ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ : ВОСПИТАНИЕ ценностного отношения к здоровью у учащихся с нарушениями зрения • Название:
 • ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ
 • Альтернативное название:
 • ВОСПИТАНИЕ ценностного отношения к здоровью у учащихся с нарушениями зрения
 • Кол-во страниц:
 • 322
 • ВУЗ:
 • СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  ЩЕЛКУНОВ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ


  УДК 37.09-056.26


  ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я
  В УЧНІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ
  13.00.07 – теорія і методика виховання  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  Пристинський Володимир Миколайович,
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Слов’янськ – 2011
  ЗМІСТ
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК ДУХОВНО-СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ………………………………………………….


  13
  1.1. Ціннісне ставлення до здоров’я – складовий компонент духовного розвитку учнів загальноосвітньої та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для сліпих і слабозорих дітей ………………………………….


  14
  1.2. Педагогічна, психологічна та медико-біологічна характеристика учнів із вадами зору в системі фізичної і соціальної реабілітації …………………………….
  28
  1.3. Педагогічна діагностика в учнів із вадами зору динаміки ціннісного ставлення до здоров’я як пізнавально-емоційної структури ……………………………….

  42
  Висновки до розділу 1 ……………………………………… 69
  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ ………………………………………

  72
  2.1. Таксономія цілей виховання учнів із вадами зору як організаційно-педагогічна умова формування ціннісного ставлення до здоров’я ……………………………

  74
  2.2. Структурування інтерактивного освітньо-виховного й корекційно-реабілітаційного середовища учнів із вадами зору як організаційно-педагогічна умова виховання ціннісного ставлення до здоров’я ………………….
  2.3. Формування в учнів із вадами зору сталого інтересу до освітньо-виховної й корекційно-реабілітаційної діяльності як організаційно-педагогічна умова ефективного виховання ціннісного ставлення до здоров’я …………………………………………….


  113
  158
  2.4. Організація експериментальної перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов і виховних технологій формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я ……………………………………………


  180
  Висновки до розділу 2 …………………………………………. 191
  ВИСНОВКИ …………………………………………………… 194
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………… 199
  ДОДАТКИ ……………………………………………………… 227

  Перелік умовних скорочень

  ВЗ – вада зору
  ЕГ – експериментальна група
  КГ – контрольна група
  КРД – координаційно-рухові дії
  КРФВ – корекційно-реабілітаційне фізичне виховання
  КФВ – корекційно-фізичне виховання
  ЛФК – лікувально-фізична культура
  НТП – навчально-тренувальний процес
  ОВ – освітньо-виховне
  ОВІКР – освітньо-виховні і корекційно-реабілітаційні
  ОЧУ – основна частина уроку
  ПІ – пізнавальний інтерес
  ПО – просторова орієнтація
  ПТ – педагогічні технології
  ПЧУ – підготовча частина уроку
  РСП – реабілітаційно-спортивна підготовка
  СЗШІ – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
  ФСР – фізична і соціальна реабілітація

  ВСТУП


  Актуальність теми. Сучасний стан цивілізаційного розвитку висуває нові вимоги до системи національної освіти і виховання молодого покоління українців. Особливо це стосується дітей, які мають вади психічного і фізичного розвитку [32; 69; 284]. У зв’язку з цим у Концепції національного виховання зазначено, що суспільство, вступаючи в нову еру історичного існування, разом з перспективами вільного розвитку України, отримує широкі можливості для гуманістичного розвитку освіти, науки, культури. Це вимагає докорінної перебудови і реформування процесу виховання молодого покоління [32; 69; 200].
  Дитинство і підлітковий вік – це такий період, коли формуються основні якості особистості, які забезпечують психологічну стійкість, позитивні ціннісні орієнтації до подальшої життєдіяльності, цілеспрямованість, само актуалізацію [32; 33; 105].
  І. Бех [32; 33],О.Василькова[204],В. Григоренко [73;75], Я. Коменський [131], М. Котляров [138], Н. Максимова [160], С. Омельченко [180], О. Пєхота [181], В. Поуль [190], С. Сірополко [230], І. Сорока [238], В. Шахненко [279], Г. Шевченко [280] аргументовано доводять, що духовні якості не розвиваються спонтанно, а формуються в умовах педагогічних систем, освітньо-виховного середовища, інтерактивних виховних технологій, які враховують індивідуальні особливості, стан здоров’я, ціннісні орієнтації, спосіб життя, обдарованість дітей і підлітків. Така наукова ідея набуває особливого значення в соціально-педагогічній системі виховання дітей із вадами психічного і фізичного розвитку, до яких належать учні з порушеннями функцій зорового аналізатора [2; 32; 73; 280].
  Існуюча система фізичної і соціальної реабілітації учнів із вадами зору спрямована на досягнення кожного з них потенційно можливого рівня освіченості, формування компенсаторних способів діяльності водночас з корекцією первинних і вторинних відхилень у психічному і фізичному розвитку для забезпечення оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності [3; 73; 238]. Відзначаючи позитивні тенденції в розвитку національної системи спеціальної освіти, корекції і реабілітації учнів із вадами зору, вчені наголошують на тому, що в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для сліпих і слабозорих дітей I – III ступенів ще не повною мірою реалізуються програми, методики, інтерактивні технології, організаційно-педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до здоров’я як духовної і соціальної цінності [2; 73; 82; 103].
  Фізична культура є важливим складником системи освіти, виховання, фізичної і соціальної реабілітації учнів спеціальної загальноосвітньої школи для осіб з порушеннями зору, але вона може бути ефективною тільки за умови формування в дітей ціннісного ставлення до здоров’я [32; 73; 103]. М. Амосов, Г. Апанасенко, І. Бех, Ж. Білокопитова, Л. Ващенко, В. Григоренко, В. Липа, В. Пристинський, М. Роганова наголошують на тому, що тільки ціннісне ставлення учнів із вадами зору до здоров’я є тим пізнавально-емоційним чинником, який ефективно забезпечує діахронну діяльність у різних аспектах духовної, фізичної і соціальної реабілітації, розвитку та збереження здоров’я [9; 15; 32; 33; 37; 53; 73; 150; 280].
  Теоретико-методологічні дослідження закономірностей виховання дітей і підлітків свідчать про те, що лише свідомо оволодіваючи в доцільно організованому педагогічному процесі здобутками духовної культури, учень розвиває свої сутнісні сили, стає повноцінною особистістю, якій притаманні здібності до самовиховання, самоосвіти, самоорганізації, самоактуалізації, соціальної й особистісної самореалізації [32; 33; 280].
  Проблема здоров’я людини є нині однією з найбільш актуальних, адже стан психічного, соматичного і соціального здоров’я постає домінантним показником збереження, корекції і розвитку людського потенціалу країни, в якому дійову позицію займають й особи із вадами зору [32; 33; 73; 116]. Здоров’я учнівської молоді, а також учнів із вадами зору позиціонується в системі виховних цілей особистості як основна життєва цінність людини, досягнення якої базується на ціннісному відношенні до психічного, соматичного, духовного і соціального здоров’я [32; 33; 72; 113; 284].
  У зв’язку з викладеними науково-практичними положеннями І. Бех, В. Горащук, В. Григоренко, А. Осіпцов, Т. Ротерс, Г. Шевченко наголошують на тому, що цілі оздоровчо спрямованого виховання молодого покоління досягаються на основі розробки інноваційних виховних технологій, яким притаманна ознака гарантованого досягнення педагогічного результату [32; 33; 69; 73; 182; 210; 280]. Це твердження свідчить про те, що така виховна ідея є перспективною і вимагає подальшої наукової розробки.
  Теоретичне і методологічне дослідження цієї проблеми дозволило встановити низку організаційно-педагогічних протиріч:
  – між змістом нової парадигми освіти, яка передбачає особистісно орієнтований підхід до структурування освітньо-виховного процесу учнів загальноосвітньої школи і застарілими педагогічними формами розвитку особистості учнів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для сліпих і слабозорих дітей (відсутність організаційно-педагогічних умов і технологій „суб’єкт-суб’єктних” взаємодій учасників виховного процесу);
  – між багатофакторною природою формування здоров’я учнів із вадами зору і відсутністю науково-технологічного забезпечення процесу виховання в них пріоритетних орієнтацій ціннісного ставлення до здоров’я;
  – між соціальною потребою суспільства в ефективній інтеграції випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих дітей і відсутністю виховних технологій формування внутрішньої єдності цінності здоров’я з морально-духовними, смисложиттєвими цінностями, приведення цих цінностей у єдину систему;
  – між сутністю соціальної самореалізації учнів із вадами зору і відсутністю інтерактивних технологій формування здатності адаптуватися до навколишнього світу, розвитку і реалізації фізичних і психічних ресурсів, якості освіти і життя, здорового способу життя, світогляду, культури здоров’я;
  – між потребою суспільства у створенні соціокультурної ситуації ціннісного ставлення до здоров’я дітей і підлітків з особливими психофізичними потребами і відсутністю виховних технологій розв’язання цієї актуальної соціально-педагогічної проблеми.
  Отже, сучасні проблеми виховання ціннісного ставлення учнів із вадами зору до свого здоров’я, встановлені науково-практичні протиріччя, що також підтверджуються теоретичними й експериментальними роботами відомих учених у галузі теорії і методики виховання (Е. Аветисов [2; 3], Р. Азарян [4; 5], І. Бех [32; 33], А. Богуш [38], Г. Ващенко [52; 53], О. Вишневський [58], В. Войтенко [61], В. Григоренко [75; 76], О. Дубогай [91], І. Зязюн [113], Я. Коменський [131], Т. Ротерс [210], Г. Шевченко [280]) зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Виховання ціннісного ставлення до здоров’я в учнів із вадами зору” як достатньо актуальної в науковому, педагогічному і соціальному аспектах.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено відповідно до основних напрямів, окреслених комплексними програмами „Фізична культура – здоров’я нації”, „Діти України”, „Освіта”, Концепції національного виховання, Концепції національної системи фізичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді України.
  Дисертаційну роботу виконано відповідно до основних положень Договору про співробітництво Слов’янського державного педагогічного університету (кафедра теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації) і Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, кафедра педагогіки). Тема дисертації є складовою частиною тематичного плану роботи науково-дослідної лабораторії „Духовного і фізичного виховання учнівської молоді та студентів”.
  Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 9 від 26 квітня 2007 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень в галузі педагогічних і психологічних наук України (протокол № 2 від 22 лютого 2011 р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови і виховні технології формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів із вадами зору.
  Завдання дослідження:
  – виявити теоретичні закономірності формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я як духовної цінності;
  – визначити критерії і рівні сформованості ціннісного ставлення учнів із вадами зору до здоров’я як психосоматичної і духовної цінності;
  – розробити та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови й інтерактивні виховні технології формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я як пізнавально-емоційного утворення;
  – експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов й інтерактивних виховних технологій формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я.
  Об’єкт дослідження – процес виховання ціннісного ставлення до здоров’я в учнів із вадами зору.
  Предмет дослідження – інноваційні виховні технології та організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів загальноосвітньої школи-інтернату для сліпих і слабозорих дітей I – III ступенів.
  У дослідженні було використано комплекс методів:
  – теоретичні: аналіз педагогічної і психологічної літератури для визначення походження та розвитку наукових ідей духовних цінностей, ціннісного ставлення людини до здоров’я як соціального феномену; системно-структурний метод застосовано з метою аналізу теоретичних питань орієнтованого підходу до формування особистості дітей і підлітків у нормі та із вадами психічного і фізичного розвитку; метод проективного моделювання використано для розробки концептуальної моделі виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я як чинника оптимізації системи їхньої фізичної та соціальної реабілітації;
  – емпіричні: педагогічні спостереження, анкетування (опитування), інтерв’ю, бесіди, педагогічні тести дослідження стану здоров’я і фізичних можливостей учнів із вадами зору; констатувальний педагогічний експеримент для визначення рівня сформованості ціннісного ставлення учнів до здоров’я, а також динаміки його впливу на рівень фізичних можливостей, стан соматичного здоров’я, мотивацію до систематичних занять фізичною культурою, до здорового способу життя, установлення науково-технологічних напрямів розробки організаційно-педагогічних умов і технологій виховання в учнів ціннісного ставлення до здоров’я; формувальний педагогічний експеримент реалізований з метою перевірки розроблених організаційно-педагогічних умов й інтерактивних технологій виховання в учнів ціннісного ставлення до здоров’я; математичні методи використано в процесі обробки, аналізу, інтерпретації й узагальнення результатів дослідження.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше розроблено і науково обґрунтовано організаційно-педагогічні умови та інтерактивні виховні технології формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я, ціннісні орієнтації до здорового способу життя як пізнавально-емоційного компонента духовності особистості; удосконалено критерії оцінки ціннісного ставлення учнів до здоров’я як соціально-духовної цінності; подальшого розвитку набули теоретичне узагальнення та експериментальна перевірка іманентності цього духовно-соматичного явища в структурі особистості учнів із вадами зору.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні організаційно-педагогічних умов та інтерактивних виховних технологій формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я, їх інтеграції в систему фізкультурно-оздоровчої і корекційно-реабілітаційної роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих дітей I – III ступенів. Розроблені практичні рекомендації та сформульовані висновки можуть бути використані вчителями фізичної культури, викладачами-тренерами, педагогами-реабілітологами, інструкторами просторової орієнтації, психологами, лікарями, фахівцями професійної орієнтації, вихователями, організаторами виховної роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих дітей.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Слов’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для сліпих і слабозорих дітей I – III ступенів (акти № 117 від 04.05.2010 р., № 118 від 04.05.2010 р.); Донецького обласного центру інвалідного спорту (акт № 54 від 28.12.2010 р.); професійну підготовку студентів факультету фізичного виховання (акти № 69 від 21.12.2010 р., № 70 від 21.12.2010 р.), кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології (акт № 6 від 23.12.2010 р.) Слов’янського державного педагогічного університету.
  Особистий внесок здобувача полягає в тому, що самостійно розроблено програму дослідження, проведено констатувальний і формувальний етапи експериментального дослідження, узагальнено одержані результати, що дозволило побудувати концептуальну модель та розробити організаційно-педагогічні умови її реалізації в освітньо-виховному середовищі спеціального навчально-виховного закладу.
  У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок автора полягає в проведенні кількісного та якісного аналізу одержаних даних, обґрунтуванні результатів дослідження, формулюванні висновків.
  Апробація результатів дисертації здійснено шляхом їх обговорення на міжнародних та всеукраїнських конференціях:
  – Науково-практична конференція „Спортивна наука Донбасу” (Слов’янськ-Донецьк, Україна; 16 – 17 грудня 2005 р.);
  – Міжнародна науково-практична конференція „Экология. Здоровье. Спорт” (м. Чита, Росія; 16-17 грудня 2009 р.);
  – ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Стан здоров’я: медичні та психолого-педагогічні аспекти” (Слов’янськ (Україна) – Чита (Росія); 12 – 20 квітня 2010 р.);
  – ІІІ Міжнародна науково-методична конференція „Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту” (м. Київ, Україна; 10 – 11 березня 2011 р.);
  Матеріали дослідження доповідались і обговорювались на засіданнях кафедри педагогіки, корекційної педагогіки і психології, теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації, корекційної медицини і валеології, методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін Слов’янського державного педагогічного університету, а також кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.
  Публікації. Зміст й основні результати дослідження відображено в 15 публікаціях, з яких 8 – одноосібних у наукових фахових виданнях України.
  Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів з висновками до кожного, загальних висновків, списку використаних джерел (300 найменувань, з них англійською мовою – 7), 6 додатків на 95 сторінках. Робота проілюстрована 26 таблицями. Загальний обсяг становить 320 сторінки, з них – 198 сторінок основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  На основі теоретичних та експериментальних даних дослідження сформульовано такі висновки.

  1. У дисертаційній роботі наведено теоретико-методологічне обґрунтування, практичне вирішення проблеми виявлення закономірностей формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я, що було пов’язано з розробкою та впровадженням організаційно-педагогічних умов і виховних технологій, зміст яких визначався особистісно орієнтованим підходом.
  Теоретичне обґрунтування особистісно орієнтованого підходу доводить, що він буде ефективним тільки за умови наукової таксономії педагогічних цілей навчально-виховної діяльності, організації інтерактивного освітньо-виховного і корекційно-реабілітаційного середовища, системного розвитку в учнів пізнавального інтересу до фізкультурно-оздоровчої і духовної діяльності, збереження і персоніфікованого вдосконалення здоров’я.
  Сутність ціннісного ставлення учнів до здоров’я визначається інтегрованим результатом формування знань, мотивів, інтересу, потреб, співпереживань, самооцінки, самоактуалізації в умовах навчально-виховного і фізкультурно-реабілітаційного процесу.
  2. Результати педагогічної діагностики дозволили встановити, що низький рівень ціннісного ставлення учнів до здоров’я визначається недостатністю пізнавального інтересу і відповідної психоемоційної спрямованості особистості, домінуванням негативних типів психоемоційної діяльності, низьким рівнем психомоторного розвитку та кризовим станом психосоматичного здоров’я, що зумовлені складною структурою дефекту зорового аналізатора, організаційно-педагогічним станом навчально-виховної роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих і слабозорих дітей.
  Одержані результати свідчать, що існуюча система виховної і фізкультурно-оздоровчої роботи, а також корекційно-реабілітаційного навчання учнів із вадами зору функціонує в умовах ситуації конфлікту педагогічних цілей, відсутності інтерактивних виховних технологій формування ціннісного ставлення до здоров’я, пізнавального інтересу до розвитку, збереження і персоніфікованого вдосконалення здорового способу життя. Такий стан організаційно-педагогічної структури фізкультурно-оздоровчої, виховної і корекційно-реабілітаційної діяльності спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів є певним гальмом соціальної інтеграції учнів із вадами зору в суспільні відносини країни.
  3. У контексті обґрунтування першої організаційно-педагогічної умови нами була реалізована таксономія педагогічних цілей інтерактивних форм навчально-виховної і корекційно-реабілітаційної роботи школи-інтернату. Результатами дослідження доведено, що таксономія цілей є найважливішим науковим підходом до конструктивної ієрархії системоутворювальних чинників взаємодії і наступності впливу педагогічних форм усунення прояву чинників виникнення ситуації „конфлікту педагогічних цілей” в навчально-виховній, фізкультурно-оздоровчій і корекційно-реабілітаційній системі спеціальної школи-інтернату. Відповідно до цієї умови були розроблені інтерактивні виховні технології таксономічного визначення змісту уроків корекційно-реабілітаційного фізичного виховання, лікувальної фізичної культури, просторової орієнтації, реабілітаційної спортивної підготовки, на основі яких вона й була впроваджена в освітньо-виховне середовище учнів із вадами зору.
  Зміст другої організаційно-педагогічної умови визначає теоретичні, методологічні, технологічні й особистісно орієнтовані підходи до структурування інтерактивного освітньо-виховного і корекційно-реабілітаційного середовища учнів, якому притаманна властивість стимулюючого впливу його „силового поля” на ефективність реалізації уроків корекційно-реабілітаційного фізичного виховання, лікувальної фізичної культури, просторової орієнтації, реабілітаційної спортивної підготовки.
  Доведено, що інтерактивне освітньо-виховне і корекційно-реабілітаційне середовище формується на засадах базових концепцій нової парадигми освіти і виховання, яка визначає систему загальнопедагогічних та спеціальних принципів реалізації в освітньо-виховному просторі „суб’єкт-суб’єктних” взаємин між учасниками педагогічного процесу, розробку та практичне впровадження інтерактивних технологій формування ціннісного ставлення до здоров’я, яке за психолого-педагогічною сутністю є пізнавально-емоційним утворенням. Визначено, що виховний вплив „силового поля” інтерактивного середовища досягається завдяки технологій, що включають на рівні своїх атрибутів властивості, ознаки і функції пізнавально-емоційної діяльності учнів („Діалог фізичної і духовної культури особистості”, „Наповни амфору здоров’я”, „Ключі від скрині здоров’я”, „Спорт – соціально-педагогічний ліфт особистості” тощо), які в практичних умовах детермінують формування ціннісного ставлення до здоров’я.
  У дослідженні доведено, що пізнавальний інтерес учнів із вадами зору щодо розвитку, збереження і персоніфікованого вдосконалення здоров’я іманентно позиціонується в структурі особистості та ендогенно стимулює формування ціннісного ставлення до здоров’я як соціально-духовної і світоглядної категорії, що і визначило зміст третьої організаційно-педагогічної умови. Виявлені закономірності розвитку і прояву пізнавального інтересу були реалізовані в процесі розробки інтерактивних виховних технологій на рівні базових атрибутів педагогічних систем. Атрибути виховних технологій включали такі педагогічні чинники, як пізнавально й емоційно збагачені проблемні, змагальні, партнеродомінантні ситуації; самоаналіз своїх вчинків та партнерів, поведінку, ціннісні орієнтації; усунення прояву антистимулів формування пізнавального інтересу; домінування стимулів розвитку; оновлення знань та актуалізація раніше сформованих знань, навичок, умінь; проективні форми „суб’єкт-суб’єктних” взаємин у педагогічному процесі.
  4. Аналіз результатів формувального педагогічного експерименту та їх інтерпретація в площині нової парадигми освіти і виховання підтвердили, що формування в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я здійснюється ефективніше, якщо його підґрунтям будуть відповідним чином розроблені організаційно-педагогічні умови й інтерактивні виховні технології. Високий рівень динаміки показників сформованості ціннісного ставлення до здоров’я, свідомого визначення пріоритетних педагогічних форм виховання, позитивної трансформації психоемоційних типів поведінки, розвитку психосоматичного здоров’я, психомоторного розвитку учнів є вагомою підставою стверджувати, що мета дослідження досягнута, поставлені завдання вирішено в повному обсязі.
  Виконана робота не вичерпує всіх наукових і педагогічних проблем виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до здоров’я як духовно-соціальної і світоглядної категорії особистості. Як свідчать результати дослідження, подальшої розробки потребують питання теоретичного та експериментального обґрунтування особистісно орієнтованого підходу до виховання в дітей і підлітків з особливими психофізичними потребами здоров’язбережувальних і життєво актуальних компетентностей їх особистості.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамова. – М. : издат. центр „Академия”, 2001. – 362 с.
  2. Аветисов Э. С. Руководство по детской офтальмологии / Э. С. Аветисов, Е. И. Ковалевский, А. В. Хватова. – М. : ВОС, 1987. – 496 с.
  3. Аветисов Э. С. Физкультура при близорукости / Э. С. Аветисов, Е. И. Ливадо, Ю. А. Курпан. – М. : Советский спорт, 1993. – 80 с.
  4. Азарян Р. Н. Урок физкультуры как важное средство воспитания нравственности и личностных качеств у слепых и слабовидящих школьников / Р. Н. Азарян // Дефектология. – 1984. – № 6. – С. 53 – 59.
  5. Азарян Р. Н. Физическое воспитание слепых и слабовидящих школьников в режиме дня / Р. Н. Азарян, А. А. Арутюнян, В. М. Налбандян. – М. : ВОС, 1987. – 115 с.
  6. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья / Л. И. Акатов. – М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с.
  7. Алексеева Л. С. Методика изучения и составления истории семьи группы особого риска / Л. С. Алексеева // Сотис. – 2005. – № 3. – С. 51 – 56.
  8. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш. А. Амонашвили. – Киев : Наук. думка, 1991. – 160 с.
  9. Амосов Н. М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н. М. Амосов. – К. : Наук. думка, 1994. – 114 с.
  10. Амосов Н. М. Раздумье о здоровье / Н. М. Амосов. – [3-е изд., доп., перераб.]. – М. : ФИС, 1987. – 64 с.
  11. Ананьев Б. Г. Психологическая структура личности и ее становление индивидуального развития человека / Б. Г. Ананьев // Избр. психол. тр. : в 2 т. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 79 – 81.
  12. Анн Л. Психологический тренинг с подростками / Л. Анн. – СПб. : Питер, 2003. – 272 с.
  13. Анохин П. К. Очерки физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – С. 4 – 15.
  14. Антропова М. В. Что надо знать о двигательной активности и закаливании детей / М. В. Антропова // Физическая культура в школе. – 1993. – № 3. – С. 28.
  15. Апанасенко Г. Л. Як зупинити депопуляцію в Україні / Г. Л. Апанасенко. – К. : Наук. світ, 2006. – № 11(88). – С. 2 – 5.
  16. Аршавский И. А. Физические механизмы и закономерности индивидуального развития / И. А. Аршавский. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – С. 54 – 61.
  17. Асеев В. Г. Мотивация поведения в формировании личности / В. Г. Асеев. – М. : Мысль, 2005. – 158 с.
  18. Асмолов А. Содействие ребенку – развитие личности / А. Асмолов // Новые ценности образования: забота – поддержка – консультирование. – М. : Инноватор, 2006. – Вып. 6. – С. 6 – 12.
  19. Аткинсон Р. Человеческая память в процессе воспитания и обучения / Р. М. Аткинсон. – М. : Прогресс, 2005. – 528 с.
  20. Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании / В. Г. Афанасьев // Вопросы философии. – 1983. – № 6. – С. 98 – 112.
  21. Ахим Боль. SPSS 10: Искусство обработки информации / Ахим Боль, Петер Цефель. – М. ; СПб. ; Киев, 2002. – С. 234.
  22. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин. – М. : Просвещение, 1990. – 288 с.
  23. Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / В. К. Бальсевич. – М. : Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.
  24. Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. – Киев : Здоровье, 1987. – 224 с.
  25. Баранов В. В. Соціальний педагог у закладі соціальної реабілітації: основні напрями діяльності / В. В. Баранов // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 74 – 78.
  26. Баташев А. Р. Моделирование социальной деятельности в подростковом возрасте / А. Р. Баташев // Мир психологии. – 2007. – № 4. – С. 26 – 36.
  27. Баханов К. Традиції та інновації у навчанні історії в школі : дидакт. словник-довідник / К. Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 180 с.
  28. Баханов К. О. Організація особистісно орієнтованого навчання / К. О. Баханов. – Х. : Вид. група „Основа”, 2008. – 159 с.
  29. Безверхня Г. В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культури і спорту / Г. В. Безверхня. – Умань : вид-во Уман. держ. пед. ін-ту, 2003. – 52 с.
  30. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 363 с.
  31. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Бернштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
  32. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  33. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
  34. Бех І. Д. Виховання особистості : сходження до духовності / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
  35. Бех І. Д. Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1. – 277 с.
  36. Бех І. Д. Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2. – С. 15 – 23.
  37. Білокопитова Ж. А. Основи теорії шейпінгу / Ж. А. Білокопитова. – К. : Олімпійська література, 2001. – 320 с.
  38. Богуш А. М. Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання / А. М. Богуш // Виховання і культура. – 2003. – № 1. – С. 5 – 15.
  39. Бондар В. І. Спеціальне навчання дітей із вадами сенсорного та розумового розвитку: стан та перспективи / В. І. Бондар // Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин. – К. : Просвіта, 1994. – С. 13 – 18.
  40. Бондар В. І. Передумови розвитку державної системи спеціального навчання дітей із психофізичними вадами / В. І. Бондар // Дефектологія. – 1997. – № 2. – С. 2 – 6.
  41. Бондар В. І. Спеціальне навчання: забезпечення та реалізація принципу рівних освітніх можливостей / В. І. Бондар // Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття. – К. : ІЗМН, 1998. – Ч. 1. – C. 71 – 78.
  42. Бондаренко С. В. Тренируем зрение / С. В. Бондаренко // Физическая культура в школе. – 1993. – № 2. – С. 35 – 36.
  43. Братусь Б. С. Анатомия личности / Б. С. Братусь. – М. : Высш. шк., 2001. – 187 с.
  44. Брег П. С. Построение мощной нервной силы. Улучшение зрения по системе Брега / П. С. Брег. – СПб. : РОСПРИТ, 1991. – 150 с.
  45. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – [2-е изд., доп., перераб.]. – М. : ФиС, 1990. – 208 с.
  46. Булич Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах / Э. Г. Булич. – М. : Высш. шк., 1986. – С. 21 – 32.
  47. Бурлачук А. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / А. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – Киев : Здоровье, 1989. – С. 55 – 56.
  48. Былеева Л. В. Подвижные игры / Л. В. Былеева, И. М. Коротков. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 207 с.
  49. Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать / Е. Н. Вавилов. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
  50. Вавіна Л. С. Навчання та реабілітація дітей і молоді з порушеннями зору / Л. С. Вавіна, Т. А. Жук // Дефектологія. – 1997. – № 3. – С. 39 – 41.
  51. Вавіна Л. С. Вивчення пізнавальних можливостей учнів зі складним дефектом – глибоким порушенням зору і розумовою відсталістю або ЗПР / Л. С. Вавіна // Механізми та критерії діагностики психофізичного розвитку дітей в системі корекційної роботи : матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Д. : Промінь, 1999. – С. 24 – 25.
  52. Ващенко Л. С. Основи здоров’я : книга для вчителя / Л. С. Ващенко, Т. Є. Бойченко. – К. : Генеза, 2005. – 240 с.
  53. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава : Полт. вісн., 1999. – 191 с.
  54. Введение в теорию физической культуры : учеб. пособие / под ред. Л. П. Матвеева. – М. : ФиС, 1983. – С. 4 – 12.
  55. Венгер А. Л. Индивидуального обследования детей школьного возраста / А. Л. Венгер. – М. : ФиС, 1989. – С. 3 – 17.
  56. Вильчковский Э. С. Развитие двигательной функции у детей / Э. С. Вильчковский. – К. : Здоровья, 1983. – 205 с.
  57. Витцлак Г. Основы психодиагностики / Г. Витцлак; под ред. Н. Ф. Талызиной. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – С. 5 – 20.
  58. Вишневський О. Сучасне українське виховання / О. Вишневський. – Л. : Сокіл, 1996. – 180 с.
  59. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський. – К. : Здоров’я, 1998. – С. 4 – 47.
  60. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.
  61. Войтенко В. П. Здоров’я здорових / В. П. Войтенко. – К. : Здоров’я, 1998. – 248 с.
  62. Волянская Е. Подростковая агрессия в контексте современной социокультурной ситуации / Е. Волянская, В. Пилипенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 5 – 24.
  63. Воспитание слабовидящего ребенка в семье / под ред. В. П. Ермакова, А. А. Щегловой. – М. : Медицина, 1986. – С. 19 – 23.
  64. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – М. : Медицина, 1956. – С. 34 – 41.
  65. Вязовский И. А. Новое устройство для определения объема абсолютной аккомадации глаза / И. А. Вязовский, В. И. Сердюченко // Офтальмологический журнал. – 1987. – № 1. – С. 12 – 14.
  66. Геллер Е. М. Основные функции подвижных игр и проблемы их внедрения в практику физического движения / Е. М. Геллер // Теория и практика физической культуры. – 1987. – № 3. – С. 20 – 22.
  67. Глазырина Л. Д. Методика физического воспитания детей школьного возраста / Л. Д. Глазырина, В. А. Овсянкин. – М. : Владос, 2000. – С. 37 – 57.
  68. Гордеева А. В. Реабилитационная педагогика / А. В. Гордеева. – М. : Академ. проект, 2005. – 320 с.
  69. Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников / В. П. Горащук. – Луганск : Альма-матер, 2003. – 376 с.
  70. Грабовенко Н. В. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Н. В. Грабовенко. – К., 2008. – 20 с.
  71. Григоренко В. Г. Логические аспекты обоснования понятия „Дифференциально-интегральные оптимумы физической нагрузки” в практике физического совершенствования человека / В. Г. Григоренко // Теоретико-методические вопросы понятийного аппарата в сфере физического воспитания и спорта : материалы Всесоюз. симп. – Малаховка : Изд-во МОГИФК, 1991. – С. 43 – 45.
  72. Григоренко В. Г. Педагогические основы физической и социальной реабилитации инвалидов с нарушением функции спинного мозга / В. Г. Григоренко. – М. : Сов. спорт, 1991. – Ч. 1. – 204 с.; Ч. 2. – 184 с.
  73. Григоренко В. Г. Теория мотивированного воздействия дифференциально-интегральных оптимумов педагогических факторов в процессе физической и социальной реабилитации человека / В. Г. Григоренко. – М. : Изд-во ФСИ России, 2002. – 165 с.
  74. Григоренко В. Г. Професійно-педагогічна мотивація і інтерактивні технології її розвитку / В. Г. Григоренко. – О. : Вид-во ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2003. – 128 с.
  75. Григоренко В. Г. Теорія і методика фізичного виховання інвалідів / В. Г. Григоренко. – О. : Вид-во ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2001. – Ч. І. – 84 с. ; Ч. ІІ. – 100 с.
  76. Григоренко В. Г. Словесні інструкції як фактор моделювання рухових дій в фізичній і соціальній реабілітації школярів із вадами зору / В. Г. Григоренко, В.М. Пристинський // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць. – Л. : НВФ «Українські технології», 2007. – С. 115 – 120.
  77. Григорьева Л. П. Основные методы развития зрительного воспитания у детей с нарушением зрения / Л. П. Григорьева, С. В. Сташевский. – М. : ФиС, 1990. – 59 с.
  78. Гурфинкель В. С. Сенсорные комплексы и сенсомоторная организация / В. С. Гурфинкель, Ю. С. Левик // Физиология человека. – 1979. – Т. 5. – № 3. – С. 399 – 414.
  79. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : Просвещение, 1992. – 195 с.
  80. Дашевский А. И. Спазмы аккомодации / А. И. Дашевский // Офтальмологический журнал. – 1973. – № 4. – С. 292 – 299.
  81. Дашевский А. И. Новые пути усовершенствования комплексного метода выявления и лечения спазмов аккомодации / А. И. Дашевский // Офтальмалогический журнал. – 1973. – № 6. – С. 430 – 435.
  82. Декларация Организации Объединенных наций о правах инвалидов. – 1975. – п. 2.1. – С. 3.
  83. Демирчоглян Г. Г. Тренируйте зрение / Г. Г. Демирчоглян. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 22 с.
  84. Демирчоглян Г. Г. Детское зрение. Практические советы по профилактике близорукости / Г. Г. Демирчоглян. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – С. 5 – 25.
  85. Денискина В. З. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве учащихся старших классов для слепых и слабовидящих детей : метод. рекомендации / В. З. Денискина. – Уфа, 1996. – С. 12 – 24.
  86. Дерев’янко Н. М. Теоретичні засади формування громадянської культури у школярів / Н. М. Дерев’янко. – Івано-Франківськ : Валіко, 2002. – 180 с.
  87. Детская спортивная медицина / под ред. С. Б. Тихвинского, С. В. Хрущева. – М. : Медицина, 1980. – С. 144 – 165.
  88. Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів. – К. : Держсоцслужба, 2005. – 124 с.
  89. Диагностика здоровья : сб. науч. трудов / отв. ред. Н. В. Судаков. – Воронеж, 2000. – 176 с.
  90. Дмитриев В. С. Основные положения российской концепции физкультурно-оздоровительной реабилитации детей с отклонениями в развитии / В. С. Дмитриев // Физическая культура. – 1997. – № 3. – С. 6 – 21.
  91. Дубогай О. Д. Керувати здоров’ям з молоду / О. Д. Дубогай. – К. : Молодь, 1985. – 112 с.
  92. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура / В. И. Дубровский. – М. : Владос, 1999. – С. 13 – 28.
  93. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 413 с.
  94. Ермаков В. П. Разработка методов подбора и построения графической наглядности для слабовидящих в целях социально-трудовой адаптации / В. П. Ермаков : тез. докл. VII Всерос. чтений. – М., 1985. – С. 46.
  95. Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением зрения / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Просвещение, 1992. – 223 с.
  96. Ермаков В. П. Основы тифлопедагогики / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Владос, 2000. – С. 26.
  97. Ермаков В. П. Профессиональная ориентация учащихся с нарушением зрения / В. П. Ермаков // Медицина, психология, педагогика. – М. : Владос, 2002. – С. 40 – 55.
  98. Жабоєдов Г. Д. Очні хвороби / Г. Д. Жабоєдов, М. М. Сергієнко. – К. : Здоров’я, 1999. – С. 15 – 22.
  99. Жигарев А. М. Воспитательная работа в школе-интернате для слепых детей / А. М. Жигарев. – М. : Медицина, 1991. – С. 12 – 14.
  100. Жохов В. П. Реабилитация детей, страдающих содружественным косоглазием и амблиапией / В. П. Жохов, И. А. Кормакова, Л. И. Плаксина. – М. : Медицина, 1989. – С. 14 – 27.
  101. Журба К. О. Особливості духовного розвитку дітей / К. О. Журба // Шкільна освіта. – 2002. – № 10. – С. 10 – 12.
  102. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2003. – 265 с.
  103. Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16.11.2000 № 2109 – 111.
  104. Закон України „Про освіту дітей з обмеженими можливостями здоров’я” (спеціальну освіту). – Постанова Кабінету Міністрів в Україні від 06.01.2005 р.
  105. Залесский Г. Э. Психологические вопросы формирования убеждений / Г. Э. Залесский. – М. : Медицина, 1982. – С. 107.
  106. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
  107. Земцова М. И. Пути компенсации слепоты / М. И. Земцова. – М. : Медицина, 1956. – 259 с.
  108. Земцова М. И. Учителю о детях с нарушениями зрения / М. И. Земцова. – М. : Просвещение, 1973. – С. 135 – 136.
  109. Земцова М. И. Дети с глубокими нарушениями зрения / М. И. Земцова, А. И. Каплан, М. С. Певзнер. – М. : Медицина, 1967. – С. 16 – 21.
  110. Зинченко В. П. Взаимоотношение осязания и зрения у детей дошкольного возраста : Развитие воспитания в раннем и дошкольном возрасте / В. П. Зинченко, А. Г. Рузская. – М. : Просвещение, 1966. – С. 16 – 23.
  111. Зрительная и интеллектуальная работоспособность слепых и слабовидящих школьников младших классов : метод. рекомендации / под ред. А. Н. Крестовникова, А. Б. Гандельсмана. – Л., 1986. – С. 32 – 41.
  112. Зрительная нагрузка на уроках труда в школе слепых и слабовидящих детей / авт.-сост. В. П. Жохов, Т. З. Особова. – Л., 1982. – С. 32 – 41.
  113. Зязюн І. А. Педагогіка добра : ідеали і реалії / І. А. Зязюн. – К. : Либідь, 2000. – 100 с.
  114. Иванов В. А. О комплексном развитии физических качеств у детей 3 – 7 лет в режиме детского сада / В. А. Иванов, А. Я. Райбекас // Физическая культура. – 1998. – № 4. – С. 52 – 61.
  115. Иванов В. С. Основы математической статистики / В. С. Иванов. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 176 с.
  116. Іванченко Л. П. Теоретичні і методичні засади формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом / Л. П. Іванченко // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2004. – № 10. – С. 95 – 99.
  117. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2005 рік / заг. ред. С. В. Толстоухової. – К. : Держсоцслужба, 2006. – 52 с.
  118. Казакова Е. Проблемы подростков или проблемы с подростками / Е. Казакова // Педтехника. – 2004. – № 5. – С. 91 – 95.
  119. Калитеевская Е. Р. Смысл, адаптация и самодетерминация у подростков / Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин и др. // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 68 – 79.
  120. Каплан А. И. Об исследовании офтальмологических данных в установлении тренировочных режимов и противопоказаний к ним при близорукости / А. И. Каплан // Теория и практика физической культуры. – 1999. – Т. 18. – № 11. – С. 854 – 857.
  121. Капська А. Й. Принципи і закономірності соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями / А. Й Капська // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 5 – 22.
  122. Караман О. Л. Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. Л. Караман. – Луганськ, 2002. – 20 с.
  123. Кириллова Л. И. Клиника зрительных расстройств у детей / Л. И. Кириллова : Программы для вузов. – М. : ГИЦ : Владос, 1998. – С. 128 – 149.
  124. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебно-воспитательном процессе / М. В. Кларин. – М. : Знание, 2002. – 180 с.
  125. Клюка И. В. Берегите зрение у детей / И. В. Клюка. – К. : Здоров’я, 2001. – 32 с.
  126. Ковалевский Е. И. Офтальмология. Избранные лекции / Е. И. Ковалевский. – М. : Медицина, 1996. – С. 16 – 24.
  127. Ковалевский Е. И. Профилактика слабовидения и слепота у детей / Е. И. Ковалевский. – М. : Медицина, 1998. – С. 35 – 42.
  128. Козлов И. М. Проблемы физического воспитания дошкольников / И. М. Козлов // Физическая культура. – 1996. – № 2. – С. 5 – 8.
  129. Козырева О. В. Лечебная физкультура в условиях детского дошкольного учреждения / О. В. Козырева // Физическая культура. – 1998. – № 2. – С. 4 – 6.
  130. Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка / М. М. Кольцова. – М. : Педагогика, 1973. – С. 21 – 30.
  131. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / Я. А. Коменский ; под ред. А. И. Пискунова [и др.]. – М. : Педагогика, 1982. – 378 с.
  132. Коноваленко В. В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М. : Гном-Пресс, 1998 – 16 с.
  133. Конституція України (Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.). – К. : Просвіта, 1996. – 80 с.
  134. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні // Шкільний курс „Валеології” : зб. матеріалів. – К. : Освіта, 1994. – С. 5 – 19.
  135. Концепія національного виховання // Освіта. – 1996. – 7 серп.
  136. Коррекционная педагогика / под ред. В. С. Кукушкина. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М. : ИКЦ „Март”, 2007. – 352 с.
  137. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. шк., 1989. – 145 с.
  138. Котляров М. В. Формування життєвих планів дітей-інвалідів по зору : Система соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій / М. В. Котляров. – Д. : Дон ІППО – „Виток”, 2006. – 206 с.
  139. Кравченко А. І. Медико-біологічна та реабілітаційна термінологія / А. І. Кравченко, Ю. О. Лянной, В. В. Купина. – Суми : вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 212 с.
  140. Кручинин В. А. О формировании чувства ритма у аномальных детей / В. А. Кручинин // Физическое воспитание в специальных школах. – СПб., 1991. – 181 с.
  141. Кручинин В. А. Обучение слепых ориентировке в пространстве / В. А. Кручинин. – М. : Медицина, 1992. – С. 18 – 22.
  142. Кудряшова Н. И. Методы улучшения зрения / Н. И. Кудряшова – М. : Физкультура и спорт, 1995. – 130 с.
  143. Кузнецов Е. Н. Влияние индивидуально дозированной физической нагрузки на устойчивость аккомодации глаза у слабовидящих детей / Е. Н. Кузнецов : тез. докладов 4 Всесоюз. пед. чтений. – М., 1976. – С. 148 – 149.
  144. Кукушкин В. С. К человеку – с любовью / В. С. Кукушкин // Новые знания. – 2001. – № 2. – С. 5 – 16.
  145. Лазарев В. С. Системное развитие школы / В. С. Лазарев. – М. : Пед. об-во России, 2002. – 304 с.
  146. Левченко О. Г. Эффективность применения ЛФК с упражнениями для глаз в профилактике прогрессирования миопии у детей / О. Г. Левченко // Вестник офтальмологии. – 1991. – С. 19 – 21.
  147. Лесгафт П. Ф. Руководство по физическому воспитанию детей школьного возраста / П. Ф. Лесгафт // Собр. пед. соч. : в 2 т. – М. : Физкультура и спорт, 1951 – 1952. – Т. 1. – 1951. – 581 с.
  148. Лечебная физическая культура : справочник / под ред. проф. В. А. Епифанова. – М. : Медицина, 1987. – С. 24 – 37.
  149. Лечебная физическая культура в системе медицинской реабилитации : рук. для врачей / под ред. А. Ф. Каптелина, И. П. Лебедевой. – М. : Медицина, 1995. – 400 с.
  150. Липа В. А. Основы коррекционной педагогики / В. А. Липа. – Донецк : Лебідь, 2002. – 327 с.
  151. Литвак А. Г. Тифлопсихология / А. Г. Литвак. – М. : Медицина, 1985 – 208 с.
  152. Лихачов Б. Т. Педагогіка. Курс лекцій : навч. посібник для вузів [4-е вид., перероб. і доп.]. – М. : Юрайт, 2001. – 607 с.
  153. Ломов Б. Ф. Методические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 445 с.
  154. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В. И. Лубовский. – М. : Знание, 1996. – 165 с.
  155. Лук А. Н. Эмоция и личность / А. Н. Лук. – М. : Знание, 1998. – 176 с.
  156. Лурия А. Р. Нейропсихология памяти / А. Р. Лурия. – М. : Медицина, 1977. – С. 24 – 28.
  157. ЛФК при заболеваниях в детском возрасте / под ред. проф. С. М. Иванова. – М. : Медицина, 1983. – 142 с.
  158. Ляшенко В. І. Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / В. І. Ляшенко. – Луганськ, 2005. – 20 с.
  159. Майданник В. Г. Діагностика порушень та психічного розвитку дітей / В. Г. Майданник, М. А. Дадакіна. – К. : Здоров’я, 1995. – С. 45 – 50.
  160. Максимова Н. Ю. Виховна робота з соціально-дезафакторами школярів : метод. рек. / Н. Ю. Максимова. – К. : ІЗМН, 1997. – 122 с.
  161. Маллаев Д. М. Игры для слепых и слабовидящих / Д. М. Маллаев. – М. : Сов. спорт, 1992. – 95 с.
  162. Малофеев Н. Н. Современный этап в развитии системы специального образования в России: результаты исследования как основа построения программы развития / Н. Н. Малофеев. – М. : Просвещение, 1998. – С. 54 – 61.
  163. Матвеев В. Ф Психологические нарушения при дефектах зрения и слуха / В. Ф. Матвеев. – М. : Медицина, 2003. – 184 с.
  164. Махмутов М. И Проблемное обучение: Основные вопросы теории / М. И. Махмутов. – М. : Педагогика, 1998. – 281 с.
  165. Методики естественной нормализации зрения / под ред. В. П. Филатова, В. В. Скородинского. – М. : Медицина, 1991. – 16 с.
  166. Методические рекомендации по допуску к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков с нарушениями. – М., 1999. – 15 с.
  167. Методичні рекомендації по проведенню рухливих ігор зі сліпими дітьми молодшого віку / під ред. Б. В. Сермєєва, Б. Г. Шеремета. – О., 1994. – С. 9 – 23.
  168. Мирошина С. Н. Новый метод развития координации движений у инвалидов по зрению / С. Н. Мирошина. – СПб. : Медицина, 1997. – С. 3 – 9.
  169. Моніторинг якості освіти: світові дослідження та українські перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : К.І.С. , 2004. – 128 с.
  170. Моргулис И. С. Психолого-педагогические основы руководства коррекционно-воспитательным процессом в школе слепых и слабовидящих / И. С. Моргулис // Пути повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в школах слепых и слабовидяших. – Киев, 1982. – С. 64.
  171. Мясищев В. Н. Проблемы отношений человека и ее место в психологии / В. Н. Мясищев // Вопросы психологии. – 1995. – № 5. – С. 31 – 36.
  172. Нагорная Ю. Л. Компенсаторные возможности музыки в воспитании детей с эмоциональной депривацией / Ю. Л. Нагорная. – Ростов-н/Д. : ГИНГО, 2005. – 130 с.
  173. Наша любовь и забота о детях, имеющих проблемы со зрением / под ред. Л. И. Плаксиной. – М., 1998. – С. 45 – 51.
  174. Некоторые вопросы воспитания и лечения детей дошкольного возраста с патологией зрения : метод. указания / под ред. В. И. Мачинской, А. М. Рейзман, Ф. И. Багрова. – Киев, 1977. – С. 6 – 14.
  175. Непомнящая Ю. Л. Основные компоненты психологической культуры личности / Ю. Л. Непомнящая // Опыт системного исследования психики ребенка. – М. : Медицина, 1987. – 230 с.
  176. Нісімчук А. С. Технологія гуманістичного виховання студентів / А. С. Нісімчук. – Луцьк : Просвіта, 2001. – 80 с.
  177. Новикова Л. А. Влияние нарушения зрения и слуха на функциональное состояние мозга / Л. А. Новикова. – М. : Медицина, 1966. – С. 32 – 42.
  178. Обучение и воспитание дошкольников с нарушением зрения / под ред. Земцовой М. И. – М. : Медицина, 1978. – С. 32 – 42.
  179. Оладо Э. Я. Основные направления научных исследований в области офтальмологии в Российской Федерации / Э. Я. Оладо // Вестник офтальмологии. – 1990. – № 3. – С. 3 – 9.
  180. Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків : монографія / С. О. Омельченко. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 352 с.
  181. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.
  182. Осіпцов А. В. Формування моральних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.07 / Осіпцов Андрій Валерійович. – Слов’янськ, 2010. – 264 с.
  183. Осуществление приемственности в коррекционно-воспитательной работе со слепыми и слабовидящими детьми школьного возраста : метод. рекомендации. – Киев, 1987. – С. 43 – 56.
  184. Охрана зрения детей в дошкольных учреждениях // Из опыта работы Головерды О. И. – учителя-дефектолога детского сада № 50. – Одесса, 1986. – 50 с.
  185. Пласкина Л. И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения / Л. И. Пласкина. – Калуга, 1998. – С. 32 – 56.
  186. Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов . – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 288 с.
  187. Полынкин В. С. Возрастные изменения мышечной работоспособности у детей с нарушением зрения и пути её повышения в процессе обучения : автореф. дис. на соиск. уч. степени. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной и оздоровительной физической культуры” / В. С. Полынкин. – М., 1979. – 20 с.
  188. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К. : Просвіта, 2007. – 144 с.
  189. Постовий В. Г. Ціннісні орієнтації української сім’ї / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 8 – 11.
  190. Поуль В. С. Моніторинг оздоровчої функції освіти / В. С. Поуль, Г. Є. Челих // Шкільний світ. – 2006. – 8 жовт. – 20 (140). – С. 11 – 13.
  191. Практикум по психологии здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2005. – 351 с.
  192. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / общ. ред. Битяновой М. Р. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.
  193. Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной школе для слабовидящих детей / под ред. В. П. Ермакова. – М. : Прогресс, 1988. – С. 22 – 45.
  194. Пристинський В. М. Оптимізація індивідуально-диференційованого підходу до дітей з глибокими порушеннями зору в умовах корекційного навчання рухових дій професійно-побутового змісту / В. М. Пристинський, В. Г. Григоренко // Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин. – К. : Знання, 1994. – С. 22 – 26.
  195. Пріма Р. М. Таксономія педагогічних цілей як технологічний компонент у навчально-виховному процесі гімназистів / Р. М. Пріма, Л. Г. Ярощук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання : наук. моногр.; за ред. проф. Єрмакова С. С. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 10. – 162 с.
  196. Проблемы социальной адаптации детей с нарушением зрения / под ред. Л. И. Пласкиной. – М. : Медицина, 1995. – С. 18 – 34.
  197. Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду // Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. – М. : Просвещение, 1997. – 326 с.
  198. Проектирование систем внутришкольного управления : пособие [для руководителей образовательных учреждений и территориальных образовательных систем] / ред. А. М. Моисеева. – М. : Пед. об-во России, 2001. – 384 с.
  199. Психолого-педагогический словарь / сост. Рапацевич Е. С. – Минск : Совр. слово, 2006. – 240 с.
  200. Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с.
  201. Пшеничникова М. Г. Адаптация к физическим нагрузкам : Физиология адаптационных процессов / М. Г. Пшеничникова. – М. : Наука, 1986. – С. 28 – 39.
  202. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття : наук.-метод. зб. : у 2 ч. – Ч. 1. / ред. рада В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), І. Г. Єрмаков (наук. ред.). – К. : ІЗМН, 1998. – 320 с.
  203. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття : наук.-метод. зб. : у 2 ч. – Ч. 2 / ред. рада В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), І. Г. Єрмаков (наук. ред.). – К. : ІЗМН, 1998. – 520 с.
  204. Реалізація оздоровчих функцій освіти / під ред. О. І. Василькової, В. С. Поуль, Г. Є. Челах. – Донецьк : Каштан, 2008. – 168 с.
  205. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладной программы STAMATICA / О. Ю. Реброва. – М. : Медиа-сфера, 2002. – С. 114.
  206. Ремажевська В. М. До питання діагностики психічного розвитку дититни із вадами зору / В. М. Ремажевська // Механізми та критерії діагностики психічного розвитку дітей в системі корекційної роботи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Промінь, 1999. – С. 45 – 46.
  207. Роземблюм Ю. З. Зрительная работоспособность при обучении чтению и письму / Ю. З. Роземблюм // Офтальмологический журнал. – 1990. – № 7. – С. 82 – 85.
  208. Роземблюм Ю. З. „О зрительной терапии” по Бейтсу // Офтальмологический журнал. – 1992. – № 5. – С. 50 – 52.
  209. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей / В. А. Романенко. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.
  210. Ротерс Т. Т. Теория и методика разви
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины