методикою буде ефективна, якщо вона враховує організаційно-педагогічні особливості уроків фізичної культури початкової школи та передбачає такі етапи: підготовчий (розробка відповідного науково-методичного супроводу процесу формування рухових умінь та навичок дітей молодшого шкільного віку у процесі занять великим тенісом); пізнавальний (формування позитивної мотивації до уроків та оволодіння новими знаннями) та практичний (формування всіх структурних компонентів фізичної культури через застосування активних форм і методів навчання, спеціальну організацію уроків фізичної культури дітей початкової школи).
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувався такий комплекс методів дослідження:
  – теоретичні: аналіз науково-методичної літератури, порівняння різних поглядів на досліджувану проблему; аналіз змісту навчальних програм, навчальних посібників з метою систематизації сучасних науково-методичних напрямків;
  – емпіричні: педагогічні спостереження за навчально-виховним процесом учнів досліджуваних шкіл, аналіз фізкультурно-спортивної діяльності учнів молодших класів, анкетування, аналіз шкільної документації з метою об’єктивної оцінки сучасного стану роботи з фізичного виховання; констатувальний та формувальний експерименти для визначення індивідуальних рівнів розвитку учнів (педагогічні тестування, вимір антропометричних показників, педагогічний експеримент) та перевірки ефективності впровадженої методики;
  – методи обробки даних: статистичний аналіз результатів експерименту з метою виявлення середніх показників, варіативності (метод середніх величин), зв’язків між досліджуваними показниками (кореляційний аналіз), достовірності відмінностей між контрольною та експериментальною групами (t-критерій Стьюдента) та встановлення наукової достовірності отриманих результатів дослідження.
  Експериментальною базою дослідження обрано: Дніпропетровський навчально-виховний комплекс № 111 „Спеціалізована природничо-математична школа – дошкільний навчальний заклад”; Дніпропетровську середню загальноосвітню школу № 10 ім. І.І Манжури; Дніпропетровську середню загальноосвітню школу № 107.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі закономірностей побудови уроків з фізичної культури:
  вперше:
  – теоретично обґрунтовано та розроблено блочну систему формування рухових умінь та навичок для школярів першого класу як сукупність взаємопов’язаних елементів (цілей, змісту, форм та методів), які доповнюють та впливають один на одного, створюють ефективне освітнє середовище, що сприяє формуванню та розвитку рухливих умінь та навичок;
  – виявлено вплив розробленої авторської методики використання вправ з великого тенісу під час уроків фізичної культури для дітей шести років на їхні показники здоров’я та розвиток фізичних якостей;
  – одержано дані про вплив педагогічних умов на ефективність навчання руховим діям за допомогою комплексів вправ з великого тенісу для дітей шести років;
  уточнено:
  – методику організації уроків фізичної культури у перших класах з урахуванням вікових особливостей на основі використання великого тенісу;
  – варіативні частини річних планів занять з фізичної культури, що передбачають навчання руховим умінням та навичкам школярів шести років за допомогою комплексів вправ з використанням великого тенісу;
  подальшого розвитку й конкретизації набуло:
  – застосування на уроках фізичної культури змагального методу на завершальному етапі формування рухових умінь і навичок учнів перших класів;
  – дані про зміст навчання руховим умінням і навичкам школярів шести років на уроках фізичної культури, які мають різний обсяг рухової активності шляхом застосування практичних методів фізичного виховання (методи строго регламентованих вправ і частково регламентованих вправ – вивчення вправ по частинах, в цілому, ігрові та змагальні методи).
  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці методики організації уроків з фізичної культури із застосуванням вправ з великого тенісу; у побудові змісту його частин з різним обсягом рухової активності, спрямованої на вирішення педагогічних завдань фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в учбових закладах.
  Розроблена блочна система підвищення рівня здоров’я та розвитку фізичний якостей дітей на уроках фізичної культури засобами великого тенісу може ефективно застосовуватися в навчально-виховному процесі як самостійно, так і доповненням до існуючих систем фізичної підготовки. Матеріали дисертаційного дослідження рекомендуємо використовувати при розробці навчально-методичних посібників, навчанню різних видів спорту в молодшій школі, в роботі загальноосвітніх шкіл, а також при читанні лекцій та проведені методичних занять із фахівцями у сфері фізичної культури і спорту.
  Результати дослідження впроваджено в Дніпропетровський навчально-виховний комплекс № 111 „Спеціалізована природничо-математична школа – дошкільний навчальний заклад” (довідка № 216 від 02.11.2011); Дніпропетровську середню загальноосвітню школу № 10 ім. І.І Манжури (довідка № 10 – 319 від 01.11.2011); Дніпропетровську середню загальноосвітню школу № 107 (довідка № 392 від 28.10.2011).
  Авторська методика, теоретичні положення та практичні напрацювання, які викладені в дисертації, можуть використовуватися педагогами для формування рухових умінь та навичок учнів початкової школи в умовах роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Найкраща реалізація вище зазначеної методики може бути ефективною за умовою її комплексного використання.
  Особистий внесок автора полягає в постановці проблеми, формуванні мети та завдань дослідження; самостійному проведені дослідження та експериментальної роботи; розробці авторської методики; аналізі та узагальненні отриманих результатів, їх упровадженні в практику роботи загальноосвітніх шкіл.
  Вірогідність та обґрунтованість висновків дисертаційного дослідження забезпечено теоретичною виваженістю вихідних положень, використанням методів, що відповідають меті та завданням, об’єктові та предмету дослідження, експериментальною перевіркою гіпотези, кількісним і якісним аналізом експериментальних даних, позитивним результатом педагогічного експерименту, можливістю його повторення; доказовістю та логічною несуперечливістю висновків; широкою апробацією матеріалів дисертації.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема, Міжнародних: „Фізична культура, спорт та здоров’я” (Харків, 2003); „Фізична культура, спорт та здоров’я нації” (Вінниця, 2004); „Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації” (Дніпропетровськ, 2005, 2006, 2007, 2009); „Ціннісні пріоритети освіти: виклики XXI століття” (Луганськ, 2011); Всеукраїнських: „Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення” (Львів, 2008); „Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика” для вчителів і методистів по фізичній культурі (Луганськ, 2009); „Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації” (Херсон 2009); Регіональних: „Здоровий спосіб життя, фізична культура та спорт: аналіз соціальних процесів” (Київ, 2009); „Педагогіка здоров’я” (Харків, 2011).
  Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 30466 „Методична розробка з уроків фізкультури для дітей молодшого шкільного віку з пріоритетним використанням вправ оздоровчої спрямованості та елементів тенісу” (Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності від 28.09.2009 р.); авторська методика відзначена дипломом на IV обласному ярмарку „Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2008” (Дніпропетровськ 2008).
  Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри управління фізичною культурою та спортом Запорізького національного технічного університету та кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано у 18 наукових та науково-методичних працях (серед яких 12 одноосібних) у тому числі: із них 1 авторське свідоцтво; 8 статей у наукових фахових виданнях; 2 статті в інших наукових виданнях 7 статей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, трьох додатків, списку використаної літератури (269 найменування, із них 22 – іноземною мовою). Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок, із них 171 основного тексту, який містить 18 рисунків і 13 таблиць.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. За результатами проведеного аналізу літератури встановлено, що попри наявності значної кількості досліджень, спрямованих на пошук засобів підвищення ефективності фізичного виховання учнів молодших класів, основною проблемою є пошук інноваційних підходів до організації занять фізичними вправами з урахуванням інтересів та вікових особливостей дітей. До числа маловивчених аспектів цієї проблеми належать: взаємодія показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів, визначення найбільш оптимальних засобів фізичного виховання, які б забезпечували підвищення показників фізичного здоров’я.
  Виявлено відсутність наукових робіт, присвячених методиці формування рухових уміннь та навичок учнів шести років з використанням великого тенісу під час уроків фізичної культури. У зв’язку з цим виникла необхідність пошуку нових підходів до удосконалення навчально-виховного процесу з фізичної культури.
  2. Доведено, що провідна роль в оптимізації фізкультурно-оздоровчого процесу приділяється проектуванню різних фізкультурно-оздоровчих систем на основі науково обґрунтованих і адекватних співвідношень зовнішніх і внутрішні чинників розвитку дитини. Враховуючи ці важливі чинникі нами розроблено методику проведення уроків фізичної культури для дітей шести років із використанням вправ з великого тенісу.
  2.1. Розроблена методика ураховує: знання про фізичний розвиток, стан здоров’я, фізичну працездатність та фізичну підготовленість дітей; вплив зовнішніх умов на розвиток дитини (попереднє навчання і виховання, життєвий досвід, середовище, умови побуту). Діти повинні знати, яку мету має та чи інша вправа, а також засоби і методи завдань і результати їхнього успішного виконання, знаючи мету, вони будуть більш свідомо прагнути до її виконання. Кількість повторень вправ повинна бути достатньою, щоб уміння виконання даного руху було сформовано. Систематичність і послідовність виконання вправ є основою успіху навчання фізичними вправами.
  2.2. Установлено, що в результаті використання розробленої методики формування рухових умінь та навичок на уроках фізичної культури учнів першого класу в експериментальних групах відбувається значний приріст результатів розвитку рухових здібностей, ніж у контрольній. Використання вправ з великого тенісу під час уроку фізичної культури дозволило учням покращити фізичний розвиток, поліпшити стан здоров’я та фізіологічні можливості.
  2.3. Визначено, що ефективність формування рухових умінь та навичок учнів молодших класів з використанням вправ з великого тенісу залежить від функціонального стану організму дітей шести років, рухових здібностей та індивідуальних рівнів фізичних навантажень відповідно за їх віковими особливостями.
  3. Обґрунтовано перспективність спрямованого формування рухових умінь та навичок учнів початкової школи з урахуванням рівня їх фізичного розвитку та стану фізичної підготовленості. Вона ґрунтується на експериментальній методиці формування рухових умінь та навичок учнів першого класу та результатами нашого експериментального дослідження.
  3.1. Установлено, що вирішення проблеми формування рухових умінь та навичок учнів початкової школи забезпечує комплексний підхід до вибору методик удосконалення фізичної підготовленості дітей шести років. Розроблена експериментальна програма уроків фізичної культури учнів початкових класів з використанням великого тенісу дає можливість отримати суттєві зрушення рівня розвитку сили, гнучкості, швидкості, швидкісно-силових якостей, працездатності, поліпшує стан здоров’я. Тим самим вирішується одне із годовних завдань процесу фізичного виховання молодших школярів.
  3.2. Виявлено статистичний взаємозв’язок рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості досліджуваних дітей. У більшості випадків коефіцієнти кореляції між показниками фізичного здоров’я та фізичної підготовленості мали взаємозв’язок.
  4. На основі аналізу даних проведеного педагогічного експерименту виявлено педагогічні умови, які впливають на ефективність формування рухових діям, а саме: раціональне планування навчального матеріалу та комплексів вправ, розвивальне навчання, що пов’язане з розвитком фізичних якостей; забезпечення зв’язку між розділами навчальної програми; створення тематичних сюжетів, системи змагань та ігрових вправ; диференційований підхід до навчання учнів; самостійне виконання.
  5. Доведено, що використання експериментальної методики практично за всіма показниками забезпечило досягнення більш високих значень нормативів фізичної підготовленості: гнучкість, сила м’язів кисті рук і тулуба, швидкісно-силові фізичні якості. Це дало нам змогу розробити практичні рекомендації для вчителів фізичної культури.
  Таким чином, отримані результати свідчать про ефективність розробленої нами методики проведення уроків фізичної культури для дітей шести років з пріоритетним використанням елементів великого тенісу, як нового засобу для формування рухових умінь та навичок.

  Перспективи подальшого дослідження проблеми пов’язані з розробкою науково обґрунтованої педагогічної системи використання вправ з великого тенісу на уроках фізичної культури для дітей 7, 8, та 9 років; вивченням особливостей адаптації організму школярів до фізичного навантаження під впливом вправ із великого тенісу, які мають різні рівні здоров’я; подальшим вивченням проблеми особистісно-орієнтованого підходу в процесі фізичного виховання молодших школярів, спрямованого на розвиток пам’яті, мислення, уваги, збільшення приросту фізичних якостей та запасу рухливих умінь та навичок, сприянню зміцненню здоров’я дітей.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М. : Издательский центр „Академия”; Раритет. – 1997. – С. 467 – 508.
  2. Агаджанян Н.А. Экология, здоровье, спорт / Н.А. Агаджанян, Ю.А. Полатайко – Ивано-Франковск – М. : Плай, 2002. – 308 с.
  3. Агонянц Е. К. Психофизиологическое обоснование поведения человека: [учебн. для студ. высш. учебн. завед.] / Е. К. Агонянц, Г.Б. Горская. – Краснодар : Єкоинвест, 2003. – 114 с.
  4. Аксьонова О. П. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 „Теорія виховання” / О.П. Аксьонова. – Тернопіль : 2005. – 21с.
  5. Алексеев А.В. Психическая подготовка в теннисе / А.В. Алексеев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 120 с.
  6. Алтер Дж. Наука о гибкости / Дж. Алтер. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 424с.
  7. Альбицький В.Ю. Часто болеющие дети. Клинико-социальные аспекты. Пути оздоровления / В.Ю. Альбицький, А.А. Баранов. – Саратов : Сарат. ун-т, 1986. – 183 с.
  8. Амосов Н.М. Физическая активность и сердце / Н.М. Амосов, Я.А. Бендет. – К. : Здоров’я, 1989. – 213 с.
  9. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): Учебник для институтов физической культуры. – Изд. 6-е / [Под ред. Б.А.Никитюка, А.А.Гладышевой, Ф.В.Судзиловского]. – М. : Терра – Спорт, 2003. – 624 с.
  10. Андреева О.В. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей шкільного віку / О.В. Андреева // Молода спортивна наука України : Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2001. – Т. 1. – Вип. 5. – С. 191 – 194.
  11. Аннєкова І.П. Основи дидактики (модульний підхід): [навч. пос.] / І.П. Аннєкова, А.М Байдан. – Одеса : Астропринт, 2007. – С. 4 – 20.
  12. Апанасенко Г.Л. Спорт для всех и новая феноменология здоровья / Г.Л. Апанасенко // Наука в олимпийском спорте. – 2000. – Спец. вып. „Спорт для всех”. – С. 36 – 40.
  13. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека / Г.Л. Апанасенко. – СПб. : МГП „Петрополис”, 1992. – 123 с.
  14. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – К. : Здоров’я, 1998. – 248 с.
  15. Ареф’ев В.Г. Фізичне виховання в школі / В.Г. Ареф’єв, В.В. Столітенко. – К. : Олімпійська література, 1997. – 152 с.
  16. Ареф’єв В.Г. Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів / В.Г. Ареф’єв. – К. : Вежа, 1999. – 256 с.
  17. Атронов М.С. Выносливость / М.С. Атронов. – К. : „Лама”, 2003. – 312 с.
  18. Афонько О.М. Влияние нормированных упражнений аэробного характера на физическое состояние детей 5 – 6 лет в условиях регионов, повергшихся радиационному воздействию / О.М. Афонько // Вестник спортивной Беларуси. – 1994. – № 1. – С. 32 – 35.
  19. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания / Б.А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 287 с.
  20. Бавина Л.В. Педагогический контроль за физической подготовленностью детей школьного возраста в США / Л.В. Бавина // Совр. аспекты физического воспитания школьников. – М. : ФиС, 1985. – С.8 – 10.
  21. Багінська О. Особистісно орієнтоване навчаня руховим діям дітей 5 – 6 років в умовах дошкільного навчального закладу : Автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / О. Багінська. – Львівський ДІФК. – Л., 2008. – 20 с.
  22. Бальсевич В.К. Развитие быстроты и координации движения у детей 4 – 6 лет / В.К. Бальсевич, М.Н. Королева, Л.Т. Майоров // Теория и практика физической культуры. – 1986. – № 10. – С. 24 – 29.
  23. Белиц-Гейман С.П. Теннис для родителей и детей / С.П. Белиц-Гейман. – М. : Педагогика, 1988. – 222 с.
  24. Беляков Р.П. Воспитание общей выносливости у детей 4 – 6 лет на уроках физической культуры в школе: Авторе. дис. на здобуття канд. пед. наук 13.00.02 „Теорія та методика фізичного виховання”/ Р.П. Беляков. – Минск, 1989. – 23 с.
  25. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии / Н.А. Бернштейн. – М. : ФиС.,1991. – 288 с.
  26. Бігун А. Доцільність затосування елементів футболу в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (6 – 11 років) / А. Бігун, К. Віхров // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – Луцьк, 1999. – С. 268 – 270.
  27. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я. 1 клас / Т.Є. Бойченко, О.Я. Савченко. – К. : Ґенеза, 2007. – 96 с.
  28. Бойчук Ю. Д. Духовний розвиток людини в умовах реалізації різних систем фізичного виховання / Бойчук Ю. Д. // Вісн. Чернігівського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогічні науки : зб. наук. пр. — Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2006. — Вип. 35. — С. 426—430.
  29. Бойчук Ю.Д. Валеологическое значение физической активности / Бойчук Ю. Д. // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: Сб. научн. статей. – Чебоксары: Чувашск. гос. пед. ун-т, 2011. – С. 360-362.
  30. Боллетьери Н. Теннисная академия / Н. Боллетьери [пер. с англ.]. – М. : Эксмо, 2003. – 448 с.
  31. Болобан В.Н. Система обучения движениям в сложных условиях поддержания статодинамической устойчивости: Автореф. дис. на соисканя звания докт. пед. наук / В.Н. Болобан. – К., 1990. – 45 с.
  32. Болобан В.Н. Сенсомоторная координация как основа технической подготовки / В.Н. Болобан // Наука в олимпийском спорте. – К. : Олимпийская литература. – 2006. – №2. – С. 96 – 102.
  33. Большой теннис / авт. – сост. И. Кременев. – Ростов н/Д. : Феникс, Спб: ООО Издательство „Северо-Запад”, 2007. – 182 с.
  34. Бондарчук А.П. Переодизация спотривной тренировки / А.П. Бондарчук. – К. : Олимпийская литература, 2005. – 304 с.
  35. Борейко М.М. Оптимізація фізичного виховання дітей 7-8 років засобами легкої атлетики: Дис. на здобуття канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / М.М. Борейко. – Тернопіль, 2001. – 207 с.
  36. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье / И.И. Брехман. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.
  37. Буліч Е.Г. Валеологія / Е.Г. Буліч, І.В. Муравов. – К. : ІЗМО, 1997. – 224 с.
  38. Вавилова Н.Е. Учите бегать, прыгать, лазить, метать / Н.Е. Вавилова. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
  39. Васина Е.В. Соревновательные нагрузки теннисистов 13 – 14 лет : Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Е.В. Васина. – М., 2006. – 22 с.
  40. Васьков Ю.В. Система фізичного виховання молодших школярів / Ю.В. Васьков. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2009. – 244 с.
  41. Васьков Ю.В. Система фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп 1 – 4 класів / Ю.В. Васьков. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2010. – 208 с.
  42. Васьков Ю.В. Нетрадиційні рухливі ігри в системі фізичного виховання учнів / Ю.В. Васьков. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2010. – 192 с.
  43. Верхошанская Н.Ю. Скоростно-силовая подготовка теннисистов применительно к игровым действиям : Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Н.Ю. Верхошанская. – М., 1986. – 22 с.
  44. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни / П.А. Виноградов. – М. : Мысль, 1990. – 287 с.
  45. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : [навч. посіб. для студ. пед вузів] / Е.С. Вільчковський. – Л. : ВНТЛ, 1998. – 336 с.
  46. Вільчковський Є.С. Система фізичного виховання молодших школярів: для викладачів та студентів вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації : [навч.-метод. посіб.] / Є.С. Вільчковський, М.П. Козленко, С.Ф. Цвек. – К. : ІЗМН, 1998. – 232 с.
  47. Власюк О.О. Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку : Автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / О.О. Власюк. – Львівський ДІФК. – Л., 2006. – 20 с.
  48. Вовченко І.І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану. Дис. на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / І.І. Вовченко. – К., – 2003. – 205 с.
  49. Волков Л.В. Спортивная подготовка детей и подростков / Л.В. Волков. – К. : Вежа, 1998. – 190 с.
  50. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л.В. Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 294 с.
  51. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся / Л.В. Волков. – К. : Радянська школа, 1988. – 184с.
  52. Волкова С.С. Здорове тіло – здоровий дух / С.С. Волкова // Школа життетворчості особистості : науково-методичний збірник. – К. : ІСДО, 1995. – С. 135 – 136.
  53. Вольчинський А.Я. Українські народні рухливі ігри у навчально-виховному процесі дошкільного закладу / А.Я. Вольчинський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. пр. – Луцьк, 1999. – С.289 – 294.
  54. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях : [Учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед.] / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М.Самодурова; [под ред. С.А. Козловой]. – М. : Издательский центр „Академия”, 2002. – 320 с.
  55. Всеволодов И.В. Технические средства в занятиях теннисистов: Теннис / И.В. Всеволодов : сб. статей. – Вып 2. – М. :ФиС, 1979. – С. 42 – 44.
  56. Выготский Л.С. Основы педогогики / Л.С. Выготский // Онлайн библиотека – Режим доступа к журналу: http://www.koob.ru.
  57. Іонава О.М. Науково-педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями вольфдорської педагогіки : Дис. на здобуття доктора пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки ” / О.М. Іонава. – К., 2000. – 376 с.
  58. Гем Н. Всемирный теннис / Н. Гем. – М. : ФиС, 1979. – 365 с.
  59. Головань Н.О. Вiковi особливостi дiтей 6-рiчного вiку та їх діагностика / Н.О. Головань // Навчання i виховання 6-рiчних першокласникiв. – К. : Радянська школа, 1990. – С.47.
  60. Годик М.А. Спортивная метрология: учебник для институтов физической культуры / М.А. Годик. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 192 с.
  61. Голенко В.А. Азбука тенниса / В.А Голенко, А.П. Скородумова, Ш.А. Тарпищев. – М. : Дедалус, 2003. – 149 с.
  62. Гороховский В. Большой теннис: для всех и для каждого / В. Гороховский, В. Романовский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 347 с.
  63. Горчакова О.А. Основи педагогічної єтики / О.А. Горчакова. – Одеса : ОІУВ, 2004. – 79 с.
  64. Гончаренко М.С. Валеопедагогічні аспекти духовності / М.С. Гончаренко. – Х., 2007 - 400c.
  65. Губа В.П. Особенности подготовки юных теннисистов / В.П. Губа, Ш.А. Тарпмщев, А.Б. Самойлов. – М. : СпортАкадемПресс, 2003. – 130 с.
  66. Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников / А.А. Гужаловский. – Минск : Народная освита, 1978. – С. 123 – 165.
  67. Гужаловский А.А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста: Автореф. дис. На здобуття звання д-ра пед. наук / А.А. Гужаловский. – М., 1979. – 26 с.
  68. Давиденко О.В. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О.В. Давиденко, В.П. Семененко, Л.О. Фандікова. – Тернопіль : Астон, 2003. – 144 с.
  69. Демінський О.Ц. Дидактичні основи оптимізації спортивного тренування / О.Ц. Демінський. – К. : Вища школа, 2001. – 242 с.
  70. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят / Н.Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 6. – С. 14 – 15.
  71. Державна національна програма „Освіта” / Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  72. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні // Інформаційний збірник Міністерства Освіти України. – 1996. – № 9. – С. 9 – 15.
  73. Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 3. – С. 32 – 34.
  74. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України /Держком. України з фізкультури і спорту / [за ред. М.Д. Зубалія]. – К., 1997. – 36 с.
  75. Детская спортивная медицина: Руководство для враченй / [под ред. С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева]. – М. : Медицина, 1991. – 558 с.
  76. Дорошенко А.С. Формирование самостоятельности и активности у младших школьников на уроках физической культуры: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13. 00. 04 „Теорія і методика професійної освіти” / А.С. Дорошенко. – Л., 1982. – 24 с.
  77. Дубогай О.Д. Інтеграція пізнаваьної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / О.Д. Дубогай, Б.П. Пангелов, Н.О. Фролова, М.І. Горбенко. – К. : Оріяни, 2001. – 152 с.
  78. Дубогай О.Д. Пріоритетні напрямки організації виховного процесу формування здорового способу життя молодших школярів засобами фізичної культури в системі „Школа – Сім’я” / О.Д. Дубогай, Л.В. Щербань // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Київ-Винниця, 1998. – Ч. ІІ. – С. 245 – 251.
  79. Дудіцька С. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / С. Дудіцька, О. Зендик // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2 – 3. – С.81 – 82.
  80. Жарінов О.Й. Навантажувальні проби в кардіології / О.Й. Жарінов, В.О. Куць, Н.В. Тхор. – К. : Медицина світу, 2006. – 89 с.
  81. Жилюк В. Підвищення рівня фізичної підготовленості школярів молодших класів в умовах уроку фізичного виховання за допомогою використання комплексів українських народних ігор / В. Жилюк //Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. – Л. : ЛДІФК, 2001. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 209 – 211.
  82. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник / М.Н. Жуков. – М. : Издательский центр „Академия”, 2000. – 170 с.
  83. Зайцева Л.С. Теннис для всех / Л.С. Зайцева. – М. : Колос, 1998. – 149 с.
  84. Закон України „Про фізичну культуру і спорт”. – К., 1994. – 22 с.
  85. Зарічанська Л. Просвітницька робота серед батьків як засіб активізації фізкультурно-спортивної діяльності та профілактики респіратоорних захворювань у молодших школярів / Л. Зарічанська, Л. Завацька // Наукові записки. Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 4. С. 64 – 67.
  86. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии / В.М. Зациорский. – М. : ФиС, 1979. – 256 с.
  87. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена (основы теории и методики воспитания) / В.М. Зациорский. – М. : ФиС, 1980. – 200 с.
  88. Здоровый ребенок в здоровом социуме / А. Ростов, У. Зарань. – М. : Издательский центр „Академия”, 1999. – 156 с.
  89. Зуев Н. С пяти лет на корте / Н. Зуев // Спорт в школе. – 1995. № 18. – С. 3.
  90. Иванова Т.С. Путь к мастерству / Т.С. Иванова. – М. : Советский спорт, 1993. – 200 с.
  91. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / Н.В. Москаленко, О.О. Власюк, І.В. Степанова, О.В Шиян. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – 238 с.
  92. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания / Е.П. Ильин. – М. : ФиС, 1980. – 256 с.
  93. Индожих Х. Как готовят теннисистов в „Теннисных державах” (Германия, Швеция, Австралия) / Х. Индожих // Спорт за рубежом. – 1988. - № 12. – С. 13.
  94. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М. : ФиС, 1988. – 288 с.
  95. Колчинская А.З. Кислород. Физическое состояние. Работоспособность / А.З. Колчинская. – К. : Наук. думка, 1991. – 208 с.
  96. Конеева Е. В. Физическая культура : [учеб. Пособ.] / Под общ. ред. Е.В. Конеевой. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 558 с.
  97. Коробко С.Л. Индивидуальные различий детей 6-летнего возраста и их учет в учебно-воспитательной работе: подготовка студентов к работе с учащимися 6-летнего возраста / С.Л. Коробко, В.Ф. Олейник. – К. : Вища школа, 1990. – 77 с.
  98. Короп Ю.О. Розвиток гнучкості у школярів / Ю.О. Короп // Фізичне виховання в школі. – К., 1997. – № 3. – С.40 – 45.
  99. Коц А.М. Физиология человека (с основами биохимии) / А.М. Коц, В.С. Фарфель. – М. : ФиС. 1986. – 366 с.
  100. Кружило Г. Особливості програми третього оздоровчого уроку фізичної культури віку / Г. Кружило, С. Волкова, І. Ляхова, М. Углова // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Л. : Українські технології, 2003. – Вип. 7. – Т. 2. – С.123 – 126.
  101. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.
  102. Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре / Т.Ю. Круцевич. – К. : Здоровье, 1985. – 120 с.
  103. Круцевич Т.Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания: Дис. на здобуття звання докт. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Т.Ю. Круцевич. – К., 2000. – 510 с.
  104. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003.
  105. Круцевич Т.Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев. – К. : Олимпийская литература, 2005. – 195 с.
  106. Кренков Л.В. Теніс – це цікаво / Л.В. Кренков. – К. : „Колос”. – 2003. – 214 с.
  107. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: [навч. посіб ] / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 324 с.
  108. Кузьменко В.У. Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років: Автореф. дис. д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / В.У Кузьменко – К., 2006. – 46 с.
  109. Куц А.С. Организационно-методические основы физкультурно-оздоровительной работы со школьниками, проживающими в условиях повышенной радиоактивности: Дис. на соискание звания док. пед. наук: 24.00.02 „Физическая культура, физическая культура ранніх групп населения” / А.С. Куц. – К., 1997. – 400 с.
  110. Куц А.С. Экология окружающей среды – фактор, определяющий содержание физического воспитания школьников / А.С. Куц, П.С. Данчук, В.А. Леонова. – Винница, 1993. – 138 с.
  111. Кучеров І. Здоров’я нації – проблема педагогічна / І. Кучеров // Фізичне виховання в школі. – 2000. - №1. – С. 51 – 53.
  112. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б.Х. Ланда. – М. : Советский спорт, 2004. – 192 с.
  113. Лапаєнко С. Виховуємо дітей здоровими / С. Лапаєнко // Початкова школа. – 2000. - №. 5. – С. 39 – 41.
  114. Ле Дефф Э. Физическая подготовка теннисиста. Справочник спортсмена / Э. Ле Дефф. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 258 с.
  115. Лебедева Н.Т. Формирование здоровья растущего организма и его диагностика / Н.Т. Лебедева, Е.А. Лосицкий // Здоровье и образование: ІІ Междунар. конгрес валеологов и ІV Всерос. научн.-практ. конф. „Педагогические проблемы валеологии” / [под редакцией проф. В.В. Колбанова]. – СПб. : – 2000. – С. 50 – 51.
  116. Левицкий В. Роуп-скиппинг: новый вид двигательной активности / В. Левицкий, И. Окунская // Наука в олимпийском спорте. – 2001. – № 3. – С. 94 – 98.
  117. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание и его значение / П.Ф. Лесгафт. – М. : Педагогика, 1991. – С. 157 – 165.
  118. Леськів А.Д. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів / А.Д. Леськів, Н.В. Андрощук, А.Б. Дзюбановський. – Тернопіль : СМП Астон, 2000. – 175 с .
  119. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / М.М. Линець. – Л. : Штабар, 1997. – 207 с.
  120. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / [за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка]. – К. : Здоров’я, 1995. – 310 с.
  121. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми / В.С. Лозинский. – К. : Центр здоровья, 1993. – 160 с.
  122. Лях В.И. Выносливость: основы измерения и методика развития / В.И. Лях // Физическая культура в школе, 1998. – №1. – С.7 – 14.
  123. Лях В.И. Гибкость: основы измерения и методика развития / В.И. Лях // Физическая культура в школе, 1999. – №1. – С.4 – 10.
  124. Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – Минск : Полымя, 1989. – 169 с.
  125. Лях В.И. Ориентиры перестройки физического воспитания в общеобразовательной школе / В.И. Лях // Теория и практика физической культуры. – 1990. - № 9. – С. 10 – 14.
  126. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников / В.И. Лях. – М. : „Издательство”, 1998. – 272 с.
  127. Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии / А.А. Маркосян. – М. : Просвещение, 1974. – 223 с.
  128. Маркосян А.А. Основы морфологии физического развития у детей / А.А. Маркосян. – М. : ФиС, 1970. – 460 с.
  129. Мартынов С.М. Здоровье в ваших руках: Советы практического врача педиатра / С.М. Мартынов // Книга для воспитателей детских садов и родителей. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.
  130. Массовая физическая культура и спорт за рубежом: тематич. подборка // М. : ФиС. – 1987. – Вып. 1. – 21 с.
  131. Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории / А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с.
  132. Матюшонок М.Т. Анатомия, физиология и гигиена детей младшего школьного возраста / М.Т. Матюшонок. – М. : Просвещение, 1970. – 224 с.
  133. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М. : Издательский центр „Академия”, 2000. – 211 с.
  134. Мелешко В.І. Визначення стану фізичної підготовленості дітей 6 років при використанні на уроках фізичного виховання вправ оздоровчої спрямованості та елементів тенісу / В.І. Мелешко, Л.В. Шуба // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матер. VI Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю 15 – 16 травня 2008р. : матер. конф. –. Л. : ЛДУФК, 2008. – С. 94 – 97.
  135. Мигель К. Учебник передового тренера / К. Мигель, М. Дейв. – ITF, 1998. – 327 с.
  136. Мицкан Б. Презлять Оздоровча функція фізичної культури: шляхи реалізації в умовах сучасної школи / Б. Мицкан, Г. Презлять // Мат. наук.-практ. конф. „Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні” – Рівне : „Здоров’я”, 2003. – С. 59 – 64.
  137. Міщенко О. Підвищення рухової активності молодших школярів як складова частина навчального процесу / О. Міщенко // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Л. : Українські технології, 2003. – Вип. 7. – Т. 2. – С.32 – 35.
  138. Міщенко О.В. Творчі шляхи поєднання фізичного виховання із загальноосвітніми предметами в початковій школі / О. Міщенко // Науковий вісник: Серія „Теорія і методика навчання та виховання”. Х. : ХДПУ, 1997. – Вип. 1. – С. 35 – 38.
  139. Москаленко М. Комплексний підхід що до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах / М. Москаленко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2000. – №7. – С. 90 – 93.
  140. Москаленко Н.В. Диференційний розвиток рухових якостей дівчаток молодшого шкільного віку в урочних формах занять: дис. на соискание на звание канд. пед. наук / Н.В. Москаленко. – К., 1992. – 199 с.
  141. Москаленко Н.В. Нові підходи до оздоровлення дітей у загальноосвітніх школах / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України: Зб. нак. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів: Панорама, 2002. – Вип.6. – Т.1. – С. 329 – 331.
  142. Москаленко Н.В. Особливості формування інтересу дутей молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Львів: Українські технології, 2003. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 46 – 48.
  143. Москаленко Н.В. Совершенствование системы работы по физическому воспитанию детей младшего школьного возраста / Н.В. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДІФК і С, 1999. – С. 94 – 98.
  144. Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: [монографія] / Н.В. Москаленко. – Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація”, 2007. – 252 с.
  145. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я / В.П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. – 256 с.
  146. Настольная книга учителя физической культуры / [под ред. Л.Б.Кофмана]. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 496 с.
  147. Національна Доктрина розвитку освіти // Затверджено Указом Президента україни від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. – К., 2002. – 14 с.
  148. Начинская С.В. Математическая статистика в спорте / С.В. Начинская. – К. : Здоровья, 1978. – 136 с.
  149. Начинская С.В. Основы спортивной статистики / С.В. Начинская. – К. : – Вища школа, 1987. – 189 с.
  150. Новиков В.С. Иммунофизиология экстремальных состояний / В.С. Новиков, В.С. Смирнов. – Спб. : Наука, 1995. – 172 с.
  151. О реформах австрийского спорта // Физкультурно-оздоровительная работа в зарубежных странах. – М., 1989. – С. 21 – 29.
  152. Огниста К.М. Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників: Автореф. дис. на соискание звания канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / К.М. Огниста К.М. – Л., 2003. – 22 с.
  153. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера / Н.Г. Озолин. – М. : Астрель, 2003 – 863 с.
  154. Осадчук Т.В. Творчий підхід до організації фізичного виховання сучасних школярів / Т.В. Осадчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наукових праць. – Луцьк, 1999. – С. 460 – 465.
  155. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 – 11 класи. – К.: Початкова школа. – 2001. – 112 с.
  156. Основы математической статистики / [под ред. В.С. Иванова]. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 176 с.
  157. Основы теории и методики физической культуры / [под ред. А.А.Гужаловского]. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 352 с.
  158. Основи екології людини : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] [Бойчук Ю. Д., Солошенко Е. М., Ніколенко Є. Я., Савченко В. М.]. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — 546 с.
  159. Охорона життя і здоров’я дітей : Ч. 2. Культура здоров’я молодого школяра. 1-4 класи. Програма та методичні поради для вчителів початкової школи / Укл. В.І. Шахненко. – К. : ІСДО, 1995. – С. 3 – 99.
  160. Пальчевський С.С. Педагогіка : [Навч. посіб.] / С.С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.
  161. Панов В.И. Психодиагностика образовательных систем: теория и практика / В.И Панов. – СПб. : Питер, 2007 – 352 с.
  162. Паркосадзе Ц.Г. Развитие основных физических качеств младших школьников (6 – 10 лет) с использованием средств общей физической подготовки: Автореф. дис. На соискае звания канд. пед. наук / Ц.Г. Паркосадзе. – 1991. – 24 с.
  163. Пат. 30466 Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. Методична розробка з уроків фізкультури для дітей молодшого шкільного віку з пріоритетним використанням вправ оздоровчої спрямованості та елементів тенісу / Шуба Л. В., заява 28.07.2009 ; зареєстровано 28.09.2009.
  164. Педагогіка : модульний курс тек : [Навч. посіб.] / І.П. Анєнкова, М.А. Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол : – Л. : „Новий Світ – 2000”, 2011. – 567 с.
  165. Петрук Л. Фізичний розвиток та фізична підготовленість дітей 7-9 років, які інтенсивно займаються розумовою діяльністю / Л. Петрук // Наукові записки. Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – №4. – С. 43 – 46.
  166. Пивовар А.А. Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання. Дис на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / А.А. Пивовар. – Л. : – 2005. – 182 с.
  167. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 584 с.
  168. Подготовка юных теннисистов в ДЮСШ и СДЮШОР / [под общ. ред. Т.С. Ивановой]. – М.: ГЦОЛИФК, 1999. – 150 с.
  169. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: [Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед.] / И.П. Подласый – М. : Просвещение : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.
  170. Поліщук В.В. Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму. Дис дис. на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / В.В. Поліщук. – Л. : – 2008. – 266 с.
  171. Попов И. Повышение качества и эффективности обучения по физической культуре в І-ІІІ классах / И. Попов // Физическое воспитание и спорт в школах зарубежных стран – М. : ФиС, 1996. – Вып. 1. С 9 – 16.
  172. Присяжнюк С.І. Розвиток фізичних якостей учнів початкових класів загальної школи (на прикладі сили і витривалості): Автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / С.І. Присяжнюк. – Л., 2001. – 17 с.
  173. Про фізичну культуру і спорт. Закон України від 24 грудня 1993 року // Виховна робота в закладах освіти України – К. : ІЗМН, 1998. . Вип. 11. – С. 76 – 77.
  174. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізична культура 1-11 класи. – К. : Перун, 1998. – С. 1 – 21.
  175. Пушкар М.П. Основи гігієни / М.П. Пушкар. – К. : Олімпійська література, 1998. – 94 с.
  176. Пшевенда Р. Причины и следствия слабой физ. подготовки детей и молодёжи / Р. Пшевенда // Физическое воспитание в школах зарубежных стран. – М., 1990. – Вып. 1. – С. 9 – 16.
  177. Рекутина Н.В. Игровой и соревновательный методы в системе физического воспитания младших школьников (6 – 10 лет): Авторе. дис. на соискание звания канд. пед. наук / Н.В. Рекутина. – М., 1988. – 21 с.
  178. Розпутняк Б.Д. Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15-17 років, які проживають в радіаційно-забрудненій місцевості на уроках фізичнорї культури: Автореф на здобуття звання канд. мед. ннаук / Б.Д. Розпутняк. – Луцьк, 2000. – 20 с.
  179. Романенко В.А. Двигательные способности человека / В.А. Романенко. – Донецк : Новый мир, 1999. – 336 с.
  180. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей [учебное пособие] / В.А. Романенко. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.
  181. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я. Савченко. – К. : Генеза, 1999. – 366 с.
  182. Сав С. Теннис: техника и тактические приемы: 185 упражнений: [пер. с фр.] / С. Сав – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 367 с.
  183. Сакун Л. Гуманістичні підходи в навчанні / Л. Сакун // Рідна школа – 2003 – №10 – С. 78-80.
  184. Санчес Викарио А. Спорт. Уроки мастерства / А. Санчес Викарио. – Лондон, Нью-Йорк, Штудгард. М., 1999. – 146 с.
  185. Сапин М.Р. Брыксина Анатомия и физиология детей и подростков / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. – М. : Издательский центр „Академия”, 2000. – 326 с.
  186. Сверкунова Г. Как это делается в Китае: О многолетнем успехе китайских спортсменов на международной спортивной арене / Г. Сверкунова // Спортивные игры. – 1990. - № 9. – С. 34 – 35.
  187. Сергієнко Л.П. Комплексне тестування рухових здібностей людини / Л.П. Сергієнко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 360 с.
  188. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 440 с.
  189. Сивачева Л.Н. Спортиные игры с нестандартным оборудованием / Л.Н. Сивачева. – Спб. : 2001. – 187 с.
  190. Скородумова А.П. Теннис. Как добиться успеха / А.П. Скородумова. – М. : PRO-PRESS, 1994. – 176 с.
  191. Спортивная метрология / [под ред. В.М. Зациорского]. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.
  192. Суббота Ю.В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом: [практичний посібник] / Ю.В. Суббота. – К. : КНЕУ, 2007. – 164 с.
  193. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А.Г. Сухарев. – М. : Медицина, 1991. – 272 с.
  194. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини / Л.П. Сущенко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1999. – 324 с.
  195. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) / Л.П. Сущенко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 442 с.
  196. Тальбо П. Что будет с теннисом / П. Тальбо. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 145 с.
  197. Теннис для всех. Национальная теннисная рейтинговая программа (НТРП) / Бретт К.Шварц, Крис А.Дазет; [пер. с англ.] / Т.А. Бобровой. – М. : Ас трель: АСТ, 2006. – 271 с.
  198. Теннис для начинающих: [пер. с англ.]. – М. : АСТ: Астрель, 2008. – 48 с.
  199. Тимошенко О.В. Основи моделювання у фізичному вихованні і спорті: [Метод. посіб.] / О.В. Тимошенко – К., 2003. – 95 с.
  200. Тихвинский С.Б. Социальные и медико-биологические проблемы физического воспитания с целью увеличения здоровья здоровых детей и подростков / С.Б. Тихвинский, И.М. Воронцов // Детская спортивная медицина / [по
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины