ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я : ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ валеологических ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ валеологических ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ
 • Кол-во страниц:
 • 217
 • ВУЗ:
 • РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису  ШЕВЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

  УДК [373.5:371.3]:613  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
  УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  ОСНОВ ЗДОРОВ’Я


  13.00.02 – теорія та методика навчання
  (фізична культура, основи здоров’я)  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  доктор педагогічних наук, професор
  Малафіїк Іван Васильович

  Рівне – 2011  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………..……………………………. 3
  РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА…………………………………………………………………........... 11
  1.1. Історичні аспекти розвитку валеології і начала валеологічної
  дидактики………………….……………………………………………………. 11
  1.2. Валеологічні знання та їх змістові аспекти ……………………………… 28
  1.3. Сучасний стан формування валеологічних знань у процесі навчання
  оздоровчих дисциплін ………………………………………………………… 47
  1.4. Системний підхід як метод дослідження проблеми формування
  системи валеологічних знань……………….………………………..………. 58
  Висновки до першого розділу……………………………………………………… 66
  РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я, ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ……………………………………………………………………. 68
  2.1. Система «Здоров’я як суспільна та індивідуальна цінність» ………….. 68
  2.2. Визначення змісту системи валеологічних знань учнів основної
  школи …………………………………………………………………………... 90
  2.3. Дидактичні умови формування системи валеологічних знань в учнів
  основної школи……………..………………………………………………… 100
  2.4. Організація та результати педагогічного експерименту………………. 128
  Висновки до другого розділу……………………………………………………….. 167
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………...... 169
  ДОДАТКИ………………………………………………………….................. 171
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….............. 198


  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. На початку третього тисячоліття в умовах глобалізації відчутно зросли взаємозалежність та взаємовплив індивіда й соціуму. Тому індивідуальне здоров’я (як одне з основних джерел повноцінного життя людини) на фоні соціального благополуччя перестає бути проблемою особистісною, воно має стати запорукою існування здорового суспільства й об’єктом його турботи. Усвідомлення особистістю відповідальності за власне здоров’я є важливою складовою виховання людини.
  Однією з актуальних проблем сучасної педагогіки як науки є якнайширше і найповніше застосування її досягнень у справі навчання, виховання і розвитку молодого покоління заради розбудови здорового суспільства та формування його валеологічного світогляду. Особливо означена проблема стосується учнів підліткового віку, в якому закладаються психічні і моральні основи безпеки людини на рівні свідомості. Вміння визначати чільне місце здоров’ю в ієрархії життєвих цінностей набувається впродовж шкільного періоду життя кожної людини.
  Проблема формування валеологічних знань в учнів основної школи була об’єктом вивчення вітчизняних і зарубіжних дослідників. Зокрема, теорію та практику навчання й виховання підлітків щодо ведення здорового способу життя як складову валеологічних знань обґрунтували педагоги-класики (Я. А. Коменський, П. Лесгафт, А. Макаренко, Й. Г. Песталоцці, В. Сухомлинський) та сучасні дослідники (Т. Бойченко, О. Вакуленко, О. Жабокрицька, В. Оржеховська, С. Свириденко, Н. Ткачова, В. Шахненко та інші); визначенням психолого-педагогічних особливостей розвитку і формування здорової особистості учня основної школи займалися Г. Голобородько, О. Дубогай, О. Леонтьєва, О. Петрик, Р. Поташнюк, О. Савченко та інші; пошуки шляхів формування валеологічної свідомості в учнів здійснювали С. Василенко, В. Горащук, В. Заплатинський, О. Кабацька, А. Царенко, Г. Яцук; проблему формування системи знань досліджували П. Ерднієв, Л. Зоріна, В. Ільїн, І. Лернер, В. Лозова, М. Скаткін, Н. Тализіна, А. Шепетов; валеологічний моніторинг стану здоров’я й умов навчання учнів реалізовували М. Гончаренко, С. Кириленко, В. Шаповалова та інші.
  У Законі України «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти приділено велику увагу формуванню освіченої, творчої особистості, становленню її фізичного і морального здоров’я. У практику освіти запроваджено державні програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Молодь на роздоріжжі», «Діалог». Педагогами загальноосвітніх шкіл у навчально-виховній роботі застосовуються елементи валеософії, валеологічної культури, модульно-розвивального навчання. Водночас світогляд учнів не повною мірою відповідає валеологічному, а мислення ще не досягло рівня валеологічно-системного, про що свідчить поширення соціальних захворювань (токсикоманія, алкоголізм, тютюнокуріння, наркоманія), найчастіше – у підлітковому віці.
  Основна суперечність, з якою пов’язана проблема дослідження, полягає в тому, що з одного боку, час і розвиток українського суспільства вимагають розбудови державності валеологічно грамотними, творчими громадянами здорового суспільства, що потребує відповідних навчально-виховних методик, розробки нових концепцій оздоровчого виховання та навчання. З іншого боку, сучасна школа малоефективно використовує ті адекватні засоби для забезпечення виконання зазначеного соціального замовлення, які можна використовувати під час вивчення як усіх шкільних дисциплін, так і дисциплін оздоровчого спрямування.
  Отже, актуальність проблеми, її недостатня розробленість, об’єктивна потреба розв’язання вищеозначеної суперечності зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідницької держбюджетної роботи кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету «Розвиток життєтворчої активності особистості» (державний реєстраційний номер 0109U000499).
  Тема дослідження затверджена вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 8 від 25.03.2011 р.) та узгоджена у раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 4 від 26.04.2011 р.).
  Мета дослідження полягає у виявленні, обґрунтуванні й експериментальній перевірці дидактичних умов формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я та розробці шляхів їх практичної реалізації.
  Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
  1. Проаналізувати психолого-педагогічну, філософську, медичну й методичну літературу, яка розкриває проблему формування системи валеологічних знань в учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я.
  2. На основі опрацьованої літератури та вивченого досвіду формування валеологічних знань учнів основної школи виявити й обґрунтувати дидактичні умови формування системи валеологічних знань у процесі навчання основ здоров’я.
  3. Експериментально перевірити дидактичні умови формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я.
  4. Підготувати й видати методичні рекомендації, методичні розробки, навчально-методичні посібники на основі здобутих у дослідженні результатів.
  Об’єкт дослідження: процес формування системи валеологічних знань в учнів 5–9 класів основної школи.
  Предмет дослідження: дидактичні умови формування системи валеологічних знань учнів 5–9 класів основної школи у процесі навчання основ здоров’я та шляхи їх реалізації.
  В основу дослідження покладена гіпотеза, заснована на припущенні, що формування системи валеологічних знань учнів основної школи можна ефективно здійснювати за сукупності таких умов: знання учнями характеристик системи як засобу пізнання; формування знань про здоров’я як цілісності в єдності його складових; накопичення підлітками фонду валеологічних знань та організація їх у систему як одночасні процеси; формування розуміння й усвідомлення учнем себе не лише суб’єктом процесу навчання основ здоров’я, але й суб’єктом власного здоров’я у процесі пошуку шляхів його формування, зміцнення, збереження, відновлення.
  Для вирішення зазначених завдань дослідження використано комплекс взаємопов’язаних методів педагогічного дослідження:
  – теоретичні методи: системний підхід; вивчення і проблемно-цільовий аналіз наукових джерел вітчизняних та зарубіжних авторів щодо педагогічних, психологічних, медичних основ формування системи валеологічних знань; узагальнення передового педагогічного досвіду роботи педагогів у вихованні валеологічної культури; аналіз документів, які регламентують процес системної організації валеологічної освіти і методику валеологічного навчання у структурі цілісного педагогічного процесу; аналіз філософських джерел щодо валеологічної культури особистості;
  – емпіричні методи: спостереження і соціометричне вивчення роботи підліткових макро- та мікрогруп, впливу на підлітків різновекторних соціальних чинників; анкетування; опитування;
  – експериментальні методи: констатувальний, формувальний експеримент для перевірки ефективності обґрунтованих дидактичних умов формування системи валеологічних знань в учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я;
  – статистичні: методи математичної статистики з метою обробки результатів дослідно-експериментальної роботи для кількісного та якісного аналізу ефективності розробленої методики.
  Дослідно-експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалося упродовж 2000–2009 років на базі загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл І–ІІІ ст. № 207 м. Києва (довідка № 82 від 15.03.2010 р.); ЗОШ І–ІІІ ст. № 4, 13, 22, 23, 28 (довідки № 47 від 21.04.10 р., № 384 від 10.06.2011 р., № 103 від 14.06.2011 р., № 47 від 09.06.2011 р., № 163 від 10.05.2011 р.), спеціалізованих шкіл І–ІІІ ст. № 15, «Центр надії», НВК «Колегіум», гуманітарної гімназії І–ІІІ ст. м. Рівного (довідки № 274 від 06.09.2010 р., № 254 від 07.06.2011 р., № 96 від 08.06.2011 р., № 508 від 09.09.2010 р.); ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 м. Кузнєцовська (довідка № 320 від 10.12.2009 р.), Блажівської ЗОШ І–ІІІ ст. Рокитнівського району (довідка № 231 від 16.02.2009 р.), Сторожівської ЗОШ І–ІІ ст. та Веснянської ЗОШ І–ІІІ ст. Корецького району Рівненської області (довідки № 91 від 31.11.2009 р., № 13 від 17.12.2009 р.). Загалом експериментальною роботою було охоплено 730 учнів 5–9-х класів.
  Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
  – обґрунтовано й експериментально перевірено дидактичні умови успішного формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я (знання учнями характеристик системи як засобу пізнання; формування знань про здоров’я як цілісності в єдності його складових; накопичення підлітками фонду валеологічних знань та організація їх у систему як одночасні процеси; формування розуміння й усвідомлення учнем себе не лише суб’єктом навчання основ здоров’я, але й суб’єктом власного здоров’я у процесі пошуку шляхів його формування, зміцнення, збереження, відновлення);
  – розроблено шляхи практичної реалізації дидактичних умов формування системи валеологічних знань у процесі навчання основ здоров’я; здійснено системний аналіз процесу формування в учнів основної школи системи валеологічних знань;
  – уточнено та структуровано зміст і процес формування системи валеологічних знань в учнів 5–9-х класів основної школи.
  Набуло подальшого розвитку застосування системного підходу до підвищення якості валеологічних знань в учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я; уточнено поняття «система валеологічних знань», «матриця системи валеологічних знань».
  Практичне значення одержаних результатів. Практичне застосування отриманих у процесі дослідження результатів знайшло своє вираження у тому, що підготовлено до друку і видано навчально-методичний посібник для вчителів та учнів «Валеологія. Розробки уроків для 5–7 класів»; навчальні програми «Здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності з елементами валеології», «Основи медичних знань» (2002–2004 рр.), «Методика викладання валеології та БЖД» для студентів ВНЗ; методичні посібники «Формування системності валеологічних знань у школярів», «У світі системних валеологічних знань учня», «Основи здоров’я» для учнів основної школи. Результа¬ти дослідження можуть бути застосовані у реалізації базових лекційних курсів, спецкурсів та науково-методичних розробок із валеології в системі вищої освіти, у підготовці підручників, навчальних і методичних посібників для вчителів та учнів основної школи, в лекторській і пропагандистській роботі валеологічного змісту. Розроблено та захищено модель сучасного навчального закладу – «Школа сприяння здоров’ю» (автор моделі О. Шевчук).
  Основні результати дослідження впроваджено в педагогічний процес загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких проводився експеримент. Також їх було впроваджено у роботу обласної науково-методичної ради з цивільної оборони, основ медичних знань, основ безпеки життєдіяльності м. Рівного та Рівненської області (2003–2008 рр.).
  Особистий внесок автора визначається працями, написаними одноосібно та у співавторстві, й полягає у структуруванні змісту, розробці понятійного апарату, моделюванні конспектів лекційних занять, їх модернізації; полягає у застосуванні системного підходу до викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», її валеологізації (навчальний посібник «Конспекти лекцій з БЖД» для студентів ВНЗ); у доповненні практичних занять (навчальний посібник «Психодіагностичні та контрольні тести з БЖД» для студентів ВНЗ) тестами психолого-валеологічного змісту; у розробці тестів підсумкового контролю змістовних модулів № 1 та № 2 «Психофізіологічна надійність людини», «Психофізіологічні основи безпеки здоров’я», «Небезпеки людини в сфері проживання», «Перша долікарська допомога»; у структуруванні змісту методичного посібника «Методичні вказівки з БЖД» для студентів ВНЗ; у розробці розділу «Залікові запитання», впорядкуванні розділу «Список рекомендованої літератури»; в авторських методичних посібниках «Основи здоров’я» (для 7-их та 9-их класів), «Валеологія. Розробки уроків для 5–7 класів» у процесі викладання дисциплін валеологічного змісту в ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 м. Рівного, в Рівненському державному гуманітарному університеті.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася за кількома напря¬мами.
  Теоретичні положення дисертації були покладені в основу проектів базового змісту та програм шкільного ва¬леологічного курсу, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для обго¬ворення з наступним запровадженням в освітню мережу України.
  Найважливіші концептуальні положення та висновки дослідження були представлені й обговорені на Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Системно-розвивальне навчання: суть, досвід, проблеми» (Рівне, 2001); «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку» (Кіровоград–Остріг, 2002); «Соціально-психологічні детермінанти трансформування гендерних стереотипів в умовах сучасного суспільства» (Рівне, 2003); на засіданнях кафедр валеології, педагогіки, загально-технічних дисциплін і технологій Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 2000–2009); на засіданнях відділу управління освітою Рівненського міськвиконкому (Рівне, 2001), обласних та міських методичних об’єднаннях з валеології, основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки юнаків, цивільної оборони, основ медичних знань, біології і хімії (Рівне, 2001–2005); на психологічному семінарі «Соціально-психологічні особливості формування здорового способу життя молоді» для педагогів загальнонавчальних закладів щодо формування здорового способу життя у дітей віком від 6 до 17 років (у рамках проекту «Регіональний центр соціальних процесів»); на курсах підвищення кваліфікації вчителів біології, хімії, основ безпеки життєдіяльності, основ валеології, класних керівників (Рівненський обласний інститут підвищення педагогічної освіти, 2000–2005), на тренінг-курсах, розроблених у рамках реалізації Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та методичних об’єднаннях учителів ЗОШ із питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя згідно програми «рівний-рівному» (Рівне, 2003–2005). Окремі розділи, висновки дисертації обговорювалися на засіданнях обласної науково-методичної ради з цивільної оборони, основ безпеки життєдіяльності, основ медичних знань м. Рівного та Рівненської області; кафедри педагогіки, валеології, загально-технічних дисциплін і технологій Рівненського державного гуманітарного університету (2002–2011).
  Вірогідність наукових результатів забезпечена ме¬тодологічним підходом до аналізу проблеми; обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, їх відповідністю рівню сучасного розвитку науки і передового педагогічного досвіду; широкою опорою на теоретичні дані психологічної і педагогічної науки; використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, що відображають специфіку дослідження та адекватні його конкретній меті.
  Публікації. За темою дослідження опубліковано 31 наукову і науково-методичну працю, із них – 11 статей у провідних фахових виданнях, 1 – у інших виданнях, 10 тез у матеріалах конференцій (7 одноосібних), 3 навчально-методичні рекомендації (1 одноосібна), 5 навчальних (3 одноосібних) та
  1 методичний посібники.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 217 сторінок, із них основного тексту –
  170 сторінок. Дослідження містить 9 таблиць, 17 рисунків, 17 додатків
  (на 27 сторінках). Список використаних джерел містить 221 найменувань.

  З метою уникнення нагромадження у тексті дисертаційної роботи термінології з галузі валеології введено такі скорочення:
  – БЖД – безпека життєдіяльності;
  – ВНЗ – вищі навчальні заклади;
  – ЗСЖ – здоровий спосіб життя;
  – ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади;
  – ЗОШ – загальноосвітня школа;
  – ОБЖ – основи безпеки життєдіяльності;
  – ФЗЗВП – формування, зміцнення, збереження, відновлення й передача наступним поколінням здоров’я здорової людини;
  – ФМК – функціонально-морфологічні компоненти;
  – ФМС – функціонально-морфологічна структура;
  – ФМСС – функціонально-морфологічна системна структура.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  Узагальнення результатів проведення дослідницько-пошукової роботи та педагогічного експерименту дало підстави дійти наступних висновків.
  1. Важливість валеології як науки про здоров’я для сучасного учня зумовлюється тим, що формування здоров’я людини залежить від самої людини і її способу життя. Сучасна людина переконана, що в ієрархії її життєвих цінностей здоров’я посідає чільне місце. Дослідження виявило, що проблема формування системи валеологічних знань в учнів основної школи у процесі навчання основ наук вивчалася, в основному, на рівні сутності і змісту. Не стали предметом спеціального дослідження дидактичні умови формування системи валеологічних знань взагалі й у навчанні учнів основ здоров’я зокрема. Залишається до цього часу не розкритий механізм формування системних валеологічних уявлень, понять, суджень.
  2. Відомо, що кожна система, незалежно від її предметно-змістового наповнення, має функціонально-морфологічну компонентну структуру, яка є інваріантною для всіх систем. Її компонентами є рівень ієрархії, функція, системоутворювальний чинник, елементи системи, її структура, емерджентна властивість. Між ними діють системні зв’язки, які забезпечують цілісність системи. Описати систему – означає отримати предметно-змістове наповнення кожного з цих компонентів. Але з іншого боку, знання виражаються через уявлення, поняття, судження, теорію. Тому формування в учнів 5–9-х кл. валеологічних знань здійснюється через формування уявлень, понять, суджень, теорій, а формування їх системи – через функціонально-морфологічну компонентну структуру. Виникає саме така матриця, яка на основі системи «здоров’я» розкриває механізм створення системи валеологічних знань.
  Успішність у формуванні системи валеологічних знань в учнів основної школи може бути забезпечена за наявності наступних дидактичних умов. Усі учні основної школи повинні оволодіти системно-змістовою декомпозицією знань, що дає їм дієвий метод пізнання дійсності. Застосування цього методу до об’єкта «здоров’я» дозволяє істотно збагатити знання учнів про цей об’єкт. Процес накопичення підлітками фонду валеологічних знань та процес їх організації в систему повинні відбуватися одночасно. Учень стає не лише суб’єктом навчання але й суб’єктом власного здоров’я. Це виявляється в тому, що учень зі своєї ініціативи формулює низку запитань, проблем як до вчителя так і до самого себе, розглядаючи їх крізь призму власного здоров’я.
  3. Апробація ефективності дидактичних умов успішного формування системи валеологічних знань у процесі навчання основ здоров’я засвідчила зростання рівня сформованості валеологічних знань в експериментальних класах в середньому на 12 %, тоді як в контрольних класах це зростання не перевищувало 4 %. Доказом цього були високі коефіцієнти кореляції між системними властивостями (функціональністю та структурністю (0,78), емерджентністю й ієрархічністю (0,67)). Також виявлено позитивну динаміку у формуванні в учнів основних характеристик системи.
  4. Застосування у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів навчальних посібників, навчально-методичних видань, розроблених на основі здобутих у дослідженні результатів, дозволило активізувати процес формування індивідуальної системи знань з основ здоров’я у підлітків.
  Дослідження не охоплює всього спектру питань, пов’язаних із формуванням системи валеологічних знань під час навчання основ здоров’я і не претендує на повноту характеристики розглянутої проблеми, а є лише одним із підходів до розв’язання проблеми підвищення якості валеологічної освіти учня. Предметом подальших пошуків, на наш погляд, є розгляд полісистеми «Здоров’я» та вдосконалення системи валеологічних знань учнів на цій основі.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адамчук Н. Валеологічна освіта – шлях до зміцнення здоров’я учнів / Н. Адамчук // Біологія і хімія в школі. – 1997. – № 2. – С. 29–31.
  2. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я : пер. з рос. / М. М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1990. – 167 с.
  3. Аспекти здоров’я / О. В. Вакуленко, О. О. Стойка, Л. П. Шнеренко. – К. : Держ. ін.-т проблем сім’ї та молоді. 2002. – Кн. 3. – 27 с.
  4. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  5. Бойченко Т. Валеологічна освіта : експерим. шк. посібник (8 кл.) / Т. Бойченко, А. Царенко, Н. Колотій, Ю. Жеребецький. – К. : КМТОЗ, 1997. – 72 с.
  6. Бойченко Т. Валеологічна освіта : експерим. шк. посібник (9 кл.) / Т. Бойченко, А. Царенко, Н. Колотій, Ю. Жеребецький. – К. : КМТОЗ, 1997. – 90 с.
  7. Бойченко Т. Валеологія в школі : навч.-метод. посібник для адміністраторів загальноосвітніх середніх шкіл / Т. Бойченко, І. Бойченко, Н. Колотій [та ін.]. – К. : Саскатун, 1999. – 250 с.
  8. Бойченко Т. Є. Базовий зміст валеологічної освіти / Т. Є. Бойченко, Н. В. Вадзюк, В. О. Мовчанюк [та ін.] // Валеологія : шкільний курс. – К., 1994. – С. 18–35.
  9. Бойченко Т Є. Валеологія в сучасній системі гуманітарної науки та освіти / Т. Є. Бойченко // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2004. – №3. – С. 82–93.
  10. Бойченко Т. Є. Валеологічна освіта в Україні: особливості і проблеми формування / Т. Є. Бойченко // Валеологія. – 1996. – № 1. – С. 25–27.
  11. Бойченко Т. Є. Викладання курсу «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах : експерим. навч.-метод. посібник / Т. Є. Бойченко, Н. М. Колотій. – К. : УІСД, 2004. – 244 с.
  12. Бойченко Т. Є. Здоров’я як інтердисциплінарна категорія / Т. Є. Бойченко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини. – Полтава, 1999. – С. 26–29.
  13. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я : підручник для 5 кл. / Т. Є. Бойченко, С. В. Василенко, В. М. Заплатинський [та ін.]. – К. : Навч. книга, 2005. – 198 с.
  14. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я : програма для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. Є. Бойченко, В. М. Заплатинський, В. В. Дивак. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 41 с.
  15. Бойченко Т. Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров’я людини : дис. канд. пед. наук : (13.00.01) «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. Є. Бойченко. – К., 1994. – 257 с.
  16. Булич Є. Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології : навч. посібник / Є. Г. Булич, І. В. Муравов. – К. : ІЗМН, 1997. – 224 с.
  17. Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.05) «Соціальна педагогіка»/ О. В. Вакуленко. – К., 2001. – 20 с.
  18. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні : зб. наук.-практ. ст. / АПН України. Наук.-метод. центр превентивного виховання ; за заг. ред. В. М. Оржеховської. – К. : Магістр, 1999. – 120 с.
  19. Валеологія в схемах : навч. посібник / Гончаренко М. С. – Х. : Бурун Книга, 2005. – 208 с.
  20. Валеологія – наука про здоровий спосіб життя (інформ.–метод. збірник). – К. : Знання України, 1996. – 336 с.
  21. Василенко С. В. Основи здоров’я : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Василенко, Н. І. Гущина, О. І. Манюк. – К. : Навчальна книга, 2006. – 159 с.
  22. Ващенко Л. С. Основи здоров’я : книга для вчителя / Л. С. Ващенко, Т. Є. Бойченко. – К. : Генеза, 2005. – 240 с.
  23. Ващенко Л. Шкільна валеологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв’язання // Біологія і хімія в школі. – 2000. – № 1. – С. 33–36.
  24. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1976. – 269 с.
  25. Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник / О. В.Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
  26. Волкова С. С. Методи використання валеологічних знань при самоорганізації здорового способу життя / С. С. Волкова // Валеологія. – 1997. – № 1–2. – С. 11–14.
  27. В руках освіти – здоров’я дітей та молоді : [Валеологія. Державний стандарт освіти України] // Освіта України. – 1997. – 27 черв.
  28. Гаснікова О. М. Організаційно-методичні умови формування ціннісного ставлення до репродуктивного здоров’я у підлітків загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед.. наук : (13.00.07) «Теорія і методика виховання» / О. М. Гаснікова ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2010. – 20 с.
  29. Гнатюк В. М. Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : (13.00.01) «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. М. Гнатюк; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2000. – 16 с.
  30. Гнатюк Д. Системний підхід до уроку / Д. Гнатюк // Директор школи. – 2002. – № 6. – С. 63–68.
  31. Гончаренко М. С. Валеологічне розвантаження школярів протягом навчального процесу / М. С. Гончаренко, Л. М. Іванова // Валеологія. – 1999. – № 9. – С. 12–13.
  32. Гончаренко М.С. Валеологія в схемах : навч. посіб. / М. С. Гончаренко. – Х. : Бурун Книга, 2005. – 208 с.
  33. Гончаренко М. С. Валеопедагогічні основи духовності : навч. посібник / М. С. Гончаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 332 с.
  34. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  35. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К. ; Вінниця : Планер. 2010. – 308.
  36. Горащук В. Основні поняття шкільного курсу «Валеологія» / В. Горащук // Фізичне виховання в школі. – 2000. – № 4. – С. 47–49.
  37. Горащук В. Соціально-педагогічний статус валеологічної науки / В. Горащук // Рідна школа. – 1998. – № 1. – С. 70–71.
  38. Грибан В. Г.. Валеологія : підручник / В. Г. Грибан. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 214 с.
  39. Гриньова М. В. Методика викладання валеології : навч.-метод. посібник / М. В. Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2001. – 156 с.
  40. Гриньова М. Методи навчання валеології / М. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 1. – С. 32–36.
  41. Даниленко Г. Результати впровадження програми з валеології / Г. Даниленко, С. Пікузо // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 6. – С. 39–42.
  42. Державний стандарт середньої освіти України: [Валеологія] // Освіта України. – 1997. – 4 липня.
  43. Диференціація фізичного виховання школярів 11–14 років, які проживають у різних зонах радіаційного забруднення : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : (24.00.02) «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. В. Веселова ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2001. – 21 с.
  44. Діагностичні підходи до визначення стану духовного і морального здоров’я особистості : навч. пос. для проведення практ. занять / укл. М. С. Гончаренко, Е. Т. Карачинська, В. Є. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 156 с.
  45. Довгаль С. І. Валеологія у минулому / С. І. Довгаль // Валеологія. – 1999. – № 4–5. – С. 2–3.
  46. Дробноход М. Проблема валеології в освіті / М. Дробноход, Ф. Вольвач // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 172–181.
  47. Дубогай О. Д. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини : методичний матеріал / О. Дубогай. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с. – ISBN 966-8651-59-6
  48. Духовність і здоров’я : навч.–метод. посібник / В. М. Оржеховська ; АПН України. Ін-т проблем виховання. – К. : Вища школа, 2004. – 219 с.
  49. Експертні системи як засіб формування якісних знань учнів 7–8 класів з предметів природничого циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.09) «Теорія навчання» / М. О. Антонченко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2001. — 16 с.
  50. Елементи експериментальних підходів на уроках біології: фізіологія людини / упоряд. В. Мишкіна, І. Дзеверін. – К. : [Б. в.], 2004. – 128 с.
  51. Жабокрицька О. В. Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : (13.00.07) «Теорія і методика виховання»/ Жабокрицька О. В. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2003. – 266 с.
  52. Жаліло Л. Проблеми валеологічної освіти в Україні / Л. Жаліло // Хімія. Біологія. – 1999. – № 38. – С. 1–3.
  53. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – С. 547–562.
  54. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні підлітків / В. М. Оржеховська // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / [АПН України, Центр інформації та документації Ради Європи в Україні] ; за заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 188–191.
  55. Зубалій М. Складові здорового способу життя / М. Зубалій, С. Закопайло // Завуч. – 2000. – № 20–21. – С. 29.
  56. Індивідуальний розвиток особистості // Психолог. – 2002. – № 25–28. – С. 27–56.
  57. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І. О. Матіюк ; Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2000. – 22 с.
  58. Кабацька О. В. Методика формування культури здоров’я старшокласників у позакласній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.02) «Теорія та методика навчання» / О. В. Кабацька ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 20 с.
  59. Кабацька О. В. Психолого-педагогічні основи навчання підлітків здоров’язберігаючим методикам протягом навчально-виховного процесу у сучасній школі / [О. В. Кабацька, С. П. Стеценко, Н. М. Бабак, В. В. Ситник]. // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2–5 квітня 2009 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – Т. 3. – С. 135–143.
  60. Кириленко О. М. Валеологічна освіта молоді: зміст, проблеми, перспективи / О. М. Кириленко // Реформування освіти і школи. – Рівне, 1997. – С. 238–240.
  61. Кириленко С. В. Моніторинг школи культури здоров’я / С. В. Кириленко, О. М. Михайлов, Є. М. Павлютенков, В. П. Сергієнко. – Х. : Основа, 2008. – 175 с.
  62. Кириленко С. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників : автореф. дис. ... канд.. пед. наук : (13.00.07) «Теорія і методика виховання» / С. В. Кириленко ; АПН України ; Ін-т пробл. виховання. – К., 2004. – 21 с.
  63. Команєва О. Навчити здоров’ю / О. Команєва // Валеологія. – 1999. – № 2. – С. 1–2.
  64. Комарова Н. Інвестиції в майбутнє / Н. Комарова, О. Яременко // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 4. – С. 22–23.
  65. Концепція інтегративної українознавчої валеологічної освіти в Україні : проект/ за розробкою П. П. Кононенка ; ведуча проекту Т. П. Усатенко // Освіта. – 1996. – № 39 (24 липня) – С. 1–3.
  66. Концепція неперервного валеологічного виховання та освіти в Україні // Валеологія. – 1999. – № 2. – С. 2–4, 5–8 ; № 3. – С. 14–15 ; № 4. – С. 2–3, 13–14.
  67. Коцур Н. Здоров’я дітей – здоров’я нації / Н. Коцур // Рідна школа. – 2002. –№ 7. – С. 11–14.
  68. Леонтьєва О. І. Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності: дис. ... канд. пед. наук : (13.00.06) «Теорія, методика й організація культурно-просвітньої діяльності» / О. І. Леонтьєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2005. – 200 с.
  69. Лукащук-Федик С. В. Репродуктивна культура особистості : навч. посібник / С. В. Лукащук-Федик. – Тернопіль : Астон, 2004. – 176 с.
  70. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посібник для студентів педагогічних спеціальностей та вчителів / І. В. Малафіїк. – Рівне : Вид-во Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, 2004. – 470 с.
  71. Малафіїк І. В. Метод системно-змістової декомпозиції / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб. наук.-метод. праць Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2000. – Вип. 2. – С. 116–119.
  72. Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання / І. В. Малафіїк. – Рівне : Вид-во Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, 2004. – 437 с.
  73. Малафіїк І. В. Системність – якість знань / І. В. Малафіїк. – Рівне : Вид-во Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, 2008. – 383 с.
  74. Малафіїк І. В. Теорія та методика формування системності знань у старшокласників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : (13.00.09) «Теорія навчання» / І. В. Малафіїк ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2007. – 39 с.
  75. Малафіїк І. В. Щоб оцінити знання, потрібно знати, що оцінювати: [Перехід до 12-бальної оцінки знань учнів] / І. В. Малафіїк // Освіта. – 2000. – № 44 (4–11 жовтня). – С. 1, 4.
  76. Міхеєнко О. І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с.
  77. Мохнач Н. Н. Валеологія : конспект лекцій / Н. Н. Мохнач. – Ростов н/Д : Фенікс, 2004. – 256 с.
  78. Національна доктрина розвитку освіти України // Нормативно-правове забезпечення освіти : у 4 ч. – Х., 2004. – Ч. 1 – С. 5–24.
  79. Новикова Н. Інтегративний зміст валеологічної освіти / Н. Новикова // Біологія і хімія в школі. – 2000. – № 6. – С. 32–34.
  80. Новикова Н. І. Проблеми валеологічного виховання учнів / Н. І. Новікова // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 103–108.
  81. Огірок С. С. Потреби і стимули як системоутворюючі фактори розвитку особистості (на матеріалах педагогічної спадщини А. С. Макаренка та сучасних педагогів-новаторів): автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.01) «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. С. Огірок ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2000. – 20 с.
  82. Оржеховська В. Валеологічні знання — дітям і молоді / В. Оржеховська // Школа–Парк педагогічних ідей та технологій : дайджест. – 2001. – № 1–2. – С. 153.
  83. Оржеховсъка В.М. Методичні розробки уроків, які спрямовані на формування потреб та навичок здорового способу життя дітьми та молоддю / В. М. Оржеховська, А. Л. Плешаков, Л. Т. Шкурат. – Біла Церква, 2006. – 80 с.
  84. Оржеховська В. М. Про результати дослідження валеологічних знань в освітньому процесі України /В. М. Оржеховська // Педагогічний пошук. – 1999. – № 4. – С. 7–11.
  85. Оржеховська В. М. Просвітницька робота щодо здорового способу життя як стратегічний напрям державної політики України / В. М. Оржеховська // Комплексна реабілітація дитини: стратегія, технології, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-пошук. конф., (Київ, 2002 р. 26-28 лют.). – К., 2003. – С. 23– 26.
  86. Оржеховська В. Формування соціальної відповідальності учнів у сучасній школі / В. Оржеховська // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 25–31.
  87. Островерхова Н. М. Методологія аналізу якості уроку як педагогічної системи / Н. М. Островерхова. – Х. : ТИТУЛ, 2008. – 402 с.
  88. Павелків Р. В. Загальна психологія : підручник / Р. В. Павелків. – К. : Вища школа, 2004. – 506 с.
  89. Петрик О. І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя : курс лекцій / О. І. Петрик. – Львів : Світ, 1993. – 120 с.
  90. Писарчук Є.А. Екологічне виховання учнів : посібник для вчителя / Є. А. Писарчук, А. М. Кухта. – К. : Рад. школа, 1990. – 87 с.
  91. Підліток: як йому допомогти / упоряд. Т. Гончаренко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с.
  92. Поташнюк Р. З. З історії розвитку науки про здоров’я / Р. З. Поташнюк. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – 136 с.
  93. Поташнюк Р. З. Соціально-екологічна сутність здоров’я / Р. З. Поташнюк. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 92 с.
  94. Принь Ю. Формуймо валеологічну культуру / Ю. Принь // Освіта. – 1998. – № 50 (29 лип. – 5 серп.).
  95. Присяжнюк М. С. Людина та її здоров’я : пробний навч. посібник для 8–9 кл. серед. загальноосвіт. школи, гімназій, ліцеїв / М. С. Присяжнюк. – К. : Фенікс, 1998. – 272 с.
  96. Психологія дидактики // Психолог. – 2004. – № 21–22. – С. 1–128.
  97. Розвиток пізнавальних процесів дитини / упоряд. С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. – К. : Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.
  98. Роль вчителя у формуванні в учнів норм і правил поведінки : метод. рек. для пед. працівників / НДІ педагогіки України ; В. М. Оржеховська, Л. В. Терехова, Т. В. Хілько та ін.. – К. : [Б. в.], 1992. – 32 с.
  99. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів пед. ф-тів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.
  100. Савченко О. Я. Духовність і зміст шкільної освіти / О. Я. Савченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 6–8.
  101. Свириденко С. О. Формування в учнів умінь і навичок здорового способу життя / С. О. Свириденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук, праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 153–158.
  102. Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Григорій Савич Сковорода. – К. : Наук. думка, 1983. – 542 с.
  103. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 680 с.
  104. Степанюк А. В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : (13.00.01) «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. В. Степанюк ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 36 с.
  105. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.
  106. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення : навч.-метод. посібник / Б. М. Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.
  107. Сухомлинський В. О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я / В. О. Сухомлинський // Валеологія. – 1999. – № 17. – С. 2–4 ; № 18. – С. 2–4 ; № 19. – С. 2–4.
  108. Сухомлинський В. О. Природа – джерело здоров’я : уроки «школи радості» : [Авторська концепція] / В. О. Сухомлинський // Валеологія. – 2000. – № 6. – С. 5.
  109. Cистема // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. / під ред. М. П. Бажана. – 2-ге вид. – К., 1983. – С. 174.
  110. Cистемний підхід // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. / під ред. М. П. Бажана. – 2-ге вид. – К., 1983. – С. 178.
  111. Тимофієва М. П. Психологія здоров’я : навч. посібник / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 296 с.
  112. Ткачова Н. О. Валеологізація виховного процесу у школі / Н. О. Ткачова, Н. О. Семченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 923. Серія : Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 9. – С. 121–124.
  113. Ткачова Н. О. Упровадження здоров’язберегаючих заходів у шкільний навчальний заклад / Н. О. Ткачова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 818. Серія : Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 5 : Теорія та методика навчання фізичній культурі та основам здоров’я. – С. 196–202.
  114. Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді / О. О. Яременко, О. Д. Дубогай, Г. Я. Левін. Л. В. Буцька. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. – Кн. 6. – 124 с.
  115. Філософія : навч. посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрушенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – 2-ге вид., перероб. і доп.– К. : Вікар, 2001. – 457 с.
  116. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. пед. закл. освіти. – К. : Академія, 2001. – 528 с. – (Альма-матер).
  117. Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язковий компонент системи національної освіти : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з валеології, (22–24 жовтня 1996 р., м. Дніпропетровськ ) / за заг. ред. С. В. Кириленко. – К. : Ін-т змісту і методів навчання, 1997. – 296 с.
  118. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Ч. 1 / О. О. Яременко, О. В. Вакуленко, Ю. М. Галустян та ін. – К. : Держ. ін.-т проблем сім’ї та молоді. 2005, – 160 с.
  119. Харківська валеологічна школа / за ред. М. С. Гончаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 76 с.
  120. Царенко А. В. Валеологія : підручник для 8–9-х кл. серед. загальноосвітньої школи / А. В. Царенко, Г. В. Яцук. – К. : Генеза, 1998. – 136 с.
  121. Цьось А. В. Система здорового способу життя в «Поучении» Володимира Мономаха / А. В. Цьось // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 208–217.
  122. Шаповалова В. А. Здоров’я дітей та молоді: програмні підходи та пріоритетні напрями фізичного виховання / В. А. Шаповалова // Валеологія. – 1999. – № 7. – С. 12–16.
  123. Шахненко В. І. Бережливе ставлення держави і вчителя до здоров’я учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи як соціально-педагогічна проблема / В. І. Шахненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 951. Серія : Валеологія: Сучасність і майбутнє. – Вип. 10 : Теорія та методика навчання фізичній культурі та основам здоров’я. – С. 42–47.
  124. Шахненко В. І. До питання про основні складові здоров’я, їхній зв’язок та взаємовплив / В. І. Шахненко, Є. О. Цуканова // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : зб. наук. праць ХІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2005. – С. 14–19.
  125. Шахненко В. І. Підготовка учнів до ведення здорового способу життя у змісті здоров’яформуючих курсів ЗНЗ незалежної України / В. І. Шахненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / за ред. С. С. Єрмакова.– Х., 2008. – № 1. – С. 167–175.
  126. Шахненко В. І. Підготовка учнівської молоді до ведення здорового способу життя, створення сім’ї і виховання дітей на цих засадах як соціально-педагогічна проблема / В. І. Шахненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. – № 2. – С. 155–158.
  127. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 1 : Поезія 1837–1847 / Т. Г. Шевченко ; під ред. М. Г. Жулинського. – К. : Наук. думка, 2001. – 784 с.
  128. Шевчук Олена. Біологічний аспект валеологічних знань через валеологізацію біології у 8–му класі / Олена Шевчук // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 101. – С. 355–364.
  129. Шевчук О. А. Валеологія. Розробки уроків для 5–7 класів : метод. посібник для вчителів та учнів / О. А. Шевчук. – Рівне : Ліста, 2001. – 200 с.
  130. Шевчук О. А. Вплив системи «Школа здоров’я» на формування системності валеологічних знань у загальноосвітніх школах / О. А. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2004. – Вип. 11. – С. 194–197.
  131. Шевчук О. А. Дія структури системи «здоров’я» на формування особистості дитини з шкільної лави через здоровий спосіб життя / О. А. Шевчук // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб. наук.-метод. праць. – Рівне, 2003. – Вип. 6. – С. 105–109.
  132. Шевчук О. А. Інноваційні уроки основ здоров’я : 7 кл. / О. А. Шевчук. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.
  133. Шевчук О. А. Орієнтація школярів на здоровий спосіб життя через систему валеологічних знань / О. А. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка.– 2002. – Вип. 3. – С. 487–494.
  134. Шевчук О. А. Основи здоров’я : 7 кл. / О. А. Шевчук. – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с.
  135. Шевчук О. А. Основи здоров’я : конспекти уроків: 9 кл. / О. А. Шевчук. – К .: Шкільний світ. 2009. – 136 с.
  136. Шевчук О. А. Процес формування індивідуальної системи валеологічних знань на рівні функції через валеологізацію математики та алгебри в ЗОШ / О. А. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка і психологія» : зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – Вип. 576. – С. 197–205.
  137. Шевчук О. А. Рекомендації щодо вивчення стану викладання ОБЖД у ЗОШ Рівненської області / О. А. Шевчук // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., (18–19 березня 2004 р.). – Рівне, 2004. – С. 75–76.
  138. Шевчук О. А. Системний аналіз змісту валеологічних знань у школярів 5–10-х класів загальноосвітніх шкіл / О. А. Шевчук // Теорія і методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб. наук.-метод. праць. – Рівне, 2004. – Вип. 7. – С. 69–72.
  139. Шевчук О. А. Системний підхід у реалізації програми «Основи валеології» / О. А. Шевчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 11–13.
  140. Шевчук О. А. Стан викладання ОБЖ в ЗОШ Рівненської області / О. А. Шевчук, А. С. Юсенко// Безпека життєдіяльності : наук.-метод. конф.,
  2003 р. : тези доповідей / – Х., 2003. – С. 15–16.
  141. Шевчук О. А. Орієнтовне планування програмового матеріалу з основ безпеки життєдіяльності (з елементами валеології) для 5–11-х класів / О. А. Шевчук // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 13–14. – С. 33–41.
  142. Шевчук О. А. Рекомендації щодо використання літератури під час викладання ОБЖ у 6–11 класах / О. А. Шевчук // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 15–16. – С. 40–47.
  143. Шевчук О. А. Формування валеологічної культури підлітків у системі освіти / О. А. Шевчук // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 9. – С. 2–3.
  144. Шевчук О. А. Формування системності валеологічних знань у школярів / О. А. Шевчук // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 3. – С. 15–17.
  145. Школи України 2006. Лауреати конкурсу «100 кращих шкіл України» у 9 номінаціях / упоряд. Н. Мурашко, Н. Валентин, Ж. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2006. – 400 с.
  146. Язловецький В. С. Учням про здоров’я / В. С. Язловецький, О. В. Язловецька. – Кіровоград : Вид-во Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, 2000. – 212 с.
  147. Яновська Н. М. Піснезнайка: Гармонія інтелекту та здоров’я / Н. М. Яновська. – К. : Духовність та здоров’я, 2003. – 60 с. 205.
  148. Аверьянов А. Н. Системное познание мира : методологические проблемы / А. Н. Аверьянов. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.
  149. Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество / Н. М. Амосов. – Донецк : Сталкер, 2003. – 464 с.
  150. Апанасенко Г. Л. Автобиографические заметки о здоровье / Г. Л. Апанасенко. – Николаев : Борисфен», 2001. – 139 с.
  151. Апанасенко Г. Л. Валеология на рубеже веков / Г. Л. Апанасенко // Валеология. – 2000. – № 1. – С. 4–11.
  152. Апанасенко Г. Л. Обращение валеолога к здравому смыслу гигиенистов / Г. Л. Апанасенко // Валеологія. – 2003. – № 21–22. – С. 25.
  153. Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – К. : Здоровье, 1998. – 248 с.
  154. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, системный подход / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1986. – 334 с.
  155. Афанасьев В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1980. – 368 с.
  156. Батечко С. Двенадцать шагов к здоровью с «ТЯНЬШИ» 2-е издание / С. Батечко, Н. Деревянко. – 2-е изд. – Белая Церковь : Червона Рута-Турс, 2004. – 528 с.
  157. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 272 с.
  158. Б. Могилевский. Жизнь Пирогова: повесть о великом хирурге и педагоге / Б. Могилевский. – М. ; Л. : Дет. лит., 1953. – 303 с.
  159. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – 2-е изд., доп., перераб. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.
  160. Брехман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье / И. И. Брехман. – Л. : Наука, 1987. – 125 с.
  161. Брехман И. И. Философско-методологические аспекты проблемы здоровья человека / И. И. Брехман // Вопросы философии. – 1982. – № 2. – С. 48–53.
  162. Войтенко В. П. Здоровье здоровых: (Введение в санологию) / В. П. Войтенко. – К. : Здоровье, 1991. – 248 с.
  163. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 4 : Детская психология / Л.С. Выготский ; под ред. Д. Б. Эльконина. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с.
  164. Голобородько А. П. Формирование понятия здорового образа жизни у учащихся основной школы : дис. … канд. пед. наук : (13.00.01) «Общая педагогика и история педагогики» / Харьк. гос. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. – Х., 1997. – 241 с.
  165. Гончаренко М. С. Валеологический словарь / М. С. Гончаренко. – Х. : [Б. и.], 1999. – 316 с.
  166. Зайцев Г. К. Валеология. Культура здоровья : книга для учителей / Г. К. Зайцев, А. Г. Зайцев. – Самара : БАХРАХ-М, 2003. – 272 с.
  167. Зорина Л. Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л. Я. Зорина. – М. : Педагогика», 1978. – 128 с.
  168. Ибн Сина Абу Али. Канон врачебной науки. Избранные разделы. / сост. Каримов У. И., Хуршут Э. У. – М. ; Ташкент : Коммерческий вестник, Фан АН, 1994. – Ч. 1–3.
  . Ч. 1. – 420 с.
  . Ч. 2. – 360 с.
  . Ч. 3. –232 с.
  169. Ильин В. В. Теория познания. Эпистемология / В. В. Ильин. – М. : Издательство МГУ, 1994. – 136 с. – ISBN 5-211-03240-3.
  170. Ильин В. В. Философская антропология: учебное пособие для вузов – 2-е издание. – М. : Книжный дом Университет (КДУ), 2006. – 232 с. – ISBN 5-98227-193-4.
  171. Каган М. С. Эстетика как философская наука / М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 544 с.
  172. Кириллова Т. В. Формирование целостной системы знаний и умений учащихся старших классов средней общеобразовательной школы : на материале естественнонаучных дисциплин : дис. … д-ра пед. наук : (13.00.01) «Общая педагогика и история педагогики» / Т. В. Кириллова ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н.Ульянова. – М., 2003. – 424 с.
  173. Колбанов В. В. Валеология : основные понятия, термины и определения / В. В. Колбанов . – СПб. : ДЕАН, 2001. – 256 с.
  174. Коменский Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменский // Педагогическое наследие /Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо., И. Г. Песталоцци. – М., 1988. – С. 11–106.
  175. Кон И. С. Психология ранней юности : книа. для учителя / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.
  176. Королев Ф. Ф. Системный подход и возможности его применения в педагогических исследованиях / Ф. Ф. Королев // Советская педагогика. – 1970. – № 9. – С. 103–115.
  177. Ларичев О. И. Методологические проблемы практического применения системного анализа / О. И. Ларичев // Системные исследования: ежегодник 1979 / под ред. Д. М. Гвишиани, В. Н. Садовского. – М., 1980. – С. 210–219.
  178. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения/ И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.
  179. Лернер И. Я. Качество знаний учащихся. Каким оно должно быть / И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1978. – 48 с.
  180. Лесгафт П Ф. Руководство к физическому образованию детей школьного возраста. Психология нравственного и физического воспитания : избранные психологические труды / ПФ. Лесгафт. – Воронеж : МОДЄК, 1998. – 410 с.
  181. Лисицин Ю. П. Слово о здоровье / Ю. П. Лисицин. – М. : Сов. Россия, 1996. – 192 с.
  182. Лисицин Ю. П. Теоретико-методологические проблемы концепции общественного здоровья / Ю. П. Лисицин // Общественные науки и здравоохранение. – М., 1987. – С. 48–62.
  183. Лозовая, В.И. Целостный подход к формированию познавательной активности школьников: дис. ... д-ра пед. наук / В. И. Лозовая. – Харьков, 1990. – 357 с.
  184. Макаренко А. С. Сочинения : в 7 т. Т. 5 / А. С. Макаренко. – М. : Педагогика, 1958. – 588 с.
  185. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте : пособие для учителя / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.
  186. Методическое пособие по валеологическим аспектам диагностики здоров’я / М. С. Гончаренко, Н. В. Самойлова. – 3-е изд. – Х., 2003. – 156 с.
  187. Новая валеология. Ч. 1. / Авт.-сост. Лодкина С. – Екатеринбург, 2001. – 214 с.
  188. Омар Хайям. Сад истин. Рубаи / Омар Хайям ; вступ. ст. и ред. И. Евса, Н. Кумановская, Лео Яковлев. – М. : Эксмо, 2004. – 352 с.
  189. Педагогика здоровья. – М. : Педагогика, 1992. – 284 с.
  190. Песталоцци И. Г. Избр. пед. соч. : в 2 т. / И. Г. Песталоцци. – М. : Педагогика, 1981. – 336 с. ; 417 с.
  191. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2005. – 713 с.
  192. Садовский В. Н. Принцип системности, системный подход и общая теория систем / В. Н. Садовский // Системные исследования : ежегодник 1978. – М., 1978. – С. 7–24.
  193. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. Проблемы и суждения. – М.: Педагогика, 1971. – 206 с.
  194. Современный словарь по педагогикен / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн. : «Современное слово», 2001. – 928 с.
  195. Соловьева О. В. Закономерности развития познавательных способностей школьников / О. В. Соловьева // Вопросы психологии. – 2003. – № 3. – С. 22–35.
  196. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. – СПб. : Бизнесс-пресса, 2000. – 326 с.
  197. Сухомлинский В. А. Антология гуманной педагогики / В. А. Сухомлинский. – М. : Изд. Дом Шалви Амонашвили, 1997. – 224 с.
  198. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М. : МГУ, 1975. – 343 с.
  199. Торохова Е. И. Валеология : словарь-справочник / Е. И. Торохова. – М. : Флинта ; Наука, 2002. – 344 с.
  200. Трещева О. Л. К вопросу системного обоснования индивидуального здоровья и его компонентов / О. Л. Терещева // Здоровье и образование : материалы междунар. конгресса валеологов. – СПб, 1999. – С. 176–177.
  201. Трещева О. Л. Системная организация валеологического образования школьников / О. Л. Трещева // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 8. – С. 8–11.
  202. Труайя А. Екатерина Великая / А. Труайя. – М. : Эксмо, 2004. – 480 с.
  203. Ушинский К. Д. Собрание сочинений : в 11 т. Т. 5 : Методические статьи и материалы к «Детскому миру» / К. Д. Ушинский ; под ред. А. М. Еголина. – М. ; Л. : Изд-во АПН СССР, 1949. – 591 с.
  204. Ушинський К. Д. Педагогические сочинения : В 6 т. Т. 5 / сост. С. Ф. Егоров. – М. : Педагогика, 1990. – 528 с.
  205. Философский энциклопедический словарь / С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы и др. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 815 с.
  206. Формирование личности в переходный период: От подросткового к юношескому возрасту/ под ред. И. В. Дубровиной ; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1987. – 184 с.
  207. Формирование системного мышления в обучении : учеб. пособие для вузов/ под ред. проф. З. А. Решетовой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 344 с.
  208. Хрипкова А. Г. Возрастная физиология и школьная гигиена : пособие для студентов пед. ин-тов/ А. Г. Хрипкова, М. В. Антропова, Д. А. Фарбер. – М. : Просвещение, 1990. – 319 с.
  209. Чудесное зерцало. Старинные восточные сказания и повести: Пер. с малайок., бирм., вьетн. / Сост. В. Брагинского; Предисл. и коммент. В. Брагинского, Ю. Осипова, М. Ткачева; Ил. Н. Богачовой. – М. : Правда, 1988. – 512 с.
  210. Чуян Е. Н. Основные проблемы современной науки / Е. Н. Чуян. – Симферополь : Крым. уч.-пед. гос. изд-во, 2000. – 256 с.
  211. Шепетов А. С. Системность – дидактическое требование к обучению и его результатам / А. С. Шепетов // Советская педагогика. – 1978. – № 0. – С. 73–79.
  212. Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц в обучении
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины