ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕКСТОМ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ диалогического взаимодействия С ТЕКСТОМ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕКСТОМ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ диалогического взаимодействия С ТЕКСТОМ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 • Кол-во страниц:
 • 219
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

  На правах рукопису

  ГАВРИЛЮК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 373.5.016:821.161.2]:371.31


  ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
  З ТЕКСТОМ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ
  УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  ФАСОЛЯ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
  кандидат педагогічних наук,
  старший науковий співробітник
  Київ – 2012  ЗМІСТ

  Вступ ……………………………………………………………….............3
  Розділ І. Теоретичні засади формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом на уроці української літератури.....................................................11
  1.1. Осмислення проблеми діалогу читача з текстом у філософії та літературознавстві.................................................................................................11
  1.2. Психолого-педагогічні засади формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом................................................................................................21
  1.3. Комунікативний аспект читання в методичній науці ...……...….42
  1.4. Діалог з текстом у практиці шкільного викладання української літератури...............................................................................................................65
  Висновки до розділу І …………………………………...…………........77
  Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з проблеми формування в учнів 5–7 класів умінь діалогічної взаємодії з текстом на уроках української літератури..........................................................................80
  2.1. Завдання та методика проведення констатувального експерименту……………………………………………….....…………..……..80
  2.2. Науково-методичне обґрунтування, зміст експериментальної методики формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом...........…........... 90
  2.3. Дослідно-експериментальне навчання за розробленою методикою............................................................................................................131
  2.4. Аналіз результатів експериментальної роботи……….........…. 164
  Висновки до розділу ІІ ……………………...…………………...…..….177
  Висновки ………………………………....…..……………...……….... 179
  Список використаних джерел ..……….......................….……...…… 182
  Додатки ……………….......……………………...………..…….………208
  ВСТУП

  Сучасна школа покликана виховати освічену, інтелектуально та духовно багату, національно свідому особистість, яка вміє критично мислити, здатна адекватно реагувати на виклики часу. Серед засобів реалізації освітньої мети важливе місце належить предметам гуманітарного циклу, зокрема українській літературі. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Концепції літературної освіти, інших нормативних документах визначено завдання вивчення літератури: прилучення учнів до найкращих здобутків красного письменства, розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва, формування у дітей читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, естетичного смаку, вироблення стійкого інтересу до читання.
  Ці питання були актуальними завжди, але особливої гостроти вони набувають в умовах інформаційного суспільства, активного розвитку комп’ютерних технологій. Сучасний учень усе частіше надає перевагу легкодоступності телевізійної передачі, комп’ютерній грі, а не читанню, яке вимагає докладання зусиль, зосередженості, наявності певних знань і вмінь. Падіння інтересу до читання, що відбувається в останні десятиліття, зумовлене також причинами соціального (брак вільного часу, відсутність потрібної літератури та ін.) і методичного характеру (перевантаженість шкільних програм, домінування знаннєорієнтованого підходу до вивчення літератури, відсторонення учня від організації процесу читання та ін.). Критичність ситуації спонукає до її аналізу й пошуку відповіді на виклики часу. У реаліях сьогодення, щоб привернути увагу дитини до книжки, недостатньо, аби література, зокрема художня, сприймалася лише як джерело фактичних знань. Зацікавити читанням можна за умови, коли учень розглядатиме художній твір, його автора, героїв як співрозмовників, у діалозі з якими відбувається пошук відповіді на важливі для нього ціннісно-смислові питання, коли в його свідомості утвердиться розуміння, що «ні комп’ютер, ні телебачення не можуть замінити… безпосереднього діалогу з іншою людиною, який можливий завдяки Слову й через вслуховування в мову Іншого» [86, с.26].
  Відтак логічним є розгляд тексту як засобу комунікації. Підґрунтям такого підходу в методиці викладання української літератури слугують ідеї вітчизняних і зарубіжних філософів, літературознавців, лінгвістів (Бахтін М., Лотман Ю., Ґадамер Г.-Ґ., Ізер В., Франко І., Білецький О., Потебня О.) про читання як особливий різновид спілкування автора й читача і психологічні дослідження про особливості сприймання мистецтва слова, організацію читацької діяльності (Виготський Л., Леонтьєв О. М., Леонтьєв О. О., Рубінштейн С., Андреєва Я., Чепелєва Н. та ін.).
  Ретроспективний аналіз науково-методичної літератури засвідчив увагу вчених до різних аспектів проблеми читання, зокрема: формування читацької культури школярів (Гуковський Г., Бугайко Т., Бугайко Ф., Бандура О.), мотиваційних засад роботи з художнім твором (Маранцман В., Пасічник Є.), психологічних особливостей сприймання і розуміння прочитаного, літературного розвитку учнів (Молдавська Н., Никифорова О., Доблаєв Л., Ходос Б.), читацької самостійності (Степанишин Б., Пахомова Т., Підлужна Г., Свєтловська Н.), організації позакласного читання (Волошина Н., Вокальчук Є., Копчук А.). Об’єктом уваги стають питання читацької компетентності (Ситченко А., Шуляр В., Яценко Т.), застосування елементів компаративістики (Градовський А., Клименко Ж.), вивчення української літератури у взаємозв’язках з іншими видами мистецтва (Жила С., Овдійчук Л.), роботи з текстом у початковій школі (Бібік Н., Савченко О., Ґудзик І., Ігнатенко Н.), читання на уроках української мови (Вашуленко М., Шелехова Г., Бондаренко Н., Варзацька Л. та ін).
  У сучасних дослідженнях акцент усе частіше зміщується в бік діалогічного прочитання твору, віднаходження в ньому особистісно значущих смислів, вироблення відповідних умінь. Г. Токмань обґрунтовує концепцію вивчення української літератури в старших класах на екзистенціально-діалогічних засадах. Діалогічну модель вивчення зарубіжної літератури в контексті читацької діяльності пропонує О. Ісаєва. Навчальний діалог читачів є предметом методичних пошуків О. Куцевол і Л. Мірошниченко. Окремі аспекти проблеми досліджуються в дисертаційних працях: Л. Цимбалюк – вироблення особистісного ставлення учнів до твору; А. Мельник – питання літературного розвитку школярів у процесі навчально-ігрової діяльності; О. Ратушняка – формування інтерпретаційної компетентності старшокласників; І. Небеленчук – застосування діалогових технологій навчання зарубіжної літератури; А. Усатого – розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі вивчення української літератури; Е. Івашкевича – вироблення у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності; Е. Соломки – формування читацької компетентності; Н. Ігнатенко – розуміння тексту молодшими школярами; Г. Підлужної – розвиток читацької самостійності молодших школярів та ін.
  Однак проведений аналіз дає підстави для висновку, що наукові пошуки стосуються переважно початкової і старшої школи. Проблеми формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом на уроках української літератури в основній школі і сьогодні залишаються найменш дослідженими. Методична наука потребує визначення теоретичних засад, основних чинників розвитку здатності читача-підлітка налагоджувати діалог з текстом, розроблення науково обґрунтованої системи методів, прийомів, видів робіт, які забезпечували б ефективність становлення когнітивних і комунікативних читацьких умінь. Важливим є вироблення критеріїв оцінки результативності діалогу учня-читача з текстом.
  Саме актуальність та недостатня дослідженість проблеми зумовили вибір теми роботи – «Формування умінь діалогічної взаємодії з текстом учнів 5–7 класів на уроках української літератури».
  Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України з теми «Методичні засади вивчення української і зарубіжної літератур в основній школі» (реєстраційний номер 0106U000034). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 8 від 07.09.2006 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 31.10.2006 р.).
  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, створенні й експериментальній перевірці системи роботи, спрямованої на формування в учнів 5–7 класів умінь діалогічної взаємодії з текстом у процесі вивчення української літератури.
  Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
  - проаналізувати філософські, психологічні, літературознавчі, лінгвістичні, дидактичні та методичні аспекти процесу читання;
  - вивчити стан досліджуваної проблеми у шкільній практиці;
  - визначити психолого-педагогічні умови, що впливають на ефективність вироблення вмінь вести діалог з текстом;
  - дібрати ефективні методи, прийоми, види й форми навчальної діяльності, що сприяють формуванню вмінь діалогічного читання;
  - розробити критерії визначення рівнів сформованості в учнів 5–7 класів умінь діалогічної взаємодії з текстом;
  - експериментально перевірити ефективність пропонованої методики.
  Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес на уроках української літератури в загальноосвітній школі.
  Предмет дослідження – методика формування вмінь діалогічної взаємодії з художнім та науково-пізнавальним текстами на уроках української літератури у 5–7 класах загальноосвітньої школи.
  Методологічними засадами дослідження є положення теорії діалогізму, рецептивної естетики, поетики, герменевтики щодо процесу читання; сучасні підходи до навчання української літератури, викладені в нормативних освітніх документах; здобутки методики вивчення української літератури з проблеми формування в учнів читацьких умінь; екзистенціально-діалогічна концепція викладання літератури; принципи особистісно зорієнтованого навчання щодо організації навчального процесу на уроках української літератури.
  Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних філософів, психологів, літературознавців, лінгвістів про взаємодію читача з текстом, особливості сприймання учнями художньої літератури (Бахтін М., Ґадамер Г.-Ґ., Ізер В., Франко І., Білецький О., Потебня О, Молдавська Н., Никифорова О. та ін.); дослідження про формування читацької культури, організацію читацької діяльності (Бугайко Т., Бугайко Ф., Волошина Н., Пасічник Є., Степанишин Б., Ісаєва О., Градовський А., Ситченко А.); формування в учнів навичок діалогічного читання (Гранік Г., Токмань Г.); читацької компетентності (Чепелєва Н., Соломка Е., Ґудзик І., Яценко Т.), виховання кваліфікованого читача-учителя (Куцевол О.).
  Для розв’язання поставлених завдань, забезпечення достовірності результатів використовувалися такі методи наукового пошуку:
  - теоретичні: системний аналіз наукових джерел з філософії, психології, літературознавства, лінгвістики, педагогіки, методики навчання літератури, чинних програм, шкільних підручників і методичних посібників, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом для визначення теоретико-методичних засад дослідження; метод теоретичного моделювання для розроблення методики діалогічної взаємодії з текстом на уроках української літератури в 5–7 класах;
  - емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди з учителями, учнями) та обсерваційні методи (спостереження за педагогічним процесом, аналіз творчих робіт, усних і письмових відповідей) для визначення рівня сформованості в учнів умінь діалогічної взаємодії з текстом; метод педагогічного експерименту (констатувальний і формувальний етапи) з метою перевірки дієвості створеної методики; кількісний і якісний аналіз показників навчання для оброблення експериментальних даних, що підтверджують ефективність пропонованої методики.
  Експериментальна база дослідження.
  Дисертаційне дослідження проводилося на базі загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області: Великоомелянського НВК «Школа-гімназія» Рівненського району, Гощанської ЗОШ І–ІІІ ст., Зарічненського НВК «ЗОШ І ст. – гімназія», Рокитнівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1, Рівненської української гімназії, НВК «Престиж», ЗОШ І–ІІІ ст. № 8 м. Рівного (довідка № 1376 від 14.11.2011 р.); Підгородненської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, Ювілейної ЗОШ І–ІІІ ст. Дніпропетровського району, колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області (довідка № 773 від 25.11.2011 р.); Великоолександрівської ЗОШ І–ІІІ ст., Гірської ЗОШ І–ІІІ ст. Бориспільського району Київської області (довідка № 36-Д від 04.11.2011 р.); СЗСШ № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова (довідка № 271 від 10.11.2011 р.). Експериментом було охоплено 638 учнів 5–7-х класів.
  Відповідно до поставлених завдань дослідження здійснювалося впродовж трьох етапів.
  На першому етапі (2005–2006) з’ясовано теоретичні засади проведення наукової роботи (мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження), проаналізовано наукову й навчально-методичну літературу з теми дисертації, визначено експериментальну базу, підготовлено і здійснено констатувальні зрізи.
  На другому етапі (2006–2009) створено методику формування в учнів 5–7 класів умінь діалогічної взаємодії з текстом на уроках української літератури, підготовлено методичне забезпечення, проведено формувальний етап експерименту, у ході якого перевірено доцільність використання пропонованої системи.
  На третьому етапі (2009–2010) здійснено контрольний етап експерименту, перевірено та узагальнено результати експериментальної роботи.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: уперше теоретично обґрунтовано, створено й експериментально перевірено методику формування в учнів умінь діалогічної взаємодії з художнім і науково-пізнавальним текстами на уроках української літератури в 5–7 класах; уточнено перелік читацьких умінь, які є складниками здатності вести діалог з текстом; розроблено критерії сформованості комунікативних читацьких умінь; визначено психолого-педагогічні умови розвитку здатності читача-підлітка налагоджувати діалог з текстом; подальшого розвитку набула система методів, прийомів, видів і форм робіт, які забезпечують ефективність читацької діяльності учнів основної школи.
  Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості впровадження у практику роботи вчителів-словесників методики, спрямованої на вдосконалення літературної освіти, вироблення в учнів інтересу до читання, формування вмінь і навичок самостійної роботи з художнім, науково-пізнавальним текстами, становлення особистості. Результати й висновки експериментального дослідження можуть бути використані для вдосконалення навчально-виховного процесу на уроках української літератури в основній і старшій школі, застосовані в роботі зі студентами педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів, слухачами курсів післядипломної педагогічної освіти.
  Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались у процесі експериментальної роботи вчителів-словесників, безпосередньої педагогічної діяльності автора, шляхом проведення лекцій і практичних занять для слухачів курсів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, виголошенням доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах. Результати дослідження обговорювалися на всеукраїнських наукових конференціях: «Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів» (Рівне, 2006), «Діалогічні аспекти науково-педагогічної спадщини видатних українських дидактів-філологів Є. Пасічника, Б. Степанишина, О. Біляєва, Л. Скуратівського» (Переяслав-Хмельницький, 2008); «Особистісно зорієнтований підхід до навчання української мови та літератури» (Рівне, 2008); звітних конференціях Інституту педагогіки НАПН України (Київ, 2007, 2008, 2010); міжрегіональному семінарі вчителів української і зарубіжної літератур «Компаративне вивчення української і зарубіжної літератур. Педагогічна творчість. Традиції і новаторство» (Чернігів, 2007).
  Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено в 10 публікаціях, із них – 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – матеріали науково-практичних конференцій, 3 – тези звітних конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (271 найменування на 26 сторінках) і 5 додатків (на 13 сторінках), у роботі вміщено 8 таблиць, 3 схеми, 3 діаграми. Загальний обсяг дисертації – 220 сторінок, з яких 181 – основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене теоретичне й експериментальне дослідження проблеми формування в учнів умінь діалогічної взаємодії з текстом на уроках української літератури в 5–7 класах дало можливість зробити такі висновки:
  1. Нині увага філософів, психологів, літературознавців акцентується на діалогічній природі художнього твору і самого процесу творчості, а читання розглядається як активне спілкування автора з читачем. Зацікавлення питанням діалогу учнів з текстом в останні десятиліття викликане, з одного боку, зниженням інтересу школярів до читання, з іншого, – орієнтацією освітнього процесу на особистісний розвиток, формування життєвих компетентностей учня.
  2. Посилюється увага до досліджуваного питання науковців-методистів й учителів-практиків. Найґрунтовніше проблема формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом розробляється в початковій і старшій школі. Окремі питання діалогічного прочитання художнього твору розглядаються і в методиці вивчення української літератури в основній школі, однак цілісна система роботи відсутня.
  3. Сутність пропонованої методики полягає в забезпеченні умов для вироблення психологічної настанови учня на діалог з текстом, послідовного оволодіння предметними знаннями, пізнавальними й комунікативними читацькими вміннями, виявлення особистісного значення прочитаного.
  4. Ефективність упровадження методики формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом залежить від дотримання певних психолого-педагогічних умов, з-поміж яких відзначимо найголовніші:
  - психологічної налаштованості педагога на діалог із твором, прагнення виступати у спілкуванні з учнями з «читацьких позицій»;
  - подання зразка ведення діалогу з текстом учителем-читачем;
  - засвоєння учнями знань про текст, оволодіння прийомами діалогічної взаємодії з ним;
  - опертя на читацькі вміння, набуті в попередніх класах;
  - організації роботи на засадах особистісно зорієнтованого навчання;
  - урахування вікових особливостей школярів;
  - системності й систематичності роботи;
  - використання можливостей уроків української мови для формування вмінь працювати з текстом.
  5. Найдієвішими в процесі формування вмінь спілкуватися з текстом є такі методичні прийоми й види робіт: бесіда (евристична, рефлексивна), незакінчене речення, ілюстрування, аналіз заголовка, коментар епіграфа, пошук у творі ключових і використаних у незвичному контексті слів, «скринька запитань», віднайдення прихованих у тексті запитань, читання із зупинками (з передбаченням, коментоване), оцінювання твору (персонажа) з аргументацією власної позиції, зіставлення творів різних авторів, видів мистецтва, «перевтілення», переказ із творчим завданням, уявний монолог персонажа, есе, візуалізація, стилізація та ін.
  6. Результати експериментального навчання засвідчують ефективність розробленої методики. Оволодіння когнітивними й комунікативними читацькими вміннями (працювати із заголовком, «вичитувати» зміст слів, словосполучень, речень, усього твору, висловлювати припущення щодо розвитку подій, ставити запитання до автора, тексту, персонажа, до себе, «бачити» приховані запитання, інтерпретувати прочитане, визначати його роль для особистісного розвитку) сприяє глибшому проникненню в текст, осягненню авторського задуму, усвідомленню специфіки літератури як мистецтва слова. Водночас зростає рівень зацікавлення художнім словом, формується психологічна налаштованість на діалог з текстом, коли останній розглядається як джерело можливих відповідей на особистісно значущі питання. Упровадження методики дає підстави стверджувати, що в учнів виробляється здатність застосовувати різні види роботи з текстом залежно від конкретної мети читання, що є основою для формування читацької компетентності.
  7. Результати експериментального дослідження можуть бути використані для вдосконалення процесу вивчення української і зарубіжної літератур в основній і старшій школі (передбачення в методичних апаратах підручників системи запитань і завдань, які спонукали б учнів-читачів до діалогу з текстом, створення методичних рекомендацій для вчителів-словесників, робочих зошитів для учнів), а також у системі підготовки майбутніх учителів-україністів і післядипломної педагогічної освіти (запровадження спецкурсів та організація методичних семінарів).
  Перспективи подальших досліджень вбачаємо у створенні методики діалогічного вивчення художніх творів із урахуванням їхньої родової специфіки, розробленні системи діалогічного вивчення української літератури в умовах профільного навчання.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авраменко О. М. Українська література : календарне планування та розробки уроків. 7 кл. [кн. для вчит.] / О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко. – К. : Грамота, 2007. – 384 с.
  2. Авраменко О. М. Українська література : [підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О. М. Авраменко, Л. П. Шабельникова. – К. : Грамота, 2006. – 296 с.
  3. Алчевская Х. Предисловие / Х. Алчевская // Что читать народу? : критический указатель книг для народного и детского чтения : в 3 т. / [сост. Х. Д. Алчевская, Х. А. Алчевская, М. А. Алфимова и др.]. – СПб. : Тип. В. С. Балашова, 1888 – . – Т. 3. – 1888. – С. ІІІ–V.
  4. Амонашвили Ш. А. Школа Жизни [Електронний ресурс] / Ш . А. Амонашвили. – Режим доступу : http://nsportal.ru/shkola/ obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/amonashvili-sha-shkola-zhizni-glavy-iz-knigi. – Назва з екрана.
  5. Андреєва Я. Ф. Формування в учнів навичок діалогічної взаємодії з художнім текстом / Я. Ф. Андреєва // Актуальні проблеми психології : Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2001. – Вип. 21. – С. 31–37.
  6. Андреєва Я. Ф. Формування в учнів старших класів прийомів діалогічного читання художнього тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Я. Ф. Андреєва. – К., 2002. – 20 с.
  7. Андрієць О. М. Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з поглибленим вивченням української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / О. М. Андрієць. – Херсон, 2007. – 21 с.
  8. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л. : Літопис, 2001. – 832 с.
  9. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество / В. Ф. Асмус // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2009. – № 3. – С. 15–18.
  10. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / Юрий Константинович Бабанский ; [cост. М. Ю. Бабанский]. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
  11. Бандура О. Читач і художня література / О. Бандура // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2002. – № 3. – С. 28.
  12. Бандура О. М. Шкільний підручник з української літератури / Олександра Михайлівна Бандура. – К. : Пед. думка, 2001. – 76 с.
  13. Баранник Д. Текст / Д. Баранник // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. – C. 627–628.
  14. Барт Р. Від твору до тексту / Р. Барт // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 491–496.
  15. Бахтин М. М. Человек в мире слова / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Изд-во Рос. откр. университета, 1995. – 140 с.
  16. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин ; [cост. С. Г. Бочаров]. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.
  17. Беленький Г. И. Приобщение к искусству слова : раздумья о преподавании литературы в школе / Геннадий Исаакович Беленький. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
  18. Белецкий А. И. Об одной из очередных задач историко-литературной науки. Изучение истории читателя / Александр Иванович Белецкий // В мастерской художника слова / Александр Иванович Белецкий. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 112–126.
  19. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры : два философских введения в XXI век / Владимир Соломонович Библер. – М. : Политиздат, 1991. – 413 с.
  20. Библер В. С. Школа диалога культур / В. С. Библер // Искусство в шк. – 1992. – № 2. – C. 47–50.
  21. Бійчук Г. Читання як інтерактивний рефлексивний процес (на прикладі постмодерністських текстів) / Г. Бійчук // Дивослово. – 2008. – № 4. – С. 15–20.
  22. Боговарова Е. И. Как самостоятельно овладеть приёмами активного рационального чтения / Елена Ивановна Боговарова. – К. : КГПИ, 1990. – 56 с.
  23. Боднар В. Т. Проблеми рецептивної естетики і поетики у творчій спадщині І. Я. Франка : дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Віра Томашівна Боднар. – Тернопіль, 1998. – 171 с.
  24. Бондаренко Н. Читання як проблема методики навчання української мови / Н. Бондаренко // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 19–25.
  25. Борев Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки : опыт прочтения «Медного всадника» / Юрий Борисович Борев. – М. : Сов. писатель, 1981. – 400 с.
  26. Борев Ю. Б. Теория художественного восприятия и рецептивная эстетика, методология критики и герменевтика / Юрий Борисович Борев // Теории, школы, концепции : критические анализы : художественная рецепция и герменевтика / [отв. ред. Ю. Б. Борев]. – М., 1985. – С. 5–43.
  27. Борев Ю. Эстетика / Юрий Борев. – М. : Политиздат, 1988. – 496 с.
  28. Бородина В. А. Технологии читательского развития [Електронний ресурс] / В. А. Бородина. – Режим доступу :
  http://www.emissia.org/offline/2003/911.htm. – Назва з екрана.
  29. Бородина В. А. Читательская деятельность: теоретический аспект / В. А. Бородина // Психология чтения и проблемы типологии читателей : сб. науч. трудов. – Л., 1984. – Вып. 90. – С. 7–21.
  30. Брудный А. А. Понимание и текст / Арон Абрамович Брудный // Загадка человеческого понимания ; под общ. ред. А. А. Яковлева. – М., 1991. – С. 114–129.
  31. Брудный А. А. Понимание как компонент психологии чтения / А. А. Брудный // Проблемы социологии и психологии чтения : [сб. ст.]. – М., 1975. – С. 162–172.
  32. Бугайко Т. Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – К. : Рад. школа, 1967. – 264 с.
  33. Бугайко Т. Ф. Виховання читача / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 8. – С. 41–47.
  34. Бугайко Т. Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – К. : Рад. школа, 1973. – 176 с.
  35. Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста / Сергей Александрович Васильев. – К. : Наук. думка, 1988. – 237 с.
  36. Васильева И. И. О значении идей М. М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии общения / И. И. Васильева // Психологические исследования общения : сб. ст. – М., 1985. – С. 81–94.
  37. Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів / О. Вашуленко // Почат. шк. – 2007. – № 12. – C. 16–20.
  38. Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра : теоретичний аспект / О. Вашуленко // Почат. шк. – 2011. – № 1. – С. 48–51.
  39. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1976. – 272 с.
  40. Водовозов В. И. Избранные педагогические сочинения / Василий Иванович Водовозов ; [сост. В. С. Аранский]. – М. : Педагогика, 1986. – 480 с.
  41. Воєвода З. Я. Українська література : календарно-тематичне планування, розробки уроків. 7 кл. : [кн. для вчит.] / З. Я. Воєвода, О. Л. Данилейко ; за ред. О. І. Міщенко. – К. : Генеза, 2008. – 304 с.
  42. Володимир Винниченко – художник : альбом / [упоряд. та комент. С. Гальченка, Т. Маслянчук]. – К. : Мистецтво, 2007. – 224 с. : іл.
  43. Волошина Н. Й. Твори споріднених галузей мистецтва на уроках літератури / Н. Й. Волошина, С. О. Жила // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. – № 2. – С. 2–5.
  44. Волошина Н. Й. Теоретичні і методичні засади естетичного виховання учнів у процесі вивчення української літератури в середній школі : дис. … д-ра пед. наук у формі наук. доповіді : 13.00.01; 13.00.02 / Ніла Йосипівна Волошина. – К., 1995. – 72 с.
  45. Волощук Е. Технэ майевтике : теория и практика анализа литературных произведений / Е. Волощук, Б. Бегун // Тема. – 1997. – № 1/2. – С. 15–85.
  46. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : психологический очерк : [кн. для учителя] / Лев Семенович Выготский. –
  [3-е изд.]. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.
  47. Выготский Л. С. Мышление и речь / Лев Семенович Выготский. – М. : Лабиринт, 1996. – 414 с.
  48. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  49. Выготский Л. С. Педология подростка / Лев Семенович Выготский // Собр. соч. : в 6 т. / Лев Семенович Выготский ; [под ред. Д. В. Эльконина]. – М., 1982– .– Т. 4 : Детская психология. – 1984. – С. 6–242.
  50. Выготский Л. С. Психология искусства / Лев Семенович Выготский ; [под ред. М. Г. Ярошевского]. – М. : Педагогика, 1987. – 344 с.
  51. Гадамер Г.-Г. Истина и метод : основы философской герменевтики / Ганс Георг Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
  52. Гадамер Г.-Г. Неспособность к разговору / Г. Г. Гадамер // Актуальность прекрасного / Г. Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – С. 82–92.
  53. Ґадамер Г.-Ґ. Про вклад поезії у пошуки істини / Г.-Ґ. Ґадамер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 272–280.
  54. Гадамер Г.-Г. Семантика и герменевтика / Г.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – С. 60–71.
  55. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.
  56. Гиршман М. М. Литературное произведение: теория и практика анализа : [учеб. пособие] / Михаил Моисеевич Гиршман. – М. : Высш. шк., 1991. – 160 с.
  57. Глазова О. Компетентнісний підхід у навчанні школярів: суть, перспективи, проблеми / О. Глазова // Метод. діалоги. – 2006. – № 5. – С. 4–7.
  58. Гоголь Н. Формування в учнів 5–6 класів естетичної оцінки художнього твору / Н. Гоголь // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 6. – С. 21–27.
  59. Голубков В. В. Про активізацію викладання літератури / В. В. Голубков // Література і виховання : зб. матеріалів / [упоряд. А. В. Іванченко, Н. П. Каменська]. – К., 1989. – С. 125–129.
  60. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Устимович Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
  61. Градовський А. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика / Анатолій Градовський. – Черкаси : Брама, 2003. – 291 с.
  62. Градовський А. В. Теоретико-методичні засади компаративного вивчення шкільного курсу української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / А. В. Градовський. – К., 2004. – 40 с.
  63. Граник Г. Г. Восприятие школьниками художественного текста / Г. Г. Граник, Л. А. Концевая // Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 43–52.
  64. Граник Г. Г. Когда книга учит / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.
  65. Граник Г. Г. Роль установки в процессе восприятия текста (на материале художественного текста) / Г. Г. Граник, А. И. Самсонова // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – С. 72–79.
  66. Грінченко Б. Якої нам треба школи / Б. Грінченко // Укр. мова та л-ра. – 1993. – № 9. – С. 44–48.
  67. Гудзик И. Ф. Книга по чтению: [учеб. для 3 кл. общеобр. учеб. заведений с рус. яз. обучения] / Ирина Филипповна Гудзик. – К. : Освіта, 2003. – Ч. 1. – 128 с.
  68. Гудзик И. Ф. Книга по чтению: [учеб. для 4 кл. общеобр. учеб. заведений с рус. яз. обучения] / Ирина Филипповна Гудзик. – К. : Освіта, 2004. – Ч. 1. – 144 с.
  69. Гузик М. П. Як не втратити таланти? Технологія навчання обдарованих / М. П. Гузик // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 26–52.
  70. Гузь О. Урок за методикою навчального діалогу: його особливості, структура та деякі прийоми / О. Гузь // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2006. – № 6. – С. 32–36.
  71. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе : методологические очерки о методике / Григорий Александрович Гуковский. – М. ; Л. : Просвещение, 1966. – 267 с.
  72. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2004. – № 1/2. – С. 5–60.
  73. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/_1717.doc. – Назва з екрана.
  74. Доблаев Л. П. Психологические основы работы над книгой / Лев Петрович Доблаев. – М. : Книга, 1970. – 71 с.
  75. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология / Тамара Моисеевна Дридзе. – М. : Высшая школа, 1980. – 244 с.
  76. Еко У. Поетика відкритого твору /У. Еко // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 525–538.
  77. Еко У. Поміж автором і текстом. У. Еко // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 564–578.
  78. Жабицкая Л. Г. Восприятие художественной литературы и личность : литературное развитие в юности / Лидия Германовна Жабицкая. – Кишинев : Штиница, 1974. – 133 с.
  79. Жила С. О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв'язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / С. О. Жила. – К., 2005. – 40 с.
  80. Забарний О. До таїни образу : [навч.-метод. посіб.] / Олександр Забарний. – Ніжин : НПУ, 1997. – 78 с.
  81. Заброцький М. М. Основи вікової психології : [навч. посіб.] / Михайло Михайлович Заброцький. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2003. – 112 с.
  82. Закон України «Про впровадження 12-бальної шкали оцінювання досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.345.0. – Назва з екрана.
  83. Златів Л. М. Формування у студентів філологічного факультету умінь сприймати і відтворювати зміст науково-навчального тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Л. М. Златів. – К., 2000. – 19 с.
  84. Знаков В. В. Понимание в познании и общении / Виктор Владимирович Знаков ; РАН, Ин-т психологии. – М. : ИП РАН, 1994. – 235 с.
  85. Зотов Ю. П. Диалогика текста как бесконечномерное смысловое пространство [Електронний ресурс] / Ю. П. Зотов. – Режим доступу : http://www.litru.ru/br/?b=85004&p=1. – Назва з екрана.
  86. Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Л. : Літопис, 2004. – 352 с.
  87. Зязюн І. А. Естетичний досвід особи : формування і сфери вияву / Іван Андрійович Зязюн. – К . : Вища шк., 1976. – 176 с.
  88. Иванихин В. В. Почему у Ильина читают все? : [кн. для учителя] / Валерий Васильевич Иванихин. – М. : Просвещение, 1990. – 160 с.
  89. Іванова Л. Літературна компетентність молодшого школяра / Л. Іванова // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Динаміка наукових досліджень – 2005». – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 56 : Методика викладання мови та літератури. – С. 42–44.
  90. Івашкевич Е. З. Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу «Світова література») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Е. З. Івашкевич. – К., 2002. – 18 с.
  91. Ігнатенко Н. В. Дидактичне забезпечення розуміння навчальних текстів учнями початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Н. В. Ігнатенко. – К., 2001. – 20 с.
  92. Ізер В. Процес читання, феноменологічне наближення / В. Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 349–366.
  93. Ильин Е. Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника : [кн. для учителя] : из опыта работы / Евгений Николаевич Ильин. – М. : Просвещение, 1988. – 224 с.
  94. Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору / Р. Інгарден // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 176–206.
  95. Ионова С. В. Эмотивность текста как лингвистическая проблема : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.19 «Общее языкознание» / С. В. Ионова. – Волгоград, 1998. – 19 с.
  96. Ісаєва О. Діалогічна модель вивчення зарубіжної літератури в школі / О. Ісаєва // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2007. – № 3. – С. 9–10.
  97. Ісаєва О. Роздуми навколо проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ісаєва // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2007. – № 2. – С. 29–31.
  98. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури / Олена Олександрівна Ісаєва. – К. : Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 380 с.
  99. Каган М. С. Мир общения : проблема межсубъектных отношений / Моисей Самойлович Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.
  100. Квятковський Є. В. Критерії літературно-художньої підготовленості школярів / Є. В. Квятковський // Література і виховання : зб. матеріалів / [упоряд. А. В. Іванченко, Н. П. Каменська]. – К., 1989. – С. 103–112.
  101. Кличникова З. І. Методика самостійної роботи з книгою / Зінаїда Іванівна Кличникова. – К., 1962. – 40 с.
  102. Клочек Г. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література) (Коментований варіант) / Г. Клочек // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 4–16.
  103. Клочек Г. Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» як предтеча вітчизняної рецептивної поетики [Електронний ресурс] / Г. Клочек. – Режим доступу :
  http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/Klochek3.htm – Назва з екрана.
  104. Клочек Г. Д. У світлі вічних критеріїв: про систему критеріїв оцінки літературного твору / Григорій Дмитрович Клочек. – К. : Дніпро, 1989. – 221с.
  105. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / Зинаида Ивановна Клычникова. – М. : Просвещение, 1983. – 80 с.
  106. Коваль Г. Зміст та дидактична структура уроку читання в початковій школі : спецкурс з методики читання : [навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-ту] / Ганна Коваль. – Т. : Підруч. і посіб., 2003. – 79 с.
  107. Колотілова Н. А. Діалог: логіко-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.06 «Логіка» / Н. А. Колотілова. – К., 1999. –16 с.
  108. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / [Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.] – К. : К. І. С., 2004. – 112 с. – (Бібліотека з освітньої політики).
  109. Коновалова Л. И. Развитие читательского воображения школьников (5–8 кл.) : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 [Електронний ресурс] / Людмила Ивановна Коновалова. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/196218.html. – Назва з екрана.
  110. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 10–30.
  111. Копчук А. Виховання читацьких інтересів учнів / Альбіна Копчук. – К. : Знання, 1985. – 48 с.
  112. Котляренко Н. Головного очима не побачиш : мультимедійний урок критичного читання за повістю Віктора Близнеця «Звук павутинки» у 6 класі / Н. Котляренко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 4. – С. 8–11.
  113. Кравець Л. Явище підтексту та засоби його вираження в художньому творі [Електронний ресурс] / Л. Кравець. – Режим доступу : http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/id/131. – Назва з екрана.
  114. Краснова Л. В. Интерпретация художественного произведения / Л. В. Краснова // Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях. – 2001. – № 4. – C. 17–19.
  115. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников / Вадим Андреевич Крутецкий. – М. : Просвещение, 1976. – 303 с.
  116. Кудина Г. Н. Психолого-педагогические принципы преподавания литературы в начальной школе / Г. Н. Кудина, З. Н. Новлянская // Вопросы психологии. – 1989. – № 4. – С. 59–65.
  117. Кудряшов М. І. Аналіз літературного твору та завдання розвитку учнів / М. І. Кудряшов // Література і виховання : зб. матеріалів / [упоряд. А. В. Іванченко, Н. П. Каменська]. – К., 1989. – С. 144–152.
  118. Кудряшов Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроке литературы / Николай Иванович Кудряшов. – М. : Просвещение, 1981. – 189 с.
  119. Курганов С. Ю. Учебный диалог / С. Ю. Курганов // Шк. технологии. – 2002. – № 1. – С. 218–223.
  120. Куцевол О. Осмислення читачами епіграфа літературного твору як засобу експлікації інтертекстуальності : [Електронний ресурс] / О. Куцевол. – Режим доступу : –
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu_filol/2009_11/zbirnuk. – Назва з екрана.
  121. Куцевол О. М. Творча сутність професійної діяльності вчителя літератури / О. М. Куцевол // Дивослово. – 2006. – № 5. – С. 14–21.
  122. Куцевол О. Як навчити дітей читати? Виховання кваліфікованого читача / О. Куцевол // Всесвітня л-ра та культура в навч. закл. України. – 2001. – № 5. – С. 2–6.
  123. Ладыженская Т. А. Связная речь / Таиса Алексеевна Ладыженская // Методика развития речи на уроках русского языка / под ред. Т. А. Ладыженской. – М., 1980. – С. 187–233.
  124. Лазар Т. Діалогічний та екзистенціальний аспекти психолого-педагогічних засад викладання зарубіжної літератури в школі / Т. Лазар // Зарубіж. л-ра. – 2008. – № 2. – С. 8–13.
  125. Левидов А. Автор – образ – читатель / Александр Левидов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. – 360 с.
  126. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 287 с.
  127. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии : избранные психологические труды / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Московский психолого-социальный ин-т, Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 448 с.
  128. Леонтьев А. Н. Некоторые проблемы психологии искусства / Алексей Николаевич Леонтьев // Избранные психологические произведения : в 2 т. / Алексей Николаевич Леонтьев. – М., 1983– .– Т. 2. – 1983. – С. 232–239.
  129. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007– .– Т. 2 – 2007. – 624 с.
  130. Літературознавчий словник-довідник / [ред. кол. : Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
  131. Літопис руський / [пер. з давньорус. Л. Є. Махновця]; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989. – ХVІ+591 с.
  132. Лихачев Д. С. Об актуальности проблемы общения в современном искусствознании / Дмитрий Сергеевич Лихачев // Искусство и общение. – Л., 1984. – С. 3–10.
  133. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста / Юрий Михайлович Лотман // Избранные статьи : в 3 т. / Юрий Михайлович Лотман. – Таллинн, 1992 – . – Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. – 1992. – С. 129–132.
  134. Лотман Ю. М. Текст в тексте / Юрий Михайлович Лотман // Избранные статьи : в 3т. / Юрий Михайлович Лотман. – Таллинн, 1992– . – Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. – 1992. – С. 148–160.
  135. Макашова Ю. Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках словесності / Ю. Макашова // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 5–9.
  136. Малахов В. Етика спілкування : [навч. посіб.] / Віктор Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с.
  137. Малейчук Г. Образование как процесс смены идентичности [Електронний ресурс] / Г. Малейчук. – Режим доступу :
  http://charko.narod.ru/tekst/cb7/mal.html. – Назва з екрана.
  138. Маранцман В. Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе : [пособие для учителей] / В. Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. – М. : Просвещение, 1977. – 206 с.
  139. Маранцман В. Г. Труд читателя : от восприятия литературного произведения к анализу : [кн. для учащихся старших классов сред. шк.] / Владимир Георгиевич Маранцман. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с.
  140. Маранцман В. Г. Читательское восприятие и художественная мысль автора в школьном анализе литературного произведения / В. Г. Маранцман // Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анализа : [пособие для учителей] / под ред. А. М. Докусова. – М., 1974. – С. 57–88.
  141. Масіч В. Діалог як метод навчання за часів Київської Русі [Електронний ресурс] / В. Масіч. – Режим доступу :
  www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/.../07mavdkr.pdf. – Назва з екрана.
  142. Маслова В. А. К построению психолингвистической модели коннотации / В. А. Маслова // Вопросы языкознания. – 2009.– № 1. – С. 19–22.
  143. Мельник А. О. Літературний розвиток учнів 5–7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» / А. О. Мельник. – К., 2006. – 20 с.
  144. Мещерякова Н. Я. Пути постижения читателями-подростками идейно-нравственной позиции автора : [пособие для учителя] / Наталия Яковлевна Мещерякова. – М. : Просвещение. – 1984. – 159 с.
  145. Микк Я. А. Оптимизация сложности учебного текста / Яан Арнольдович Микк. – М. : Просвещение, 1981. – 168 с.
  146. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Леся Федорівна Мірошниченко. – К. : Ленвіт, 2001. – 240с.
  147. Міщенко О. І. Українська література : [підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Олена Іванівна Міщенко. – К. : Генеза, 2007. – 288 с.
  148. Мовчан Р. В. Українська література : [підруч. для 5-го класу загальноосвіт. навч. закл.] / Раїса Валентинівна Мовчан. – К. : Генеза, 2005. – 240 с.
  149. Мовчан Р. В. Українська література : [підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Раїса Валентинівна Мовчан. – К. : Генеза, 2006. – 240 с.
  150. Мовчан Р. В. Українська література : [підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Раїса Валентинівна Мовчан. – К. : Генеза, 2007. – 256 с.
  151. Молдавская Н. Д. Воспитание читателя в школе : самостоятельная работа над текстом художественного произведения как одно из условий литературного развития старшеклассников / Наталия Дмитриевна Молдавская. – М. : Просвещение, 1968. – 127 с.
  152. Молдавская Н. Д. Наивный реализм читателя-школьника / Н. Д. Молдавская // Литература в шк. – 1973. – № 3. – С. 20–34.
  153. Молдавская Н. Д. Формирование читательских умений или развитие читателя? / Н. Д. Молдавская // Литература в шк. – 1977. – № 6. – С. 42–48.
  154. Наукові основи методики літератури : [навч.-метод. посіб.] / за ред. Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.
  155. Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 7. – С. 4–9 .
  156. Небеленчук І. О. Діалогові технології навчання зарубіжної літератури учнів 5 – 7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» / І. О. Небеленчук. – К., 2011. – 20 с.
  157. Неволин И. Ф. Познавательное чтение : методы исследования и оценки : автореф. дис. на соискание учен. степени. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / И. Ф. Неволин. – М., 1988. – 18 с.
  158. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі / Всеволод Якович Неділько. – К. : Вища шк., 1978. – 248 с.
  159. Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы / Ольга Ивановна Никифорова. – М. : Книга, 1972. – 152 с.
  160. Общение и формирование личности школьника : опыт экспериментального психологического исследования / [под ред. А. А. Бодалева, Р. Л. Кричевского]. – М. : Педагогика, 1987. – 152 с.
  161. Овдійчук Л. М. Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / Л. М. Овдійчук. – К., 2005. – 20 с.
  162. Озадовська Л. В. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні / Людмила Василівна Озадовська. – К. : ПАРАПАН, 2006. – 118 с.
  163. Онищук В. А. Урок в современной школе : [пособие для учителя] / Василий Анисимович Онищук. – М. : Просвещение, 1986. – 158 с.
  164. Острогорский В. П. Беседы о преподавании словесности / В. П. Острогорский // Хрестоматия по истории методики преподавания литературы / [сост. Я. А. Роткович]. – М., 1956. – С. 285–327.
  165. Паращич В. В. Українська література. 5 кл. : плани-конспекти уроків / Валентина В’ячеславівна Паращич. – Х. : Веста : Вид-во «Ранок», 2005. – 272 с.
  166. Пасічник Є. Вікові особливості учнів і проблеми аналізу твору / Є. Пасічник // Укр. мова і л-ра в школі. – 1993. – № 4 – C. 30–34.
  167. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : [навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти] / Євген Андрійович Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
  168. Пахаренко В. Основи теорії літератури / Василь Пахаренко. – К. : Генеза, 2009. – 296 с.
  169. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / Николай Иванович Пирогов ; [сост. А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенок]. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.
  170. Підлужна Г. В. І. Огієнко про методику формування читацьких навичок молодших школярів [Електронний ресурс] / Г. В. Підлужна. – Режим доступу : http ://eprints.zu.edu.ua/1043/1/12.pdf. – Назва з екрана.
  171. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование : социально-философское исследование / Сергей Иванович Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2004. – 246 с.
  172. Пометун О. І. Сучасний урок : інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : Вид-во А. С. К., 2004. – 192 с.
  173. Потебня О. Думка й мова / Олександр Потебня // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 34–52.
  174. Потебня А. А. Теоретическая поэтика / Александр Афанасьевич Потебня ; [сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Муратова]. – М. : Высшая школа, 1990. – 344 с.
  175. Прогнозное социальное проектирование: методологические и методические проблемы / отв. ред. Т. М. Дридзе. – М. : Наука, 1989. – 256 с.
  176. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література. 5–12 кл. – К. : Перун. – 2005. – 208 с.
  177. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5–12 класи. – К. : Перун, 2005. – 176 с.
  178. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1 – 4 кл. – К. : Почат. шк., 2006. – 432 с.
  179. Програми середньої загальноосвітньої школи. Українська література : для шкіл з українською і російською мовами навчання. 5–11 кл. 8–11 кл. – К. : Освіта, 1995. – 320 с.
  180. Прозоров В. В. Автор и читательская направленность художественного произведения / В. В. Прозоров // Проблема автора в художественной литературе : межвуз. сб. науч. тр. – Устинов, 1985. – С. 27–32.
  181. Прозоров В. В. Художественный текст и читательское восприятие (к теории вопроса) / В. В. Прозоров // Филол. науки. – 1978. – № 1. – С. 11–17.
  182. Пруст М. О чтении / М. Пруст // Человек читающий – Homo legens : писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества / [сост. и авт. предисл. С. И. Бэлза]. – М., 1983. – С. 123–151.
  183. Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О. М. Степанов]. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
  184. Пультер C. O. Методика викладання української літератури в середній школі / С. О. Пультер, А. М. Лісовський. – Житомир : Полісся, 2000. – 163 с.
  185. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Тетяна Вадимівна Радзієвська ; відп. ред. М. М. Пещак. – К. : НАН України; Ін-т укр. мови, 1998. – 194 с.
  186. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю: Как построено и как функционирует произведение искусства / Семен Хаскеевич Раппопорт. – М. : Сов. художник, 1978. – 237 с.
  187. Ратушняк О. Ефективний засіб формування читацької мотивації. Використання прийому «учень – учневі» на етапі підготовки до сприйняття художнього твору / О. Ратушняк // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2005. – № 10. – С.13–16.
  188. Ратушняк О. М. Формування інтерпретаційної компетентності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» / О. М. Ратушняк. – К., 2009. – 20 с.
  189. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння / П. Рікер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Л., 2001. – С. 305–323.
  190. Рубакин Н. А. Практика самообразования / Николай Александрович Рубакин // Избранное : в 2 т. / Николай Александрович Рубакин ; [сост. и комент. А. Н. Рубакина]. – М. : Книга, 1975– .– Т. 2. – 1975. – С. 149–247.
  191. Рубакин Н. А. Психология читателя и книги: Краткое введение в библиологическую психологию / Николай Александрович Рубакин. – М. : Книга, 1977. – 264 с.
  192. Рубакин Н. А. Среди книг / Николай Александрович Рубакин // Избранное : в 2 т. / Николай Александрович Рубакин ; [сост. и комент. А. Н. Рубакина]. – М.: Книга, 1975– .– Т. 1. – 1975. – С. 107–210.
  193. Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психологические труды / Сергей Леонидович Рубинштейн. – М. : Наука, 1997. – 463 с.
  194. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи : [учеб. пособие] / Сергей Леонидович Рубинштейн. – CПб. : Питер, 2002. – 720 с.
  195. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн ; отв. ред. Е. В. Шорохова. – [2-е изд] . – М. : Педагогика, 1976. – 416 с.
  196. Рудницька О. Коли миші стають кольоровими / О. Рудницька // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 16–23.
  197. Русова С. Вибрані педагогічні твори / Софія Русова. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.
  198. Рыбникова М. А. Дидактические основы уроков / Мария Александровна Рыбникова // Избранные труды : к 100-летию со дня рождения / Мария Александровна Рыбникова ; [сост. И. Е. Каплан]. – М. : Педагогика, 1985. – С. 29–44.
  199. Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения : [пособие для учителя] / Мария Александровна Рыбникова. – [4-е изд., испр.]. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.
  200. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: [підруч. для студ. пед. ф-тів] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.
  201. Савченко О. Етапи опрацювання художніх творів на уроках читання / О. Савченко // Почат. шк. – 2005. – № 9. – С. 22–27.
  202. Сафонова А. М. Воспитание читательских навыков / Анастасия Матвеевна Сафонова. – К. : Рад. шк., 1983. – 167 с.
  203. Сент-Екзюпері А. де. Маленький принц / Антуан де Сент-Екзюпері // Планета людей. Маленький принц / Антуан де Сент- Екзюпері ; [пер. з фр. А. Перепадя, А. Жаловський]. – Л. : Вища школа ; Вид-во при ЛДУ, 1981. – С. 99–142.
  204. Синиця І. О. З чого починається педагогічна майстерність / Іван Омелянович Синиця. – К. : Рад. шк., 1972. – 167 с.
  205. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : [монографія] / Анатолій Люціанович Ситченко. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 с.
  206. Ситченко А. Л.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины