ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ : ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА В УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА В УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
 • Кол-во страниц:
 • 252
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М.П.ДРАГОМАНОВА


  На правах рукопису

  РАСТЬОГІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

  УДК 371.3:53


  ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
  В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
  У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

  13.00.02 – теорія та методика навчання фізики


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Шарко Валентина Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор


  Київ–2011


  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФІЗИЧНУ КАРТИНУ СВІТУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 12
  1.1. Фізична картина світу та її місце в системі світоглядних знань 12
  1.2. Проблема формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи в теорії навчання фізики 44
  1.3. Психолого-педагогічні основи формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи 54
  1.4. Показники ефективності методики формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи 70
  Висновки до першого розділу 78
  РОЗДІЛ II ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФІЗИЧНУ КАРТИНУ СВІТУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЯК МЕТОДИЧНА
  ПРОБЛЕМА 80
  2.1. Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у практиці навчання фізики 80
  2.2. Методика формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи 89
  2.3. Проектування процесу формування в учнів 7 класу уявлень про фізичну картину світу 102
  2.4. Проектування процесу формування в учнів 8 класу уявлень про фізичну картину світу 120
  2.5. Проектування процесу формування в учнів 9 класу уявлень про фізичну картину світу 132
  Висновки до другого розділу 145
  РОЗДІЛ III ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 147
  3.1. Організація педагогічного експерименту 147
  3.2. Результати педагогічного експерименту та їх аналіз 155
  Висновки до третього розділу 165
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 167
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 171
  ДОДАТКИ 195

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  НКС – наукова картина світу;
  ФКС – фізична картина світу;
  ЗОШ – загальноосвітня школа.

  ВСТУП
  Актуальність теми. В умовах сучасної цивілізації формування в учнів наукового світогляду займає одне з провідних місць серед основних завдань освіти. Це зумовлено тим, що людині необхідно певним чином оцінювати наукові, політичні та інші події, виявляти своє відношення до отриманих знань, формувати стійку життєву позицію. Світоглядні знання можуть допомогти людині розв’язати ці завдання, бо світогляд забезпечує розвиток цілісної особистості, здатної свідомо і критично ставитися як до оточуючого її світу, так і до самої себе.
  Основи світоглядних знань закладаються в школі і певним чином впливають на розвиток особистості. На пріоритетне значення світоглядного аспекту фізичної освіти в підготовці молоді до життя вказано у Законі України про освіту, стандарті фізичної освіти, пояснювальних записках до програм з фізики і щорічних інструктивних листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
  Аналіз наукових праць, присвячених проблемі формування наукового світогляду, дав змогу встановити, що питаннями наукового світогляду, наукової картини світу, методології пізнання займались філософи В.Андрущенко, В.Архіпкін, Л.Губерський, І.Добронравова, С.Кириленко, П.Копнін, В.Кохановський, І.Лакатос, І.Лойфман, Г.Платонов, К.Поппер, А.Спіркін, В.Стьопін, А.Фурман, В.Черноволенко, Є.Чорний, В.Шинкарук та ін.
  Формування наукового світогляду учнів та студентів було предметом дослідження методистів Б.Будного, І.Бургун, С.Гончаренка, В.Жешко, М.Мартинюка, Л.Потапюк, В.Халамендика та ін.
  Фізичну картину світу (ФКС) як елемент природничо-наукової картини світу, яка складає основу наукового світогляду, її структуру та шляхи формування досліджували В.Єфіменко, С.Кириленко, М.Мостепаненко, В.Мощанський, П.Самойленко та ін.
  Можливості ознайомлення учнів з елементами ФКС та методологічними знаннями розглядали Г.Голін, З.Дробчак, О.Ляшенко, В.Мултановський, Л.Недбаєвська, Т.Паначева, П.Самойленко, М.Садовий, О.Сергеєв, А.Синявіна, Б.Сусь, І.Тичина, Т.Фролова, А.Усова, В.Шарко та ін.
  Психологічну готовність учнів до сприйняття філософських ідей фізичної картини світу досліджували Л.Божович, Л.Виготський, В.Давидов, І.Кон, О.Лурія, Н.Менчинська, Р.Немов, А.Петровський, Ж.Піаже, С.Рубінштейн та ін.
  Високо оцінюючи значення виконаних досліджень, зазначимо, що проблема формування наукового світогляду залишається дискусійною і недостатньо вирішеною, про що свідчать аналіз першоджерел та оцінка готовності вчителів до організації навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування в учнів світоглядних знань, а також низький рівень сформованості у школярів уявлень про наукову і фізичну картини світу як основу наукового світогляду. Причини такого становища ми вбачаємо в тому, що:
  - переважна кількість дисертаційних досліджень, монографій та методичних посібників присвячена формуванню в учнів уявлень про ФКС в курсі фізики старшої школи;
   у більшості проаналізованих праць розглядаються окремі елементи ФКС, однак, зв’язки між ними чітко не простежуються, відсутні конкретні вказівки на те, як вчителю сформувати в учнів уявлення про фізичну картину світу;
   недоліком досліджуваних матеріалів з контролю якості навчання фізики в основній школі є відсутність питань практичного, методологічного і світоглядного характеру.
  Результатом такого становища є низький рівень сформованості в учнів уявлень про ФКС, а у вчителів – досвіду з організації цього процесу в основній школі. Свідченням цього є той факт, що більшість вчителів не знає структури фізичної картини світу, етапів її формування, показників сформованості уявлень про ФКС. Таким чином, зафіксований стан готовності вчителів фізики до формування в учнів уявлень фізичної картини світу і вимоги нормативних документів про необхідність посилення роботи з формування у майбутніх громадян України наукового світогляду свідчать про актуальність пошуку шляхів розв’язання цієї важливої методичної проблеми. У зв’язку з цим, темою дисертаційної роботи обрано «Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики».
  Дисертаційна робота виконувалась відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Зміст, форми, методи і засоби підготовки вчителів» (протокол № 6 від 25.12.2006).
  Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол №2 від 25.09.2009) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні Національної академії педагогічних наук України (протокол №2 від 30.03.2010).
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати доцільність застосування дедуктивного підходу до формування в учнів наукового світогляду, розробити і експериментально перевірити методику формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи.
  Відповідно до мети дослідження, були визначені наступні завдання:
   провести науково-методичний аналіз спеціальної, навчальної, філософської літератури, дисертаційних досліджень з метою з’ясування сутності таких понять, як науковий світогляд, наукова картина світу, фізична картина світу, наукова теорія;
   провести дослідження вимог діючої програми та стандарту фізичної освіти, проаналізувати підручники з фізики для основної школи на предмет висвітлення в них елементів фізичної картини світу;
   провести експериментальні дослідження рівня світоглядних знань учнів, а також ролі підготовки вчителів фізики у формуванні уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи;
   розробити методику формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи, яка включає цільовий, змістовний та технологічний блоки та підготувати посібник для вчителів;
   дослідити результативність методики формування в учнів основної школи уявлень про фізичну картину світу.
  Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес з фізики в основній школі.
  Предметом дослідження є формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики.
  В основу дослідження була покладена гіпотеза: формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи стане ефективним, якщо:
   методика формування в учнів уявлень фізичної картини світу буде базуватися на дедуктивному підході і передбачатиме реалізацію трьох етапів: первинне ознайомлення з основами ФКС (вступ 7 класу); конкретизація основних положень ФКС на фізичному матеріалі (7-9 класи); узагальнення набутих елементів філософських знань (завершення 9 класу);
   здійснюватиметься систематичне залучення учнів до виконання завдань світоглядного змісту і буде проводитись постійний контроль засвоєння ними світоглядних знань і умінь;
   буде створено методичне забезпечення реалізації дедуктивного підходу до здійснення цього процесу у вигляді рекомендацій для вчителів і системи вправ для учнів.
  Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези було використано наступні методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження (пп. 1.1-1.4, 2.1), проектування процесу формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи (пп. 2.2-2.5);
  – емпіричні: педагогічне спостереження та аналіз діяльності учнів і вчителів у процесі навчання фізики в основній школі (п.3.1), анкетування, бесіди, проведення експериментальної перевірки (п.3.1 – 3.2);
  – статистичні: методи математичної статистики та обробки одержаних експериментальних даних з метою кількісного і якісного аналізу результатів експериментального дослідження (п. 3.2).
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що на основі науково-методичного аналізу і експериментальної перевірки:
  — вперше на основі дедуктивного підходу теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики та здійснено її експериментальну перевірку;
  — удосконалено критерії сформованості в учнів уявлень про фізичну картину світу та розроблені відповідні завдання;
  — дістали подальшого розвитку прийоми розвитку діалектичного мислення; вимоги до організації навчального процесу, орієнтованого на формування основних положень ФКС в учнів основної школи у процесі навчання фізики, та його методичне забезпечення.
  Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається результатами реалізації у навчально-виховному процесі з фізики в основній школі методики формування в учнів уявлень про фізичну картину світу. Рекомендована методика узагальнена і оформлена у вигляді методичного посібника для вчителів фізики з формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи. Результати дослідження можуть бути використані вчителями фізики загальноосвітніх шкіл, студентами фізичних відділень педагогічних вищих навчальних закладів, працівниками системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
  Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №31 з поглибленим вивченням історії та права Управління освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради (довідка № 127 від 05.09.11); Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Миколаївської міської ради Миколаївської області (довідка № 567/1 від 14.09.11); Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гаврилівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області (довідка №77 від 20.09.2011); Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області (довідка №252/01-44 від 20.09.11); Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №56 Херсонської міської ради (довідка № 517/01-19 від 14.10.11); Чорноморської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чорноморської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (довідка №01-19/185 від 17.10.2011); Новоодеської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Новоодеської районної ради Миколаївської області (довідка № 338 від 18.10.11).
  Особистий внесок здобувача в опублікуванні зі співавторами наукові праці: у підготовці та виданні посібника [219] полягає у розкритті теоретичних засад формування в учнів основної школи уявлень про фізичну картину світу, розробці завдань для формування елементів ФКС та їх діагностуванні на матеріалі курсу фізики 7-9 класів; у статті [216] здобувачем розроблене поурочне планування вивчення розділу «Ядерна фізика», орієнтованого на формування в учнів світоглядних знань; у статті [214] здобувачем здійснено анкетування та обробку анкет респондентів.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження опубліковані у фахових виданнях, доповідались і отримали схвалення на конференціях, симпозіумах і семінарах з актуальних проблем методики навчання фізики:
   міжнародних: «Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії» (Кам’янець-Подільський, 2003), «Чернігівські методичні читання з фізики» (Чернігів-Ніжин, 2004), «Дидактика фізики в контексті орієнтирів болонського процесу» (Кам’янець-Подільський, 2005), «Чернігівські методичні читання з фізики» (Чернігів, 2006), «Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми» (Кам’янець-Подільський, 2006), «Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання» (Кам’янець-Подільський, 2009);
   всеукраїнських: «Чернігівські методичні читання з фізики» (Чернігів, 2008, 2009, 2010; Ніжин 2011), «Особливості підготовки викладачів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання» (Херсон, 2004), «Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи» (Бердянськ, 2007, 2009), «Проектування освітніх середовищ як методична проблема» (Херсон, 2008), «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» (Херсон, 2009).
  Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження опубліковані у 22 наукових працях, з них у 12 статтях опубліковані основні результати дисертації; 10 публікацій додатково відображають наукові результати дисертації. Серед 22 наукових праць 19 праць написано без співавторів, 12 статей у наукових фахових виданнях, 1 навчально-методичний посібник, 5 статей, 4 тези доповідей тощо. Загальний обсяг публікацій становить 18,01 друкованих аркушів, з них 13,17 друкованих аркушів – частка, що належить здобувачеві.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  У дисертації представлена методика формування в учнів основної школи уявлень про фізичну картину світу.
  Результати проведеного дослідження підтвердили основні положення висунутої гіпотези і дозволили сформулювати такі висновки:
  1. Проблема формування наукового світогляду учнів і уявлень про наукову картину світу як його основу посідає одне з провідних місць у методиці навчання фізики. Встановлено, що головними рисами світогляду є наявність узагальненої системи знань про навколишній світ та відношення людини до отриманих знань, оточуючої дійсності. Основу наукового світогляду складає наукова картина світу, яка є цілісним та систематизованим уявленням про оточуючий світ. З’ясовано, що фізична картина світу, будучи однією із складових наукової картини світу, є ідеальною моделлю природи, яка охоплює загальні поняття, принципи та гіпотези фізики і характеризує певний етап її розвитку та складається з таких структурних компонентів: вихідні філософські ідеї (матеріальності, взаємозв’язку та взаємодії, пізнаванності); фізичні теорії, структура яких представлена основою, до складу якої входить теоретичний і емпіричний базиси; ядром, що представлено системою законів, постулатів, фундаментальних констант, та наслідками, що включають пояснення фактів, практичне застосування теорії, передбачення нового, усвідомлення меж застосування теорій; систему загальнонаукових принципів.
  2. Аналіз діючої навчальної програми з фізики переконує у тому, що концентрична будова шкільного курсу фізики сприяє формуванню в учнів уявлень про ФКС; змістовні лінії курсу фізики основної школи відповідають структурі фізичної картини світу; зміст включеного до програми матеріалу дає можливість залучати учнів до узагальнення на рівнях фізичних понять, фізичних законів, фізичних теорій та фізичної картини світу. Проте, встановлено, що у навчальних підручниках з фізики для основної школи не знайшли відображення ті рекомендації з організації процесу формування наукового світогляду, які націлюють на необхідність дотримання дедуктивного підходу до формування уявлень про ФКС, котрий передбачає здійснення трьох етапів: введення світоглядних знань, їх конкретизацію на фізичному матеріалі і узагальнення набутих знань і умінь.
  Встановлено, що світоглядні ідеї, які конкретизуються в зазначених розділах курсу фізики, чітко не виділені; організація діяльності учнів з переводу цих ідей у погляди і переконання не простежується; перевірка якості здійснення цього процесу не планується. Таким чином, без втручання вчителя учень самостійно дійти висновків світоглядного характеру у процесі вивчення фізики не може.
  3. Обґрунтовано, що особливості психічного розвитку учнів 7-9 класів (здатність до елементарного теоретичного мислення, аналізу різної за характером та призначенням інформації, виділення в ній головного; розуміння поняття абстрактного та конкретного; здатність застосовувати прийоми порівняння та узагальнення для систематизації та застосування знань; критичність мислення) свідчать про їх спроможність сприймати загальні філософські твердження, і готовність до засвоєння основних елементів ФКС, введених дедуктивним шляхом.
  В ході констатувального експерименту встановлено низький рівень володіння учнями основної школи елементами філософських знань. Однією з причин цього є недостатній рівень підготовки вчителів до організації процесу навчання фізики з опорою на формування в учнів уявлень про фізичну картину світу. Ці прогалини пов’язані з відсутністю у вчителів належних філософських знань, необхідних для організації роботи учнів із засвоєння основних елементів ФКС; невмінням проектувати процес формування уявлень про ФКС на матеріалі конкретних тем курсу фізики основної школи; відсутністю досвіду з розробки завдань, за допомогою яких можна формувати і діагностувати рівень світоглядних знань і вмінь учнів.
  4. Розроблено методику формування в учнів основної школи уявлень фізичної картини світу на основі цільового, змістовного та процесуального компонентів, до складу якої увійшли: проектування процесу формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи та завдання для учнів світоглядного характеру.
  Встановлено, що одним із напрямків підвищення результативності роботи вчителя з формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи є проектування зазначеного процесу на рівні навчального курсу фізики, окремого розділу, теми уроку та конкретної ситуації. Здійснено планування процесу навчання фізики в 7-му, 8-му і 9-му класах, орієнтоване на формування в учнів уявлень про ФКС. Визначено послідовність дій учителя, яка забезпечує успішне здійснення цього процесу, що включає етап проектування процесу вивчення фізики на чотирьох рівнях, етап організації діяльності учнів з виконання завдань світоглядного змісту, етап проведення рівневого контролю і корекції світоглядних знань і вмінь.
  Створено систему завдань для формування в учнів уявлень про ФКС, які сприяють розвитку умінь застосовувати основні положення фізичної картини світу для пояснення фізичних явищ та здійснювати розумові операції аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, систематизації та ін., а також дають можливість залучити учнів до узагальнення фізичних знань на рівні фізичних понять, фізичних законів, фізичних теорій і ФКС. Розроблені діагностичні завдання дають можливість систематично здійснювати контроль рівня засвоєння світоглядних знань і умінь (низький, середній та достатній) і проводити коригування результатів навчальних досягнень учнів.
  Визначення цілей, пов’язаних з формуванням в учнів основної школи уявлень фізичної картини світу, добір змісту інформації світоглядного спрямування, вибір методів, форм і засобів навчання дали можливість створити структурну схему методики формування уявлень ФКС в учнів основної школи у процесі навчання фізики.
  5. Експериментально досліджено і підтверджено ефективність запропонованої методики формування в учнів основної школи уявлень про ФКС за допомогою розробленого критеріально-рівневого апарату, до складу якого включено три критерії: когнітивний, показниками якого є наявність в учнів знань про структуру ФКС та її місце у системі філософських знань, знання основних філософських ідей, знання загальнонаукових принципів, знання фізичних теорій; діяльнісний, показниками якого є застосування елементів ФКС для пояснення фізичних явищ та уміння учнів здійснювати розумові операції; особистісний, до складу якого входять показники, пов’язані з мотивацією учнів та їх рефлексивністю. В ході експериментальної перевірки встановлено зростання зазначених показників сформованості уявлень фізичної картини світу в учнів експериментальних класів порівняно з контрольними, що підтверджує положення висунутої гіпотези.
  Статистична достовірність позитивних змін у критеріях сформованості уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи доведена на основі порівняння критичного та емпіричних значень критерію Пірсона для експериментальних та контрольних груп.
  Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою методики і відповідного методичного забезпечення процесу формування уявлень про фізичну картину світу в учнів старшої школи та удосконаленням системи завдань для контролю рівня сформованості уявлень про ФКС, а також світоглядних поглядів і переконань школярів.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация (философские очерки) / Ю.Ф.Абрамов. – Иркутск: Изд-во ИГТИ, 1988. – 232 с.
  2. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. / Б.Б.Айсмонтас – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 288 с.
  3. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении: учеб. пособие для слушателей ФПК директоров общеобразовательных школ и в качестве учеб. пособия по спецкурсу для студентов пединститутов / Г.И.Шукина, В.Н.Липник, А.С.Роботова и др.; под ред. Г.И.Щукиной. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.
  4. Алексеев П.В. Понятие «материя» / П.В.Алексеев // Философские науки, 1990. - №12. – с. 3-11.
  5. Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализма. / П.В.Алексеев – М.: Политиздат, 1978. – 358 с.
  6. Антонова С.Г. Информационное мировоззрение. / С.Г.Антонова //Проблемы информационной культуры. – М., 1996. – Вып. 3. – С.25-32.
  7. Артюхова О.В. Критерії та показники сформованості художнього світогляду в учнів старшого шкільного віку / О.Артюхова //Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 4-10.
  8. Архангельский М.М. Курс физики (механика) – 2-е изд., перераб. и доп./ М.М.Архангельский – М.: Просвещение, 1965. – 448 с.
  9. Архипкин В.Г., Естественно-научная картина мира: Учеб. пособие. / Архипкин В.Г., Тимофеев В.П. – Красноярск: Красноярский гос. Університет, 2002. – 320 с.
  10. Ацюковский В.А. Философия и методология современного естествознания. / В.Ацюковский. – М.: Петит, 2005. – 137 с.
  11. Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. / Л.Баженов. – М.: Наука, 1978. – 231 с.
  12. Безруков В.И. Проектирование управления педагогическими системами / В.И. Безруков // Педагогическое образование и наука. – 2004. – №5. – С. 28–31.
  13. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. / В.П.Беспалько – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
  14. Біда Д.Д. Компоненти готовності вчителя до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. / Д.Д.Біда //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 46. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. — Чернігів: ЧДПУ, 2007. — № 46. — Т. 2. С. 3 – 5.
  15. Бізбіз Т.О. Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас. Профільний рівень / Т.О.Бізбіз, Л.Г.Чабан, В.О.Авраменко. Х.: Видавнича група «Основа», 2010. – 208 с.
  16. Божинова Ф.Я. Физика. 7 класс: Учебник / Ф.Я.Божинова, Н.М.Кирюхин, Е.А.Кирюхина. – Х.: Издательство «Ранок», 2007. – 192 с.
  17. Божинова Ф.Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф.Я.Божинова, І.Ю.Ненашев, М.М.Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.
  18. Божинова Ф.Я. Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Ф.Я.Божинова, М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна. – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 224 с.
  19. Большой психологический словарь / под. ред. Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 672 с.
  20. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. / Н.Бор – М.: Изд-во иностр. лит., 1961. -151 с.
  21. Боровік О.М. Педагогічне проектування як показник творчого потенціалу вчителя / О.М.Боровік // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти:тенденції, перспективи»/ Наук.ред.Юзбашева Г.С. Херсон:Айлант.- 2010.Випуск 13.- С.17-19.
  22. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. / А.И.Бугаев – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.
  23. Бугаенко Г.А. Структурные аналогии и обобщение знаний по механике: Пособие для учителей. / Г.Бугаенко – К.: Радянська школа, 1987. – 120 с.
  24. Бугайов О. Історико-методологічний підхід до формування структури і змісту шкільного курсу фізики / О.Бугайов, М.Садовий // Наукові записки. – Випуск 51. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – Частина 1. – 219 с. – С.10-14.
  25. Будний Б. Є. Теоретичні основи формування в учнів системи фундаментальних фізичних понять: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. / Б.Будний. — К., 1997. — 431с.
  26. Бургун І.В. Методика введення філософської категорії матерії під час вивчення фізики в 7 класі. / І.В.Бургун //Фізика та астрономія в школі. – 2003. - №3. – С.8-10.
  27. Бургун І.В. Особливості формування наукового світогляду у навчанні фізики / І.В.Бургун // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С. 100 – 103.
  28. Бургун І.В. Формування наукового світогляду учнів основної школи у навчанні фізики (ознайомлювальний етап): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бургун Ірина Василівна. – Запоріжжя, 2001. – 179 с.
  29. Бутаков С.А. Структурирование учебного материала в соответствии с принципом восхождения от абстрактного к конкретному: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / С.А.Бутаков. – Магнитогорск, 2001.
  30. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А. В. Петровского. — Москва: Издательский центр «Академия», 1996. - 496 с.
  31. Вернадский В.И. О научном мировоззрении. / В.Вернадский //На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение. – М.,1990.- 203 с.
  32. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. / В.Вернадский – М.: Наука, 1988. - 519 с.
  33. Вивчення фізики в 7 класі 12-річної школи: Метод. посібник /О.І.Бугайов, М.В.Головко, Л.А.Закота та ін. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
  34. Винер Н. Кибернетика и общество. Творец и робот. / Н.Винер – М.: Тайденс Ко, 2003. - 248 с.
  35. Волковский Р.Ю. Об изучении основных принципов физики в средней школе. Пособие для учителей. / Р.Ю.Волковский – М.: Просвещение, 1982. – 64 с.
  36. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. / Лев Семенович Выготский — М.: Издательство "Лабиринт", 1999. — 352 с.
  37. Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Л.С.Выготский. – М.: АСТ, 2008. – 672 с.
  38. Гайда Р. Фізика і філософія: чи потрібні вони одна одній? / Р.Гайда //Журн. фіз. досліджень. – 1997. – Т.1. - №4. – С.477-489.
  39. Генденштейн Л.Е. Фізика, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. /Л.Е.Генденштейн – Х.: Гімназія, 2008. – 256 с.
  40. Генденштейн Л.Э. Физика, 7 кл. : Учебник для средних общеобразовательных школ /Л.Э.Генденштейн. – Х.: Гимназия, 2007. – 208 с.
  41. Гісем О.В. Людина і світ. 11 клас: Розробки уроків / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 352 с.
  42. Голин Г.М. Вопросы методологии физики в курсе средней школы: Кн. для учителя / Г.М.Голин. – М.: Просвещение, 1987. – 127 с.
  43. Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя / С.У.Гончаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 208 с.
  44. Гончаренко Т. Інформаційна підтримка курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики / Т.Л.Гончаренко, В.Д.Шарко // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 123-130.
  45. Гончаренко Т. Підготовка вчителя до реалізації технології проектування навчального процесу з фізики / Т.Гончаренко, В.Шарко // Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., (Миколаїв, 12-14 травня, 2011 р.)/ МОНМС України, Миколаївський обласний інститут післядипломної освіти. - Миколаїв: ОІППО, 2011. – С. 52-54.
  46. Гончаренко Т.Л. Підготовка вчителя фізики до різних рівнів проектування навчального процесу / Т.Л.Гончаренко, В.Д.Шарко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VII (XVII) наук.-практ. конф. м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 р./ Відпов. ред.: С.П.Величко. - Кировоград: ТОВ «КОД», 2011. – С.27-29.
  47. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Курс лекций. / А.А.Горелов. – М.: Центр, 1997. – 208 с.
  48. Горовая В.И. Педагогическая деятельность в системе современного человекознания. / В.И.Горовая, С.И.Тарасова – М.: ИЛЕКСА; Ставрополь : АҐРУС, 2005. – 168 с.
  49. Гребеньков Г.В. О мировоззренческой природе ценностного аспекта философии. / Г.Гребеньков – Донецк: Изд-во ИНИОН РАН, 1991. – 8 с.
  50. Гуз К.Ж. Держаний стандарт природничо-наукової освіти з огляду на її цілісність / К.Ж.Гуз // Педагогіка і психологія, 2000. - №3. – С.29-36.
  51. Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи: Автореферат дис... докт. пед. наук: 13.00.09: Теорія навчання. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди / К.Гуз — Харків , 2008.
  52. Гуляєва Л.В. Використання модульної технології у навчально-пізнавальному процесі / Л.Гуляєва // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. 1998. – 174 с. – С.47-48.
  53. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учеб. пособие; Казан. гос. технол. ун-т. / Л.Гурье – Казань, 2004. – 212с.
  54. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навчальний посібник / В.І.Гусєв – К.: Либідь, 2004. – 488 с.
  55. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов. / В.Давыдов – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 480 с.
  56. Данилов Н.А. Место и роль ценностных ориентаций в системе мировоззрения: Автореф. дис. … канд. филос. наук. / Н.Данілов – М., 1990. – 16 с.
  57. Данільян О.Г. Філософія: підручник / О.Г.Данільян, В.М.Тараненко. – Х.: Право, 2010.- 312 с.
  58. Дворникова Г.В. Развитие мировоззрения учащихся при изучении современной физической картины мира. / Г.Дворникова //Физика в школе. – 2002. – №3. – С.18-25.
  59. Державний стандарт базової та повної середньої освіти. 14.01.2004, №24. [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу – http://www.mon.gov.ua/education/average/drzh_stand.doc.
  60. Дирак П. Эволюция взглядов физиков на картину природы. / П.Дирак // Вопросы философии, 1963. - №12. – С.83-94.
  61. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С.Добронравова, Л.І.Сидоренко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 223 с.
  62. Дробчак З.Д. Логіка як цінність і бар’єр пізнання в фізиці / З.Д.Дробчак, Г.Р.Мазур // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 3. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2000. - №3. – 276 с. – С.50-57.
  63. Дробчак З.Д. Фундаментальність – домінуюча вимога відбору змісту фізичної освіти / З.Д.Дробчак, Г.Р.Мазур // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. 1998. – 174 с. – С.58-60.
  64. Дышлевый П.С. Научная картина мира и мир культуры / П.С.Дышлевый, Л.В.Яценко //Научная картина мира: логико-гносеологический аспект. – К.: Наукова Думка, 1983. – С. 6-37.
  65. Ефименко В.Ф. Методологические вопросы школьного курса физики / В.Ф.Ефименко. – М.: Педагогика, 1976. – 224 с.
  66. Ефименко В.Ф., Развитие представлений об эволюции физической картины мира / Ефименко В.Ф., Макогина Е.И., Хоменко Е.А. //Физика в школе. – 2002. – №6. – С.24-29.
  67. Жешко В.В. Формирование научного мировоззрения учащихся при изучении курса физики основной школы: Дис. … канд. пед.. наук : 13.00.02 / В.Жешко – Москва, 1994.
  68. Заболотний В.Ф. Методика навчання фізики. (в схемах і таблицях з додатками мультимедійних презентацій). – Вінниця: ВДПУ, 2008. – 102 с.
  69. Заботин В.А., Развитие мышления учащихся при изучении физики. / Заботин В.А., Комиссаров В.Н. //Физика в школе. – 2003. – №6. – С.24-29.
  70. Занков Л. В. Память школьника, ее психология и педагогика: Пособие для учителей. / Л.В.Занков— М.: Учпедгиз, 1944.
  71. Зверева В.И. Самоаттестация школы. / В.Зверева – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 160 с.
  72. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.: Университетская книга, Логос, 2008. – 384 с.
  73. Иванов В.Г. Физика и мировоззрение. – Л.: Наука, 1975. – 120 с.
  74. Ільченко, В.Р. Фізика: підручник для 7 кл. / В.Р. Ільченко, С.Г. Куликовський, О.Г. Ільченко. - Полтава: Довкілля-К, 2007. - 160с.
  75. Каплун С. Деякі аспекти реалізації світоглядного потенціалу шкільного курсу фізики / С.Каплун, В.Кудрєв // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. Вип. 6. – С. 89-90.
  76. Карнап Рудольф Философские основания физики. Введение в философию науки: / пер. с англ., предисл. и коммент. Г.И.Рузавина. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 360 с.
  77. Кириленко С.Д. Физическая картина мира как фактор формирования научного мировоззрения курсантов военно-инженерного училища (методологический анализ): дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Станислав Дмитриевич Кириленко. – Москва, 1984. – 209 с.
  78. Кларин М.В. Технология обучения: идеал и реальность. / М.В.Кларин — Рига: Эксперимент, 1999. — 180 с.
  79. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. — М: Издательский центр «Академия», 2005. — 288 с.
  80. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. / А.К.Колеченко – СПб.: КАРО, 2005. – 368 с.
  81. Кондратьев А.С., Современные технологии обучения физике: Учебное пособие. / Кондратьев А.С., Прияткин Н.А. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 342 с.
  82. Концепции современного естествознания /под. ред. проф. С.И.Самыгина. Серия «Учебники и учебные пособия». – 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с.
  83. Концепции современного естествознания: под. ред. профессора С.И.Самыгина. Серия «Учебники и учебные пособия» - 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с.
  84. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). 22.11.2001. № 12/5-2. [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу – http://www.mon.gov.ua/education/average/concept.doc.
  85. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. / П.Копнин. – М.: Мысль, 1974. - 568 с.
  86. Коршак Є.В. Фізика : 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.: Генеза, 2008. – 208 с.
  87. Коршак Є.В. Фізика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.: Генеза, 2009. – 160 с.
  88. Коршак Т.Є. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу учнями на уроках (на прикладі вивчення біології та хімії в основній школі): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.01. / Т.Є.Коршак – К., 1999. – 26 с.
  89. Кочергина Н. В. Формирование системы методологических знаний при обучении физике в средней школе : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Нина Васильевна Кочергина. – Москва, 2003. – 406 c.
  90. Крамаренко И. Прогнозирование уровней учебных достижений учащихся средствами мониторинга // Лучшие страницы педагогической Прессы -2001, №4.-С.30-36
  91. Кривых С.В. Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения учителем биологии. / Кривых С.В. // Биология, 2007. - №24.
  92. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. / В.Крысько – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 384 с.
  93. Кудрявцев Т.В. Развитие технического мышления учащихся. / Т.В.Кудрявцев, И.С.Якиманская – М.: Высшая школа, 1964. – 96 с.
  94. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. /Т.Кун; Сост. В.Ю.Кузнецов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 608 с.
  95. Кух А.М. Професійні здібності вчителя фізики та їх розвиток у ВНЗ. / А.М.Кух //Вісник Чернігівського пед. ун-ту ім. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. – 2004. – Вип. 23. – С. 182–188.
  96. Лакоза Н. Роль наукового поняття у формуванні світогляду учнів: дидактичний аспект / Н.Лакоза // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2001. – Вип. 3. – 212 с. – С.80-87.
  97. Левченко Л.С. Особливості формування світогляду студентської молоді (методичні рекомендації для викладачів, кураторів). Суми: Видавництво СумДУ, 2002. – 11 с.
  98. Лекции по общей психологии / А.Р.Лурия. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с.
  99. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: «ЕксОб», 2001. – 304 с.
  100. Людина і світ: Підручник / Л.B. Губерський, В.Г. Кремень, А.О. Приятельчук та ін.; Голов, ред. JI.B. Губерський. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001, — 349 с.
  101. Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи: Логіко-дидактичні основи / О.І.Ляшенко. – К.: Генеза, 1996. – 128 с.
  102. Майоров А.Н. Мониторинг учебной эффективности / А.Майоров // Школьные технологии.-2000, №1.- С.86-131.
  103. Макаренко К.С. Формування в учнів елементів дедуктивного методу міркування в процесі пояснення явищ природи на основі фізичних теорій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Катерина Степанівна Макаренко. – Київ, 1994. – 119 с.
  104. Мартинюк М. Теоретичні засади інтеграції елементів фізичних і астрономічних знань в загальноосвітній школі / М.Мартинюк, С.Паршуков // Наукові записки. – Випуск 51. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – Частина 1. – 219 с. – С.47-53.
  105. Мартинюк М.Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі: Автореферат дис. … доктора пед. наук: 13.00.02: Теорія і методика навчання (фізика). Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова / М.Т.Мартинюк. – Київ, 1999.
  106. Марычев В.В. Научная картина мира в культуре современного общества: Дисс. … канд. филос наук: 09.00.13 – Религиоведение, философская антропология, философия культуры. / Марычев Владимир Владимирович – Ставрополь, 2004.
  107. Менчинская Н.А. Психологические проблемы формирования мировоззрения // Формирование коммунистического мировоззрения школьников / Под ред. Э.И.Моносзона – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
  108. Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы: Пособие для учителя / [А.В.Усова, В.П.Орехов, С.Е.Каменецкий и др.]; Под ред. А.В.Усовой. – [4-е изд., перераб.] – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.
  109. Мигдал А.Б. Как рождаются физические теории. – М.: Педагогика, 1984. – 128 с.
  110. Могилевский Б.М. Природа глазами физика / Б.Могилевский. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 272 с.
  111. Мостепаненко М.В. Философия и физическая теория. Физическая картина мира и проблема происхождения и развития физических теорий / М.В.Мостепаненко. – Л.: Наука, 1969. – 239 с.
  112. Мощанский В.Н. Формирование мировоззрения учащихся при изучении физики / В.Н.Мощанский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1989. - 192 с.
  113. Мултановский В.В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе физики: Пособие для учителей / В.В.Мултановский. – М.: Просвещение, 1977. – 167 с.
  114. Мякишев Г.Я. Динамические и статистические закономерности в физике. / Г.Мякишев – М.: Наука, 1973. – 256 с.
  115. Научное мировоззрение и социальная культура / Отв. ред. В.И.Шинкарук, В.П.Иванов. – К.: Наукова думка, 1988. – 304 с.
  116. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. 17 квітня 2002 р. № 347/2002. [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу – http://www.mon.gov.ua/laws/ukaz_pr_347.doc.
  117. Недбаевская Л.С. Реализация прогностической функции теории в процессе обучения физике (на примере раздела «Электродинамика») / Автореферат дис. … канд. пед. наук
  118. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С.Немов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1995. - 496 с.
  119. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А.Зязюна/. – Київ: Видавництво “Віпол”, 2000. – 636 с.
  120. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. / А.М.Новиков – М.: Издательство «Эгвес», 2005. – 176 с.
  121. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов. / Л.Обухова – М.: Высшее образование; МГППУ, 2006. – 460 с.
  122. Огурцов Н.Г. К вопросу о системе критериев диагностики эффективности процесса формирования мировоззрения старшеклассников в процессе обучения. / Н.Огурцов //Формирование коммунистического мировоззрения школьников. – М.: Педагогика, 1978. С.111 – 114.
  123. Олешков М.Ю. Педагогическая технология: проблема классификации и реализации / М.Ю.Олешков // Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения: Сборник научных трудов. – Екатеринбург: РГППУ, 2005. – С. 5-19
  124. Оспенникова Е.В. Основы проектирования ученого процесса по физике в условиях ИКТ- насыщенной среды обучения: учебно-методическое пособие. / Е.Оспенникова– Пермь: Пермский гос.пед.ун-т. – 2008. – 384 с.
  125. Охитина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. / Л.Охитина– М.: Просвещение, 1977. – 96 с.
  126. Павлюк Л. Принципи фізики та їх викладання. / Леонід Павлюк. // Фізика та астрономія в школі, 2002. - №5. – С.20-23.
  127. Паначева Т.М. Критериально-ориентированная технология формирования знаний об идее единства физической картины мира у учащихся старшей школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Татьяна Николаевна Паначева. – Владивосток, 2007. – 248 с.
  128. Пастернак Н.В. Формування системи методологічних знань школярів при навчанні фізики :Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук. / Н.Пастернак – Київ, Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 1995.
  129. Пастух І.В. Формування методологічних знань учнів підліткового віку під час вивчення фізики / І.В.Пастух // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 3. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2000. - №3. – 276 с. – С.114-120.
  130. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. / Отв. ред. М.В.Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д:Феникс, 2002. - 544 с.
  131. Петров А.В. Научная картина мира в современной науке // Философия. Управление. Образование / А.Петров. – М.: Изд-во МГИЭТ, 1998. – С. 104-115.
  132. Петрова Л.А. Языковая картина мира в русле теоретических изысканий / Л.А.Петрова // Культура народов Причерноморья. – 2005. – N69. – С. 19-23 Режим доступу:
  http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp69/knp69_19-23.pdf
  133. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, 4-те видання, виправлене і доповнене. / В.Петрушенко – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 312 с.
  134. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа ребенка. Логика и психология. / Ж.Пиаже – М.: Просвещение, 1969. – 659 с.
  135. Планк М. Единство физической картины мира. / М.Планк – М.: Наука, 1966. – 284 с.
  136. Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение, идеология. / Г.В.Платонов – М.: Наука, 1972. – 186 с.
  137. Подобедова Т.Ю. Теория и практика педагогического проектирования / Т.Ю.Подобедова// Проблеми сучасної пед. освіти: зб.ст.: Сер.: Педагогіка і психологія/ Кримськ.держ.гуманіт.ін-т. – Ялта, 2004. – Вип.6, ч.2.- С.81-87.
  138. Подобєдова Т.Ю. Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Т.Ю.Подобєдова. – Луганськ, 2005. – 21 с.
  139. Познавательная активность в системе процес сов памяти / под ред. Н.И.Чуприковой; научн.-исслед інститут общей и педагогической психологи Акад. пед. наук СССР. – М.: ПЕдагогика, 1989. – 192 с.
  140. Поппер К. Логика и рост научного знания. / К.Поппер – М.: Прогресс, 1983. – 605 с.
  141. Поспелов Н.Н., Формирование мыслительных операцій у старшеклассников / Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н.. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с.
  142. Потапюк Л.М. Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи : дис. ... канд. пед наук : 13.00.07. / Лілія Миколаївна Потапюк – Луцьк, 2002. – 179 с.
  143. Предпрофильная подготовка и профильное обучение. Часть 2. Методические аспекты профильного обучения. Учебно-методическое пособие/Под ред. С.В. Кривых. – СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2005. – 352 с.
  144. Преподавание физики, развивающее ученика. – Кн. 2. – Развитие мышления: общие представления, обучение мыслительным операциям // Сост. и под ред. Э.М.Браверман. Пособие для учителей и методистов. / Э.М.Браверман – М.: Ассоциация учителей физики, 2005. – 272 с.
  145. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7 -11 класи – К.: Шкільний світ, 2001.
  146. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи / [О.І.Ляшенко, О.І.Бугайов, Є.В.Коршак та ін.] под. ред. О.І.Ляшенка. – К.:Перун, 2006. – 79 с.
  147. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Фізика. Астрономія. 7-11 класи / О.І.Бугайов, Л.А.Закота, Д.Я.Костюкевич, М.Т.Мартинюк  К.: “Перун”, 1996. 144с.
  148. Растьогін М.Ю. Аналіз стану готовності вчителів фізики до формування наукового світогляду в учнів загальноосвітньої школи / М.Ю.Растьогін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 57. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. - № 57. – 320 с. – С. 240 – 242.
  149. Растьогін М.Ю. Аналіз стану сформованості в учнів уявлень фізичної картини світу як необхідний елемент фізичної освіти / М.Ю.Растьогін // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 89 / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 153 – 156 (Серія: педагогічні науки).
  150. Растьогін М.Ю. Використання загальних філософських принципів при вивченні фізики як основа для спрощення математичного апарат при розв’язуванні задач / М.Ю.Растьогін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – 328 с. – С. 64 – 66.
  151. Растьогін М.Ю. Конкретизація філософських принципів як один з етапів формування наукового світогляду при вивченні фізики / М.Ю.Растьогін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 23. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2004. - № 23. – 296 с.
  152. Растьогін М.Ю. Особливості психічного розвитку учнів основної школи як необхідна складова успішного засвоєння ними основних положень наукової картини світу. / М.Ю.Растьогін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету им. Т.Г.Шевченка. Випуск 65. Серія: Педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – №65. – 352 с. – С. 117–119.
  153. Растьогін М.Ю. Рівень сформованості наукового світогляду учнів як один з показників якості освіти / М.Ю.Растьогін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант, 2007. Випуск 10. – С.272 – 275.
  154. Растьогін М.Ю. Розвиток теоретичного мислення учнів як основа узагальнення та систематизації знань учнів з фізики на рівні фізичної картини світу. / М.Ю.Растьогін //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 36. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. - № 36. – Т.1. – 188 с. – С. 61 – 65.
  155. Растьогін М.Ю. Розкриття світоглядних ідей на уроках фізики як засіб удосконалення змісту фізичної освіти / М.Ю.Растьогін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [текст]. Випуск 77 / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – 368 с. – С. 134 – 137. (Серія: педагогічні науки).
  156. Растьогін М.Ю. Розробка системи критеріїв рівня сформованості наукового світогляду учнів як необхідний елемент формування світоглядно-компетентних якостей фахівця / Растьогін М.Ю // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 13. – 232 с. – С. 161 – 163.
  157. Растьогін М.Ю. Фізична картина світу як складова наукової картини світу та її місце у системі світоглядних знань / М.Ю.Растьогін // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 268 с. – С.167-171.
  158. Растьогін М.Ю. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення ядерної фізики та елементарних частинок в 11 класі / М.Ю.Растьогін // Компетентнісний підхід до навчання учнів фізики/ Альманах випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів фізики і астрономії Херсонської області (2004 рік). – Херсон: Олді-Плюс, 2005. – С.180 – 207.
  159. Растьогін М.Ю. Формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи як одна з основних цілей навчання фізики / М.Ю.Растьогін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Вип. 11. – 280 с. – С. 73 – 76.
  160. Растьогін М.Ю. Формування уявлень про фізичну картину світу як одне з основних завдань сучасної дидактики / М.Ю.Растьогін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна / [редкол.: П.С.Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання. – 352 с. – С. 319 – 320.
  161. Растьогін М.Ю. Формування уявлень про фізичну картину світу як один із шляхів розвитку інтелектуальної сфери учнів / М.Ю.Растьогін // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Творчий саморозвиток особистості як складова змісту природничо-математичної освіти» /Відп. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант, 2005. – С.162
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины